REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE."

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej regulaminem określa zasady: powoływania, organizacji i realizacji studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanym dalej Uczelnią, oraz prawa i obowiązki uczestników studiów, zwanych dalej słuchaczami. 2 Studia podyplomowe mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Uczelnię Studia podyplomowe: 1) są prowadzone, jako studia niestacjonarne, 2) są tworzone na wydziałach, 3) mogą być prowadzone w językach obcych, 4) mogą być prowadzone za pośrednictwem metod kształcenia na odległość Kształcenie na studiach podyplomowych jest odpłatne. 2. Wysokość opłat, zasady pobierania oraz sposób ich wnoszenia ustala Rektor. 3. Przychody z opłat za studia podyplomowe muszą pokrywać koszty prowadzenia tych studiów. 4. Uregulowanie wszystkich płatności jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do egzaminu końcowego lub obrony pracy podyplomowej i wydania świadectwa ukończenia studiów. 5 Informacje o prowadzonych na Uniwersytecie studiach podyplomowych, a takŝe wzory dokumentów dot. studiów podyplomowych są dostępne na stronie internetowej Uczelni oraz na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących te studia. II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Studia podyplomowe tworzy, przekształca i likwiduje Rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału. 2. Z wnioskiem do dziekana o utworzenie studiów podyplomowych występuje kierownik jednostki będącej bezpośrednim organizatorem studiów. Dziekan zwraca się do rady wydziału o zaopiniowanie ww. wniosku. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: 1

2 1) określenie nazwy studiów, zgodnie ze wzorem Studia podyplomowe (w zakresie) ( ), 2) nazwę jednostki prowadzącej studia podyplomowe zgodnie ze wzorem Podyplomowe studium (w zakresie) ( ), 3) określenie zadań i celów studiów, 4) plan studiów ze wskazaniem obsady personalnej poszczególnych przedmiotów, 5) programy poszczególnych przedmiotów i ich wymiar godzinowy, cel i efekty kształcenia oraz punkty ECTS, 6) sylabus przedmiotu na studiach podyplomowych 7) kryteria kwalifikowania kandydatów, 8) sposób postępowania kwalifikacyjnego (np. rozmowa wstępna, egzamin pisemny, test, kolejność zgłoszeń), 9) określenie czasu trwania studiów (jednej edycji), 10) warunki ukończenia studiów, 11) propozycję kandydata na kierownika studiów, 12) kosztorys wstępny studiów, zgodnie ze wzorem i instrukcją określoną w załączniku nr Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zaopiniowany przez radę wydziału Dziekan kieruje do Rektora, co najmniej na 4 miesiące przed planowanym rozpoczęciem edycji studiów Uruchomienie kaŝdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga decyzji Rektora w formie zarządzenia. Z odpowiednim wnioskiem do Rektora występuje Dziekan na wniosek kierownika studiów podyplomowych, co najmniej na 4 miesiące przed planowanym rozpoczęciem edycji studiów, wskazując wysokość opłat wraz z proponowanymi terminami płatności, z zastrzeŝeniem, Ŝe ilość rat nie moŝe być większa niŝ liczba semestrów. 2. W przypadku zmiany wysokości opłat kolejnej edycji do wniosku naleŝy dołączyć kosztorys wstępny, zgodnie z załącznikiem nr Zarządzenie Rektora o uruchomieniu edycji studiów podyplomowych zostaje uchylone w przypadku zakwalifikowania lub podpisania umów przez liczbę słuchaczy mniejszą niŝ warunkująca samofinansowanie się studiów. 2. Z odpowiednim wnioskiem w powyŝszym zakresie do Rektora występuje kierownik studiów podyplomowych. 3. Kierownik studiów obowiązany jest powiadomić osoby ubiegające się o przyjęcie na studia o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust Likwidacja studiów podyplomowych moŝe nastąpić na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, zawierający uzasadnienie likwidacji studiów, kierowany do Rektora. 2. Likwidacja studiów podyplomowych jest obligatoryjna w przypadku, gdy w 3 kolejnych latach akademickich edycja danych studiów podyplomowych nie została uruchomiona. Likwidacja wymaga złoŝenia przez Dziekana do Rektora wniosku zaopiniowanego przez radę wydziału. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Rektor, po zasięgnięcie opinii Senatu, wydaje zarządzenie o likwidacji studiów podyplomowych. Studia zlikwidowane zostają wykreślone z oferty edukacyjnej Uczelni. 2

3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kierownika studiów podyplomowych powołuje Rektor na wniosek Dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, za zgodą senatu. 2. Na kierownika studiów podyplomowych moŝe być powołany nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy posiadający, co najmniej stopień doktora. 3. Kierownik studiów odpowiada za ścisłą realizację planu i harmonogramu zajęć oraz za zagwarantowanie wysokiego merytorycznego i organizacyjnego poziomu zajęć. 11 Nie później niŝ na 30 dni przed rozpoczęciem zajęć kierownik studiów przekazuje do akceptacji dziekana plan i harmonogram zajęć wraz z wykazem obsady personalnej poszczególnych przedmiotów. 12 Kierownik studiów podyplomowych obowiązany jest zapewnić sprawną organizację studiów oraz sprawować nadzór merytoryczny nad przebiegiem studiów, a w szczególności: 1) opracować projekt programu i planu studiów, wraz z określeniem efektów kształcenia, sposobu weryfikacji i dokumentacji punktów ECTS, 2) opracować harmonogram zajęć, 3) opracować dokumentację finansową, zgodnie z instrukcją określoną w załączniku nr 1, 4) nadzorować terminowe zawieranie przez słuchaczy umów na świadczenie usług edukacyjnych z Uczelnią, 5) nadzorować terminowe wnoszenie opłat za studia w porozumieniu z Kwesturą Uczelni, 6) nie później niŝ na 15 dni przed rozpoczęciem kaŝdej edycji studiów pisemnie poinformować słuchaczy o obowiązującym planie i harmonogramie zajęć, 7) w porozumieniu z jednostką merytoryczną zorganizować i przeprowadzić wśród słuchaczy badania ankietowe dotyczące jakości kształcenia, zgodnie z zasadami określonymi w Uczelnianym Systemie Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia, 8) sprawować nadzór nad prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych, 9) sprawować nadzór nad danymi przekazywanymi celem aktualizacji oferty edukacyjnej studiów podyplomowych, znajdującej się na stronie internetowej Uczelni, w tym sprawować nadzór merytoryczny i zatwierdzać treść ogłoszenia o zasadach rekrutacji na studia Osoba wskazana przez kierownika studiów podyplomowych, po akceptacji Dziekana, prowadzi bieŝącą obsługę administracyjną studiów podyplomowych w następującym zakresie: 1) sporządza i prowadzi ewidencję umów z osobami prowadzącymi zajęcia, 2) prowadzi, przechowuje i archiwizuje dokumentację przebiegu studiów podyplomowych, w tym teczki osobowe słuchaczy studiów podyplomowych, zgodnie z 15 niniejszego regulaminu, 3) koordynuje terminowe podpisywanie umów na świadczenie usług edukacyjnych przez słuchaczy, 4) wydaje indeksy, 3

4 5) ustala i przekazuje pisemną informację dla słuchaczy o obowiązującym planie i harmonogramie zajęć, 6) koordynuje rezerwację sal dydaktycznych i oraz dostępność wyposaŝenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów, 7) przygotowuje i przekazuje do komórek merytorycznych dokumentację, w szczególności niezbędną do realizacji rozliczeń finansowych, jak równieŝ nadzoru w zakresie określonym w 14 ust Osoba prowadząca bieŝącą obsługę administracyjną studiów podyplomowych zobowiązana jest do bieŝącej współpracy z komórką merytoryczną, realizującą zadania określone w 14 ust.2 regulaminu, w terminach i zakresie określonych w zatwierdzonym przez Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego harmonogramie Nadzór nad studiami podyplomowymi sprawuje Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego. 2. W ramach sprawowanego nadzoru dokonywane są następujące czynności: 1) prowadzenie dokumentacji związanej z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych, 2) sporządzanie i prowadzenie ewidencji umów na świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze słuchaczami studiów, 3) sporządzanie i prowadzenie ewidencji wydawanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz innych okolicznościowych dokumentów poświadczających uczestnictwo i ukończenie studiów podyplomowych, 4) zamieszczanie danych niezbędnych do aktualizowania oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji na studia na witrynie internetowej. 15 W teczce osobowej słuchacza studiów podyplomowych przechowywane są następujące dokumenty: 1) formularz aplikacyjny o przyjęcie na studia podyplomowe, 2) poświadczona przez Uczelnię kopia dowodu osobistego, 3) dokumenty postępowania kwalifikacyjnego stanowiące podstawę do pojęcia decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe, 4) kopia decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe wraz z oryginałem potwierdzenia jej doręczenia, 5) umowa o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych, 6) oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 5, 7) potwierdzenie otrzymania indeksu przez słuchacza, zgodnie z załącznikiem nr 2. 8) dokumenty potwierdzające uiszczenie przez słuchacza opłat za studia, 9) decyzje władz Uczelni dotyczące przebiegu studiów, 10) jeden egzemplarz pracy podyplomowej lub protokół egzaminu końcowego, 11) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych egzemplarz do akt, 12) potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przez osobę odbierającą świadectwo, 13) egzemplarz innych okolicznościowych dokumentów poświadczających uczestnictwo i ukończenie studiów podyplomowych, jeŝeli zostały wydane, 4

5 IV. KOSZTORYS I ROZLICZENIE FINANSOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kosztorys wstępny sporządzany jest przez kierownika jednostki będącej bezpośrednim organizatorem studiów na etapie przygotowywania wniosku, o którym mowa w 6 lub przez kierownika studiów podyplomowych w przypadku zmiany odpłatności za kolejną edycję studiów. 2. Kosztorys wstępny ma na celu ustalenie odpłatności za prowadzone kształcenie na jednego słuchacza. 3. Kosztorys wstępny sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1, akceptuje Dziekan Kosztorys końcowy sporządzany jest przez kierownika studiów podyplomowych w terminie do 10 dni po podpisaniu umów o świadczenie usług edukacyjnych ze słuchaczami studiów podyplomowych. 2. Kosztorys końcowy określa koszty dotyczące prowadzonego kształcenia w odniesieniu do pozyskanych przychodów, po uwzględnieniu liczby słuchaczy przyjętych na studia. 3. Kosztorys końcowy sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1, akceptuje Dziekan i Kwestor oraz zatwierdza Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Sprawozdanie finansowe będące rozliczeniem finansowym zakończonej edycji kształcenia, sporządza kierownik studiów podyplomowych w ciągu 30 dni od zakończenia danej edycji studiów, składając jednocześnie pisemne oświadczenie, Ŝe dostarczona do Kwestury dokumentacja finansowa studiów jest kompletna, tj. wyczerpuje wszystkie zobowiązania finansowe wynikające z danej edycji studiów. 2. Sprawozdanie sporządzane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1, podpisane przez kierownika studiów podyplomowych, podlega potwierdzeniu przez Kwesturę za zgodność z zapisami księgowymi. 3. NadwyŜka przychodów nad kosztami stanowi przychód własny Uczelni. 4. Nie złoŝenie sprawozdania finansowego w terminie powoduje wstrzymanie kolejnej edycji kształcenia. V. PLAN, PROGRAM I SYLABUS STUDIÓW Program, plan i sylabus studiów przygotowany przez kierownika studiów uchwala rada wydziału. 2. Program studiów podyplomowych określa w szczególności: 1) nazwę jednostki prowadzącej studia podyplomowe, 2) nazwę studiów podyplomowych, 5

6 3) czas trwania studiów podyplomowych, 4) ogólną liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, 5) ogólną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, 6) wykaz przedmiotów wraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS w odniesieniu do efektów kształcenia, 7) zasady, formy i wymiar odbywania praktyk zawodowych wraz z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS, jeŝeli program studiów przewiduje ich realizację, 8) warunki ukończenia studiów podyplomowych. 3. Plan studiów podyplomowych określa w szczególności: 1) nazwę jednostki prowadzącej studia podyplomowe, 2) nazwę studiów podyplomowych, 3) czas trwania studiów podyplomowych (liczbę semestrów), 4) wykaz przedmiotów (form i wymiar prowadzenia zajęć, liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotom). 4. Efekty kształcenia, do których mają być dostosowane program i plan studiów podyplomowych określa senat w oparciu o projekt przedstawiony przez kierownika studiów. 5. Program kształcenia na kaŝdym kierunku studiów umoŝliwia uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS. 6. Kierownicy studiów obowiązani są do określenia sposobu weryfikowania i dokumentacji punktów ECTS. 7. Sylabus przedmiotu na studiach podyplomowych 1) program studiów podyplomowych jest podstawą do opracowania przez prowadzących poszczególne przedmioty sylabusów przedmiotów w uzgodnieniu z kierownikiem studiów podyplomowych, 2) sylabus powinien zawierać w szczególności: a) nazwę przedmiotu, b) nazwę jednostki prowadzącej studia podyplomowe, c) nazwę studiów podyplomowych, d) imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot, e) język przedmiotu, f) liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi wraz z bilansem nakładu pracy słuchacza, g) liczbę godzin zajęć dydaktycznych oraz formę zajęć (z uwzględnieniem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), h) treści merytoryczne przedmiotu, i) opisane cele kształcenia: wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne, j) metody dydaktyczne oraz formę zaliczenia przedmiotu, k) wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, chyba Ŝe zarządzenie rektora o uruchomieniu kolejnej edycji ustala inne niŝ semestr okresy zaliczeniowe. 2. Studia podyplomowe powinny trwać nie krócej niŝ 2 semestry. 3. Zakończenie danej edycji studiów następuje z dniem przystąpienia do egzaminu końcowego przez ostatniego słuchacza z naboru na tę edycję albo z upływem trzech 6

7 miesięcy od zakończenia realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów w zaleŝności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. 21 Zajęcia na studiach podyplomowych mogą być prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie, doktorantów studiów stacjonarnych oraz za zgodą dziekana przez inne osoby Studia podyplomowe, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, kończą się egzaminem końcowym lub obroną pracy podyplomowej. 2. Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3. Dopuszcza się teŝ przygotowywanie i wydawanie oprócz świadectwa innych, okolicznościowych dokumentów poświadczających uczestnictwo i ukończenie studiów podyplomowych. VI. REKRUTACJA I PRZYJĘCIA NA STUDIA 23 Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia oraz spełniające kryteria kwalifikacyjne określone dla danego rodzaju studiów Kierownik studiów podyplomowych jest odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru merytorycznego i zatwierdzanie treści ogłoszenia o zasadach rekrutacji na daną edycję studiów, zamieszczanego na stronie internetowej Uczelni. 2. Ogłoszenie naleŝy zamieścić, co najmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć. 3. Ogłoszenie zawiera w szczególności: 1) wymogi dotyczące wykształcenia kandydata oraz pozostałych kryteriów, jakie musi spełniać kandydat, by ubiegać się o przyjęcie na dane studia, 2) wykaz dokumentów, jakie zobowiązany jest złoŝyć kandydat na dane studia podyplomowe, 3) informację o minimalnej liczbie słuchaczy warunkującej uruchomienie danej edycji studiów, 4) informację o wysokości opłaty za studia oraz warunkach dokonywania płatności, 5) informację o sposobie postępowania kwalifikacyjnego. 25 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w jednostce organizacyjnej wskazanej przez kierownika studiów następujące dokumenty: 1) formularz aplikacyjny o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyŝszych, 3) podpisane oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 5, 4) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego, 7

8 5) 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem Dziekan wydaje decyzję o przyjęciu lub o nieprzyjęciu na studia podyplomowe, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6. Decyzja o przyjęciu przekazywana jest kandydatowi wraz z umową o świadczenie usług edukacyjnych. 2. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu braku miejsc, wpisywani są na listę rezerwową. 3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń (formalnie prawidłowych) będzie większa niŝ liczba miejsc, kandydaci, którzy nie zostali przyjęci (decyduje kolejność zgłoszenia) zostaną zaproszeni do kolejnej edycji studiów. Informacja o terminie rozpoczęcia kolejnej edycji przekazana zostanie kandydatom w formie pisemnej. 4. Od decyzji o nieprzyjęciu na studia podyplomowe kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. VII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia zobowiązani są podpisać przed rozpoczęciem zajęć umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks, który pozostaje jego własnością równieŝ po ukończeniu studiów. 3. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do: 1) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do realizacji programu studiów, 2) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców w formie drukowanej lub elektronicznej, 3) korzystania z zasobów bibliotek Uczelni na zasadach określonych w ich regulaminach, 4) konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów, 5) zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego. 3. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest znać i przestrzegać postanowień regulaminu studiów, a w szczególności: 1) uczestniczyć w zajęciach określonych w planie zajęć studiów, 2) uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy, 3) wnosić w terminach wymagane opłaty, 4) niezwłocznie powiadomić na piśmie kierownika studiów o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych. 8

9 VIII.ZALICZENIA I EGZAMINY Prowadzący zajęcia podaje słuchaczom ramowy program zajęć, warunki zaliczania zajęć, zdawania egzaminów oraz zasady usprawiedliwiania w przypadku nieobecności słuchaczy na zajęciach. 2. W przypadku braku zaliczenia bądź egzaminu, słuchacz ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów poprawkowych w kolejnych dwóch terminach. 3. Terminy zaliczeń i zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów i egzaminów poprawkowych ustalane są przez kierownika studiów podyplomowych w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia. 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny: bardzo dobry 5.0 ponad dobry 4.5 dobry 4.0 dość dobry 3.5 dostateczny 3.0 niedostateczny 2.0 zaliczone zal. 5. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów. 6. W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik, uśrednienia wyników egzaminów według następującej zasady: od dostateczny, od dość dobry, od dobry, od ponad dobry, od bardzo dobry. 7. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych, Uczelnia wystawia słuchaczowi świadectwo ukończenia studiów, którego odbiór słuchacz potwierdza pisemnie. 8. Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni. IX. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY I MOśLIWOŚĆ WZNOWIENIA STUDIÓW Słuchacz moŝe zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku: 1) nie dokonania w terminie wymaganych opłat za naukę, 2) nie uzyskania w terminie zaliczeń i nie zdania w terminie egzaminów, 9

10 3) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niŝ 10% liczby godzin zajęć, 4) raŝącego naruszenia przepisów oraz regulaminu, 5) rezygnacji ze studiów podyplomowych. 2. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Dziekan na wniosek kierownika studiów. 3. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub przerywająca naukę z innych przyczyn pod warunkiem, Ŝe przerwa w nauce nie trwa dłuŝej niŝ 2 lata oraz studiów podyplomowych nie zawiesiło swojej działalności, moŝe ubiegać się o wznowienie na kolejną, realizowaną edycję studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia. 2. Decyzję w sprawie wznowienia przez słuchacza nauki na studiach podyplomowych podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych, określając jednocześnie warunki wznowienia, w tym odrębną opłatę za kontynuowanie studiów podyplomowych po wznowieniu. 3. Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studiów podyplomowych jest uprzednie uregulowanie wszystkich opłat. 10

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 16 z dnia 10 kwietnia 2013 r. REGULAMIN SKŁADANIA I OBIEGU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podyplomowa Akademia MBA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK A REGULAMIN STUDIÓW MBA 1. Podstawy prawne WyŜsza Szkoła Zarządzania / Polish Open University (POU) jest uczelnią niepaństwową działającą na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr

Bardziej szczegółowo