Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o."

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY LUMENIA D.O.O. Definicje i interpretacje: Sprzedawca lub dostawca oznacza Lumenia d.o.o. Nabywca lub klient oznacza firmę kupującą produkt od Lumenia d.o.o. Produkt oznacza dobra lub usługi sprzedawane przez sprzedawcę Zlecenie oznacza zamówienie dotyczące zakupu wystosowane na piśmie do Lumenia d.o.o. Wycofanie oznacza częściowe doręczenie zamówionego produktu 1. Ogólne 1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży są ważne w przypadku wszystkich relacji biznesowych z nabywcami Lumenia d.o.o. powstałych z racji przyjęcia zlecenia 1.2 Lumenia zastrzega sobie prawo wprowadzenia Specjalnych Warunków, które mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. 1.3 W przypadku Specjalnych Warunków, które odbiegają od Ogólnych Warunków Sprzedaży, Specjalne Warunki zastępują i kontrolują Warunki Ogólne, a Ogólne Warunki Sprzedaży służą jako dodatkowe. 2. Sprzedaż i ochrona handlowa 2.1 Oferty sprzedaży, o ile nie zaznaczono inaczej, są ważne przez okres 30 (trzydziestu) dni. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu jedynie po wydaniu potwierdzenia zamówienia. 2.2 Ważne są tylko pisemne zamówienia wysyłane przez kupującego za pośrednictwem poczty , pocztą lub faksem. Dotyczy to także dodatków i poprawek do zleceń. Ustne lub telefoniczne zamówienia są ważne i przyjęte tylko w przypadku oficjalnego potwierdzenia. 2.3 Zamówienie obejmuje kod i / lub specyfikację towarów; objętość (ilość); ceny; datę dostawy, warunki dostawy oraz warunki płatności. 2.4 Wszelkie odstępstwa od warunków zlecenia bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego nie są dozwolone. 2.5 Zamówienia muszą być potwierdzone. Sprzedawca zatwierdza i akceptuje zlecenia lub wycofania w ciągu 8 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. 2.6 Gdy sprzedawca przyjmuje zamówienie, umowa staje się wiążąca dla obu stron.

2 3. Dostawy 3.1 Termin dostawy rozpoczyna się, gdy nabywca otrzymuje pisemne potwierdzenie zamówienia. Dotrzymanie harmonogramu dostaw wymaga dotrzymania terminu wpłaty przez kupującego. 3.2 Zmiany do zamówienia zainicjowane przez kupującego wpływają na harmonogram dostaw. Termin dostawy rozpoczyna się ponownie po otrzymaniu kolejnego potwierdzenia zlecenia od dostawcy. 3.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy w stosunku do zdarzeń losowych lub zdarzeń nie spowodowanych lub przewidzianych przez producenta, takich jak nie wydanie zezwoleń przez instytucje rządowe, strajki itp. Harmonogramy dostawy mogą przedłużać się w wyniku różnych trudności. 3.4 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak dotrzymania harmonogramu dostaw lub opóźnień w dostawie, w tym dostawy w wyznaczonym przez dostawcę terminie jedynie w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub naruszenia obowiązku. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie dotrzymania umówionego terminu. 3.5 Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku dostarczania produktów, jeśli kupujący zalega z płatnością lub zaniedbuje warunki umowy. Opóźnienia w dostawach, które nie nastąpiły z winy sprzedającego uprawniają sprzedawcę do opóźnienia dostawy na wymagany okres czasu lub całkowicie lub częściowo zwalnia z obowiązku dostarczenia. W każdym przypadku opóźnienia sprzedawca poinformuje kupującego niezwłocznie i na piśmie. 4. Punkt dostawy 4.1 Czas dostawy zależy od miejsca produkcji, a dostawa odbywa się na koszt i odpowiedzialność kupującego. Forma dostawy zależy od sprzedającego, chyba że kupujący wystosował specjalną prośbę. 4.2 W przypadku dostarczania bez instalacji lub montażu, odpowiedzialność za dostarczane produkty (nawet w przypadku darmowej dostawy) przechodzi na kupującego, firmę transportową, kierowcę lub ostatecznie na punkt wydawania produktu w fabryce. Jeśli potwierdzenie kupującego opóźnia się, ryzyko przechodzi na punkt przygotowujący dostawy. Sprzedawca może zapewnić transport wolny od uszkodzeń, zagrożenia ogniem za prośbą kupującego i na jego koszt. 4.3 W przypadku dostawy z instalacją lub montażem, ryzyko dostawy przenosi się na kupującego w dniu przyjęcia. 5. Ceny 5.1 Ceny podane są w walucie EURO, bez włączonego podatku VAT. 5.2 Wszystkie ceny są cenami loco. Wysyłka, ubezpieczenie i odpowiednie zastosowanie VAT są dodane i legalnie stosowane dla uruchomienia, montażu, regulacji i podobnych usług, które są wymienione osobno na rachunku.

3 6. Płatności 6.1 Uzgodniona opłata jest uiszczana w momencie dostawy i otrzymania faktury netto w euro ( ), plus podatek od wartości determinowany prawem krajowym. 6.2 Jeżeli nie uzgodniono inaczej przez obie strony, faktury muszą być wypłacane bez jakichkolwiek odliczeń w zakresie płatności uzgodnionych w umowie. W przypadku niewykonania zobowiązania, sprzedający jest uprawniony do oszacowania odsetek zgodnie z prawem słoweńskim. 6.3 Płatność uważa się za dokonaną, gdy sprzedający otrzyma daną kwotę lub zostanie ona zaksięgowana na jego rachunku bankowym. 6.4 Płatność zostanie dokonana tylko i wyłącznie na rzecz sprzedającego. 6.5 Kupujący nie jest uprawniony z jakiegokolwiek powodu do wstrzymania, wycofywania lub opóźniania wszelkich płatności za dostarczone produkty. 6.6 Kupujący ma prawo sprzeciwić się warunkom tylko w przypadkach bezspornych lub w przypadku prawnie określonych wymagań. 6.7 Koszty poniesione w celu ustalenia kredytu lub wynikające z akredytywy w stosunkach z innymi państwami i podobne pokrywa kupujący. 7. Jakość 7.1 W przypadku kontroli bezpieczeństwa sprzedawca jest zobowiązany umożliwić kupującemu dostęp do zapisów wyniku badania i kontroli jakości oraz zapewnić całe wnioskowane wsparcie. 7.2 Dostawca musi udowodnić zgodność towaru z ważną specyfikacją produktu. 7.3 Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji na temat wyników kontroli, jak również przeprowadzonych badań i zachowuje je na cały okres żywotności towarów lub wyposażenia. 8. Zwroty 8.1 Sprzedawca przyjmuje zwroty produktów tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. 8.2 Zwroty wymagają wyraźnej zgody sprzedającego w formie pisemnej, w przypadku braku tej ostatniej, noty kredytowe dla produktów nie będą wydawane. 8.3 Kwota do zwrotu jest uzależniona od wieku i stanu produktu. Noty kredytowe nie będą zwracane w przypadku produktu, który nie pracuje więcej niż sześć miesięcy w momencie dostarczenia go na adres pocztowy nadawcy.

4 9. Gwarancja 9.1 Dostawca gwarantuje jakość produktów, które zostały zamówione - 10 lat na części mechaniczne i 5 lat na części elektryczne. 9.2 Kupujący powinien sprawdzić produkty natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Oczywiste wady należy zgłaszać do dostawcy na piśmie w terminie 5 dni roboczych, ukryte wady w terminie 5 dni po wykryciu. 9.3 Dostawca ma możliwość naprawienia lub wymienienia uszkodzonej części, jeżeli wady są zgłoszone dostawcy w ciągu 12 miesięcy po uruchomieniu, ale nie później niż 15 miesięcy po dostarczeniu. Możliwość ta nie jest uchylona, nawet po wielokrotnych niezadowalających naprawach. Dostawca musi mieć odpowiedni czas i dostęp do urządzenia, aby dokonać napraw. 9.4 Kupujący ma prawo do odstąpienia od zamówienia, zakupu lub żądać obniżenia ceny (spadek wartości zlecenia), jeśli usterka nie może być naprawiona w odpowiednim czasie. 9.5 W przypadku defektów, które mogą być spowodowane przez kupującego przed uruchomieniem urządzenia wszystkie warunki gwarancji są unieważnione. Nie ma to zastosowania w przypadku zawinionego, rażącego niedbalstwa lub naruszenia życia lub zdrowia przez dostawcę, konsultanta lub wykonawcę, lub z tytułu naruszenia głównego obowiązku umownego lub obowiązku odpowiedzialności za produkt. 9.6 Nie będą akceptowane roszczenia wobec z góry ustalonej, umownej żywotności produktów zwłaszcza w przypadku używania go w nieznanych lub skrajnych warunkach. Roszczenia do przedwczesnej awarii produktu są wykluczone. 9.7 W przypadku produktów, które zostały wyprodukowane zgodnie z rysunkiem i specyfikacją klientów, gwarancja dostawcy na materiały obejmuje tylko zgodność ze specyfikacją. Odpowiedzialność prawna za produkt, a także odpowiedzialność za zaniedbania celowe nie jest naruszona. 9.8 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia lub uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym lub niedbałym utrzymaniem lub nieodpowiednim użytkowaniem poza specyfikacjami i umową. 9.9 Wady materiałowe, które wcale lub minimalnie obniżają wartość lub użyteczność produktu nie są objęte odpowiedzialnością. 10. Odpowiedzialność 10.1 Wszelkie roszczenia kupującego o odszkodowanie oraz wynagrodzenie są wykluczone - niezależnie od podstawy prawnej, w tym roszczenia co do bezprawnego działania lub wady materiału lub co szkody spowodowanej przez wadę, zawinionego zaniedbania, obowiązków umownych lub utraty dochodu. Nie ma to zastosowania w przypadku zawinionego, rażącego niedbalstwa lub naruszenia życia lub zdrowia przez dostawcę, konsultanta lub wykonawcę, lub z tytułu naruszenia głównego obowiązku umownego lub obowiązku odpowiedzialności za produkt W przypadku poważnego naruszenia zobowiązania zawartego w umowie, które nie wynika z rażącego niedbalstwa, które nie pociąga za sobą zagrożenia dla życia, zdrowia oraz integralności produktu, odpowiedzialność jest ograniczona do odszkodowania w wysokości oszacowanej szkody, co jest typowe w tych umownych kontekstach Dostawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie materiałów, które są dostarczane przez kupującego do dostawcy w celu wytwarzaniu produktów zamówionych przez kupującego wyłącznie w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa Porady udzielone kupującemu przez dostawcę, w szczególności w zakresie korzystania z produktów, są wiążące tylko wtedy, gdy potwierdzone są w formie pisemnej.

5 11. Klauzula generalna 11.1 Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży są lub staną się prawnie nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałej części Ogólnych Warunków. Strony zastąpią ów nieważny przepis takim, który najbardziej określa ich pierwotne zamiary. Wydanie:

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów

Kraj Sprzedający - Polska Warunki Dostaw sprzedaż towarów Page 1 of 5 1. Zakres 1.1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży towarów ( Warunki ) obowiązują dla sprzedaży przez (oraz każdej spółki należącej do Grupy lub Podmiotów Stowarzyszonych, zwanej dalej ) produktów

Bardziej szczegółowo

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 1. Zastosowanie 1.1. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Wersja zaktualizowana dnia 30/07/2012 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej Lhoist w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. DEFINICJE 1. Grupy produktowe Są to kategorie produktów oferowane przez Rockwool Polska Sp. z o.o. podzielone według terminów dostaw. 2. Minimalna dostawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Van der Vlist Polen sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Świadczenia Usług, zwane dalej w skrócie OW, sporządzono dla firmy Van der

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo