Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod..."

Transkrypt

1 Wniosek przyjęto dn.... nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon i fax... Bank Spółdzielczy w Trzebnicy W N I O S E K o udzielenie kredytu obrotowego* / otwartego w rachunku bieŝącym*/ inwestycyjnego*/ kredytowa linia hipoteczna*/ w złotych / w walutach obcych* dla podmiotów prowadzących pełną ewidencję finansowo-księgową. I. I N F O R M A C J E O K R E D Y C I E 1. Proszę o przyznanie: a)* kredytu w kwocie... (oznaczenie waluty) słownie... (oznaczenie waluty) na okres od... do... na sfinansowanie... (szczegółowe określenie przedmiotu kredytu) b)* limitu środków w kwocie... (oznaczenie waluty) słownie (oznaczenie waluty) na okres od... do... na sfinansowanie... (szczegółowe określenie przedmiotu kredytu) 2. Proponowane terminy uruchomienia kredytu/środków finansowych*: w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie Proponowane terminy spłaty rat kapitałowych: w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie Proponowany termin spłaty odsetek: w okresach miesięcznych/kwartalnych* 5.* Koszt całkowity kredytowanego przedsięwzięcia:... zł w tym: nakłady w zł... nakłady dewizowe:..., co wynosi 1...zł /waluta kredytu/ nakłady dewizowe:..., co wynosi. 1...zł /inna waluta/ 1 wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia wniosku 1

2 6.* Struktura finansowania nakładów wymienionych w pk-cie 5: nakłady nakłady dewizowe nakłady dewizowe nakłady dewizowe w zł w walucie kredytu 1 w innej walucie 1 w innej walucie 1 środki własne kredyt/y bankowe w tym: kredyt/y BS Trzebnica inne środki /jakie/ Środki własne Wnioskodawcy, w równowartości złotowej wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia wniosku, w łącznej wysokości... zł, stanowią...% całkowitego kosztu kredytowanego przedsięwzięcia. 7. Proponowany sposób zabezpieczenia kredytu wraz z naleŝnymi odsetkami: Uwaga: W przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych naleŝy w miarę moŝliwości podać: wartość księgową, wartość wg wyceny rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową. II. I N F O R M A C J E O K R E D Y T O B I O R C Y 1. Data rozpoczęcia działalności Status prawny Rodzaj prowadzonej działalności Zatrudnienie: - Kierownictwo Imię i nazwisko Stanowisko Wykształcenie - struktura zatrudnienia: Treść 2 Liczba osób Średnie wynagrodzenie Zatrudnienie ogółem Pracownicy bezpośrednio-produkcyjni Administracja Kierownictwo Osoby pracujące na umowę-zlecenie 5. Zestawienie posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (nazwa, wielkość obiektów oraz ich stan techniczny): 6. Rodzaj własności ( majątek własny, dzierŝawiony) : 7. Opłaty od nieruchomości: - podatki...

3 - opłaty dzierŝawne... - składki ubezpieczeniowe... III. P R O D U K T Y /U S Ł U G I * 1. Struktura asortymentowa sprzedaŝy produktów/towarów/usług* i cechy (nowe, uŝywane itp.): Rodzaj produktu/towaru/usługi* % obrotów cechy * Nowe produkty/towary/usługi* wprowadzane na rynek (podać nazwę): * Cechy (np. jakość, cena) wyróŝniające produkty/towary/usługi* oferowane przez Firmę od produktów /towarów/usług konkurencji: Główni dostawcy: Dostawca Rodzaj dostaw % dostaw IV. R Y N K I Z B Y T U 1. Odbiorca Łączna ilość odbiorców... Główni odbiorcy: Odbiorca % sprzedaŝy Sprzedane towary/wyroby usługi Warunki płatności Okres współpracy Załączyć wstępne porozumienia, listy intencyjne, posiadane umowy, zlecenia itp. 2. MoŜliwości przestawienia działalności (na jaką i w jaki sposób) w przypadku przejściowych trudności w zaopatrzeniu lub zbycie: Konkurencja. Firmy oferujące podobne produkty/towary/usługi ( proszę wymienić głównych konkurentów):.... Konkurencja zagraniczna (jeśli istnieje, proszę opisać):.... 3

4 4. Ocenić istniejący popyt na wytwarzane wyroby, sprzedawane towary, świadczone usługi (równieŝ leasingowe): V. A K T U A L N Y S T A N F I N A N S O W Y F I R M Y 1. Wysokość obrotów (sprzedaŝy) i dochodów (2 ostatnie lata i okres sprawozdawczy): Rok SprzedaŜ Zysk brutto Zysk netto 2. Udziałowcy/wspólnicy* (wymienić najwaŝniejszych): Nazwa/Nazwisko* Wielkość udziału Rachunki bankowe i kredyty: a) rachunki bieŝące: nazwa banku numer rachunku b) uzyskane kredyty: VI. M A J Ą T E K W N I O S K O D A W C Y 1. podstawowe maszyny i urządzenia: Maszyny i urządzenia Rok produkcji Aktualna wartość* Stan techniczny * sposób wyceny : księgowa/rynkowa* 2. podstawowe środki transportu: Nazwa, marka, typ Rok produkcji Numer rejestr. Wartość ubezpieczenia OC 3. Majątek osobisty Wnioskodawcy (nie uwzględniać w bilansie w pkt.1)stanowi/nie stanowi* wspólność majątkową małŝeńską: -nieruchomości: Rodzaj, adres, powierzchnia w ha Właściciel KW nr Wartość ObciąŜenia 4

5 - ruchomości: VII. OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY 1.* Oświadczam*/oświadczamy*, Ŝe moja*/nasza* firma*/gospodarstwo rolne* jest powiązana(e) kapitałowo lub organizacyjnie z następującymi podmiotami gospodarczymi:... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 2. Oświadczam*/oświadczamy*, Ŝe przedsięwzięcie wymienione w moim*/naszym* wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą*/rolniczą* z dnia... realizowane jest:. 1/*samodzielnie przez moją*/naszą* firmę*/gospodarstwo rolne*. 2/*wspólnie z następującymi podmiotami gospodarczymi:... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 3*. Oświadczam/oświadczamy*, Ŝe następujące podmioty - będące udziałowcami BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą* kapitałowo i/lub organizacyjnie: 1/. (nazwa i siedziba podmiotu) (dokładne określenie powiązania kapitałowego i/lub organizacyjnego ww. udziałowcami BS Trzebnica z Wnioskodawcą) 2/. (nazwa i siedziba podmiotu) (dokładne określenie powiązania kapitałowego i/lub organizacyjnego ww. udziałowcami BS Trzebnica z Wnioskodawcą) 4*. Oświadczam/oświadczamy*, Ŝe następujące podmioty - będące udziałowcami BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą/z naszą firmą* personalnie: 1/ (nazwa i siedziba podmiotu) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja w ww. podmiocie- udziałowcami BS Trzebnica, PESEL) (dokładne określenie powiązania personalnego ww. osoby z Wnioskodawcą) 2/ (nazwa i siedziba podmiotu) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja w ww. podmiocie- akcjonariuszu udziałowcami BS Trzebnica, PESEL) (dokładne określenie powiązania personalnego ww. osoby z Wnioskodawcą) 5*. Oświadczam/oświadczamy*, Ŝe następujące osoby będące członkami organów BS Trzebnica lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą/z naszą firmą* kapitałowo, organizacyjnie lub personalnie: 1/ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Trzebnica) 5

6 (dokładne określenie kapitałowego, organizacyjnego, personalnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania personalnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) 2/ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Trzebnica) (dokładne określenie kapitałowego, organizacyjnego, personalnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania personalnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) Wyjaśnienie: 1. członek organu BS Trzebnica - osoba pełniąca funkcję w Radzie Nadzorczej i Zarządzie BS Trzebnica 2. osoby zajmujące stanowiska kierownicze Członkowie Zarządu. i Główny Księgowy BS Trzebnica i jego Zastępca. 3. podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie (w rozumieniu art.71 ust. 2. ustawy z dnia r. Prawo bankowe wraz z późn. zm.) - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: a)względem których moŝna wykazać, Ŝe są ze sobą powiązane, gdyŝ ponoszą wspólne ryzyko gospodarcze, poniewaŝ jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe( akcje imienne lub na okaziciela, udziały), albo b) między którymi nie zachodzą okoliczności określone w pkt. a, ale w stosunku do których moŝna przyjąć, Ŝe ponoszą jedno ryzyko gospodarcze poniewaŝ są powiązane w taki sposób, Ŝe kondycja finansowa jednej z nich moŝe mieć wpływ na kondycję finansową pozostałych. 4. powiązania personalne pomiędzy podmiotami - powiązania wynikające ze stanu cywilnego, pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy osobami fizycznymi będącymi właścicielami, głównymi akcjonariuszami lub głównymi udziałowcami tych podmiotów oraz pełniącymi funkcje w zarządach i radach nadzorczych tych podmiotów, pokrewieństwo - stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka obejmuje: a) krewnych w linii prostej -osoby złączone pochodzeniem jedna od drugiej: wstępnych :. rodziców, dziadków, pradziadków, itd.. zstępnych : dzieci, wnuki, prawnuki, itd.. b) krewnych w linii bocznej - mający przynajmniej jednego wspólnego przodka, ale od siebie nie pochodzący tj. rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, rodzeństwo pozamałŝeńskie. Powinowactwo stosunek zachodzący między jednym z małŝonków a krewnymi w linii prostej i bocznej. VIII.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 1. Ja, niŝej podpisany(a) wyraŝam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złoŝeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuŝszy, niŝ 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe oraz innych ustaw. 2. Ja, niŝej podpisany(a) upowaŝniam Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, ul. Prusicka 1, Trzebnica, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w Ŝycie Ustawy z 14 lutego 2003r.o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz.424). 6

7 IX. I. ZaangaŜowanie innych banków (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za klienta, inne formy zaangaŝowania) Nazwa banku rodzaj zaangaŝowania ostateczny termin spłaty zaangaŝowanie na dzień przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota) uwagi RAZEM: 0 II. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe udzielone przez klienta podmiot za który udzielono beneficjent poręczenia lub rodzaj poręczenia lub gwarancji ostateczny termin spłaty zaangaŝowanie na dzień uwagi poręczenia lub gwarancji gwarancji RAZEM: 0 III. CAŁKOWITE ZAANGAśOWANIE:* * dotyczy zaangaŝowania BS Trzebnica. i innych banków oraz poręczeń i gwarancji udzielonych przez klienta 7

8 X. B I L A N S (wykonanie i prognoza) Okres poprzedzający udzielenie kredytu (m-ce, kwartały, lata) Okres korzystania z kredytu (m-ce, kwartały, lata) Data spłaty kredytu A. Majątek trwały AKTYWA I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy załoŝeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i prawne 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowy majątek trwały 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe 6. Inwestycje rozpoczęte 7. Zaliczki na poczet inwestycji III. Finansowy majątek trwały 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne składniki finansowego majątku trwałego IV. NaleŜności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. NaleŜności i roszczenia 1. NaleŜności z tytułu dostaw i usług 2. NaleŜności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społeczn

9 3. Pozostałe naleŝności 4. NaleŜności dochodzone na drodze sądowej III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1. Udziały lub akcje własne do zbycia 2. Inne papiery wartościowe IV. Środki pienięŝne 1. Środki pienięŝne w kasie 2. Środki pienięŝne w banku 3. Inne środki pienięŝne (weksle, czeki obce itp.) C. Rozliczenia międzyokresowe 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz podstawowy) II. NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Kapitał (fundusz) zapasowy 1. Ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej 2. Tworzony ustawowo 3. Tworzony zgodnie ze statusem lub umową 4. Z dopłat wspólników 5. Inny IV. Kapitał (fund) rezerwowy z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI. Niepodzielony wynik finan z lat ubiegłych (+, -) 1. Zysk (wielkość dodatnia) 2. Strata (wielkość ujemna) VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 2. Strata netto (wielkość ujemna) 3. Odpisy z wyniku finans. bieŝącego roku obrotowego B. Rezerwy

10 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 2. Pozostałe rezerwy C. Zobowiązania długoterminowe 1. Długoterminowe poŝyczki, obligacje i inne papiery wart. 2. Długoterminowe kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe D. Zobowiązania krótkoterm. i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe 1. PoŜyczki, obligacje i papiery wartościowe 2. Kredyty bankowe 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5. Zobowiązania wekslowe 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubez. społeczn. 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe II. Fundusze specjalne E. Rozlicz. Międzyokr. i przych. przyszłych okres. 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Przychody przyszłych okresów Suma pasywów Suma Kontrolna 10

11 XI. R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T (wykonanie i prognoza) A. Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi 1. Przychody ze sprzedaŝy produktów 2. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Okres poprzedzający udzielenie kredytu (m-ce, kwartały, lata) Prognoza na okres korzystania z kredytu Data spłaty kredytu Wyszczególnienie Zmiana stanu produktów (zwiększ-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ -) 4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki B. Koszty działalności operacyjnej 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2. ZuŜycie materiałów i energii 3. Usługi obce 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Świadczenia na rzecz pracowników 7. Amortyzacja 8. Pozostałe C. Zysk/Strata ze sprzedaŝy D. Pozostałe przychody operacyjne 1. Przychody ze sprzedaŝy skład. majątku trwałego 2. Dotacje 3. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 1. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 2. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej G. Przychody finansowe 1. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym jednostek zaleŝnych i stowarzyszonych 2. Odsetki uzyskane 3. Pozostałe H. Koszty finansowe 11

12 1. Odpisy aktualizujące wartość finan. majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych 2. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zaleŝnych i stowarzyszonych 3. Pozostałe I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej J. Zyski nadzwyczajne K. Straty nadzwyczajne L. Zysk/Strata brutto M. Obowiązkowe obciąŝenia wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 2. Inne obowiązkowe obciąŝenia N. Zysk/Strata netto Dane pomocnicze: Przychody ogółem: Koszty ogółem: 12

13 XII. P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę ś N Y C H (wy(wkonanie i prognoza) Lp. Wyszczególnienie I. Wynik finansowy netto (zysk / strata) II. Korekty o pozycje od 1 do 15: 1 amortyzacja (+) 2 zyski /straty z tytułu róŝnic kursowych (+/-) 3 odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone (+/-) 4 rezerwy na naleŝności (wzrost +, zmniejszen - ) 5 inne rezerwy (wzrost +, zmniejszenie - ) 6 podatek dochodowy od zysku brutto (+) 7 podatek dochodowy zapłacony (-) 8 wynik na sprzedaŝy i likwidacji składników działalności inwestycyjnej (+/-) 9 zmiana stanu zapasów (wzrost -, zmniejszenie +) 10 zmiana stanu naleŝności i roszczeń (wzrost -, zmniejszenie +) 11 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyjątkiem kredytów i poŝyczek) oraz funduszy specjalnych (wzrost +, zmniejszenie -) 12 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (wzrost-, zmniejszenie+) 13 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych(wzrost +, zmniejszenie -) 14 zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (wzrost +, zmniejszenie -) 15 pozostałe pozycje (+/-) A Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej(i +/-II) (+/-) 16a wpływy z tytułu sprzedaŝy wartości niematerialnych i prawnych (+) 16b wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (-) 17a wpływy z tytułu sprzedaŝy składników majątku trwałego (+) 17b wydatki na zakup składnik majątku trwałego (-) 18a wpływy z tytułu sprzedaŝy akcji, udziałów, i papierów wartościowych (+) 18b wydatki na nabycie akcji, udziałów i papierów wartościowych (-) 19a udzielone poŝyczki długoterminowe (-) 19b spłata udzielonych poŝyczek długoterminow (+) 20 wpływy z otrzymanych odsetek i dywidend (+) 21 zwrócone odsetki i dywidendy (-) 22 pozostałe pozycje (+/-) Okres poprzedzający udzielenie kredytu (m-ce, kwartały, lata) Prognoza na okres korzystania z kredytu (m-ce, kwartały, lata)

14 B. Środki pienięŝne z działalności inwestycyjnej (poz. 16a a do 22) (+/-) 23a zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych (+) 23b wydatki na spłatę długoterminowych kredytów bankowych (-) wpływy z tytułu zaciągniętych długoterminowych poŝyczek oraz z emisji papierów wartościow (+) 24b wydatki na spłatę długoterminowych poŝyczek oraz z tytułu wykupionych papierów wartość (-) 25a zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych (+) 25b wydatki na spłatę krótkoterminowych kredytów bankowych (-) 26a wpływy z tytułu zaciągniętych krótkoterminowych poŝyczek oraz z emisji papierów wartościowych (+) 26b wydatki na spłatę krótkoterminowych poŝyczek oraz z tytułu wykupionych papierów wartościowych (-) 27 płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli (-) 28 płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (-) 29 wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału (+) 30 wydatki na spłatę odsetek (-) 31 wpływy z tytułu zwróconych odsetek (+) 32 pozostałe pozycje (+/-) C. Środki pienięŝne netto z działalności finansowej(poz.23a do 32) (+/-) D. Zmiana stanu środków pienięŝnych netto A +/- B +/- C E. Środki pienięŝne na początek okresu F. Środki pienięŝne na koniec okresu D + E 14

15 XIII.* Przewidywane nakłady kapitałowe na realiację przedsięwzięcia inwestycyjnego Rok Przeznaczenie nakładów RAZEM: Źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego Wyszczególnienie Środki własne Kredyt wnioskowany Kredyt w innym banku Inne RAZEM: Udział poszczególnych źródeł finansowania w przedsięwzięciu ogółem Wyszczególnienie Udział % Środki własne Kredyt wnioskowany Kredyt w innym banku Inne Przewidywane przychody ze sprzedaŝy, koszty całkowite...rok Wyszczególnienie Przychody Koszty całkowite w tym: amortyzacja 15

16 DODATKOWE DANE W WYPADKU UBIEGANIA SIĘ O KREDYT INWESTYCYJNY XIV. Z A P O T R Z E B O W A N I E N A K R E D Y T I N W E S T Y C Y J N Y 1. Nazwa przedsięwzięcia: 2. Opis przedsięwzięcia: 3. Lokalizacja: 4. Nakłady inwestycyjne i struktura ich finansowania: Treść Kwota Struktura % I. Nakłady ogółem II. Zródła finansowania w tym: - środki własne - kredyt wnioskowany - kredyt w innych bankach - inne wymienić jakie: 5. Okres realizacji inwestycji: - termin rozpoczęcia... - termin zakończenia... - cykl realizacji (w miesiącach) Dostawcy (proszę wymienić i załączyć posiadane umowy lub zamówienia potwierdzone przez dostawców): 7. Wykonawcy inwestycji: XV. Wnioskodawca oświadcza, Ŝe wszystkie informacje, które podał w niniejszym wniosku oraz dane zawarte w załączonych dokumentach są zgodne z prawdą (miejscowość i data) (stempel firmowy i podpisy osób działających za Wnioskodawcę) *niepotrzebne skreślić miejsca przeznaczone do wypełnienia winny zawierać konkretne informacje lub stwierdzenia nie dotyczy 16

17 XV. D O K U M E N T Y Z A Ł Ą C Z O N E DO W N I O S K U O K R E D Y T: 1/ REGON, NIP, 2/*zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3/*aktualny wyciąg z rejestru handlowego, a po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: *postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców, *odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, *zaświadczenie Ŝe dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłuŝników niewypłacalnych, 4/ umowa spółki lub statut* (dotyczy wszystkich spółek), 5/ koncesja - jeśli jest wymagana dla prowadzenia działalności, 6/ opinie banków prowadzących rachunki, 7/ zaświadczenie właściwego organu finansowego o terminowości płacenia zobowiązań podatkowych oraz o osiągniętych obrotach i dochodach netto za okres ostatnich trzech miesięcy, a dla nowych podmiotów - zgłoszenie obowiązku podatkowego, 8/ zaświadczenie z ZUS o regulowaniu zobowiązań, 9/ ostatni bilans roczny wraz z rachunkiem wyników, oraz sporządzone od początku roku sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, 10/ zamówienia na sprzedaŝ wyrobów lub usług, kontrakty eksportowe, importowe itp., 11/* pełnomocnictwo do zaciągania kredytów bankowych, 12/ dokumenty określające stosunek prawny kredytobiorcy/leasingodawcy* do zajmowanego lokalu lub powierzchni uŝytkowej tj: umowa najmu lub dzierŝawy, odpis z księgi wieczystej - w przypadku własności, 13/ dokumenty związane z zabezpieczeniem prawnym kredytu/wierzytelności leasingowej w zaleŝności od proponowanych rodzajów zabezpieczenia: / *Przy kredytach o charakterze inwestycyjnym: pozwolenie na budowę, projekt realizacyjny( w tym harmonogram realizacjii finansowania nakładów inwestycyjnych) kosztorys budowy, - plan finansowy ( biznes plan ), odpis z księgi wieczystej nieruchomości, 15/ Część opisowa kredytowanego przedsięwzięcia, 16/ inne:

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.. nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr III.1 do Instrukcji kredytowania przedsiębiorców w Banku Spółdzielczym w Tychach BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA: osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Zgłoszenie wpisano do rejestru dnia... pod nr... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość F 01f/PP02/24.11.2011/Wyda 2 Wniosek o pożyczkę preferencyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MONDAY DEVELOPMENT S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.03.2010 Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny Dziennik Ustaw Nr 71-1971 Poz. 355 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe Załącznik nr I.2. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy NIP

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/8/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 8 kwietnia 2015 roku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo