Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod..."

Transkrypt

1 Wniosek przyjęto dn.... nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon i fax... Bank Spółdzielczy w Trzebnicy W N I O S E K o udzielenie kredytu obrotowego* / otwartego w rachunku bieŝącym*/ inwestycyjnego*/ kredytowa linia hipoteczna*/ w złotych / w walutach obcych* dla podmiotów prowadzących pełną ewidencję finansowo-księgową. I. I N F O R M A C J E O K R E D Y C I E 1. Proszę o przyznanie: a)* kredytu w kwocie... (oznaczenie waluty) słownie... (oznaczenie waluty) na okres od... do... na sfinansowanie... (szczegółowe określenie przedmiotu kredytu) b)* limitu środków w kwocie... (oznaczenie waluty) słownie (oznaczenie waluty) na okres od... do... na sfinansowanie... (szczegółowe określenie przedmiotu kredytu) 2. Proponowane terminy uruchomienia kredytu/środków finansowych*: w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie Proponowane terminy spłaty rat kapitałowych: w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie Proponowany termin spłaty odsetek: w okresach miesięcznych/kwartalnych* 5.* Koszt całkowity kredytowanego przedsięwzięcia:... zł w tym: nakłady w zł... nakłady dewizowe:..., co wynosi 1...zł /waluta kredytu/ nakłady dewizowe:..., co wynosi. 1...zł /inna waluta/ 1 wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia wniosku 1

2 6.* Struktura finansowania nakładów wymienionych w pk-cie 5: nakłady nakłady dewizowe nakłady dewizowe nakłady dewizowe w zł w walucie kredytu 1 w innej walucie 1 w innej walucie 1 środki własne kredyt/y bankowe w tym: kredyt/y BS Trzebnica inne środki /jakie/ Środki własne Wnioskodawcy, w równowartości złotowej wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia wniosku, w łącznej wysokości... zł, stanowią...% całkowitego kosztu kredytowanego przedsięwzięcia. 7. Proponowany sposób zabezpieczenia kredytu wraz z naleŝnymi odsetkami: Uwaga: W przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych naleŝy w miarę moŝliwości podać: wartość księgową, wartość wg wyceny rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową. II. I N F O R M A C J E O K R E D Y T O B I O R C Y 1. Data rozpoczęcia działalności Status prawny Rodzaj prowadzonej działalności Zatrudnienie: - Kierownictwo Imię i nazwisko Stanowisko Wykształcenie - struktura zatrudnienia: Treść 2 Liczba osób Średnie wynagrodzenie Zatrudnienie ogółem Pracownicy bezpośrednio-produkcyjni Administracja Kierownictwo Osoby pracujące na umowę-zlecenie 5. Zestawienie posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (nazwa, wielkość obiektów oraz ich stan techniczny): 6. Rodzaj własności ( majątek własny, dzierŝawiony) : 7. Opłaty od nieruchomości: - podatki...

3 - opłaty dzierŝawne... - składki ubezpieczeniowe... III. P R O D U K T Y /U S Ł U G I * 1. Struktura asortymentowa sprzedaŝy produktów/towarów/usług* i cechy (nowe, uŝywane itp.): Rodzaj produktu/towaru/usługi* % obrotów cechy * Nowe produkty/towary/usługi* wprowadzane na rynek (podać nazwę): * Cechy (np. jakość, cena) wyróŝniające produkty/towary/usługi* oferowane przez Firmę od produktów /towarów/usług konkurencji: Główni dostawcy: Dostawca Rodzaj dostaw % dostaw IV. R Y N K I Z B Y T U 1. Odbiorca Łączna ilość odbiorców... Główni odbiorcy: Odbiorca % sprzedaŝy Sprzedane towary/wyroby usługi Warunki płatności Okres współpracy Załączyć wstępne porozumienia, listy intencyjne, posiadane umowy, zlecenia itp. 2. MoŜliwości przestawienia działalności (na jaką i w jaki sposób) w przypadku przejściowych trudności w zaopatrzeniu lub zbycie: Konkurencja. Firmy oferujące podobne produkty/towary/usługi ( proszę wymienić głównych konkurentów):.... Konkurencja zagraniczna (jeśli istnieje, proszę opisać):.... 3

4 4. Ocenić istniejący popyt na wytwarzane wyroby, sprzedawane towary, świadczone usługi (równieŝ leasingowe): V. A K T U A L N Y S T A N F I N A N S O W Y F I R M Y 1. Wysokość obrotów (sprzedaŝy) i dochodów (2 ostatnie lata i okres sprawozdawczy): Rok SprzedaŜ Zysk brutto Zysk netto 2. Udziałowcy/wspólnicy* (wymienić najwaŝniejszych): Nazwa/Nazwisko* Wielkość udziału Rachunki bankowe i kredyty: a) rachunki bieŝące: nazwa banku numer rachunku b) uzyskane kredyty: VI. M A J Ą T E K W N I O S K O D A W C Y 1. podstawowe maszyny i urządzenia: Maszyny i urządzenia Rok produkcji Aktualna wartość* Stan techniczny * sposób wyceny : księgowa/rynkowa* 2. podstawowe środki transportu: Nazwa, marka, typ Rok produkcji Numer rejestr. Wartość ubezpieczenia OC 3. Majątek osobisty Wnioskodawcy (nie uwzględniać w bilansie w pkt.1)stanowi/nie stanowi* wspólność majątkową małŝeńską: -nieruchomości: Rodzaj, adres, powierzchnia w ha Właściciel KW nr Wartość ObciąŜenia 4

5 - ruchomości: VII. OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY 1.* Oświadczam*/oświadczamy*, Ŝe moja*/nasza* firma*/gospodarstwo rolne* jest powiązana(e) kapitałowo lub organizacyjnie z następującymi podmiotami gospodarczymi:... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 2. Oświadczam*/oświadczamy*, Ŝe przedsięwzięcie wymienione w moim*/naszym* wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą*/rolniczą* z dnia... realizowane jest:. 1/*samodzielnie przez moją*/naszą* firmę*/gospodarstwo rolne*. 2/*wspólnie z następującymi podmiotami gospodarczymi:... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 3*. Oświadczam/oświadczamy*, Ŝe następujące podmioty - będące udziałowcami BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą* kapitałowo i/lub organizacyjnie: 1/. (nazwa i siedziba podmiotu) (dokładne określenie powiązania kapitałowego i/lub organizacyjnego ww. udziałowcami BS Trzebnica z Wnioskodawcą) 2/. (nazwa i siedziba podmiotu) (dokładne określenie powiązania kapitałowego i/lub organizacyjnego ww. udziałowcami BS Trzebnica z Wnioskodawcą) 4*. Oświadczam/oświadczamy*, Ŝe następujące podmioty - będące udziałowcami BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą/z naszą firmą* personalnie: 1/ (nazwa i siedziba podmiotu) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja w ww. podmiocie- udziałowcami BS Trzebnica, PESEL) (dokładne określenie powiązania personalnego ww. osoby z Wnioskodawcą) 2/ (nazwa i siedziba podmiotu) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja w ww. podmiocie- akcjonariuszu udziałowcami BS Trzebnica, PESEL) (dokładne określenie powiązania personalnego ww. osoby z Wnioskodawcą) 5*. Oświadczam/oświadczamy*, Ŝe następujące osoby będące członkami organów BS Trzebnica lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą/z naszą firmą* kapitałowo, organizacyjnie lub personalnie: 1/ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Trzebnica) 5

6 (dokładne określenie kapitałowego, organizacyjnego, personalnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania personalnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) 2/ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Trzebnica) (dokładne określenie kapitałowego, organizacyjnego, personalnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania personalnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) Wyjaśnienie: 1. członek organu BS Trzebnica - osoba pełniąca funkcję w Radzie Nadzorczej i Zarządzie BS Trzebnica 2. osoby zajmujące stanowiska kierownicze Członkowie Zarządu. i Główny Księgowy BS Trzebnica i jego Zastępca. 3. podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie (w rozumieniu art.71 ust. 2. ustawy z dnia r. Prawo bankowe wraz z późn. zm.) - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: a)względem których moŝna wykazać, Ŝe są ze sobą powiązane, gdyŝ ponoszą wspólne ryzyko gospodarcze, poniewaŝ jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe( akcje imienne lub na okaziciela, udziały), albo b) między którymi nie zachodzą okoliczności określone w pkt. a, ale w stosunku do których moŝna przyjąć, Ŝe ponoszą jedno ryzyko gospodarcze poniewaŝ są powiązane w taki sposób, Ŝe kondycja finansowa jednej z nich moŝe mieć wpływ na kondycję finansową pozostałych. 4. powiązania personalne pomiędzy podmiotami - powiązania wynikające ze stanu cywilnego, pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy osobami fizycznymi będącymi właścicielami, głównymi akcjonariuszami lub głównymi udziałowcami tych podmiotów oraz pełniącymi funkcje w zarządach i radach nadzorczych tych podmiotów, pokrewieństwo - stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka obejmuje: a) krewnych w linii prostej -osoby złączone pochodzeniem jedna od drugiej: wstępnych :. rodziców, dziadków, pradziadków, itd.. zstępnych : dzieci, wnuki, prawnuki, itd.. b) krewnych w linii bocznej - mający przynajmniej jednego wspólnego przodka, ale od siebie nie pochodzący tj. rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, rodzeństwo pozamałŝeńskie. Powinowactwo stosunek zachodzący między jednym z małŝonków a krewnymi w linii prostej i bocznej. VIII.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 1. Ja, niŝej podpisany(a) wyraŝam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złoŝeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuŝszy, niŝ 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe oraz innych ustaw. 2. Ja, niŝej podpisany(a) upowaŝniam Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, ul. Prusicka 1, Trzebnica, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w Ŝycie Ustawy z 14 lutego 2003r.o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz.424). 6

7 IX. I. ZaangaŜowanie innych banków (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za klienta, inne formy zaangaŝowania) Nazwa banku rodzaj zaangaŝowania ostateczny termin spłaty zaangaŝowanie na dzień przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota) uwagi RAZEM: 0 II. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe udzielone przez klienta podmiot za który udzielono beneficjent poręczenia lub rodzaj poręczenia lub gwarancji ostateczny termin spłaty zaangaŝowanie na dzień uwagi poręczenia lub gwarancji gwarancji RAZEM: 0 III. CAŁKOWITE ZAANGAśOWANIE:* * dotyczy zaangaŝowania BS Trzebnica. i innych banków oraz poręczeń i gwarancji udzielonych przez klienta 7

8 X. B I L A N S (wykonanie i prognoza) Okres poprzedzający udzielenie kredytu (m-ce, kwartały, lata) Okres korzystania z kredytu (m-ce, kwartały, lata) Data spłaty kredytu A. Majątek trwały AKTYWA I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy załoŝeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i prawne 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowy majątek trwały 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe 6. Inwestycje rozpoczęte 7. Zaliczki na poczet inwestycji III. Finansowy majątek trwały 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe 3. Udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne składniki finansowego majątku trwałego IV. NaleŜności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. NaleŜności i roszczenia 1. NaleŜności z tytułu dostaw i usług 2. NaleŜności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społeczn

9 3. Pozostałe naleŝności 4. NaleŜności dochodzone na drodze sądowej III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1. Udziały lub akcje własne do zbycia 2. Inne papiery wartościowe IV. Środki pienięŝne 1. Środki pienięŝne w kasie 2. Środki pienięŝne w banku 3. Inne środki pienięŝne (weksle, czeki obce itp.) C. Rozliczenia międzyokresowe 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz podstawowy) II. NaleŜne, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Kapitał (fundusz) zapasowy 1. Ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej 2. Tworzony ustawowo 3. Tworzony zgodnie ze statusem lub umową 4. Z dopłat wspólników 5. Inny IV. Kapitał (fund) rezerwowy z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI. Niepodzielony wynik finan z lat ubiegłych (+, -) 1. Zysk (wielkość dodatnia) 2. Strata (wielkość ujemna) VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 2. Strata netto (wielkość ujemna) 3. Odpisy z wyniku finans. bieŝącego roku obrotowego B. Rezerwy

10 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 2. Pozostałe rezerwy C. Zobowiązania długoterminowe 1. Długoterminowe poŝyczki, obligacje i inne papiery wart. 2. Długoterminowe kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe D. Zobowiązania krótkoterm. i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe 1. PoŜyczki, obligacje i papiery wartościowe 2. Kredyty bankowe 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5. Zobowiązania wekslowe 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubez. społeczn. 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 8. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe II. Fundusze specjalne E. Rozlicz. Międzyokr. i przych. przyszłych okres. 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Przychody przyszłych okresów Suma pasywów Suma Kontrolna 10

11 XI. R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T (wykonanie i prognoza) A. Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi 1. Przychody ze sprzedaŝy produktów 2. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Okres poprzedzający udzielenie kredytu (m-ce, kwartały, lata) Prognoza na okres korzystania z kredytu Data spłaty kredytu Wyszczególnienie Zmiana stanu produktów (zwiększ-wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ -) 4. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki B. Koszty działalności operacyjnej 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2. ZuŜycie materiałów i energii 3. Usługi obce 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Świadczenia na rzecz pracowników 7. Amortyzacja 8. Pozostałe C. Zysk/Strata ze sprzedaŝy D. Pozostałe przychody operacyjne 1. Przychody ze sprzedaŝy skład. majątku trwałego 2. Dotacje 3. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 1. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 2. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej G. Przychody finansowe 1. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym jednostek zaleŝnych i stowarzyszonych 2. Odsetki uzyskane 3. Pozostałe H. Koszty finansowe 11

12 1. Odpisy aktualizujące wartość finan. majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych 2. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zaleŝnych i stowarzyszonych 3. Pozostałe I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej J. Zyski nadzwyczajne K. Straty nadzwyczajne L. Zysk/Strata brutto M. Obowiązkowe obciąŝenia wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 2. Inne obowiązkowe obciąŝenia N. Zysk/Strata netto Dane pomocnicze: Przychody ogółem: Koszty ogółem: 12

13 XII. P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę ś N Y C H (wy(wkonanie i prognoza) Lp. Wyszczególnienie I. Wynik finansowy netto (zysk / strata) II. Korekty o pozycje od 1 do 15: 1 amortyzacja (+) 2 zyski /straty z tytułu róŝnic kursowych (+/-) 3 odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone (+/-) 4 rezerwy na naleŝności (wzrost +, zmniejszen - ) 5 inne rezerwy (wzrost +, zmniejszenie - ) 6 podatek dochodowy od zysku brutto (+) 7 podatek dochodowy zapłacony (-) 8 wynik na sprzedaŝy i likwidacji składników działalności inwestycyjnej (+/-) 9 zmiana stanu zapasów (wzrost -, zmniejszenie +) 10 zmiana stanu naleŝności i roszczeń (wzrost -, zmniejszenie +) 11 zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych(z wyjątkiem kredytów i poŝyczek) oraz funduszy specjalnych (wzrost +, zmniejszenie -) 12 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (wzrost-, zmniejszenie+) 13 zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych(wzrost +, zmniejszenie -) 14 zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (wzrost +, zmniejszenie -) 15 pozostałe pozycje (+/-) A Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej(i +/-II) (+/-) 16a wpływy z tytułu sprzedaŝy wartości niematerialnych i prawnych (+) 16b wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (-) 17a wpływy z tytułu sprzedaŝy składników majątku trwałego (+) 17b wydatki na zakup składnik majątku trwałego (-) 18a wpływy z tytułu sprzedaŝy akcji, udziałów, i papierów wartościowych (+) 18b wydatki na nabycie akcji, udziałów i papierów wartościowych (-) 19a udzielone poŝyczki długoterminowe (-) 19b spłata udzielonych poŝyczek długoterminow (+) 20 wpływy z otrzymanych odsetek i dywidend (+) 21 zwrócone odsetki i dywidendy (-) 22 pozostałe pozycje (+/-) Okres poprzedzający udzielenie kredytu (m-ce, kwartały, lata) Prognoza na okres korzystania z kredytu (m-ce, kwartały, lata)

14 B. Środki pienięŝne z działalności inwestycyjnej (poz. 16a a do 22) (+/-) 23a zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych (+) 23b wydatki na spłatę długoterminowych kredytów bankowych (-) wpływy z tytułu zaciągniętych długoterminowych poŝyczek oraz z emisji papierów wartościow (+) 24b wydatki na spłatę długoterminowych poŝyczek oraz z tytułu wykupionych papierów wartość (-) 25a zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych (+) 25b wydatki na spłatę krótkoterminowych kredytów bankowych (-) 26a wpływy z tytułu zaciągniętych krótkoterminowych poŝyczek oraz z emisji papierów wartościowych (+) 26b wydatki na spłatę krótkoterminowych poŝyczek oraz z tytułu wykupionych papierów wartościowych (-) 27 płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli (-) 28 płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (-) 29 wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału (+) 30 wydatki na spłatę odsetek (-) 31 wpływy z tytułu zwróconych odsetek (+) 32 pozostałe pozycje (+/-) C. Środki pienięŝne netto z działalności finansowej(poz.23a do 32) (+/-) D. Zmiana stanu środków pienięŝnych netto A +/- B +/- C E. Środki pienięŝne na początek okresu F. Środki pienięŝne na koniec okresu D + E 14

15 XIII.* Przewidywane nakłady kapitałowe na realiację przedsięwzięcia inwestycyjnego Rok Przeznaczenie nakładów RAZEM: Źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego Wyszczególnienie Środki własne Kredyt wnioskowany Kredyt w innym banku Inne RAZEM: Udział poszczególnych źródeł finansowania w przedsięwzięciu ogółem Wyszczególnienie Udział % Środki własne Kredyt wnioskowany Kredyt w innym banku Inne Przewidywane przychody ze sprzedaŝy, koszty całkowite...rok Wyszczególnienie Przychody Koszty całkowite w tym: amortyzacja 15

16 DODATKOWE DANE W WYPADKU UBIEGANIA SIĘ O KREDYT INWESTYCYJNY XIV. Z A P O T R Z E B O W A N I E N A K R E D Y T I N W E S T Y C Y J N Y 1. Nazwa przedsięwzięcia: 2. Opis przedsięwzięcia: 3. Lokalizacja: 4. Nakłady inwestycyjne i struktura ich finansowania: Treść Kwota Struktura % I. Nakłady ogółem II. Zródła finansowania w tym: - środki własne - kredyt wnioskowany - kredyt w innych bankach - inne wymienić jakie: 5. Okres realizacji inwestycji: - termin rozpoczęcia... - termin zakończenia... - cykl realizacji (w miesiącach) Dostawcy (proszę wymienić i załączyć posiadane umowy lub zamówienia potwierdzone przez dostawców): 7. Wykonawcy inwestycji: XV. Wnioskodawca oświadcza, Ŝe wszystkie informacje, które podał w niniejszym wniosku oraz dane zawarte w załączonych dokumentach są zgodne z prawdą (miejscowość i data) (stempel firmowy i podpisy osób działających za Wnioskodawcę) *niepotrzebne skreślić miejsca przeznaczone do wypełnienia winny zawierać konkretne informacje lub stwierdzenia nie dotyczy 16

17 XV. D O K U M E N T Y Z A Ł Ą C Z O N E DO W N I O S K U O K R E D Y T: 1/ REGON, NIP, 2/*zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3/*aktualny wyciąg z rejestru handlowego, a po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: *postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców, *odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, *zaświadczenie Ŝe dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłuŝników niewypłacalnych, 4/ umowa spółki lub statut* (dotyczy wszystkich spółek), 5/ koncesja - jeśli jest wymagana dla prowadzenia działalności, 6/ opinie banków prowadzących rachunki, 7/ zaświadczenie właściwego organu finansowego o terminowości płacenia zobowiązań podatkowych oraz o osiągniętych obrotach i dochodach netto za okres ostatnich trzech miesięcy, a dla nowych podmiotów - zgłoszenie obowiązku podatkowego, 8/ zaświadczenie z ZUS o regulowaniu zobowiązań, 9/ ostatni bilans roczny wraz z rachunkiem wyników, oraz sporządzone od początku roku sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, 10/ zamówienia na sprzedaŝ wyrobów lub usług, kontrakty eksportowe, importowe itp., 11/* pełnomocnictwo do zaciągania kredytów bankowych, 12/ dokumenty określające stosunek prawny kredytobiorcy/leasingodawcy* do zajmowanego lokalu lub powierzchni uŝytkowej tj: umowa najmu lub dzierŝawy, odpis z księgi wieczystej - w przypadku własności, 13/ dokumenty związane z zabezpieczeniem prawnym kredytu/wierzytelności leasingowej w zaleŝności od proponowanych rodzajów zabezpieczenia: / *Przy kredytach o charakterze inwestycyjnym: pozwolenie na budowę, projekt realizacyjny( w tym harmonogram realizacjii finansowania nakładów inwestycyjnych) kosztorys budowy, - plan finansowy ( biznes plan ), odpis z księgi wieczystej nieruchomości, 15/ Część opisowa kredytowanego przedsięwzięcia, 16/ inne:

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.. nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu:

WNIOSEK o udzielenie kredytu: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu 47 200 Kędzierzyn Koźle ul. Rynek 6a Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr miejscowość i data Numer rachunku Wnioskodawcy. WNIOSEK o udzielenie kredytu:...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy.

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS - NIP REGON

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr III.1 do Instrukcji kredytowania przedsiębiorców w Banku Spółdzielczym w Tychach BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA: osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 007 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycena

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo