REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Obr. Westerplatte 81, Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł (dalej: Organizator) Zadania Organizatora w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, w tym w zakresie m. in. obsługi uczestników Promocji, weryfikowania ich zgłoszeń, a także rozpatrywanie ewentualnych reklamacji będą realizowane przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (dalej: Agencja) Promocja trwać będzie w dniach od r. do r. (dalej: czas trwania Promocji). Czynności związane z przyznawaniem i realizacją praw do nabycia nagród w Promocji zakończą się do dnia r. Czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia r W Promocji premiowane są zakupy wszystkich produktów marki Philips z rodziny opraw CoreLine LED, TownGuide LED, ClearWay LED oraz zródła światła Philips LED z rodzin LEDTubes, LEDLamps i systemy sterowania OccuSwitch (dalej: Produkty Promocyjne), dokonywane w oddziałach Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dalej: Oddziały) Promocja realizowana będzie przy wykorzystaniu strony internetowej (dalej: Strona Internetowa) Udział w Promocji jest dobrowolny W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Agencji Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Niniejsza Promocja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Promocja przeznaczona jest dla zamieszkałych lub mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców, którzy dokonują zakupów Produktów Promocyjnych w Oddziałach w związku ze swoją elektroinstalacyjną działalnością gospodarczą (dalej: Instalatorzy), w celu wykorzystania Produktów Promocyjnych przez Instalatora do montażu oświetlenia w realizowanym projekcie lub inwestycji. 1

2 1.12. Instalator przystępujący do udziału w Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Instalator zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 2. UDZIAŁ INSTALATORÓW W PROMOCJI 2.1. Instalator, aby wziąć udział w Promocji, obowiązany jest: dokonać w czasie trwania Promocji zakupu w Oddziale dowolnych Produktów Promocyjnych o łącznej wartości netto uprawniającej do otrzymania nagrody w Promocji zgodnie z pkt regulaminu w celu wykorzystania zakupionych Produktów Promocyjnych do montażu przez Instalatora oświetlenia w realizowanym projekcie lub inwestycji; zgłosić udział w Promocji za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego za pośrednictwem Strony Internetowej (dalej: Formularz), poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko Instalatora; adres poczty elektronicznej ; numer telefonu; nazwa przedsiębiorstwa Instalatora; miasto, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa Instalatora; nazwa projektu (inwestycji) realizowanego przez Instalatora; lokalizacja projektu (inwestycji) realizowanego przez Instalatora; numer faktury VAT stwierdzającej zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt regulaminu; łączna wartość netto zakupionych przez Instalatora Produktów Promocyjnych, wynikająca z faktury VAT, o której mowa w pkt regulaminu; Oddział (spośród określnych w Formularzu), w którym Instalator dokonał zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt regulaminu; imię i nazwisko osoby, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowca) w przypadku, o którym mowa w pkt Regulaminu, podanie tej informacji jest dobrowolne i nieobowiązkowe; przesłać poprzez Formularz zdjęcie oświetlenia zamontowanego przez Instalatora w realizowanym przez niego projekcie/inwestycji (w formacie *.jpg, *.png lub *.pdf) (dalej: Zgłoszenie) W ramach Zgłoszenia Instalator powinien złożyć następujące oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu): potwierdzające zapoznanie się z treścią regulaminu Promocji i akceptację jego treści; o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Instalatora dla potrzeb przeprowadzenia Promocji. Złożenie powyższych oświadczeń przez Instalatora jest dobrowolne, jednakże tylko złożenie obu ww. oświadczeń stanowi podstawę do wzięcia udziału w Promocji. 2

3 2.3. W ramach Zgłoszenia Instalator powinien wybrać nagrodę, którą chce zakupić w Promocji spośród nagród przedstawionych w Formularzu. Formularz automatycznie wskaże Instalatorowi dostępne dla niego do zakupu nagrody na podstawie łącznej wartości netto zakupów Produktów Promocyjnych wynikających z danych podanych przez Instalatora w Formularzu Zgłoszenie udziału w Promocji może zostać dokonane przez Instalatora wyłącznie w sposób określony w pkt regulaminu Instalator w Zgłoszeniach może powołać się tylko raz na dany projekt/inwestycję i zdjęcie oświetlenia, o którym mowa w pkt regulaminu. Zgłoszenia odwołujące się do projektu/inwestycji, z których zdjęcie oświetlenia zostało już przesłane w ramach Promocji nie będą brane pod uwagę W żadnym przypadku Zgłoszenie przesyłane przez Instalatora w Promocji nie może dotyczyć projektu/inwestycji realizowanej lub współrealizowanej przez Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile lub jej spółkę powiązaną. Zgłoszenia odwołujące się do takiego projektu/inwestycji nie będą brane pod uwagę w Promocji. W razie wątpliwości Instalatora, czy dany projekt/inwestycja stanowi inwestycję Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile lub jej spółki powiązanej, Instalator powinien zwrócić się z pytaniem w tym zakresie na piśmie na adres Organizatora: Alfa Elektro sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Obr.Westerplatte 81, Katowice. Organizator udzieli stosownej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zapytania W imieniu Instalatora Zgłoszenie może przesłać również osoba, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowiec). W takim przypadku osoba taka dokonuje wyboru nagrody, którą Instalator będzie mógł zakupić w Promocji. Po przesłaniu Zgłoszenia zgodnie z niniejszym postanowieniem, Instalator otrzyma wiadomość e- mail z prośbą o potwierdzenie przesłanego Zgłoszenia, w tym nagrody, której wybór został dokonany w Zgłoszeniu. W pozostałym zakresie zasady zgłaszania udziału w Promocji określone w pkt regulaminu stosuje się w takim przypadku odpowiednio. 3. PULA NAGRÓD W PROMOCJI I ZASADY ICH NABYWANIA 3.1. Każdy Instalator, który dokona prawidłowego Zgłoszenia, będzie uprawniony do zakupu za kwotę 1 gr wybranej przez siebie nagrody spośród nagród odpowiadających łącznej wartości netto Produktów Promocyjnych, które Instalator zakupił zgodnie z pkt regulaminu, na zasadach określonych poniżej Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: zestaw Skrzynka Narzędziowa Jumbo 19" + Organizer Stanley ; Grill stołowy Philips HD 4419/20; sztuk Philips LED Bulb 60W Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: 3

4 Alkomat CA2010 DAD; Wideorejestrator MODECOM REC MC-CC11 FHD; Oprawa Hermetyczna Philips WT120C LED40S/840 PSU L Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto od 5.001,00 zł do ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Wyciskarka do soku Philips HR 1880/01; Zestaw odzieży sportowej: plecak 47 rowerowy PCR100; polar 4F PLM ; spodnie biegowe męskie T4L15.SPMTR002 4F; Oprawa Hermetyczna Philips WT120C LED60S/840 PSU L Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto powyżej ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Tablet ASUS MeMO Pad 7(ME70C); Karcher K 4 Premium; Oprawa Philips CoreLine High Bay BY120P G2 LED105S/840 PSU WB GR Wartości łączne netto Produktów Promocyjnych, które Instalator zakupił zgodnie z pkt regulaminu, określone w pkt regulaminu zwane będą dalej Progami. Wartość określona w pkt regulaminu zwana będzie dalej Progiem I, wartość określona w pkt Progiem II, wartość określona w pkt Progiem III, a wartość określona w pkt Progiem IV Jeden Instalator może w ramach Promocji uzyskać prawo nabycia za 1 gr tylko 2 (słownie: dwóch) nagród z danego Progu, a więc łącznie w całej Promocji Instalator może uzyskać prawo nabycia za 1 gr nie więcej niż 8 (słownie: ośmiu) nagród. Instalator może w ramach promocji uzyskać prawo nabycia za 1 gr tej samej nagrody tylko dwukrotnie. Jeśli Instalator dwukrotnie uzyska prawo nabycia za 1 gr nagrody z tego samego Progu, nie może już po raz kolejny uzyskać takiego prawa w odniesieniu do jakichkolwiek kolejnych nagród z tego Progu. Instalator może jednak wówczas uzyskać takie prawo w odniesieniu do nagród z innego Progu, o ile wcześniej nie zaszły okoliczności wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. Np. jeśli Instalator w przesyłanych kolejno Zgłoszeniach wskaże faktury VAT stwierdzające zakup Produktów Promocyjnych o łącznej wartości 3.500,00 zł netto i tym samym dwukrotnie uzyska prawo do zakupu w Promocji nagrody z Progu II, nie będzie już mógł ponownie uzyskać prawa do zakupu w Promocji jakichkolwiek innych nagród z Progu II. Będzie mógł jednak uzyskać takie prawo w odniesieniu do nagród z Progu I, III oraz IV Po przesłaniu Zgłoszenia przez Instalatora będzie ono podlegać weryfikacji przez Agencję oraz przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania Zgłoszenia. Po pozytywnym zweryfikowaniu Zgłoszenia danego Instalatora zostanie on poinformowany w drodze wiadomości o pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Zakupu nagrody na zasadach określonych w pkt regulaminu Instalator będzie mógł dokonać w Oddziale, w którym dokonał zakupu Produktów Promocyjnych, na podstawie którego wziął udział w Promocji. Termin, od którego będzie możliwe dokonanie przez Instalatora zakupu nagrody zostanie szczegółowo określony przez Agencję działającą w imieniu 4

5 Organizatora, jednakże przypadnie od nie później nie później niż 2 miesiące od dnia poinformowania Instalatora o pozytywnym zweryfikowaniu jego Zgłoszenia zgodnie z pkt regulaminu. Instalator będzie mógł zakupić nagrodę w okresie 1 miesiąca od dnia, w którym nagroda zostanie udostępniona Instalatorowi do zakupu Jeśli Instalator nie zakupi nagrody w terminie określonym zgodnie z pkt regulaminu, traci uzyskane prawo do jej zakupu w Promocji Instalatorowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Instalatorów z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Agencji najpóźniej do dnia 21 września 2015 roku (decyduje data wpływu do Agencji). Reklamacje dostarczone po 21 września 2015 roku nie będą rozpatrywane Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Agencji z dopiskiem Philips LED. Wybór, który się opłaca! reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Instalatora, adres poczty elektronicznej podany przez niego przy rejestrowaniu przystąpienia do Promocji, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. Agencja może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Uczestnicy Promocji (Instalatorzy) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ich danych osobowych podanych przy zgłoszeniu udziału w Promocji w celu przeprowadzenia Promocji Philips LED. Wybór, który się opłaca!, w tym wydania weryfikacji zgłoszeń oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Dane uzyskane w związku z organizacją Promocji będą wykorzystywane do potrzeb niniejszej Promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Promocji jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Każdy z Instalatorów ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz realizacji prawa do zakupienia nagrody. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5

6 6.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Agencji. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Organizatora, Agencji, a także na Stronie Internetowej Instalator w każdym czasie może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Promocji. W tym celu powinien przesłać na adres Agencji z dopiskiem Philips LED. Wybór, który się opłaca! rezygnacja pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Promocji. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji Organizator lub Agencja wykreśli daną osobę z grona uczestników Promocji Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Promocji tego z Instalatorów, co do którego poweźmie podejrzenie o łamanie warunków udziału w Promocji zgodnie z niniejszym regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Organizatora lub Agencję Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Promocji, bez podania przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach zostanie opublikowana na Stronie Promocji Promocja może zostać odwołany przez Organizatora w każdym czasie, bez podania przyczyn. Odwołanie Promocji następuje poprzez ogłoszenie zakończenia Promocji na Stronie Internetowej. Termin wcześniejszego zakończenia Promocji będzie przypadał nie szybciej, niż 5 dni od daty ogłoszenia zakończenia Promocji na Stronie Internetowej Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytuły rękojmi oraz gwarancji za nagrody nabywane przez Instalatorów w ramach Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Instalatora nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych danych, w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, powoduje utratę prawa do nagrody przez danego z Instalatorów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Promocją Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Instalatorzy biorą udział w Promocji, jak również za pośrednictwem której Organizator lub Agencja kontaktują się z Instalatorami Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Instalatorów oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń za pomocą których Instalatorzy korzystają ze Strony Internetowej, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych, odpowiednich ustaw. 6

7 6.13. W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszego Promocji właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Organizatora. ANEKS DO REGULAMINU PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! Punkt 2.7. dotychczas brzmiący: 2.7 W imieniu Instalatora Zgłoszenie może przesłać również osoba, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowiec). W takim przypadku osoba taka dokonuje wyboru nagrody, którą Instalator będzie mógł zakupić w Promocji. Po przesłaniu Zgłoszenia zgodnie z niniejszym postanowieniem, Instalator otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie przesłanego Zgłoszenia, w tym nagrody, której wybór został dokonany w Zgłoszeniu. W pozostałym zakresie zasady zgłaszania udziału w Promocji określone w pkt regulaminu stosuje się w takim przypadku odpowiednio. Z dniem roku przyjmuje brzmienie 2.7 W imieniu Instalatora Zgłoszenie może przesłać również osoba, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowiec). W takim przypadku osoba taka dokonuje wyboru nagrody, którą Instalator będzie mógł zakupić w Promocji. Po przesłaniu Zgłoszenia zgodnie z niniejszym postanowieniem, Instalator otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie przesłanego Zgłoszenia, w tym nagrody, której wybór został dokonany w Zgłoszeniu. W pozostałym zakresie zasady zgłaszania udziału w Promocji określone w pkt regulaminu stosuje się w takim przypadku odpowiednio. Potwierdzenie zgłoszenia należy przesłać w terminie 14 dni od daty otrzymania maila z linkiem aktywacyjnym. Punkt dotychczas brzmiący: 3.5 Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto powyżej ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Tablet ASUS MeMO Pad 7(ME70C); Z dniem roku przyjmuje brzmienie 3.5 Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto powyżej ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Tablet DELL Venue 8"

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA ODDZIAŁÓW W PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! Oddziałami są następujące hurtownie należące do sieci Przedsiębiorstwa Handlowego "Alfa Elektro" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Miejscowość Ulica Kod pocztowy Katowice Obr.Westerplatte Dąbrowa Górnicza Tworzeń Tarnowskie Góry Legionów Sosnowiec Rynek Olkusz Osiecka Zawiercie Apteczna Częstochowa Dojazdowa Lubliniec pl.kościuszki Bielsko Biała Traugutta Andrychów Batorego Wadowice Nadbrzeżna Ruda Śląska Zabrzańska Bytom Siemianowicka Kraków Vetulaniego Niepołomice Akacjowa 10A Gliwice Chorzowska Racibórz Częstochowska

9 Kędzierzyn Koźle Balwirczaka Tychy Powstańców Pszczyna Bieruńska 19A Wrocław Kleczkowska Oława Sportowa Opole X Sudeckiej Dyw.Zmech Nysa Guchołazka Zielona Góra Zacisze Rybnik Przemysłowa Cieszyn Frysztacka Łódź Puszkina Pabianice Partyzancka Piotrków Trybunalski Klonowa 3A Tarnów Przemysłowa Bochnia Partyzantów Mielec Szafera Świdnica Armii Krajowej Dzierżoniów Podwalna Wałbrzych Wroccławska Jelenia Góra Waryńskiego Poznań Żmigrodzka Piła Styki Wałcz Południowa Kielce Mielczarskiego Starachowice 17-go Stycznia Skarżysko Kamienna Zielna Szczecin Pomorska Płock Kostrogaj Leszno Energetyków Ełk Suwalska Warszawa Bemowo Połczyńska 95A Sulejówek Trakt Brzeski Warszawa Ursynów Kostki-Napierskiego Mińsk Mazowiecki Warszawska Nowy Dwór Mazowiecki Leśna Grodzisk Mazowiecki G. Orlicz Dreszera Gdańsk Żaglowa Kosakowo k/gdyni Pogórze, Wiejska Ostrołęka Zawadzkiego Malbork Jagiellońska Elbląg ul. Rawska 23C Elbląg Bydgoszcz Startowa Inowrocław Budowlana Lublin Energetyków Puławy Dęblińska Chełm Wyszyńskiego 2b Olsztyn Towarowa 20B

10 Ostróda Hurtowa Gdańsk Trakt Św.Wojciecha 213E Tczew Jagiełły Legnica Jaworzyńska 227B Lubin Traugutta 2A Kalisz Woj.Polskiego Konin Spółdzielców Białystok Choroszczańska Radomsko Brzeźnicka Rzeszów Reja Toruń Polna 134/ Brodnica Wiejska 11A Gorzów Wielkopolski Kostrzyńska 10A Radom Kalińska 6/ Słupsk Leszczyńskiego Chorzów Niedźwiedziniec Lubicz Dolny Grębocka 10B

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Szeroki wybór się opłaca.

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Szeroki wybór się opłaca. REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Szeroki wybór się opłaca. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Szeroki wybór się opłaca. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET Wydany w dniu 25 października 2016 roku przez Organizatora promocji konsumenckiej Błyskawiczny duet (dalej: Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL

REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL REGULAMIN Mistrzowska Promocja SONEL Wstęp: Zasady promocji: sprzedaż premiowana mierników marki Sonel wskazanych w 3, pkt.12, umożliwiająca otrzymanie wyposażenia dodatkowego - koszulki sportowej - po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE NAGRODY CZEKAJĄ! Promocja trwa od 01.04 do 31.07.2014 r. i obejmuje wszystkie serie łączników i gniazd Schneider Electric.

PROFESJONALNE NAGRODY CZEKAJĄ! Promocja trwa od 01.04 do 31.07.2014 r. i obejmuje wszystkie serie łączników i gniazd Schneider Electric. Promocja - Schneider Promocja - Schneider Electric. PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ JAKOŚĆ. Kupuj osprzęt elektroinstalacyjny i odbieraj GWARANTOWANE NAGRODY. Automatyczny ściągacz izolacji NEO TOOLS przy zakupach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TY SIĘ URZĄDZASZ, MY ZA TO PŁACIMY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI TY SIĘ URZĄDZASZ, MY ZA TO PŁACIMY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI TY SIĘ URZĄDZASZ, MY ZA TO PŁACIMY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji pt. Ty się urządzasz, my za to płacimy (dalej Promocja ) jest spółka MURAPOL S.A. z siedzibą w (43-300)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Simon 54 premium 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Promocja Simon 54 premium 1. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Promocja Simon 54 premium 1. ZASADY OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady prowadzenia promocji pod nazwą Promocja Simon 54 premium (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne

Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne Sprzedaż Premiowa 3xN Najlepsze produkty! Najlepsi producenci! Najlepsze nagrody! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej "Regulaminem określa ogólne warunki uczestnictwa w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cisza zyskuje rozgłos!

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cisza zyskuje rozgłos! REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cisza zyskuje rozgłos! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Cisza zyskuje rozgłos! (zwanej dalej Promocją ), jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie.

Regulamin Konkursu. Lacalut bezpieczne wybielanie. Regulamin Konkursu Lacalut bezpieczne wybielanie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Lacalut bezpieczne wybielanie. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem oferty specjalnej (dalej zwaną Ofertą specjalną bądź Pakiet VIP ) jest firma BSH Sprzęt Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRALEK WHIRLPOOL CZYSTA RADOŚĆ PRANIA (dalej: Regulamin) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRALEK WHIRLPOOL CZYSTA RADOŚĆ PRANIA (dalej: Regulamin) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRALEK WHIRLPOOL CZYSTA RADOŚĆ PRANIA (dalej: Regulamin) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej CZYSTA RADOŚĆ PRANIA (zwana dalej:

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo