REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Obr. Westerplatte 81, Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł (dalej: Organizator) Zadania Organizatora w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, w tym w zakresie m. in. obsługi uczestników Promocji, weryfikowania ich zgłoszeń, a także rozpatrywanie ewentualnych reklamacji będą realizowane przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł (dalej: Agencja) Promocja trwać będzie w dniach od r. do r. (dalej: czas trwania Promocji). Czynności związane z przyznawaniem i realizacją praw do nabycia nagród w Promocji zakończą się do dnia r. Czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia r W Promocji premiowane są zakupy wszystkich produktów marki Philips z rodziny opraw CoreLine LED, TownGuide LED, ClearWay LED oraz zródła światła Philips LED z rodzin LEDTubes, LEDLamps i systemy sterowania OccuSwitch (dalej: Produkty Promocyjne), dokonywane w oddziałach Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dalej: Oddziały) Promocja realizowana będzie przy wykorzystaniu strony internetowej (dalej: Strona Internetowa) Udział w Promocji jest dobrowolny W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Agencji Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Niniejsza Promocja realizowana jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Promocja przeznaczona jest dla zamieszkałych lub mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców, którzy dokonują zakupów Produktów Promocyjnych w Oddziałach w związku ze swoją elektroinstalacyjną działalnością gospodarczą (dalej: Instalatorzy), w celu wykorzystania Produktów Promocyjnych przez Instalatora do montażu oświetlenia w realizowanym projekcie lub inwestycji. 1

2 1.12. Instalator przystępujący do udziału w Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Instalator zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. 2. UDZIAŁ INSTALATORÓW W PROMOCJI 2.1. Instalator, aby wziąć udział w Promocji, obowiązany jest: dokonać w czasie trwania Promocji zakupu w Oddziale dowolnych Produktów Promocyjnych o łącznej wartości netto uprawniającej do otrzymania nagrody w Promocji zgodnie z pkt regulaminu w celu wykorzystania zakupionych Produktów Promocyjnych do montażu przez Instalatora oświetlenia w realizowanym projekcie lub inwestycji; zgłosić udział w Promocji za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego za pośrednictwem Strony Internetowej (dalej: Formularz), poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko Instalatora; adres poczty elektronicznej ; numer telefonu; nazwa przedsiębiorstwa Instalatora; miasto, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa Instalatora; nazwa projektu (inwestycji) realizowanego przez Instalatora; lokalizacja projektu (inwestycji) realizowanego przez Instalatora; numer faktury VAT stwierdzającej zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt regulaminu; łączna wartość netto zakupionych przez Instalatora Produktów Promocyjnych, wynikająca z faktury VAT, o której mowa w pkt regulaminu; Oddział (spośród określnych w Formularzu), w którym Instalator dokonał zakupu Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt regulaminu; imię i nazwisko osoby, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowca) w przypadku, o którym mowa w pkt Regulaminu, podanie tej informacji jest dobrowolne i nieobowiązkowe; przesłać poprzez Formularz zdjęcie oświetlenia zamontowanego przez Instalatora w realizowanym przez niego projekcie/inwestycji (w formacie *.jpg, *.png lub *.pdf) (dalej: Zgłoszenie) W ramach Zgłoszenia Instalator powinien złożyć następujące oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu): potwierdzające zapoznanie się z treścią regulaminu Promocji i akceptację jego treści; o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Instalatora dla potrzeb przeprowadzenia Promocji. Złożenie powyższych oświadczeń przez Instalatora jest dobrowolne, jednakże tylko złożenie obu ww. oświadczeń stanowi podstawę do wzięcia udziału w Promocji. 2

3 2.3. W ramach Zgłoszenia Instalator powinien wybrać nagrodę, którą chce zakupić w Promocji spośród nagród przedstawionych w Formularzu. Formularz automatycznie wskaże Instalatorowi dostępne dla niego do zakupu nagrody na podstawie łącznej wartości netto zakupów Produktów Promocyjnych wynikających z danych podanych przez Instalatora w Formularzu Zgłoszenie udziału w Promocji może zostać dokonane przez Instalatora wyłącznie w sposób określony w pkt regulaminu Instalator w Zgłoszeniach może powołać się tylko raz na dany projekt/inwestycję i zdjęcie oświetlenia, o którym mowa w pkt regulaminu. Zgłoszenia odwołujące się do projektu/inwestycji, z których zdjęcie oświetlenia zostało już przesłane w ramach Promocji nie będą brane pod uwagę W żadnym przypadku Zgłoszenie przesyłane przez Instalatora w Promocji nie może dotyczyć projektu/inwestycji realizowanej lub współrealizowanej przez Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile lub jej spółkę powiązaną. Zgłoszenia odwołujące się do takiego projektu/inwestycji nie będą brane pod uwagę w Promocji. W razie wątpliwości Instalatora, czy dany projekt/inwestycja stanowi inwestycję Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile lub jej spółki powiązanej, Instalator powinien zwrócić się z pytaniem w tym zakresie na piśmie na adres Organizatora: Alfa Elektro sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Obr.Westerplatte 81, Katowice. Organizator udzieli stosownej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zapytania W imieniu Instalatora Zgłoszenie może przesłać również osoba, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowiec). W takim przypadku osoba taka dokonuje wyboru nagrody, którą Instalator będzie mógł zakupić w Promocji. Po przesłaniu Zgłoszenia zgodnie z niniejszym postanowieniem, Instalator otrzyma wiadomość e- mail z prośbą o potwierdzenie przesłanego Zgłoszenia, w tym nagrody, której wybór został dokonany w Zgłoszeniu. W pozostałym zakresie zasady zgłaszania udziału w Promocji określone w pkt regulaminu stosuje się w takim przypadku odpowiednio. 3. PULA NAGRÓD W PROMOCJI I ZASADY ICH NABYWANIA 3.1. Każdy Instalator, który dokona prawidłowego Zgłoszenia, będzie uprawniony do zakupu za kwotę 1 gr wybranej przez siebie nagrody spośród nagród odpowiadających łącznej wartości netto Produktów Promocyjnych, które Instalator zakupił zgodnie z pkt regulaminu, na zasadach określonych poniżej Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: zestaw Skrzynka Narzędziowa Jumbo 19" + Organizer Stanley ; Grill stołowy Philips HD 4419/20; sztuk Philips LED Bulb 60W Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: 3

4 Alkomat CA2010 DAD; Wideorejestrator MODECOM REC MC-CC11 FHD; Oprawa Hermetyczna Philips WT120C LED40S/840 PSU L Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto od 5.001,00 zł do ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Wyciskarka do soku Philips HR 1880/01; Zestaw odzieży sportowej: plecak 47 rowerowy PCR100; polar 4F PLM ; spodnie biegowe męskie T4L15.SPMTR002 4F; Oprawa Hermetyczna Philips WT120C LED60S/840 PSU L Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto powyżej ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Tablet ASUS MeMO Pad 7(ME70C); Karcher K 4 Premium; Oprawa Philips CoreLine High Bay BY120P G2 LED105S/840 PSU WB GR Wartości łączne netto Produktów Promocyjnych, które Instalator zakupił zgodnie z pkt regulaminu, określone w pkt regulaminu zwane będą dalej Progami. Wartość określona w pkt regulaminu zwana będzie dalej Progiem I, wartość określona w pkt Progiem II, wartość określona w pkt Progiem III, a wartość określona w pkt Progiem IV Jeden Instalator może w ramach Promocji uzyskać prawo nabycia za 1 gr tylko 2 (słownie: dwóch) nagród z danego Progu, a więc łącznie w całej Promocji Instalator może uzyskać prawo nabycia za 1 gr nie więcej niż 8 (słownie: ośmiu) nagród. Instalator może w ramach promocji uzyskać prawo nabycia za 1 gr tej samej nagrody tylko dwukrotnie. Jeśli Instalator dwukrotnie uzyska prawo nabycia za 1 gr nagrody z tego samego Progu, nie może już po raz kolejny uzyskać takiego prawa w odniesieniu do jakichkolwiek kolejnych nagród z tego Progu. Instalator może jednak wówczas uzyskać takie prawo w odniesieniu do nagród z innego Progu, o ile wcześniej nie zaszły okoliczności wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia. Np. jeśli Instalator w przesyłanych kolejno Zgłoszeniach wskaże faktury VAT stwierdzające zakup Produktów Promocyjnych o łącznej wartości 3.500,00 zł netto i tym samym dwukrotnie uzyska prawo do zakupu w Promocji nagrody z Progu II, nie będzie już mógł ponownie uzyskać prawa do zakupu w Promocji jakichkolwiek innych nagród z Progu II. Będzie mógł jednak uzyskać takie prawo w odniesieniu do nagród z Progu I, III oraz IV Po przesłaniu Zgłoszenia przez Instalatora będzie ono podlegać weryfikacji przez Agencję oraz przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania Zgłoszenia. Po pozytywnym zweryfikowaniu Zgłoszenia danego Instalatora zostanie on poinformowany w drodze wiadomości o pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Zakupu nagrody na zasadach określonych w pkt regulaminu Instalator będzie mógł dokonać w Oddziale, w którym dokonał zakupu Produktów Promocyjnych, na podstawie którego wziął udział w Promocji. Termin, od którego będzie możliwe dokonanie przez Instalatora zakupu nagrody zostanie szczegółowo określony przez Agencję działającą w imieniu 4

5 Organizatora, jednakże przypadnie od nie później nie później niż 2 miesiące od dnia poinformowania Instalatora o pozytywnym zweryfikowaniu jego Zgłoszenia zgodnie z pkt regulaminu. Instalator będzie mógł zakupić nagrodę w okresie 1 miesiąca od dnia, w którym nagroda zostanie udostępniona Instalatorowi do zakupu Jeśli Instalator nie zakupi nagrody w terminie określonym zgodnie z pkt regulaminu, traci uzyskane prawo do jej zakupu w Promocji Instalatorowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Instalatorów z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 4.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Agencji najpóźniej do dnia 21 września 2015 roku (decyduje data wpływu do Agencji). Reklamacje dostarczone po 21 września 2015 roku nie będą rozpatrywane Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Agencji z dopiskiem Philips LED. Wybór, który się opłaca! reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Instalatora, adres poczty elektronicznej podany przez niego przy rejestrowaniu przystąpienia do Promocji, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji. Agencja może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Uczestnicy Promocji (Instalatorzy) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ich danych osobowych podanych przy zgłoszeniu udziału w Promocji w celu przeprowadzenia Promocji Philips LED. Wybór, który się opłaca!, w tym wydania weryfikacji zgłoszeń oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Dane uzyskane w związku z organizacją Promocji będą wykorzystywane do potrzeb niniejszej Promocji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Promocji jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa Elektro" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Każdy z Instalatorów ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz realizacji prawa do zakupienia nagrody. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5

6 6.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Agencji. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Organizatora, Agencji, a także na Stronie Internetowej Instalator w każdym czasie może podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w Promocji. W tym celu powinien przesłać na adres Agencji z dopiskiem Philips LED. Wybór, który się opłaca! rezygnacja pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Promocji. Oświadczenie powinno być własnoręcznie podpisane. Na podstawie oświadczenia o rezygnacji Organizator lub Agencja wykreśli daną osobę z grona uczestników Promocji Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Promocji tego z Instalatorów, co do którego poweźmie podejrzenie o łamanie warunków udziału w Promocji zgodnie z niniejszym regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Organizatora lub Agencję Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Promocji, bez podania przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach zostanie opublikowana na Stronie Promocji Promocja może zostać odwołany przez Organizatora w każdym czasie, bez podania przyczyn. Odwołanie Promocji następuje poprzez ogłoszenie zakończenia Promocji na Stronie Internetowej. Termin wcześniejszego zakończenia Promocji będzie przypadał nie szybciej, niż 5 dni od daty ogłoszenia zakończenia Promocji na Stronie Internetowej Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytuły rękojmi oraz gwarancji za nagrody nabywane przez Instalatorów w ramach Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Instalatora nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych danych, w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, powoduje utratę prawa do nagrody przez danego z Instalatorów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Promocją Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Instalatorzy biorą udział w Promocji, jak również za pośrednictwem której Organizator lub Agencja kontaktują się z Instalatorami Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia komputerów Instalatorów oraz sposób ich konfiguracji, jak również innych urządzeń za pomocą których Instalatorzy korzystają ze Strony Internetowej, a także ustawienia występujące u dostawców dostępu do sieci Internet W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych, odpowiednich ustaw. 6

7 6.13. W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszego Promocji właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Organizatora. ANEKS DO REGULAMINU PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! Punkt 2.7. dotychczas brzmiący: 2.7 W imieniu Instalatora Zgłoszenie może przesłać również osoba, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowiec). W takim przypadku osoba taka dokonuje wyboru nagrody, którą Instalator będzie mógł zakupić w Promocji. Po przesłaniu Zgłoszenia zgodnie z niniejszym postanowieniem, Instalator otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie przesłanego Zgłoszenia, w tym nagrody, której wybór został dokonany w Zgłoszeniu. W pozostałym zakresie zasady zgłaszania udziału w Promocji określone w pkt regulaminu stosuje się w takim przypadku odpowiednio. Z dniem roku przyjmuje brzmienie 2.7 W imieniu Instalatora Zgłoszenie może przesłać również osoba, która zrealizowała na rzecz Instalatora sprzedaż Produktów Promocyjnych w Oddziale (tj. handlowiec). W takim przypadku osoba taka dokonuje wyboru nagrody, którą Instalator będzie mógł zakupić w Promocji. Po przesłaniu Zgłoszenia zgodnie z niniejszym postanowieniem, Instalator otrzyma wiadomość z prośbą o potwierdzenie przesłanego Zgłoszenia, w tym nagrody, której wybór został dokonany w Zgłoszeniu. W pozostałym zakresie zasady zgłaszania udziału w Promocji określone w pkt regulaminu stosuje się w takim przypadku odpowiednio. Potwierdzenie zgłoszenia należy przesłać w terminie 14 dni od daty otrzymania maila z linkiem aktywacyjnym. Punkt dotychczas brzmiący: 3.5 Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto powyżej ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Tablet ASUS MeMO Pad 7(ME70C); Z dniem roku przyjmuje brzmienie 3.5 Jeśli Instalator zgodnie z pkt regulaminu zakupi Produkty Promocyjne o łącznej wartości netto powyżej ,00 zł będzie uprawniony do zakupu w ramach Promocji za kwotę 1 gr jednej z następujących nagród: Tablet DELL Venue 8"

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA ODDZIAŁÓW W PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! Oddziałami są następujące hurtownie należące do sieci Przedsiębiorstwa Handlowego "Alfa Elektro" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Miejscowość Ulica Kod pocztowy Katowice Obr.Westerplatte Dąbrowa Górnicza Tworzeń Tarnowskie Góry Legionów Sosnowiec Rynek Olkusz Osiecka Zawiercie Apteczna Częstochowa Dojazdowa Lubliniec pl.kościuszki Bielsko Biała Traugutta Andrychów Batorego Wadowice Nadbrzeżna Ruda Śląska Zabrzańska Bytom Siemianowicka Kraków Vetulaniego Niepołomice Akacjowa 10A Gliwice Chorzowska Racibórz Częstochowska

9 Kędzierzyn Koźle Balwirczaka Tychy Powstańców Pszczyna Bieruńska 19A Wrocław Kleczkowska Oława Sportowa Opole X Sudeckiej Dyw.Zmech Nysa Guchołazka Zielona Góra Zacisze Rybnik Przemysłowa Cieszyn Frysztacka Łódź Puszkina Pabianice Partyzancka Piotrków Trybunalski Klonowa 3A Tarnów Przemysłowa Bochnia Partyzantów Mielec Szafera Świdnica Armii Krajowej Dzierżoniów Podwalna Wałbrzych Wroccławska Jelenia Góra Waryńskiego Poznań Żmigrodzka Piła Styki Wałcz Południowa Kielce Mielczarskiego Starachowice 17-go Stycznia Skarżysko Kamienna Zielna Szczecin Pomorska Płock Kostrogaj Leszno Energetyków Ełk Suwalska Warszawa Bemowo Połczyńska 95A Sulejówek Trakt Brzeski Warszawa Ursynów Kostki-Napierskiego Mińsk Mazowiecki Warszawska Nowy Dwór Mazowiecki Leśna Grodzisk Mazowiecki G. Orlicz Dreszera Gdańsk Żaglowa Kosakowo k/gdyni Pogórze, Wiejska Ostrołęka Zawadzkiego Malbork Jagiellońska Elbląg ul. Rawska 23C Elbląg Bydgoszcz Startowa Inowrocław Budowlana Lublin Energetyków Puławy Dęblińska Chełm Wyszyńskiego 2b Olsztyn Towarowa 20B

10 Ostróda Hurtowa Gdańsk Trakt Św.Wojciecha 213E Tczew Jagiełły Legnica Jaworzyńska 227B Lubin Traugutta 2A Kalisz Woj.Polskiego Konin Spółdzielców Białystok Choroszczańska Radomsko Brzeźnicka Rzeszów Reja Toruń Polna 134/ Brodnica Wiejska 11A Gorzów Wielkopolski Kostrzyńska 10A Radom Kalińska 6/ Słupsk Leszczyńskiego Chorzów Niedźwiedziniec Lubicz Dolny Grębocka 10B

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015

REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015 REGULAMIN PROGRAMU DLA SKLEPÓW OGRODNICZYCH I ROLNICZYCH SHOGUN EDYCJA 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu lojalnościowego Shogun (dalej: Program) skierowanego do osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Lasting Impressions 3 (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Lasting Impressions 3 (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo