PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, Piła, tel. +48 / , fax +48 / , Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane, wykonanie projektów i nadzór autorski Nazwa zamówienia: Adres obiektu: PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR - Koszyce w Pile Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Kotłownia Rejonowa KOSZYCE ul. Śniadeckich Piła Nr ewidencji geodezyjnej działki: nr. ewid. 51/2 obręb Piła 0008 Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, Piła Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zawartość opracowania: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna Październik 2012 r. Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, Piła REGON NIP Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Kapitał zakładowy: PLN

2 I.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCYJNO UŻYTKOWEGO (PFU) 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Zadanie inwestycyjne pod tytułem Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile - będzie realizowane w formule,,zaprojektuj i wybuduj" i oznacza inwestycję obejmującą zaprojektowanie, dostawy i budowę elektrociepłowni w technologii wysokosprawnej kogeneracji opartej na od 3-ech do 5-ciu gazowych silnikach tłokowych z odzyskiem ciepła, która będzie współpracować z istniejącymi obiektami Kotłowni Rejonowej Koszyce w Pile 1, oraz systemem ciepłowniczym, gazowym i elektroenergetycznym. Uwaga: Ilekroć w programie funkcjonalno użytkowym występuje określenie elektrociepłownia należy przez to rozumieć nowobudowany obiekt lub obiekty budowlane wyposażone od 3-ech do 5-ciu agregatów kogeneracyjnych, oraz instalacje niezbędne do ich prawidłowej pracy. Wykonawca winien wykonać inwestycję opisaną założeniami technicznymi według przedmiotowego PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. Zakres inwestycji obejmuje: Budowę budynku elektrociepłowni na terenie działki nr 51/2 przy ulicy Śniadeckich w Pile, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowego budynku elektrociepłowni na wydzielonej części działki. Budynek dwukondygnacyjny, konstrukcji żelbetowej, w którym niższa kondygnacja przeznaczona będzie do zabudowy od 3-ech do 5-ciu agregatów kogeneracyjnych w wydzielonych dla każdego agregatu (silnik + generator, bez urządzeń pomocniczych) pomieszczeniach żelbetowych,wyposażonych w niezależne układy wentylacyjne i tłumiki hałasu. Natomiast wyższa kondygnacja przeznaczona będzie do zabudowy pozostałych urządzeń technologicznych, w tym wymienników dla układu spalinowego oraz tłumików spalin i w przyszłości katalizatorów. Pomiędzy pomieszczeniami dla agregatów należy przewidzieć przestrzeń dla zabudowy pozostałych urządzeń (rozdzielni elektrycznej, pomieszczeń dla szaf AKP i sterowania) oraz dróg komunikacyjnych. Dostawę i instalację kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) składającej sie z: - od 3-ech do 5-ciu kompletnych agregatów kogeneracyjnych (w zależności od jednostkowej) mocy zasilanych gazem ziemnym typ E (GZ-50) o łącznej mocy nominalnej wynoszącej co najmniej 10 MWt (+/- 10%) mocy cieplnej mierzonej za wymiennikami ciepła (zamontowanymi na granicy układu woda technologiczna elektrociepłowni/woda po stronie ciepłowniczej), oraz 10 MWe (+/-5%) mocy elektrycznej czynnej mierzonej na zaciskach generatorów, z możliwością płynnej pracy generatorów w zakresie od 50% mocy jednego agregatu do - 10 MWe bez ograniczeń czasowych, 1 W tekście zamiennie stosowanie będzie także KR Koszyce co jest tożsame z Kotłownia Rejonowa Koszyce w Pile. 2

3 - układów sterowania i automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą kaskady tych zespołów w dowolnej konfiguracji obciążenia. Wymagane jest, aby poszczególne zespoły (silnik gazowy i generator), zabudowane były na wspólnej ramie przez producenta silnika gazowego. Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji pracy kaskady i poszczególnych zespołów (silnik + generator) z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub też najwyższą sprawność całkowitą, - układów pomiarowych i automatyki niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń, dla rozliczeń technologicznych i certyfikatów Kogeneracji, - przynajmniej jednego układu awaryjnego chłodzenia silników, - kompletu pomp, wymienników i naczyń wzbiorczych. Dostawę i instalację urządzeń i armatury służących do wyprowadzenia mocy elektrycznej do rozdzielni SN znajdującej sie na terenie działki 51/2 przy ul. Śniadeckich w Pile (wraz z niezbędną przebudową/modernizacją rozdzielni SN), oraz do zasilania odbiorów własnych na terenie tej działki (Kotłowni Rejonowej Koszyce). Układ musi zapewnić możliwość handlu energią elektryczną na rynku. Wykonanie wyprowadzenia produkowanej w elektrociepłowni mocy cieplnej do kotłowni rejonowej KR-Koszyce wraz z konieczną przebudową istniejącego układu hydraulicznego kotłowni. Przebudowa istniejącego układu hydraulicznego kotłowni KR-Koszyce powinna obejmować: - demontaż istniejącej technologii pompowni (m.in. istniejących pomp obiegowych i pomp zmieszania gorącego, istniejącego zaworu regulacyjnego sieciowego - zmieszanie zimne, istniejących zaworów regulacyjnych zmieszania gorącego, istniejącej armatury i układów pomiarowych), - zaprojektowanie i wybudowanie nowego układu hydraulicznego uwzględniającego minimalizację strat energii pompowania w technologii kotłowni z uwzględnieniem: pomp sieciowych zmieszania zimnego - minimum 2 szt., pomp obiegowych pompujących wodę przez kocioł WR-25 minimum 2 szt., pomp obiegowych pompujących wodę przez kocioł WR-10 minimum 2 szt., pomp zmieszania gorącego dla kotła WR-25 minimum 2 szt., pomp zmieszania gorącego dla kotła WR-10 minimum 2 szt., zaworów regulacyjnych, zaworów upustowych oraz pozostałej armatury wymaganej do prawidłowej pracy kotłowni, nowego sterowania pompownią, nowych układów AKPiA pompowni wraz z wykonaniem wizualizacji i sterowania pracy pompowni. Nowe połączenia hydrauliczne technologii pompowni należy wykonać w sposób umożliwiający: - pracę pomp sieciowych zmieszania zimnego w okresie letnim dla potrzeb wyprowadzenia energii cieplnej z gazowych agregatów kogeneracyjnych z ominięciem pozostałej części technologii kotłowni, - wykonywanie remontów technologii kotłowni przy pracujących pompach sieciowych zmieszania zimnego. Wykonanie rurociągu zasilającego elektrociepłownię w gaz ziemny typu E 3

4 (GZ-50) zgodnie z wydanymi przez WSG warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej (kopia będzie przekazana) oraz: - wykonanie stacji redukcyjnej (o ile będzie wymagana), - wykonanie, dostawę i montaż kompletnych ścieżek gazowych do silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania (jeżeli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą, - dostawa i montaż chromatografu do pomiaru wartości opałowej gazu ziemnego typu E (GZ-50) wraz z sondą do automatycznego poboru próbek, z automatycznym przeprowadzaniem analizy oraz rejestracją wyników, - dostawa i montaż pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego. Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniającej poprawną i zgodną z projektem pracę układu ko generacyjnego. Wykonanie zagospodarowania terenu w tym drogi dojazdowej, placu manewrowego i chodników do/wokół budynku elektrociepłowni. Przebudowy istniejącego układu termicznego odgazowania wody w kotłowni rejonowej KR-Koszyce na układ odgazowania próżniowego dostosowanego do temperatur wody sieciowej uzyskiwanych z gazowych agregatów kogeneracyjnych. Wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy elektrociepłowni. Prac projektowych (projekty budowlane i wykonawcze) obejmujących między innymi: - zaprojektowanie kompletnego budynku elektrociepłowni wraz z niezbędnymi instalacjami, przyłączami oraz w przypadku kolizji przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu, - zaprojektowanie zagospodarowania terenu w tym utwardzenia drogi dojazdowej, placów manewrowych i chodników, - zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych elektrociepłowni, - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, - uzgodnienie technologii elektrociepłowni z producentem agregatów kogeneracyjnych w tym uzyskanie potwierdzenia, że zaprojektowana technologia pozwoli na uzyskanie zakładanej sprawności urządzeń, - uzgodnienie projektów z Działem Technicznym MEC Piła Sp. z o. o. Podstawowym celem budowy i w jej następstwie eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E GZ-50 jest: -produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym, -ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne, -poprawa niezawodności zasilania w energię elektryczną KR Koszyce, -poprawa bezpieczeństwa ciągłości dostawy energii cieplnej do miejskiego systemu ciepłowniczego, -dostosowanie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych budynku ciepłowni do zmian w istniejącej instalacji i podłączenia zespołów agregatów kogeneracyjnych, -dostosowanie istniejącej technologii cieplnej, elektroenergetycznej oraz gospodarki ogólnej AKPiA do współpracy z nowo budowaną elektrociepłownią, -dostosowanie elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z obiektem elektrociepłowni do projektowanej technologii oraz do obowiązujących 4

5 przepisów prawa budowlanego Elektrociepłownia ma być dostosowana do współczesnych standardów i wybudowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Wartości Gwarantowane Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta gazowych agregatów kogeneracyjnych potwierdzające parametry techniczne podawane w karcie katalogowej. W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszej umowy następujący wykaz Wartości Gwarantowanych, które bezwzględnie muszą być spełnione. Parametr techniczny Wartość gwarantowana /Jednostka Wymagany minimalny termin gwarancji Dopuszczalne odstępstwa /Tolerancja Moc cieplna układu kogeneracyjnego dla określonej temperatury wody sieciowej na wyjściu z wymiennika/ów układu kogeneracyjnego (kw) 1) Skład gazów odlotowych Moc elektryczna układu kogeneracyjnego brutto (kw) Sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%) 2) Łączna sprawność energetyczna układu kogeneracyjnego (%) 3) Potrzeby własne energetyczne układu kogeneracyjnego (kwh/h) 4) Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi z punktu 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi z punktu 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą nie mniejsza niż w punkcie 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą nie mniejsza niż podana w punkcie 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą nie mniejsza niż w punkcie 1.2 Zgodnie z przygotowaną dokumentacją 36 m-cy - 36 m-cy - 36 m-cy 36 m-cy 36 m-cy Pomiar ciągły: dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku W skali roku: dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku W skali roku; dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku 36 m-cy w skali roku 5

6 Zużycie oleju 0,30 g/kwh 36 m-cy Ochrona akustyczna (poziom hałasu na granicy działki),badania wg obowiązujących norm 6 Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii modułów kogeneracyjnych w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym - od wezwania Dyspozycyjność pojedynczego agregatu L Aeq N =40 db- dla pory nocnej L Aeq D =50 db- dla pory dziennej Wartość oczekiwana 6 godzin Minimum 8000 h/rok 36 m-cy - 36 m-cy - 36 m-cy Dyspozycyjność elektrociepłowni 5) Minimum 8650 h/rok 36 m-cy 1) 2) 3) 4) 5) 6) Określona jako stabilna utrzymywana w założonych 8-mio godzinnych poziomach w okresie 72 godzin ruchu próbnego w trakcie którego wykonywane były pomiary gwarancyjne; liczona jako ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła wyprodukowanego w kogeneracji; weryfikowana w okresie gwarancji. Liczona jako ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do WSG. Liczona jako suma ilości energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego (zgodnie z p 2) ), do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 100% oraz przy najniższym dopuszczalnym obciążeniu układu kogeneracyjnego. Określona wstępnie w okresie ruchu próbnego i zweryfikowana w skali roku. Gwarantowana dyspozycyjność całej instalacji dostarczonej przez Wykonawcę ( która zostanie potwierdzona w okresie gwarancji i rękojmi ) - to czas, w którym silniki pracują lub są w stanie pracować przy pełnym obciążeniu. W zależności od mocy poszczególnych agregatów tworzących cały (nowy) blok kogeneracyjny elektrociepłowni uzyskujemy dostępność/dyspozycyjność minimum 60% (+/- 5%) zainstalowanej mocy, co oznacza odpowiednio: - dla zainstalowanych 3-ech agregatów - dwa z nich są na ruchu lub są gotowe do ruchu - dla zainstalowanych 4-ech agregatów - trzy z nich są na ruchu lub są gotowe do ruchu - dla zainstalowanych 5-ciu agregatów - trzy z nich są na ruchu lub są gotowe do ruchu W najbliższym otoczeniu miejsca zabudowy agregatów kogeneracyjnych znajduje się teren podlegający ochronie akustycznej (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 1.2. Szczegółowe parametry zamówienia Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej nominalnej wynoszącej co najmniej 10 MW (+/- 5%) winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określonej w prawodawstwie polskim. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym tj. w ciągu całego roku z przerwami, wynikającymi jedynie z przeprowadzania 6

7 prac serwisowych. Nie przewiduje się pracy układu na produkcję samej tylko energii elektrycznej. Wymagane Parametry układu kogeneracyjnego zasilanego gazem typ E (GZ-50) Parametr techniczny Temperatura wody sieciowej na powrocie Minimalna temperatura na zasilaniu Wielkość Wg tabeli regulacyjnej MEC Piła 70/90 C Moc cieplna układu kogeneracyjnego z uwzględnieniem odchyłek zawartych w DTR silników kwt +/- 10% Moc elektryczna układu kogeneracyjnego brutto kwe +/- 5% Sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego 0,42 Łączna sprawność energetyczna układu kogeneracyjnego 0,86 Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi: - składać się w zależności od jednostkowej mocy z 3-ech do 5-ciu modułów kogeneracyjnych (tego samego typoszeregu), z których każdy jest w całości zmontowany w fabryce producenta. Silnik gazowy oraz generator musi być zamontowany na ramie, która jest jednocześnie zbiornikiem oleju smarującego. - być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego, Za właściwy dobór i kompletność dostawy układu kogeneracyjnego Zamawiający uważa dostawę i montaż: - w zależności od jednostkowej mocy od 3-ech do 5-ciu kompletnych układów składających się z silnika gazowego tłokowego na gaz ziemny GZ-50, generatora prądu zmiennego o napięciu 15 kv wraz z kompletnym układem automatyki sterującej pracą pojedynczego zespołu silnik + generator oraz układem automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą kaskady tych zespołów w dowolnej konfiguracji obciążenia. Wymagane jest aby poszczególne zespoły (silnik gazowy i generator) zabudowane były przez producenta na wspólnej ramie. -kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania gazu (jeśli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą -chromatografu (szt.1) do pomiaru wartości opałowej gazu ziemnego GZ-50 wraz z sondą do automatycznego poboru próbek, automatycznym przeprowadzanie analizy oraz rejestracją wyników -układów chłodzenia silników, układów chłodzenia w linii sprężenia powietrza i sprężania gazu (plus przynajmniej jeden komplet chłodnic awaryjnych możliwy do wykorzystania przez wszystkie silniki), -kompletu pomp wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych -układów pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji -urządzeń służących do wyprowadzania spalin w tym tłumików hałasu - układów wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej - układów pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji 7

8 pracy kaskady agregatów i poszczególnych zespołów (silnik + generator) z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub też najwyższą sprawność całkowitą. Dostarczona automatyka agregatów kogeneracyjnych powinna umożliwiać: a) sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracą urządzeń i przebiegiem procesu kogeneracji, b) pracę bezobsługową w trybie ciągłym w przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, system automatyki winien powiadomić obsługę lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzić automatycznie działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołów prądotwórczych włącznie, c) zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie do 12h całkowitego postoju jednostek wytwórczych bez zasilania zewnętrznego, d) uruchomienie od zera systemu kogeneracji (cold start) po upływie do 24h postoju w trybie czuwania bez zasilania zewnętrznego, e) swobodne modyfikowanie parametrów pracy systemów CHP przy uwzględnieniu zróżnicowanych poziomów dostępu do poszczególnych parametrów poprzez system haseł i uprawnień dostępu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy), f) umożliwiać sprzężenie z systemem nadrzędnym w zakresie wymiany danych i sygnałów stanu i alarmowych, g) sterowanie z monitora dotykowego ciekłokrystalicznego o przekątnej min. 17, h) sterowanie ze stacji operatorskiej wspólnej dla wszystkich agregatów zainstalowanej w sterowni, wyposażonej w dwa przemysłowe monitory o przekątnej min 50, Funkcje realizowane przez układ sterowania, i) automatyczną regulację obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, j) automatyczną synchronizację zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną, k) wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzneją, l) automatyczną regulację wydajności zespołów prądotwórczych w zależności od jakości dostarczanego gazu do zespołu, m) automatyczną regulację wydajności zespołów prądotwórczych w zależności od sprawności ogólnej procesu kogeneracji, n) możliwość zdalnego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), o) płynne sterowanie układem obejściowym wymiennika spaliny-woda, p) automatyczną kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika, q) automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, 8

9 r) sterowanie zaworami gazu, s) automatyczne zapisywanie wybranych wielkości (m.in. parametrów elektrycznych, wielości ciśnienia gazu po redukcji i przepływu gazu, temperatury wody w obiegach chłodzenia i w obiegu wyjściowym, przepływu gazu) z możliwością późniejszego odczytu historii pracy zespołu, t) pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej. Wymagania dotyczące emisji składu gazów odlotowych. Lp. Wartość gwarantowana 1 Emisja NOx, nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 500 mg/nm 3 przy zawartości 5 % tlenu w gazach odlotowych 2 Emisja CO nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 1200 mg/nm 3 przy zawartości 5 % tlenu w gazach odlotowych Wymagane parametry systemu uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego silników zgodne z DTR zastosowanych silników Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym PFU jest budowa elektrociepłowni składającej się z zestawu, w zależności od jednostkowej mocy z 3-ech do 5-ciu agregatów kogeneracyjnych, w których jednostkami napędowymi winny być silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym GZ-50. Technologia kogeneracji ma być zlokalizowana w nowo zaprojektowanym budynku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej i produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb własnych Zamawiającego oraz do jej odsprzedaży. Zamawiający nie przewiduje pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektrycznej. W ramach realizacji zamówienia wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, dokonać przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu zgodnie z p oraz zapewnić serwis gwarancyjny Wykonawca na etapie składania oferty musi określić - PARAMETRY GWARANTOWANE pracy gazowego układu kogeneracyjnego spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji gazowej Prace projektowe Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie ROBÓT odpowiadających pod 9

10 każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, prawem polskim i wspólnotowym. Projekty powinny uwzględniać wymogi obsługowe i remontowe poszczególnych urządzeń, przewidując - o ile to konieczne - odpowiednie otwory montażowe o wymiarach umożliwiających przeprowadzenie remontu głównego podzespołu. Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez Wykonawcę (zatwierdzone przez Zamawiającego oraz we właściwych organach administracyjnych), w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują co najmniej: 1. Pełnobranżowy Projekt Budowlany, wraz z projektem zagospodarowania terenu w zakresie przewidzianym do uzyskania pozwolenia na budowę, podzielony na następujące branże: 1.1. Projekt architektoniczno budowlany budynku/budynków elektrociepłowni, 1.2. Projekt budowlany technologii przyłączenia instalacji cieplnej elektrociepłowni do instalacji cieplnej KR Koszyce, 1.3. Projekt budowlany wraz z rozdzielnią przyłącza energetycznego od zacisków na generatorach do GPZ 1.4. Projekt budowlany instalacji gazowej tj. stacji pomiarowej i rurociągu przyłączeniowego do agregatów kogeneracyjnych wraz z wymaganymi zabezpieczeniami - od gazociągu średniego ciśnienia DN 200 znajdującego się w ul. Al. Wyzwolenia w Pile, 1.5. Projekt budowlany układu technologicznego elektrociepłowni 1.6. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych, 1.7. Projekt budowlany zewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych, 1.8. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych, 1.9. Projekt budowlany układu wentylacyjnego elektrociepłowni, Projekt budowlany automatyki elektrociepłowni z uwzględnieniem połączenia z obecnym układem automatyki kotłowni KR Koszyce, Projekt budowlany redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami na granicy działki MEC Piła (KR Koszyce) zgodnie z p1.1, Projekt przebudowy pompowni i wyprowadzenia mocy cieplnej. 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 3. Wykonanie inwentaryzacji i badań geologiczno inżynierskich w niezbędnym zakresie oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia budynków. Badania gruntów wykonane dla wcześniej planowanej inwestycji będą przekazane Wykonawcy. 5. Opracowanie analizy i projektu kompleksowej współpracy nowoprojektowanej elektrociepłowni z istniejącą ciepłownią KR Koszyce, a w szczególności analizy hydraulicznnej, przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) w różnych konfiguracjach i okresach pracy KR Koszyce (okres letni, zimowy, przejściowy). 6. Sporządzenie projektów technicznych i wykonawczych, w zakresie wszystkich branż niezbędnych jako projekty stanowiące uszczegółowienie dla potrzeb projektu budowlanego wraz z wyposażeniem, w celu kompletnego wykonania zamówienia tzw.,,pod KLUCZ". Projekty wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację ( ilościową i jakościową ) urządzeń i materiałów. Winny być sporządzone z podziałem na branże i obiekty. 10

11 Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Każda dokumentacja musi być zatwierdzona przez służby MEC Piła, nie zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za poprawność jej opracowania. Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie: - zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - zgodności z wymaganiami ochrony przed hałasem - zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno - epidemiologicznej - zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy. Na etapie opracowywania projektu budowlanego należy wykonać analizę akustyczną rozwiązań projektowych w oparciu o szczegółowe obliczenia propagacji hałasu od źródeł pośrednich i bezpośrednich. 7. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych doprecyzowujących przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych oraz odbiorowych. 8. Projekt organizacji robót 9. Dokumentację porealizacyjną obejmującą co najmniej: 9.1. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych Instrukcję eksploatacji elektrociepłowni Instrukcję współpracy elektrociepłowni z kotłownią KR Koszyce, instrukcję współpracy ruchowej pomiędzy MEC Piła a ENEA Operator 9.4. Dokumentację Techniczno-Ruchową układu kogeneracyjnego, oraz pozostałych urządzeń Instrukcje stanowiskowe, oraz instrukcje BHP, p.poż Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: (a) wskaźników eksploatacyjnych, (b) wskaźników emisji Dokumenty ze szkolenia personelu (zakres szkolenia zawiera p.5.11) 9.8. Protokoły sprawdzeń i badań Raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie (a) Wartości Gwarantowanych, (b) wskaźników eksploatacyjnych, (c) parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją zadania. Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 11

12 Za błędy wynikające z niewłaściwego tłumaczenia odpowiada Wykonawca. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności Projektu Budowlanego. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Programu Funkcjonalnego-Użytkowego. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania. Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej tj. z ENEA Operator (nie dotyczy to uzyskania warunków o przyłączenie do sieci ENEA Operator ) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy Dostawy oraz roboty budowlano - montażowe Należy wykonać budowle, budynki, instalacje i urządzenia niezbędne do wytwarzania energii i ciepła w elektrociepłowni i sprzedaży energii elektrycznej. Przewiduje się, że w toku dostaw i robót budowlano montażowych zostaną wybudowane co najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace: a) Obiekty ogólnobudowlane 1. Budowa budynku/budynków elektrociepłowni 2. Budowa układu odprowadzenia spalin elektrociepłowni 3. Przystosowanie istniejącej Stacji SN (wraz z ewentualnym montażem nowych transformatorów) do poboru energii elektrycznej na potrzeby własne KR-Koszyce i układu kogeneracyjnego oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej, 4. Budowa infrastruktury towarzyszącej b) Obiekty technologiczne 1. Kompletna elektrociepłownia gazowa 2. System chłodnic awaryjnych o mocy stanowiącej 25% mocy cieplnej układu kogeneracyjnego 3. System wentylacji mechanicznej obiektów 5. Modernizacja pomieszczenia dla zabudowy stanowiska operatorskiego na terenie ciepłowni KR Koszyce 6. Inne obiekty, wymagane przez technologię elektrociepłowni c) Połączenia technologiczne na terenie KR Koszyce Wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrociepłowni do przebudowanej pompowni KR Koszyce (przebudowa w zakresie niniejszego zadania) d) Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem). 1. Przyłącze wodno- kanalizacyjne. 2. Instalacja p.poż. 3. Sieć i instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu należącej do WSG do układu kogeneracyjnego. 12

13 5. Inne konieczne i wymagane przepisami instalacje e) Instalacje elektryczne i AKPiA. 1. Przyłącze energetyczne do sieci 15 kv w oparciu o posiadane warunki techniczne, uzgodnienia z ENEA OPERATOR i z Zamawiającym. 3. Rozdzielnia Średniego Napięcia 15 kv. 4. Przyłącze na poziomie napięcia 400V na potrzeby własne włącznie z montażem transformatora i budową rozdzielni niskiego napięcia dla potrzeb elektrociepłowni 5. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych elektrociepłowni z rozdzielnią. 6. Instalacja oświetleniowa i gniazdek ściennych w budynku /budynkach elektrociepłowni i inne instalacje elektryczne związane z budynkiem elektrociepłowni 7. Trasy kablowe pod projektowane instalacje. 8. Instalacja AKPiA elektrociepłowni wraz z sieciami transmisji (rozbudowa sieci ethernetowej). 9. Instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektów elektrociepłowni. 10. Instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektów elektrociepłowni. f) Zagospodarowanie terenu. Drogi i place wewnętrzne na terenie elektrociepłowni o obciążeniu dostosowanym do eksploatacji elektrociepłowni i transportu węgla, w połączeniu z istniejącą Infrastrukturą drogową. g) Wszystkie inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej Szkolenie*, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy W czasie 3 miesięcznego okresu testów Wykonawca przeszkoli praktycznie personel Zamawiającego w liczbie około 10 osób w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrociepłowni. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, ruch próbny (miesięczny okres testów i ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego), optymalizację pracy i ruch gwarancyjny zgodnie z ustalonymi zakresami i harmonogramami, w tym również: a) prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, b) prace konieczne do odbioru końcowego, a także wyposaży obiekty elektrociepłowni w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym 72 godzinnego ruchu gwarancyjnego i osiągnięciu założonych parametrów gwarantowanych. *Szczegółowy plan szkolenia zawiera pkt

14 Gwarancja i Serwis Gwarancja Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji elektrociepłowni do końca okresu gwarancji określonego w SIWZ Serwis agreatów kogeneracyjnych Wykonawca zapewni serwis agregatów kogeneracyjnych przez okres gwarancji. Wymagania dla serwisu Wykonawca powinien dysponować serwisem posiadającym autoryzację producenta agregatów kogeneracyjnych zdolnym do świadczenia usług serwisowych, Wykonawca powinien dysponować całodobowym dyżurem pracowników serwisu, Wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych agregatów kogeneracyjnych powinien wynieść nie więcej niż 16 (szesnaście) godzin od momentu powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego; wymaga się, aby serwis Wykonawcy podstawowymi częściami zamiennymi i szybkozużywającymi. Zamawiający wymaga również opisu organizacji służb serwisowych Wykonawcy i logistyki dostawy części zamiennych. Opis ten Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej, Wymagany czas usunięcia usterki nie wymagającej wymiany części zamiennych powinien wynieść nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Koszty serwisu ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym i umową serwisową. 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Lokalizacja inwestycji Elektrociepłownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 51/2 obręb Piła 0008 przy ulicy Śniadeckich w Pile Dostępność placu budowy Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią z dokumentacji przetargowej. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu budowy (dopuszcza się uzgodnione i konieczne zmiany infrastruktury podziemnej). Roboty wykonywane będą na terenie KR Koszyce i na terenie miasta Piła. 14

15 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiający dopuszcza składowanie materiałów i urządzeń w wyznaczonych miejscach i obiektach na terenie ciepłowni. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową Rozpoczęcie robót Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest uzyskanie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę, zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i przepisów prawa. 3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe W wyniku wykonania zamawianych robót budowlanych mają być spełnione następujące funkcje: - Budowa wszystkich obiektów elektrociepłowni (kolorystyka uzgodniona z zamawiającym MEC) wraz z instalacjami, - Dostosowanie pomieszczeń, elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z elektrociepłownią do projektowanej technologii oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, - Dostosowanie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych budynku/ów KR Koszyce do podłączenia elektrociepłowni. 4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów 4.1. W budynku (lub budynkach) elektrociepłowni umieszczone będą podstawowe zespoły technologiczne elektrociepłowni gazowej takie jak: a) układ kogeneracyjny, c) system zasilania elektroenergetycznego, d) system zasilania gazem ziemnym układu kogeneracyjnego e) system detekcji metanu w pomieszczeniach elektrociepłowni, f) wymienniki ciepła z układami pompowymi, g) system wentylacji mechanicznej obiektu, h) sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych. System sterowania elektrociepłownią powinien być powiązany z systemem sterowania KR Koszyce, i) system monitoringu na zewnątrz i wewnątrz projektowanej elektrociepłowni. Zamawiający wymaga, aby prace związane z połączeniem układu elektrociepłowni z istniejącym systemem grzewczym nie powodowały jednorazowych postojów powyżej 24 godzin. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o mającej nastąpić przerwie w pracy KR Koszyce z 14 - to dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający musi zatwierdzić na piśmie termin planowanego postoju. Wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrociepłowni zostanie włączone do przebudowanego (konieczna przebudowa w zakresie niniejszego zadania) układu pompowego KR Koszyce, a konieczne zmiany nie spowodują zakłóceń w pracy ciepłowni w warunkach sezonu grzewczego. Zmiany te, powinny być zaprojektowane i 15

16 wykonane w stopniu pozwalającym na sprawną i zgodną z przepisami eksploatację obiektu. Uwaga - należy zainstalować układ chłodnic awaryjnych o mocy stanowiącej 25% mocy cieplnej układu wodnego wszystkich agregatów zainstalowany poza budynkiem 4.2. Realizacja tego zadania musi zapewnić: - Spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów zgodnie pkt Spełnienie wymogów dotyczących emisji wg obowiązujących przepisów zgodnie z pkt Powiązanie z infrastrukturą sieciową: a) przyłączenie do zasilania z sieci gazowej na podstawie warunków wydanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu nr TS /12 z dnia r. b) przyłączenie elektrociepłowni do sieci elektrycznej Enea Operator, c) uzgodnienie warunków synchronizacji generatorów z siecią ENEA Operator, d) przyłączenie elektrociepłowni do istniejącego układu technologicznego kotłowni KR Koszyce, e) powiązanie systemu sterowania i wizualizacji AKPiA z systemem sterowania k o t ł o w n i KR Koszyce, f) włączenie systemów wodociągowego i kanalizacji deszczowej do istniejącego systemu kanalizacji KR Koszyce (wraz z konieczną przebudową), g) powiązanie zasilania w energię dla potrzeb własnych elektrociepłowni z systemem elektroenergetycznym kotłowni KR Koszyce, h) powiązanie układu komunikacji drogowej z systemem komunikacji KR Koszyce Instalacje elektryczne - Przyłącze SN do sieci 15 kv Enea Operator - Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii przesyłanej/zakupywanej do sieci energetycznej 15 kv Enea Operator wraz z transmisją danych do operatora systemu i możliwością handl energią elektryczną na wolnym rynku. - Układy pomiarowe energii elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatorów (dla rozliczenia certyfikatów kogeneracji) powinny spełnić wymagania URE dotyczące układów pomiarowo rozliczeniowych oraz, opis i schemat zainstalowania urządzeń. - Pomiar energii elektrycznej na potrzeby własne elektrociepłowni i KR Koszyce - Zmodernizowana lub nowa rozdzielnia SN - Jeżeli dla zasilania elektrociepłowni zostaną wykorzystane transformatory potrzeb własnych KR Koszyce to powinny być zwiększone o zapotrzebowanie mocy elektrycznej projektowanego układu kogeneracyjnego. - Zmodernizowane lub nowe rozdzielnie 15 kv - Układ automatycznej synchronizacji generatora. - Instalacja uziemienia i odgromowa. - Wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa. Synchronizacja układu kogeneracyjnego będzie automatyczna, o ile przedsiębiorstwo energetyczne ENEA OPERATOR nie zdecyduje inaczej Wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania i archiwizacji danych 16

17 Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji, która w formie graficznej ma za zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem. System musi rejestrować dane z produkcji łącznie ze zmodernizowaną pompownią KR Koszyce. Wymagana jest możliwość monitorowania i sterowania pracy układu na wielu stacjach z uwzględnieniem odpowiednich poziomów uprawnień W ramach systemu musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup. System pomiarowy i archiwizacja danych musi pozwolić rozliczyć świadectwa/certyfikaty kogeneracji. 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 5.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz z późn. zm.). Roboty winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego oraz zabezpieczenia obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych czy dewastacją. Zamawiający deklaruje możliwość nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu na czas wykonywania robót budowlanych w obrębie swojej działki. Wielkość i usytuowanie zostanie ustalone z Wykonawcą podczas przekazywania placu budowy. Dojazd drogowy do tego terenu, przeznaczonego na zaplecze Placu Budowy, jest zapewniony od ul. Śniadeckich. Nieprzydatne materiały i nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje na własny koszt, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Energia elektryczna na potrzeby budowy elektrociepłowni może być pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego KR Koszyce. Woda potrzebna do budowy elektrociepłowni może być pobierana z wyznaczonego, opomiarowanego zaworu czerpalnego na terenie KR Koszyce. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji i wykonywania robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, - bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, - ochrony mienia związanego z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 17

18 spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą dokumentacje techniczne. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty Wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach Wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją przetargową i przepisami prawa. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie INŻYNIERA KONTRAKTU do zarządzania realizacją umowy. Roboty budowlane będą odbierane od Kierownika Budowy przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów w zakresach ujętych Harmonogramem Rzeczowo - Terminowym wykonania elementów budowy elektrociepłowni stanowiącym załącznik nr 2 do umowy: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiór częściowy, - odbiór końcowy, Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu, w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa, szczelność i próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania obiektu w stanie nadającym się do ograniczonego użytkowania oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie osobno opłacał robót tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy, urządzenia do transportu poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp. 18

19 Wymagania ogólne Dla agregatów kogeneracyjnych całość wyposażenia, urządzenia oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniąca te same funkcje powinna być jednego typu i marki oraz w pełni zamienna między sobą. Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi, opłatami celnymi, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulom odnoszącym się do zabudowy materiałów. Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na p lac budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. Wykonawca zapewni co najmniej okres gwarancyjny licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni serwis modułów kogeneracyjnych przez okres gwarancji. Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, niezbędne przy: - pracach budowlanych i nadzorze, - kontaktach z Zamawiającym, przedstawicielami władz i innymi wykonawcami, - nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji urządzeń Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu (robót). W ramach zamówienia nie występuje potrzeba robót związanych z zagospodarowaniem terenu od nowa. Droga wjazdowa do elektrociepłowni, drogi wewnętrzne, place utwardzone i ich systemy odwodnieniowe w zakresie dotyczącym budowy elektrociepłowni - powinny być wykonane zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Nawierzchnia dróg wewnętrznych powinna być wykonana w takiej samej technologii co istniejące drogi wewnętrzne na terenie KR Koszyce zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszystkie place, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych. Szczegółowe usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposób zabezpieczenia terenu, w tym wygrodzenia i zabudowania stref bezpieczeństwa powinno wynikać z projektu organizacji robót (uwzględniając konieczność zachowania ciągłości pracy ciepłowni KR Koszyce) Wymagania dla instalacji i automatyki Wymagania dotyczące instalacji i automatyki, przedstawiono w pkt Wymagania ogólne w odniesieniu do przekazania do eksploatacji Należy spełnić następujące warunki: - instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Wykonawcę w terminie ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z umowy, programu funkcjonalno użytkowego, dokumentacji technicznej i obowiązującego prawa, 19

20 - zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności za usunięcie wad i nieprawidłowości zgłoszonych w tych uwagach oraz ich usunięcie w ramach umowy. W zakresie pomiarów: - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary i przedstawić wyniki badań odbiorczych. Zakres badań obejmuje: a) Wykonanie na koszt Wykonawcy wszelkich wymaganych badań w trybie przekazywania elektrociepłowni do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca przedstawi wyniki badań i pomiarów w formie wymaganej tym trybem b) Wykonanie Raportu porealizacyjnego opracowanego przez Wykonawcę, który będzie zawierał wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie wskaźników eksploatacyjnych, parametrów gwarantowanych oraz wskaźników i stężeń limitowanych. Wykonawca przez okres gwarancji będzie zobowiązany do zbierania dostępnych informacji o pracy instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawień niezbędnych do właściwej pracy urządzeń Wymagania dla rozruchu Po zakończeniu całości inwestycji w 2014 roku, nastąpi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym harmonogramem rozruchu. Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez niego prac. Grupa ta wykonywała będzie swoje czynności współpracując z zespołem dokonującym rozruchu urządzeń technologicznych elektrociepłowni. Prace rozruchowe wykonywane będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu całej elektrociepłowni Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rozruchu instalacji i urządzeń elektrycznych. Harmonogram ten będzie również zawierał liczbę personelu pomocniczego Wykonawcy oraz personelu Zamawiającego. Wszelkie środki (np. wykonanie tymczasowych zasilań, wymiana zużytych wkładek bezpiecznikowych, żarówek itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozruchu zapewni Wykonawca, a związane z tym koszty uwzględni w ofercie. Wykonawca pokryje również wszelkie koszty związane z wystąpieniem ewentualnych awarii urządzeń powiązanych z pracą elektrociepłowni. Koszt paliwa rozruchowego pokryje Zamawiający. Wszystkie urządzenia wirujące takie jak pompy i silniki oraz urządzenia pomocnicze powinny zostać wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych, alarmowych w warunkach ruchowych z mediami technologicznymi w instalacjach. Oprócz prób funkcjonalnych poszczególnych elementów i układów elektrycznych Wykonawca dokona prób pierwotnych działania zabezpieczeń Miesięczny okres testów (ruch próbny optymalizacja) Po pomyślnym rozruchu nastąpi miesięczny okres testów instalacji w różnych warunkach pracy (np. testy automatycznego włączania, symulacje różnych stanów awaryjnych, współpraca z kotłami węglowymi, symulacja zaniku zasilania itp.). W tym 20

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Załącznik nr I do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Nazwa i adres Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI PWiK Sp. z o.o. ul. Marklowicka 15 44-300 Wodzisław Śląski www.pwik-wodzislaw.pl jrp@pwik-wodzislaw.pl Adres do uzyskania SIWZ, korespondencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo