PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, Piła, tel. +48 / , fax +48 / , Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane, wykonanie projektów i nadzór autorski Nazwa zamówienia: Adres obiektu: PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR - Koszyce w Pile Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Kotłownia Rejonowa KOSZYCE ul. Śniadeckich Piła Nr ewidencji geodezyjnej działki: nr. ewid. 51/2 obręb Piła 0008 Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, Piła Tryb udzielania zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zawartość opracowania: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna Październik 2012 r. Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, Piła REGON NIP Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Kapitał zakładowy: PLN

2 I.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCYJNO UŻYTKOWEGO (PFU) 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Zadanie inwestycyjne pod tytułem Rozwój systemu ciepłowniczego w Pile przez zabudowę gazowych agregatów kogeneracyjnych w kotłowni rejonowej KR-Koszyce w Pile - będzie realizowane w formule,,zaprojektuj i wybuduj" i oznacza inwestycję obejmującą zaprojektowanie, dostawy i budowę elektrociepłowni w technologii wysokosprawnej kogeneracji opartej na od 3-ech do 5-ciu gazowych silnikach tłokowych z odzyskiem ciepła, która będzie współpracować z istniejącymi obiektami Kotłowni Rejonowej Koszyce w Pile 1, oraz systemem ciepłowniczym, gazowym i elektroenergetycznym. Uwaga: Ilekroć w programie funkcjonalno użytkowym występuje określenie elektrociepłownia należy przez to rozumieć nowobudowany obiekt lub obiekty budowlane wyposażone od 3-ech do 5-ciu agregatów kogeneracyjnych, oraz instalacje niezbędne do ich prawidłowej pracy. Wykonawca winien wykonać inwestycję opisaną założeniami technicznymi według przedmiotowego PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. Zakres inwestycji obejmuje: Budowę budynku elektrociepłowni na terenie działki nr 51/2 przy ulicy Śniadeckich w Pile, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowego budynku elektrociepłowni na wydzielonej części działki. Budynek dwukondygnacyjny, konstrukcji żelbetowej, w którym niższa kondygnacja przeznaczona będzie do zabudowy od 3-ech do 5-ciu agregatów kogeneracyjnych w wydzielonych dla każdego agregatu (silnik + generator, bez urządzeń pomocniczych) pomieszczeniach żelbetowych,wyposażonych w niezależne układy wentylacyjne i tłumiki hałasu. Natomiast wyższa kondygnacja przeznaczona będzie do zabudowy pozostałych urządzeń technologicznych, w tym wymienników dla układu spalinowego oraz tłumików spalin i w przyszłości katalizatorów. Pomiędzy pomieszczeniami dla agregatów należy przewidzieć przestrzeń dla zabudowy pozostałych urządzeń (rozdzielni elektrycznej, pomieszczeń dla szaf AKP i sterowania) oraz dróg komunikacyjnych. Dostawę i instalację kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym typ E (GZ-50) składającej sie z: - od 3-ech do 5-ciu kompletnych agregatów kogeneracyjnych (w zależności od jednostkowej) mocy zasilanych gazem ziemnym typ E (GZ-50) o łącznej mocy nominalnej wynoszącej co najmniej 10 MWt (+/- 10%) mocy cieplnej mierzonej za wymiennikami ciepła (zamontowanymi na granicy układu woda technologiczna elektrociepłowni/woda po stronie ciepłowniczej), oraz 10 MWe (+/-5%) mocy elektrycznej czynnej mierzonej na zaciskach generatorów, z możliwością płynnej pracy generatorów w zakresie od 50% mocy jednego agregatu do - 10 MWe bez ograniczeń czasowych, 1 W tekście zamiennie stosowanie będzie także KR Koszyce co jest tożsame z Kotłownia Rejonowa Koszyce w Pile. 2

3 - układów sterowania i automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą kaskady tych zespołów w dowolnej konfiguracji obciążenia. Wymagane jest, aby poszczególne zespoły (silnik gazowy i generator), zabudowane były na wspólnej ramie przez producenta silnika gazowego. Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji pracy kaskady i poszczególnych zespołów (silnik + generator) z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub też najwyższą sprawność całkowitą, - układów pomiarowych i automatyki niezbędnej dla prawidłowej pracy urządzeń, dla rozliczeń technologicznych i certyfikatów Kogeneracji, - przynajmniej jednego układu awaryjnego chłodzenia silników, - kompletu pomp, wymienników i naczyń wzbiorczych. Dostawę i instalację urządzeń i armatury służących do wyprowadzenia mocy elektrycznej do rozdzielni SN znajdującej sie na terenie działki 51/2 przy ul. Śniadeckich w Pile (wraz z niezbędną przebudową/modernizacją rozdzielni SN), oraz do zasilania odbiorów własnych na terenie tej działki (Kotłowni Rejonowej Koszyce). Układ musi zapewnić możliwość handlu energią elektryczną na rynku. Wykonanie wyprowadzenia produkowanej w elektrociepłowni mocy cieplnej do kotłowni rejonowej KR-Koszyce wraz z konieczną przebudową istniejącego układu hydraulicznego kotłowni. Przebudowa istniejącego układu hydraulicznego kotłowni KR-Koszyce powinna obejmować: - demontaż istniejącej technologii pompowni (m.in. istniejących pomp obiegowych i pomp zmieszania gorącego, istniejącego zaworu regulacyjnego sieciowego - zmieszanie zimne, istniejących zaworów regulacyjnych zmieszania gorącego, istniejącej armatury i układów pomiarowych), - zaprojektowanie i wybudowanie nowego układu hydraulicznego uwzględniającego minimalizację strat energii pompowania w technologii kotłowni z uwzględnieniem: pomp sieciowych zmieszania zimnego - minimum 2 szt., pomp obiegowych pompujących wodę przez kocioł WR-25 minimum 2 szt., pomp obiegowych pompujących wodę przez kocioł WR-10 minimum 2 szt., pomp zmieszania gorącego dla kotła WR-25 minimum 2 szt., pomp zmieszania gorącego dla kotła WR-10 minimum 2 szt., zaworów regulacyjnych, zaworów upustowych oraz pozostałej armatury wymaganej do prawidłowej pracy kotłowni, nowego sterowania pompownią, nowych układów AKPiA pompowni wraz z wykonaniem wizualizacji i sterowania pracy pompowni. Nowe połączenia hydrauliczne technologii pompowni należy wykonać w sposób umożliwiający: - pracę pomp sieciowych zmieszania zimnego w okresie letnim dla potrzeb wyprowadzenia energii cieplnej z gazowych agregatów kogeneracyjnych z ominięciem pozostałej części technologii kotłowni, - wykonywanie remontów technologii kotłowni przy pracujących pompach sieciowych zmieszania zimnego. Wykonanie rurociągu zasilającego elektrociepłownię w gaz ziemny typu E 3

4 (GZ-50) zgodnie z wydanymi przez WSG warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej (kopia będzie przekazana) oraz: - wykonanie stacji redukcyjnej (o ile będzie wymagana), - wykonanie, dostawę i montaż kompletnych ścieżek gazowych do silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania (jeżeli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą, - dostawa i montaż chromatografu do pomiaru wartości opałowej gazu ziemnego typu E (GZ-50) wraz z sondą do automatycznego poboru próbek, z automatycznym przeprowadzaniem analizy oraz rejestracją wyników, - dostawa i montaż pozostałej armatury instalacji gazu ziemnego. Wykonanie niezbędnej infrastruktury dodatkowej zapewniającej poprawną i zgodną z projektem pracę układu ko generacyjnego. Wykonanie zagospodarowania terenu w tym drogi dojazdowej, placu manewrowego i chodników do/wokół budynku elektrociepłowni. Przebudowy istniejącego układu termicznego odgazowania wody w kotłowni rejonowej KR-Koszyce na układ odgazowania próżniowego dostosowanego do temperatur wody sieciowej uzyskiwanych z gazowych agregatów kogeneracyjnych. Wykonanie systemu monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru pracy elektrociepłowni. Prac projektowych (projekty budowlane i wykonawcze) obejmujących między innymi: - zaprojektowanie kompletnego budynku elektrociepłowni wraz z niezbędnymi instalacjami, przyłączami oraz w przypadku kolizji przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu, - zaprojektowanie zagospodarowania terenu w tym utwardzenia drogi dojazdowej, placów manewrowych i chodników, - zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych elektrociepłowni, - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, - uzgodnienie technologii elektrociepłowni z producentem agregatów kogeneracyjnych w tym uzyskanie potwierdzenia, że zaprojektowana technologia pozwoli na uzyskanie zakładanej sprawności urządzeń, - uzgodnienie projektów z Działem Technicznym MEC Piła Sp. z o. o. Podstawowym celem budowy i w jej następstwie eksploatacji układu wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym typ E GZ-50 jest: -produkcja energii elektrycznej i ciepła z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie gazowym, -ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii na środowisko naturalne, -poprawa niezawodności zasilania w energię elektryczną KR Koszyce, -poprawa bezpieczeństwa ciągłości dostawy energii cieplnej do miejskiego systemu ciepłowniczego, -dostosowanie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych budynku ciepłowni do zmian w istniejącej instalacji i podłączenia zespołów agregatów kogeneracyjnych, -dostosowanie istniejącej technologii cieplnej, elektroenergetycznej oraz gospodarki ogólnej AKPiA do współpracy z nowo budowaną elektrociepłownią, -dostosowanie elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z obiektem elektrociepłowni do projektowanej technologii oraz do obowiązujących 4

5 przepisów prawa budowlanego Elektrociepłownia ma być dostosowana do współczesnych standardów i wybudowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Wartości Gwarantowane Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta gazowych agregatów kogeneracyjnych potwierdzające parametry techniczne podawane w karcie katalogowej. W związku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala się w ramach niniejszej umowy następujący wykaz Wartości Gwarantowanych, które bezwzględnie muszą być spełnione. Parametr techniczny Wartość gwarantowana /Jednostka Wymagany minimalny termin gwarancji Dopuszczalne odstępstwa /Tolerancja Moc cieplna układu kogeneracyjnego dla określonej temperatury wody sieciowej na wyjściu z wymiennika/ów układu kogeneracyjnego (kw) 1) Skład gazów odlotowych Moc elektryczna układu kogeneracyjnego brutto (kw) Sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%) 2) Łączna sprawność energetyczna układu kogeneracyjnego (%) 3) Potrzeby własne energetyczne układu kogeneracyjnego (kwh/h) 4) Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi z punktu 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą i wymogami granicznymi z punktu 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą nie mniejsza niż w punkcie 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą nie mniejsza niż podana w punkcie 1.2 Zgodnie ze złożoną ofertą nie mniejsza niż w punkcie 1.2 Zgodnie z przygotowaną dokumentacją 36 m-cy - 36 m-cy - 36 m-cy 36 m-cy 36 m-cy Pomiar ciągły: dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku W skali roku: dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku W skali roku; dopuszczalne niedotrzymanie o 5% w okresie 10 dni w skali roku 36 m-cy w skali roku 5

6 Zużycie oleju 0,30 g/kwh 36 m-cy Ochrona akustyczna (poziom hałasu na granicy działki),badania wg obowiązujących norm 6 Czas dojazdu serwisu w przypadku awarii modułów kogeneracyjnych w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym - od wezwania Dyspozycyjność pojedynczego agregatu L Aeq N =40 db- dla pory nocnej L Aeq D =50 db- dla pory dziennej Wartość oczekiwana 6 godzin Minimum 8000 h/rok 36 m-cy - 36 m-cy - 36 m-cy Dyspozycyjność elektrociepłowni 5) Minimum 8650 h/rok 36 m-cy 1) 2) 3) 4) 5) 6) Określona jako stabilna utrzymywana w założonych 8-mio godzinnych poziomach w okresie 72 godzin ruchu próbnego w trakcie którego wykonywane były pomiary gwarancyjne; liczona jako ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła wyprodukowanego w kogeneracji; weryfikowana w okresie gwarancji. Liczona jako ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do WSG. Liczona jako suma ilości energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora i energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego (zgodnie z p 2) ), do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Próba przeprowadzona zostanie przy 100% oraz przy najniższym dopuszczalnym obciążeniu układu kogeneracyjnego. Określona wstępnie w okresie ruchu próbnego i zweryfikowana w skali roku. Gwarantowana dyspozycyjność całej instalacji dostarczonej przez Wykonawcę ( która zostanie potwierdzona w okresie gwarancji i rękojmi ) - to czas, w którym silniki pracują lub są w stanie pracować przy pełnym obciążeniu. W zależności od mocy poszczególnych agregatów tworzących cały (nowy) blok kogeneracyjny elektrociepłowni uzyskujemy dostępność/dyspozycyjność minimum 60% (+/- 5%) zainstalowanej mocy, co oznacza odpowiednio: - dla zainstalowanych 3-ech agregatów - dwa z nich są na ruchu lub są gotowe do ruchu - dla zainstalowanych 4-ech agregatów - trzy z nich są na ruchu lub są gotowe do ruchu - dla zainstalowanych 5-ciu agregatów - trzy z nich są na ruchu lub są gotowe do ruchu W najbliższym otoczeniu miejsca zabudowy agregatów kogeneracyjnych znajduje się teren podlegający ochronie akustycznej (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) 1.2. Szczegółowe parametry zamówienia Przewidziany do zabudowy układ kogeneracji o łącznej mocy elektrycznej nominalnej wynoszącej co najmniej 10 MW (+/- 5%) winien spełniać warunki wysokosprawnej kogeneracji gazowej określonej w prawodawstwie polskim. Przeznaczony jest do pracy w trybie ciągłym tj. w ciągu całego roku z przerwami, wynikającymi jedynie z przeprowadzania 6

7 prac serwisowych. Nie przewiduje się pracy układu na produkcję samej tylko energii elektrycznej. Wymagane Parametry układu kogeneracyjnego zasilanego gazem typ E (GZ-50) Parametr techniczny Temperatura wody sieciowej na powrocie Minimalna temperatura na zasilaniu Wielkość Wg tabeli regulacyjnej MEC Piła 70/90 C Moc cieplna układu kogeneracyjnego z uwzględnieniem odchyłek zawartych w DTR silników kwt +/- 10% Moc elektryczna układu kogeneracyjnego brutto kwe +/- 5% Sprawność elektryczna układu kogeneracyjnego 0,42 Łączna sprawność energetyczna układu kogeneracyjnego 0,86 Układ kogeneracyjny bezwzględnie musi: - składać się w zależności od jednostkowej mocy z 3-ech do 5-ciu modułów kogeneracyjnych (tego samego typoszeregu), z których każdy jest w całości zmontowany w fabryce producenta. Silnik gazowy oraz generator musi być zamontowany na ramie, która jest jednocześnie zbiornikiem oleju smarującego. - być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego, Za właściwy dobór i kompletność dostawy układu kogeneracyjnego Zamawiający uważa dostawę i montaż: - w zależności od jednostkowej mocy od 3-ech do 5-ciu kompletnych układów składających się z silnika gazowego tłokowego na gaz ziemny GZ-50, generatora prądu zmiennego o napięciu 15 kv wraz z kompletnym układem automatyki sterującej pracą pojedynczego zespołu silnik + generator oraz układem automatyki nadrzędnej (szafa sterująca główna) zarządzających pracą kaskady tych zespołów w dowolnej konfiguracji obciążenia. Wymagane jest aby poszczególne zespoły (silnik gazowy i generator) zabudowane były przez producenta na wspólnej ramie. -kompletnych ścieżek gazowych dla potrzeb silników wraz z licznikami zużycia gazu, układami sprężania gazu (jeśli są wymagane), filtrami i pozostałą armaturą -chromatografu (szt.1) do pomiaru wartości opałowej gazu ziemnego GZ-50 wraz z sondą do automatycznego poboru próbek, automatycznym przeprowadzanie analizy oraz rejestracją wyników -układów chłodzenia silników, układów chłodzenia w linii sprężenia powietrza i sprężania gazu (plus przynajmniej jeden komplet chłodnic awaryjnych możliwy do wykorzystania przez wszystkie silniki), -kompletu pomp wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych -układów pomiarowych i automatyki niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji -urządzeń służących do wyprowadzania spalin w tym tłumików hałasu - układów wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej - układów pomiarowych dla rozliczenia kogeneracji Oprogramowanie automatyki powinno umożliwiać obsłudze wybór optymalizacji 7

8 pracy kaskady agregatów i poszczególnych zespołów (silnik + generator) z nastawą pracy w kogeneracji na maksymalną moc elektryczną lub maksymalną moc cieplną lub też najwyższą sprawność całkowitą. Dostarczona automatyka agregatów kogeneracyjnych powinna umożliwiać: a) sterowanie, nadzorowanie, zabezpieczanie i regulowanie pracą urządzeń i przebiegiem procesu kogeneracji, b) pracę bezobsługową w trybie ciągłym w przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy lub przekroczenia dopuszczalnego poziomu parametrów pracy któregokolwiek z nadzorowanych urządzeń, system automatyki winien powiadomić obsługę lokalnie i zdalnie oraz przeprowadzić automatycznie działania prowadzące do ochrony urządzeń przed uszkodzeniem z zatrzymaniem zespołów prądotwórczych włącznie, c) zachowanie nastaw i zarejestrowanych wartości w okresie do 12h całkowitego postoju jednostek wytwórczych bez zasilania zewnętrznego, d) uruchomienie od zera systemu kogeneracji (cold start) po upływie do 24h postoju w trybie czuwania bez zasilania zewnętrznego, e) swobodne modyfikowanie parametrów pracy systemów CHP przy uwzględnieniu zróżnicowanych poziomów dostępu do poszczególnych parametrów poprzez system haseł i uprawnień dostępu o przynajmniej czterech poziomach: Obserwator systemu, Operator systemu, Serwisant (dwa poziomy), f) umożliwiać sprzężenie z systemem nadrzędnym w zakresie wymiany danych i sygnałów stanu i alarmowych, g) sterowanie z monitora dotykowego ciekłokrystalicznego o przekątnej min. 17, h) sterowanie ze stacji operatorskiej wspólnej dla wszystkich agregatów zainstalowanej w sterowni, wyposażonej w dwa przemysłowe monitory o przekątnej min 50, Funkcje realizowane przez układ sterowania, i) automatyczną regulację obrotów silnika, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej i biernej, j) automatyczną synchronizację zespołów prądotwórczych z siecią zewnętrzną, k) wykrycie zaniku połączenia z siecią zewnętrzneją, l) automatyczną regulację wydajności zespołów prądotwórczych w zależności od jakości dostarczanego gazu do zespołu, m) automatyczną regulację wydajności zespołów prądotwórczych w zależności od sprawności ogólnej procesu kogeneracji, n) możliwość zdalnego zatrzymania lub odłączenia generatora od sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), o) płynne sterowanie układem obejściowym wymiennika spaliny-woda, p) automatyczną kontrolę układu wydechowego, olejowego i chłodzenia silnika, q) automatyczne zatrzymanie jednostki w przypadku awarii, 8

9 r) sterowanie zaworami gazu, s) automatyczne zapisywanie wybranych wielkości (m.in. parametrów elektrycznych, wielości ciśnienia gazu po redukcji i przepływu gazu, temperatury wody w obiegach chłodzenia i w obiegu wyjściowym, przepływu gazu) z możliwością późniejszego odczytu historii pracy zespołu, t) pełną archiwizację danych i ich eksport do innych aplikacji w postaci numerycznej. Wymagania dotyczące emisji składu gazów odlotowych. Lp. Wartość gwarantowana 1 Emisja NOx, nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 500 mg/nm 3 przy zawartości 5 % tlenu w gazach odlotowych 2 Emisja CO nie wyższa niż dopuszczalna emisja zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz nie wyższa niż 1200 mg/nm 3 przy zawartości 5 % tlenu w gazach odlotowych Wymagane parametry systemu uzdatniania wody dla obiegu chłodzącego silników zgodne z DTR zastosowanych silników Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym PFU jest budowa elektrociepłowni składającej się z zestawu, w zależności od jednostkowej mocy z 3-ech do 5-ciu agregatów kogeneracyjnych, w których jednostkami napędowymi winny być silniki spalinowe zasilane gazem ziemnym GZ-50. Technologia kogeneracji ma być zlokalizowana w nowo zaprojektowanym budynku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-montażowe, uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do użytkowania kompletnego systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej i produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb własnych Zamawiającego oraz do jej odsprzedaży. Zamawiający nie przewiduje pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektrycznej. W ramach realizacji zamówienia wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, dokonać przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu zgodnie z p oraz zapewnić serwis gwarancyjny Wykonawca na etapie składania oferty musi określić - PARAMETRY GWARANTOWANE pracy gazowego układu kogeneracyjnego spełniającego wymogi wysokosprawnej kogeneracji gazowej Prace projektowe Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie ROBÓT odpowiadających pod 9

10 każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, prawem polskim i wspólnotowym. Projekty powinny uwzględniać wymogi obsługowe i remontowe poszczególnych urządzeń, przewidując - o ile to konieczne - odpowiednie otwory montażowe o wymiarach umożliwiających przeprowadzenie remontu głównego podzespołu. Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez Wykonawcę (zatwierdzone przez Zamawiającego oraz we właściwych organach administracyjnych), w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują co najmniej: 1. Pełnobranżowy Projekt Budowlany, wraz z projektem zagospodarowania terenu w zakresie przewidzianym do uzyskania pozwolenia na budowę, podzielony na następujące branże: 1.1. Projekt architektoniczno budowlany budynku/budynków elektrociepłowni, 1.2. Projekt budowlany technologii przyłączenia instalacji cieplnej elektrociepłowni do instalacji cieplnej KR Koszyce, 1.3. Projekt budowlany wraz z rozdzielnią przyłącza energetycznego od zacisków na generatorach do GPZ 1.4. Projekt budowlany instalacji gazowej tj. stacji pomiarowej i rurociągu przyłączeniowego do agregatów kogeneracyjnych wraz z wymaganymi zabezpieczeniami - od gazociągu średniego ciśnienia DN 200 znajdującego się w ul. Al. Wyzwolenia w Pile, 1.5. Projekt budowlany układu technologicznego elektrociepłowni 1.6. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych, 1.7. Projekt budowlany zewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych, 1.8. Projekt budowlany wewnętrznych instalacji wodno kanalizacyjnych, 1.9. Projekt budowlany układu wentylacyjnego elektrociepłowni, Projekt budowlany automatyki elektrociepłowni z uwzględnieniem połączenia z obecnym układem automatyki kotłowni KR Koszyce, Projekt budowlany redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami na granicy działki MEC Piła (KR Koszyce) zgodnie z p1.1, Projekt przebudowy pompowni i wyprowadzenia mocy cieplnej. 2. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 3. Wykonanie inwentaryzacji i badań geologiczno inżynierskich w niezbędnym zakresie oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia budynków. Badania gruntów wykonane dla wcześniej planowanej inwestycji będą przekazane Wykonawcy. 5. Opracowanie analizy i projektu kompleksowej współpracy nowoprojektowanej elektrociepłowni z istniejącą ciepłownią KR Koszyce, a w szczególności analizy hydraulicznnej, przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) w różnych konfiguracjach i okresach pracy KR Koszyce (okres letni, zimowy, przejściowy). 6. Sporządzenie projektów technicznych i wykonawczych, w zakresie wszystkich branż niezbędnych jako projekty stanowiące uszczegółowienie dla potrzeb projektu budowlanego wraz z wyposażeniem, w celu kompletnego wykonania zamówienia tzw.,,pod KLUCZ". Projekty wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację ( ilościową i jakościową ) urządzeń i materiałów. Winny być sporządzone z podziałem na branże i obiekty. 10

11 Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Każda dokumentacja musi być zatwierdzona przez służby MEC Piła, nie zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za poprawność jej opracowania. Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie: - zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, - zgodności z wymaganiami ochrony przed hałasem - zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno - epidemiologicznej - zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy. Na etapie opracowywania projektu budowlanego należy wykonać analizę akustyczną rozwiązań projektowych w oparciu o szczegółowe obliczenia propagacji hałasu od źródeł pośrednich i bezpośrednich. 7. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych doprecyzowujących przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych oraz odbiorowych. 8. Projekt organizacji robót 9. Dokumentację porealizacyjną obejmującą co najmniej: 9.1. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych Instrukcję eksploatacji elektrociepłowni Instrukcję współpracy elektrociepłowni z kotłownią KR Koszyce, instrukcję współpracy ruchowej pomiędzy MEC Piła a ENEA Operator 9.4. Dokumentację Techniczno-Ruchową układu kogeneracyjnego, oraz pozostałych urządzeń Instrukcje stanowiskowe, oraz instrukcje BHP, p.poż Protokół z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: (a) wskaźników eksploatacyjnych, (b) wskaźników emisji Dokumenty ze szkolenia personelu (zakres szkolenia zawiera p.5.11) 9.8. Protokoły sprawdzeń i badań Raport porealizacyjny opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie (a) Wartości Gwarantowanych, (b) wskaźników eksploatacyjnych, (c) parametrów, wskaźników i stężeń limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją zadania. Uwaga: Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 11

12 Za błędy wynikające z niewłaściwego tłumaczenia odpowiada Wykonawca. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentów, a w szczególności Projektu Budowlanego. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Programu Funkcjonalnego-Użytkowego. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania. Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej tj. z ENEA Operator (nie dotyczy to uzyskania warunków o przyłączenie do sieci ENEA Operator ) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy Dostawy oraz roboty budowlano - montażowe Należy wykonać budowle, budynki, instalacje i urządzenia niezbędne do wytwarzania energii i ciepła w elektrociepłowni i sprzedaży energii elektrycznej. Przewiduje się, że w toku dostaw i robót budowlano montażowych zostaną wybudowane co najmniej następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co najmniej następujące prace: a) Obiekty ogólnobudowlane 1. Budowa budynku/budynków elektrociepłowni 2. Budowa układu odprowadzenia spalin elektrociepłowni 3. Przystosowanie istniejącej Stacji SN (wraz z ewentualnym montażem nowych transformatorów) do poboru energii elektrycznej na potrzeby własne KR-Koszyce i układu kogeneracyjnego oraz wyprowadzenia mocy elektrycznej, 4. Budowa infrastruktury towarzyszącej b) Obiekty technologiczne 1. Kompletna elektrociepłownia gazowa 2. System chłodnic awaryjnych o mocy stanowiącej 25% mocy cieplnej układu kogeneracyjnego 3. System wentylacji mechanicznej obiektów 5. Modernizacja pomieszczenia dla zabudowy stanowiska operatorskiego na terenie ciepłowni KR Koszyce 6. Inne obiekty, wymagane przez technologię elektrociepłowni c) Połączenia technologiczne na terenie KR Koszyce Wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrociepłowni do przebudowanej pompowni KR Koszyce (przebudowa w zakresie niniejszego zadania) d) Instalacje wewnętrzne i sieci (z koniecznym uzbrojeniem). 1. Przyłącze wodno- kanalizacyjne. 2. Instalacja p.poż. 3. Sieć i instalacja zasilania w gaz ziemny od stacji pomiarowej gazu należącej do WSG do układu kogeneracyjnego. 12

13 5. Inne konieczne i wymagane przepisami instalacje e) Instalacje elektryczne i AKPiA. 1. Przyłącze energetyczne do sieci 15 kv w oparciu o posiadane warunki techniczne, uzgodnienia z ENEA OPERATOR i z Zamawiającym. 3. Rozdzielnia Średniego Napięcia 15 kv. 4. Przyłącze na poziomie napięcia 400V na potrzeby własne włącznie z montażem transformatora i budową rozdzielni niskiego napięcia dla potrzeb elektrociepłowni 5. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych elektrociepłowni z rozdzielnią. 6. Instalacja oświetleniowa i gniazdek ściennych w budynku /budynkach elektrociepłowni i inne instalacje elektryczne związane z budynkiem elektrociepłowni 7. Trasy kablowe pod projektowane instalacje. 8. Instalacja AKPiA elektrociepłowni wraz z sieciami transmisji (rozbudowa sieci ethernetowej). 9. Instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektów elektrociepłowni. 10. Instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektów elektrociepłowni. f) Zagospodarowanie terenu. Drogi i place wewnętrzne na terenie elektrociepłowni o obciążeniu dostosowanym do eksploatacji elektrociepłowni i transportu węgla, w połączeniu z istniejącą Infrastrukturą drogową. g) Wszystkie inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej Szkolenie*, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy W czasie 3 miesięcznego okresu testów Wykonawca przeszkoli praktycznie personel Zamawiającego w liczbie około 10 osób w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu elektrociepłowni. Szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim. Szkolenie będzie odbywało się na obiektach Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, ruch próbny (miesięczny okres testów i ruch kontrolny, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego), optymalizację pracy i ruch gwarancyjny zgodnie z ustalonymi zakresami i harmonogramami, w tym również: a) prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, b) prace konieczne do odbioru końcowego, a także wyposaży obiekty elektrociepłowni w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym 72 godzinnego ruchu gwarancyjnego i osiągnięciu założonych parametrów gwarantowanych. *Szczegółowy plan szkolenia zawiera pkt

14 Gwarancja i Serwis Gwarancja Wykonawca zapewni naprawy gwarancyjne urządzeń i instalacji elektrociepłowni do końca okresu gwarancji określonego w SIWZ Serwis agreatów kogeneracyjnych Wykonawca zapewni serwis agregatów kogeneracyjnych przez okres gwarancji. Wymagania dla serwisu Wykonawca powinien dysponować serwisem posiadającym autoryzację producenta agregatów kogeneracyjnych zdolnym do świadczenia usług serwisowych, Wykonawca powinien dysponować całodobowym dyżurem pracowników serwisu, Wymagany czas dojazdu serwisu do miejsca instalacji gazowych agregatów kogeneracyjnych powinien wynieść nie więcej niż 16 (szesnaście) godzin od momentu powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego; wymaga się, aby serwis Wykonawcy podstawowymi częściami zamiennymi i szybkozużywającymi. Zamawiający wymaga również opisu organizacji służb serwisowych Wykonawcy i logistyki dostawy części zamiennych. Opis ten Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy serwisowej, Wymagany czas usunięcia usterki nie wymagającej wymiany części zamiennych powinien wynieść nie więcej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny od powiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Koszty serwisu ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem ofertowym i umową serwisową. 2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 2.1. Lokalizacja inwestycji Elektrociepłownia zlokalizowana będzie na terenie działki nr 51/2 obręb Piła 0008 przy ulicy Śniadeckich w Pile Dostępność placu budowy Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią z dokumentacji przetargowej. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do odtworzenia stanu pierwotnego placu budowy (dopuszcza się uzgodnione i konieczne zmiany infrastruktury podziemnej). Roboty wykonywane będą na terenie KR Koszyce i na terenie miasta Piła. 14

15 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiający dopuszcza składowanie materiałów i urządzeń w wyznaczonych miejscach i obiektach na terenie ciepłowni. Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową Rozpoczęcie robót Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest uzyskanie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego) prawomocnego pozwolenia na budowę, zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji przetargowej i przepisów prawa. 3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe W wyniku wykonania zamawianych robót budowlanych mają być spełnione następujące funkcje: - Budowa wszystkich obiektów elektrociepłowni (kolorystyka uzgodniona z zamawiającym MEC) wraz z instalacjami, - Dostosowanie pomieszczeń, elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z elektrociepłownią do projektowanej technologii oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, - Dostosowanie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych budynku/ów KR Koszyce do podłączenia elektrociepłowni. 4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów 4.1. W budynku (lub budynkach) elektrociepłowni umieszczone będą podstawowe zespoły technologiczne elektrociepłowni gazowej takie jak: a) układ kogeneracyjny, c) system zasilania elektroenergetycznego, d) system zasilania gazem ziemnym układu kogeneracyjnego e) system detekcji metanu w pomieszczeniach elektrociepłowni, f) wymienniki ciepła z układami pompowymi, g) system wentylacji mechanicznej obiektu, h) sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych. System sterowania elektrociepłownią powinien być powiązany z systemem sterowania KR Koszyce, i) system monitoringu na zewnątrz i wewnątrz projektowanej elektrociepłowni. Zamawiający wymaga, aby prace związane z połączeniem układu elektrociepłowni z istniejącym systemem grzewczym nie powodowały jednorazowych postojów powyżej 24 godzin. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o mającej nastąpić przerwie w pracy KR Koszyce z 14 - to dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający musi zatwierdzić na piśmie termin planowanego postoju. Wyprowadzenie mocy cieplnej z elektrociepłowni zostanie włączone do przebudowanego (konieczna przebudowa w zakresie niniejszego zadania) układu pompowego KR Koszyce, a konieczne zmiany nie spowodują zakłóceń w pracy ciepłowni w warunkach sezonu grzewczego. Zmiany te, powinny być zaprojektowane i 15

16 wykonane w stopniu pozwalającym na sprawną i zgodną z przepisami eksploatację obiektu. Uwaga - należy zainstalować układ chłodnic awaryjnych o mocy stanowiącej 25% mocy cieplnej układu wodnego wszystkich agregatów zainstalowany poza budynkiem 4.2. Realizacja tego zadania musi zapewnić: - Spełnienie wymogów dotyczących hałasu wg obowiązujących przepisów zgodnie pkt Spełnienie wymogów dotyczących emisji wg obowiązujących przepisów zgodnie z pkt Powiązanie z infrastrukturą sieciową: a) przyłączenie do zasilania z sieci gazowej na podstawie warunków wydanych przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu nr TS /12 z dnia r. b) przyłączenie elektrociepłowni do sieci elektrycznej Enea Operator, c) uzgodnienie warunków synchronizacji generatorów z siecią ENEA Operator, d) przyłączenie elektrociepłowni do istniejącego układu technologicznego kotłowni KR Koszyce, e) powiązanie systemu sterowania i wizualizacji AKPiA z systemem sterowania k o t ł o w n i KR Koszyce, f) włączenie systemów wodociągowego i kanalizacji deszczowej do istniejącego systemu kanalizacji KR Koszyce (wraz z konieczną przebudową), g) powiązanie zasilania w energię dla potrzeb własnych elektrociepłowni z systemem elektroenergetycznym kotłowni KR Koszyce, h) powiązanie układu komunikacji drogowej z systemem komunikacji KR Koszyce Instalacje elektryczne - Przyłącze SN do sieci 15 kv Enea Operator - Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii przesyłanej/zakupywanej do sieci energetycznej 15 kv Enea Operator wraz z transmisją danych do operatora systemu i możliwością handl energią elektryczną na wolnym rynku. - Układy pomiarowe energii elektrycznej wytwarzanej na zaciskach generatorów (dla rozliczenia certyfikatów kogeneracji) powinny spełnić wymagania URE dotyczące układów pomiarowo rozliczeniowych oraz, opis i schemat zainstalowania urządzeń. - Pomiar energii elektrycznej na potrzeby własne elektrociepłowni i KR Koszyce - Zmodernizowana lub nowa rozdzielnia SN - Jeżeli dla zasilania elektrociepłowni zostaną wykorzystane transformatory potrzeb własnych KR Koszyce to powinny być zwiększone o zapotrzebowanie mocy elektrycznej projektowanego układu kogeneracyjnego. - Zmodernizowane lub nowe rozdzielnie 15 kv - Układ automatycznej synchronizacji generatora. - Instalacja uziemienia i odgromowa. - Wewnętrzna instalacja elektryczna i oświetleniowa. Synchronizacja układu kogeneracyjnego będzie automatyczna, o ile przedsiębiorstwo energetyczne ENEA OPERATOR nie zdecyduje inaczej Wymogi dla systemu zobrazowania procesu monitorowania i archiwizacji danych 16

17 Zamawiający oczekuje zainstalowania aplikacji, która w formie graficznej ma za zadanie prezentować operatorowi aktualne informacje o przebiegu monitorowanego procesu, przyjmuje i przekazuje jego polecenia do i z urządzeń sterujących procesem. System musi rejestrować dane z produkcji łącznie ze zmodernizowaną pompownią KR Koszyce. Wymagana jest możliwość monitorowania i sterowania pracy układu na wielu stacjach z uwzględnieniem odpowiednich poziomów uprawnień W ramach systemu musi działać właściwy mechanizm umożliwiający archiwizację i backup. System pomiarowy i archiwizacja danych musi pozwolić rozliczyć świadectwa/certyfikaty kogeneracji. 5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 5.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz z późn. zm.). Roboty winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pracowników Zamawiającego oraz zabezpieczenia obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych czy dewastacją. Zamawiający deklaruje możliwość nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu na czas wykonywania robót budowlanych w obrębie swojej działki. Wielkość i usytuowanie zostanie ustalone z Wykonawcą podczas przekazywania placu budowy. Dojazd drogowy do tego terenu, przeznaczonego na zaplecze Placu Budowy, jest zapewniony od ul. Śniadeckich. Nieprzydatne materiały i nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje na własny koszt, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Energia elektryczna na potrzeby budowy elektrociepłowni może być pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego KR Koszyce. Woda potrzebna do budowy elektrociepłowni może być pobierana z wyznaczonego, opomiarowanego zaworu czerpalnego na terenie KR Koszyce. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji i wykonywania robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, - bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, - ochrony mienia związanego z budową. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 17

18 spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą dokumentacje techniczne. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty Wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami zawartymi w dokumentacji przetargowej, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach Wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno - użytkowym, dokumentacją przetargową i przepisami prawa. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie INŻYNIERA KONTRAKTU do zarządzania realizacją umowy. Roboty budowlane będą odbierane od Kierownika Budowy przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów w zakresach ujętych Harmonogramem Rzeczowo - Terminowym wykonania elementów budowy elektrociepłowni stanowiącym załącznik nr 2 do umowy: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiór częściowy, - odbiór końcowy, Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: - użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu, w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, - jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, - prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, - poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa, szczelność i próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania obiektu w stanie nadającym się do ograniczonego użytkowania oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie osobno opłacał robót tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy, urządzenia do transportu poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp. 18

19 Wymagania ogólne Dla agregatów kogeneracyjnych całość wyposażenia, urządzenia oraz aparatura kontrolno pomiarowa pełniąca te same funkcje powinna być jednego typu i marki oraz w pełni zamienna między sobą. Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi, opłatami celnymi, instalacją i przygotowaniem do rozruchu. Montaż jest zabudową materiałów i podlega wszelkim klauzulom odnoszącym się do zabudowy materiałów. Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na p lac budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o dostarczenie plandek chroniących urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z zapisami PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. Wykonawca zapewni co najmniej okres gwarancyjny licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni serwis modułów kogeneracyjnych przez okres gwarancji. Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, niezbędne przy: - pracach budowlanych i nadzorze, - kontaktach z Zamawiającym, przedstawicielami władz i innymi wykonawcami, - nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji urządzeń Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu (robót). W ramach zamówienia nie występuje potrzeba robót związanych z zagospodarowaniem terenu od nowa. Droga wjazdowa do elektrociepłowni, drogi wewnętrzne, place utwardzone i ich systemy odwodnieniowe w zakresie dotyczącym budowy elektrociepłowni - powinny być wykonane zgodnie z planami opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Nawierzchnia dróg wewnętrznych powinna być wykonana w takiej samej technologii co istniejące drogi wewnętrzne na terenie KR Koszyce zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wszystkie place, obrzeża i krawężniki muszą być wykonane z materiałów mrozoodpornych. Szczegółowe usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposób zabezpieczenia terenu, w tym wygrodzenia i zabudowania stref bezpieczeństwa powinno wynikać z projektu organizacji robót (uwzględniając konieczność zachowania ciągłości pracy ciepłowni KR Koszyce) Wymagania dla instalacji i automatyki Wymagania dotyczące instalacji i automatyki, przedstawiono w pkt Wymagania ogólne w odniesieniu do przekazania do eksploatacji Należy spełnić następujące warunki: - instalacje zostaną przekazane do eksploatacji i użytkowania przez Wykonawcę w terminie ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z umowy, programu funkcjonalno użytkowego, dokumentacji technicznej i obowiązującego prawa, 19

20 - zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do użytkowania będzie jednoznaczne z przejęciem przez Wykonawcę odpowiedzialności za usunięcie wad i nieprawidłowości zgłoszonych w tych uwagach oraz ich usunięcie w ramach umowy. W zakresie pomiarów: - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pomiary i przedstawić wyniki badań odbiorczych. Zakres badań obejmuje: a) Wykonanie na koszt Wykonawcy wszelkich wymaganych badań w trybie przekazywania elektrociepłowni do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca przedstawi wyniki badań i pomiarów w formie wymaganej tym trybem b) Wykonanie Raportu porealizacyjnego opracowanego przez Wykonawcę, który będzie zawierał wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie wskaźników eksploatacyjnych, parametrów gwarantowanych oraz wskaźników i stężeń limitowanych. Wykonawca przez okres gwarancji będzie zobowiązany do zbierania dostępnych informacji o pracy instalacji i wprowadzania w tym czasie wszelkich poprawek i ustawień niezbędnych do właściwej pracy urządzeń Wymagania dla rozruchu Po zakończeniu całości inwestycji w 2014 roku, nastąpi rozruch instalacji zgodnie z ustalonym harmonogramem rozruchu. Wykonawca zapewni na swój koszt udział specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez niego prac. Grupa ta wykonywała będzie swoje czynności współpracując z zespołem dokonującym rozruchu urządzeń technologicznych elektrociepłowni. Prace rozruchowe wykonywane będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego. W terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu całej elektrociepłowni Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rozruchu instalacji i urządzeń elektrycznych. Harmonogram ten będzie również zawierał liczbę personelu pomocniczego Wykonawcy oraz personelu Zamawiającego. Wszelkie środki (np. wykonanie tymczasowych zasilań, wymiana zużytych wkładek bezpiecznikowych, żarówek itd.) potrzebne do przeprowadzenia rozruchu zapewni Wykonawca, a związane z tym koszty uwzględni w ofercie. Wykonawca pokryje również wszelkie koszty związane z wystąpieniem ewentualnych awarii urządzeń powiązanych z pracą elektrociepłowni. Koszt paliwa rozruchowego pokryje Zamawiający. Wszystkie urządzenia wirujące takie jak pompy i silniki oraz urządzenia pomocnicze powinny zostać wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z mediami w instalacjach. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych, alarmowych w warunkach ruchowych z mediami technologicznymi w instalacjach. Oprócz prób funkcjonalnych poszczególnych elementów i układów elektrycznych Wykonawca dokona prób pierwotnych działania zabezpieczeń Miesięczny okres testów (ruch próbny optymalizacja) Po pomyślnym rozruchu nastąpi miesięczny okres testów instalacji w różnych warunkach pracy (np. testy automatycznego włączania, symulacje różnych stanów awaryjnych, współpraca z kotłami węglowymi, symulacja zaniku zasilania itp.). W tym 20

moc elektryczna bloku kogeneracyjnego brutto (kw), sprawność elektryczna bloku kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%),

moc elektryczna bloku kogeneracyjnego brutto (kw), sprawność elektryczna bloku kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%), Wołomin, 2011-05-31 L.dz....... Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Sp. z o.o. w związku z planowaną w 2012r. realizacją inwestycji polegającą na budowie układu wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 8 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne

CPV: urządzenia chłodzące i wentylacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTU INSTALACJI SCHŁADZAJĄCEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM AGREGATU SCHŁADZAJĄCEGO, SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA ISO 9001/14001 NA STACJI A-18 PLAC WILSONA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Węgliniec 10.09.2012r. Program funkcjonalno uŝytkowy Temat: Przebudowa systemu grzewczego w budynku gimnazjum przy ul. T. Kościuszki Nr 5 dla Zespołu Szkół w Węglińcu KODY CPV kody podstawowe (określające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 11 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk

Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/ Gdańsk Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 26.11.2013 1 Spis treści Część I

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego zespołu pompowego pompy diagonalnej oraz podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN

INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnq<>ci UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI. SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja WYKAZ CEN INFRASTRUKTURA l ŚRODOWISKO NARODOWA STRATŁC5A ipójnqci SULEJÓULJEK IHftLlNÓLU Ekomjjestycja UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI IV WYKAZ CEN Część!V - Wykaz cen PREAMBUŁA Uwagi ogólne Płatności za wszystkie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: Wymiana nawierzchni chodników i drogi wewnętrznej w rejonie kompleksu akademików Politechniki Gdańskiej przy ulicy Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: W109/ /00001/2016/00000 Gliwice,

Nasz znak: W109/ /00001/2016/00000 Gliwice, P1. Z9 ver. 01.08.2015 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze Rejon Dystrybucji Gazu w Gliwicach ul. Na Piasku 12, 44-100 Gliwice tel. 32 331 49 96, faks

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA ARGONU ORAZ INSTALACJA ODCIĄGU SPALIN Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45333000-0 -

Bardziej szczegółowo

Adres obiektu: Piła, ulica Śniadeckich. Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Adres obiektu: Piła, ulica Śniadeckich. Wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2012

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL...

UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL... Wzór PZ-15-Z03-1 UMOWA Nr... O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wybudowanie 56,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA 4 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław tel.71 364 94 00, faks 71 336 78 17 Wpl ~-( r '*'*^**' Nr. j ll~7 3 Dział Przyłączeń

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): 1. Obecnie odbiór ciepła ze skraplacza oraz układu olejowego i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości powyżej 60.000 euro na WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. 58-150 STRZEGOM, UL. WESOŁA 7 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, 53-235 Wrocław, ul. Grabiszyńska 269 nr KRS 0000241233

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przebudowa schodów wejścia do budynku szkoły od strony ulicy Tartacznej w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 51/51 Gdańsk kwiecień 2015 r. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Zawarta w Warszawie, w dniu 2013 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii. ZADANIE: LOKALIZACJA INWESTYCJI: Przebudowa sieci cieplnych w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej Niniejsza Specyfikacja precyzuje wymagania, jakie muszą zostać spełnione w zakresie: - procedury dostawczo-odbiorowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. Ul. Ścigały 14 40-205 Katowice Energetyczne wykorzystanie metanu z odmetanowania Kopalń Krótka historia ZEC S.A. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ 01.07.1995 r. Uchwała Walnego

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr

Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykonywanie prac obsługowych i eksploatacyjnych Mieszalni Gazu Gorzysław i Mieszalni Gazu Karlino w latach 2011-2014. Załącznik nr 2 do Umowy nr Wykaz procedur i instrukcji opracowanych w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity

Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Zwiększanie efektywności wytwarzania mediów energetycznych w przemyśle mleczarskim na przykładzie Mlekovity Program Prezentacji 1) Wstęp 2) Podnoszenie sprawności kotłowni parowych 3) Współpraca agregatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1

Zapytanie ofertowe. 1. Specyfikacja zadań, które będzie realizowała jednostka w ramach badań: Zadanie nr 1 Poznań, dnia 10 luty 2011r. Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i badawczej oraz świadczenia nadzoru nad badaniami dla zadania pod nazwą: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo