UMOWA. ZP nr-009/pn/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. ZP nr-009/pn/2009"

Transkrypt

1 UMOWA ZP nr-009/pn/2009 Zawarta w dniu:... pomiędzy: Zamawiającym: Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12, NIP: , reprezentowaną z upoważnienia Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach przez p.o.: Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. mgr inż. Waldemar Wódkowski. Wykonawcą: NIP:... reprezentowany przez: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej wymieniony przedmiot umowy: Naprawy powypadkowe w samochodach służbowych KWP w Kielcach 2. Strony ustalają cenę brutto za świadczenie usługi w zakresie napraw powypadkowych w samochodach służbowych KWP w Kielcach: L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Stawka za ę brutto (PLN) Cena brutto razem ( iloczyn kolumn: 3x4) Cena brutto pozostałych kosztów przedmiotu zamówienia ( materiał, itp.) stanowi ok. 45% ceny brutto razem z kolumny nr 7 ( iloczyn: kolumna 5 x wskaźnik 1,45 ) Cena brutto razem ( suma kolumn: 5 i 6 ) Usługi naprawcze Cena brutto razem obejmująca wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi wynosi:... - złotych (słownie:.../100). 4. Stawki za y brutto ( z kolumny nr 4) są stałe i niezmienne przez okres obowiązywania umowy i nie podlegają waloryzacji. 5. Ilość ( z kolumny nr 3 ) i cen brutto pozostałych kosztów przedmiotu umowy ( z kolumny nr 6 ) mają charakter szacunkowy i mogą podlegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 6. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego. 1. Rodzaje napraw powypadkowych: 1) naprawy powypadkowe samochodów służbowych w 100% refundowane prze zakład ubezpieczeniowy: 2 Umowa ZP nr 009/PN/2009 str. 1

2 a) z winy osoby trzeciej, b) refundowane prze zakład ubezpieczeniowy z dodatkowego ubezpieczenia pracownika policji, 2) naprawy powypadkowe samochodów służbowych częściowo refundowane prze zakład ubezpieczeniowy, osobę fizyczną ( uszkodzenia pojazdu niekomunikacyjne) lub w 100% płatne przez KWP w Kielcach: a) naprawy powypadkowe samochodów służbowych częściowo refundowane prze zakład ubezpieczeniowy z dodatkowego ubezpieczenia pracownika policji, b) naprawy powypadkowe samochodów służbowych przy szkodzie całkowitej( gdy zakład ubezpieczeniowy wypłaca ryczałt za naprawę koszt naprawy przewyższa wartość samochodu ustaloną przez zakład ubezpieczeniowy jednak ze względów organizacyjnych jest celowe odbudowanie samochodu, przy możliwej dopłacie przez KWP do kosztów naprawy lub w kosztach wyliczonych przez zakład ubezpieczeń), c) naprawy powypadkowe samochodów służbowych w 100% płatne przez KWP w Kielcach, d) naprawy powypadkowe samochodów gdy sprawcą jest pracownik KWP w Kielcach nie posiadający dodatkowego ubezpieczenia e) naprawy samochodów uszkodzonych przez osoby trzecie niezwiązane ze szkodą komunikacyjną (sprawca znany lub nieznany). f) Naprawy samochodów uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych ( bez wpływu czynnika ludzkiego) Poprzez uszkodzenie pojazdu niekomunikacyjne należy rozumieć urwanie, uszkodzenie, porysowanie, zdewastowanie itp., spowodowane w wyniku zdarzeń losowych ( bez wpływu czynnika ludzkiego) lub przez osoby fizyczne ( sprawca znany lub nieznany). 2. Wykonawca dysponuje zakładem naprawczym o nazwie...usytuowanym na terenie miasta Kielce,pod adresem... wyposażonym w zadaszone stanowiska (diagnostyczne, blacharskie, lakiernicze, mechaniczne) oraz urządzenia i narzędzia do naprawy pojazdów; utwardzony, ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony plac parkingowy; wysokokwalifikowani pracownicy stosownie przeszkoleni; pojazd do przewozu lub holowania samochodów uszkodzonych Zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń dokonywać będzie użytkownik pojazdu lub upoważniony pracownik Wydziału Transportu KWP w Kielcach. 2. Opis pojazdu dokonywany będzie w miejscu wskazanym przez użytkownika. Dopuszcza się wykonanie opisu w zakładzie Wykonawcy w przypadkach poważnych uszkodzeń lub gdy do dokładnych oględzin konieczny jest częściowy demontaż elementów pojazdu. 3. Wykonawca jest zobowiązany do holowania własnym transportem pojazdów uszkodzonych, zleconych do naprawy w zakładzie Wykonawcy. Koszty holowania ponosić będzie zakład ubezpieczeniowy lub Wykonawca ( w przypadku 100% ponoszenia kosztów przez KWP w Kielcach). 4. W przypadku szkody całkowitej lub gdy koszty ponosi Zamawiający Wykonawca jest zobowiązany, sporządzić kalkulację kosztów przyszłej naprawy i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu. 5. Wykonawca jest zobowiązany: a) dokonywać napraw na podstawie opisu uszkodzeń sporządzonych przez zakład ubezpieczeń dla napraw powypadkowych,zgodnych z 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a, b) dokonywać napraw na podstawie opisu uszkodzeń sporządzonych przez zakład ubezpieczeń w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie uzgodnionej kalkulacji naprawy dla napraw powypadkowych przy szkodzie całkowitej, c) w pozostałych przypadkach dokonywać napraw na podstawie opisu uszkodzeń sporządzonych przez Zamawiającego lub uzgodnionej kalkulacji naprawy. 6. Ostateczną decyzję o naprawie powypadkowej pojazdu podejmuje Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z naprawy. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać naprawy powypadkowe ze szczególną starannością, posiadaną wiedzą i doświadczeniem spełniającym wymogi producentów pojazdu Rozliczenie za wykonaną usługę: 1) bezgotówkowe dla naprawy powypadkowych w 100% refundowanych przez zakład ubezpieczeniowy ( z winy osoby trzeciej), Zamawiający udzieli pisemnego upoważnienia dla Wykonawcy, do rozliczenia się z zakładem ubezpieczeniowym, Umowa ZP nr 009/PN/2009 str. 2

3 2) w pozostałych przypadkach zaplata przelewem z 30 dniowym terminem płatności przez Zamawiającego, licząc od momentu otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wypełnionej faktury. 2. Naprawy powypadkowe w 100% refundowane przez zakład ubezpieczeniowy, będą rozliczne w systemie AUDATEX lub EUROTAX lub innego uznawanego przez zakład ubezpieczeniowy dokonujący likwidacji szkody z zastosowaniem stawek i zakresów czynności zgodnie z opisem zakładu ubezpieczeniowego. 3. Naprawy powypadkowe częściowo refundowane przez zakład ubezpieczeniowy, osobę fizyczną ( uszkodzenia pojazdu niekomunikacyjne) z dodatkowego ubezpieczenia pracownika policji będą rozliczne w systemie AUDATEX lub EUROTAX lub innego uznawanego przez zakład ubezpieczeniowy dokonujący likwidacji szkody z zastosowaniem zakresów czynności zgodnie z opisem zakładu ubezpieczeniowego po stawkach wskazanych w 1 ust.2 (tabela kolumna 4). 4. Naprawy powypadkowe : - samochodów służbowych w 100% płatne przez KWP w Kielcach, - samochodów służbowych przy szkodzie całkowitej( gdy zakład ubezpieczeniowy wypłaca ryczałt za naprawę koszt naprawy przewyższa wartość samochodu ustaloną przez zakład ubezpieczeniowy jednak ze względów organizacyjnych jest celowe odbudowanie samochodu, przy możliwej dopłacie przez KWP do kosztów naprawy lub w kosztach wyliczonych przez zakład ubezpieczeń), - naprawy samochodów uszkodzonych przez osoby trzecie niezwiązane ze szkodą komunikacyjną mogą być rozliczne w systemie AUDATEX lub EUROTAX lub innym, z zastosowaniem stawek wskazanych w 1 ust.2 (tabela, kolumna 4) lub zakresów czynności zgodnie z opisem Wydziału Transportu KWP w Kielcach albo zatwierdzonych kalkulacji. 5. Rozliczenie bezgotówkowe polegać będzie na udzieleniu Wykonawcy upoważnienia do rozliczenia się z zakładem ubezpieczeniowym za wykonaną usługę ( robocizna, materiał, holowanie). Upoważnienie takie zostanie wystawione po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę. Faktura musi być zweryfikowana przez zakład ubezpieczeniowy dokonujący likwidacji szkody. 6. Po podpisaniu umowy strony ustalą sposób powiadamiania zakładu ubezpieczeń o wstrzymaniu wypłaty odszkodowania do chwili przedstawienia zweryfikowanej faktury za wykonaną usługę. 1. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, tj. do dnia...lub do wyczerpania kwoty brutto, określonej w 1 ust. 3 umowy Na wykonane naprawy i zamontowane części Wykonawca udzieli minimum... miesięcznej gwarancji, jednak nie krótszej niż udziela producent wymienionej w trakcie naprawy części. 3. Do naprawy używane będą części i podzespoły zgodne z normami zalecanymi przez producentów pojazdów. 4.Wykonawca zapewnia bezpłatne holowanie, na terenie całego województwa świętokrzyskiego, uszkodzonych samochodów do zakładu naprawczego. 5.Transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego oraz przechowywanie go do czasu podjęcia decyzji o naprawie na posiadanym parkingu strzeżonym zapewnia Wykonawca na własny koszt w ramach świadczonej usługi naprawy. 6. Każda naprawa oraz jej zakres muszą być uzgodnione z pracownikiem Wydziału Transportu KWP w Kielcach. 7. Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy: - po stronie Wykonawcy:..., - po stronie Zamawiającego:... 8.Naprawy będą dokonywane na podstawie opisu uszkodzeń zakładu ubezpieczeń (w przypadkach, gdy zakład ubezpieczeń ustala zakres czynności). W pozostałych przypadkach zakres czynności ustala upoważniony pracownik Wydziału Transportu KWP w Kielcach. 9.W przypadku stwierdzenia wad ukrytych stwierdzonych w trakcie naprawy Wykonawca sam zleci dodatkowe oględziny w zakładzie ubezpieczeniowym (w przypadkach, gdy zakład ubezpieczeń ustala zakres czynności). W pozostałych przypadkach dodatkowy zakres naprawy ustala z upoważnionym pracownikiem Wydziału Transportu KWP w Kielcach. 10.Marża na zakupione i montowane przez Wykonawcę części i materiały niezbędne do napraw powypadkowych, nie może być większa niż 10 % licząc od ceny netto zakupu tych części i materiałów. KWP w Kielcach może żądać przy rozliczeniu Umowa ZP nr 009/PN/2009 str. 3

4 kopii faktury na zakupione w celu naprawy części zamienne. Do napraw, których pełny koszt pokrywa KWP w Kielcach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość użycia do naprawy części zamiennych dostarczonych przez Zamawiającego. 11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odbioru starych części i elementów wymienionych w trakcie naprawy w terminie 30 dni od daty odbioru pojazdu z naprawy. 12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontrolowania sposobu wykonania naprawa powypadkowych na każdym etapie prac. 13.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów i dostarczeniu pojazdu do naprawy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu terminowości i jakości wykonanych prac. 14.Wykonawca na własny koszt prowadzi gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie naprawy samochodów służbowych Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6 Zapłata za wykonany przedmiot umowy, nastąpi w terminie do 30 dni, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 7 a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) Wykonawca trzykrotnie odmówi świadczenia usługi w trakcie trwania umowy. 8 W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, pojazdy i ich części znajdujące się na parkingu, zostaną przetransportowane na inny parking wskazany przez Zamawiającego, na koszt Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na równowartość kwoty nie mniejszej niż 40 tys. złotych, liczoną po kursie z dnia otwarcia ofert. 2. Wykonawca zobowiązuje się, po upływie ważności w/w dokumentu do aktualizowania ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Potwierdzenie zawarcia nowego ubezpieczenia, Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu Za nienależyte wykonanie usługi, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami: 1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w ust. 3 umowy. 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 11 Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania nr 009/PN/2009 oraz oferta Wykonawcy Właściwym miejscowo sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2.Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Umowa ZP nr 009/PN/2009 str. 4

5 W sprawach nie uregulowanych w treści umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z r., Nr 223, poz z późn. zm.). 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Umowa ZP nr 009/PN/2009 str. 5

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie,

Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA. Umowa nr RARR/BTP/ /2013. Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz ZP 79/2013/BTP UMOWA Umowa nr RARR/BTP/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015

WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu...2015 roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo