Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Badania w zakresie zaawansowania infrastruktury sieci fotonicznych (COST-291) Praca nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Badania w zakresie zaawansowania infrastruktury sieci fotonicznych (COST-291) Praca nr 14 31 002 7"

Transkrypt

1 Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Badania w zakresie zaawansowania infrastruktury sieci fotonicznych (COST-291) Praca nr Warszawa, grudzień 2007

2 Badanie zaawansowanych formatów modulacji optycznej, metod symulacji propagacji sygnału oraz mechanizmów zapewnienia jakości usług w sieciach z grupową komutacją pakietów (OBS), stosowanych w optycznych sieciach telekomunikacyjnych Zadanie 3: Badanie efektywnych obliczeniowo metod symulacji propagacji sygnału w światłowodzie Praca nr Słowa kluczowe: telekomunikacja optyczna, symulacja systemów światłowodowych Kierownik pracy: Wykonawcy pracy: doc. dr hab. Marian Marciniak dr inż. Marek Jaworski mgr inż. Marcin Chochół spec. Hanna Skrobek mgr inż. Mariusz Zdanowicz mgr inż. Mirosław Klinkowski Kierownik Zakładu: dr hab. Marian Marciniak Copyright by Instytut Łączności, Warszawa

3 Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Badania w zakresie zaawansowania infrastruktury sieci fotonicznych (COST-291) Etap 1. Studium potencjalnych architektur całkowicie optycznego przetwarzania sygnału Etap 2. Analiza parametrów fizycznych przezroczystej sieci optycznej w aspekcie ich roli i wykorzystania w platformie GMPLS Zadanie 3. Projektu COST 291:Badanie efektywnych obliczeniowo metod symulacji propagacji sygnału w światłowodzie Zadanie 1. Projektu COST 291:Badanie wielopoziomowych formatów modulacji optycznej Etap 3. Badanie bezpieczeństwa informacji i odporności optycznej sieci cyfrowej na atak i zagrożenia Praca nr

4 Etap 1. Studium potencjalnych architektur całkowicie optycznego przetwarzania sygnału

5 Instytut ¾ AcznoŚci Zak ad Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Streszczenie Gwarantowana jakość us ug (QoS) i routing w sieciach optycznych z komutacj a¾ grupow a¾ pakietów (OBS - Optical Burst Switching) - projekt COST 291 Etap 1: Badanie mechanizmów zapewniania jakości us ug (QoS) w sieciach OBS Kwiecień 2007

6

7 Streszczenie Rozwoju sieci transportowych zorientowanych na przesy anie danych wynika z faktu, ze Internet jest bezpo ¾ aczeniowa ¾siecia¾ oparta¾ na transmisji pakietów. W tym kontekście obiecujacym ¾ rozwiazaniem ¾ jest model sieci z komutacj a¾ grupowa¾ pakietów (OBS, ang. optical burst switching). Korzyści p yn ace ¾ z elastycznego prze ¾ aczania stosunkowo krótkich grup pakietów optycznych (ang. bursts) w modelu OBS sa¾ okupione znaczna¾ z o zoności a¾ systemu i trudnościami w implementacji. Stad ¾ istnieje potrzeba opracowania skutecznych metod pozwalajacych ¾ na dzia anie sieci OBS. To opracowanie poświ ¾econe jest problemowi gwarantowania jakości us ug (QoS, ang. quality of service) w sieciach OBS. W szczególności analizowane sa ró zne mechanizmy QoS ze wzgl ¾edu na ich wydajność. Dalsza cz ¾eść badań poświ ¾econa jest mechanizmowi ró znicowania us ug oparta na wyw aszczaniu burstu (ang. burst preemption). Wprowadzenie Ogólna koncepcja komutacji grupowej pakietów, zaproponowana na poczatku ¾ lat osiemdziesia- ¾ tych, by a przewidywana pierwotnie do zastosowań w komunikacji g osowej. Warto wymienić trzy g ówne ró znice miedzy komutacj a¾ grupowa¾ pakietów burst a innymi technikami (np. komutacja¾ po ¾ aczeń i komutacja ¾pakietów), a mianowicie: grupa pakietów burst ma pośrednia¾ ziarnistość w porównaniu z podstawowymi jednostkami komutowanymi (lub przenoszonymi) w przypadku komutacji po ¾ aczeń lub pakietów, którymi sa¾ odpowiednio wywo ania (badź ¾ sesje) i pakiety; w przypadku komutacji grupowej pakietów pasmo rezerwowane jest w jednostronnym procesie, tzn. ze grupa pakietów mo ze być wys ana do sieci bez potwierdzenia pomyślnej rezerwacji zasobów, natomiast w przypadku komutacji po ¾ aczeń pasmo dla po ¾ aczenia jest rezerwowane w procesie dwustronnym; dane moga¾ zostać wys ane dopiero po ustanowieniu i potwierdzeniu po ¾ aczenia (co zwi ¾eksza opóźnienia); podczas komutacji grupowej pakietów, pakiety danych b ¾ed a¾ przechodzić (ang. cutthrough) przez w¾ez y pośredniczace ¾ bez poddawania procesowi buforowania, inaczej ni z w typowej komutacji pakietów, gdzie pakiet jest magazynowany i kierowany w ka zdym w¾eźle pośrednicz acym, ¾ co powoduje wzrost z o zoności sprz ¾etowej w¾ez ów. Komutacja grupowa pakietów optycznych OBS [1] uwa zana jest obecnie za jedna¾ z g ównych koncepcji realizacji telekomunikacyjnej sieci szkieletowej nowej generacji, w której nie zachodzi konieczność stosowania buforowania pakietów [2]. Komutacja OBS odbywa si¾e na nast¾epuj acych ¾ zasadach: informacja jest przekazywana w postaci du zych pakietów o zmiennej d ugości, określanych nazwa¾ grupy pakietów burst;

8 w¾eze dzia a w sposób asynchroniczny; nast ¾epuje oddzielenie treści zasadniczej (ang. payload) od treści kontrolnej (zwanej BCP - Burst Control Packet) zawieraj acej ¾ informacj ¾e sterujac ¾ a. ¾ Ka zde wys anie grupy pakietów poprzedzone jest, z pewnym odst ¾epem czasowym (ang. o set time), wys aniem pakietu BCP, którego zadaniem jest kon guracja komutatorów i rezerwacja ście zki optycznej dla nadchodzacej ¾ grupy pakietów. Pakiet BCP podlega przetwarzaniu w ka zdym w¾eźle sieci, ¾ acznie ze zmiana¾ postaci sygna u z optycznej na elektroniczna ¾, podczas gdy grupa pakietów jest komutowana w postaci optycznej w sposób transparentny. Obecnie trwaja¾ intensywne badania majace ¾ na celu zapewnianie odpowiedniej jakości us ug sieci OBS, m.in. zmniejszenie opóźnienia i stopnia utraty pakietów. Cel pracy Zapewnianie jakości us ug jest jednym z najwi ¾ekszych problemów w sieciach OBS. Przy komutacji pakietów stosowane jest zwielokrotnianie statystyczne i zachodzi rywalizacja pakietów o dost ¾ep, skutkujaca ¾ utrata¾ przesy anych w sieci danych. Z tego powodu niezb ¾edne jest stosowanie specjalnych mechanizmów QoS ochrony ruchu o wysokim priorytecie. Celem tej pracy jest poszukiwanie mechanizmów zapewniajacych ¾ wydajne i stabilne, ze wzgl ¾edu na nat ¾e zenie obs ugiwanego ruchu, charakterystyki ró znicowania parametrów QoS takich, jak stopień utraty pakietów, zarówno dla ruchu o niskim (LP) jak i wysokim priorytecie (HP High Priority); w kontekście efektywności (wykorzystanie ¾ aczy, poziom zró znicowania klas) oraz mo zliwości wdro zenia. Wyniki pracy 1. W literaturze mo zna spotkać wiele ró znych mechanizmów poświeconych gwarantowaniu jakości us ug w sieciach OBS. Mechanizmy te sa¾ zwykle badane w specy cznych kon guracjach i stad ¾ ich wzajemne porównanie jest trudne do przeprowadzenia. W pracy dokonujemy bezpośredniego porównania wydajność najcz ¾eściej spotykanych mechanizmów QoS w ujednoliconej kon guracji pojedynczego, izolowanego prze ¾ acznika OBS. Otrzymane wyniki wykazuja, ¾ ze najni zszy stopień utraty pakietów, zarówno dla ruchu LP jak i HP, osiagany ¾ jest przy zastosowaniu mechanizmu z wyw aszczeniem burstu. Mechanizm z ró znicowaniem o setu czasowego (ang. o set-time di erentiation), który cz ¾esto jest wymieniany w literaturze, zapewnia wysoka¾ wydajność dla ruchu HP. Nie mniej jednak, jego wydajność przy alokacji zasobów ¾ acza, i stad ¾ przepustowość (ang. throughput), ulega pogorszoniu z powodu uktuacji o set-u. Ostatecznie, mechanizm oparty na alokacji kana ów optycznych (wavelengths) z progiem decyzyjnym (ang. threshold) charakteryzuje si ¾e najgorsza ¾ wydajnościa, ¾ która w du zej mierze zale zy od wartości progu decyzyjnego.

9 2. Problemem mechanizmu z wyw aszeniem burstu jest nadmierna rezerwacja zasobów wymagajaca ¾ zastosowania dodatkowych procedur sygnalizacyjnych w przypadku pomyślnego wyw aszczania. Problem ten mo zna uniknać ¾ przy zastosowaniu proponowanego mechanizmu z oknem wyw aszczeniowym (PW, ang. preemption window). W pracy przedstawiamy model analityczny mechanizmu PW oraz znajdujemy wielkość o setu, po wprowadzeniu którego mechanizm PW oferuje wydajność porównywaln a¾ z wydajnościa¾ klasycznego mechanizmu z wyw aszczeniem burstu. Wyniki uzyskano z wykorzystaniem stworzonego programu komputerowego symulujacego ¾ mechanizmy QoS jak i w oparciu o analiz ¾e matematyczn a. ¾ Publikacje przedstawiajace ¾ wyniki pracy: 1. Porównanie mechanizmów QoS: [3], [4], [5]; 2. Mechanizm PW z wyw aszczeniem burstu: [6]. References [1] C. Qiao and M. Yoo, Optical burst switching (obs) - a new paradigm for an optical internet, Journal of High Speed Networks, vol. 8, no. 1, pp , March [2] M. Klinkowski, D. Careglio and J. Solé-Pareta, Wavelength vs Burst vs Packet Switching: comparison of optical network models, ephoton/one Summer School 05, Aveiro (Portugal), February, [3] M. Klinkowski, D. Careglio, S. Spadaro and J. Solé-Pareta, Impact of Burst Length Di erentiation on QoS Performance in OBS Networks, in Proceedings of 7th IEEE International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON2005), Barcelona, Spain, July [4] M. Klinkowski, D. Careglio, M. Marciniak and J. Solé-Pareta, Comparative Study of QoS Mechanisms in OBS Networks, in Proceedings of 11th European Conference on Networks and Optical Communications (NOC 2006), Berlin, Germany, July [5] J. Aracil, N. Akar, S. Bjørnstad, M. Casoni, K. Christodoulopoulos, D. Careglio, J. Fdez-Palacios, C. Gauger, O. Gonzalez de Dios, G. Hu, E. Karasan, M. Klinkowski, D. Morato, R. Nejabati, H. Øverby, C. Ra aelli, D. Simeonidou, N. Stol, G. Tosi-Bele, K. Vlachos, "Research in Optical Burst Switching within the e-photon/one Network of Excellence", Elsevier Optical Switching and Networking (OSN) journal, vol. 4, no. 1, pp. 1-19, February [6] M. Klinkowski, D. Careglio, D. Morató and J. Solé-Pareta, E ective Burst Preemption in OBS Network, in Proceedings of 2006 IEEE International Workshop on High Performance Switching and Routing (HPSR 2006), Poznan, Poland, June 2006.

10 Instytut Šaczno±ci Zakªad Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Sprawozdanie Gwarantowana jako± usªug (QoS) i routing w sieciach optycznych z komutacj grupow pakietów (OBS - Optical Burst Switching) - projekt COST 291 Etap 1: Badanie mechanizmów zapewniania jako±ci usªug (QoS) w sieciach OBS Kwiecie«2007

11

12 Contents List of Figures Summary and structure iii v I Introduction 1 1 Optical networking Motivations Internet trac growth Limitations of electronic technology Advances in photonic technology Optical transport networks Optical switching architectures Principle of operation OPS vs. OBS Characteristics of switching architectures Optical burst switching Overview of general OBS concepts Signalling Architectures and functions of OBS nodes Oset time provisioning Resources reservation Contention resolution Burst scheduling Quality of service provisioning Network routing II Quality of service provisioning 25 3 QoS provisioning in OBS networks Basic concepts of QoS in OBS networks QoS metrics Absolute vs. relative QoS guarantees i

13 3.1.3 QoS in connection-oriented and connection-less OBS Categories of QoS mechanisms in OBS networks with one-way signalling Control plane-related mechanisms Edge-based mechanisms Core-based mechanisms Performance of QoS mechanisms in E-OBS Overview QoS scenario details Simulation scenario Threshold selection in BD-W mechanism Performance results Burst loss probability and throughput Burst preemption vs. oset time dierentiation Summary Eective burst preemption in E-OBS Preemption rate in a buer-less OBS node Preemption Window (PW) mechanism Principles The length of preemptive window A single-wavelength model of PW mechanism Blocking probability of LP bursts Blocking probability of HP burst Some inferences from analytical model Computer simulation of PW mechanism Simulation scenario Numerical results PW and FDL buering Summary Conclusions 57 A Acronyms 59 B Related publications 61 Bibliography 64 ii

14 List of Figures 1.1 Generic architecture of optical DWDM network The trend of migration in optical networking Optical circuit switching network Optical packet switching network Optical burst switching network Overview over key parameters determining circuit/burst/packet granularity and required switching technology Signalling protocols in OBS networks OBS ingress edge node Burst control packet format OBS core switching node Oset time provisioning architectures Resources reservation schemes Contention resolution mechanisms Burst scheduling algorithms Categories of QoS mechanisms in OBS networks Selected QoS mechanisms in OBS networks Evaluated QoS network scenario Performance of BD-W mechanism (c = 8), a) HP class BLP, b) LP class BLP, c) throughput, d) threshold value guaranteeing BLP HP Performance of QoS mechanism vs. link dimensioning (ρ = 0.8, α HP = 30%), a) HP class BLP, b) LP class BLP, c) overall BLP, d) eective data throughput Burst loss probabilities vs. HP class relative load in OTD and BP mechanisms (ρ = 0.8, c = 8), a) HP class, b) LP class Eective throughout vs. HP class relative load in OTD and BP mechanisms, with overall trac load: a) 0.5, b) Percentage of additional signalling necessary to release preempted burst at each node, with HP class load: a) 30%, b) 50% Principles of the preemption window mechanism The length of preemptive window in PW mechanism iii

15 5.4 Preemption window scheme (the processing times are neglected for simplicity), T is the duration of the Preemption Window, l LP and l HP are the durations of the LP and HP bursts respectively, t is the arrival time of the HP control packet Simulation vs. modeling results (ρ = 0.8, α = 0.3, µ = 2) Burst blocking probability as a function of T comparing Gaussian and Exponential trac models (α = 30%, ρ = 0.8, W = 16) Burst blocking probability as a function of T and of W (α = 30%, ρ = 0.8, Gaussian trac model) Burst blocking probability as a function of ρ comparing Gaussian and Exponential trac models and dierent α (T = 10µs and W = 32) Burst blocking probability as a function of T (normalized to 1/µ) for dierent W and FDL buer size (α = 25%) iv

16 Summary and structure The evolution of the transport networking is driven by continuously increasing traf- c demand due to the introduction of broadband Internet access and new end-user business applications as well as the continuing paradigm shift from voice to data services. This trend has emerged at the same time as the advance in optical technology which has enabled the development of high-capacity transmission systems. The role of optics in communication networks is often limited to the realization of transmission functions, however, the next-generation networks will perform either some or all the switching and control functions in the optical domain. As a result the optical transport networks will provide a global transport infrastructure for legacy and new IP services (IP over DWDM). Optical burst switching (OBS) technology is a promising solution for reducing the gap between transmission and switching speeds in future networks. It oers both exibility and eciency through the exploitation of statistical multiplexing in optical domain. Nonetheless, due to the limitations in optical processing and queuing, OBS networks need a special treatment so that they could solve problems typical for datacentric networks. The problem of data loss is not uncommon in data-centric networks. As the network, or even some of its links and nodes, becomes congested, router buers ll and start to drop packets. Another cause can be the changes of routes as a result of inoperative network links. For non-real-time applications, such as le transfer and , packet loss is not critical. Packet protocols provide retransmission to recover dropped packets. However, in the case of real-time information, for instance in voice, video, telemedicine applications, packets must arrive within a relatively narrow time window to be useful to reconstruct the multimedia signal. Retransmission in this case would add extensive delay to the reconstruction and would cause clipping or unintelligible speech as well as discontinuous picture. Packets lost means lost of some information for these services. Discussed questions led to the introduction of dierent quality of service (QoS) classes. The transmission in OBS networks is very fast and in general the burst delays could be lower than in electronic packet networks (because of transparent optical switching without O/E conversion in intermediate nodes). Nevertheless, since there is no equivalent to the random access memories in optical networks the problem of excessive burst losses appears in OBS networks. In order to preserve the qualitydemanding applications from the best-eort data transmissions some dedicated QoS mechanisms have to be introduced to the network. First, in order to motivate the application of optical burst switching concept, Chapter 1 reviews the general characteristics, requirements, and trends of switching architectures considered for next generation optical networks. In particular, it introduce optical circuit switching, optical packet switching, and optical burst switching v

17 architectures. Then Chapter 2 discusses the features of optical burst switching as well as the-state-of-research solutions that are considered for OBS networks. The fundamental part of this work addresses the problem of QoS provisioning in OBS networks. Chapter 3 discusses some basic concepts of QoS as well as it presents the state of the art mechanisms dealing with QoS in OBS. The discussion is supported by a qualitative comparison of the mechanisms. Chapter 4 complements the study with a quantitative comparison of the performance of selected, most addressed in literature, QoS mechanisms in an OBS scenario. As an outcome the burst preemption mechanism, which is characterized by the highest overall performance, is qualied for operating in OBS networks. Since the preemptive mechanism may produce the overbooking of resources in any OBS network, Chapter 5 discusses this issue. Particularly, it proposes the preemption window scheme to solve the problem. Then it provide an analytical model which legitimates correctness of the solution. vi

18 Environment Optical Burst Switching (OBS): a photonic network architecture which overcomes the wavelength switching ineciency by a proper exploitation of the statistical multiplexing in the optical layer. On the contrary to optical packet switching, OBS uses large data bursts aggregated from the client packets in order to reduce the processing and switching requirements. Moreover, a burst control packet is transmitted in a dedicated control channel and delivered with some oset-time prior to the data burst. Contributions Related work: several QoS mechanisms for OBS networks burst preemption mechanisms with signalling overhead Our contributions: qualitative and quantitative comparison of the most referenced QoS mechanism estimation of the signalling overhead in a burst preemption mechanism proposal of a new preemption-based mechanism without signalling overhead Contents The content of this work is structured as follows: Part 1: gives an introduction to optical networking and in particular to OBS. In the beginning the drivers and trends in optical networking with a description of the main optical network models are discussed. Then an overview of OBS technology is presented. Part 2: is devoted to the problem of QoS guarantees in OBS network. The most addressed QoS mechanism are presented and their performance is studied. Then the proposal and analysis of a novel QoS preemption-based mechanism is provided. vii

19

20 Part I Introduction 1

21 Chapter 1 Optical networking 1.1 Motivations Internet trac growth The telecommunication networks are experiencing a continuous increase in demand for transmission capacity. This trend is strictly related with the exponential growth of the Internet. The evolution of the Internet is accompanied by development of miscellaneous network applications; peer-to-peer (P2P) le exchange, video broadcasting, grid services are among the most bandwidth-demanding applications. Simultaneously we can observe a big progress in the deployment of access network technologies (e.g., ADSL, WLAN or FTTH). Broadband access networks place immense trac on the metro and core transport networks [KMM + 05]. As a consequence, the next generation networks must be able to cope with such increasing trac demands and so they should oer both high transmission and switching capacities. Another consequence of the expansion of the Internet is the continuing paradigm shift from voice to data services. This trend is followed by the migration of telecommunication industry from the voice-optimized to the IP-centric networks. In traditional voice-centric networks (such as SONET/SDH [G.700]) the connection-oriented circuit-switched operation is both powerful and ecient. In particular, the trac characteristic of a superposition of several dierent constant-bit-rate connections is the total sum and is still constant bit rate. In sharp contrast to, the trac characteristics in data-centric networks are typically characterized as being very bursty. Also, the packets, which are the basic data transport units, are often variable in length. Additionally, while a typical voice call is quite predictable in duration, i.e. the length of a conversation, the duration of the data transmission session in the Internet can vary by orders of magnitude and often have to be characterized by heavy-tailed distributions. All this results in so-called self-similar nature of Internet trac [LTWW94], which has a direct impact on network dimensioning; in particular, buer sizing is crucial. 2

22 Chapter 1. Optical networking 3 Client networks - IP, SONET/SDH, ATM,... Core node - All-optical switching function - Processing of control information (mainly electronically) Optical network Edge node - Adaptation function WDM links - Simultaneous data transmission on different wavelengths Figure 1.1: Generic architecture of optical DWDM network Limitations of electronic technology Electronic IP router architectures are not scalable enough and will suer from technological limitations when trying to reach the multi-terabit throughput range. Indeed when the bit rates increase the density of integration of electronic circuits increases as well. This may produce unwanted (parasitic) capacitances and impedances at small dimensions. Another problem is power consumption and heat dissipation at high integration level. Finally, electronic technology has its speed limitations Advances in photonic technology The observed trends have emerged at the same time with advances in optical transmission technologies which led to wavelength division multiplexing (WDM) systems [Cav00] [Kar02]. The dense WDM (DWDM), which is an extension of WDM, is able to accommodate up to hundreds of wavelengths; hence providing huge transmission capacities. Accelerated development of optical networking has been possible due to feasibility of integrated optics for both passive and active optical components [Chi01]. 1.2 Optical transport networks A generic architecture of optical transport network (see Figure 1.1) consists of source and destination edge nodes and intermediate core nodes that are connected by WDM links. Client networks (IP, ATM, SONET/SDH, etc.) are connected to the edge nodes

23 Chapter 1. Optical networking 4 time 2015 Static NG- Dyn. (OCS) BS over dynamic SDH WR-OBS APSON ORION G.709FS All-optical OBS OPS Field deployment Standards, product status 2010 Research, lab status 2005 From semi-static to dynamically re-configurable optical networks technology Figure 1.2: The trend of migration in optical networking. where there is some adaptation function responsible for conversion of data signal from its input form to an optical format used in the optical network. This function can perform for instance a simple conversion of wavelength, if the client network is an optical network, or more sophisticated data aggregation/assembly operation. The data in its optical form is transmitted through WDM links towards core nodes; the WDM technology allows to transmit simultaneously several data signals on dierent wavelengths at the same time. The core nodes are responsible for processing of control information and all-optical switching of the data signal. The processing of control information in most cases is performed electronically. When the data reaches the destination edge node it is converted back to its client signal format Optical switching architectures Optical networks adopt several switching models that were developed successfully in electronic networks. In traditional voice-communication networks, which apply a circuit-switching model of operation, the communication between end users is achieved with assistance of dedicated, and established in the connection-setup phase, circuit (or channel) connections. Such dedicated circuits cannot be used by other users during the connection duration even if no communication is taking place at the moment. Thanks to relatively simple maintenance of circuit-connections the adaptation of circuit-switching model to optical circuit switching (OCS) networks was considered from the very beginning [CGK92].

24 Chapter 1. Optical networking 5 On the contrary to the voice-oriented networks, the data-centric networks apply a packet-switching paradigm. In such networks the end-to-end communication is achieved through the transmission of small packets that carry portioned information. The packets are routed between network nodes over data links that are shared with other trac. Since the collision of packets may occur in the network a packet buering is applied in order to solve it. As a consequence of the success of electronic data packet networks, an immense eort has took place, beginning from the mid of 1990s, in the research on optical packet switching (OPS) technology [Chi95][CVG + 98]. A burst switching, applied e.g., for a block transfer in asynchronous transfer mode (ATM) networks [I.300], is another switching paradigm adopted to optical networks. A burst switched network is a packet-like network where each switching node extracts control information from incoming packet header in advance in order to establish and maintain the appropriate switch connection for the duration of incoming burst of data packets. Optical burst switching (OBS) architectures were proposed in the late 1990s [QY99][Tur99] with the objective to overcome both the low exibility of OCS architectures and technological limitations of OPS architectures. The expected migration of switching functions from electronic to optics will be gradual and will take place in several phases (see Figure 1.2) [KM01]. Nowadays, transport networks (SDH/ATM/IP) are based mainly on static point-to-point and ring connections. While the role of optics in these networks is limited mainly to the realization of transmission functions the next-generation networks are expected to perform dynamic optical switching as well. The functions related with node and network control will remain in the electronic domain. Nevertheless, it is very likely that some simple control operation will be also performed by means of optical processing [DHL + 03]. Looking for a transport architecture of future optical Internet a few network architectures have been proposed [LES00]. These optical network architectures differ with respect to the degree of optical transparency and the exibility of optical interconnection [GDW03]. Taking into account the status of the optical technology development the nearest solution will apply a circuit-switching model in optical circuit-switched (OCS) networks [CGK92][VKM + 01]. The fact that the Internet is a packet-based connection-less network is the main driver to develop a data-centric transport network. In this context two other switching architectures are considered by the research community, namely optical packet switching (OPS) and optical burst switching (OBS) [XPR01]. In the perspective of network optimization the implementation of packet/burst switching techniques directly in the transport network will bring more statistical sharing of physical resources and will reduce the connection costs Principle of operation Optical circuit switching (OCS) The operation of optical circuit switching networks is connection-oriented. In particular, the transmission of data from a source node to a destination node is realized on

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B

A. WAN1/WAN2 Interface and LAN NAT/Routing host. B. VPN Host and LAN NAT Host. C. An example using Part A and B This document introduces the Load-Balance/RoutePolicy. In real world, we need various kinds of routing rules to fulfill many different usages, and the Load-Balance/RoutePolicy is aiming to provide an integrated

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Quality of Service in Internet

Quality of Service in Internet 2011 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 Denicja Denitions Quality of Service mechanizm umo»liwiaj cy zapewnienie okre±lonych parametrów dla wybranych poª cze«, pod warunkiem speªnienia odpowiednich zaªo»e«metody

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Technika automatyzacji... 2 IMS Industrial mechatronics system... 2 Individual components for mechatronics... 4 Medien zu IMS... 4

Technika automatyzacji... 2 IMS Industrial mechatronics system... 2 Individual components for mechatronics... 4 Medien zu IMS... 4 ... 1 Technika automatyzacji... 2 IMS Industrial mechatronics system... 2 Individual components for mechatronics... 4 Medien zu IMS... 4 Lucas-Nülle GmbH 1/6 www.lucas-nuelle.pl Technika automatyzacji

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

www.investor.netia.pl Netia Network Infrastructure

www.investor.netia.pl Netia Network Infrastructure www.investor.netia.pl Netia Network Infrastructure Backbone Fiber Optics Infrastructure Backbone FO length 5000km 7 and 8 duct pipe standard in the backbone Minimum 6 duct pipe free resources in all most

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time)

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code EiT_S_I_PT Module name Podstawy telekomunikacji Module name in English The Fundamentals of Telecommunications Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów

2014-3-30. Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz T ssswedfsdfurbanek J., Jabłoński A., Barszcz T., Wykonanie pomiarów Wykonanie pomiarów sygnałów wibroakustycznych przy stałych oraz zmiennych warunkach eksploatacyjnych na stanowisku testowym. Część II: Analiza poprawności pomiarów. Autorzy: Urbanek J., Jabłoński A., Barszcz

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDIES OF VANE PUMP CHARACTERISTICS WITH A FUZZY CONTROLLER BADANIA SYMULACYJNE CHARAKTERYSTYK POMPY ŁOPATKOWEJ Z REGULATOREM FLC

SIMULATION STUDIES OF VANE PUMP CHARACTERISTICS WITH A FUZZY CONTROLLER BADANIA SYMULACYJNE CHARAKTERYSTYK POMPY ŁOPATKOWEJ Z REGULATOREM FLC TECHNICAL TRANSACTIONS MECHANICS CZASOPISMO TECHNICZNE MECHANIKA 1-M/2013 WOJCIECH CZYŻYCKI* SIMULATION STUDIES OF VANE PUMP CHARACTERISTICS WITH A FUZZY CONTROLLER BADANIA SYMULACYJNE CHARAKTERYSTYK POMPY

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: "Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64"

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64 Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl $ %! " # & ' Wzgldy historyczne Naturalna ewolucja systemów luno ze sob powizanych znajdujcych si w jednej oraganizacji, ch współdzielenia zasobów obliczeniowych, danych,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

U s. e r. M a n u. S w i. t c h. a l. 8 p. o r t s MC-ETH08

U s. e r. M a n u. S w i. t c h. a l. 8 p. o r t s MC-ETH08 U s S w i e r t c h M a n u 8 p a l o r t s MC-ETH08 SWITCH 8 PORTS MC-ETH08 User Manual 1. Introduction Thank you for choosing MC-ETH08 switching hub (also called switch). Switch MC- ETH08 has 8 Fast

Bardziej szczegółowo

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS NEAR NEW POWER TRANSMISSION LINES POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE WOKÓŁ NOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS NEAR NEW POWER TRANSMISSION LINES POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE WOKÓŁ NOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 3-4 (223-224) Rok LVIII Olgierd MAŁYSZKO, Michał ZEŃCZAK Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.)

(duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) 39. Typy indeksowania w hurtowniach danych. (duzo, przeczytac raz i zrozumiec powinno wystarczyc. To jest proste.) Po co inne niŝ B-Tree? Bo B-Tree w hurtowniach danych jest zbyt mało efektywny. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel

Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel KATALOG ONLINE www.mysick.com Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel ARS60-F4A01000 Enkoder absolutne ARS60 SSI/Parallel Nazwa modelu > ARS60-F4A01000 Numer części > 1036258 At a glance Absolute singleturn

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Institute of Telecommunications. koniec wykładu VIII. mariusz@tele.pw.edu.pl

Institute of Telecommunications. koniec wykładu VIII. mariusz@tele.pw.edu.pl koniec wykładu VIII przykład data client office + firewall depot management mapa z google map POP points of presence SP data client POP POP office depot POP POP management VPN warstwy 2 (VPLL, VPLS) i

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

EDUCATION OUTCOMES ELECTRONICS FACULTY: 2nd level, magister inżynier EDUCATION LEVEL: Full-time FORM OF STUDIES: General academic PROFILE: English

EDUCATION OUTCOMES ELECTRONICS FACULTY: 2nd level, magister inżynier EDUCATION LEVEL: Full-time FORM OF STUDIES: General academic PROFILE: English EDUCATION OUTCOMES FACULTY: ELECTRONICS MAIN FIELD OF STUDY: TELECOMMUNICATIONS EDUCATION LEVEL: 2nd level, magister inżynier FORM OF STUDIES: Full-time PROFILE: General academic LANGUAGE OF STUDY: English

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1

WiFi DMX USER MANUAL. www.flash-butrym.pl Strona 1 WiFi DMX USER MANUAL The Wireless Transceiver stick transmits DMX512 data via wireless transmission between your DMX controller and DMX enabled lighting fixture, by utilizing the 2.4 G global open ISM

Bardziej szczegółowo

The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications

The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications The use of objective statistical processing for presenting the data in scientific publications Zastosowanie obiektywnej analizy statystycznej w celu prezentacji danych w publikacjach naukowych Fedortsiv

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne

Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne Zbigniew Porada, Katarzyna Strza³ka-Go³uszka LED diody elektroluminescencyjne Sierpieñ 2013 PODRÊCZNIK DLA ELEKTRYKÓW praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Strojnego LED diody elektroluminescencyjne Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo