FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika

2 CLASS LED PRODUCT Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oczu Należy unikać ciągłego patrzenia/zaglądania bezpośrednio w wiązkę projekcji projektora. O ile to możliwe należy ustawiać się tyłem do wiązki projektora. Aby uniknąć przekraczania wiązki zaleca się, aby użytkownik używał wskaźnika laserowego. Gdy projektor jest używany w klasie szkolnej należy odpowiednio nadzorować uczniów, gdy są pokazać coś na ekranie. Aby zminimalizować zużycie energii należy używać zasłon w celu zasłonięcia światła otoczenia. A..9.3 od b i c i a ś w i at ł a o d o b u d o w y u r z ą d z e ń p e ry f e ry j n y c h (5 / z g o d n i e z AG EK): Wymagania dotyczące odbić światła od obudowy, stosują się wyłącznie do urządzeń peryferyjnych używanych w miejscach pracy wizualnej, zgodnie z BildscharbV. Urządzenia peryferyjne przeznaczone do używania poza miejscem pracy wizualnej, mogą uzyskać znak GS-Mark i certyfikat, jeśli w podręczniku użytkownika zostanie zaznaczony zakres ich stosowania. Oznacza to, że aby zapewnić brak wpływu na efekt wizualny, tam gdzie nie założono używania w polu widzenia i gdzie w podręczniku użytkownika znajdują się odpowiednie wskazówki, dotyczące unikania takich sytuacji, mogą pojawić się następujące wyrażenia. Wyrażenia w certyfikacie: To urządzenie nie jest przeznaczone do używania w bezpośrednim polu widzenia w miejscach pracy wizualnej. Aby uniknąć przeszkadzających odbić w miejscach pracy wizualnej, tego urządzenia nie należy umieszczać w bezpośrednim polu widzenia. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie należy blokować żadnych szczelin wentylacyjnych. Aby zapewnić niezawodne działanie projektora i zabezpieczyć go przed przegrzaniem, zaleca się instalację projektora w miejscu, gdzie nie będzie blokowana wentyalcja. Na przykład nie należy umieszczać projektora na zapełnionym stoliku do kawy, na sofie, łóżku, itd. Nie należy umieszczać projektora w zamkniętych miejscach, takich jak biblioteczka lub szafa, gdzie ograniczony jest przepływ powietrza.. Nie należy używać projektora w pobliżu wody lub w wilgotnych miejscach. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. 3. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, podgrzewacze, piece lub inne urządzenia, włącznie ze wzmacniaczami, które emitują ciepło. 4. Nie należy używać projektora w bezpośrednim świetle słonecznym. 5. Nie należy używać projektora w pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne. 6. Nie należy używać projektora w miejscach, w których może gromadzić się zbyt dużo kurzu i brudu. 7. Produkt należy wyłączyć przed czyszczeniem. 8. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć produkt. 9. Jeśli produkt długo nie będzie używany należy wyjąć baterię. 0. Należy sprawdzić, czy temperatura pomieszczenia mieści się w granicach 5-35 C.. Wilgotność względna powinna się mieścić w granicach 5-35 C, 80% (maks.), bez kondensacji.. Nie należy narażać baterii na temperatury powyżej +60 C (+40 F) 3. Nowe lub nie obciążone baterie mają krótkoterminową, zredukowaną pojemność. Przed pierwszym użyciem baterię należy naładować. 4. Nie wolno wkładać baterii do ust. 5. Nie należy dopuszczać do stykania się baterii z innymi metalowymi obiektami. 6. Nie należy upuszczać, rzucać lub próbować wyginać produktu. 7. Wrzucenie do ognia może spowodować eksplozję. 8. Do czyszczenia można używać wyłącznie suchą szmatkę. 9. Należy używać wyłącznie dodatków/ akcesoriów określonych przez producenta. 0. Nie należy kontynuować używania urządzenia, jeśli zostało ono uszkodzone fizycznie lub było niewłaściwie używane. Jako uszkodzenie fizyczne/ niewłaściwe używanie, można zakwalifikować (ale nie tylko): Upuszczenie urządzenia. Uszkodzenie ładowarki lub wtyczki. Wylanie na projektor płynu. Narażenie projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Jeśli na projektor coś upadło lub poluzowało się coś w jego wnętrzu. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwieranie lub usuwanie pokryw, naraża użytkownika na niebepieczne napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z punktem serwisowym.. Nie należy dopuszczać do przedostania się do projektora obiektów lub płynów. Mogą one dotknąć do punktów pod niebezpiecznym napięciem i spowodować zwarcie części, a w rezultacie porażenie prądem elektrycznym.. Należy sprawdzić na obudowie oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa. 3. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez odpowiedni personel serwisu. 4. Nie należy dłużej dotykać projektora, gdy jest używany. 5. OSTRZEŻENIE: Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, możę spowodować jej eksplozję. 6. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami. Uw a g i d o t y c z ą c e p r z e p i s ó w i b e z p i e c z e ń s t wa Ten dodatek zawiera ogólne uwagi dotyczące projektora. Uwaga FCC To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 5 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię o cześtotliwościach radiowych oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można ustalić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jedną lub więcej następujących metod: Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Uwaga: Kable ekranowane Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami przetwarzania komputerowago należy wykonać używając ekranowanych kabli w celu utrzymania zgodności zprzepisami FCC. Ostrzeżenie Zgodnie z przepisami Federal Communications Commission (Federalna Komisja d/s Telekomunikacji), zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia. Warunki działania To urządzenie jest zgodne z częścią 5 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować nieoczekiwane działanie. Uwaga: Informacje dla użytkowników z Kanady To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z przepisami kanadyjskimi ICES-003. Remarque l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Deklaracja zgodności dla krajów europejskich Dyrektywa EMC 004/08/EC (włącznie z poprawkami) Dyrektywa niskonapięciowa 006/95/EC Dyrektywa R & TTE 999/5/EC (jeśli produkt ma funkcję RF) Us u wa n i e s ta r e g o s p r z ę t u e l e k t ry c z n e g o i e l e k t r o n i c z n e g o (Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi programami zbiórki) Obecność na produkcie lub jego opakowaniu tego symbolu, wskazuje, że podczas usuwania tego produktu nie można traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego, produkt ten należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Należy upewnić się, że ten produkt zostanie usunięty w prawidłowy sposób, zapobiegnie to negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, co mogłoby spowodować nieprawidłowe usunięcie tego produktu. Recykling materiałów pomoże oszczędzać zasoby naturalne. Ten symbol jest ważny jedynie na terenie Unii Europejskiej. Aby usunąć ten produkt należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub dostawcą i zapytać o prawidłową metodę usuwania.

3 Przegląd produktu 0 micro SD 5 Universal I/O mini HDMI Micro USB FOCUS Audio out AV IN 6 DC IN 4 3. Obiektyw. Przycisk W prawo ( ) 3. Przycisk Anuluj/ESC ( ) 4. Przycisk W górę ( ) 5. Przycisk OK ( ) 6. Przycisk W lewo ( ) 7. Pokrętło ostrości 8. Przycisk W dół ( ) 9. Przycisk Home (Główny) ( ) 0. Wskaźnik LED. Otwór na smycz. Głośnik 3. prądu stałego 4. Złącze wyjścia audio 5. Odbiornik podczerwieni 6. Uniwersalne złącze I/O (/ Wyjście) 7. Złącze mini HDMI 8. Złącze wejścia AV 9. Port mikro USB 0. Gniazdo karty MicroSD. Pokrywa baterii Otwór na śrubę konwertera statywu 3. Przycisk Zasilanie Pilot zdalnego sterowania OFF VGA HDMI 8 Elementy ~6 i 8 to także przyciski funkcji. Funkcje zależą od bieżącego trybu. Przegląd zawartości opakowania 9 Bright Instalacja baterii 4. Zdejmowanie pokrywy baterii. ( ~ ). Dopasuj styki baterii do styków wnęki baterii. ( ) 3. Naciśnij baterię, aby ją zamocować. ( ) 4. Wsuń z powrotem pokrywę baterii. ( ) OFF 8a Bright 3 VGA 8b HDMI. Przycisk Zasilanie. Przycisk W górę ( ) 3. Przycisk OK ( ) 4. Przycisk W lewo ( ) 5. Przycisk W dół ( ) 6. Przycisk Główny ( ) 7. Przycisk VGA 8. Przycisk HDMI 9. Przycisk Jasny 0. Przycisk Anuluj/ESC ( ). Przycisk W prawo ( ). Przycisk 8c Standardowe akcesoria. Adapter zasilania z wtyczką prądu zmiennego. Kabel VGA 3. Kabel USB do mikro USB 4. Bateria 5. Kabel AV 6. Pilot zdalnego sterowania Standardowe akcesoria mogą się różnić w posczególnych regionach, ze względu na różne zastosowania. Wtyczka dostarczonego przewodu zasilającego zależy od regionu. Akcesoria opcjonalne 7. Kabel mini HDMI 8. Zestaw do podłączania ipoda a. Kabel USB do złącza ipoda b. Kabel ipoda c. Złącze ipoda 9. Kabel Component 0. Kabel uniwersalne / Wyjście do żeńskiego złącza USB 5 6 3

4 in in in in in in Ładowanie baterii PUSH 3 4 Po wyświetleniu na ekranie projekcji ikony słabego naładowania baterii ( ) należy natychmiast wymienić baterię lub podłączyć adapter zasilania w celu ładowania baterii.. Sprawdź, czy projektor jest wyłączony.. Włóż wtyczkę. ( ) 3. Podłącz adapter zasilania. ( ~ ) 4. Podczas ładowania, wskaźnik LED świeci czerwonym światłem. ( ) 5. Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED zmieni kolor na zielony. Proces ten może zająć do,5 godziny.. Tryb Jasny jest dostępny wyłącznie po podłączeniu adaptera zasilania.. Bateria nie będzie ładowana w czasie działania projektora. 3. W celu uzyskania informacji dotyczących wskaźnika LED, sprawdź stronę Po wyłączeniu projektora, ładowanie baterii może nie rozpocząć się od razu, z powodu zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą. Ładowanie projektora rozpocznie się automatycznie, po jego ochłodzeniu. 5. Bateria ma określoną żywotność, która się zmniejsza po każdym ładowaniu i rozładowaniu. Z czasem traci ona stopniowo możliwości ładowania. Pod koniec okresu żywotności baterię należy wymienić. Włączenie/wyłączenie zasilania Naciśnij przycisk Zasilanie w celu włączenia lub wyłączenia projektora. Przy pierwszym użyciu pojawi się ekran Język.. Podświetl wymagany język. ( ). Wybierz element. ( ) Podłączenie źródła wejścia - HDMI Mac lub Adapter mini DisplayPort do HDMI lub. Podłącz urządzenie HDMI, używając odpowiedniego kabla. ( ~ ) Podłącz uniwersalne złącze stroną ze znakiem strzałki skierowaną w górę.. Po włączeniu zasilania projektora, projektor automatycznie wykryje źródło wejścia. W przeciwnym razie, naciśnij, aby otworzyć menu. (Patrz strona 9) 3. Naciśnij, aby wybrać HDMI. Kabel HDMI nie znajduje się w opakowaniu. Adapter mini DisplayPort do HDMI (opcjonalny) jest sprzedawany w sklepach Apple. Podłączenie źródła wejścia - VGA Adapter mini DisplayPort do VGA Mac lub. Podłącz urządzenie VGA, używając odpowiedniego kabla. ( ~ ) Podłącz uniwersalne złącze stroną ze znakiem strzałki skierowaną w górę.. Po włączeniu zasilania projektora, projektor automatycznie wykryje źródło wejścia. W przeciwnym razie, naciśnij, aby otworzyć menu. (Patrz strona 9) 3. Naciśnij, aby wybrać VGA. Adapter mini DisplayPort do VGA (opcjonalny) jest sprzedawany w sklepach Apple. 4

5 FOCUS MOLEX Podłączenie źródła wejścia - video/audio Podłącz źródło danych - karta MicroSD 3 włożeniu karty microsd, projektor wykonuje najpierw odczyt z karty microsd. Włóż kartę microsd do gniazda, złotymi stykami skierowanymi w dół. Aby wyjąć kartę microsd, naciśnij kartę w celu wysunięcia jej z gniazda. ipod ipod Dla wejścia video i audio lub lub Wyłącznie wejście audio. Podłącz urządzenie AV, używając odpowiedniego kabla. ( ~ ). Podłącz zewnętrzne głośniki do złącza wyjścia audio projektora. ( ) 3. Po włączeniu zasilania projektora, projektor automatycznie wykryje źródło wejścia. W przeciwnym razie, naciśnij, aby otworzyć menu. (Patrz strona 9) 4. Naciśnij, aby wybrać.. Wszystkie inne nazwy marek i produktów, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich firm.. Kable do podłączenia urządzeń wyjścia video nie są dostarczane, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. 3. ipad/ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (wersja 5 i nowsze) 4. Przeznaczony dla urządzeń ipod/iphone/ telefon komórkowy/pmp z funkcjami wyjścia TV. Nie zaleca się używania z urządzeniami, których napięcie sygnału audio > 0,3Vrms. 5. Do ładowania urządzenia ipod przy pomocy komputera, używany jest opcjonalny kabel USB do złącza ipoda. Projektor wykonuje projekcję plików multimedialnych bezpośrednio ze źródeł danych: pamięć, karta microsd lub źródło zewnętrzne, przez kabel USB ze złączem żeńskim Domyślnie, projektor wyświetla z pamięci wewnętrznej. Jednakże, po Nie należy wyjmować karty microsd, podczas projekcji obrazu projektora z karty. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty. Obsługiwane są karty microsd o pojemności do 3GB. W opakowaniu nie ma karty microsd. Karta microsd w Windows powinna być sformatowana w systemie FAT3. Podłącz źródło danych - USB (Źródło zewnętrzne) Po włożeniu napędu flash USB, projektor najpierw odczyta dane z napędu flash USB. Podłącz napęd flash USB do projektora, używając kabla uniwersalne /Wyjście do żeńskiego złącza USB. ( ~ ). Kabel USB (do napędu flash) nie znajduje się w opakowaniu.. Projektor obsługuje wyłącznie napęd flash USB (do 5V/50mA) w formacie FAT3. 3. Nie jest obsługiwany dysk twardy USB. Podłączenie komputera w celu transferu danych Regulacja obrazu projekcji Dane można przesłać do pamięci wewnętrznej projektora lub na kartę microsd. Podłącz komputer laptop lub PC dostarczonym kablem USB do kabla micro USB. Patrz "Jak przesłać pliki do pamięci wewnętrznej" na stronie 3. Tabela rozmiaru obrazu Rozmiar ekranu - Rozmiar ekranu - Odległość projekcji (A) Przekątna ekranu (D) Szerokość (B) Wysokość (C) (mm) (cale) Metry cale (mm) (cale) (mm) (cale) 0, 7,87 0 4,3 6,7, ,4 5,75 8,7 5,4 4, ,6 3,6 33 3,0 88, 7, ,8 3, ,4 50,8 9, ,4 94, , 75,3 9, , ,4 504,5 59, , , , Komputer laptop/pc może wykryć źródło wejścia jedynie wtedy, gdy projektor jest włączony. Po wykonaniu połączenia projekcja zatrzyma się. B FOCUS Użyj statywu Przykręć standardowy statyw do otworu na śrubę projektora. A a Wyreguluj ostrość ( ), aż do uzyskania czystego obrazu. Statyw zalicza się do akcesiorów opcjonalnych. 5

6 Jak korzystać z menu Przejdź do menu Przejdź do menu Naciśnij odpowiedni przycisk wymaganej opcji. Naciśnij, aby przejść do poprzedniego ekranu. Przejdź do menu Przejdź do menu W dolnym, lewym rogu większości ekranów wyświetlany jest przycisk instrukcji (patrz poniżej). Instrukcja zależy od bieżącego trybu. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać opcję lub operację. Przejdź do menu Wybierz sygnał źródła wejścia Powrót do menu Główna Menu główne Podmenu Ikona źródła danych Projektor odczytuje dane ze źródeł pamięci w następującej kolejności: Źródło zewnętrzne (USB)» karta microsd» pamięć. Naciśnij odpowiedni przycisk pozycji menu, do której chcesz uzyskać dostęp. Na przykład, aby uzyskać dostęp do, naciśnij. Źródło zewnętrzne Menu Karta microsd Instrukcja przycisku Naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać opcję lub operację. Elementy podmenu Menu Menu Menu video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System HDMI 6 VGA Menu Menu Menu

7 Jako odtwarzać video - Źródło: /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Wyświetlanie video z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz plik video. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych 4. Odtwórz plik lub Zmiana źródła danych Tryb Odtwarzanie video (patrz strona 8) Tak Odtwarzanie od początku Odtwarzaj od początku? Nie Odtwarzanie od ostatniego punktu 7

8 Jak odtwarzać video - tryb odtwarzania video Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. Ikony powtarzania Regulacja głośności Pauza/Odtwarzanie Przewijanie do tyłu Powtarzaj wszystko Powrót do poprzedniego ekranu Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Przewijanie do przodu Aby zmienić ustawienia powtarzania, sprawdź poniżej część video. video. Wybierz "". Wybierz " video" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 3. Wyreguluj ustawienia Powtarzaj Układ wyświetl. video Powtarzaj wszystko Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Ekran przeglądarki: widok listy Ekran przeglądarki: widok miniaturek Zgodność: Zgodny format video Format Dekoder video pliku 8 Dekoder audio lub mowy Format pliku Dekoder video Dekoder audio lub mowy.cmb H.64 HE-AAC.flv Soreson Spark MP3.3gp H.63 H.64 HE-AAC.avi H.63 H.64 MPEG4 Xvid MP3 HE-AAC PCM/G.7.mp4 H.63 H.64 MPEG4 MP3 HE-AAC Format pliku Dekoder video.mov H.63 H.64 MPEG4.wmv.asf MPEG4 SP VC- (WMV9) WMA.ts MPEG MP3 Dekoder audio lub mowy MP3 HE-AAC PCM/G.7 Aby skopiować pliki video, wielkość pliku video nie może przekraczać 4G, a kopiowany plik video może pochodzić z komputera lub z karty SD w formacie FAT3. Format video nie obsługuje treści z funkcją B-Frame.

9 Jako odtwarzać muzykę - Źródło : /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Odtwarzanie muzyki z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz plik muzyki. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych ęć ę Zmiana źródła danych 4. Odtwórz plik lub Tryb Odtwarzanie muzyki (patrz strona 0) Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 9

10 Jak odtwarzać muzykę - Tryb odtwarzania Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 Ikony Powtarzaj/Losowe Powtarzaj wszystko Regulacja głośności Powrót do poprzedniego ekranu Pauza/Odtwarzanie Następna ścieżka Szybkie przesuwanie do przodu (naciśnj i przytrzymaj) Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Losowe włączone Losowe wyłączone Przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) Poprzednia ścieżka Aby zmienić ustawienia powtarzania lub odtwarzania losowego, sprawdź poniżej część muzyki. muzyki. Wybierz "". Wybierz " muzyki" video muzyki Powtarzaj Losowe muzyki 3. Wyreguluj ustawienia wyświetlania Pokaz slajdów System Powtarzaj wszystko Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Losowe włączone Losowe wyłączone Zgodność: Zgodny format audio Format pliku.aac.asf.flac.mp3.ogg.ra.wma.wav 0 Dekoder audio HE-AAC WMA9 FLAC MP3 Vorbis RA 6, 9, 0 WMA9 PCM

11 Jak przeglądać zdjęcia - Źródło: /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Przeglądanie zdjęć z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz Strona Wskaźnik strony. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych 4. Przejdź do bieżącej strony lub Zmiana źródła danych 6. Poprzedni plik 5. Przeglądaj miniaturki Tryb pełnego ekranu (patrz strona )

12 Jak przeglądać zdjęcia - Tryb pełnego ekanu Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. Odtwarzaj pokaz slajdów Obróć o 90 w kierunku ruchu wskazówek zegara Następne zdjęcie Obróć o 90 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Poprzednie zdjęcie Jak przeglądać zdjęcia - Tryb pokazu slajdów W trybie pokazu slajdów, zdjęcia są wyświetlane w sposób ciagły w określonym odstępie czasu, podczas odtwarzania w tle muzyki, zapisanej w pamięci wewnętrznej.. Przejdź do trybu pokazu slajdów Tryb pełnego ekranu Informacje dotyczące zmiany ustawień odstępu czasu pokazu slajdów i włączania/ wyłączania muzyki w tle, znajdują się poniżej, w części pokazu slajdów.. Przeglądaj pokaz slajdów 3. Zakończ pokaz slajdów Tryb pokazu slajdów Zakończenie pokazu slajdów Aby udostępnić tę funkcję należy sprawdzić, czy muzyka w tle jest ustawiona na "Wł.". Zapisz pliki z muzyką (format *.mp3) znajdujące się w folderze " pokazu slajdów" w pamięci wewnetrznej. Odtwarzać jako muzykę w tle, można wyłącznie pliki z muzyką zapisane w pamięci wewnętrznej w folderze " pokazu slajdów". Pauza/Odtwarzanie pokazu slajdów Zwiększenie głośności Następne zdjęcie Zmniejszenie głośności Poprzednie zdjęcie Zakończenie pokazu slajdów

13 pokazu slajdów. Wybierz "". Wybierz "Pokaz slajdów" 3. Wyreguluj ustawienia video muzyki Timer tła Pokaz slajdów wyświetlania Pokaz slajdów System Timer: -sekundowy odstęp czasu Timer: 5-sekundowy odstęp czasu Timer: 0-sekundowy odstęp czasu Włączona muzyka w tle Wyłączona muzyka w tle Zg o d n o ś ć: Zd j ę c i a Zgodny format zdjęć Format pliku BMP JPG JPEG Rozszerzenie pliku *.bmp, *.jpg *.jpeg Projektor obsługuje następującą rozdzielczość zdjęć: Plik bitmapy do M (megapikseli) każdy Plik bitmapy do 0M (megapikseli) każdy Jeśli rozdzielczość zdjęć przekracza te ograniczenia, plik nie zostanie pokazany na ekranie katalogu plików. Dla optymalnego wyświetlania statycznych zdjęć lub odtwarzania pokazu slajdów, zaleca się używanie mniejszej wielkości plików i mniejszej rozdzielczości zdjeć. 3

14 FOCUS Jak przeglądać dokumenty - Źródło: /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Przeglądanie dokumentów z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych) Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz plik. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych Zmiana źródła danych 4. Przeglądaj plik lub Tryb Widok (patrz strona 4) Zg o d n o ś ć: Do k u m e n t Projektor wykorzystuje Picsel File Viewer do otwierania i przeglądania plików Microsoft Word i plików PDF Adobe. Obsługiwane wersje 4 Wersja Microsoft Office 95 Microsoft Office 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Adobe PDF.0 ~.4 Zgodne formaty dokumentów Format pliku Aplikacja Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Adobe PDF Rozszerzenie pliku.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Obsługa czcionek/języka Projektor ma ograniczoną obsługę czcionek. Po otwarciu dokumentu z nieobsługiwaną czcionką, automatycznie zastępuje nieobsługiwaną czcionkę domyślnymi czcionkami systemowymi. Może to spowodować inny wygląd układu dokumentu. Projektor obsługuje jedną domyślną czcionkę dla każdego następującego języka. obsługuje czcionki wbudowane w dokumentach Adobe PDF ale nie w dokumentach Microsoft Word. Prorytet używania wbudowanych czcionek jest wyższy niż użyania czcionek systemu projektora. Czeski Duński Holenderski Angielski Czcionka/Język Francuski Niemiecki Węgierski Włoski Japoński Koreański Polski Iberyjski Portugalski Rosyjski Hiszpański Szwedzki Tajski Turecki Wietnamski Tradycyjny Chiński Uproszczony Chiński Arabski Albański Portugalski Brazylijski Bułgarski Chorwacki Estoński Fiński Grecki Słoweński Serbski Łotewski Litewski Macedoński Norweski Rumuński Ameryka Łacińska (Hiszpański) Słowacki Indonezyjski

15 Jak przeglądać dokumenty - Tryb Widok: Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. S Przesuń w lewo Strona w górę Przesuń w prawo Strona w dół Zakończ tryb podglądu Panoramuj w górę, w dół, w lewo, w pawo (w trybie powiększenia) FOCU Powiększenie x ~ 4x wyświetlania. Wybierz "". Wybierz " 3. Wyreguluj ustawienia wyświetlania" video muzyki Tryb LED Tryb kolorów Współcz. Proporcji Gamma Projekcja wyświetlania wyświetlania Pokaz slajdów System Tryb LED: Film (dostępna wyłącznie po podłączeniu adaptera zasilania) Tryb LED: Jasny (dostępna wyłącznie po podłączeniu adaptera zasilania) Tryb LED: Standardowy Tryb LED: ECO Tryb kolorów: Rozszerzony Tryb kolorów: Standardowy Gamma: Standardowy Gamma: Prezentacja Gamma: Jasny Gamma: Film Format obrazu: Auto Format obrazu: 4:3 Format obrazu: 6:9 Projekcja: Przód biurko Projekcja: Przód odwrócona Projekcja: Tył biurko Projekcja: Tył odwrócona 5

16 Wybierz Menu Język. Wybierz "". Wybierz "System" 3. Wybierz "Język" video muzyki Język Informacje wyświetlania Pokaz slajdów System Aktual. Firmware Skasuj System 4. Wybierz Język 5. Przejdź do menu Główna / Wybierz preferowany język menu. Opcje wyboru to: Angielski, Francuski, Hiszpański, Portugalski (Brazylijski), Niemiecki, Włoski, Rosyjski, Polski, Holenderski, Szwedzki, Grecki, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Koreański, Japoński Widok informacji o projektorze. Wybierz "". Wybierz "System" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 3. Wybierz "Informacje" Język Informacje Aktual. Firmware Skasuj System 5. Przejdź do menu "Główna" 4. Przeglądanie informacji Nazwa modelu: Wersja oprogramowania: Pojemność karty microsd Pojemność pamięci wewnętrznej Pojemność pamięci zewnętrznej (USB) Ładowanie baterii 6 Podłączony adpater zasilania

17 Aktualizacja firmware Aktualizacje oprogramowania można uzyskać ze strony sieci web OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw).. Utwórz w komputerze folder o nazwie "upgrade".. Pobierz najnowszy firmware pod adresem i zapisz go w folderze "upgrade". 3. Skopiuj folder "upgrade (aktualizacja)" do głównego foldera karty microsd. 4. Włóż kartę microsd do gniazda karty microsd projektora. 5. Wykonaj wymienione poniżej czynności.. Wybierz "". Wybierz "System" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 5. Zaczekaj na dokończenie 4. Potwierdź aktualizację 3. Wybierz "Aktual. Firmware" Język Informacje Tak System Aktual. Firmware Skasuj Nie Znaleziono nowy firmware.. Zaktualizować firmware? Dokończenie aktualizacji może trochę potrwać, nie należy w tym czasie dotykać żadnych przycisków 6. Wyłącz projektor Wyświetlenie pokazanego poniżej ekranu, oznacza zakończenie aktualizacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie przez 6 sekund w celu wyłączenia projektora Przy braku pliku aktualizacji na karcie microsd, pojawi się komunikat "Nie znaleziono nowego firmware". W trakcie aktualizacji nie należy dotykać żadnych przycisków ani wyłączać projektora. W przeciwnym razie, można spowodować uszkodzenie projektora. Nie należy wyjmować karty microsd, do zakończenia aktualizacji. 7. Wyjmij kartę microsd 8. Włącz projektor 7

18 Resetowanie systemu Resetowanie systemu poprzez menu Skasuj Po zresetowaniu systemu, usunięte zostaną wszystkie pliki zapisane w pamięci wewnętrznej. Przed zresetowaniem upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa wszystkich plików.. Wybierz "". Wybierz "System" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 4. Potwierdź resetowanie 3. Wybierz "Skasuj" Język Informacje Tak System Aktual. Firmware Skasuj Uruchom ponownie projektor Nie Czy chcesz zresetować cały system? 8

19 Jak używać zewnętrzne źródło wejścia: VGA / Composite AV / HDMI Wybór źródła wejścia Gdy projektor nie znajduje się w trybie odtwarzania lub, gdy nie odczytuje zewnętrznego źródła, projektor automatycznie wykrywa, czy jest podłączone i włączone źródło video. Na ekranie wyświetlany jest komunikat. Jeśli w tym samym czasie podłączonych jest wiele urządzeń źródła wejścia, wykryte zostanie ostatnie wykryte urządzenie. Tak VGA 800 x 600 Wykryto VGA. Zmienić na VGA? 0 sek. Nie Podobny komunikat pojawia się po wykryciu innych zewnętrznych źródeł wejścia. Ręczny wybór źródła wejścia Jeśli do urządzenia podłączone jest więcej niż jedno zewnętrzne urządzenie lub, gdy projektor nie może automatycznie wykryć zewnętrznego urządzenia należy ręcznie wybrać źródło wejścia. Aby to zrobić należy wykonać następujące czynności.. Wybierz "". Wybierz źródło danych VGA Wybór źródła wejścia VGA HDMI HDMI Tak 3. Przejdź do menu wyświetlacza Nie 5. Zakończ tryb wyświetlacza Tryb wyświetlania Aby opuścić tryb wyświetlania 4. W yreguluj Głośność/ Przeglądaj treść źródła Wyświetl instrukcję przycisku VGA 800 x 600 lub GŁÓWNA? Zwiększenie głośności Zmniejszenie głośności Na ekranie na krótko pojawia się okno komunikatu sygnału; jego etykieta zależy od wybranego sygnału wejścia. Format obrazu Ukryj instrukcję przycisku 9

20 źródła wejścia Zmiana ustawień formatu obrazu. Przeglądaj treści źródła Tryb wyświetlania Wyświetl instrukcję przycisku 3. Przewiń ustawienia formatu. Wybór "Format obrazu" obrazu 6:9 Opcja przewijania 6:9 4. Potwierdź ustawienie 4:3 Jeśli w ciągu 0 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ikona formatu obrazu zniknie automatycznie i zastosowane zostanie jej ustawienie. 4:3 Opcja przewijania Opcja przewijania AUTO AUTO Regulacja ustawień kontrastu. Przeglądaj treści źródła Tryb wyświetlania Wyświetl instrukcję przycisku. Wybierz "" Zakończ ustawienia kontrastu Przewiń inne ustawienia: Ostrość, Kolor, LED, Jasność 0 Jeśli w ciągu 0 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ikona kontrastu zniknie automatycznie i zastosowane zostanie jej ustawienie. 4. Wyreguluj ustawienia 3. Wybierz "Kontrast"

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

UNIVERSAL I/O i o c o Pi P co P c o k c e k te PrPojoecetcoro

UNIVERSAL I/O i o c o Pi P co P c o k c e k te PrPojoecetcoro o o Pocket Pico Projector o CLASS LED PRODUCT Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oczu Zawsze należy unikać bezpośredniego patrzenia/stawania twarzą do wiązki rzutnika. Tak długo jak to możliwe stać tyłem

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup rejestratora jazdy marki Qoltec. Przed użyciem kamery zapoznaj się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Uw a g i d o t y c z ą c e p r z e p i s ó w i b e z p i e c z e ń s t wa

Uw a g i d o t y c z ą c e p r z e p i s ó w i b e z p i e c z e ń s t wa Przenośny projektor LED Podręcznik użytkownika CLASS LED PRODUCT Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oczu Należy unikać ciągłego patrzenia/zaglądania bezpośrednio w wiązkę projekcji projektora. O ile

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. 2. Przegląd urządzenia 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1. Wideorejestrator samochodowy Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 4. Kabel zasilający, 3,6 m 5. Kabel danych, 15 cm 6. Wymienny akumulator 7. Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą

Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Gogle narciarskie z wbudowaną kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gogli narciarskich z wbudowaną kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze

Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera monitorująca Mini DVR BS w zegarze Nr produktu 754349 Strona 1 z 5 Bardzo dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów, z pewnością nie będą Państwo żałować swojej decyzji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X1

Instrukcja obsługi FiiO X1 Instrukcja obsługi FiiO X1 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X1. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwerter Interfejsu HDMI na dwa wyjścia 3G SDI z funkcją aktualizacji EDID HDMI/SDI-BP INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter Interfejsu MI na dwa wyjścia SDI z funkcją aktualizacji EDID MI/SDI-BP BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Kamera samochodowa DP100 (wersja 0.1.2) Spis treści Środki ostrożności... 2 Zawartośd opakowania... 2 Budowa urządzenia... 2 Przygotowanie do użycia... 3 Wkładanie karty pamięci

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD (50201) 1 Ładowanie baterii Dwie metody ładowania baterii: 1. Użycie kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera. 2. Użycie ładowarki samochodowej poprzez

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV7CA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo