FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 FOCUS Projektor Pico Pocket Podręcznik użytkownika

2 CLASS LED PRODUCT Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oczu Należy unikać ciągłego patrzenia/zaglądania bezpośrednio w wiązkę projekcji projektora. O ile to możliwe należy ustawiać się tyłem do wiązki projektora. Aby uniknąć przekraczania wiązki zaleca się, aby użytkownik używał wskaźnika laserowego. Gdy projektor jest używany w klasie szkolnej należy odpowiednio nadzorować uczniów, gdy są pokazać coś na ekranie. Aby zminimalizować zużycie energii należy używać zasłon w celu zasłonięcia światła otoczenia. A..9.3 od b i c i a ś w i at ł a o d o b u d o w y u r z ą d z e ń p e ry f e ry j n y c h (5 / z g o d n i e z AG EK): Wymagania dotyczące odbić światła od obudowy, stosują się wyłącznie do urządzeń peryferyjnych używanych w miejscach pracy wizualnej, zgodnie z BildscharbV. Urządzenia peryferyjne przeznaczone do używania poza miejscem pracy wizualnej, mogą uzyskać znak GS-Mark i certyfikat, jeśli w podręczniku użytkownika zostanie zaznaczony zakres ich stosowania. Oznacza to, że aby zapewnić brak wpływu na efekt wizualny, tam gdzie nie założono używania w polu widzenia i gdzie w podręczniku użytkownika znajdują się odpowiednie wskazówki, dotyczące unikania takich sytuacji, mogą pojawić się następujące wyrażenia. Wyrażenia w certyfikacie: To urządzenie nie jest przeznaczone do używania w bezpośrednim polu widzenia w miejscach pracy wizualnej. Aby uniknąć przeszkadzających odbić w miejscach pracy wizualnej, tego urządzenia nie należy umieszczać w bezpośrednim polu widzenia. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie należy blokować żadnych szczelin wentylacyjnych. Aby zapewnić niezawodne działanie projektora i zabezpieczyć go przed przegrzaniem, zaleca się instalację projektora w miejscu, gdzie nie będzie blokowana wentyalcja. Na przykład nie należy umieszczać projektora na zapełnionym stoliku do kawy, na sofie, łóżku, itd. Nie należy umieszczać projektora w zamkniętych miejscach, takich jak biblioteczka lub szafa, gdzie ograniczony jest przepływ powietrza.. Nie należy używać projektora w pobliżu wody lub w wilgotnych miejscach. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. 3. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, podgrzewacze, piece lub inne urządzenia, włącznie ze wzmacniaczami, które emitują ciepło. 4. Nie należy używać projektora w bezpośrednim świetle słonecznym. 5. Nie należy używać projektora w pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole magnetyczne. 6. Nie należy używać projektora w miejscach, w których może gromadzić się zbyt dużo kurzu i brudu. 7. Produkt należy wyłączyć przed czyszczeniem. 8. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć produkt. 9. Jeśli produkt długo nie będzie używany należy wyjąć baterię. 0. Należy sprawdzić, czy temperatura pomieszczenia mieści się w granicach 5-35 C.. Wilgotność względna powinna się mieścić w granicach 5-35 C, 80% (maks.), bez kondensacji.. Nie należy narażać baterii na temperatury powyżej +60 C (+40 F) 3. Nowe lub nie obciążone baterie mają krótkoterminową, zredukowaną pojemność. Przed pierwszym użyciem baterię należy naładować. 4. Nie wolno wkładać baterii do ust. 5. Nie należy dopuszczać do stykania się baterii z innymi metalowymi obiektami. 6. Nie należy upuszczać, rzucać lub próbować wyginać produktu. 7. Wrzucenie do ognia może spowodować eksplozję. 8. Do czyszczenia można używać wyłącznie suchą szmatkę. 9. Należy używać wyłącznie dodatków/ akcesoriów określonych przez producenta. 0. Nie należy kontynuować używania urządzenia, jeśli zostało ono uszkodzone fizycznie lub było niewłaściwie używane. Jako uszkodzenie fizyczne/ niewłaściwe używanie, można zakwalifikować (ale nie tylko): Upuszczenie urządzenia. Uszkodzenie ładowarki lub wtyczki. Wylanie na projektor płynu. Narażenie projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Jeśli na projektor coś upadło lub poluzowało się coś w jego wnętrzu. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Otwieranie lub usuwanie pokryw, naraża użytkownika na niebepieczne napięcia lub inne niebezpieczeństwa. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub z punktem serwisowym.. Nie należy dopuszczać do przedostania się do projektora obiektów lub płynów. Mogą one dotknąć do punktów pod niebezpiecznym napięciem i spowodować zwarcie części, a w rezultacie porażenie prądem elektrycznym.. Należy sprawdzić na obudowie oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa. 3. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez odpowiedni personel serwisu. 4. Nie należy dłużej dotykać projektora, gdy jest używany. 5. OSTRZEŻENIE: Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu, możę spowodować jej eksplozję. 6. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami. Uw a g i d o t y c z ą c e p r z e p i s ó w i b e z p i e c z e ń s t wa Ten dodatek zawiera ogólne uwagi dotyczące projektora. Uwaga FCC To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 5 przepisów FCC. Te ograniczenia mają zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię o cześtotliwościach radiowych oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, co można ustalić włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik powinien spróbować usunąć zakłócenia, stosując jedną lub więcej następujących metod: Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Uwaga: Kable ekranowane Wszystkie połączenia z innymi urządzeniami przetwarzania komputerowago należy wykonać używając ekranowanych kabli w celu utrzymania zgodności zprzepisami FCC. Ostrzeżenie Zgodnie z przepisami Federal Communications Commission (Federalna Komisja d/s Telekomunikacji), zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do używania tego urządzenia. Warunki działania To urządzenie jest zgodne z częścią 5 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:. to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i. to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować nieoczekiwane działanie. Uwaga: Informacje dla użytkowników z Kanady To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z przepisami kanadyjskimi ICES-003. Remarque l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Deklaracja zgodności dla krajów europejskich Dyrektywa EMC 004/08/EC (włącznie z poprawkami) Dyrektywa niskonapięciowa 006/95/EC Dyrektywa R & TTE 999/5/EC (jeśli produkt ma funkcję RF) Us u wa n i e s ta r e g o s p r z ę t u e l e k t ry c z n e g o i e l e k t r o n i c z n e g o (Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi programami zbiórki) Obecność na produkcie lub jego opakowaniu tego symbolu, wskazuje, że podczas usuwania tego produktu nie można traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego, produkt ten należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Należy upewnić się, że ten produkt zostanie usunięty w prawidłowy sposób, zapobiegnie to negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi, co mogłoby spowodować nieprawidłowe usunięcie tego produktu. Recykling materiałów pomoże oszczędzać zasoby naturalne. Ten symbol jest ważny jedynie na terenie Unii Europejskiej. Aby usunąć ten produkt należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub dostawcą i zapytać o prawidłową metodę usuwania.

3 Przegląd produktu 0 micro SD 5 Universal I/O mini HDMI Micro USB FOCUS Audio out AV IN 6 DC IN 4 3. Obiektyw. Przycisk W prawo ( ) 3. Przycisk Anuluj/ESC ( ) 4. Przycisk W górę ( ) 5. Przycisk OK ( ) 6. Przycisk W lewo ( ) 7. Pokrętło ostrości 8. Przycisk W dół ( ) 9. Przycisk Home (Główny) ( ) 0. Wskaźnik LED. Otwór na smycz. Głośnik 3. prądu stałego 4. Złącze wyjścia audio 5. Odbiornik podczerwieni 6. Uniwersalne złącze I/O (/ Wyjście) 7. Złącze mini HDMI 8. Złącze wejścia AV 9. Port mikro USB 0. Gniazdo karty MicroSD. Pokrywa baterii Otwór na śrubę konwertera statywu 3. Przycisk Zasilanie Pilot zdalnego sterowania OFF VGA HDMI 8 Elementy ~6 i 8 to także przyciski funkcji. Funkcje zależą od bieżącego trybu. Przegląd zawartości opakowania 9 Bright Instalacja baterii 4. Zdejmowanie pokrywy baterii. ( ~ ). Dopasuj styki baterii do styków wnęki baterii. ( ) 3. Naciśnij baterię, aby ją zamocować. ( ) 4. Wsuń z powrotem pokrywę baterii. ( ) OFF 8a Bright 3 VGA 8b HDMI. Przycisk Zasilanie. Przycisk W górę ( ) 3. Przycisk OK ( ) 4. Przycisk W lewo ( ) 5. Przycisk W dół ( ) 6. Przycisk Główny ( ) 7. Przycisk VGA 8. Przycisk HDMI 9. Przycisk Jasny 0. Przycisk Anuluj/ESC ( ). Przycisk W prawo ( ). Przycisk 8c Standardowe akcesoria. Adapter zasilania z wtyczką prądu zmiennego. Kabel VGA 3. Kabel USB do mikro USB 4. Bateria 5. Kabel AV 6. Pilot zdalnego sterowania Standardowe akcesoria mogą się różnić w posczególnych regionach, ze względu na różne zastosowania. Wtyczka dostarczonego przewodu zasilającego zależy od regionu. Akcesoria opcjonalne 7. Kabel mini HDMI 8. Zestaw do podłączania ipoda a. Kabel USB do złącza ipoda b. Kabel ipoda c. Złącze ipoda 9. Kabel Component 0. Kabel uniwersalne / Wyjście do żeńskiego złącza USB 5 6 3

4 in in in in in in Ładowanie baterii PUSH 3 4 Po wyświetleniu na ekranie projekcji ikony słabego naładowania baterii ( ) należy natychmiast wymienić baterię lub podłączyć adapter zasilania w celu ładowania baterii.. Sprawdź, czy projektor jest wyłączony.. Włóż wtyczkę. ( ) 3. Podłącz adapter zasilania. ( ~ ) 4. Podczas ładowania, wskaźnik LED świeci czerwonym światłem. ( ) 5. Po pełnym naładowaniu wskaźnik LED zmieni kolor na zielony. Proces ten może zająć do,5 godziny.. Tryb Jasny jest dostępny wyłącznie po podłączeniu adaptera zasilania.. Bateria nie będzie ładowana w czasie działania projektora. 3. W celu uzyskania informacji dotyczących wskaźnika LED, sprawdź stronę Po wyłączeniu projektora, ładowanie baterii może nie rozpocząć się od razu, z powodu zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą. Ładowanie projektora rozpocznie się automatycznie, po jego ochłodzeniu. 5. Bateria ma określoną żywotność, która się zmniejsza po każdym ładowaniu i rozładowaniu. Z czasem traci ona stopniowo możliwości ładowania. Pod koniec okresu żywotności baterię należy wymienić. Włączenie/wyłączenie zasilania Naciśnij przycisk Zasilanie w celu włączenia lub wyłączenia projektora. Przy pierwszym użyciu pojawi się ekran Język.. Podświetl wymagany język. ( ). Wybierz element. ( ) Podłączenie źródła wejścia - HDMI Mac lub Adapter mini DisplayPort do HDMI lub. Podłącz urządzenie HDMI, używając odpowiedniego kabla. ( ~ ) Podłącz uniwersalne złącze stroną ze znakiem strzałki skierowaną w górę.. Po włączeniu zasilania projektora, projektor automatycznie wykryje źródło wejścia. W przeciwnym razie, naciśnij, aby otworzyć menu. (Patrz strona 9) 3. Naciśnij, aby wybrać HDMI. Kabel HDMI nie znajduje się w opakowaniu. Adapter mini DisplayPort do HDMI (opcjonalny) jest sprzedawany w sklepach Apple. Podłączenie źródła wejścia - VGA Adapter mini DisplayPort do VGA Mac lub. Podłącz urządzenie VGA, używając odpowiedniego kabla. ( ~ ) Podłącz uniwersalne złącze stroną ze znakiem strzałki skierowaną w górę.. Po włączeniu zasilania projektora, projektor automatycznie wykryje źródło wejścia. W przeciwnym razie, naciśnij, aby otworzyć menu. (Patrz strona 9) 3. Naciśnij, aby wybrać VGA. Adapter mini DisplayPort do VGA (opcjonalny) jest sprzedawany w sklepach Apple. 4

5 FOCUS MOLEX Podłączenie źródła wejścia - video/audio Podłącz źródło danych - karta MicroSD 3 włożeniu karty microsd, projektor wykonuje najpierw odczyt z karty microsd. Włóż kartę microsd do gniazda, złotymi stykami skierowanymi w dół. Aby wyjąć kartę microsd, naciśnij kartę w celu wysunięcia jej z gniazda. ipod ipod Dla wejścia video i audio lub lub Wyłącznie wejście audio. Podłącz urządzenie AV, używając odpowiedniego kabla. ( ~ ). Podłącz zewnętrzne głośniki do złącza wyjścia audio projektora. ( ) 3. Po włączeniu zasilania projektora, projektor automatycznie wykryje źródło wejścia. W przeciwnym razie, naciśnij, aby otworzyć menu. (Patrz strona 9) 4. Naciśnij, aby wybrać.. Wszystkie inne nazwy marek i produktów, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich firm.. Kable do podłączenia urządzeń wyjścia video nie są dostarczane, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. 3. ipad/ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (wersja 5 i nowsze) 4. Przeznaczony dla urządzeń ipod/iphone/ telefon komórkowy/pmp z funkcjami wyjścia TV. Nie zaleca się używania z urządzeniami, których napięcie sygnału audio > 0,3Vrms. 5. Do ładowania urządzenia ipod przy pomocy komputera, używany jest opcjonalny kabel USB do złącza ipoda. Projektor wykonuje projekcję plików multimedialnych bezpośrednio ze źródeł danych: pamięć, karta microsd lub źródło zewnętrzne, przez kabel USB ze złączem żeńskim Domyślnie, projektor wyświetla z pamięci wewnętrznej. Jednakże, po Nie należy wyjmować karty microsd, podczas projekcji obrazu projektora z karty. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie karty. Obsługiwane są karty microsd o pojemności do 3GB. W opakowaniu nie ma karty microsd. Karta microsd w Windows powinna być sformatowana w systemie FAT3. Podłącz źródło danych - USB (Źródło zewnętrzne) Po włożeniu napędu flash USB, projektor najpierw odczyta dane z napędu flash USB. Podłącz napęd flash USB do projektora, używając kabla uniwersalne /Wyjście do żeńskiego złącza USB. ( ~ ). Kabel USB (do napędu flash) nie znajduje się w opakowaniu.. Projektor obsługuje wyłącznie napęd flash USB (do 5V/50mA) w formacie FAT3. 3. Nie jest obsługiwany dysk twardy USB. Podłączenie komputera w celu transferu danych Regulacja obrazu projekcji Dane można przesłać do pamięci wewnętrznej projektora lub na kartę microsd. Podłącz komputer laptop lub PC dostarczonym kablem USB do kabla micro USB. Patrz "Jak przesłać pliki do pamięci wewnętrznej" na stronie 3. Tabela rozmiaru obrazu Rozmiar ekranu - Rozmiar ekranu - Odległość projekcji (A) Przekątna ekranu (D) Szerokość (B) Wysokość (C) (mm) (cale) Metry cale (mm) (cale) (mm) (cale) 0, 7,87 0 4,3 6,7, ,4 5,75 8,7 5,4 4, ,6 3,6 33 3,0 88, 7, ,8 3, ,4 50,8 9, ,4 94, , 75,3 9, , ,4 504,5 59, , , , Komputer laptop/pc może wykryć źródło wejścia jedynie wtedy, gdy projektor jest włączony. Po wykonaniu połączenia projekcja zatrzyma się. B FOCUS Użyj statywu Przykręć standardowy statyw do otworu na śrubę projektora. A a Wyreguluj ostrość ( ), aż do uzyskania czystego obrazu. Statyw zalicza się do akcesiorów opcjonalnych. 5

6 Jak korzystać z menu Przejdź do menu Przejdź do menu Naciśnij odpowiedni przycisk wymaganej opcji. Naciśnij, aby przejść do poprzedniego ekranu. Przejdź do menu Przejdź do menu W dolnym, lewym rogu większości ekranów wyświetlany jest przycisk instrukcji (patrz poniżej). Instrukcja zależy od bieżącego trybu. Naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać opcję lub operację. Przejdź do menu Wybierz sygnał źródła wejścia Powrót do menu Główna Menu główne Podmenu Ikona źródła danych Projektor odczytuje dane ze źródeł pamięci w następującej kolejności: Źródło zewnętrzne (USB)» karta microsd» pamięć. Naciśnij odpowiedni przycisk pozycji menu, do której chcesz uzyskać dostęp. Na przykład, aby uzyskać dostęp do, naciśnij. Źródło zewnętrzne Menu Karta microsd Instrukcja przycisku Naciśnij odpowiedni przycisk, aby wybrać opcję lub operację. Elementy podmenu Menu Menu Menu video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System HDMI 6 VGA Menu Menu Menu

7 Jako odtwarzać video - Źródło: /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Wyświetlanie video z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz plik video. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych 4. Odtwórz plik lub Zmiana źródła danych Tryb Odtwarzanie video (patrz strona 8) Tak Odtwarzanie od początku Odtwarzaj od początku? Nie Odtwarzanie od ostatniego punktu 7

8 Jak odtwarzać video - tryb odtwarzania video Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. Ikony powtarzania Regulacja głośności Pauza/Odtwarzanie Przewijanie do tyłu Powtarzaj wszystko Powrót do poprzedniego ekranu Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Przewijanie do przodu Aby zmienić ustawienia powtarzania, sprawdź poniżej część video. video. Wybierz "". Wybierz " video" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 3. Wyreguluj ustawienia Powtarzaj Układ wyświetl. video Powtarzaj wszystko Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Ekran przeglądarki: widok listy Ekran przeglądarki: widok miniaturek Zgodność: Zgodny format video Format Dekoder video pliku 8 Dekoder audio lub mowy Format pliku Dekoder video Dekoder audio lub mowy.cmb H.64 HE-AAC.flv Soreson Spark MP3.3gp H.63 H.64 HE-AAC.avi H.63 H.64 MPEG4 Xvid MP3 HE-AAC PCM/G.7.mp4 H.63 H.64 MPEG4 MP3 HE-AAC Format pliku Dekoder video.mov H.63 H.64 MPEG4.wmv.asf MPEG4 SP VC- (WMV9) WMA.ts MPEG MP3 Dekoder audio lub mowy MP3 HE-AAC PCM/G.7 Aby skopiować pliki video, wielkość pliku video nie może przekraczać 4G, a kopiowany plik video może pochodzić z komputera lub z karty SD w formacie FAT3. Format video nie obsługuje treści z funkcją B-Frame.

9 Jako odtwarzać muzykę - Źródło : /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Odtwarzanie muzyki z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz plik muzyki. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych ęć ę Zmiana źródła danych 4. Odtwórz plik lub Tryb Odtwarzanie muzyki (patrz strona 0) Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 9

10 Jak odtwarzać muzykę - Tryb odtwarzania Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. Summer Unknow Unknow Next Song: Rainbow.mp3 Ikony Powtarzaj/Losowe Powtarzaj wszystko Regulacja głośności Powrót do poprzedniego ekranu Pauza/Odtwarzanie Następna ścieżka Szybkie przesuwanie do przodu (naciśnj i przytrzymaj) Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Losowe włączone Losowe wyłączone Przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) Poprzednia ścieżka Aby zmienić ustawienia powtarzania lub odtwarzania losowego, sprawdź poniżej część muzyki. muzyki. Wybierz "". Wybierz " muzyki" video muzyki Powtarzaj Losowe muzyki 3. Wyreguluj ustawienia wyświetlania Pokaz slajdów System Powtarzaj wszystko Powtarzaj jeden Powtarzanie wyłączone Losowe włączone Losowe wyłączone Zgodność: Zgodny format audio Format pliku.aac.asf.flac.mp3.ogg.ra.wma.wav 0 Dekoder audio HE-AAC WMA9 FLAC MP3 Vorbis RA 6, 9, 0 WMA9 PCM

11 Jak przeglądać zdjęcia - Źródło: /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Przeglądanie zdjęć z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz Strona Wskaźnik strony. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych 4. Przejdź do bieżącej strony lub Zmiana źródła danych 6. Poprzedni plik 5. Przeglądaj miniaturki Tryb pełnego ekranu (patrz strona )

12 Jak przeglądać zdjęcia - Tryb pełnego ekanu Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. Odtwarzaj pokaz slajdów Obróć o 90 w kierunku ruchu wskazówek zegara Następne zdjęcie Obróć o 90 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Poprzednie zdjęcie Jak przeglądać zdjęcia - Tryb pokazu slajdów W trybie pokazu slajdów, zdjęcia są wyświetlane w sposób ciagły w określonym odstępie czasu, podczas odtwarzania w tle muzyki, zapisanej w pamięci wewnętrznej.. Przejdź do trybu pokazu slajdów Tryb pełnego ekranu Informacje dotyczące zmiany ustawień odstępu czasu pokazu slajdów i włączania/ wyłączania muzyki w tle, znajdują się poniżej, w części pokazu slajdów.. Przeglądaj pokaz slajdów 3. Zakończ pokaz slajdów Tryb pokazu slajdów Zakończenie pokazu slajdów Aby udostępnić tę funkcję należy sprawdzić, czy muzyka w tle jest ustawiona na "Wł.". Zapisz pliki z muzyką (format *.mp3) znajdujące się w folderze " pokazu slajdów" w pamięci wewnetrznej. Odtwarzać jako muzykę w tle, można wyłącznie pliki z muzyką zapisane w pamięci wewnętrznej w folderze " pokazu slajdów". Pauza/Odtwarzanie pokazu slajdów Zwiększenie głośności Następne zdjęcie Zmniejszenie głośności Poprzednie zdjęcie Zakończenie pokazu slajdów

13 pokazu slajdów. Wybierz "". Wybierz "Pokaz slajdów" 3. Wyreguluj ustawienia video muzyki Timer tła Pokaz slajdów wyświetlania Pokaz slajdów System Timer: -sekundowy odstęp czasu Timer: 5-sekundowy odstęp czasu Timer: 0-sekundowy odstęp czasu Włączona muzyka w tle Wyłączona muzyka w tle Zg o d n o ś ć: Zd j ę c i a Zgodny format zdjęć Format pliku BMP JPG JPEG Rozszerzenie pliku *.bmp, *.jpg *.jpeg Projektor obsługuje następującą rozdzielczość zdjęć: Plik bitmapy do M (megapikseli) każdy Plik bitmapy do 0M (megapikseli) każdy Jeśli rozdzielczość zdjęć przekracza te ograniczenia, plik nie zostanie pokazany na ekranie katalogu plików. Dla optymalnego wyświetlania statycznych zdjęć lub odtwarzania pokazu slajdów, zaleca się używanie mniejszej wielkości plików i mniejszej rozdzielczości zdjeć. 3

14 FOCUS Jak przeglądać dokumenty - Źródło: /napęd flash USB/karta MicroSD/źródło zewnętrzne Przeglądanie dokumentów z pamięci wewnętrznej, z karty microsd lub ze źródła zewnętrznego Po podłączeniu źródła zewnętrznego (USB), najpierw odczytywana jest pamięć zewnętrzna. Aby odczytać dane z karty microsd lub z pamięci wewnętrznej, naciśnij na odpowiednim ekranie w celu zmiany źródła danych. Patrz, czynności poniżej.. Wybierz Źródło danych) Ekran, ikona źródła w instrukcji przycisku oraz kolejność wyświetlania ekranów, zależą od dostępnego źródła danych. Jeśli nie zostało włożone zewnętrzne źródło lub karta microsd, po naciśnięciu ich ekran jest pomijany i nie jest wyświetlana ikona źródła w instrukcji przycisku. zewnętrzna 3. Wybierz plik. Wybierz "" Zmiana źródła danych Karta MicroSD Wyświetlany ekran zależy od źródła danych wybranego w poprzedniej czynności. Zmiana źródła danych Zmiana źródła danych 4. Przeglądaj plik lub Tryb Widok (patrz strona 4) Zg o d n o ś ć: Do k u m e n t Projektor wykorzystuje Picsel File Viewer do otwierania i przeglądania plików Microsoft Word i plików PDF Adobe. Obsługiwane wersje 4 Wersja Microsoft Office 95 Microsoft Office 97 Microsoft Office 000 Microsoft Office 003 Microsoft Office 007 Microsoft Office 00 Adobe PDF.0 ~.4 Zgodne formaty dokumentów Format pliku Aplikacja Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Adobe PDF Rozszerzenie pliku.doc.docx.ppt.pptx.xls.xlsx.pdf Obsługa czcionek/języka Projektor ma ograniczoną obsługę czcionek. Po otwarciu dokumentu z nieobsługiwaną czcionką, automatycznie zastępuje nieobsługiwaną czcionkę domyślnymi czcionkami systemowymi. Może to spowodować inny wygląd układu dokumentu. Projektor obsługuje jedną domyślną czcionkę dla każdego następującego języka. obsługuje czcionki wbudowane w dokumentach Adobe PDF ale nie w dokumentach Microsoft Word. Prorytet używania wbudowanych czcionek jest wyższy niż użyania czcionek systemu projektora. Czeski Duński Holenderski Angielski Czcionka/Język Francuski Niemiecki Węgierski Włoski Japoński Koreański Polski Iberyjski Portugalski Rosyjski Hiszpański Szwedzki Tajski Turecki Wietnamski Tradycyjny Chiński Uproszczony Chiński Arabski Albański Portugalski Brazylijski Bułgarski Chorwacki Estoński Fiński Grecki Słoweński Serbski Łotewski Litewski Macedoński Norweski Rumuński Ameryka Łacińska (Hiszpański) Słowacki Indonezyjski

15 Jak przeglądać dokumenty - Tryb Widok: Instrukcja przycisku zniknie, gdy keypad nie będzie używany przez 3 sekundy. Aby wyświetlić instrukcję przycisku, naciśnij dowolny przycisk poza lub. S Przesuń w lewo Strona w górę Przesuń w prawo Strona w dół Zakończ tryb podglądu Panoramuj w górę, w dół, w lewo, w pawo (w trybie powiększenia) FOCU Powiększenie x ~ 4x wyświetlania. Wybierz "". Wybierz " 3. Wyreguluj ustawienia wyświetlania" video muzyki Tryb LED Tryb kolorów Współcz. Proporcji Gamma Projekcja wyświetlania wyświetlania Pokaz slajdów System Tryb LED: Film (dostępna wyłącznie po podłączeniu adaptera zasilania) Tryb LED: Jasny (dostępna wyłącznie po podłączeniu adaptera zasilania) Tryb LED: Standardowy Tryb LED: ECO Tryb kolorów: Rozszerzony Tryb kolorów: Standardowy Gamma: Standardowy Gamma: Prezentacja Gamma: Jasny Gamma: Film Format obrazu: Auto Format obrazu: 4:3 Format obrazu: 6:9 Projekcja: Przód biurko Projekcja: Przód odwrócona Projekcja: Tył biurko Projekcja: Tył odwrócona 5

16 Wybierz Menu Język. Wybierz "". Wybierz "System" 3. Wybierz "Język" video muzyki Język Informacje wyświetlania Pokaz slajdów System Aktual. Firmware Skasuj System 4. Wybierz Język 5. Przejdź do menu Główna / Wybierz preferowany język menu. Opcje wyboru to: Angielski, Francuski, Hiszpański, Portugalski (Brazylijski), Niemiecki, Włoski, Rosyjski, Polski, Holenderski, Szwedzki, Grecki, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Koreański, Japoński Widok informacji o projektorze. Wybierz "". Wybierz "System" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 3. Wybierz "Informacje" Język Informacje Aktual. Firmware Skasuj System 5. Przejdź do menu "Główna" 4. Przeglądanie informacji Nazwa modelu: Wersja oprogramowania: Pojemność karty microsd Pojemność pamięci wewnętrznej Pojemność pamięci zewnętrznej (USB) Ładowanie baterii 6 Podłączony adpater zasilania

17 Aktualizacja firmware Aktualizacje oprogramowania można uzyskać ze strony sieci web OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw).. Utwórz w komputerze folder o nazwie "upgrade".. Pobierz najnowszy firmware pod adresem i zapisz go w folderze "upgrade". 3. Skopiuj folder "upgrade (aktualizacja)" do głównego foldera karty microsd. 4. Włóż kartę microsd do gniazda karty microsd projektora. 5. Wykonaj wymienione poniżej czynności.. Wybierz "". Wybierz "System" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 5. Zaczekaj na dokończenie 4. Potwierdź aktualizację 3. Wybierz "Aktual. Firmware" Język Informacje Tak System Aktual. Firmware Skasuj Nie Znaleziono nowy firmware.. Zaktualizować firmware? Dokończenie aktualizacji może trochę potrwać, nie należy w tym czasie dotykać żadnych przycisków 6. Wyłącz projektor Wyświetlenie pokazanego poniżej ekranu, oznacza zakończenie aktualizacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilanie przez 6 sekund w celu wyłączenia projektora Przy braku pliku aktualizacji na karcie microsd, pojawi się komunikat "Nie znaleziono nowego firmware". W trakcie aktualizacji nie należy dotykać żadnych przycisków ani wyłączać projektora. W przeciwnym razie, można spowodować uszkodzenie projektora. Nie należy wyjmować karty microsd, do zakończenia aktualizacji. 7. Wyjmij kartę microsd 8. Włącz projektor 7

18 Resetowanie systemu Resetowanie systemu poprzez menu Skasuj Po zresetowaniu systemu, usunięte zostaną wszystkie pliki zapisane w pamięci wewnętrznej. Przed zresetowaniem upewnij się, że wykonana została kopia zapasowa wszystkich plików.. Wybierz "". Wybierz "System" video muzyki wyświetlania Pokaz slajdów System 4. Potwierdź resetowanie 3. Wybierz "Skasuj" Język Informacje Tak System Aktual. Firmware Skasuj Uruchom ponownie projektor Nie Czy chcesz zresetować cały system? 8

19 Jak używać zewnętrzne źródło wejścia: VGA / Composite AV / HDMI Wybór źródła wejścia Gdy projektor nie znajduje się w trybie odtwarzania lub, gdy nie odczytuje zewnętrznego źródła, projektor automatycznie wykrywa, czy jest podłączone i włączone źródło video. Na ekranie wyświetlany jest komunikat. Jeśli w tym samym czasie podłączonych jest wiele urządzeń źródła wejścia, wykryte zostanie ostatnie wykryte urządzenie. Tak VGA 800 x 600 Wykryto VGA. Zmienić na VGA? 0 sek. Nie Podobny komunikat pojawia się po wykryciu innych zewnętrznych źródeł wejścia. Ręczny wybór źródła wejścia Jeśli do urządzenia podłączone jest więcej niż jedno zewnętrzne urządzenie lub, gdy projektor nie może automatycznie wykryć zewnętrznego urządzenia należy ręcznie wybrać źródło wejścia. Aby to zrobić należy wykonać następujące czynności.. Wybierz "". Wybierz źródło danych VGA Wybór źródła wejścia VGA HDMI HDMI Tak 3. Przejdź do menu wyświetlacza Nie 5. Zakończ tryb wyświetlacza Tryb wyświetlania Aby opuścić tryb wyświetlania 4. W yreguluj Głośność/ Przeglądaj treść źródła Wyświetl instrukcję przycisku VGA 800 x 600 lub GŁÓWNA? Zwiększenie głośności Zmniejszenie głośności Na ekranie na krótko pojawia się okno komunikatu sygnału; jego etykieta zależy od wybranego sygnału wejścia. Format obrazu Ukryj instrukcję przycisku 9

20 źródła wejścia Zmiana ustawień formatu obrazu. Przeglądaj treści źródła Tryb wyświetlania Wyświetl instrukcję przycisku 3. Przewiń ustawienia formatu. Wybór "Format obrazu" obrazu 6:9 Opcja przewijania 6:9 4. Potwierdź ustawienie 4:3 Jeśli w ciągu 0 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ikona formatu obrazu zniknie automatycznie i zastosowane zostanie jej ustawienie. 4:3 Opcja przewijania Opcja przewijania AUTO AUTO Regulacja ustawień kontrastu. Przeglądaj treści źródła Tryb wyświetlania Wyświetl instrukcję przycisku. Wybierz "" Zakończ ustawienia kontrastu Przewiń inne ustawienia: Ostrość, Kolor, LED, Jasność 0 Jeśli w ciągu 0 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ikona kontrastu zniknie automatycznie i zastosowane zostanie jej ustawienie. 4. Wyreguluj ustawienia 3. Wybierz "Kontrast"

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H

Projektor PE401H. Podręcznik użytkownika. Nr modelu NP-PE401H Projektor PE401H Podręcznik użytkownika Nr modelu NP-PE401H Wer.1/04/2013 DLP, BrilliantColor i DLP Link są znakami towarowymi Texas Instruments. IBM jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika Seria PB278Q Monitor LCD Podręcznik użytkownika Spis treści Uwagi...iii Informacje związane z bezpieczeństwem...iv Dbanie i czyszczenie...v 1.1 Witamy!...1-1 1.2 Zawartość opakowania...1-1 1.3 Montaż podstawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Ramka Cyfrowa na Zdjęcia

Ramka Cyfrowa na Zdjęcia Ramka Cyfrowa na Zdjęcia Podręcznik użytkownika 800P 1000P Kliknij Spis treści Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Odtwarzanie plików multimedialnych Przeglądanie plików multimedialnych i

Bardziej szczegółowo

LC-32LE154E LC-32LE154V

LC-32LE154E LC-32LE154V LC-32LE154E LC-32LE154V 1506-0Q3B000 TINS-F996WJZZ MAGYAR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S BAREBNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVIZOR S FAREVNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Projektor przenośny UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Podręcznik użytkownika Produkty UM280X i UM280W nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika

Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Joybook seria S31V - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować, przetwarzać,

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr

Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Instrukcja użytkownika Dell E2414H Dell E2414Hr Nr modelu: E2414H/E2414Hr Model - zgodność z przepisami: E2414Ht UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera. PRZESTROGA:

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7419. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7419 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL7169. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL7169 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Kwiecień 2012 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika

Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika Seria Pro10 Profesjonalny projektor DLP Podręcznik użytkownika WAŻNE: Dla własnego bezpieczeństwa, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję bezpieczeństwa aby uzyskać ważne informacje dotyczące użytkowania

Bardziej szczegółowo

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK

,QIRUPDFMH GRW\F]ąFH SUDZ DXWRUVNLFK i ii iii Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji Dolby Laboratories. "Dolby" i symbol podwójnego D, to znaki towarowe Dolby Laboratories. Ten produkt został wyprodukowany na podstawie licencji

Bardziej szczegółowo