WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych Drodzy Czytelnicy, Po raz pierwszy od prawie trzech lat (czyli od pocz¹tku naszego istnienia) po wydaniu ostatniego numeru w redakcji rozdzwoni³y siê telefony, na skrzynkê zaczê³y nap³ywaæ e- maile. Widaæ, e Pañstwo nas czytaj¹. Ba, chc¹ praktycznie wykorzystaæ podawane przez nas informacje. Jestem za to ogromnie wdziêczna, dziêki tym sygna³om wiemy, e nasza praca jest potrzebna. Oczywiœcie ten odzew, to nie ca³kiem nasza zas³uga, ale pojawienia siê nowych, atrakcyjnych mo liwoœci grantowych dla Polski i innych krajów kandyduj¹cych. Policzyliœmy, e na wszystkie te akcje Komisja Europejska przeznaczy³a ok. 75 mln euro. Z racji potencja³u naukowego, polskim zespo³om powinno przypaœæ przynajmniej jedna trzecia tej kwoty! Teraz wierzê, e nie zaprzepaœcimy tej szansy. W listopadowym numerze drukujemy przyk³adowy szkic wniosku o tzw. Centra doskona³oœci autorstwa Andrzeja Siemaszko. Przyk³ad ten ma Pañstwu pomóc w opracowaniu swojej w³asnej, oryginalnej koncepcji. Intencj¹ autora na pewno nie jest, aby 31 stycznia do Brukseli wp³ynê³o kilkadziesi¹t identycznych wniosków. Ich los by³by przes¹dzony. Poza tymi akcjami chcê zwróciæ Pañstwa uwagê na niedocenione (a mo e s³abo rozreklamowane) mo liwoœci wyjazdowe finansowane przez 5 Program Ramowy. Uzyskanie takiej dotacji jest ³atwiejsze ni jakikolwiek inny projekt. Komisja Europejska ju przyzna³a granty instytucjom, które mog¹ Pañstwa przyj¹æ, trzeba siê tylko do nich zwróciæ. I jak tu nie powtarzaæ: pieni¹dze le ¹ na ulicy. El bieta Ksi¹ ek Redaktor Wiadomoœci KPK-GE Nowy serwis internetowy KPK Centra Doskona³oœci w Polsce Komisja Europejska og³osi³a 20 wrzeœnia nowy konkurs skierowany do instytucji naukowych krajów kandyduj¹cych na wsparcie kilkudziesiêciu Centrów Doskona³oœci. Krajowy Punkt Kontaktowy uruchomi³ specjaln¹ stronê internetow¹, na której mo na znaleÿæ miêdzy innymi: kalendarz imprez informacyjno-szkoleniowych, dokumenty KE potrzebne do przygotowania projektu, przyk³adowy wniosek o grant na œrodki wspieraj¹ce dla Centrów Doskona³oœci opracowany przez Andrzeja Siemaszko (przedrukowujemy na stronie 3), konkurs z 1999 roku na CD w ramach programu INCO, w tym lista polskich i linki do ich stron internetowych. Adres strony: W numerze m.in.: Przyk³adowy wniosek na Centrum Doskona³oœci str. 3 Ostatni konkurs zamawiany Growth str. 4 Wyjazdy naukowe sponsorowane przez UE str. 5 Terminarz konkursów do koñca 5PR str. 6 Zapowiedzi ostatnich konkursów QoL i IST str. 8 Zestawienie specjalnych akcji dla krajów kandyduj¹cych str. 8 Miêdzynarodowa konferencja pod patronatem Komisji Europejskiej Nowe mo liwoœci w 5PR dla krajów stowarzyszonych Warszawa, listopada 2001r. W Konferencji uczestniczyæ bêd¹ przedstawiciele Komisji Europejskiej - DG Research, a tak e koordynatorzy projektów zainteresowani do³¹czaniem partnerów z krajów kandyduj¹cych. Zaproszeni s¹ te przedstawiciele krajów kandydackich. Wœród goœci znajd¹ siê równie dyrektorzy istniej¹cych Centrów Doskona- ³oœci. Ide¹ konferencji jest wiêc nie tylko poinformowanie o nowych konkursach, ale przede wszystkim pomoc w przygotowaniu wniosku - o Centrum Doskona³oœci, o do³¹czenie siê do dzia³aj¹cego projektu, o nowe, podwójne stypendium. Konferencja organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR Unii Europejskiej, pod honorowym patronatem Ministra Nauki, Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych prof. Micha³a Kleibera oraz przez Komisjê Europejsk¹. Konferencja stawia sobie nastêpuj¹ce cele: 1. Poinformowanie o trzech nowych konkursach w ramach 5. Programu Ramowego, otwartych przez Komisjê Europejsk¹ specjalnie dla krajów kandyduj¹cych do UE: konkurs na Centra Doskona³oœci; mo liwoœæ do³¹czania siê do biegn¹cych projektów we wszystkich programach tematycznych; nowe stypendia dla doœwiadczonych naukowców z krajów kandyduj¹cych. 2. Prezentacja biegn¹cych projektów i sieci tematycznych (przez ich koordynatorów). 3. Omówienie zasad przygotowywania projektów i wype³niania odpowiednich formularzy, ze szczególnym uwzglêdnieniem wniosków o Centra Doskona³oœci. 4. Stworzenie mo liwoœci skonsultowania przygotowywanego projektu z przedstawicielami Komisji Europejskiej i doœwiadczonymi koordynatorami. 5. Umo liwienie nawi¹zania kontaktów pomiêdzy naukowcami z Polski, krajów kandydackich i krajów UE. Informacje: Konferencja, interaktywne warsztaty IST, spotkanie brokerskie IDEAL IST INFORMATYKA W GOSPODARCE WIEDZY Mr¹gowo, listopada 2001r. Jesienne spotkania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w tym roku po- ³¹czone bêd¹ z darmowym, dwudniowym warsztatem na temat: Jak przygotowaæ wniosek o dofinansowanie dzia³añ przez Uniê Europejsk¹. Dziêki zdobytemu ju dofinansowaniu udzia³ w warsztatach jest darmowy, a ich uczestnikom przys³uguje zni ka w op³acie za poprzedzaj¹c¹ konferencjê PTI listopada odbêd¹ siê Spotkania Brokerskie, zorganizowane w ramach projektu Ideal IST dla sektora: ehandlu, ebiznesu, eedukacji i multimediów. Podczas trwania warsztatów oprócz wyk³adów bêd¹ mia³y miejsce interaktywne æwiczenia praktyczne oraz konsultacje indywidualne. Szczegó³y:

2 ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, fax: (22) Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce: Andrzej Siemaszko tel.: (22) , (22) Zastêpca Dyrektora: Jerzy Supel tel.: (22) Koordynatorzy: 1 Program Tematyczny QoL Quality of Life and Management of Living Resources Anna Pytko tel.: (22) , , tel.: Politechnika Gdañska Biuro V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Leonia Gajek ul. G. Narutowicza 11/12, Gdañsk tel. (58) , tel./fax: (58) Politechnika Œl¹ska Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej, Jerzy Moœciñski ul. Akademicka 2A, Gliwice tel.: (32) , fax: (32) Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Ks. A. Kordeckiego 20, budynek B Bydgoszcz Milena Fedder tel.: (52) , fax: (52) Centrum Transferu Technologii ul. Grunwaldzka 529, Gdañsk Anna Podhajska tel./fax: (58) Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Joanna Wierszy³o tel.: (58) , fax.: (58) , Instytut Gospodarki Odpadami ul. Barbary 21a, Katowice Ireneusz Baic tel.: (32) , fax: (32) Politechnika Koszaliñska ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin G³ówny Koordynator: Borys Storch Biuro: Urszula Marchlewicz tel. (94) , tel./fax: (94) Akademia Medyczna Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ ul. Kopciñskiego 20, ódÿ Ewa Niebudek-Bogusz tel.: (42) , fax: (42) Program Tematyczny IST User - Friendly Information Society Krzysztof Trojanowski tel.: (22) , (22) Program Tematyczny GROWTH Competitive and Sustainable Growth Zbigniew Turek tel.: (22) , tel.: Program Tematyczny EESD Energy, Environment and Sustainable Development Czêœæ A: Enviromment Maria Antosiewicz tel.: (22) , tel.: Czêœæ B: Energy Tadeusz Lis tel.: (22) w. 129, fax: (22) Andrzej S³awiñski tel.: (22) , tel.: Program Horyzontalny INCO Confirming the International Role of Community Research Anna Wiœniewska tel.: (22) , tel.: REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE Tomasz Maczuga, Roman Koz³owski Mira R¹czka, Anna Armu³a tel: (12) , tel./fax: (12) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN ul. Doœwiadczalna 4, Lublin 27 Andrzej Stêpniewski tel.: (81) , fax: (81) Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w odzi ul. Piotrkowska 86, ódÿ Ewa Sadowska-Kowalska tel.: (42) , fax: (42) Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubie 46, Poznañ Jacek Guliñski, Katarzyna Rauszer de Bruijn El bieta Ksi¹ ek, Agata Bartoszewska tel.: (61) , fax. (61) Politechnika Szczeciñska ul. Piastów 17, Szczecin Joanna Cieszkowska, Ma³gorzata Tobijasz, Jaœmina Solecka, tel.: (91) , tel/fax: (91) Hi-Tech sp. z o.o. ul. Akademicka 3, Warszawa BRAN OWE PUNKTY KONTAKTOWE Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN, Warszawa-Dziekanów Leœny ul. Konopnickiej 1, omianki Maciej Zalewski, Jan Bocian tel.: (22) Dodatkowy kontakt: U. ódzki Naukowo-Badawcze Centrum Ekohydrologii, ul. Banacha 12/16, ódÿ tel.: (42) , fax: (42) Politechnika Opolska Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. S. Miko³ajczyka 5, Opole Janusz Fijak tel.: (77) w. 299 tel./fax: (77) Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urz¹dzeñ Specjalnych Centrum Transferu Technologii i Koordynacji Prac Badawczo-Rozwojowych ul. Nieszawska 11, Poznañ Ryszard Chmielewski, Aleksandra Samolczyk tel.: (61) w. 108, 187 fax: (61) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ul. W. Pola 2, Rzeszów, skr. pocz. 85 Andrzej Sobkowiak tel./fax: (17) Urszula Kluska, tel.: (17) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18, Skierniewice Lucyna Zieliñska 2 tel.: (46) do 24, fax: (46) Stowarzyszenie Miasta w Internecie Nowy Œwiat 2 (3 piêtro), Tarnów Krzysztof G³omb tel/fax: (14) Agata S³owikowska-Krawiec tel./fax: (14) Uniwersytet Miko³aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruñ Edyta Urbañska tel.: (56) , fax: (56) Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Programów Europejskich ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Ewa Bieñkowska-Mochtak, Agata Dziekoñska tel./fax: (22) Agencja Techniki i Technologii Zespó³ Informacji i Doradztwa ul. Krucza 38/42, Warszawa Jacek Janicki tel.: (22) Gra yna Buczyñska tel./fax: (22) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla ul. Zamkowa 1, Zabrze Halina Kocek tel.: (32) w. 207, fax.: (32) Program Horyzontalny Innovation & SME Promotion of Innovation and Encouragement of SME Participation Aleksander B¹kowski tel.: (22) , tel.: Program Horyzontalny IHP Improving the Human Research Potential & the Socio-Economic Knowledge Base Wies³aw Studencki tel.: (22) , , tel.: Anna Wiœniewska tel.: , (22) Bo ena Romanowicz Wac³aw J. Bia³kowski tel.: (22) tel./fax: (22) Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wroc³awska ul. Smoluchowskiego 48, Wroc³aw Joanna Basztura tel.: (71) , Szymon Kubik, Grzegorz Gromada tel.: (71) , (71) fax: (71) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa Aleksandra Buczkowska tel.: (22) , (22) fax: (22) Politechnika Warszawska Uczelniany Punkt Kontaktowy ul. Noakowskiego 18/20, Warszawa Irmina Grodzka-Antoszkiewicz tel.: (22) , fax: (22) Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28, Warszawa Barbara Arciszewska, Diana Pustu³a tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w fax: (22) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Rotman-K³osiñska tel.: ( 32) w.269 fax: (32) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Aleksander S³upczyñski tel.: (22) ; (22) fax: (22) Polskie Towarzystwo Informatyczne ul. elazna 87, Warszawa Jacek Staworzyñski tel./fax: (22)

3 PRZYK ADOWY WNIOSEK NA CENTRUM DOSKONA OŒCI Wszelkie prawa zastrze one. Wykorzystanie materia³u po uprzednim powiadomieniu autora: Andrzej Siemaszko, Tytu³: CENTRUM DOSKONA OŒCI BADAÑ VXXY Akronim: VXXYB Mission of the Centre 1. Utworzenie czo³owego w Europie Œrodkowej / PL centrum w dziedzinie VXXY. 2. Integration of the Centrum with European Research Area through networking, exchange and twinning. Objectives - transform the R&D potential of the Centre towards advanced fields of... - improve links with outstanding centers in EU and CC (Candidate Countries)... - reorient activities towards new priorities of... - increase networking with for... - increase capacity of... through - increase participation in... - integrate... - contribute to integration / preparation of... - establishing twinning mechanism with... - attract young researchers - reestablish links with UA, Russia and other NIS (Newly Independent States) Deliverables - Increased networking through organizing 3 conferences, 8 study visits, 6 missions... - Increased scope through opening new research fields in XX, extending activities towards... involvement of industry... international cooperation - Establishing a leading training site through organizing the international PhD studies... - Strengthened links with industry through... - Strengthened links with regional authorities through new proposals of R&D projects prepared - Participation in 3 European networks - Increased capacity by updating infrastructure, gaining new managerial skills... - Twinning agreement with XX - National network of established SZKIC WNIOSKU PROJEKTOWEGO Introduction Uniwersytet za³o ono w XIX w. Podstawowe kierunki to... Liczba wyk³adowców, studentów... Instytut XYX powsta³ w W latach by³ jednym z najlepszych w dziedzinie X. Utrzymywano kontakty z ca³ym œwiatem. Dla przyk³adu w 1988 r. Instytut odwiedzi³o 143 naukowców, z czego 15 z Francji, 10 z Niemiec, 8 z Chin, 28 z Rosji (NIS). Lata 90 przynios³y regres. K³opoty finansowe przerwa³y rozwój instytutu, odp³yw m³odej kadry spowodowa³ starzenie siê instytutu... Aparatura naukowa uleg³a deprecjacji... Rada Naukowa w 1999 r. uchwali³a strategiczny Plan rozwoju instytutu na lata Za³o ono... W³¹czono siê dynamicznie w realizacje projektów 5 PR. Z³o ono 12 wniosków, sukcesem zakoñczy³o siê 5. Realizowane projekty dotycz¹... Dla dalszego rozwoju Centrum konieczne jest wydÿwigniêcie dzia³alnoœci na poziom europejski. Konieczna jest silna integracja z tworzon¹ European Research Area. Planuje siê nawi¹zanie bli szej wspó³pracy z szeregiem CoE z krajów UE i CC. Dla koordynacji dzia³añ do Rady Doradczej Centrum zaproszono 8 wybitnych przedstawicieli z DE, AT, NL, DK, UK, FR, HU. Centrum nawi¹za³o bezpoœredni¹ wspó³pracê z bliÿniaczym Centrum Y z Holandii. Podpisano list intencyjny o pomocy w szkoleniach mened erów, wymianie naukowej i wspó³pracy w projektach badawczych. Centrum Y zadeklarowa³o... Centrum ma ambicje staæ siê wiod¹cym oœrodkiem szkoleniowym na poziomie podyplomowym i doktorskim w dziedzinie X. Uruchomione zostanie Studium Z. Studium bêdzie kszta³ci³o kadry dla przemys³u. Dla zapewnienia kontaktów z przemys³em utworzono Radê YZ. Tak e w Radzie Doradczej zarezerwowano 3 miejsca dla przedstawicieli przemys³u. Wprowadzone bêd¹ mechanizmy miêdzynarodowych studiów doktoranckich zwiêkszaj¹ce atrakcyjnoœæ dla m³odych naukowców. Rozszerzony zostanie program studiów doktoranckich. Wprowadzone bêd¹ kierunki XX odpowiadaj¹ce priorytetom XXX z 6 PR. Przy udziale wybitnych specjalistów europejskich prowadzone bêd¹ szko³y letnie w dziedzinie X. Rozwiniêty bêdzie system stypendiów Marie Curie dla m³odych i zaawansowanych naukowców. Nast¹pi w Instytucie harmonizacja badañ podstawowych prowadzonych w dziedzinie XXY z badaniami aplikacyjnymi dla przemys³u i edukacj¹ wysoko zaawansowanej kadry... Centrum nawi¹ e bezpoœredni¹ wspó³pracê z Marsza³kiem województwa KK maj¹c¹ na celu wspomaganie realizacji celów ochrony /zwalczania bezrobocia/ budowy parku technologicznego /wspierania MŒP/.../ na terenie województwa KK. 3 Centrum bêdzie koordynatorem krajowej sieci oœrodków badaj¹cych... Centrum chce zorganizowaæ w 2002 roku kongres. Równolegle z kongresem odbêdzie siê spotkanie brokerskie poœwiêcone nawi¹zaniu kontaktów z sieciami europejskimi w celu przygotowania wspólnych projektów badawczych i wspó³pracy w sieciach doskona³oœci. Przy wspó³pracy z National Contact Point, Centrum przeszkoli personel w³asny i cz³onków sieci w zakresie przygotowania wniosków i prowadzenia projektów badawczych w Programach Ramowych. Utworzony bêdzie Uczelniany Punkt Kontaktowy 6PR prowadz¹cy dzia³alnoœæ informacyjna i szkoleniow¹ dla wszystkich pracowników... Mapa Instytutu i Centrum Zdjêcia Centrum Struktura zarz¹dzania Instytutem Management of the Centre - coordination (coordinator, Coordination Board, Advisory Board, Task Leaders; roles, meetings) - international Advisory Board - reporting structure Existing infrastructure World scientific position/reputation of the University/Institute - no. of professors - memberships, boards, associations - journals published - unique facilities /access, data bases, collections... - publications over last 50/20 years (diagram?) - monographs - PhD dissertations (foreign PhD students, countries!) - Habilitations - Honoris causa doctorates - Participation in international journal boards - Patents - Licenses - Visits in Institute (countries, diagram, examples) - Visiting professors from the Institute - organization of conferences, seminars - Participation in conferences - PhD students (diagram?) Reputation of the Centre skrót powy szego odnosz¹cy siê tylko do Centrum Experience - R&D projects in FP4, FP5 (listy projektów) - Bilateral projects - Visits - Participation in special conferences, workshops, training's - Experience gained from training's - Membership of associations - Participation in research networks Cooperation with industry, - projects, assessments Cooperation with authorities Participation in national programmes (e.g. targeted projects of KBN) Network/cooperation agreements - international (e.g. Germany, France, Hungary, Lithuania, Russia, China, Ukraine...) - national (e.g. 20 universities, companies,... map!) Budget of the Institute - sources, share, diagram Thematic area - coherence to FP5 action lines - coherence to FP6 priorities WORK DESCRIPTION WP 1 Thematic conferences organization of 1-3 conferences gathering distinguished experts of X, allowing to reestablish links with leading European Centers WP 2 PhD studies International PhD studies will be opened... Exchange of PhD students with University of C will be organized WP 3 Postgraduate studies Strong links to industry..., Post-graduate studies will be established. 6 courses on XXX WP 4 Summer schools To build capacity of the Centre, the summer schools will be organized involved distinguished experts in the field YY Special training materials will be published in the series... and used in PhD studies cd na str. 7

4 Ostatni! Pi¹ty konkurs zamawiany Pomiary i testowanie w Programie Growth Obecnie mamy ju pi¹ty (ostatni) konkurs zamawiany, który og³oszono r., a jego zamkniêcie nast¹pi r. Bud et tego konkursu wynosi 31 mln euro. I. Zadania przewidziane w tym konkursie dla grupy Pomiary i testowanie dziel¹ siê na trzy dzia³y: (i) Metodologia zwi¹zana ze wsparciem dla standardyzacji oraz polityki europejskiej, (ii) Metodologie pomiarów i testowania do zapobiegania oszustwom, (iii) Wsparcie rozwoju Certyfikowanych materia³ów odniesienia (CRM). Na wspomniane dzia³y przeznaczono 11 mln euro. (i) Metodologia zwi¹zana ze wsparciem dla standardyzacji oraz polityki europejskiej obejmuje 17 tematów podzielonych na 4 zagadnienia: Urz¹dzenia maszynowe i kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Temat 1. Rêczne narzêdzia drgaj¹ce Temat 2. Œrednie i wielkie maszyny przemys³owe - kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Temat 3. Bezpieczeñstwo funkcjonalne zintegrowanej elektroniki w wielkich maszynach przenoœnych Temat 4. Metodologia oceny ryzyka dla do³¹czenia do EN 1050 Ochronna odzie i tkaniny Temat 5. Testowanie zachowania siê odzie y i rêkawic wobec wysokiej temperatury i ognia Temat 6. Ocena w³aœciwoœci termicznych odzie y ochronnej i ich wykorzystania Temat 7. Organiczne komponenty do produkcji niepalnych materia³ów tekstylnych Temat 8. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne w³aœciwoœci tekstyliów Budownictwo Temat 9. Zachowanie sejsmiczne odlanych konstrukcji betonowych w odniesieniu do Eurocode 8 Temat 10. Test zamra ania i odtajania kamieni naturalnych Temat 11. Bariery przydro ne Temat 12. Opór betonu na wnikanie chlorków Zagadnienia przednormatywne Temat 13. W³aœciwoœci przylegania i pêkania odlewów okreœlane przez testowanie na rozci¹ganie Temat 14. Reaktory wodne i testowanie s³abniêcia wi¹zania Temat 15. Techniki optyczne pomiarów naprê eñ Temar 16. Technologia p³ynów w stanach nadkrytycznych Temat 17. Migracje nieflatanowych plastycydów w zabawkach (ii) Metodologie pomiarów i testowania do zapobiegania oszustwom obejmuje 7 tematów podzielonych na trzy zagadnienia: Nauka s¹downicza i dochodzenia kryminalne Temat 18. Okreœlanie pochodzenia nielegalnego maj¹tku Temat 19. Chemiczne zró nicowanie próbek s¹dowych farb samochodowych Temat 20. Identyfikacja osób w oparciu o badania genetyczne polimorfizmu pojedynczych grup komórek Ochrona europejskich interesów ekonomicznych Temat 21. Naruszenie praw patentowych lub procedur w³asnoœciowych dot. wyrafinowanych chemikaliów i farmaceutyków Temat 22. Wykrywanie gatunków zwierzêcych w surowcach i gotowanych b¹dÿ podgrzewanych produktach ywnoœciowych Ochrona zdrowia i bezpieczeñstwa obywateli europejskich Temat 23. Substancje anaboliczne i zwi¹zane z nimi sk³adniki wystêpuj¹ce u byd³a Temat 24. Wykrywanie obecnoœci okreœlonych ryzykownych materia³ów w poddanych obróbce produktach miêsnych (iii) Wsparcie rozwoju Certyfikowanych materia³ów odniesienia (CRM) obejmuje 5 tematów podzielonych na dwa zagadnienia: Techniczne wsparcie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa Temat 25. Okreœlanie wystêpowania mineralnych wêglowodorów t³uszczowych w wodzie, glebie i odpadach Temat 26. Monitorowanie toksyn grzybicznych w zbo ach, pokarmach i paszach Temat 27. Sk³adniki organiczne w œciekach Temat 28. Wieloaromatyczne wêglowodany w kurzu miejskim Ochrona europejskich interesów ekonomicznych Temat 29. Skalowanie rozszczepiaj¹cych energiê spektrometrów rentgenowskich II. Zadania przewidziane w konkursie dla grupy Zapotrzebowanie na wsparcie dla infrastruktury badawczej realizowane bêd¹ poprzez sieci tematyczne i dziel¹ siê na trzy dzia³y: (iv) Ustanowienie wirtualnych instytutów, (v) Informacyjna baza danych, (vi) Infrastruktury pomiarów i zarz¹dzania jakoœci¹. Dla wsparcia dla infrastruktury konkurs przewidzia³ 20 mln. euro. (iv) Ustanowienie wirtualnych instytutów 2 obejmuje 9 tematów: Temat 30. Mikromechatronika dla przemys³u biomedycznego 4 Temat 31. Materia³y kompozytowe (Temat 32. wy³¹czono z konkursu) Temat 33. Materia³y referencyjne Temat 34. Technologie bezprzewodowe dla przemys³u Temat 35. Metrologia termiczna Temat 36. Obróbka plastiku Temat 37. Pakowanie w kapsu³ki Temat 38. Pomiary specjacji Temat 39. Technologia obróbki p³ynów w stanach nadkrytycznych (v) Informacyjna baza danych Temat 40. Europejska informacyjna baza danych dla materia³ów kompozytowych (vi) Infrastruktury pomiarów i zarz¹dzania jakoœci¹ obejmuje 5 tematów podzielonych na 2 zagadnienia: Infrastruktura pomiarów Temat 41. Wprowadzenie dyrektywy UE Elektromagnetyczna kompatybilnoœæ na jednolitym rynku Temat 42. Jakoœæ i porównywalnoœæ europejskich schematów testowania wysokiej sprawnoœci Wsparcie dla laboratoriów w nowostowarzyszonych pañstwach (NAS) Temat 43. Wprowadzenie Dyrektywy niskiego napiêcia w pañstwach kandyduj¹cych Temat 44. Poprawa infrastruktury w metrologii w dziedzinie chemii w pañstwach kandyduj¹cych Temat 45. Testowanie nowych substancji chemicznych - adaptowanie dobrych praktyk laboratoryjnych w pañstwach kandyduj¹cych. Przy sk³adaniu projektów dotycz¹cych tego konkursu mo na do³¹czyæ równie wniosek o finansowanie stypendysty z krajów rozwijaj¹cych siê. Szczegó³owy opis zadañ na bie ¹cy konkurs zamawiany z mini programem pracy dostêpne s¹ na stronie: Na w/w stronie podany jest dostêp do bazy danych CORDIS, z której mo emy znaleÿæ partnera do tego konkursu. Bardzo skutecznie mo emy poszukiwaæ partnerów do konkursów zamawianych korzystaj¹c tak e z formularza do bazy intranetowej programu Growth, który znajduje siê na stronie programu Growth w rozdziale B¹dŸmy aktywni. Konkursy zamawiane w Programie Growth dotyczy³y obszaru pomiarów i testowania oraz wsparcia dla infrastruktury. Konkursy te og³aszane by³y w celu przeprowadzenia badañ (needs for research) lub w celu wsparcia infrastruktury badawczej (needs for support of research infrastructure). Projekty zamawiane mia³y na celu realizowaæ nastêpuj¹ce cele spo³eczno-politycze Unii Europejskiej: 1. Standardyzacji 2. Walki z nadu yciami 3. Poprawy jakoœci. Konkursy zamawiane og³aszane by³y po pozytywnej ocenie i zaakceptowaniu zg³oszonych potrzeb badañ i wsparcia infrastruktury (Expressions of interest) w nastêpuj¹cych obszarach dotycz¹cych pomiarów i testowania: Opracowywania przyrz¹dów i systemów pomiarowych Opracowywania metodologii pomiarowych i testuj¹cych Opracowywania Certyfikowanych Materia³ów Odniesienia oraz nastêpuj¹cych obszarach dotycz¹cych wsparcia dla infrastruktury badawczej: Optymalnego wykorzystania dostêpu do œrednich i du ych infrastruktur Tworzenia referencyjnych baz danych Tworzenia wirtualnych instytutów 1 Rozwoju wsparcia dla infrastruktury pomiarowej i jakoœci zarz¹dzania Na ka dy konkurs zamawiany przypada³a kwota oko³o 30 mln euro i by³o to znacznie mniej ni na konkursy okresowe, ale uwzglêdniaj¹c fakt, e w konkursach tych by³o znacznie mniej uczestników ni w konkursach okresowych mo na zauwa yæ, e konkurs ten by³ bardzo interesuj¹cy. Uwzglêdniaj¹c natomiast fakt, e wskaÿnik sukcesu w tych konkursach by³ wiêkszy ni w konkursach okresowych to na pewno warto by³o w nim wystartowaæ. Zbigniew Turek, Andrzej Jêdrzejewski 1 ) Co to s¹ i jak tworzyæ wirtualne instytuty przedstawiano w artykule znajduj¹cym siê na stronie w rozdziale Vademecum 2 ) Patrz przypis 1

5 Niewykorzystane mo liwoœci dla m³odych (ale nie tylko) naukowców Wyjazdy naukowe sponsorowane przez UE 5 Program Ramowy uto samiany jest ze skomplikowanymi formularzami, trudnoœci¹ w przygotowaniu wniosku grantowego i niskim wspó³czynnikiem sukcesu. Ma³o kto wie, e oferuje on równie ma³e, ale za to ³atwe i przyjemne granty, g³ównie wyjazdowe. Wyjechaæ mo na w ramach ju przyznanych grantów tzw. instytucjonalnych, w których dana instytucja dosta³a pieni¹dze z UE na sfinansowanie Pañstwa podró y i pobytu w zagranicznym oœrodku. Aby rozliczyæ siê z grantu gospodarze musz¹ przyj¹æ okreœlon¹ iloœæ stypendystów i dlatego zwykle pozytywnie odpowiadaj¹ na Pañstwa chêæ skorzystania z mo liwoœci sponsorowanego wyjazdu. DOKTORAT ZA GRANIC? Krótkie stypendia badawcze (3 do 12 miesiêcy) dla doktorantów oferuj¹ Punkty Szkoleniowe Marie Curie (Marie Curie Training Sites). W ramach tych grantów mo na przeprowadziæ czêœæ badañ nad doktoratem. Op³acane s¹ koszty podró- y, stypendium na miejscu (w rycza³towej kwocie 1200 euro miesiêcznie) oraz koszty badañ ponoszone przez jednostkê przyjmuj¹c¹. Aby wyjechaæ na takie stypendium nie trzeba wysy³aæ formularzy do Komisji Europejskiej, wystarczy skontaktowaæ siê z Training Site. Obok publikujemy przyk³adowe oferty oœrodków szkol¹cych doktorantów. Te i inne Punkty Szkoleniowe Marie Curie mo na znaleÿæ w internetowej bazie Cordis: STYPENDIA W LABORATORIACH PRZEMYS OWYCH I ROZWOJOWE Marie Curie Industry Host Fellowships oferuj¹ stypendia w laboratoriach przemys³owych wyjazdy zarówno dla osób, które pracuj¹ nad doktoratem oraz tych ju po doktoracie. Stypendia trwaj¹ 12 do 24 miesiêcy, a w przypadku w³¹czenia stypendium w studia doktoranckie - do 36 miesiêcy. Marie Curie Development Host Fellowships stypendia rozwojowe - dostaj¹ je instytucje naukowe znajduj¹ce siê w tzw. less favoured regions (gorzej rozwiniêtych regionach Unii Europejskiej) na przyjmowanie m³odych naukowców z tytu³em doktora. Oferty stypendialne równie w bazie: WYJAZDY DO INFRASTRUKTUR BEZ OGRANICZEÑ WIEKOWYCH Infrastruktury badawcze (Research Infrastructures) to urz¹dzenia i zak³ady œwiadcz¹ce istotne us³ugi dla spo³ecznoœci naukowej np. wielkie laboratoria, kolekcje (biologiczne, historyczne itp.), specjalne œrodowiska (habitats), biblioteki, muzea, bazy danych, zintegrowane zespo³y niewielkich instytucji badawczych oraz oœrodki fachowe œwiadcz¹ce us³ugi naukowe w szerokim rozumieniu (np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, platformy wiertnicze, statki badawcze). Instytucje te dosta³y granty na udostêpnienie swoich laboratoriów i kolekcji naukowcom z krajów EU i stowarzyszonych z programem (w tym Polski). W ramach grantu pokrywane s¹ koszty korzystania z infrastruktury, podró y oraz pobytu za granic¹. Niektóre z tych instytucji przyjmuj¹ wnioski w trybie ci¹g³ym, niektóre og³aszaj¹ konkursy. Baza infrastruktur: PRACA W SIECIACH BADAWCZO-SZKOLENIOWYCH Sieci (Research Training Networks) oferuj¹ dla m³odych naukowców (do 36 urodzin) zarówno przed jak i po doktoracie, wyjazd i pracê w miêdzynarodowych projektach badawczych. UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH NAUKOWYCH Oferta dla m³odych naukowców (tj. przed 36. urodzinami). Komisja pokrywa koszty dojazdu (doœæ oszczêdnie), noclegu i uczestnictwa (w tym jakieœ wy ywienie). Wyszukiwanie konferencji, na które mo na wyjechaæ: WSPÓLNA BAZA WAKATÓW Wszystkie opisane wy ej mo liwoœci mo na znaleÿæ na stronie: Oferta wyjazdowa jest bardzo imponuj¹ca, w bazie vacancies znajduje siê: 651 sieci badawczo - szkoleniowych, 918 konferencji, 150 infrastruktur badawczych, 290 punktów szkoleniowych Marii Curie, 195 przedsiêbiorstw (stypendia przemys³owe), 66 instytutów w LFR (stypendia rozwojowe). Baza ta jest systematycznie rozszerzana! El bieta Ksi¹ ek, Wies³aw Studencki 5 Przyk³ady Punktów szkoleniowych poszukuj¹cych doktorantów PREST, Uniwersytet w Manchester, Wlk. Brytania Nauka, technologia, polityka innowacyjna i zarz¹dzanie dla konkurencyjnoœci Europy: wk³ad innowacji dla konkurencyjnoœci, krajowe systemy innowacyjne w Europie, porównanie polityki naukowej w ró nych krajach, strategia i zarz¹dzanie technologiami w przemyœle europejskim. Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia Psychologiczny rozwój cz³owieka - aspekty metodologiczne, techniczne, praktyczne i interdyscyplinarne: rozwój kognitywny, neuropsychologiczny, rozwój osobowoœci i spo³eczno-emocjonalny, czynniki ryzyka. Centrum Interakcji Zmys³y-Ruch, Uniwersytet w Aalborg, Dania Nauki biomedyczne i in ynieria: protezy neuronowe (elektrody, wzmacniacze, stymulatory), badania sterowania poruszaniem siê cz³owieka (dla metod rehabilitacyjnych), systemy czucia (w badaniach nad bólem). Wydzia³ Genetyki Roslin, VIB, Belgia OdpowiedŸ roœlin na sygna³y rozwojowe i œrodowiskowe: biologia molekularna roœlin, wzrost i rozwój roœliny, kontrola cyklu ycia komórek, interakcje roœliny-nicienie, stres oksydacyjny i obumieranie komórek, biologia komórki w interakcji roœlina-drobnoustroje, bioinformatyka, proteomika genetyki roœlin interakcji Azorhizobium/Sesbania, rozwój liœcia, oparte na mapowaniu klonowanie i biblioteki mutantów, transformacje roœliny powodowane Agrobacterium, powstawanie drzewnika i tworzenie siê drewna, biotechnologia drzewa. EUDOKMA, Europejska Szko³a Doktorska - Wiedza i Zarz¹dzanie, Dania (we wspó³pracy z oœrodkami w Danii, Holandii, Hiszpanii, W. Brytanii, Szwecji, Finlandii i W³oszech): zarz¹dzanie wiedz¹, uczenie korporacyjne, innowacje, teorie firmy, metodologia badañ. Uniwersytet w Manchester, Wlk. Brytania Centrum badañ ankietowych i spisowych Szko³a Rachunkowoœci i Finansów, Manchester, Wlk. Brytania zarz¹dzanie systemami ksiêgowymi i informatycznymi, raporty finansowe, audyt, zawód ksiêgowego, badania zwi¹zku z rynkiem i finansami, badania nad biznesem i polityk¹ publiczn¹. Wydzia³ Fizyki, Grupa Polimerów, Uniwersytet w Leeds, Wlk. Brytania Dynamika polimerów i jej wp³yw na w³aœciwoœci i przetwarzanie: reologia d³ugo-³añcuchowych rozga³êzionych polimerów - zaawansowana teoria, eksperymenty i techniki modelowania, hyper rozga³êzione polimery - techniki modelowania i charakterystyki, dynamika w roztworach i stanach roztopionym i szklistym, rozdzielanie fazowe, krystalizacja i samogromadzenie, zjawiska prekrystalizacji, materia³y wielofazowe - teoria i techniki obliczeniowe dla przewidywania w³aœciwoœci mechanicznych, weryfikacja eksperymentalna. Interdyscyplinarna Podyplomowa Szko³a Interkulturalizmu i Europy Postnarodowej, Uniwersytet w Aalborg, Dania przenikanie siê procesów politycznych, miêdzynarodowych i wielokulturowych Politechnika Wiedeñska, Austria Zaawansowana i stosowana spektroskopia wibracyjna: czynniki chemiczne, chemiometria i in ynieria bioprocesów. Uniwersytet Ulsterski, Wlk. Brytania Spersonalizowany handel elektroniczny przy wykorzystaniu web mining Centrum Badawcze Optoelektroniki, Politechnika w Tampere, Finlandia Technologie pó³przewodników, urz¹dzenia optoelektroniczne i w³ókien optycznych Zespó³ Badawczy Analizy Klasycznej, Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania Ca³ki osobliwe i teoria funkcji

6 Zestawienie terminów konkursowych do koñca 5PR Poni ej drukujemy zestawienie wszystkich terminów konkursowych jakie zosta³y do koñca 5 Programu Ramowego. Zawiera ono zarówno konkursy ju og³oszone, jak i te, o których planach wiadomo by³o w dniu zamkniêcia numeru. W zasadzie nic nowego nie powinno siê pojawiæ - to rzeczywiœcie koñcówka 5PR. Wprawdzie projekty 5PR bêd¹ bieg³y d³ugo po jego zakoñczeniu, jednak wszystkie œrodki finansowe Programu musz¹ byæ zakontraktowane przez Komisjê Europejsk¹ do koñca 2002 roku. Wiemy ju, e procedura oceny wniosków i negocjacji kontraktów trwa co najmniej 6 miesiêcy, dlatego te w drugiej po³owie przysz³ego roku nie bêdzie adnych mo liwoœci z³o enia wniosków. 6PR, miejmy nadziejê, rozpocznie siê w 2003 roku. Wspólny konkurs trzech Programów Tematycznych: 1PT Quality of Life, 3PT Growth, 4PT EESD Wsparcie integracji nowo-stowarzyszonych krajów z Europejsk¹ Przestrzeni¹ Badawcz¹ - tzw. CENTRA DOSKONA OŒCI Og³oszenie - 20 wrzeœnia 2001r. Termin sk³adania wniosków - 31 stycznia 2002r. 1 Program Tematyczny Jakoœæ ycia i zarz¹dzanie ywymi zasobami TRZECI KONKURS Projekty badawcze, demonstracyjne, ³¹czone, sieci tematyczne, dzia³ania koordynuj¹ce (w niektórych tematach dostêpne s¹ tylko wybrane typy projektów). Termin sk³adania wniosków: 11 grudnia 2001r. dla tematyki: 2.3., 3.1.1, , , , , , , , 7.2., 7.3., 8.3., 8.4., 9.3., 9.4., 10, 11, 12, 13. CZWARTY KONKURS Projekty badawcze, demonstracyjne, ³¹czone sieci tematyczne, dzia³ania koordynuj¹ce w Akcjach Kluczowej 1, 4, 5, 6 i Akcjach Ogólnych. Planowane og³oszenie: 31 paÿdziernika 2001r. Termin sk³adania wniosków: 31 stycznia 2002r. KONKURS OTWARTY (od 6 marca 1999r.) Stypendia Marie Curie - indywidualne - 10 kwietnia 2002r. PROJEKTY CRAFT - 28 lutego 2002r. Dzia³ania towarzysz¹ce - 8 lutego 2002r. Wsparcie infrastruktury badawczej - 8 lutego 2002r. ROZSZERZENIE ISTNIEJ CYCH PROJEKTÓW O PARTNERÓW Z KRAJÓW NOWOSTOWARZYSZONYCH Termin sk³adania wniosków: 15 lutego 2002r. 2 Program Tematyczny Przyjazne spo³eczeñstwo informacyjne Konkurs Inicjatywy Us³ugi i aplikacje telefonii komórkowej 2,5-3G Specjalny konkurs dla opracowania i testowania innowacyjnych us³ug i aplikacji w technologiach komórkowych 2,5-3G. Og³oszenie : 4 wrzeœnia 2001r. Termin sk³adania wniosków - 4 grudnia 2001r. ÓSMY KONKURS Planowane og³oszenie: 15 listopada 2001r. Termin sk³adania wniosków: 21 lutego 2001r., dotacje konferencji, wystaw itd. do 14 czerwca 2002r. 3 Program Tematyczny Zrównowa ony i konkurencyjny wzrost KONKURS ZAMAWIANY w dziedzinach Pomiary I testowanie oraz Wsparcie dla infrastruktur badawczych Termin og³oszenia 17 paÿdziernika 2001r. Termin sk³adania wniosków: 15 lutego 2001r. KONKURS OTWARTY (od 16 marca 1999r.) PROJEKTY CRAFT - 28 lutego 2002r. Dzia³ania towarzysz¹ce - 28 lutego 2002r. Stypendia Marie Curie - dla doœwiadczonych naukowców i instytucjonalne dla przedsiêbiorstw - 28 lutego 2002r. 4 Program Tematyczny Energia, œrodowisko i zrównowa ony wzrost Podprogram A ŒRODOWISKO KONKURS OTWARTY (od 16 marca 1999r.) PROJEKTY CRAFT - 28 lutego 2002r. Stypendia Marie Curie - indywidualne i instytucjonalne - 20 marca 2002r. Dzia³ania towarzysz¹ce - 15 lutego 2002r., 17 kwietnia 2002r. Advanced study courses 15 marca 2002r. ROZSZERZENIE ISTNIEJ CYCH PROJEKTÓW O PARTNERÓW Z KRAJÓW NOWOSTOWARZYSZONYCH Termin sk³adania wniosków: 15 lutego 2002r. 6 Podprogram B ENERGIA PI TY KONKURS Og³oszenie - listopad 2000r. Termin sk³adania wniosków - 14 grudnia 2001r. KONKURS OTWARTY (od 16 marca 1999r.) PROJEKTY CRAFT - 28 lutego 2002r. Projekty badawcze, sieci tematyczne, akcje koordynuj¹ce w akcjach ogólnych 14 grudnia 2001r. Stypendia Marie Curie, indywidualne i instytucjonalne - 14 grudnia 2001r. Dzia³ania towarzysz¹ce - 14 grudnia 2001r., 28 lutego 2002r. 1 Program Horyzontalny Utwierdzanie miêdzynarodowej roli wspólnotowych badañ naukowych KONKURS NA STYPENDIA DLA DOŒWIADCZONYCH NAUKOWCÓW Z KRA- JÓW KANDYDUJ CYCH Strategiczna akcja w dziedzinie szkolenia i doskona³oœci Og³oszenie konkursu: 20 wrzeœnia 2001r. Termin sk³adania wniosków: 18 stycznia 2002r. KONKURS Wsparcie udzia³u w konferencjach na projekty typu dzia³ania towarzysz¹ce - kraje preakcesyjne, - kraje by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej (oprócz krajów preakcesyjnych) Terminy sk³adania wniosków: 16 listopada 2001r., 15 marca 2002r., 16 lipca 2002r. KONKURS NA STYPENDIA DO JAPONII: konkurs otwarty: 27 marca 1999r. termin: 1 marca 2002.r. OTWARTY KONKURS INCO MED i INCO DEV na dzia³ania towarzysz¹ce we wspó³pracy z krajami Morza Œródziemnego oraz krajami rozwijaj¹cymi siê. Terminy sk³adania wniosków: 16 listopada 2001r., 15 marca 2002r., 16 lipca 2002r. OTWARTY KONKURS INCO A5: dzia³ania towarzysz¹ce - wspó³praca z krajami rozwiniêtymi. Terminy sk³adania wniosków: 16 paÿdziernika 2001r., 18 lutego 2002r., 17 lipca 2002r. 2 Program Horyzontalny Promocja innowacji oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Konkurs na projekty innowacyjne Termin og³oszenia 15 grudnia 2001 r. Terminp sk³adania wniosków: 15 marca 2002r. 3 Program Horyzontalny Wzrost ludzkiego potencja³u badawczego i podstaw wiedzy spo³eczno-ekonomicznej Badania Spo³eczno-Ekonomiczne - projekty badawcze, sieci tematyczne, dzia- ³ania wspomagaj¹ce. Og³oszenie 24 lipca 2001r. Termin sk³adania wniosków 15 stycznia 2002r. Stypendia Marii Curie - indywidualne - 13 marca 2002r. Konferencje naukowe wysokiego szczebla - 1 lutego 2002r. NAGRODY, Nagroda Kartezjusza - 5 kwietnia 2002r., Nagroda Archimedesa - 15 marca 2002r. Podnoszenie œwiadomoœci publicznej nt. nauki europejskiej - 15 kwietnia 2002r. Strategiczne Analizy Wybranych Problemów Polityki Naukowo-Technicznej - konkurs ci¹g³y do 17 grudnia 2001r. Wiêcej projektów z Growth do do³¹czania Komisja Europejska, na polski wniosek zgodzi³a siê zmodyfikowaæ konkurs NAS 1 dla programu Growth. W zmienionej wersji konkursu dopuszcza siê do rozszerzenia wnioski projektowe, których kontrakty zostan¹ podpisane do 13 grudnia 2001 roku. Lista wniosków, podpisanych od 2.09 do roku bêdzie siê zmieniaæ i jej aktualny wygl¹d podawany bêdzie na stronie: Poza tym w programie Growth do rozszerzenia bêd¹ nastêpuj¹ce wnioski demonstracyjne inicjatywy CIVITAS: UNICORN (Bristol, Bremen, Kaunas), ROTORS (Rotterdam, Gdynia, Bucharest), HERA (Lille, Stockholm, Prague), MIRACLE (Rome, Barcelona), TRENSETTER (Graz, Pécs), CLAIM (Berlin, Göteborg), CONSENSUS (Nantes, Aalborg), REFRACT (Winchester, Cork) oraz dwa wnioski accompanying measure z inicjatywy CIVITAS: METEOR, GUIDEMAPS. Obok nazw projektów zamieszczono miasta uczestnicz¹ce, leader cities i follower cities. Proszê odwiedzaæ stronê Zbigniew Turek

7 OFERTY WSPÓ PRACY Z ZAGRANICY Drukujemy najnowsze oferty z bazy danych CORDIS-PARTNERS. Pe³ne teksty ofert mo na odnaleÿæ w internecie (http://www.cordis.lu/en/src/i_006_en.htm) pos³uguj¹c siê numerem RCN lub otrzymaæ od redakcji WGE. Lp RCN TEMAT Lokalizacja pojazdów transportu publicznego przy u yciu technologii Hello Truck opartej na GPS i GPRS. Opracowanie softwaru symuluj¹cego trójwymiarowo proces tworzenia siê pianek (m.in. poliuretanowych). X-portal: wielojêzykowy portal udostêpniaj¹cy informacje i us³ugi. Wykrywanie wycieków oleju na odleg³oœæ. ZOSIM elektroniczne informowanie i kojarzenie partnerów dla celów publicznych przetargów w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Opracowanie lekkiego samolotu dla celów rolniczych, odka ania i walki z szarañcz¹. Zastosowanie gumy odzyskanej ze zu ytych opon do zmniejszania wibracji spowodowanych ruchem ko³owym. Produkcja testu opartego o siatkê DNA dla wykrywania patogenicznych bakterii oraz drobnoustrojów powoduj¹cych psucie siê ywnoœci. Nowa bateria dla domowych systemów fotowoltaicznych. Zaawansowana metoda wykrywania patogenów korzenia w szklarniach. Innowacyjne wytrawianie elektrochemicznie odlewów ze stopów aluminium wytwarzanie ulepszonych anodyzowanych elementów. Materia³y konstrukcyjne odporne na temperaturê, œcieranie i korozjê do zastosowania w urz¹dzeniach/maszynach dla przemys³u spo ywczego. Polityka dla innowacji w przemyœle rolno-spo ywczym odpowiadaj¹ca wielosektorowym zapotrzebowaniom. Opracowanie innowacyjnych narzêdzi przewidywania korozji galwanicznej struktur metalicznych. UltradŸwiêkowy system diagnostyczny dla kontroli kamieni dekoracyjnych (marmur, granit etc.). Opracowanie i przetwarzanie ulepszonych dodatków b³onnika dla celów wysokiej jakoœci ywnoœci. System do analizy defektów instalacji pracuj¹cych w wysokich temperaturach. Opracowanie zabezpieczanego urz¹dzenia do pobierania próbek i pomiarów zawartoœci cystern. Ocena ekstraktów leczniczych z surowych konopi w leczeniu zapalenia stawów, chronicznego bólu, depresji i choroby Alzheimera u starszych pacjentów. Interfejs i system nawigacji komputerowej dla osób z upoœledzeniem wzroku. PRZYK ADOWY WNIOSEK NA CENTRUM DOSKONA OŒCI cd ze str. 3 WP5 Networking 12 missions to leading European centers will be organized 6 missions from... to the Center; contacts with European Networks of Excellence ZZ will be established presentation of the R&D potential WP6 Twining, study visits Twinning arrangements with the Center ZX will be signed containing 2x3 months visits of top managers from Z to the Centre 4x3 months visits of top managers from Centre to Z 4x1 year stays for young researchers joint participation in projects joint participation in fairs support to infrastructure WP 7 National networking national network will be established with 15 universities and institutes (list intencyjny?), joint seminars, participation in WP 1 - WP 4 cooperation in committies cooperation with industry WP 8 Increasing participation in FP5/6 projects 2 brokerage events during conferences will be organized in the field ZZ 6 missions to meetings/conferences to establish links with consortia submitting proposals 7 PROFIL POSZUKIWANEGO PARTNERA firmy transportu publicznego, dostawcy us³ug GPRS, dostawcy treœci i us³ug, ma³e/œrednie przedsiêbiorstwa zwi¹zane z produkcj¹ sprzêtu u ywanego na morzu, u ytkownicy, jednostki badawcze: rozpoznawanie fluoroscencyjne, badania rynkowe pomys³u, wytwórcy tekstyliów, ma³e/œrednie przedsiêbiorstwa - obróbka powierzchni metalowych, anodyzowanie, elektrochemia, u ytkownicy, badania zwi¹zane z innowacjami, ankiety, modelowanie wp³ywu ekonomicznego zmian technicznych, techniki tworzenia scenariuszy, ma³e/œrednie przedsiêbiorstwa, przemys³ energetyczny, petrochemiczny i inny; analiza defektów, badawczy - estetyka, semiotyka, interakcje cz³owiek-maszyna; organizacje osób z upoœledzeniem wzroku; multimedia, twórcy gier, grafika trójwymiarowa, rzeczywistoœæ wirtualna, rozpoznawanie mowy, synteza mowy, telekomunikacja. 2 training workshops how to prepare a successful EU proposal, how to manage the EU project, development of the Local Contact Point WP 9 Promotion, dissemination prepare leaflets, prepare brochures on the Centre activities 3 working meetings with regional authorities to strengthen collaboration participation in fairs (booth) WP 10 Studies, assessments prepare studies, opinions for authorities cooperation with YZ in monitoring of progress... supporting the implementation of the Directive 188 through... WP 11 Capacity building update infrastructure (own and KBN resources) modernize working environment cooperation links Wykres Gantta List of Deliverables APPENDIX Listy 6-8 naukowców z EU popieraj¹cych utworzenie Centrum i zgodê na uczestniczenie w Radzie Doradczej List intencyjny Centrum BliŸniaczego o wsparciu naszych dzia³añ Listy popieraj¹ce Spis monografii napisanych przez naukowców Centrum Spis innych istotnych osi¹gniêæ, broszura o Uniwersytecie/Instytucie (po angielsku).

8 NAJNOWSZE KONKURSY KONKURS ZAMAWIANY GROWTH 16 paÿdziernika og³oszono ostatni konkurs tzw. Zamawiany GROWTH Pomiary, testy i infrastruktury, termin sk³adania wniosków: 15 lutego 2002r. (patrz szczegó³owe informacje wewn¹trz numeru). Konkurs obejmuje projekty w szczegó³owo okreœlonych tematach z nastêpuj¹cych dziedzin: - kompatybilnoœæ elektromagnetyczna i maszyny, - ubrania i tekstylia ochronne, - budownictwo i budowle, - tematy prenormatywne, - kryminalistyka i s¹downictwo, - ochrona europejskich interesów gospodarczych, - ochrona zdrowia i bezpieczeñstwa obywateli, - tworzenie instytutów wirtualnych, - refrencyjne bazy danych, - infrastruktury pomiarowe i zarz¹dzanie jakoœci¹ (w tym tematy specjalnie dla krajów kandyduj¹cych). Szczegó³owa lista i opis priorytetów tematycznych znajduje siê w internecie pod adresem: Formularze zaœ udostêpniono pod adresem: ZapowiedŸ konkursu IST - nowy konkurs, nowy dokument programowy W internecie opublikowano projekt nowego dokumentu programowego 2 Programu Tematycznego Przyjazne Spo³eczeñstwo Informacyjne, zawarte s¹ w nim uaktualnione priorytety tematyczne oraz zapowiedÿ ósmego, ostatniego konkursu. Na ósmy konkurs przeznaczono 320 mln euro, spodziewany termin og³oszenia: 15 listopada 2001 roku, terminy sk³adania wniosków: 21 lutego 2002r. w czêœci z wyznaczonym zamkniêciem, do 28 lutego 2002r. dla czêœci ci¹g³ej, w dziedzinie otwartej do 13 marca 2002r., zaœ wnioski o dofinansowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wystaw bêd¹ przyjmowane do 14 czerwca 2002r. Dokument programowy (Work programme) udostêpniono pod adresem: 1PT Quality of Life Ostatni konkurs Jakoœci ycia... Na stronach internetowych (www.cordis.lu/life) opublikowano nowy dokument programowy 1 Programu Tematycznego Poprawa jakoœci ycia i gospodarowanie zasobami ywymi. Dokument ten zawiera uaktualnione priorytety tematyczne oraz zapowiedÿ ostatniego ju konkursu na projekty badawcze, który ma byæ og³oszony 31 paÿdziernika (ju po zamkniêciu numeru). Wyznaczono termin sk³adania wniosków: 31 stycznia 2002r. oraz zakres: ywnoœæ, ywienie i zdrowie w dziedzinie bezpieczne, ulepszone procesy produkcji, opracowanie testów w celu wykrycia i eliminacji czynników szkodliwych, badania roli ywnoœci w promocji zdrowia, Œrodowisko a zdrowie - wszystkie dziedziny, Rolnictwo, leœnictwo, rybo³ówstwo - wybrane priorytety tematyczne, Starzej¹ca siê populacja - choroby zwi¹zane z wiekiem, proces fizjologicznego starzenia siê, aspekty polityki demograficznej i spo³ecznej zwi¹zane ze starzeniem siê populacji, radzenie sobie z ograniczeniami funkcjonowania w starszym wieku, us³ugi zdrowotne i opieki spo³ecznej dla ludzi starszych, Bioetyka Spo³eczno-ekonomiczna ocena nauk o yciu i technologii dla opieki zdrowotnej Konkursy dla krajów kandyduj¹cych Od maja b.r. informujemy Pañstwa o specjalnych akcjach 5 Programu Ramowego dla Polski i innych krajów kandyduj¹cych. Poni ej znajduje siê zestawienie konkursów og³oszonych w ramach tych akcji. KONKURSY NA DO CZANIE SIÊ DO PROJEKTÓW 1 Program Tematyczny QoL (Biologia, biotechnologia, medycyna, rolnictwo, leœnictwo, ywnoœæ) Data og³oszenia konkursu: 7 sierpnia 2001r. Termin: do 15 lutego 2002r. Minimum trwania projektów: 12 miesiêcy w dniu deadlinu. Bud et: 10 mln euro Formularze: 2 Program Tematyczny IST (technologie informatyczne) Data og³oszenia konkursu: 27 stycznia 2001r. Termin: konkurs ci¹g³y - wniosek mo na z³o yæ w ka dym czasie do 28 lutego 2002r. Minimum trwania projektów: 12 miesiêcy w dniu sk³adania wniosku. Bud et: nie wydzielono specjalnego bud etu Formularze: Uwaga! Opis procedury o do³¹czenie znajduje siê w dokumencie: Guide for Proposers, part 2E, Appendix 5 3 Program Tematyczny GROWTH (technologie przemys³owe, transport, materia³y i metrologia) Data og³oszenia konkursu: 1 wrzeœnia 2001r. Termin: do 13 grudnia 2001r. Minimum trwania projektów: 18 miesiêcy w dniu deadlinu. Bud et: 10 mln. euro Formularze: 4 Program Tematyczny, czêœæ A ŒRODOWISKO Data og³oszenia konkursu: 7 sierpnia 2001r. Termin: do 15 lutego 2002r. Minimum trwania projektów: 12 miesiêcy w dniu deadlinu. Bud et: 10 mln. euro Formularze: 4 Program Tematyczny, czeœæ B ENERGIA Data og³oszenia konkursu: 28 sierpnia 2001r. Termin: do 14 grudnia 2001r. Minimum trwania projektów: 12 miesiêcy w dniu deadlinu. Bud et: 5 mln euro Formularze: KONKURS NA CENTRA DOSKONA OŒCI Data og³oszenia konkursu: 20 wrzeœnia 2001r. Termin: do 31 stycznia 2002r. Bud et: 40 mln euro, w tym: 1 PT QoL - 10 mln euro, 3 PT GROWTH - 10 mln euro, 4 PTA ESD - 10 mln euro, 4 PTB ENERGY - 5 mln euro Formularze: KONKURS NA WSPARCIE KONFERENCJI (na organizacjê konferencji w krajach kandyduj¹cych i krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego oraz krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej nie bêd¹cych w fazie pre-akcesyjnej, a tak e udzia³ naukowców z tych krajów w konferencjach w UE i krajach kandyduj¹cych). Og³oszenie nowej wersji konkursu: 18 wrzeœnia 2001r. Termin: 16 listopada 2001r., 15 marca 2002r., 16 lipca 2002r. Bud et: 0,9 mln (na ca³y czas 5PR) - dotyczy krajów kandyduj¹cych i 1,5 mln euro dla pozosta³ych krajów. Formularze: KONKURS NA STYPENDIA DLA WYRÓ NIAJ CYCH SIÊ NAUKOW- CÓW Z KRAJÓW KANDYDUJ CYCH Og³oszenie konkursu: 20 wrzeœnia 2001r. Termin sk³adania wniosków:18 stycznia 2002 r. Bud et: 2 mln. euro Formularze: KONKURS NA EKSPERTÓW OCENIAJ CYCH WNIOSKI Baza danych kandydatów na ekspertów otwarta jest dla wszystkich chêtnych do wyjazdu na sesje oceny wniosków, Komisja Europejska zobowi¹za³a siê powo³aæ jak najwiêksz¹ iloœæ ekspertów z krajów kandyduj¹cych. Data zamkniêcia przyjmowania zg³oszeñ: 30 wrzeœnia 2002r. Formularze: WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: El bieta Ksi¹ ek (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: Drukarnia Poznañska, Nak³ad: egz. Dystrybucja: sieæ KPK

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR - Różnice 5PR/6PR jeden program stypendialny pod patronatem Marii Curie - akcje stymulowane przez instytucje - stypendia indywidualne - granty powrotne i reintegracyjne - promocja i uznawanie doskonałości

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP w 7 PR, Warszawa, 25.06.2012 Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Małgorzata Kapica Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III w Wielkopolsce Joanna Waligóra Oddział Inicjatyw Wspólnotowych Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Warszawa, 9-10 listopada

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie Recenzent: prof. dr hab. Zdzisław Pisz Redakcja i korekta: Anna Wojewódzka Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ISBN 978-83-7383-650-1

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej Renata Siemieńska Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej PRZEPROWADZONE BADANIA: (1)Women in European Universities (conducted in the frame of V Programme of EC in 7 countries

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Najważniejsze obszary wsparcia dla publicznych służb zatrudnienia ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Nowa perspektywa finansowa 014-00. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę o nowej

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji:

Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: Sesja III ERASMUS po roku 2013 Plan prezentacji: 1. Cele ET 2020 i komunikat na temat modernizacji systemów szkolnictwa wyŝszego jako tło załoŝeń nowego programu 2014-2020. 2. Co wiemy dzisiaj o programie

Bardziej szczegółowo

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego

Rozwój kariery naukowej. Dla każdego coś ciekawego Rozwój kariery naukowej Dla każdego coś ciekawego People - ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak limitu wieku istotne doświadczenie w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi paostwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMS ch na lata 2009-2016

Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi paostwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMS ch na lata 2009-2016 Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi paostwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMS ch na lata 2009-2016 Prezentacje sporządzono na podstawie danych z I naboru Program wymiany naukowej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Klastryw systemie innowacji Mazowsza

Klastryw systemie innowacji Mazowsza Klastryw systemie innowacji Mazowsza Marek Daszkiewicz Konferencja jestwspółfinansowanaprzez UnięEuropejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny - platforma wymiany wiedzy i wspólnego uczenia się o przedsięwzięciach innowacyjnych w regionach europejskich Jan Skonieczny Projekt europejski MLP został uruchomiony w kwietniu 2005 jako wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego.

Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Współpraca biznesu z sektorem nauki w klastrze Dolina Lotnicza. Program sektorowy INNOLOT wsparciem dla rozwoju przemysłu Lotniczego. Andrzej Rybka 19.09.2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Płocki Park Przemysłowo owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Marzena Kapuścińska Płocki Park Przemysłowo owo-technologiczny Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu

INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu INTERREG IVC PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ Od pomysłu do projektu Katowice, 29 listopada 2007 r. Teresa Marcinów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Punkt Informacyjny INTERREG IV C 1 14 & 15 November

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O KONKURSIE

OG OSZENIE O KONKURSIE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: DOSTAWA DRUKARKI 3D w ramach projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 dla przemysłu

HORYZONT 2020 dla przemysłu Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny HORYZONT 2020 dla przemysłu Marta Krutel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN www.kpk.gov.pl W niniejszej

Bardziej szczegółowo