WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych Drodzy Czytelnicy, Po raz pierwszy od prawie trzech lat (czyli od pocz¹tku naszego istnienia) po wydaniu ostatniego numeru w redakcji rozdzwoni³y siê telefony, na skrzynkê zaczê³y nap³ywaæ e- maile. Widaæ, e Pañstwo nas czytaj¹. Ba, chc¹ praktycznie wykorzystaæ podawane przez nas informacje. Jestem za to ogromnie wdziêczna, dziêki tym sygna³om wiemy, e nasza praca jest potrzebna. Oczywiœcie ten odzew, to nie ca³kiem nasza zas³uga, ale pojawienia siê nowych, atrakcyjnych mo liwoœci grantowych dla Polski i innych krajów kandyduj¹cych. Policzyliœmy, e na wszystkie te akcje Komisja Europejska przeznaczy³a ok. 75 mln euro. Z racji potencja³u naukowego, polskim zespo³om powinno przypaœæ przynajmniej jedna trzecia tej kwoty! Teraz wierzê, e nie zaprzepaœcimy tej szansy. W listopadowym numerze drukujemy przyk³adowy szkic wniosku o tzw. Centra doskona³oœci autorstwa Andrzeja Siemaszko. Przyk³ad ten ma Pañstwu pomóc w opracowaniu swojej w³asnej, oryginalnej koncepcji. Intencj¹ autora na pewno nie jest, aby 31 stycznia do Brukseli wp³ynê³o kilkadziesi¹t identycznych wniosków. Ich los by³by przes¹dzony. Poza tymi akcjami chcê zwróciæ Pañstwa uwagê na niedocenione (a mo e s³abo rozreklamowane) mo liwoœci wyjazdowe finansowane przez 5 Program Ramowy. Uzyskanie takiej dotacji jest ³atwiejsze ni jakikolwiek inny projekt. Komisja Europejska ju przyzna³a granty instytucjom, które mog¹ Pañstwa przyj¹æ, trzeba siê tylko do nich zwróciæ. I jak tu nie powtarzaæ: pieni¹dze le ¹ na ulicy. El bieta Ksi¹ ek Redaktor Wiadomoœci KPK-GE Nowy serwis internetowy KPK Centra Doskona³oœci w Polsce Komisja Europejska og³osi³a 20 wrzeœnia nowy konkurs skierowany do instytucji naukowych krajów kandyduj¹cych na wsparcie kilkudziesiêciu Centrów Doskona³oœci. Krajowy Punkt Kontaktowy uruchomi³ specjaln¹ stronê internetow¹, na której mo na znaleÿæ miêdzy innymi: kalendarz imprez informacyjno-szkoleniowych, dokumenty KE potrzebne do przygotowania projektu, przyk³adowy wniosek o grant na œrodki wspieraj¹ce dla Centrów Doskona³oœci opracowany przez Andrzeja Siemaszko (przedrukowujemy na stronie 3), konkurs z 1999 roku na CD w ramach programu INCO, w tym lista polskich i linki do ich stron internetowych. Adres strony: W numerze m.in.: Przyk³adowy wniosek na Centrum Doskona³oœci str. 3 Ostatni konkurs zamawiany Growth str. 4 Wyjazdy naukowe sponsorowane przez UE str. 5 Terminarz konkursów do koñca 5PR str. 6 Zapowiedzi ostatnich konkursów QoL i IST str. 8 Zestawienie specjalnych akcji dla krajów kandyduj¹cych str. 8 Miêdzynarodowa konferencja pod patronatem Komisji Europejskiej Nowe mo liwoœci w 5PR dla krajów stowarzyszonych Warszawa, listopada 2001r. W Konferencji uczestniczyæ bêd¹ przedstawiciele Komisji Europejskiej - DG Research, a tak e koordynatorzy projektów zainteresowani do³¹czaniem partnerów z krajów kandyduj¹cych. Zaproszeni s¹ te przedstawiciele krajów kandydackich. Wœród goœci znajd¹ siê równie dyrektorzy istniej¹cych Centrów Doskona- ³oœci. Ide¹ konferencji jest wiêc nie tylko poinformowanie o nowych konkursach, ale przede wszystkim pomoc w przygotowaniu wniosku - o Centrum Doskona³oœci, o do³¹czenie siê do dzia³aj¹cego projektu, o nowe, podwójne stypendium. Konferencja organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy 5PR Unii Europejskiej, pod honorowym patronatem Ministra Nauki, Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych prof. Micha³a Kleibera oraz przez Komisjê Europejsk¹. Konferencja stawia sobie nastêpuj¹ce cele: 1. Poinformowanie o trzech nowych konkursach w ramach 5. Programu Ramowego, otwartych przez Komisjê Europejsk¹ specjalnie dla krajów kandyduj¹cych do UE: konkurs na Centra Doskona³oœci; mo liwoœæ do³¹czania siê do biegn¹cych projektów we wszystkich programach tematycznych; nowe stypendia dla doœwiadczonych naukowców z krajów kandyduj¹cych. 2. Prezentacja biegn¹cych projektów i sieci tematycznych (przez ich koordynatorów). 3. Omówienie zasad przygotowywania projektów i wype³niania odpowiednich formularzy, ze szczególnym uwzglêdnieniem wniosków o Centra Doskona³oœci. 4. Stworzenie mo liwoœci skonsultowania przygotowywanego projektu z przedstawicielami Komisji Europejskiej i doœwiadczonymi koordynatorami. 5. Umo liwienie nawi¹zania kontaktów pomiêdzy naukowcami z Polski, krajów kandydackich i krajów UE. Informacje: Konferencja, interaktywne warsztaty IST, spotkanie brokerskie IDEAL IST INFORMATYKA W GOSPODARCE WIEDZY Mr¹gowo, listopada 2001r. Jesienne spotkania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w tym roku po- ³¹czone bêd¹ z darmowym, dwudniowym warsztatem na temat: Jak przygotowaæ wniosek o dofinansowanie dzia³añ przez Uniê Europejsk¹. Dziêki zdobytemu ju dofinansowaniu udzia³ w warsztatach jest darmowy, a ich uczestnikom przys³uguje zni ka w op³acie za poprzedzaj¹c¹ konferencjê PTI listopada odbêd¹ siê Spotkania Brokerskie, zorganizowane w ramach projektu Ideal IST dla sektora: ehandlu, ebiznesu, eedukacji i multimediów. Podczas trwania warsztatów oprócz wyk³adów bêd¹ mia³y miejsce interaktywne æwiczenia praktyczne oraz konsultacje indywidualne. Szczegó³y:

2 ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, fax: (22) Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce: Andrzej Siemaszko tel.: (22) , (22) Zastêpca Dyrektora: Jerzy Supel tel.: (22) Koordynatorzy: 1 Program Tematyczny QoL Quality of Life and Management of Living Resources Anna Pytko tel.: (22) , , tel.: Politechnika Gdañska Biuro V Programu Ramowego Unii Europejskiej, Leonia Gajek ul. G. Narutowicza 11/12, Gdañsk tel. (58) , tel./fax: (58) Politechnika Œl¹ska Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej, Jerzy Moœciñski ul. Akademicka 2A, Gliwice tel.: (32) , fax: (32) Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Ks. A. Kordeckiego 20, budynek B Bydgoszcz Milena Fedder tel.: (52) , fax: (52) Centrum Transferu Technologii ul. Grunwaldzka 529, Gdañsk Anna Podhajska tel./fax: (58) Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Joanna Wierszy³o tel.: (58) , fax.: (58) , Instytut Gospodarki Odpadami ul. Barbary 21a, Katowice Ireneusz Baic tel.: (32) , fax: (32) Politechnika Koszaliñska ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin G³ówny Koordynator: Borys Storch Biuro: Urszula Marchlewicz tel. (94) , tel./fax: (94) Akademia Medyczna Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ ul. Kopciñskiego 20, ódÿ Ewa Niebudek-Bogusz tel.: (42) , fax: (42) Program Tematyczny IST User - Friendly Information Society Krzysztof Trojanowski tel.: (22) , (22) Program Tematyczny GROWTH Competitive and Sustainable Growth Zbigniew Turek tel.: (22) , tel.: Program Tematyczny EESD Energy, Environment and Sustainable Development Czêœæ A: Enviromment Maria Antosiewicz tel.: (22) , tel.: Czêœæ B: Energy Tadeusz Lis tel.: (22) w. 129, fax: (22) Andrzej S³awiñski tel.: (22) , tel.: Program Horyzontalny INCO Confirming the International Role of Community Research Anna Wiœniewska tel.: (22) , tel.: REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE Tomasz Maczuga, Roman Koz³owski Mira R¹czka, Anna Armu³a tel: (12) , tel./fax: (12) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN ul. Doœwiadczalna 4, Lublin 27 Andrzej Stêpniewski tel.: (81) , fax: (81) Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w odzi ul. Piotrkowska 86, ódÿ Ewa Sadowska-Kowalska tel.: (42) , fax: (42) Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubie 46, Poznañ Jacek Guliñski, Katarzyna Rauszer de Bruijn El bieta Ksi¹ ek, Agata Bartoszewska tel.: (61) , fax. (61) Politechnika Szczeciñska ul. Piastów 17, Szczecin Joanna Cieszkowska, Ma³gorzata Tobijasz, Jaœmina Solecka, tel.: (91) , tel/fax: (91) Hi-Tech sp. z o.o. ul. Akademicka 3, Warszawa BRAN OWE PUNKTY KONTAKTOWE Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN, Warszawa-Dziekanów Leœny ul. Konopnickiej 1, omianki Maciej Zalewski, Jan Bocian tel.: (22) Dodatkowy kontakt: U. ódzki Naukowo-Badawcze Centrum Ekohydrologii, ul. Banacha 12/16, ódÿ tel.: (42) , fax: (42) Politechnika Opolska Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. S. Miko³ajczyka 5, Opole Janusz Fijak tel.: (77) w. 299 tel./fax: (77) Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urz¹dzeñ Specjalnych Centrum Transferu Technologii i Koordynacji Prac Badawczo-Rozwojowych ul. Nieszawska 11, Poznañ Ryszard Chmielewski, Aleksandra Samolczyk tel.: (61) w. 108, 187 fax: (61) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ul. W. Pola 2, Rzeszów, skr. pocz. 85 Andrzej Sobkowiak tel./fax: (17) Urszula Kluska, tel.: (17) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18, Skierniewice Lucyna Zieliñska 2 tel.: (46) do 24, fax: (46) Stowarzyszenie Miasta w Internecie Nowy Œwiat 2 (3 piêtro), Tarnów Krzysztof G³omb tel/fax: (14) Agata S³owikowska-Krawiec tel./fax: (14) Uniwersytet Miko³aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruñ Edyta Urbañska tel.: (56) , fax: (56) Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Programów Europejskich ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Ewa Bieñkowska-Mochtak, Agata Dziekoñska tel./fax: (22) Agencja Techniki i Technologii Zespó³ Informacji i Doradztwa ul. Krucza 38/42, Warszawa Jacek Janicki tel.: (22) Gra yna Buczyñska tel./fax: (22) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla ul. Zamkowa 1, Zabrze Halina Kocek tel.: (32) w. 207, fax.: (32) Program Horyzontalny Innovation & SME Promotion of Innovation and Encouragement of SME Participation Aleksander B¹kowski tel.: (22) , tel.: Program Horyzontalny IHP Improving the Human Research Potential & the Socio-Economic Knowledge Base Wies³aw Studencki tel.: (22) , , tel.: Anna Wiœniewska tel.: , (22) Bo ena Romanowicz Wac³aw J. Bia³kowski tel.: (22) tel./fax: (22) Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wroc³awska ul. Smoluchowskiego 48, Wroc³aw Joanna Basztura tel.: (71) , Szymon Kubik, Grzegorz Gromada tel.: (71) , (71) fax: (71) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa Aleksandra Buczkowska tel.: (22) , (22) fax: (22) Politechnika Warszawska Uczelniany Punkt Kontaktowy ul. Noakowskiego 18/20, Warszawa Irmina Grodzka-Antoszkiewicz tel.: (22) , fax: (22) Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28, Warszawa Barbara Arciszewska, Diana Pustu³a tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w fax: (22) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Rotman-K³osiñska tel.: ( 32) w.269 fax: (32) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Aleksander S³upczyñski tel.: (22) ; (22) fax: (22) Polskie Towarzystwo Informatyczne ul. elazna 87, Warszawa Jacek Staworzyñski tel./fax: (22)

3 PRZYK ADOWY WNIOSEK NA CENTRUM DOSKONA OŒCI Wszelkie prawa zastrze one. Wykorzystanie materia³u po uprzednim powiadomieniu autora: Andrzej Siemaszko, Tytu³: CENTRUM DOSKONA OŒCI BADAÑ VXXY Akronim: VXXYB Mission of the Centre 1. Utworzenie czo³owego w Europie Œrodkowej / PL centrum w dziedzinie VXXY. 2. Integration of the Centrum with European Research Area through networking, exchange and twinning. Objectives - transform the R&D potential of the Centre towards advanced fields of... - improve links with outstanding centers in EU and CC (Candidate Countries)... - reorient activities towards new priorities of... - increase networking with for... - increase capacity of... through - increase participation in... - integrate... - contribute to integration / preparation of... - establishing twinning mechanism with... - attract young researchers - reestablish links with UA, Russia and other NIS (Newly Independent States) Deliverables - Increased networking through organizing 3 conferences, 8 study visits, 6 missions... - Increased scope through opening new research fields in XX, extending activities towards... involvement of industry... international cooperation - Establishing a leading training site through organizing the international PhD studies... - Strengthened links with industry through... - Strengthened links with regional authorities through new proposals of R&D projects prepared - Participation in 3 European networks - Increased capacity by updating infrastructure, gaining new managerial skills... - Twinning agreement with XX - National network of established SZKIC WNIOSKU PROJEKTOWEGO Introduction Uniwersytet za³o ono w XIX w. Podstawowe kierunki to... Liczba wyk³adowców, studentów... Instytut XYX powsta³ w W latach by³ jednym z najlepszych w dziedzinie X. Utrzymywano kontakty z ca³ym œwiatem. Dla przyk³adu w 1988 r. Instytut odwiedzi³o 143 naukowców, z czego 15 z Francji, 10 z Niemiec, 8 z Chin, 28 z Rosji (NIS). Lata 90 przynios³y regres. K³opoty finansowe przerwa³y rozwój instytutu, odp³yw m³odej kadry spowodowa³ starzenie siê instytutu... Aparatura naukowa uleg³a deprecjacji... Rada Naukowa w 1999 r. uchwali³a strategiczny Plan rozwoju instytutu na lata Za³o ono... W³¹czono siê dynamicznie w realizacje projektów 5 PR. Z³o ono 12 wniosków, sukcesem zakoñczy³o siê 5. Realizowane projekty dotycz¹... Dla dalszego rozwoju Centrum konieczne jest wydÿwigniêcie dzia³alnoœci na poziom europejski. Konieczna jest silna integracja z tworzon¹ European Research Area. Planuje siê nawi¹zanie bli szej wspó³pracy z szeregiem CoE z krajów UE i CC. Dla koordynacji dzia³añ do Rady Doradczej Centrum zaproszono 8 wybitnych przedstawicieli z DE, AT, NL, DK, UK, FR, HU. Centrum nawi¹za³o bezpoœredni¹ wspó³pracê z bliÿniaczym Centrum Y z Holandii. Podpisano list intencyjny o pomocy w szkoleniach mened erów, wymianie naukowej i wspó³pracy w projektach badawczych. Centrum Y zadeklarowa³o... Centrum ma ambicje staæ siê wiod¹cym oœrodkiem szkoleniowym na poziomie podyplomowym i doktorskim w dziedzinie X. Uruchomione zostanie Studium Z. Studium bêdzie kszta³ci³o kadry dla przemys³u. Dla zapewnienia kontaktów z przemys³em utworzono Radê YZ. Tak e w Radzie Doradczej zarezerwowano 3 miejsca dla przedstawicieli przemys³u. Wprowadzone bêd¹ mechanizmy miêdzynarodowych studiów doktoranckich zwiêkszaj¹ce atrakcyjnoœæ dla m³odych naukowców. Rozszerzony zostanie program studiów doktoranckich. Wprowadzone bêd¹ kierunki XX odpowiadaj¹ce priorytetom XXX z 6 PR. Przy udziale wybitnych specjalistów europejskich prowadzone bêd¹ szko³y letnie w dziedzinie X. Rozwiniêty bêdzie system stypendiów Marie Curie dla m³odych i zaawansowanych naukowców. Nast¹pi w Instytucie harmonizacja badañ podstawowych prowadzonych w dziedzinie XXY z badaniami aplikacyjnymi dla przemys³u i edukacj¹ wysoko zaawansowanej kadry... Centrum nawi¹ e bezpoœredni¹ wspó³pracê z Marsza³kiem województwa KK maj¹c¹ na celu wspomaganie realizacji celów ochrony /zwalczania bezrobocia/ budowy parku technologicznego /wspierania MŒP/.../ na terenie województwa KK. 3 Centrum bêdzie koordynatorem krajowej sieci oœrodków badaj¹cych... Centrum chce zorganizowaæ w 2002 roku kongres. Równolegle z kongresem odbêdzie siê spotkanie brokerskie poœwiêcone nawi¹zaniu kontaktów z sieciami europejskimi w celu przygotowania wspólnych projektów badawczych i wspó³pracy w sieciach doskona³oœci. Przy wspó³pracy z National Contact Point, Centrum przeszkoli personel w³asny i cz³onków sieci w zakresie przygotowania wniosków i prowadzenia projektów badawczych w Programach Ramowych. Utworzony bêdzie Uczelniany Punkt Kontaktowy 6PR prowadz¹cy dzia³alnoœæ informacyjna i szkoleniow¹ dla wszystkich pracowników... Mapa Instytutu i Centrum Zdjêcia Centrum Struktura zarz¹dzania Instytutem Management of the Centre - coordination (coordinator, Coordination Board, Advisory Board, Task Leaders; roles, meetings) - international Advisory Board - reporting structure Existing infrastructure World scientific position/reputation of the University/Institute - no. of professors - memberships, boards, associations - journals published - unique facilities /access, data bases, collections... - publications over last 50/20 years (diagram?) - monographs - PhD dissertations (foreign PhD students, countries!) - Habilitations - Honoris causa doctorates - Participation in international journal boards - Patents - Licenses - Visits in Institute (countries, diagram, examples) - Visiting professors from the Institute - organization of conferences, seminars - Participation in conferences - PhD students (diagram?) Reputation of the Centre skrót powy szego odnosz¹cy siê tylko do Centrum Experience - R&D projects in FP4, FP5 (listy projektów) - Bilateral projects - Visits - Participation in special conferences, workshops, training's - Experience gained from training's - Membership of associations - Participation in research networks Cooperation with industry, - projects, assessments Cooperation with authorities Participation in national programmes (e.g. targeted projects of KBN) Network/cooperation agreements - international (e.g. Germany, France, Hungary, Lithuania, Russia, China, Ukraine...) - national (e.g. 20 universities, companies,... map!) Budget of the Institute - sources, share, diagram Thematic area - coherence to FP5 action lines - coherence to FP6 priorities WORK DESCRIPTION WP 1 Thematic conferences organization of 1-3 conferences gathering distinguished experts of X, allowing to reestablish links with leading European Centers WP 2 PhD studies International PhD studies will be opened... Exchange of PhD students with University of C will be organized WP 3 Postgraduate studies Strong links to industry..., Post-graduate studies will be established. 6 courses on XXX WP 4 Summer schools To build capacity of the Centre, the summer schools will be organized involved distinguished experts in the field YY Special training materials will be published in the series... and used in PhD studies cd na str. 7

4 Ostatni! Pi¹ty konkurs zamawiany Pomiary i testowanie w Programie Growth Obecnie mamy ju pi¹ty (ostatni) konkurs zamawiany, który og³oszono r., a jego zamkniêcie nast¹pi r. Bud et tego konkursu wynosi 31 mln euro. I. Zadania przewidziane w tym konkursie dla grupy Pomiary i testowanie dziel¹ siê na trzy dzia³y: (i) Metodologia zwi¹zana ze wsparciem dla standardyzacji oraz polityki europejskiej, (ii) Metodologie pomiarów i testowania do zapobiegania oszustwom, (iii) Wsparcie rozwoju Certyfikowanych materia³ów odniesienia (CRM). Na wspomniane dzia³y przeznaczono 11 mln euro. (i) Metodologia zwi¹zana ze wsparciem dla standardyzacji oraz polityki europejskiej obejmuje 17 tematów podzielonych na 4 zagadnienia: Urz¹dzenia maszynowe i kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Temat 1. Rêczne narzêdzia drgaj¹ce Temat 2. Œrednie i wielkie maszyny przemys³owe - kompatybilnoœæ elektromagnetyczna Temat 3. Bezpieczeñstwo funkcjonalne zintegrowanej elektroniki w wielkich maszynach przenoœnych Temat 4. Metodologia oceny ryzyka dla do³¹czenia do EN 1050 Ochronna odzie i tkaniny Temat 5. Testowanie zachowania siê odzie y i rêkawic wobec wysokiej temperatury i ognia Temat 6. Ocena w³aœciwoœci termicznych odzie y ochronnej i ich wykorzystania Temat 7. Organiczne komponenty do produkcji niepalnych materia³ów tekstylnych Temat 8. Przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne w³aœciwoœci tekstyliów Budownictwo Temat 9. Zachowanie sejsmiczne odlanych konstrukcji betonowych w odniesieniu do Eurocode 8 Temat 10. Test zamra ania i odtajania kamieni naturalnych Temat 11. Bariery przydro ne Temat 12. Opór betonu na wnikanie chlorków Zagadnienia przednormatywne Temat 13. W³aœciwoœci przylegania i pêkania odlewów okreœlane przez testowanie na rozci¹ganie Temat 14. Reaktory wodne i testowanie s³abniêcia wi¹zania Temat 15. Techniki optyczne pomiarów naprê eñ Temar 16. Technologia p³ynów w stanach nadkrytycznych Temat 17. Migracje nieflatanowych plastycydów w zabawkach (ii) Metodologie pomiarów i testowania do zapobiegania oszustwom obejmuje 7 tematów podzielonych na trzy zagadnienia: Nauka s¹downicza i dochodzenia kryminalne Temat 18. Okreœlanie pochodzenia nielegalnego maj¹tku Temat 19. Chemiczne zró nicowanie próbek s¹dowych farb samochodowych Temat 20. Identyfikacja osób w oparciu o badania genetyczne polimorfizmu pojedynczych grup komórek Ochrona europejskich interesów ekonomicznych Temat 21. Naruszenie praw patentowych lub procedur w³asnoœciowych dot. wyrafinowanych chemikaliów i farmaceutyków Temat 22. Wykrywanie gatunków zwierzêcych w surowcach i gotowanych b¹dÿ podgrzewanych produktach ywnoœciowych Ochrona zdrowia i bezpieczeñstwa obywateli europejskich Temat 23. Substancje anaboliczne i zwi¹zane z nimi sk³adniki wystêpuj¹ce u byd³a Temat 24. Wykrywanie obecnoœci okreœlonych ryzykownych materia³ów w poddanych obróbce produktach miêsnych (iii) Wsparcie rozwoju Certyfikowanych materia³ów odniesienia (CRM) obejmuje 5 tematów podzielonych na dwa zagadnienia: Techniczne wsparcie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa Temat 25. Okreœlanie wystêpowania mineralnych wêglowodorów t³uszczowych w wodzie, glebie i odpadach Temat 26. Monitorowanie toksyn grzybicznych w zbo ach, pokarmach i paszach Temat 27. Sk³adniki organiczne w œciekach Temat 28. Wieloaromatyczne wêglowodany w kurzu miejskim Ochrona europejskich interesów ekonomicznych Temat 29. Skalowanie rozszczepiaj¹cych energiê spektrometrów rentgenowskich II. Zadania przewidziane w konkursie dla grupy Zapotrzebowanie na wsparcie dla infrastruktury badawczej realizowane bêd¹ poprzez sieci tematyczne i dziel¹ siê na trzy dzia³y: (iv) Ustanowienie wirtualnych instytutów, (v) Informacyjna baza danych, (vi) Infrastruktury pomiarów i zarz¹dzania jakoœci¹. Dla wsparcia dla infrastruktury konkurs przewidzia³ 20 mln. euro. (iv) Ustanowienie wirtualnych instytutów 2 obejmuje 9 tematów: Temat 30. Mikromechatronika dla przemys³u biomedycznego 4 Temat 31. Materia³y kompozytowe (Temat 32. wy³¹czono z konkursu) Temat 33. Materia³y referencyjne Temat 34. Technologie bezprzewodowe dla przemys³u Temat 35. Metrologia termiczna Temat 36. Obróbka plastiku Temat 37. Pakowanie w kapsu³ki Temat 38. Pomiary specjacji Temat 39. Technologia obróbki p³ynów w stanach nadkrytycznych (v) Informacyjna baza danych Temat 40. Europejska informacyjna baza danych dla materia³ów kompozytowych (vi) Infrastruktury pomiarów i zarz¹dzania jakoœci¹ obejmuje 5 tematów podzielonych na 2 zagadnienia: Infrastruktura pomiarów Temat 41. Wprowadzenie dyrektywy UE Elektromagnetyczna kompatybilnoœæ na jednolitym rynku Temat 42. Jakoœæ i porównywalnoœæ europejskich schematów testowania wysokiej sprawnoœci Wsparcie dla laboratoriów w nowostowarzyszonych pañstwach (NAS) Temat 43. Wprowadzenie Dyrektywy niskiego napiêcia w pañstwach kandyduj¹cych Temat 44. Poprawa infrastruktury w metrologii w dziedzinie chemii w pañstwach kandyduj¹cych Temat 45. Testowanie nowych substancji chemicznych - adaptowanie dobrych praktyk laboratoryjnych w pañstwach kandyduj¹cych. Przy sk³adaniu projektów dotycz¹cych tego konkursu mo na do³¹czyæ równie wniosek o finansowanie stypendysty z krajów rozwijaj¹cych siê. Szczegó³owy opis zadañ na bie ¹cy konkurs zamawiany z mini programem pracy dostêpne s¹ na stronie: Na w/w stronie podany jest dostêp do bazy danych CORDIS, z której mo emy znaleÿæ partnera do tego konkursu. Bardzo skutecznie mo emy poszukiwaæ partnerów do konkursów zamawianych korzystaj¹c tak e z formularza do bazy intranetowej programu Growth, który znajduje siê na stronie programu Growth w rozdziale B¹dŸmy aktywni. Konkursy zamawiane w Programie Growth dotyczy³y obszaru pomiarów i testowania oraz wsparcia dla infrastruktury. Konkursy te og³aszane by³y w celu przeprowadzenia badañ (needs for research) lub w celu wsparcia infrastruktury badawczej (needs for support of research infrastructure). Projekty zamawiane mia³y na celu realizowaæ nastêpuj¹ce cele spo³eczno-politycze Unii Europejskiej: 1. Standardyzacji 2. Walki z nadu yciami 3. Poprawy jakoœci. Konkursy zamawiane og³aszane by³y po pozytywnej ocenie i zaakceptowaniu zg³oszonych potrzeb badañ i wsparcia infrastruktury (Expressions of interest) w nastêpuj¹cych obszarach dotycz¹cych pomiarów i testowania: Opracowywania przyrz¹dów i systemów pomiarowych Opracowywania metodologii pomiarowych i testuj¹cych Opracowywania Certyfikowanych Materia³ów Odniesienia oraz nastêpuj¹cych obszarach dotycz¹cych wsparcia dla infrastruktury badawczej: Optymalnego wykorzystania dostêpu do œrednich i du ych infrastruktur Tworzenia referencyjnych baz danych Tworzenia wirtualnych instytutów 1 Rozwoju wsparcia dla infrastruktury pomiarowej i jakoœci zarz¹dzania Na ka dy konkurs zamawiany przypada³a kwota oko³o 30 mln euro i by³o to znacznie mniej ni na konkursy okresowe, ale uwzglêdniaj¹c fakt, e w konkursach tych by³o znacznie mniej uczestników ni w konkursach okresowych mo na zauwa yæ, e konkurs ten by³ bardzo interesuj¹cy. Uwzglêdniaj¹c natomiast fakt, e wskaÿnik sukcesu w tych konkursach by³ wiêkszy ni w konkursach okresowych to na pewno warto by³o w nim wystartowaæ. Zbigniew Turek, Andrzej Jêdrzejewski 1 ) Co to s¹ i jak tworzyæ wirtualne instytuty przedstawiano w artykule znajduj¹cym siê na stronie w rozdziale Vademecum 2 ) Patrz przypis 1

5 Niewykorzystane mo liwoœci dla m³odych (ale nie tylko) naukowców Wyjazdy naukowe sponsorowane przez UE 5 Program Ramowy uto samiany jest ze skomplikowanymi formularzami, trudnoœci¹ w przygotowaniu wniosku grantowego i niskim wspó³czynnikiem sukcesu. Ma³o kto wie, e oferuje on równie ma³e, ale za to ³atwe i przyjemne granty, g³ównie wyjazdowe. Wyjechaæ mo na w ramach ju przyznanych grantów tzw. instytucjonalnych, w których dana instytucja dosta³a pieni¹dze z UE na sfinansowanie Pañstwa podró y i pobytu w zagranicznym oœrodku. Aby rozliczyæ siê z grantu gospodarze musz¹ przyj¹æ okreœlon¹ iloœæ stypendystów i dlatego zwykle pozytywnie odpowiadaj¹ na Pañstwa chêæ skorzystania z mo liwoœci sponsorowanego wyjazdu. DOKTORAT ZA GRANIC? Krótkie stypendia badawcze (3 do 12 miesiêcy) dla doktorantów oferuj¹ Punkty Szkoleniowe Marie Curie (Marie Curie Training Sites). W ramach tych grantów mo na przeprowadziæ czêœæ badañ nad doktoratem. Op³acane s¹ koszty podró- y, stypendium na miejscu (w rycza³towej kwocie 1200 euro miesiêcznie) oraz koszty badañ ponoszone przez jednostkê przyjmuj¹c¹. Aby wyjechaæ na takie stypendium nie trzeba wysy³aæ formularzy do Komisji Europejskiej, wystarczy skontaktowaæ siê z Training Site. Obok publikujemy przyk³adowe oferty oœrodków szkol¹cych doktorantów. Te i inne Punkty Szkoleniowe Marie Curie mo na znaleÿæ w internetowej bazie Cordis: STYPENDIA W LABORATORIACH PRZEMYS OWYCH I ROZWOJOWE Marie Curie Industry Host Fellowships oferuj¹ stypendia w laboratoriach przemys³owych wyjazdy zarówno dla osób, które pracuj¹ nad doktoratem oraz tych ju po doktoracie. Stypendia trwaj¹ 12 do 24 miesiêcy, a w przypadku w³¹czenia stypendium w studia doktoranckie - do 36 miesiêcy. Marie Curie Development Host Fellowships stypendia rozwojowe - dostaj¹ je instytucje naukowe znajduj¹ce siê w tzw. less favoured regions (gorzej rozwiniêtych regionach Unii Europejskiej) na przyjmowanie m³odych naukowców z tytu³em doktora. Oferty stypendialne równie w bazie: WYJAZDY DO INFRASTRUKTUR BEZ OGRANICZEÑ WIEKOWYCH Infrastruktury badawcze (Research Infrastructures) to urz¹dzenia i zak³ady œwiadcz¹ce istotne us³ugi dla spo³ecznoœci naukowej np. wielkie laboratoria, kolekcje (biologiczne, historyczne itp.), specjalne œrodowiska (habitats), biblioteki, muzea, bazy danych, zintegrowane zespo³y niewielkich instytucji badawczych oraz oœrodki fachowe œwiadcz¹ce us³ugi naukowe w szerokim rozumieniu (np. parki narodowe, rezerwaty przyrody, platformy wiertnicze, statki badawcze). Instytucje te dosta³y granty na udostêpnienie swoich laboratoriów i kolekcji naukowcom z krajów EU i stowarzyszonych z programem (w tym Polski). W ramach grantu pokrywane s¹ koszty korzystania z infrastruktury, podró y oraz pobytu za granic¹. Niektóre z tych instytucji przyjmuj¹ wnioski w trybie ci¹g³ym, niektóre og³aszaj¹ konkursy. Baza infrastruktur: PRACA W SIECIACH BADAWCZO-SZKOLENIOWYCH Sieci (Research Training Networks) oferuj¹ dla m³odych naukowców (do 36 urodzin) zarówno przed jak i po doktoracie, wyjazd i pracê w miêdzynarodowych projektach badawczych. UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH NAUKOWYCH Oferta dla m³odych naukowców (tj. przed 36. urodzinami). Komisja pokrywa koszty dojazdu (doœæ oszczêdnie), noclegu i uczestnictwa (w tym jakieœ wy ywienie). Wyszukiwanie konferencji, na które mo na wyjechaæ: WSPÓLNA BAZA WAKATÓW Wszystkie opisane wy ej mo liwoœci mo na znaleÿæ na stronie: Oferta wyjazdowa jest bardzo imponuj¹ca, w bazie vacancies znajduje siê: 651 sieci badawczo - szkoleniowych, 918 konferencji, 150 infrastruktur badawczych, 290 punktów szkoleniowych Marii Curie, 195 przedsiêbiorstw (stypendia przemys³owe), 66 instytutów w LFR (stypendia rozwojowe). Baza ta jest systematycznie rozszerzana! El bieta Ksi¹ ek, Wies³aw Studencki 5 Przyk³ady Punktów szkoleniowych poszukuj¹cych doktorantów PREST, Uniwersytet w Manchester, Wlk. Brytania Nauka, technologia, polityka innowacyjna i zarz¹dzanie dla konkurencyjnoœci Europy: wk³ad innowacji dla konkurencyjnoœci, krajowe systemy innowacyjne w Europie, porównanie polityki naukowej w ró nych krajach, strategia i zarz¹dzanie technologiami w przemyœle europejskim. Uniwersytet w Jyväskylä, Finlandia Psychologiczny rozwój cz³owieka - aspekty metodologiczne, techniczne, praktyczne i interdyscyplinarne: rozwój kognitywny, neuropsychologiczny, rozwój osobowoœci i spo³eczno-emocjonalny, czynniki ryzyka. Centrum Interakcji Zmys³y-Ruch, Uniwersytet w Aalborg, Dania Nauki biomedyczne i in ynieria: protezy neuronowe (elektrody, wzmacniacze, stymulatory), badania sterowania poruszaniem siê cz³owieka (dla metod rehabilitacyjnych), systemy czucia (w badaniach nad bólem). Wydzia³ Genetyki Roslin, VIB, Belgia OdpowiedŸ roœlin na sygna³y rozwojowe i œrodowiskowe: biologia molekularna roœlin, wzrost i rozwój roœliny, kontrola cyklu ycia komórek, interakcje roœliny-nicienie, stres oksydacyjny i obumieranie komórek, biologia komórki w interakcji roœlina-drobnoustroje, bioinformatyka, proteomika genetyki roœlin interakcji Azorhizobium/Sesbania, rozwój liœcia, oparte na mapowaniu klonowanie i biblioteki mutantów, transformacje roœliny powodowane Agrobacterium, powstawanie drzewnika i tworzenie siê drewna, biotechnologia drzewa. EUDOKMA, Europejska Szko³a Doktorska - Wiedza i Zarz¹dzanie, Dania (we wspó³pracy z oœrodkami w Danii, Holandii, Hiszpanii, W. Brytanii, Szwecji, Finlandii i W³oszech): zarz¹dzanie wiedz¹, uczenie korporacyjne, innowacje, teorie firmy, metodologia badañ. Uniwersytet w Manchester, Wlk. Brytania Centrum badañ ankietowych i spisowych Szko³a Rachunkowoœci i Finansów, Manchester, Wlk. Brytania zarz¹dzanie systemami ksiêgowymi i informatycznymi, raporty finansowe, audyt, zawód ksiêgowego, badania zwi¹zku z rynkiem i finansami, badania nad biznesem i polityk¹ publiczn¹. Wydzia³ Fizyki, Grupa Polimerów, Uniwersytet w Leeds, Wlk. Brytania Dynamika polimerów i jej wp³yw na w³aœciwoœci i przetwarzanie: reologia d³ugo-³añcuchowych rozga³êzionych polimerów - zaawansowana teoria, eksperymenty i techniki modelowania, hyper rozga³êzione polimery - techniki modelowania i charakterystyki, dynamika w roztworach i stanach roztopionym i szklistym, rozdzielanie fazowe, krystalizacja i samogromadzenie, zjawiska prekrystalizacji, materia³y wielofazowe - teoria i techniki obliczeniowe dla przewidywania w³aœciwoœci mechanicznych, weryfikacja eksperymentalna. Interdyscyplinarna Podyplomowa Szko³a Interkulturalizmu i Europy Postnarodowej, Uniwersytet w Aalborg, Dania przenikanie siê procesów politycznych, miêdzynarodowych i wielokulturowych Politechnika Wiedeñska, Austria Zaawansowana i stosowana spektroskopia wibracyjna: czynniki chemiczne, chemiometria i in ynieria bioprocesów. Uniwersytet Ulsterski, Wlk. Brytania Spersonalizowany handel elektroniczny przy wykorzystaniu web mining Centrum Badawcze Optoelektroniki, Politechnika w Tampere, Finlandia Technologie pó³przewodników, urz¹dzenia optoelektroniczne i w³ókien optycznych Zespó³ Badawczy Analizy Klasycznej, Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania Ca³ki osobliwe i teoria funkcji

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo