Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO, SŁUBICKIEGO I SULĘCIŃSKIEGO. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

2 SPIS TREŚCI 1. Streszczenie menażerskie Wprowadzenie Przedmiot i cel badania Obszary badawcze Kryteria badawcze Metodologia Analiza dokumentów Badania terenowe Rozdział ogólny Ocena ex-ante Wskaźniki diagnozujące sytuację bieżącą w obszarze dobre zarządzanie Pytania badawcze określające bieżącą sytuację diagnozującą wprowadzenie systemów jakości w urzędach biorących udział w projekcie Procedury i zasady stosowane podczas realizacji projektu Proces komunikacji i współpracy Funkcjonowanie obszaru zarządzania projektem Uzyskanie oczekiwanych produktów Analiza danych Kwestionariusz ankietowy Dokumentacja Projektu Wywiady bezpośrednie z osobami zarządzającymi projektem, Uczestnikami Projektu Podsumowanie ankiet i badań wnioski Rekomendacje Wskazania Załączniki Strona2

3 1. STRESZCZENIE MENEDŻERSKIE Niniejszy raport został opracowany w ramach ewaluacji Ex-ante projektu pn: Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego. Realizowanego w ramach Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miasto Gorzów Wielkopolski - Lidera Projektu. Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie skuteczności działań oraz dostosowanie jakości świadczonych usług administracji publicznej do standardów UE. Na realizację powyższego celu wpłynąć ma osiągnięcie celu ogólnego projektu podniesienia jakości usług publicznych, świadczonych przez pięć Jednostek Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie poprzez cykl zadań mający na celu wdrożenie nowych mechanizmów doskonalenia posiadanej wiedzy i kwalifikacji 375 urzędniczek i urzędników. W efekcie realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie celów szczegółowych: a. poprawa zdolności urzędników w zakresie opracowywania i opiniowania aktów prawa miejscowego, b. poprawa procesów zarządzania w urzędzie, c. umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy specjalistycznej przez urzędnika, d. pogłębienie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami uczestniczącymi w projekcie. Raport został opracowany na podstawie obserwacji, kwestionariuszy ankietowych i wywiadów grupowych przeprowadzonych podczas wizyty studyjnej Ewaluatora projektu w trakcie realizacji projektu w siedzibie Lidera Projektu. Celem działań badawczych zawartych w kwestionariuszach ankietowych i wywiadach z osobami zarządzającymi projektem była diagnoza sytuacji oraz przedstawienia gotowości do realizacji projektu Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego. Badania związane z ewaluacją ex-ante przeprowadzone zostały w okresie r r. Badania miały na celu ocenę kluczowych czynników sukcesu, określenia ryzyka, szans i zagrożeń osiągnięcia rezultatów projektu. Strona3

4 Ewaluację projektu podjęto na podstawie poniższego modelu i planu. Ewaluator Plan działania Wynik bezpośredni Wynik odroczony Ewaluator Projektu Maja Żurkowska Wizyty studyjne -Lider Projektu -Partnerzy projektu -Realizator badań: Maja Żurkowska Badania kwestionariuszowe - październik 2010r - - grudzień 2010r. -kierownik projektu -zespół koordynujący projektu Badania (wywiady) -osoby biorące bezpośredni udział w realizacji projektu i UG. Uzyskano informacje na temat wdrażania i realizacji działań w jednostkach partnerskich w celu przygotowania ewaluacji projektu w pierwszym kwartale jego realizacji. Ewaluator złoży raport. Raport będzie zawierał informacje dotyczące realizacji projektu jak również zwracał uwagę na kwestie problemowe, możliwe do podjęcia środki zaradcze oraz dobre praktyki i przykłady. Ewaluator przeprowadzi analizę mid-term, projektu za 1010r, ex-post projektu za cały okres realizacji projektu. Raport jest podsumowaniem badania ewaluacyjnego Ex-ante, w którym dotychczas brały udział: osoba zarządzająca projektem, osoba odpowiedzialne za rozliczenie projektu, monitoringu, oraz przedstawiciele partnerów i lidera projektu. Wyniki z przeprowadzonych badań będą pomocne w oszacowaniu gotowości do rozpoczęcia realizacji projektu i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Ewaluacja ex-ante miała dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania: W jakim stopniu projekt wychodzi naprzeciw potrzebom beneficjentów? Czy projekt obejmuje wszystkie działania, które powinny zostać podjęte, by osiągnąć założone cele? Co można zmodyfikować w projekcie, by był on bardziej efektywny? Czy jest zdolność do osiągania celów projektu, czy jest optymalne wykorzystanie zasobów Lidera i Partnerów projektu? Określenie stan gotowości do realizacji kolejnych etapów projektu. Dzięki realizacji projektu zostanie zapewnione optymalne wykonywanie zadań publicznych przez pięć JST skupionych w Urzędzie Miasta Gorzów Wielkopolski (urzędy gmin Strona4

5 wiejskich i miejsko - wiejskich biorących udział w projekcie: Miasto Kostrzyn n/ Odrą, Urząd Gminy Witnica, Urząd Gminy Lubniewice, Urząd Gminy Górzyca) poprzez: - usprawnienie zarządzania procesami ich realizacji przez w/w urzędy, - wzrost poziomu kompetencji urzędników dzięki uczestnictwu w szkoleniach, - opracowanie i wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania i działania urzędów, - cykl szkoleń ogólnych i specjalistycznych podnoszących wiedzę i umiejętności urzędnicze, - studia podyplomowe. Wymienione działania przełożą się na zapewnienie wzrostu jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy. PLAN EWALUACJI Miejsce i termin przeprowadzania ewaluacji: Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski dn r r. Osoba przeprowadzająca ewaluację: Maja Żurkowska Ośrodek lub miejscowość Zadania i narzędzia ewaluacji Czas wykonania Urzędy Gmin biorące udział w projekcie Urzędy Gmin biorące udział w projekcie Przeprowadzić, obserwację, rozmowy, ankietę Wizyta I Przeprowadzić, obserwację, rozmowy, ankietę Wizyta II Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone dla potrzeb Lidera Projektu; Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski. Raport został omówiony z przedstawicielem Lidera Projektu, z interesariuszami ewaluacji ex-ante. Przedstawiony był stan przygotowania merytorycznego i organizacyjnego zarządzających do realizacji Projektu w tym w szczególności: - Zachowania efektów nauczania (test L.D. Kirkpatricka). - Uczestników Projektu. - Dokumentacji projektu. Realizator raportu opracował narzędzia oraz procedury ewaluacji. Ewaluacja miała charakter obserwacji podczas wizyty studyjnej, poparta zbieraniem informacji w ankietach, oraz przeprowadzanych wywiadów z osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Strona5

6 W okresie od r r. przeprowadzono pięć badań. Objęły one dwanaście osób biorących udział w realizacji i zarządzaniu projektem. Wyłącznie na ich podstawie został przygotowany raport ex-ante. Indywidualne doświadczenia Ewaluatora uwzględniono natomiast przy końcowej analizie narzędzi ewaluacyjnych i w trakcie poszczególnych analiz działań Partnerów. Strona6

7 2. WPROWADZENIE Raport zawiera analizy związane z badaniem Ex-ante projektu pt. Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego, realizowanego przez Lidera Projektu Miasto Gorzów Wielkopolski w partnerstwie z urzędami gmin wiejskich i miejsko wiejskich: Miasto Kostrzyn nad Odrą, Gmina Witnica, Gmina Lubniewice, Gmina Górzyca. Celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez pięć JST biorących udział w projekcie poprzez cykl zadań mający na celu wdrożenie nowych mechanizmów doskonalenia posiadanej wiedzy i kwalifikacji 375 urzędniczek i urzędników. Cele mają zostać osiągnięte poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania i działania urzędów oraz cykl szkoleń, studia podyplomowe podnoszących wiedzę i umiejętności urzędnicze. W ramach projektu realizowane są zadania mające zapewnić sprawne działanie JST objętych projektem oraz przyczynić się bezpośrednio do osiągnięcia zakładanych celów projektu; 1. Szkolenia. a. Szkolenia ogólne (miękkie), zwiększające poziom umiejętności interpersonalnych urzędniczek i urzędników w zakresie sprawnej i efektywnej obsługi klientów, komunikowania i pracy w zespole, etc., b. Szkolenia specjalistyczne z dziedzin szczegółowo odnoszących się do obowiązków urzędniczych i podnoszące poziom wiedzy z zakresu obowiązujących w danej dziedzinie uregulowań prawnych i rozwiązywania praktycznych problemów przy ich stosowaniu. 2. Kwartalne spotkania przedstawicieli JST z regionu, na którym realizowany jest projekt i wymiana doświadczeń w zakresie wybranych usług publicznych. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, oraz porównywanie, jakości wybranych usług publicznych. Doradztwo w zakresie dobrych praktyk. Doradztwo zewnętrzne polega na kwartalnych spotkaniach przedstawicieli JST z doradcą zewnętrznym w celu stałej wymiany opinii i oceny podejmowanych działań oraz wskazania standardów, jakim powinny one podlegać. Strona7

8 3. Opracowanie systemów służących poprawie zarządzania, jakości świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego: a. systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów, b. systemu aktualizowania opisu usług świadczonych w urzędach, c. kodeksu etycznego. d. studia podyplomowe podnoszące kompetencje szczegółowe, z zakresu prawa i administracji publicznej oraz menadżerów samorządu terytorialnego. 3. PRZEDMIOT I CEL BADANIA Przedmiotem badania była diagnoza sytuacji w pierwszym kwartale realizacji projektu pt. Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego. Dotyczyła przygotowania Lidera i Partnerów do realizacji wyznaczonych celów projektu - Wzrostu jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST biorące udział w projekcie. Przeprowadzone analizy badawcze miały na celu określenie słabych i mocnych stron oraz wskazanie możliwości zagrożeń, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu, a także możliwych usprawnień, ułatwiających prowadzenie projektu. Wyniki z ewaluacji pozwolą na poznanie problemów i trudności, jakie napotkać może realizacja tego typu projektu OBSZARY BADAWCZE W ramach prowadzonych prac badawczych analizowane były cztery rodzaje obszarów badawczych. Analiza objęła 4 główne obszary badawcze: 1. procedury i zasady stosowane podczas realizacji projektu, 2. proces komunikacji i współpracy członków zespołu realizującego projekt, 3. funkcjonalność systemu zarządzania projektem, 4. uzyskanie oczekiwanych produktów i rezultatów projektu. Zasadniczym problemem badawczym było poznanie: W jakim stopniu projekt wychodzi naprzeciw potrzebom beneficjentów? Czy projekt obejmuje wszystkie działania, które powinny zostać podjęte, by osiągnąć założone cele? Strona8

9 Przygotowanie do oceny efektywności szkoleń testem D. Kirkpatricka. Gotowość do realizacji kolejnych etapów projektu KRYTERIA BADAWCZE W badaniu uwzględnione zostały następujące kryteria ewaluacyjne: Adekwatność w jakim stopniu podejmowane działania są zgodne z procedurami, potrzebami zespołu realizującego projekt oraz celami projektu. Skuteczność skuteczność działań podejmowanych przez instytucje zaangażowane w realizację projektu. Zdolność do osiągnięcia celów, optymalne wykorzystanie zasobów organizacji. Użyteczność rozumiana jako stopień funkcjonalności stosowanych sposobów realizowania projektu. Strona9

10 4. METODOLOGIA Założenia metodologiczne procesu badawczego. Wykonujący ewaluację uzgodnił interpretację zadania ewaluacyjnego i uznał, że przedmiotem ewaluacji ma być ocena efektywności szkolenia w kontekście grup docelowych korzystając z testu D. Kirkpatricka, oraz dokumentacji projektowej i gotowości zespołu projektowego do realizacji projektu. Kluczowymi kwestiami, którym Ewaluator poświęcił znaczną ilość czasu, było poszukiwanie odpowiedzi na pytania i obszary badawcze: 1. Procedury i zasady stosowane podczas realizacji projektu. 2. Proces komunikacji i współpracy członków zespołu realizującego projekt. 3. Funkcjonalność systemu zarządzania projektem. 4. Uzyskanie oczekiwanych produktów projektu. 5. Jakie informacje mają być zbierane w czasie realizacji ewaluacji? 6. Jakimi metodami zbierać należy informacje? 7. W jaki sposób zebrane informacje mają być poddane obróbce, zinterpretowane i spisane? 8. Ocena efektywności szkoleń testem D. Kirkpatricka. Poszukując odpowiedzi na pierwsze cztery pytania Ewaluator kierował się uwagami oraz sugestiami i opiniami przedstawionymi na spotkaniach z Liderem Projektu i osobami uczestniczącymi w realizacji projektu ze strony Urzędów Gmin biorących udział w projekcie. Narzędzia, jakimi posługiwał się Ewaluator to wywiad, obserwacja, kwestionariusz ankietowy, wewnętrzne dokumenty projektowe każdego z partnerów. Pojęcie oceny efektywności szkolenia można zdefiniować jako systemowe gromadzenie informacji i formułowanie sądu wartościującego o wszystkich elementach systemu szkolenia pracowników (Piechnik-Kurdziel s.44). W literaturze przedmiotu przedstawiono różne modele prowadzenia oceny efektywności szkoleń. Do najbardziej użytecznych i najczęściej stosowanych sposobów ewaluacji realizowanych programów szkoleniowych należy powstały w latach sześćdziesiątych model D. Kirkpatricka. Analiza efektywności przedsięwzięć szkoleniowych powinna być prowadzona na czterech poziomach korzyści: Strona10

11 poziom reakcji, na którym zbiera się subiektywne opinie i oceny stopnia zadowolenia uczestników szkolenia; pomiaru dokonuje się zazwyczaj tuż po zakończeniu szkolenia, poziom nauczania, na którym za pomocą testów czy innych form sprawdzania wiedzy dokonuje się oceny stopnia osiągnięcia celów dydaktycznych szkolenia, poziom zachowania, na którym określa się wpływ programów szkoleniowych na modyfikację zachowań na stanowisku pracy, poziom rezultatów, na którym identyfikuje się korzyści osiągane przez uczestników szkolenia po jego ukończeniu, uwidoczniające się w wynikach funkcjonowania całej organizacji. Pytania dotyczące efektywności programu szkoleniowego w ewaluacji ex-ante: Czy zapewnione są wszystkie elementy wpływające na efektywność szkoleń wg. D. Kirkpatricka? Czy projekt rzeczywiście wychodzi naprzeciw potrzebom beneficjentów? Czy zasoby organizacji realizujące projekt są odpowiednie do realizacji projektu? Czy partnerzy mają zdolność do osiągnięcia zakładanych celów miękkich Projektu? 4.1. ANALIZA DOKUMENTÓW W pierwszym etapie przeprowadzono analizę dokumentów związanych z realizacją projektu: Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, Sprawozdania, Harmonogramy, Umowy, Dokumenty wypracowane w ramach projektu, Inne dokumenty związane z realizacją projektu BADANIA TERENOWE W drugim etapie ewaluacji przeprowadzone zostały badania oparte na dwóch metodach badań terenowych: - pogłębione wywiady indywidualne - telefoniczne (IDI) z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, Strona11

12 - kwestionariusze ankietowe (rozesłano ankietę do urzędów biorących udział w projekcie mailem z prośbą o informację zwrotną). Celem badania było zebranie informacji związanych z przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym do realizacji projektu przez partnerów i osoby zarządzające. Polegało to na udzieleniu pisemnych odpowiedzi przez osoby biorące udział w zarządzaniu projektu ze strony Ledera i Partnerów Projektu. Czas, w jakim przeprowadzono badanie obejmował okres r r. Próba, na której zostały przeprowadzone badania obejmowała osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu, po stronie Lidera, Partnerów Projektu i członków zespołu projektowego. Instrumentami pomiarowym wykorzystanymi w badaniach były kwestionariusze ankiet i wywiadów grupowych, których wzór zamieszczony jest w załączniku. Strona12

13 5. ROZDZIAŁ OGÓLNY Na podstawie analizy zebranych materiałów empirycznych i przeprowadzonych badań nasuwają się następujące ogólne uwagi co do realizacji tego projektu. Jedną z istotnych kwestii jest jasne określenie zasad uczestnictwa i współpracy w projekcie specjalistów z zewnątrz w zakresie wymiany dobrych praktyk itp. Wszelkiego typu niejasności w tych sprawach mogą prowadzić do konfliktów w zespole i znacząco wpływać na prowadzone prace. Współpraca pracowników i uczestników projektu ze specjalistami z zewnątrz w ramach projektu sprzyja wymianie informacji i doświadczeń, wzbogaca zaangażowane osoby, wspomagając rozwój ich potencjału zawodowego. Pomaga też spojrzeć na dane zagadnienia z różnych perspektyw. Kolejnym ważnym elementem jest dobór zespołu projektowego. Kluczową osobą jest kierownikiem. Cenne jest, jeśli taka osoba koordynująca pracę nad projektem posiada oprócz wiedzy i doświadczenia również wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, pozwalających jej na efektywne zarządzanie zespołem (jasny podział obowiązków, delegowanie zadań, planowanie i porządkowanie pracy, motywowanie pracowników) oraz skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Cenne jest sięganie po recenzje zewnętrzne przez kierownika projektu, a tym samym konfrontowanie swojego systemu wykonywania pracy z opinią zewnętrzną. Pomaga to zachować obiektywizm i zmniejszyć ryzyko zbytniego przywiązania do wypracowywanych rozwiązań. Pozwala również dostrzec potencjalne błędy w koordynowaniu pracami nad projektem jeszcze we wczesnym etapie i skorygować je. Zespół zyskuje dzięki temu szersze spojrzenie i wiedzę. W projekcie i jego zadaniach zadbano o dostępną i sprawną obsługę prawną w celu zwiększenia terminowości realizowanych zadań i ustalenia jasnych zasad współpracy związanych z ogłaszaniem przetargów na wykonanie zadań związanych z projektem. Wąskie gardła w tych obszarach mogą utrudnić albo wręcz uniemożliwić wywiązanie się z zobowiązań wynikających z harmonogramu projektu oraz przyczynić się do spadku motywacji kadry. Dlatego wnioskodawca korzysta z obsługi prawnej osoby zatrudnionej w urzędzie miasta Gorzowa Wlkp. Strona13

14 W zwiększeniu efektywności prac projektowych może pomóc uwzględnienie niektórych kwestii związanych z procedurami, tj. szybkości uruchamiania procedur na poziomie projektu, ich zasadności i uproszczenia do niezbędnego minimum, pozwalającego na sprawne funkcjonowanie i zbieranie informacji. Pomóc może także opracowanie sposobu systematycznego i uporządkowanego gromadzenia danych (wiedzy), oraz wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie realizacji projektu. Jedną z ważniejszych rzeczy jest też opracowanie i wdrożenie sprawnego systemu monitorującego realizację zadań, który uwzględniałby obszary związane z finansami, terminowością oraz wykonaniem zadań i ich rezultatami. W przypadku projektu zawierającego 38 zadań, których realizacja obejmuje pięć JST, należy odpowiednio wcześnie zainicjować współpracę między tymi działaniami, m.in. organizując systematyczne spotkania ich przedstawicieli oraz warsztaty pracy zespołowej. Projekt zawiera rozbudowane zadanie, do którego wchodzą szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz wsparcie moderatora podczas dobrych praktyk. W dokumentacji projektowej określone zostało badanie efektów szkoleń wykorzystując test D. Kirkpatricka na czterech poziomach. Dlatego szkolenie, traktowane jako inwestycja, winno być oceniane pod kątem jego efektywności. Bez takiej oceny nie ma możliwości stwierdzenia, czy zostały osiągnięte przyjęte w tym zakresie cele, a następnie czy uczestnicy poszerzyli swój potencjał kwalifikacyjny, czy dokonany został transfer nowej wiedzy i czy w wyniku tego transferu nastąpiły oczekiwane zmiany oraz czy zmiany te wpłynęły pozytywnie na efektywność danej osoby. Ocenianie to domyka działalność szkoleniową w pełny cykl i daje wskazówki, co do przyszłych posunięć w systemie doskonalenia, zatem jest bardzo istotnym składnikiem modelu szkolenia. Dlatego osoby biorące udział w realiach projektu powinny zapoznać się z procesem oceny efektywności procesu szkolenia i doskonalenia merytorycznego oceny efektywności szkolenia wraz z ich, empiryczną egzemplifikacją. Wykorzystywać powinny źródła z istniejącego materiału teoretycznego zawartego w literaturze dotyczącej poruszanej problematyki. Strona14

15 Proces szkoleniowy w tym ujęciu rozumiany jest jako ustrukturalizowane zdyscyplinowane działanie stanowiące sekwencję kolejnych etapów, przedstawia to poniższy schemat: Potrzeby szkoleniowe - kto ma być szkolony? - czego powinien się nauczyć? - co już wie? Ustalenie celów szkolenia - konkretnych - mierzalnych Planowane oceny szkolenia - czy szkolonym podobał się program? - czy zrealizował cele szkolenia? - czy osiągają lepsze wyniki? Opracowanie programu szkolenia - treść - metody - miejsce - szkoleniowcy Realizacja szkolenia Ocena szkolenia Modyfikacja programu szkolenia na podstawie jego oceny. schemat. 1. Proces szkolenia w organizacji. Źródło: Griffin, W.R Podstawy zarządzania organizacjami, s Mając na uwadze powyższe należy monitorować sytuację aby stworzyć adekwatny program szkoleniowy, co z kolei pozwala trenerom prowadzić szkoloną grupę w kierunku precyzyjnie określonych celów. Wyznaczenie celów i wyników szkoleń ma kluczowe znaczenie dla opracowania programu szkoleniowego, doboru form i metod, a następnie rzetelnej oceny efektywności całego, dalszego procesu szkoleniowego. Strona15

16 6. OCENA EX-ANTE PROJEKTU. Oceny dokonuje się w celu określenia przygotowania zespołu realizującego projekt do jego wdrożenia oraz określenia mogących wystąpić turbulencji podczas jego realizacji. Ewaluator po przeprowadzeniu oceny odpowiedzi na pytania diagnozująco - badawcze ma pewność, że zespół projektowy osiągnie zakładane rezultaty projektu, które będą satysfakcjonujące zarówno dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i wnioskodawców. Pomiędzy podmiotami realizującymi projekt została zawarta umowa partnerska na rzecz realizacji projektu Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację Proces rekrutacji rozpoczęto od weryfikacji potrzeb szkoleniowych, które zostały uwzględnione w proponowanych szkoleniach. Rekrutacja była przeprowadzona zgodnie z uwzględnieniem zasady równości szans równości płci. Podstawowym kryterium uczestnictwa w projekcie było wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy w ramach JST, biorących udział w projekcie. Z dokumentacji rekrutacyjnej w grudniu 2010 roku wynika że zostały osiągnięte wskaźniki dotyczące rekrutacji Uczestników Projektu. a. Liczba uczestników projektu 375 os. (147 M, 288 K) - lista rezerwowa 36 os. (20 M, 16 K) b. Liczba os. kadry zarządzającej biorącej udział w projekcie 11 os. (5 M, 6 K) b. Liczba uczestników projektu w wieku 45+, ogółem 78 os. (25 M, 53 K) c. Liczba uczestników projektu nie zawierających się w w/w grupach 100 os. d. Liczba kobiet 135 os. e. Liczba mężczyzn 54 os. f. Liczba uczestników szkoleń razem 189 os. (54M, 135K) g. Liczba osób, które rozpoczęły studia podyplomowe 54os. (16 M, 38K) Zgodnie z podpisana umową jest 375 osób (z pięciu JST), po procedurach PZP Wnioskodawca wykonał zamówienie uzupełniające na studia podyplomowe, otrzymał zgodę z IP2 na zwiększenie ilości osób z 24 na 54. i. Liczba osób niepełnosprawnych 14 os. j. Liczba osób z terenów wiejskich 25 os. Strona16

17 6.1 Wskaźniki diagnozujące sytuację bieżącą w obszarze Państwo Prawa. a. Liczba uchwał JST uchylonych przez wojewodę w 2009r w 5 JST biorących udział w projekcie: Łączna liczba uchwał uchylonych przez Wojewodę w 2009r wśród urzędów biorących udział w projekcie wynosi 3szt. Tylko w Gminie Witnica w 2 uchwałach po 1 paragrafie i 1 uchwała uchylona przez RIO. Wśród pozostałych czterech Urzędów Gmin nie było uchylonej żadnej uchwały. b. Liczba uchylonych decyzji administracyjnych przez SKO w 2009r? W UG Lubniewice było 12 decyzji, w UG Witnica 7 decyzji i w UG Górzyca jedna decyzja. W Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp. i UM Kostrzynie nad Odrą nie było uchylonych decyzji. c. Liczba decyzji administracyjnych wydanych po terminach określonych w KPA? Tylko w UG w Górzycy była wydana 1 decyzja po terminie. 6.2 Wskaźniki diagnozujące sytuację bieżącą w obszarze Skuteczność i Efektywność i Partycypacja i Przejrzystość. Pytania badawcze określające bieżącą sytuację diagnozującą wprowadzenie systemów jakości w urzędach biorących udział w projekcie. a. Jaki jest wskaźnik poziomu mierzenia satysfakcji klientów, z jakości świadczonych usług publicznych przez urząd w 2009r? W UM w Kostrzynie nad Odrą 90% pozytywnych opinii z ankiet, w pozostałych urzędach nie ma systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów. b. Jaki jest system zarządzania, jakością pracy urzędu, być może nie ma i będzie dopiero wdrożony podczas realizacji projektu? W UM w Gorzowie Wlkp. i w UG w Lubniewicach będzie dopiero wdrożony, w pozostałych urzędach nie ma. c. Liczba konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla gmin? W UM w Gorzowie Wlkp. Były trzy konsultacje w sprawach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata ; sześć decyzji środowiskowych wydał Wydział Ochrony Środowiska, dla inwestycji które znacząco mogą oddziaływać na środowisko; jedno postępowanie dla Programu ochrony środowiska i planowania gospodarczego odpadami (dot. azbestu); Wydział Inwestycji, przeprowadza konsultacje Strona17

18 z mieszkańcami przed realizacją projektu np. budowy drogi czy mieszkańcy chcą coś zmienić. W UG w Lubniewicach były dwie konsultacje. W UG w Witnicy około piętnaście konsultacji w ciągu 2010 roku, dotyczyły decyzji środowiskowych - konsultacje społeczne z mieszkańcami przed realizacją projektów inwestycyjnych. d. Jak często odbywają się konsultacje społeczne? Jakich zagadnień one dotyczą? W UM w Gorzowie Wlkp. były trzy konsultacje w sprawach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata ; sześć decyzji środowiskowych wydał Wydział Ochrony Środowiska, dla inwestycji które znacząco mogą oddziaływać na środowisko; jedno postępowanie dla Programu ochrony środowiska i planowania gospodarczego odpadami (dot. azbestu); Wydział Inwestycji, przeprowadza konsultacje z mieszkańcami przed realizacją projektu np. budowy drogi. W UG w Witnicy odbywają się kilka razy do roku w sprawie współpracy z organizacjami społecznymi, w sprawach dotyczących oświaty, inwestycji i zagospodarowania przestrzennego. W UG w Lubniewicach konsultacje społeczne odbywają się w sprawie przystąpienia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. e. Czy stosowana jest mapa aktywności organizacji pozarządowych na terenie gmin i powiatu. Nie jest stosowana mapa aktywności organizacji pozarządowych w żadnym JST. f. W jaki sposób jest badana i mierzona, jakość obsługi klienta w urzędach gmin? W UM w Kostrzynie nad Odrą jakość usług klientów mierzona jest za pomocą ankiety, która zamieszczona jest na stronie internetowej UM. W UG w Górzycy i UG Lubniewic jakość usług obsługi klienta mierzona jest poprzez ocenę pracy pracowników na podstawie wewnętrznych procedur. UM Gorzów Wlkp., ocenia pracę pracowników na podstawie wewnętrznych procedur oraz skarg i wniosków wpływających od klientów. UG w Witnicy nie prowadzi oceny pracy pracowników. g. Czy urzędy biorące udział w projekcie mają wypracowany model współpracy z organizacjami pozarządowymi? - jaka była w 2009r liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe? W UM w Kostrzynie n. Odrą organizacje pozarządowe realizowały 8 zadań publicznych, w UG w Witnicy 24 zadania publiczne. W Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., programy Strona18

19 są podejmowane w drodze Uchwał Rady Miasta. Pierwszy realizowany jest w zakresie dotyczącym współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pogramy te uchwalane są w miesiącu listopadzie na poprzedzający rok, na który są uchwalane. Programy podgalają ciągłej ewaluacji, uwzględniane są nowe zjawiska i potrzeby. Formułowane wnioski wynikają z potrzeb społeczności lokalnej. UG Górzyca corocznie uchwala Program współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Głównym celem programu jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez samorząd działań organizacji pozarządowych poprzez powierzenie im ustawowych zadań gminy. W roku 2009 zostały zrealizowane 2 zadania publiczne h. Poziom procentowy poboru opłat i podatków lokalnych przez urząd w 2009r. W UG w Lubniewicach poziom poboru opłat i podatków lokalnych wynosi 101,12%, w UM w Gorzowie Wlkp. 93,45%, w UG w Witnicy 88,4%, w UG w Górzycy ok. 80%. i. Czy urząd ma wypracowane jednolite rozwiązania organizacyjne i standardy, jakości realizacji zadań publicznych w drodze wymiany wiedzy i doświadczeń między projektodawcami? Żaden z urzędów biorących udział w projekcie nie ma wypracowanych jednolitych rozwiązań organizacyjnych i standardów realizacji zadań publicznych. j. Proszę określić poziom wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczych w zakresie stosowania objętych projektem optymalnych modeli, procedur, metod oraz informatycznych narzędzi zarządzania procesami realizacji zadań JST? W UG w Witnicy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych posiadają wykształcenie wyższe, nie wszyscy jednak posiadają wykształcenie na kierunku administracyjnym, tym samym z przepisami administracyjnymi często stykają się po raz pierwszy. Taki stan rzeczy wymaga ciągłego podnoszenia wiedzy zatrudnionych pracowników poprzez szkolenia tematyczne. Uwagę również zwraca fakt, zainteresowania przez pracowników w wieku 45+ szkoleniami z zakresu obsługi informatycznej. W dobie powszechnej informatyzacji komputer z kompletnym oprogramowaniem jest podstawowym narzędziem pracy każdego człowieka, stąd duża świadomość wśród tej grupy urzędników Strona19

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowy folder z realizacji projektu

Pamiątkowy folder z realizacji projektu Pamiątkowy folder z realizacji projektu 1. Informacje ogólne o projekcie Projekt nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe, realizowany przez Miasto Gorzów Wlkp., był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU WYŻSZA JAKOŚĆ I WZROST KOMPETENCJI URZĘDNICZYCH = SPRAWNY SAMORZĄD POWIATU LIMANOWSKIEGO 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH. w ramach projektu pt. Modernizacja zarządzania oraz Szkolenia podnoszące

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH. w ramach projektu pt. Modernizacja zarządzania oraz Szkolenia podnoszące REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu pt. Modernizacja zarządzania oraz Szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP Nr projektu UDA-POKL.05.02.01-00-006/10

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

1. Koordynator/koordynatorka projektu

1. Koordynator/koordynatorka projektu Gmina Pilchowice w ramach projektu Wiejskie szkoły światowy poziom nauczania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwca 2015 r. DSWM-WOPG.0707.2.2014.PS

Warszawa, czerwca 2015 r. DSWM-WOPG.0707.2.2014.PS DSWM-WOPG.0707.2.2014.PS Warszawa, czerwca 2015 r. Pan Dariusz Bonisławski Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska ul. Krakowskie Przedmieście 64 00-322 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.52.2012 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie: Regulaminu realizacji projektu pn. Indywidualne potrzeby powszechne możliwości współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zst.suwalki.pl Suwałki: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry do realizacji projektu pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Łomży Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH REALIZOWNYCH W RAMACH PROJEKTU: Partnerstwo gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędów. 1 Informacje ogólne o Projekcie 1. Projekt pt.: Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU 2 RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. WZMOCNIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH I UZGADNIANIA

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych:

Działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu oraz zidentyfikowani adresaci poszczególnych działań komunikacyjnych: Strona1 PLAN KOMUNIKACJI LSR Główne cele działań komunikacyjnych: Celem planu komunikacji jest zarówno bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników),

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA NOWOCZESNA ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Prezentacja projektu Prowadzący: Paweł Kamiński Agenda Geneza projektu Zadania do realizacji Agenda Geneza projektu Projekt systemowy Projekt konkursowy MSWiA Geneza

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej

Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej Regulamin realizacji projektu i praktyki obserwacyjnej Projekt pt. Zaangażowanie lokalnego biznesu i społeczności lokalnej w efektywne kształcenie zawodowe zagraniczna praktyka obserwacyjna nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy: Regulamin Zarządzania i Realizacji Projektu w kontekście ogólnych zasad zarządzania Projektami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Wydział Współpracy Społecznej

Wydział Współpracy Społecznej Wydział Współpracy Społecznej Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Komunikacji Społecznej Anna Petroff-Skiba Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Numer Projektu: WND-POKL.09.01.01-26-044/13

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy

Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy Powiat/nazwa jednostki:. Skład Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę:.. Współpraca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kompetentny urzędnik-wyższa jakość obsługi mieszkańców,

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kompetentny urzędnik-wyższa jakość obsługi mieszkańców, Załącznik do Zarządzenia Nr 120.108.2011 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 13.10.2011r Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Kompetentny urzędnik-wyższa jakość obsługi mieszkańców, Definicje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 października 2013

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK WEWNĘTRZNA PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI SZKOLENIOWEJ INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI EUROKREATOR ANNA KUNASZYK 1. Standardy dotyczące zarządzania jakością usługi szkoleniowej. 1.1 Instytut Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo