ABBOTT. Szanowni Paƒstwo NR 3 (3) Spis treêci. Rok 2003 b dzie rokiem wielu istotnych zmian i powa nych wyzwaƒ dla diagnostyki laboratoryjnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABBOTT. Szanowni Paƒstwo NR 3 (3) Spis treêci. Rok 2003 b dzie rokiem wielu istotnych zmian i powa nych wyzwaƒ dla diagnostyki laboratoryjnej."

Transkrypt

1 ABBOTT NR 3 (3) G R U D Z I E Spis treêci Problemy standaryzacji we wspó czesnej diagnostyce laboratoryjnej 2 Konsensus w sprawie wirusowego zapalenia wàtroby typu C ustalony na Mi dzynarodowej Konferencji EASL 6 AktualnoÊci dotyczàce wirusowego zapalenia wàtroby typu B 11 Szanowni Paƒstwo Rok 2003 b dzie rokiem wielu istotnych zmian i powa nych wyzwaƒ dla diagnostyki laboratoryjnej. Laboratoria przygotowujà sie do skomplikowanego procesu akredytacji w trudnych warunkach niedostatków bud etowych, które dodatkowo mo e skomplikowaç zmiana p atnika i zastàpienie Kas Chorych Narodowym Funduszem Zdrowia. W wielu placówkach ochrony zdrowia trwajà procesy restrukturyzacji i integracji, które nie omijajà laboratoriów, a cz sto tam w asnie si rozpoczynajà. Dla producentów i dystrybutorów diagnostyki in vitro rok 2003 to statni rok przygotowaƒ do wejêcia w struktury Unii Europejskiej, z licznymi zmianami prawnymi dotyczàcymi rejestracji produktów, procedur jakoêci i zasad obrotu handlowego. U progu tego wa nego dla nas wszystkich roku, w imieniu ca ego zespo u firmy Abbott Laboratories Poland, sk adam Paƒstwu najserdeczniejsze yczenia wielu sukcesów i radoêci. Niech 2003 rok dobrze si zapisze w Paƒstwa yciu zawodowym i prywatnym! Katarzyna Czuperska Dyrektor Abbott Laboratories Poland

2 Prof. dr hab. med. Dagna Bobilewicz Zak ad Diagnostyki Laboratoryjnej Wydzia u Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie PROBLEMY STANDARYZACJI WE WSPÓ CZESNEJ DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ Jednym z problemów wspó czesnej diagnostyki laboratoryjnej jest osiàgni cie konsensusu pomi dzy sprostaniu rzeczywistym potrzebom, zgodnym ze stanem wiedzy medycznej a rachunkiem ekonomicznym, stanowiàcym podstaw racjonalnego dzia ania ka dego systemu ochrony zdrowia. Na ograniczenie kosztów istotny wp yw mo e mieç zachowanie wiarygodnoêci badaƒ i zaufanie lekarzy do wyników jak równie porównywalnoêç wyników, uzyskanych w ró nych laboratoriach. ÂwiadomoÊç, e wynik uzyskany z ka dego laboratorium jest porównywalny i jego interpretacja dostarcza takich samych informacji ogranicza liczb badaƒ powtarzanych tylko dla pewnoêci. Wiele ró nych czynników, nie zwiàzanych z popularnie zwanà jakoêcià pracy ma wp yw na porównywalnoêç badaƒ. Wprowadzenie systemów kontroli mi dzylaboratoryjnych, których celem w du ej mierze jest w aênie ocena porównywalnoêci wyników, uzyskiwanych z ró nych laboratoriów przyczyni o si w istotny sposób do wykazania roli ró nych elementów systemu na powstanie ostatecznego wyniku. WÊród nich mo na wymieniç 3 najcz stsze: rodzaj metody (przebieg i warunki reakcji, rodzaje przeciwcia ) rodzaj stosowanego wzorca wobec którego dana metoda jest standaryzowana wp yw czynników interferujàcych W zakresie chemii klinicznej, gdzie wi kszoêç z metod oparta jest na dobrze znanych prostych reakcjach punktu koƒcowego lub kinetycznych, prowadzonych w okreêlonych warunkach, a oznaczane parametry sà na ogó dobrze okreêlonymi substancjami, mo liwymi do uzyskania w czystej postaci i niezmienionej formie istniejà ÊciÊle sprecyzowane metody tak referencyjne jak i rutynowe. Zdecydowanie wi ksze trudnoêci napotyka si w oznaczeniach immunochemicznych, opartych na reakcji antygen przeciwcia o. Reakcje najcz Êciej przebiegajà wieloetapowo i z za o enia obarczone sà wi kszym b dem analitycznym, nawet wówczas, kiedy sà wykonywane przez wysokiej klasy analizatory. Dla wi kszoêci stosowanych powszechnie metod s u àcych do oznaczeƒ niezwykle istotnych parametrów takich jak markery nowotworowe, niektóre hormony czy przeciwcia a nie ma metod referencyjnych ani ustalonych standardów mi dzynarodowych zwanych równie materia ami referencyjnymi. Jest to wynikiem specyfiki reakcji immunochemicznych i niejednorodnej budowy zwiàzków w nich oznaczanych. Do czynników wp ywajàcych w zasadniczy sposób na przebieg reakcji i ostateczny wynik zaliczyç nale y m. innymi: HeterogennoÊç oznaczanej substancji. Wiele substancji oznaczanych metodami immunochemicznymi z natury swej jest heterogennych. èród em heterogennosci jest wyst powanie ró nych podjednostek (np. beta HCG) fragmentów (PTH), kompleksów (PSA), form (troponina), podtypów (CEA), które nawet w warunkach fizjologicznych wykazujà zarówno zmiennoêç wewnàtrzosobniczà, jak i ulegajà zmianie w ró nych stanach fizjologicznych. Pobranie i przechowywanie materia u. Sposób pobrania, dobór odpowiedniego antykoagulantu odgrywa istotnà rol w porównywalnoêci wyników. Jako przyk ad, majàcy du e znaczenie w praktyce mogà pos u yç ró nice pomi dzy st eniami troponiny oznaczanymi w surowicy i osoczu krwi pobranej na heparyn. Efekt pod o a (matrix effect). Pojecie tzw. efektu pod o a najcz Êciej jest stosowane w odniesieniu do materia ów kontrolnych, odpowiednio preparowanych, które w znaczàcy sposób ró nià si swoimi w aêciwoêciami od materia u biologicznego surowicy lub osocza, co powoduje ró nice w uzyskiwanych wartoêciach w zale noêci od stosowanej metody. Ma to równie odniesienie do surowic natywnych, pochodzàcych od pacjentów. Surowice lipemiczne, ó taczkowe czy wykazujàce Êlady hemolizy, a tak e o wysokiej lub bardzo niskiej zawartoêci bia ka mogà byç przyczynà uzyskiwania wartoêci nie zgodnych z rzeczywistymi. Znane jest fa szywie zani one st enie kreatyniny w surowicach ó taczkowych czy tez fa szywie zawy one wartoêci bilirubiny w surowicach wybitnie lipemicznych. Niestety mniej jest danych dotyczàcych zwiàzków, oznaczanych w reakcjach immunochemicznych. Rodzaj stosowanych przeciwcia. Istotnà rol odgrywa rodzaj stosowanych przeciwcia (monoklonalne, poliklonalne), których swoistoêç w stosunku do ró nych epitopów mo e byç ró na i nawet przy stosowaniu tego 2 ABBOTT

3 samego standardu powodowaç rozbie noêci wyników uzyskanych ró nymi metodami. Interferencj ze strony przeciwcia nieswoistych, obecnych w badanej surowicy, do których mo na zaliczyç autoprzeciwcia a np. przeciwtarczycowe, przeciwcia a anty-mysie (HAMA) oraz heterofilne, wytwarzane przeciw swoistym immunoglobulinom zwierz cym (dotyczy to g ównie reakcji jednostopniowych). Reakcje krzy owe pomi dzy oznaczanà substancjà a innymi substancjami o podobnej budowie, obecnymi w surowicy (np. Lpa i plazminogen ze wzgl du na podobnà struktur ). Inne interferencje. Jako przyk ad mo na podaç opisane ostatnio przedawkowanie naparstnicy na skutek fa szywie zani onych wyników oznaczeƒ digoksyny, spowodowanych wp ywem spironolaktonu i innych sterydów Techniki pomiarowe, z uwzgl dnieniem rodzaju stosowanego znacznika i czu oêci detekcji sygna u. Techniki rozdzia u frakcji w czasie procesu analitycznego Rodzaj i trwa oêç roztworów do rozcieƒczeƒ, a nawet numer serii odczynników Bardzo istotnym elementem we wszystkich dzia ach laboratorium jest stosowanie jednakowego materia u referencyjnego, który w j zyku potocznym przek ada si na poj cie standardu albo wzorca. Klasyczny wzorzec w oznaczeniach biochemicznych by a to odwa ona substancja o odpowiednim stopniu czystoêci, rozpuszczona w okreêlonym rozpuszczalniku. Wobec trudnoêci w okreêleniu optymalnych cech dla rozpuszczalnika, który powinien mieç w aêciwoêci zbli one do materia u biologicznego surowicy rozpocz to prace nad okreêleniem metod definitywnych i referencyjnych, przy pomocy których st enie oznaczane w materiale zbli onym do surowicy natywnej mog oby byç oznaczane i traktowane jako materia referencyjny. Najlepszym przyk adem tego rodzaju dzia alnoêci by y prace podj te przez CDC (Center for Diseases Control) w Stanach Zjednoczonych ju w latach 60. i majàce na celu opracowanie materia ów referencyjnych dla oznaczeƒ lipidowych (Lipid Standardization Program). W wyniku tych badaƒ ustalono jako definitywnà metod spektrometrii masowej (IDMS Isotope Dilution -Mass Spectrometry), a referencyjnà modyfikacj metody Abell-Kendall. W latach opracowano 53 materia y odniesienia, których st enia okreêlone metodà A-K (CV 0,35%) waha y si w granicach 107,1 do 345,4 mg/dl. Opracowano te pierwotny wzorzec (Standard Reference Material) SRM 911. Dzia anie to wprawdzie odbywa o si w ramach programu narodowego prowadzone by o przy udziale szeregu jednostek z ca ego Êwiata i we wspó pracy z WHO, zyskujàc akceptacj mi dzynarodowà. Obecnie dla wielu parametrów biochemicznych sà dost pne zarówno standardy pierwotne jak i kalibratory (materia wzorcowy do pracy rutynowej), a tak e metody referencyjne o sprecyzowanych parametrach analitycznych takich, aby wyniki oznaczeƒ mog y sprostaç wymogom klinicznym. Problemy, zwiàzane ze standaryzacjà badaƒ bia ek lub haptenów sà znacznie trudniejsze, z tego te powodu wiele szeroko oznaczanych parametrów nie ma mi dzynarodowych standardów, ani te ujednoliconych metod definitywnych i referencyjnych, wobec czego szereg organizacji, skupiajàcych ekspertów mi dzynarodowych (jak np. Mi dzynarodowa Federacja Chemii Klinicznej IFCC) podj o prace nad osiàgni ciem konsensusu i opracowaniu zalecanych materia ów referencyjnych. Klasyczna definicja tego materia u zgodnie z ISO (International Standardisation Organisation) brzmi: Materia referencyjny jest to materia lub substancja wykazujàca w asnoêci na tyle homogenne i dobrze zdefiniowane, aby mog a s u yç do kalibracji aparatu, oceny pomiaru lub ustanowienia wartoêci przypisanych dla ró nych materia ów. Pierwotny materia referencyjny mi dzynarodowy wzorzec pierwotny (Primary reference material) mo e byç bàdê czystym bia kiem (zsyntetyzowanym, rekombinowanym), bàdê substancjà uzyskanà zgodnie ze ÊciÊle okreêlonym protoko em ze zlewkowej surowicy ludzkiej, w której wartoêci danego bia ka sà okreêlone metodami definitywnymi. Metody definitywne sà to metody najbardziej dok adne i precyzyjne zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nadajàce si do wyznaczania wartoêci przypisanych dla wszystkich wzorców. Oczekuje si, e wzorzec pierwotny b dzie mia d ugà trwa oêç a jego iloêç przygotowana jednorazowo powinna wystarczyç przynajmniej na kilkanaêcie do 30 lat. Trzeba jasno powiedzieç, e dla wi kszoêci szeroko oznaczanych markerów bia kowych takiego materia u nie ma, nie ma te metod definitywnych, a metody referencyjne cz sto sà przyjmowane arbitralnie i okreêlane jako tymczasowe, dopuszczane do chwili opracowania lepszych, lub zmodyfikowania ju istniejàcych procedur. Drugorz dowy materia referencyjny (standard wtórny SRM secondary reference material lub certyfikowany przez IRMM Institute for Reference Materials and Measurements)) ma wartoêci odpowiadajàce standardowi pierwotnemu, które sà niejako przeniesione przy zastosowaniu metod referencyjnych, posiadajàcych równie du à czu oêç i swoistoêç analitycznà, ale gorszà od definitywnych. Jednà ze stosowanych metod referencyjnych w odniesieniu do oznaczeƒ immunochemicznych jest metoda rozcieƒczeƒ izotopowych po àczona z chromatografià gazowa i spektrometrià masowà (ID-GCMS) Od wzorca drugorz dowego wymaga si, aby: by zaakceptowany (certyfikowany) na forum mi dzynarodowym przez uznane instytucje lub organizacje by szeroko dost pny by dobrze sprecyzowany by zbli ony swoimi w aêciwoêciami do w asnoêci bia ek natywnych surowicy. by w miar mo noêci oparty na surowicy ludzkiej zachowywa si podobnie przy stosowaniu ró nych metod wykazywa brak efektu pod o a innego ni surowica natywna mia udokumentowanà stabilnoêç posiada precyzyjne protoko y produkcji Z za o enia wzorzec wtórny jest szerzej dost pny, wyst puje w szeregu rozcieƒczeniach, uwzgl dnia efekt pod o a i ma pe niç rol poêrednià pomi dzy wzorcem pierwotnym i kalibratorami, zwanymi równie wzorcami trzeciorz dowymi, stosowanymi w ka dej serii oznaczeƒ i analizowanymi równolegle do próbek badanych. Oczekuje si, e wzorzec drugorz dowy powinien mieç trwa oêç kilku lat, kalibratory zaê zazwyczaj od kilku miesi cy do 1-2 lat. WartoÊci przypisywane kalibratorom sà okreêlane metodami rutynowymi tym 3

4 nie mniej muszà odpowiadaç wartoêciom standardu drugorz dowego, a tym samym pierwszorz dowego. W ten sposób uzyskuje si pe nà porównywalnoêç kalibratorów firmowych, stosowanych w badaniach rutynowych i zazwyczaj do àczanych do zestawów, z wartoêciami wzorca pierwotnego. Po wyczerpaniu si wzorca pierwotnego produkowane sà jego dalsze serie, noszàce kolejne numery. Przy ka dej tego rodzaju zmianie, czy przy zmianie formy standardu wymagane sà badania porównawcze i podanie ich wyników do ogólnej wiadomoêci. Ostatnio przyk adem takich badaƒ mogà byç badania porównawcze trzeciego rekombinowanego standardu ferrytyny (NIBSC 94/572) przyj tego przez WHO oraz drugiego uzyskiwanego dotychczas ze Êledzony (NIBSC 80/578). Wyniki badaƒ jednoznacznie upowa niajà do zaleceƒ stosowania przez producentów standardu rekombinowanego w celu harmonizacji oznaczeƒ ferrytyny zgodnie z mi dzynarodowym programem standaryzacji. Dà àc do standaryzacji metod immunochemicznych w oparciu o oznaczenia wykonywane najlepszymi idealnymi wr cz metodami musimy si liczyç z tym, e konsekwencjà zmiany metody referencyjnej czy opracowania metody definitywnej jest zmiana wzorca i tym samym koniecznoêç wprowadzenia zmian zakresu wartoêci odniesienia (prawid owych). Przed takim faktem stoimy dzisiaj w odniesieniu do hemoglobiny glikowanej. Wobec braku wzorca WHO i du ych rozbie noêci pomi dzy stosowanymi metodami wprowadzono Mi dzynarodowy Program Standaryzacji Glikohemoglobiny (National Glycohemoglobin Standardization Program NGSP), w którym HPLC przyj to jako tymczasowà metod referencyjnà. Metoda ta by a stosowana w badaniach amerykaƒskich, dotyczàcych kontroli leczenia cukrzycy i jej powik aƒ (Diabetes Control and Complication Trial DCCT) a wszystkie inne metody, dajàce porównywalne wyniki otrzymywa y certyfikat zgodnoêci (Certificate of Traceability) z metodà stosowanà w badaniu DCCT, co umo liwia o porównywalnoêç wyników przy braku rzeczywistej standaryzacji i mi dzynarodowego wzorca. Najnowsze (wiosna 2002) uzgodnienia mi dzynarodowe inspirowane przez IFCC doprowadzi y do ustalenia i zaakceptowania przez wiele naukowych towarzystw diabetologicznych nowej metody referencyjnej opartej na spektrometrii masowej albo elektroforezie kapilarnej, która stopniowo wprowadzana ma staç si podstawà standaryzacji wszystkich metod rutynowych. Wià e si to z weryfikacjà zakresu wartoêci prawid owych, które w istotny sposób sà ni sze ni te, stosowane obecnie i uzyskane przy pomocy HPLC (o oko o 2%). Pomimo prób dostarczania przeliczników starych wyników na nowe przez producentów zestawów nie ma jednolitej akceptacji tych zmian bowiem mog oby to byç przyczynà wielu nieporozumieƒ i w sposób negatywny wp ynàç na post powanie terapeutyczne. Decyzja b dzie musia a byç konsensusem pomi dzy idea em czy dobrem absolutnym a wartoêcià klinicznà. Podobny, aczkolwiek mo e nie a tak silnie zaznaczony problem wystàpi ze zmianà zakresu wartoêci prawid owych immunoglobulin u ma ych dzieci w zwiàzku z wprowadzeniem w drugiej po owie lat 90. mi dzynarodowego wzorca dla 14 bia ek CRM 470. Zosta on przygotowany przez towarzystwa naukowe wspólnie z producentami, pod auspicjami IFCC pod nazwà mi dzynarodowego materia u referencyjnego IFCC/BCR/CAP Reference Material CRM 470. Materia ten jest standardem drugorz dowym dla albuminy, ceruloplazminy, haptoglobiny, alfa2makroglobuliny, C3, C4, IgG, IgM, IgA i CRP (bia ka te posiadajà standard pierwotny WHO), a standardem pierwotnym dla prealbuminy, alfa 1 kwaênej glikoproteiny, alfa 1 antytrypsyny i transferyny. Do u ywania tego materia u jako kalibratora produkowanych przez siebie zestawów zobowiàza y si najwi ksze firmy. Po latach mo na stwierdziç, e przyczyni o si to do osiàgni cia porównywalnoêci wyników, co znalaz o odzwierciedlenie w wynikach sprawdzianów mi dzylaboratoryjnych. W odniesieniu do w/w bia ek dodatkowym u atwieniem procesu standaryzacji metod by fakt, e w du ej mierze sà one jednostopniowe, oparte na zasadzie immunoturbidymetrycznej lub immunonefelometrycznej. Do substancji szeroko oznaczanych w praktyce rutynowej i posiadajàcych standardy mi dzynarodowe nale y zaliczyç m. innymi hormony p ciowe LH, FSH i prolaktyn, TSH, z markerów nowotworowych CEA, AFP, a tak e ostatnio uznano przez grupy ekspertów mi dzynarodowych, obecnie zaakceptowany jako WHO, wzorzec PSA, odpowiadajàcy dotychczas stosowanemu wzorcowi Stanford 90: 10. Z markerów wirusowych wystandaryzowane sà oznaczenia antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wàtroby typu B (HBsAg). Dost pne sà równie standardy do iloêciowych i jakoêciowych metod oznaczeƒ HCV RNA i HBV DNA wirusowego. Standardy WHO posiadajà anty HBs i anty HAV a tak e anty toxo IgG (przeciwko toksoplazmozie) i anty rubella IgG (przeciwko ró yczce). Nie ma standaryzacji przeciwcia z grupy IgM. Jest nadzieja, e w przysz oêci zastosowanie rekombinowanych antygenów wychwytujàcych umo liwi lepszà porównywalnoêç wyników w oznaczeniach przeciwcia przeciw antygenom wirusów. Nowa definicja zawa u mi Ênia sercowego, w której zasadniczà rol przypisuje si troponinie stwarza kolejny problem ze standaryzacjà najcz Êciej wykonywanych oznaczeƒ troponiny I. Wobec wielu producentów zestawów i braku uznanego wzorca wyniki ró nià si nawet kilkukrotnie, co stwarza oczywiste problemy diagnostyczne i utrudnia rozpocz cie wczesnej i skutecznej terapii w odpowiednim czasie. Wià e si te z ustalaniem przez poszczególne laboratoria w porozumieniu z kardiologami w asnych wartoêci odci cia, co z kolei stanowi dodatkowe obcià enie finansowe. Przy rozwa aniu mo liwoêci substancji -kandydatki na standard najcz Êciej rozwa ane sà mo liwoêci rekombinowanej troponiny, oczyszczonej wolnej troponiny I, a tak e kompleksu zawierajàcego TnI, TnT i TnC lub przynajmniej TnI i TnC w równomolarnych iloêciach. Prace prowadzone g ównie pod auspicjami Amerykaƒskiego Towarzystwa Chemii Klinicznej (AACC) sà zaawansowane. Przy oznaczaniu szeregu substancji, nie posiadajàcych standaryzacji mi dzynarodowej producenci stosujà kalibratory w asne oparte miedzy innymi na metodzie grawimetrycznej, stosujàc jako materia referencyjny substancje zamieszczone w Farmakopei Amerykaƒskiej (USP XXI), co dotyczy g ównie hormonów jak testosteron, progesteron, estradiol, wolne hormony tarczycy, wit. B12. U ywane sà równie tzw. standardy firmowe, o nie zawsze sprecyzowanych parametrach, przygotowywane najcz Êciej z ró nego materia u biologicznego, aczkolwiek równie i rekombinowane jak np. standard troponiny T firmy Roche (jedyny producent). Wobec tak du ej potrzeby standaryzacji nasuwa si pytanie kto jest odpowiedzialny za prace prowadzone w tym kierunku i kto te prace de facto prowadzi. Uregulowania prawne nie majà charakteru mi dzynarodowego i ró nià si w poszczególnych krajach. W Stanach Zjednoczonych istnieje obowiàzek uzyskania certyfikatu FDA (Food and Drug 4 ABBOTT

5 Administration). Unia Europejska wyda a dyrektywy dotyczàce diagnostyki in vitro (In Vitro Diagnostics Directive IVDD), które majà wejêç w ycie z koƒcem 2003r i mogà wprowadziç znakowanie metod spe niajàcych wymogi unijne znakiem CE. Europejski Komitet d/s Standaryzacji (European Committee for Standardization CEN) wydaje autoryzacje swoim komitetom technicznym do opracowywania standardów. W praktyce jednak dzia a na terenie Europy i Ameryki Pó nocnej szereg mi dzynarodowych instytucji o uznanym autorytecie, poêwi cajàcych swoje prace temu zagadnieniu. Sà to przede wszystkim Bureau Communautaire de Reference (BCR) w Brukseli, Centers for Diseases Control (CDC), College of American Pathologists (CAP), National Committee for Clinical Laboratory Standardization (NCCLS) w Stanach Zjednoczonych, National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC w Wielkiej Brytanii skàd pochodzi wi kszoêç standardów immunologicznych tam produkowanych i ocenianych, IRMM Institute for Reference Materials and Measurements, Amerykaƒskie Towarzystwo Chemii Klinicznej (American Association of Clinical Chemistry AACC), Kanadyjskie Towarzystwo Chemii Klinicznej (CFCC). Wa nà rol odgrywajà te grupy robocze powo ywane przez Mi dzynarodowà Federacj Chemii Klinicznej (IFCC) do rozwiàzywania konkretnych problemów (np. standaryzacja apolipoprotein). Wszystkie aktualnie zaakceptowane standardy WHO sà dost pne na stronach internetowych Dla przyj cia danej substancji jako standardu mi dzynarodowego (IS international standard) musi ona zyskaç akceptacj WHO. Standardy te sà cz sto wyra ane w arbitralnych jednostkach mi dzynarodowych (IU international units) lub jednostkach masy (np. ng/l), aczkolwiek ze wzgl du na ró nà form wyst powania bia ek (forma ca kowita lub jej podjednostki jak np. w przypadku hcg) sà prowadzone badania nad wyra aniem st eƒ heterogennych analitów w molach na litr. Niezale nie od prac nad mi dzynarodowymi materia ami i metodami referencyjnymi jest prowadzonych równie szereg dzia aƒ, majàcych na celu zmniejszenie niedogodnoêci, wynikajàcych z braku porównywalnoêci wyników. Harmonizacja, polegajàca na doprowadzeniu do porównywalnoêci wyników przy zastosowaniu umownego post powania, nawet za cen dok adnoêci. Opracowanie zakresu wartoêci prawid owych dla poszczególnych technik, metod i systemów analitycznych Interpretacja nie pojedynczego wyniku, ale kilku danych i wyra anie ich w wartoêciach wzgl dnych, czego przyk adem sà algorytmy oceny ryzyka np. mia d ycy w oparciu o wyliczane wskaêniki lipidowe, zespo u Downa, czy te nowotworu gruczo u krokowego w oparciu o stosunek PSA ca kowitego i wolnego. Ze wzgl du na stron ekonomiczno-prawnà nie podj to idei zastosowania jako referencyjnej metody odniesienia rutynowo stosowanej technologii przez jednego z producentów. Nadal problem standaryzacji pozostaje aktualny. W celu post pu na drodze do jej osiàgni cia nale y: sprecyzowaç cele i priorytety w zale noêci od potrzeb klinicznych a tak e ograniczeƒ teoretycznych i praktycznych opracowaç system i miejsca prowadzenia pomiarów referencyjnych (sieç laboratoriów poêwi conych pracom nad konkretnym problemem?) ustaliç formy wspó pracy na ró nych poziomach i Êcis y podzia odpowiedzialnoêci okreêliç i pozyskaç odpowiednie fundusze. PiÊmiennictwo: 1. Apple FS. Clinical and analytical standardization issue confronting cardiac troponin I. Clin Chem 1999; 45: Dati F, Schuman G, Thomas L et al. Consensus of a Group of Professional Societies and Diagnostic Companies on Guidelines for Interim Reference Ranges for 14 Proteins in Serum based on the Standardization against the IFCC/BCR/CAP Reference Material. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996,34: Hamwi A, Endler G, Rubi K et al. reference values for a heterogeneous ferritin assay and traceability to the 3rd International recombinant Standard for ferritin (NIBSC Code 94/572 Clin Chem Lab Med. 2002, 40: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab Med 2002,40: Jeppsson JO., Kobold U., Barr J. i wsp. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem lab med 2002, 40, Jung K, Lein M, Brux B et al. Different stability of free and complexed prostate-specific antigen in serum in relation to specimen handling and storage conditions. Clin Chem Lab Med. 2000, 38: Marshall SM, Home PhD, Manley SE et al. Standardization of glycated haemoglobin. Ann Clin Biochem 2002,39: Panteghini M, Apple FS, Christenson RH, et al. Proposals from IFCC Committee on Standardisation of Markers of Cardiac Damage (C-SMCD): recommendation on use of biochemical markers of cardiac damage in acute coronary syndromes. Scand J lab Invest Suppl 1999; 230: Sitegler H, Fisher JF, Vasquez-Jimenez, et al. Lower cardiac troponin T and I results in heparin-plasma than in serum. Clin Chem 2000; 46: Standardy WHO 11. Standardy NIBSC 12. Stenman UH, Birken JM, Mann K et al. Standardization of protein immunoprocedures Scand J Clin lab Invest 1993, 53 Suppl 216: Stenman UH, Immunoassay standardization: is it possible, who is responsible, who is capable? Clin Chem 2001, 47, Steimer W., Muller C., Eber B., Digoxin assays: frequent, substantial and potentially dangerous interference by spironolactone canrenone and other steroids. Clin Chem , Vivekanandan S, Andrew CE Cross-reaction of human chorionic gonadotrophin in Immulite 2000 luteinizing hormone assay. Ann Clin Biochem 2002,39: Wild D Standardization and calibration rozdzia w The Immunoassay Handbook (Second Edition) ed. Wilde D. Nature Publishing Group, 2001 New York 5

6 KONSENSUS W SPRAWIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WÀTROBY TYPU C USTALONY NA MI DZYNARODOWEJ KONFERENCJI EASL Pary, luty 1999 Ustalenia konsensusu* *Ustalenia te zosta y sporzàdzone przez zespó roboczy konsensusu. 1. Jakie sà konsekwencje wirusowego zapalenia wàtroby typu C dla zdrowia publicznego? Wirusowe zapalenie wàtroby jest obecnie jednym z g ównych problemów w opiece zdrowotnej. Wyst powanie przewlek ego wirusowego zapalenia wàtroby typu C w skali ogólnoêwiatowej oceniane jest na 3% (zakres od 0.1 do 5% w ró nych krajach): na Êwiecie jest oko o 150 milionów nosicieli wirusa zapalenia wàtroby typu C, spoêród których oko o 4 milionów yje w USA, a 5 milionów w Europie Zachodniej. Wyst powanie wirusowego zapalenia wàtroby typu C wydaje si byç cz stsze w Europie Wschodniej ni w Zachodniej. W krajach uprzemys owionych, wirus zapalenia wàtroby typu C (HCV) uwa any jest za czynnik etiologiczny 20% przypadków ostrego wirusowego zapalenia wàtroby, 70% przypadków przewlek ego wirusowego zapalenia wàtroby, 40% przypadków schy kowej marskoêci wàtroby, 60% przypadków raka wàtrobowokomórkowego, oraz jest on powodem 30% przeszczepów wàtroby. Cz stoêç wyst powania nowych objawowych zaka eƒ oceniana jest na 1-3 przypadków/ osób rocznie. Rzeczywista cz stoêç nowych zachorowaƒ jest oczywiêcie znacznie wy sza (wi kszoêç przypadków przebiega bezobjawowo). Cz stoêç wyst powania zaka eƒ zmniejsza si z dwóch powodów: (a.) przenoszenie zaka eƒ drogà przetaczania preparatów krwiopochodnych zosta o zredukowane do wartoêci zbli onych do zera; (b.) powszechnie stosowane Êrodki ostro noêci w znaczàcy sposób zmniejszy y przenoszenie choroby w placówkach ochrony zdrowia. Do ylne podawanie leków pozostaje g ównym sposobem przenoszenia zaka enia; lecz, nawet tutaj, cz stoêç przenoszenia choroby zmniejsza si dzi ki zwi kszonej ÊwiadomoÊci ryzyka stosowania igie wielokrotnego u ytku, oraz, w wielu krajach, dost pnoêci do szerokiego stosowania igie jednorazowego u ytku. 2. Jaki jest naturalny przebieg wirusowego zapalenia wàtroby typu C? Jakie czynniki wp ywajà na rozwój choroby? Wirusowe zapalenie wàtroby typu C jest chorobà, która mo e mieç ró ne nasilenie. Na ogó, jej przebieg ma charakter powoli post pujàcy. U oko o 15% osób zaka onych wirusem zapalenia wàtroby typu C dochodzi do spontanicznego wyleczenia; ponadto u 25% przebieg zaka enia jest bezobjawowy z prawid owà aktywnoêcià aminotransferaz oraz, na ogó, agodnymi zmianami w obrazie histologicznym; tak wi c, oko o 40% osób zaka onych zdrowieje, lub przebieg choroby ma u nich charakter agodny. SpoÊród pacjentów z biochemicznymi wyk adnikami przewlek ego zapalenia wàtroby, u wi kszoêci wyst pujà jedynie agodne lub Êredniego stopnia zmiany martwiczo-zapalne z niewielkim zw óknieniem: d ugofalowy przebieg choroby u tych osób jest trudny do przewidzenia, i prawdopodobnie wi kszoêç z nich nie umrze z powodu uszkodzenia wàtroby. U oko o 20% chorych na przewlek e wirusowe zapalenie wàtroby typu C dochodzi do rozwoju marskoêci w ciàgu lat, i mo e dojêç do zgonu tych osób z powodu powik aƒ marskoêci, jeêli nie zastosuje si przeszczepu wàtroby Dlatego te, wirusowe zapalenie wàtroby typu C jest jednostkà chorobowà, której przebieg mo e byç dwojakiego rodzaju, cz Êç chorych umiera z przyczyn zwiàzanych z uszkodzeniem wàtroby, lecz u wi kszoêci nie wp ywa ona na d ugoêç ycia pacjentów. Istnieje kilka czynników, które odgrywajà istotnà rol w rozwoju marskoêci: (a.) wiek chorego w momencie zaka enia (przeci tnie, u chorych którzy ulegli zaka eniu w starszym wieku przebieg choroby ma charakter gwa townie post pujàcy, podczas gdy u m odych chorych post p jest du o wolniejszy); (b.) alkoholizm (wszystkie badania wykazujà, e alkohol jest bardzo wa nym czynnikiem powodujàcym marskoêç wàtroby w przebiegu jej przewlek ego zapalenia); (c.) towarzyszàce zaka enie wirusem HIV; (d.) towarzyszàce zaka enie wirusem zapalenia wàtroby typu B. Cz stoêç wyst powania raka wàtrobowokomórkowego u chorych z marskoêcià wàtroby wynosi 1-4% rocznie. To wysokie ryzyko uzasadnia koniecznoêç systematycznych kontroli za pomocà badania ultrasonograficznego oraz oznaczanie st enia alfafetoproteiny u chorych z rozpoznanà lub podejrzewanà marskoêcià. Rozwój raka wàtrobowokomórkowego u chorych na przewlek e wirusowe zapalenie wàtroby bez jej marskoêci jest rzadki. 3. Badania diagnostyczne Stosowane testy ELISA sà atwe do przeprowadzenia i tanie, sà wi c najlepszymi testami do wst pnych badaƒ skryningowych. Wyniki tych testów sà wiarygodne u wi kszoêci pacjentów immunokompetentnych, u których dochodzi do replikacji wirusa HCV. Ich czu oêç jest jednak du o mniejsza u chorych poddawanych hemodializom oraz o osób z obni onà odpornoêcià. 6 ABBOTT

7 W sytuacjach, gdzie spodziewane ryzyko jest ma e, tak jak banki krwi lub w badaniach przesiewowych, gdzie oko o 25% wyników testów ELISA mo e byç fa szywie dodatnich, zaleca si stosowanie dodatkowych testów swoistoêci takich jak testy paskowe immunoblot. JeÊli potwierdzà one dodatnie wyniki oznaczeƒ przeciwcia anty-hcv, nale y wykonaç jakoêciowy test HCV RNA. W populacjach wysokiego ryzyka oraz w placówkach medycznych w przypadkach podejrzenia wirusowego zapalenia wàtroby typu C, dodatnie wyniki testu ELISA powinny zostaç potwierdzone jakoêciowym testem HCV RNA. U chorych na ostre zapalenie wàtroby o nieznanej etiologii najpierw nale y wykonaç test ELISA. JeÊli wyniki testu w kierunku wirusowego zapalenia wàtroby typu Ai B sà ujemne, nale y wykonaç test jakoêciowy HCV RNA. U chorych na przewlek e zapalenie wàtroby o nieznanej przyczynie, u których test ELISA wypadnie ujemnie, szczególnie u chorych poddawanych hemodializom oraz z os abionà odpornoêcià nale y wykonaç test jakoêciowy HCV RNA. Genotypowanie wirusa oraz wykonywanie iloêciowych testów HCV RNA jest zalecane jedynie przez rozpocz ciem leczenia chorych. 4. Kogo nale y poddawaç badaniom przesiewowym w kierunku wirusowego zapalenia wàtroby typu C? Nie zaleca si wykonywania badaƒ przesiewowych w ca ej populacji. Skryning nale y ograniczyç do grup ryzyka: (a.) osoby które otrzyma y (lub mog y otrzymaç) produkty krwiopochodne przed wprowadzeniem do stosowania testów ELISA drugiej generacji (1991); (b.) osoby cierpiàce na hemofili ; (c.) pacjenci poddawani hemodializom; (d.) nowonarodzone dzieci matek chorych na wirusowe zapalenie wàtroby typu C; (e.) osoby przyjmujàce obecnie, lub w przesz oêci leki drogà do ylnà; (f.) dawcy narzàdów lub tkanek do transplantacji. 5. Jak mo na zapobiegaç przenoszeniu zaka enia wirusem zapalenia wàtroby typu C? Dwa g ówne sposoby przenoszenia zaka enia to podawanie leków drogà do ylnà oraz stosowanie produktów krwiopochodnych. Drugi z wymienionych sposobów zosta praktycznie wyeliminowany po roku Przenoszenie choroby drogà kontaktów seksualnych jest bardzo rzadkie: przenoszenie zaka enia wirusem HCV wêród osób posiadajàcych sta ych partnerów, zarówno homoseksualnych jaki i heteroseksualnych zaka onych wirusem HCV, jest bardzo rzadkie, lecz wzrasta u osób posiadajàcych wielu partnerów seksualnych. Nie oceniano skutecznoêci stosowania prezerwatyw w sta ych zwiàzkach monogamicznych; lecz efekty ich stosowania przez osoby posiadajàce wielu partnerów sà bardzo zach cajàce. U kobiet zaka onych wirusem HCV zachodzenie w cià nie jest przeciwwskazane. Nie stosuje si równie rutynowych badaƒ przesiewowych w kierunku HCV u ci arnych kobiet. Pionowe przenoszenie zaka enia wirusem HCV jest bardzo rzadkie: ryzyko przeniesienia zaka enia z matki na dziecko jest ni sze ni 6%. Ryzyko przeniesienia zaka enia wydaje si byç wi ksze u kobiet z wysokà wiremià oraz z towarzyszàcym zaka eniem wirusem HIV. Sposób rozwiàzania cià y (ci cie cesarskie/poród drogami natury) nie ma wp ywu na cz stoêç przeniesienia zaka enia wirusem HCV z matki na dziecko. Nie istnieje aden zwiàzek pomi dzy karmieniem piersià a przeniesieniem zaka enia wirusem HCV z matki na dziecko. Brak jest obecnie wystarczajàcych danym dotyczàcych ryzyka pionowego przenoszenia zaka enia w trakcie zap odnienia in vitro wêród nosicieli wirusa zapalenia wàtroby typu C. Przestrzeganie powszechnie stosowanych Êrodków ostro noêci skutecznie zapobiega wyst powaniu szpitalnych zaka eƒ wirusem HCV. 6. Którzy chorzy powinni zostaç poddani leczeniu? Decyzja o podj ciu leczenia jest z o onym problemem, nale y tu wziàç pod uwag ró ne czynniki: wiek chorego, ogólny stan zdrowia, ryzyko powstania marskoêci wàtroby, prawdopodobieƒstwo odpowiedzi na leczenie, oraz inne aspekty medyczne, które mogà wp ynàç na obni enie d ugoêci ycia lub stanowià przeciwwskazanie do stosowania interferonu lub rybawiryny. Czy decyzja o podj ciu leczenia zale y od typu zmian histologicznych? Jest sprawà niezwykle istotnà, aby przed rozpocz ciem leczenia wykonaç przezskórnà biopsj wàtroby. Biopsja wàtroby daje mo liwoêç oceny nasilenia zmian martwiczo-zapalnych i stopnia zw óknienia, które ma zwiàzek z d ugoêcià trwania choroby, stanem klinicznym chorego oraz nieprawid owoêciami w badaniach biochemicznych, co ma wp yw na podj cie decyzji terapeutycznej. Wykonanie biopsji daje równie mo liwoêç oceny wyjêciowej wàtroby u poszczególnych chorych. Istnieje zgodnoêç co do tego, e chorzy ze zmianami martwiczo-zapalnymi Êredniego lub ci kiego stopnia lub/i obecnoêcià zw óknienia powinni zostaç poddani leczeniu. Czy decyzja o podj ciu leczenia zale y od wieku chorego? Biologiczny wiek pacjenta jest znaczenie wa niejszy ni jego wiek chronologiczny. Do czynników jakie nale y wziàç pod uwag u pacjentów w starszym wieku nale y ogólny stan zdrowia ze szczególnà ocenà uk adu sercowo-naczyniowego, aby oceniç potencjalne ryzyko zwiàzane z obni eniem st enia hemoglobiny, jeêli rozwa ane jest podj cie leczenia z zastosowaniem rybawiryny. Czy decyzja o podj ciu leczenia zale y od obecnoêci objawów klinicznych? We wczesnych stadiach choroby, kiedy nie wyst puje zaawansowana marskoêç wàtroby, nie istnieje wyraêna korelacja pomi dzy objawami klinicznymi a zmianami histologicznymi zwiàzanymi z chorobà. Na ogó, stan kliniczny mo e mieç wp yw na podj cie decyzji o rozpocz ciu leczenia, majàc na uwadze jakoêç ycia chorego. Przeprowadzone badania wykaza y zmniejszenie si nasilenia objawów u chorych, u których leczenie spowodowa o zmniejszenie si iloêci HCV RNA. Czy decyzja o podj ciu leczenia zale y od poziomu wiremii? Jedynie pacjenci z wykrywalnym st eniem HCV RNA w surowicy krwi sà kandydatami do podj cia leczenia. Zosta o udowodnione, e 7

8 u chorych z wysokim poziomem wiremii (wi cej ni 2 miliony kopii/ml) szansa na pozytywnà odpowiedê na leczenie jest mniejsza. Niemniej jednak, wysoki poziom wiremii nie powinien byç powodem zaniechania leczenia. Czy decyzja o podj ciu leczenia zale y od genotypu wirusa? Chocia zosta o udowodnione, e chorzy zaka eni wirusem o genotypie 1 majà mniejszà szans na pozytywnà odpowiedê na leczenie ni chorzy z genotypem 2 lub 3, rodzaj genotypu nie powinien byç powodem zaniechania leczenia. Czy nale y leczyç dzieci? Nie przeprowadzono do tej pory du ych badaƒ na temat leczenia przewlek ego wirusowego zapalenia wàtroby typu C u dzieci. Dost pne wyniki badaƒ sugerujà, e odpowiedê na leczenie interferonem stosowanym w monoterapii u dzieci jest podobna jak u doros ych. Nie ma obecnie adnych danych na temat stosowania u dzieci leczenia skojarzonego przy zastosowaniu interferonu i rybawiryny. Przy podejmowaniu decyzji o wdro eniu leczenia u dzieci nale y wziàç pod uwag te same czynniki co u doros ych. Jedynie u ma ych dzieci istniejà dodatkowe czynniki, przede wszystkim wp yw interferonu na wzrost, które wymagajà dalszych badaƒ. Czy nale y leczyç chorych ze wspó istniejàcym zaka eniem wirusem HIV? Przewlek e wirusowe zapalnie wàtroby typu C jest cz sto rozpoznawane u osób zaka onych wirusem HIV. Zosta o udowodnione, e post p przewlek ego wirusowego zapalenia wàtroby typu C jest znacznie szybszy u chorych z towarzyszàcym zaka eniem wirusem HIV. Podj cie leczenia wirusowego zapalenia wàtroby typu C jest wskazane u tych chorych, u których leczenie doprowadzi o do stabilizacji zaka enia wirusem HIV. W tych przypadkach nale y zwróciç szczególnà uwag na mo liwe interakcje pomi dzy lekami oraz nasilonà toksycznoêç hematologicznà. Czy powinni byç leczeni chorzy ze skompensowanà marskoêcià wàtroby? Nale y rozwa aç leczenie u chorych ze skompensowanà marskoêcià wàtroby. Potencjalne korzyêci z ich leczenia, takie jak zmniejszenia ryzyka powstania raka wàtrobowokomórkowego czy dekompensacji, nie zosta y dotàd udowodnione i powinny zostaç ocenione w badaniach kontrolowanych w przesz oêci. Czy powinni byç leczeni chorzy z prawid owà aktywnoêcià aminotransferaz? U chorych z dodatnim wynikiem testów HCV RNA i prawid owà aktywnoêcià aminotransferaz przebieg choroby jest na ogó agodny, a odpowiedê na leczenie niepewna. Obecnie, nie zaleca si wdra ania si leczenia u tych chorych, lecz powinni byç oni poddawani badaniom kontrolnym co 4-6 miesi cy, lub zostaç w àczeni do badaƒ klinicznych. Czy powinni byç leczeni chorzy z zaburzeniami pozawàtrobowymi zwiàzanymi z zaka eniem wirusem HCV? Nale y rozwa yç stosownoêç leczenia zaburzeƒ pozawàtrobowych zwiàzanych z zaka eniem wirusem HCV, takich jak objawowej krioglobulonemii, k bkowego zapalenia nerek czy zapalenia naczyƒ. Uzyskanie d ugotrwa ej remisji w tych przypadkach jest jednak ma o prawdopodobne i mo e zaistnieç koniecznoêç d ugotrwa ego stosowania interferonu. Nale y poddaç ocenie skutecznoêç leczenia skojarzonego z zastosowaniem interferonu i rybawiryny. Czy powinni byç leczeni chorzy w ostrej fazie wirusowego zapalenia wàtroby typu C? Wi kszoêç ekspertów zaleca wdro enie leczenia u chorych z ostrym wirusowym zapaleniem wàtroby typu C. Nie ustalono jednak dotàd optymalnego czasu rozpocz cia leczenia, ani d ugoêci jego trwania. Nale y poinformowaç chorych na ostre wirusowe zapalenie wàtroby typu C o tym, e szansa na spontaniczne wyleczenie wynosi 15%, ryzyko przejêcia zapalenia ostrego w postaç przewlek à wynosi 85%, oraz o ubocznych efektach leczenia. Decyzje terapeutyczne nale y podejmowaç indywidualnie i nale y dà yç do tego, aby chorzy byli leczeni w ramach badaƒ klinicznych. Nie oceniano skutecznoêci leczenia skojarzonego w tych przypadkach. Którzy chorzy nie powinni byç leczeni? Majàc na uwadze niskà skutecznoêç dost pnych obecnie metod leczenia wirusowego zapalenia wàtroby typu C oraz jego efekty uboczne, wielu chorych zaka onych wirusem zapalenia wàtroby typu C nie jest odpowiednimi kandydatami do wdro enia leczenia. W szczególnoêci, nie nale y podejmowaç leczenia u chorych nadu ywajàcych alkoholu, poniewa alkohol powoduje zwi kszenie wiremii i ma niekorzystny wp yw na odpowiedê na leczenie. Nie nale y podejmowaç leczenia u osób stosujàcych narkotyki drogà wstrzykni ç do ylnych ze wzgl du na du e ryzyko powtórnego zaka enia. Dodatkowo, podatnoêç na leczenie u osób, które nie przesta y nadu ywaç alkoholu oraz stosowaç narkotyków jest niewielka. Kontynuowanie leczenia u pacjentów ze zdekompensowanà marskoêcià wàtroby, u których nie uzyskano ewidentnych dowodów na korzyêci p ynàce z tego leczenia, jest potencjalnie niebezpieczne. KorzyÊç z leczenia chorych z agodnymi zmianami histologicznymi jest niepewna, szczególnie jeêli sà to chorzy w podesz ym wieku, obcià eni powik aniami leczenia. 7. Jaki sposób leczenia jest optymalny? U chorych, którzy nie stykali si do tej pory z wirusem zapalenia wàtroby typu C nale y wdro yç leczenie skojarzone z zastosowaniem interferonu i rybawiryny, jeêli nie ma przeciwwskazaƒ do tego typu leczenia. Czas trwania leczenia zale y od genotypu i poziomu wiremii. U chorych z genotypem wirusa 2 lub 3 leczenie powinno trwaç 6 miesi cy (niezale nie od poziomu wiremii). Obecne dane wskazujà, e u pacjentów z genotypem 1 przy niskim poziomie wiremii (mniej ni 2 miliony kopi/ml) szeêciomiesi czna kuracja jest wystarczajàca; jeêli jednak poziom wiremii jest wysoki (powy ej 2 milionów kopi/ml) zaleca si kontynuowanie leczenia do 12 miesi cy. Wst pne dane sugerujà, e przy zastosowaniu leczenia skojarzonego, u 5-10% chorych z wykrywalnà obecnoêcià HCV RNA po 3 miesiàcach leczenia, mo e dojêç do ca kowitego zaniku HCV RNA po 6 miesiàcach leczenia, i mo na u nich uzyskaç dobrà, d ugotrwa à odpowiedê na leczenie. Nie ustalono zgodnego stanowiska co do wskazaƒ, by przerywaç leczenie jeêli HCV RNA jest wykrywalne po 3 miesiàcach leczenia. U chorych, którzy po raz pierwszy zostali zaka eni wirusem 8 ABBOTT

9 zapalenia wàtroby typu C, u których leczenie rybawirynà jest przeciwwskazane, nale y wdro yç leczenie interferonem (3 MU lub 9 mg trzy razy w tygodniu) przez 112 miesi cy, kontrolujàc poziom HCV RNA po 3 miesiàcach trwania leczenia. Leczenie to nale y kontynuowaç wy àcznie u tych chorych, u których dosz o do ca kowitego zaniku HCV RNA. Nie udowodniono, aby zwi kszanie dawek interferonu, lub stosowanie go codziennie, lub stosowanie indukcji za pomocà wysokich dawek zwi kszy o cz stoêç uzyskiwania d ugotrwa ych odpowiedzi. Bezwzgl dnymi przeciwwskazaniami do stosowania interferonu sà: psychoza lub ci ka postaç depresji obecnie lub w wywiadzie; neutropenia lub/i trombocytopenia; stan po przeszczepie narzàdu za wyjàtkiem przeszczepu wàtroby; objawowa choroba serca; zdekompensowana marskoêç wàtroby; niekontrolowane napady drgawek. Przeciwwskazania wzgl dne to: nie wyrównana cukrzyca; zaburzenia autoimmunologiczne, szczególnie zapalenie tarczycy. Bezwzgl dnymi przeciwwskazaniami do stosowania rybawiryny sà: schy kowa niewydolnoêç nerek; niedokrwistoêç; hemoglobinopatie; ci ka choroba serca; cià a; nieskuteczne metody antykoncepcji. Przeciwwskazania wzgl dne do leczenia rybawirynà to: niekontrolowane lekami nadciênienie t tnicze; podesz y wiek. U chorych, u których wystàpi nawrót po zastosowaniu monoterapii interferonem, nale y rozwa yç dwie mo liwoêci post powania: (a.) leczenie w sposób skojarzony z zastosowaniem interferonu i rybawiryny przez 6 miesi cy w przypadkach, gdzie nie ma przeciwwskazaƒ do stosowania rybawiryny; (b.) leczenie wysokimi dawkami interferonu (wy szymi ni 3 MU lub 9 mg trzy razy w tygodniu) przez 12 miesi cy. W obu tych sytuacjach nale y kontrolowaç poziom HCV RNA po 3 miesiàcach leczenia, i leczenie to nale y przerwaç, jeêli wyniki testów na HCV RNA nadal sà pozytywne. W przypadku chorych, u których nie uzyskano odpowiedzi na monoterapi interferonem lub leczenie skojarzone, nie ma jednoznacznych danych na to, e ponowne leczenie przyniesie korzyêç. Przeszczep wàtroby wskazany jest u chorych z zagra ajàcà yciu marskoêcià, oraz u tych, u których w przebiegu marskoêci rozwinà si rak wàtrobowokomórkowy. Przeszczep wàtroby nale y rozwa yç tak e u chorych z marskoêcià wàtroby, jeêli wystàpià jej powik ania, lub jeêli przewidywany czas ycia bez przeszczepu wynosi 1-2 lata. Do grupy tej nale à chorzy z nawracajàcym lub opornym na leczenie wodobrzuszem, marskoêcià Child-Pugh C, niemo liwymi do opanowania leczeniem farmakologicznym, zabiegami endoskopowymi i TIPS (przezszyjny wewnàtrzwàtrobowy shunt portokawalny) krwawieniami z przewodu pokarmowego, nasilonà encefalopatià (spontanicznà lub po za o eniu shuntu), bakteryjnym zapaleniem otrzewnej. U chorych z rakiem wàtrobowokomórkowym, który rozwinà si na tle marskoêci, przeszczep wàtroby nale y rozwa yç, jeêli obecnych jest mniej ni trzy guzki do 3 cm, oraz jeêli nie dosz o do rozsiewu pozawàtrobowego, àcznie z zaj ciem wrót wàtroby. Po przeszczepie wàtroby prawie zawsze dochodzi do jej reinfekcja wirusem HCV. Po 3 latach przeszczep u oko o 50% chorych jest prawid owy, lub obecne sà jedynie niewielki zmiany, u 45% chorych dochodzi do rozwoju przewlek ego zapalenia wàtroby, a jedynie u 5% wyst pujà nasilone zmiany. Po 5 latach u oko o 10% chorych dochodzi do zwiàzanej z zaka eniem wirusem HCV marskoêci przeszczepionej wàtroby. W Europie 5-cio i 10-cio letnie prze ycia po przeszczepie wynoszà odpowiednio 70% i 60%, co jest wynikiem porównywalnym do osiàganych u chorych, u których wykonano przeszczep z powodu innych, niez oêliwych chorób wàtroby. Przed wykonaniem przeszczepu nale y poinformowaç chorych o ryzyku nawrotu zaka enia wàtroby wirusem HVC oraz o jego potencjalnych nast pstwach. 8. W jaki sposób nale y monitorowaç chorych leczonych i nie leczonych? Testy laboratoryjne nie sà w istotny sposób przydatne w monitorowaniu progresji choroby u chorych z wirusowym zapaleniem wàtroby typu C. Niemniej jednak, zaleca si kontrolowanie obrazu morfologicznego krwi, àcznie z liczbà p ytek krwi, oraz enzymów wàtrobowych co 6 miesi cy W celu oceny progresji zw óknienia i marskoêci konieczne jest wykonanie biopsji wàtroby. U chorych, u których nie rozpocz to leczenia z powodu stwierdzenia zamian agodnych w wyjêciowej biopsji, zaleca si wykonywanie powtórnych biopsji co 4-5 lat. U chorych z prawid owà wyjêciowà aktywnoêcià aminotransferaz zaleca si powtarzanie oznaczania ich aktywnoêci co 6 miesi cy, aby wyodr bniç grup chorych, u których mo e dojêç do podwy szenia aktywnoêci aminotransferaz w czasie obserwacji. Nie zaleca si rutynowego wykonywania biopsji wàtroby u chorych, u których aktywnoêç aminotransferaz jest prawid owa, chocia oko o 20% z tych chorych ma nasilone zmiany w wàtrobie. U chorych ze stwierdzonà lub podejrzewanà marskoêcià, nale y przeprowadzaç badania przesiewowe w kierunku raka wàtrobowokomórkowego (badanie ultrasonograficzne lub oznaczanie st enia alfafetoproteiny), chocia nie ustalono wspó czynnika kosztów i efektywnoêci dla takiego sposobu post powania. Przed rozpocz ciem leczenia nale y wykonaç u chorych biopsj wàtroby oraz genotypowanie wirusa HCV. Przeprowadzenie iloêciowych testów w kierunku HCV RNA mo e byç pomocne w przewidywaniu odpowiedzi na leczenie oraz w podj ciu decyzji co do d ugoêci leczenia u chorych z wirusem o genotypie 1. U wszystkich chorych nale y wykonaç badania czynnoêci tarczycy. U chorych w podesz ym wieku oraz u pacjentów z czynnikami ryzyka, przed rozpocz ciem leczenia, nale y przeprowadziç ocen uk adu krà enia. Ze wzgl du na ryzyko teratogennego dzia ania rybawiryny, u kobiet w wieku rozrodczym nale y wykonaç testy cià owe. Podczas leczenia nale y regularnie kontrolowaç obraz morfologiczny krwi, àcznie z iloêcià p ytek. Badania te nale y wykonywaç raz w tygodniu podczas czterotygodniowego leczenia rybawirynà, jako e mo e dojêç do obni enia si st enia hemoglobiny o g/l. Nale y ponadto przeprowadzaç regularne badanie czynnoêci tarczycy (co 3-6 miesi cy podczas leczenia, a nast pnie 6 miesi cy po leczeniu). Nale y równie przeprowadzaç ocen stanu emocjonalnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na objawy depresji, u chorych w trakcie leczenia poniewa zdarza y si przypadki podejmowania prób samobójczych oraz samobójstw. Zarówno m czyêni jak i kobiety w wieku rozrodczym muszà stosowaç skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia oraz przez okres 6 miesi cy po zakoƒczeniu leczenia skojarzonego. Odpowiedê na stosowanà monoterapi interferonem nale y oceniaç oznaczajàc poziom HCV RNA po 3 miesiàcach leczenia; 9

10 leczenie to nale y przerwaç, jeêli wyniki testów wypadnà dodatnio. Odpowiedê na leczenie skojarzone nale y oceniaç oznaczajàc poziom HCV RNA po 6 miesiàcach leczenia u chorych zaka onych wirusem o genotypie 1 (oraz u tych, u których poziom wiremii przed leczeniem by wysoki); leczenie to nale y kontynuowaç przez kolejne 6 miesi cy, jeêli HCV RNA jest niewykrywalny. Nie ustalono jednolitego stanowiska na temat zaleceƒ co do wykonywania oznaczeƒ HCV RNA po 3 miesiàcach leczenia. Tu przed zakoƒczeniem leczenia (monoterapii lub leczenia skojarzonego) nale y oceniç odpowiedê, wykonujàc oznaczenie aktywnoêci aminotransferaz oraz jakoêciowe testy w kierunku HCV RNA. D ugotrwa à odpowiedê nale y oceniaç oznaczajàc aktywnoêç aminotransferaz oraz wykonujàc testy w kierunku HCV RNA 6 miesi cy po zaprzestania leczenia. Wykonywanie powtórnej biopsji wàtroby nie jest konieczne dla oceny odpowiedzi na leczenie. Chorzy z trwa à odpowiedzià na leczenie powinni byç poddawani badaniom kontrolnym poniewa odleg y w czasie efekt leczenia jest u tych chorych nieznany. 9. G ówne nierozwiàzane problemy: leczenie, szczepienia Wirusowe zapalenie wàtroby typu C jest i b dzie olbrzymim obcià eniem dla opieki zdrowotnej na ca ym Êwiecie. Nawet do roku 2010, i majàc na uwadze zmniejszajàcà si cz stoêç zachorowaƒ, proces chorobowy u olbrzymiej liczby zaka onych chorych zmierza w kierunku marskoêci i raka wàtrobowokomórkowego. Nawet jeêli by oby obecnie mo liwe leczenie wszystkich zaka onych osób i powstrzymanie progresji choroby w kierunku ci kich schorzeƒ wàtroby, koszt badaƒ na tak szerokà skal oraz leczenia by by olbrzymi. Post p w zrozumieniu zaka enia wirusem HCV zale a od wsparcia przemys u farmaceutycznego, szczególnie w zakresie szkolenia lekarzy oraz oceny leczenia w ramach du ych badaƒ klinicznych. Jednak e, obecnie, koszt leczenia skojarzonego jest zbyt wysoki, by móc je stosowaç u du ej liczby chorych wymagajàcych takiego leczenia, zarówno w Europie jak i na innych kontynentach. Nale y tak e rozwa yç koszty monitorowania leczenia. Wykrywanie HCV RNA za pomocà metody PCR nale y do z otych standardów i zaleca si jego wykonywanie. Genotypowanie wirusa oraz iloêciowa ocena poziomu wiremii sà u yteczne, lecz bardzo kosztowne. Nale y dà yç do zwi kszenia dost pnoêci tych testów. przeciwko miejscu wiàzania rybosomowego nie podlegajàcego translacji regionu 5 genomu wirusa HCV. Badane jest tak e nowe podejêcie terapeutyczne z zastosowaniem swoistych rybozymów. Inhibitory helikazy oraz inhibitory proteazy nie sà jak dotàd dost pne. Wirus HCV jest godnym przeciwnikiem, ciàgle zmieniajàcym si, co powoduje, e wymyka si on spod nadzoru immunologicznego gospodarza. Jest ma o prawdopodobne, aby tradycyjne metody szczepienia sta y si dost pne w mo liwej do przewidzenia przysz oêci. Wirus HCV rzadko wywo uje skutecznà odpowiedê immunologicznà. Naturalne zaka enie wywo uje jedynie niewielkà aktywacj przeciwcia neutralizujàcych oraz limfocytów T CD4 i CD8. Podstawowe problemy w przygotowaniu szczepionki ochronnej to: (a.) zaka eniu ulegajà tylko ludzie i szympansy, konieczna jest dost pnoêç lepszych modeli zwierz cych; (b.) wirus HCV bardzo s abo replikuje si in vitro; (c.) bia ko os onki wirusa (E1/E2) ulega szybkim mutacjom; skierowane przeciwko nim przeciwcia a nie sà w stanie zapewniç d ugotrwa ej ochronnej odpornoêci na zaka enie. Do problemów do rozstrzygni cia w przysz oêci mo na zaliczyç nast pujàce: W zakresie diagnostyki: zast pcze markery zw óknienia, rola badaƒ przesiewowych w rozpoznawaniu raka wàtrobowokomórkowego, oraz standaryzacja testów do wykrywania HCV. W zakresie historii naturalnej: d ugoterminowe wyniki leczenia u pacjentów z prawid owà aktywnoêcià aminotransferaz, czynniki prognozujàce wystàpienie zw óknienia, oraz czynniki prognozujàce wystàpienie raka wàtrobowokomórkowego. W zakresie wirusologii: skonstruowanie modelu in vitro s u àcego do oceny replikacji wirusa HCV oraz do ewaluacji skutecznoêci nowych leków, skonstruowanie alternatywnych modeli zwierz cych do badania nowych Êrodków przeciwwirusowych oraz szczepionek. W zakresie terapii: korzyêci z leczenia szczególnych grup chorych (z ostrà postacià wirusowego zapalenia wàtroby typu C, chorych z prawid owà aktywnoêcià aminotransferaz, chorych z agodnà postacià choroby, objawami pozawàtrobowymi, skompensowanà marskoêcià, chorych nie odpowiadajàcych na obecne leczenie, chorych ze wspó istniejàcym zaka eniem wirusem zapalenia wàtroby typu B lub HIV), oraz korzyêci z terapii podtrzymujàcej u chorych nie odpowiadajàcych na leczenie. T umaczenie orygina u z materia ow zjazdowych EASL, Pary, luty 1999 Stosowanie terapii skojarzonej z zastosowaniem innych, dost pnych obecnie leków nie wydaje si byç bardziej skuteczne ni leczenie skojarzone z zastosowaniem interferonu i rybawiryny. W trakcie badaƒ sà obecnie fa szywe oligonukleotydy skierowane Komitet Naukowy Dagna Bobilewicz - Warszawa Jan Kulpa - Kraków Wies aw Piechota - Warszawa Redakcja Andrzej ypka - Abbott Laboratories Poland ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o Warszawa, ul. Domaniewska 41 tel. (0-22) , fax (0-22) ABBOTT

Diagnostyka serologiczna zaka eƒ wirusami hepatotropowymi

Diagnostyka serologiczna zaka eƒ wirusami hepatotropowymi Nr 3 (12) GRUDZIE 2005 ISSN 1733-7887 Diagnostyka serologiczna zaka eƒ wirusami hepatotropowymi Badania laboratoryjne w patologii wàtroby Przeszczepianie wàtroby w Polsce Szanowni Paƒstwo, Przekazywane

Bardziej szczegółowo

LabForum. Radosnych Âwiàt Bo ego Narodzenia yczy Roche Diagnostics. Kongres IFCC 2005 Nagroda Roche Diagnostics. ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz.

LabForum. Radosnych Âwiàt Bo ego Narodzenia yczy Roche Diagnostics. Kongres IFCC 2005 Nagroda Roche Diagnostics. ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Radosnych Âwiàt Bo ego Narodzenia yczy Roche Diagnostics ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. Nr 17 Kongres IFCC 2005 Nagroda Roche Diagnostics za znaczàce dokonania w oznaczaniu parametrów krytycznych

Bardziej szczegółowo

LabForum III Mi dzynarodowe Forum IVD w St. Petersburgu

LabForum III Mi dzynarodowe Forum IVD w St. Petersburgu Nr 32 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum III Mi dzynarodowe Forum IVD w St. Petersburgu LabForum sierpieƒ 2007 Forum IVD Spotkanie ekspertów diagnostyki laboratoryjnej w St. Petersburgu Szanowni

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics podsumowanie roku 2006

LabForum Roche Diagnostics podsumowanie roku 2006 Nr 30 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics podsumowanie roku 2006 LabForum marzec 2007 Raport roczny 2006 Szanowni Paƒstwo, Kompletny Raport roczny dost pny pod adresem: http://www.roche.com/home/figures/fig_annualresults_2006.htm

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Innowacyjne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Obecne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç?

Obecne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? Wirusowe zapalenie wàtroby fakty i mity o mo liwoêciach zaka enia Obecne metody leczenia HCV Depresja spowodowana chorobà jak sobie z nià radziç? 6 18 10 8 20 Spis treâci ABC PACJENTA 4 Czym jest HCV?

Bardziej szczegółowo

ISSN 1733-7887 NR 2 (11) WRZESIE 2005

ISSN 1733-7887 NR 2 (11) WRZESIE 2005 ISSN 1733-7887 NR 2 (11) WRZESIE 2005 Diagnostyka zaka enia wirusem cytomegalii Prof. AM dr hab. n. med. Krzysztof Drews Dr n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics Polska laureatem nagrody Kryszta owego Kolibra

LabForum. Roche Diagnostics Polska laureatem nagrody Kryszta owego Kolibra LabForum Roche Diagnostics Polska laureatem nagrody Kryszta owego Kolibra Nr 10 LabForum kwiecieƒ 2002 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. laureatem nagrody Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Szanowni

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Najserdeczniejsze yczenia Âwiàteczne i Noworoczne sk ada zespó Roche Diagnostics

ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Najserdeczniejsze yczenia Âwiàteczne i Noworoczne sk ada zespó Roche Diagnostics Nr 33 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Najserdeczniejsze yczenia Âwiàteczne i Noworoczne sk ada zespó Roche Diagnostics LabForum listopad 2007 Szanowni Paƒstwo, W zwiàzku ze zbli ajàcymi si Âwi

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Stare Jab onki

V Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Stare Jab onki V Konferencja Naukowo-szkoleniowa, Stare Jab onki 9-12 paêdziernika 2005 Aktualne zagadnienia rynku preparatów dezynfekcyjnych Post powanie z bieliznà szpitalnà Konserwacja klimatyzacji Aktualne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. ROK 2005 OG OSI YÂMY ROKIEM PRAW PACJENTA I EDUKACJI CZY MO EMY STAå OBOK? Kto chce zdobyç ludzi, musi daç w zastaw w asne serce

AMAZONKI. ROK 2005 OG OSI YÂMY ROKIEM PRAW PACJENTA I EDUKACJI CZY MO EMY STAå OBOK? Kto chce zdobyç ludzi, musi daç w zastaw w asne serce GAZETA nr 7 24/3/05 1:27 PM Page 1 ISSN-1732-2928 nr7 AMAZONKI kwiecieƒ 2005 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2005 OG OSI YÂMY ROKIEM PRAW PACJENTA

Bardziej szczegółowo

2(6)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN

2(6)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 2(6)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Alergie... S P I S T R E Â C I TWOJE ZDROWIE Alergologia na poczàtku dwudziestego pierwszego wieku 1 Prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Ró yk Najcz stsze

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000

LabForum. Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 LabForum Roche Diagnostyka na targach SALMED 2000 Nr 3 LabForum maj 2000 SALMED 2000 Warszawa, 02.05.2000 Szanowni Paƒstwo, Zespó Roche Diagnostics uczestniczàcy w targach SALMED mi o mi przekazaç w Paƒstwa

Bardziej szczegółowo

ABBOTT NR 2 (2) Spis treêci. Szanowni Paƒstwo. Post py w diagnostyce matczynych i wrodzonych zaka eƒ wirusem cytomegalii (CMV) 2

ABBOTT NR 2 (2) Spis treêci. Szanowni Paƒstwo. Post py w diagnostyce matczynych i wrodzonych zaka eƒ wirusem cytomegalii (CMV) 2 ABBOTT NR 2 (2) W R Z E S I E 2 2 Spis treêci Post py w diagnostyce matczynych i wrodzonych zaka eƒ wirusem cytomegalii (CMV) 2 Ró yczka, toksoplazma, cytomegalowirus - pewne i wczesne rozpoznanie wczesnego

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics Mont Blanc Expedition

ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics Mont Blanc Expedition Nr 28 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics Mont Blanc Expedition LabForum wrzesieƒ 2006 Konferencje, konferencje... Szanowni Paƒstwo, Zgodnie z zapowiedzià z poprzedniego numeru

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespo u Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczàce szczepienia przeciwko zaka eniom HPV

Rekomendacje Zespo u Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczàce szczepienia przeciwko zaka eniom HPV Ginekol Pol. 2009, 80, 139-146 R E K O M E N D A C J E Z E S P O U E K S P E R T Ó W P T G Rekomendacje Zespo u Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczàce szczepienia przeciwko zaka eniom

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Szanowni Paƒstwo, Z przyjemnoêcià oddajemy w Paƒstwa r ce kolejny numer biuletynu Stowarzyszenia. W aktualnym numerze zawarte zosta y materia y dotyczàce aktualnych problemów rynku wyrobów medycznych i

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik ISSN 1733-2826. nr 2 (21) 2007 cena: 9.50 z (w tym 0% VAT)

Kwartalnik ISSN 1733-2826. nr 2 (21) 2007 cena: 9.50 z (w tym 0% VAT) Kwartalnik ISSN 1733-2826 nr 2 (21) 2007 cena: 9.50 z (w tym 0% VAT) GINEKOLOG CZY UROLOG? Niezb dne minimum - refundacja Êrodków wch aniajàcych Pracownie urodynamiczne na Âlàsku Leczenie z u yciem taêm

Bardziej szczegółowo

Genetyka wymóg czasu, przysz oêç medycyny

Genetyka wymóg czasu, przysz oêç medycyny issn 1506-7378 nr 2 /15 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Genetyka wymóg czasu, przysz oêç medycyny Konferencja Post py w diagnostyce molekularnej i leczeniu nowotworów o pod o u genetycznym

Bardziej szczegółowo

ROLA DIAGNOSTYCZNA OZNACZE D-DIMERÓW W YLNEJ CHOROBIE ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ ( ChZZ) Diagnostic Role of D-dimer in Venous Thromboembolism.

ROLA DIAGNOSTYCZNA OZNACZE D-DIMERÓW W YLNEJ CHOROBIE ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ ( ChZZ) Diagnostic Role of D-dimer in Venous Thromboembolism. ROLA DIAGNOSTYCZNA OZNACZE D-DIMERÓW W YLNEJ CHOROBIE ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ ( ChZZ) Diagnostic Role of D-dimer in Venous Thromboembolism Dagna Bobilewicz Zak ad Diagnostyki Laboratoryjnej Wydzia u Nauki

Bardziej szczegółowo

Rak tarczycy. Redakcja: Barbara Jarzàb

Rak tarczycy. Redakcja: Barbara Jarzàb Redakcja: Barbara Jarzàb Rekomendacje zosta y przedyskutowane i przyj te przez poszerzony Komitet Naukowy II Konferencji Rak Tarczycy w sk adzie: Barbara Jarzàb, Maciej Gembicki, Krzysztof Herman, Ida

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik ISSN 1733-2826

Kwartalnik ISSN 1733-2826 Kwartalnik ISSN 1733-2826 nr 2 (17) 2006 cena: 9.50 z (w tym 0% VAT) Co lekarze rodzinni wiedzà o NTM Udzieliç jak najlepszej pomocy - wywiad z prezesem PTU Prolift wed ug urologa Leczenie operacyjne na

Bardziej szczegółowo

SkutecznoÊç leczenia substytucyjnego uzale nienia od opiatów

SkutecznoÊç leczenia substytucyjnego uzale nienia od opiatów SkutecznoÊç leczenia substytucyjnego uzale nienia od opiatów Egzemplarz bezp atny Annette Verster Ernst Buning ISBN: 83-917848-4-3 BROSZURA INFORMACYJNA SkutecznoÊç leczenia substytucyjnego uzale nienia

Bardziej szczegółowo

Zima, zima! Zdrowa dieta. SpecjaliÊci: GASTROLODZY. Niedawno odkryta bakteria Helicobacter pylori. zima 2001. kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o.

Zima, zima! Zdrowa dieta. SpecjaliÊci: GASTROLODZY. Niedawno odkryta bakteria Helicobacter pylori. zima 2001. kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. issn 1506-7378 nr 4 /13 rok III kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Zima, zima! Zdrowa dieta Niedawno odkryta bakteria Helicobacter pylori SpecjaliÊci: GASTROLODZY Proponujemy: Zima, Êwi ta i karnawa

Bardziej szczegółowo

2(10)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 BADANIA OBRAZOWE WSPÓ CZESNA REUMATOLOGIA. Bronchoskopia Spirometria

2(10)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 BADANIA OBRAZOWE WSPÓ CZESNA REUMATOLOGIA. Bronchoskopia Spirometria 2(10)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 BADANIA OBRAZOWE WSPÓ CZESNA REUMATOLOGIA Bronchoskopia Spirometria S P I S T R E Â C I TWOJE ZDROWIE Rozpoznawanie i leczenie osteoporozy 1 Lek. Jacek

Bardziej szczegółowo

Holotranskobalamina. Zastosowanie cytometrii przep ywowej. Wskaêniki czerwonokrwinkowe. Nr 2 (14) Grudzieƒ 2006. aktywna witamina B12

Holotranskobalamina. Zastosowanie cytometrii przep ywowej. Wskaêniki czerwonokrwinkowe. Nr 2 (14) Grudzieƒ 2006. aktywna witamina B12 Nr 2 (14) Grudzieƒ 2006 ISSN 1895-5924 Holotranskobalamina aktywna witamina B12 Zastosowanie cytometrii przep ywowej w klinicznej diagnostyce laboratoryjnej Wskaêniki czerwonokrwinkowe W Nowym 2007 roku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSÓB Z CHOROBÑ PARKINSONA

PORADNIK DLA OSÓB Z CHOROBÑ PARKINSONA ORGANIZACJE SAMORZÑDOWE POMAGAJÑCE OSOBOM Z CHOROBÑ PARKINSONA W POLSCE BYDGOSZCZ Stowarzyszenie Osób Niepe nosprawnych AKSON ul. Rynek 6 85-790 Bydgoszcz tel./fax (0-52) 343 91 97 akson@parkinson.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo