Plan prezentacji. Choroby rzadkie i ultrarzadkie. Specyfika cen leków sierocych i technologii stosowanych w chorobach rzadkich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan prezentacji. Choroby rzadkie i ultrarzadkie. Specyfika cen leków sierocych i technologii stosowanych w chorobach rzadkich"

Transkrypt

1 Tomasz Laczewski 1 z 7 i technologii stosowanych w chorobach rzadkich Rados aw Rud /Tomasz Laczewski Autorzy rozdzia u: Jakub Adamski, Joanna Lis, Kamila Wendykowska Plan prezentacji 1. Choroby rzadkie i ultrarzadkie 2. Sieroce produkty lecznicze 3. Wybrane regulacje odnosz ce si do rejestracji leków sierocych 4. Aktualne regulacje na rzecz leków sierocych w Polsce 5. Ceny i refundacja leków sierocych Choroby rzadkie i ultrarzadkie Choroby rzadkie: < 5 : (UE) < 7 : (USA) < 2,5 : (Japonia) Przek ada si to na: 1 choroba dotyka osób w UE; do chorób rzadkich; dotykaj one 6% do 8% populacji UE; czyli 27 mln do 36 mln ludzi w UE. Choroby ultrarzadkie: < 1 : (UK) < 750 chorych w Polsce

2 Tomasz Laczewski 2 z 7 Interwencja sieroca (orphan drug) to jedyna interwencja o udowodnionej skuteczno ci w schorzeniu rzadkim lub ultrarzadkim (interwencja sieroca z klinicznego punktu widzenia) The Orphan Drugs Act (1983r.) Mo liwo odliczenia od podatku 50% cznych kosztów poniesionych na badania kliniczne przez producenta leku sierocego Zwolnienie z op at rejestracyjnych 7-letnia wy czno rynkowa (market exclusivity) Pomoc przy opracowywaniu protoko ów bada klinicznych Mo liwo ubiegania si o wsparcie bada naukowych W latach w USA na rynek trafi o 10 leków sierocych. W latach ze statusem orphan drug dopuszczono do obrotu 37 leków (skutecznie zg oszono 255 produktów). Do ko ca 2008 roku do FDA skutecznie zg oszono 1951 wniosków, 325 leków uzyska o status rejestracyjny orphan drug. Rozporz dzenie nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego (2000r.) 10-letnia wy czno rynkowa Ulgi w op atach rejestracyjnych Uproszczona procedura rejestracyjna Pomoc zwi zana ze sk adaniem dokumentacji Pomoc merytoryczna dotycz ca bada klinicznych Uznanie produktu za sierocy skutkuje wpisaniem go przez Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP) do odpowiedniego rejestru. Od 2005 roku w przypadku leków sierocych obowi zkowa centralna rejestracja.

3 Tomasz Laczewski 3 z 7 Jakim produktom przys uguje status leku sierocego? Technologia sieroca, w lecznictwie, diagnostyce lub profilaktyce, je li: w chwili sk adania wniosku o przyznanie statusu, schorzenie dotyczy nie wi cej ni 5 na osób w Unii Europejskiej (kryterium cz sto ci wyst powania) lub jest przeznaczona do diagnostyki, profilaktyki lub leczenia zagra aj cego yciu, znacznie upo ledzaj cego lub powa nego i przewlek ego schorzenia, a bez dodatkowej zach ty finansowej jest ma o prawdopodobne, aby oczekiwana sprzeda produktu leczniczego pokry a koszty zwi zane z jego opracowaniem (kryterium op acalno ci inwestycji), nie zosta a dot d zarejestrowana satysfakcjonuj ca metoda diagnostyki, profilaktyki lub leczenia tego schorzenia, albo produkt leczniczy przyniesie istotn korzy pacjentom dotkni tym tym schorzeniem Rozporz dzenie nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego (2000r.) - konsekwencje 458 wniosków 260 leków uzyska o desygnacj : 90% z nich dotyczy o wskaza wyst puj cych u mniej ni 3 / pacjentów 36% ch. nowotworowe 11% ch. metaboliczne Do roku 2005 rejestracyjny status leku sierocego uzyska y 22 leki (8 stanowi o pierwsz opcj terapeutyczn w danym wskazaniu). W latach rejestracj uzyska o kolejnych 18 leków sierocych. cznie od 2000 r aplikacji o desygnacj 634 leki uzyska y desygnacj 51 status leku sierocego. Regulacje UE wspieraj rozwój i poda leków sierocych, aczkolwiek adne wytyczne nie daj podstaw prawnych do ingerowania w decyzje refundacyjne czy cenowe wydawane przez poszczególne kraje cz onkowskie

4 Tomasz Laczewski 4 z 7 Aktualne regulacje w Polsce Brak jakichkolwiek krajowych przepisów wspieraj cych rozwój bada na rzecz leków sierocych Polskie prawo nie wprowadza definicji leku sierocego ani nie odnosi si do poj cia choroby rzadkiej Zespó ds. Chorób Rzadkich Decyzje cenowe i refundacyjne dla leków stosowanych w chorobach rzadkich s szczególnie mocno zwi zane Efektywno kosztowa/ u yteczno kosztowa Wp yw na bud et p atnika Ryzyko zwi zane z podejmowaniem decyzji Wp yw na zdrowie publiczne Znaczenie dla stanu zdrowia pojedynczej osoby Status prawny interwencji sierocej Wszystkie te elementy powinny by brane pod uwag przy ustalaniu cen urz dowych na leki sieroce oraz przy ewentualnym zawieraniu stosownych porozumie cenowych Rygorystyczno i dok adno oceny leków sierocych powinna zale e od kosztów terapii CENA LEKU LICZBA PACJENTÓW KOSZT TERAPII niski wysoki bardzo wysoki

5 Tomasz Laczewski 5 z 7 Tanie leki sieroce Te same procedury, jak dla innych leków, które nie generuj wysokich kosztów leczenia Umieszczenie w zdefiniowanych cz ciach koszyka wiadcze podstawowych lub przepisywanie w ramach niezdefiniowanych cz ci koszyka Je eli umieszczenie w zdefiniowanej cz ci koszyka wymagania co do przed o enia danych uzasadniaj cych podj cie decyzji refundacyjnej czy cenowej powinny by stosunkowo niskie Kosztowne i wysoce kosztowne leki sieroce Kosztowne leki sieroce mog podlega procedurom o ró nym stopniu rygorystyczno ci; tym niemniej im dro szy lek, tym procedury powinny by bardziej rygorystyczne, zarówno w odniesieniu do oceny, jak i do stosowania leku. Kryteria refundacji gdzie podej cie utylitarystyczne, gdzie egalitarystyczne, gdzie mieszane? CHOROBY POWSZECHNE CHOROBY RZADKIE CHOROBY ULTRARZADKIE Podej cie utylitarystyczne U E Podej cie egalitarystyczne

6 Tomasz Laczewski 6 z 7 Wymagania analityczne wzgl dem drogich technologii medycznych Podej cie utylitarystyczne Analiza efektywno ci klinicznej w oparciu o przegl d systematyczny Analiza ekonomiczna (CEA, CUA, CMA) BIA Podej cie egalitarystyczne Analiza efektywno ci klinicznej w oparciu o przegl d systematyczny UZASADNIENIE CENY BIA UZASADNIENIE CENY mo e obejmowa m.in.: 1. ocen istotno ci klinicznej i si y interwencji wzgl dem opcjonalnych sposobów post powania; 2. ocen wielko ci populacji we wszystkich mo liwych wskazaniach (w tym ocena stosowania soft label i off label) w danym kraju, w UE i na wiecie; 3. ocen ryzyka projektu w tym niepewno oszacowa i prezentowanych wyników 4. ocen innowacyjno ci: terapeutycznej, farmakologicznej i technologicznej; 5. propozycj ceny leku oraz informacj o cenach i porozumieniach cenowych w innych krajach 6. ocen kosztu jednostkowej terapii 7. przedstawienie aktywno ci biznesowej i R&D producenta w danym kraju 8. przedstawienie kosztów R&D oraz kosztów produkcji mo liwych do wykazania; 9. planowane koszty marketingu; 10. propozycje porozumie cenowych; 11. inne Wysoce kosztowne leki sieroce mog podlega podobnym regulacjom, jak kosztowne leki sieroce W przypadku wysoce kosztownych leków oddzielenie decyzji refundacyjnych od decyzji cenowych praktycznie nie wyst puje Cena leku sierocego powinna zale e przede wszystkim od: si y interwencji i poziomu niepewno ci oszacowania skuteczno ci oraz profilu bezpiecze stwa ORAZ liczby potencjalnych pacjentów, u których lek mo e by stosowany (w jednym lub wielu wskazaniach)

7 Tomasz Laczewski 7 z 7 Instytucje zajmuj ce si problemem leczenia chorób rzadkich w Polsce Zespó ds. Chorób Rzadkich przy MZ Zespó Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich Wg prof. Jolanty Sykut-Cegielskiej

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo