Lista potencjalnych opiekunów naukowych oraz zakres tematyczny prac doktorskich WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI INSTYTUT FIZYKI I-9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista potencjalnych opiekunów naukowych oraz zakres tematyczny prac doktorskich WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI INSTYTUT FIZYKI I-9"

Transkrypt

1 Lista potencjalnych opiekunów naukowych oraz zakres tematyczny prac doktorskich WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI INSTYTUT FIZYKI I-9 dr hab. inż. Leszek Bryja, prof. PWr. tel , pokój 210 A-1 Własności elektronowych cieczy kwantowych. Badania eksperymentalne elektronowego idziurowego gazu w dwuwymiarowych strukturach półprzewodnikowych w pomiarach spektroskopowych w silnych kwantujących polach magnetycznych i niskich temperaturach. Metody pomiarowe: fotoluminescencja, pobudzanie fotoluminescencji, odbicie, transmisja. Neutralne i naładowane ekscytony, skyrmiony, procesy typu shake-up, rezonans ekscytonowo-cyklotronowy, sprzężenie pomiędzy ekscytonami o różnym stopniu lokalizacji. Physical properties of electron quantum liquids. Experimental syudies of electron and hole gas in two dimensional structures in strong quantizing magnetic fields and low temperatures. Experimental methods: photoluminescence, photoluminescence excitation, reflectivity, transmission. Neutral and charged excitons, skyrmions, shake-up processes, exciton-cyclotron resonance, coupling of excitons of different degree of freedom. prof. dr hab. inż. Ryszard Gonczarek tel , pokój 355 A-1 tel pokój 251 A-1 Mikroskopowa teoria cieczy Fermiego i cieczy nie-fermiego uwzględniająca anizotropowy potencjał przyciągający, zewnętrzne pole magnetyczne w ograniczonej geometrii. Ponadto mechanika kwantowa, kryptografia i informacja kwantowa. The microscopic theory of Fermi and non-fermi liquids including the anisotropic attractive potential, an external magnetic field in confined geometry. Moreover, quantum mechanics, cryptography and quantum information dr hab. inż. Grzegorz Harań tel , pokój 19 A-1 Własności termodynamiczne i transport w niekonwencjonalnych (wysokotemperaturowych, ciężkofermionowych) nadprzewodnikach. Wpływ nieporządku i rozpraszania na domieszkach na nadprzewodnictwo. Thermodynamic and transport properties of unconventional (high temperature, heavy fermion) superconductors. Impurity scattering and disorder effect on superconductivity.

2 prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak tel , pokój 206 A-1 Fizyka struktur niskowymiarowych. Koherentne sterowanie w układach nanoskopowych implementacje informatyki kwantowej. Kwantowa kryptografia. Dekoherencja spinowych i orbitalnych stopni swobody w strukturach kropek kwantowych. Plazmonika Nanostruktur metalicznych. Topologia w fizyce. Physics of low dimensional structures. Coherent control over nanoscopic systems practical implementations of quantum information processing. Quantum cryptography. Decoherence of spin and charge in quantum dot systems. Plasmonics of metallic nanostructures. Topology in physics. prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak tel , pokój 233 A-1 Właściwości optyczne i biomechaniczne oka i jego elementów składowych. Zastosowanie metod optycznych do pomiaru właściwości fizycznych oka. Optical and biomechanical properties of the eye and its components. Application of optical methods for measurements of physical properties of eye. dr hab. inż. Robert Kudrawiec, prof. PWr. tel , pokój 37/1 A-1 Nowoczesne materiały półprzewodnikowe, nanoinżynieria struktur i przyrządów półprzewodnikowych, procesy rekombinacji promienistej i niepromienistej w strukturach półprzewodnikowych, punktowe defekty w ciałach stałych, a także optymalizacja systemów mierzących wielkości fizyczne oraz algorytmów analizy danych eksperymentalnych. Modern semiconductors materials, nanoengineering of semiconductor structures and devices, radiative and nonradiative processes in semiconductor structures, point defects in solid states, as well the optimization of systems measuring physical quantities and algorithms analyzing experimental data. dr hab. inż. Piotr Kurzynowski tel , pokój 18/11 A-1 Właściwości dwójłomne metamateriałów (n<0). Elementy dyfrakcyjno-polaryzacyjne. Depolaryzator: idea, konstrukcja, pomiary. Zastosowanie interferometrii w świetle białym w optyce polaryzacyjnej.

3 Birefringence properties of metamaterials. Polarization sensitive diffraction elements. Depolarizer: idea, construction, measurements. White-light interferometry application in polarization optics. prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski tel , pokój 262c A-1 Optyczne własności kropek kwantowych: koherentne sterowanie optyczne ładunkiem i spinem; optyka nieliniowa i kwantowa; odpowiedź optyczna zależna od spinu (skręcenie Kerra itp.). Podwójne kropki kwantowe i macierze kropek: własności kwantowooptyczne, efekty kolektywne, superradiancja; współistnienie efektów radiacyjnych i fononowych; transfer wzbudzenia, tunelowanie dysypatywne i inne efekty fononowe. Procesy dekoherencji w nanostrukturach półprzewodnikowych: kinetyka kwantowa oddziaływań ładunkowofononowych; efekty fononowe w eksperymentach optycznych; dekoherencja i relaksacja spinu. Optical properties of quantum dots: coherent optical control of charge and spin; nonlinear optics and quantum optics; spin-dependent optical response (Kerr rotation etc.). Double quantum dots and quantum dot arrays: quantum optical properties, collective effects, superradiance; interplay of radiative and phonon-related effects; excitation transfer, dissipative tunneling and other phonon-related effects.decoherence processes in semiconductor nanostructures: quantum kinetics of carrier-phonon interactions; phononrelated effects in optical experiments; spin dephasing and relaxation. prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz tel , pokój 235 A-1 tel , pokój 233 A-1 Eksperymentalne badania niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych: studni, kresek i kropek kwantowych oraz optoelektronicznych przyrządów (lasery, detektory) wykorzystujących takie struktury. Optyczne badania nanokryształów półprzewodnikowych ( GaN, Si, CdSe...) oraz materiałów porowatych (TiO2, SiO2...) przeznaczonych na emitery światła: UV-NIR. Optyczne badania stuktur tranzystorowych z dwuwymiarowym gazem elektronowym. Spekroskopia optyczna pojedynczych kropek kwantowych oraz mikrorezonatorów Bragga. Optyczne badania stanów kwantowych dwuwymiarowych nosników prądu w warunkach całkowitego i ułamkowego efektu Halla. Experimental investigations of the low dimensional semiconductor structures: quantum wells, dashes and dots, as well as optoelectronic devices based on these structures. Optical investigations of semiconductor nanocrystals ( GaN, Si, CdSe...) and porous materials ( TiO2, SiO2...) designed for the UV - NIR light emitters. Optical investigations of the transistor structures with the two dimensional electron gas. Optical spectroscopy of single quantum dots and Bragg microcavities. Optical investigations of quantum states of the two dimensional carriers under integer and fractional quantum Hall conditions. prof. dr hab. Antoni Mituś, tel ,pokój 356a A-1

4 Symulacje komputerowe elektrooptycznych i optycznych zjawisk związanych z holograficznym zapisem informacji w nematycznych ciekłych kryształach i polimerach. Podejście od strony mechaniki statystycznej (modele równowagowe, modele kinetyczne, metoda Monte Carlo w wersji Metropolisa). Współpraca z grupami doświadczalnymi. Modelowanie strukturalnych, elektrooptycznych i optycznych zjawisk w układach typu gośćgospodarz (nematyki i polimery) za pomocą fenomenologicznych metod mechaniki statystycznej (modele równowagowe i kinetyczne, symulacje Monte Carlo) we współpracy z grupami doświadczalnymi. Computer simulations of electrooptical and optical phenomena accompanying an holographic inscription of information in nematic liquid crystals and polymers. Statistical mechanics approach (equilibrium models, kinetic models, Metropolis Monte Carlo simulations). Cooperation with experimental groups. Modeling of structural, electrooptic and optic phenomena in guest-host systems (nematics and polymers) using methods of phenomenological statistical mechanics (equilibrium and kinetic models, Monte Carlo simulations) in a close cooperation with experimental groups. dr hab. Jan Masajada, prof. PWr. tel , pokój 18/5 A-1 Badania dotyczą rozwoju optycznych metod pomiarowych z zastosowaniem nieciągłości optycznych. Obecnie prowadzone są prace badawcze nad mikroskopem na wirach optycznych oraz nad szczypcami optycznymi. Szczypce optyczne są urządzeniem pozwalającym łapać w zogniskowane wiązki świetlne mikrocząstki (np. żywe komórki, nici DNA, etc). Our research concerns the use of optical singularities to optical metrology. Currently the optical vortex superresolution microscope is under development in our laboratory. We work also on the optical tweezers holographic system. The optical tweezers are used for catching and manipulating small objects, like living cells, DNA chains etc. Dr hab. Inż. Artur Podhorodecki tel , pokój 37/6, A-1 Synteza, funkcjonalizacja oraz spektroskopia nanomateriałów nieorganicznych do zastosowań w biologii, medycynie oraz optoelektronice i fotowoltaice. Synthesis, functionalization and spectroscopy of inorganic nanomaterials used in biology, medicine, optoelectronics and photovoltaics. prof. dr hab. Ryszard Poprawski tel , pokój 356b A-1 Materiały ferroiczne, ferroelektryki i ferroelastyki, przemiany fazowe, efekty rozmiarowe, wpływ czynników zewnętrzych na właściwości fizyczne i ferroiczne przemiany fazowe, nanokompozyty ferroiczne, multiferroiki, zastosowania materiałów ferroicznych. Badania

5 dielektryczne w szerokim zakresie temperatur, częstosci i ciśnień hydrostatycznych, badania piroelektryczne, polaryzacji spontanicznej, procesu przepolaryzowania. Badania dylatometryczne, kalorymetryczne oraz przewodności cieplnej w szerokim zakresie temperatur. Ferroics materials (ferroelectrics, ferroelastics), phase transitions, size effects, the influence of external factors on physical properties and phase transitions, ferroic nanocomposites, multiferroics, applications of ferroic materials. Investigations of dielectric properties of materials in wide range of temperature, frequency, and pressure, measurements of pyroelectric properties, spontaneous polarization and switching process. Dylatometric, calorimetric and thermal conductivity measurements in wide range of temperature. dr hab. Ewa Popko, prof. PWr. tel , pokój 231a A-1 Właściwości fotoelektryczne struktur wielokrotnych studni kwantowych (MQW) GaAsN/GaAs, InGaAs/GaAs oraz InGaAsN/GaAs, wytworzonych w technice MOVPE. Struktury fotowoltaiczne na bazie Si/ZnO i CdTe/ZnTe. Photovoltaic structures based on Si/ZnO i CdTe/ZnTe Photoelectric properties of GaAsN/GaAs, InGaAs/GaAs and InGaAsN/GaAs multiquantum wells grown by MOVPE. prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz tel , pokój 354 A-1 Spontaniczne i niespontaniczne naruszenie symetrii: fotoindukowane przejścia fazowe oraz inne entropowe przemiany fazowe. Badanie struktur węglowych. Wybrane zagadnienia teorii względności: badanie właściwości silnych pól grawitacyjnych Spontaneously and non-spontaneously broken symmetry: photo-induced phase transformations and other entropy-driven phase transitions. Investigations of carbon structures: diaphite and other structures. Selected topics in theory of relativity: studies on strong gravitational fields dr hab. inż. Ewa Rysiakiewicz-Pasek tel , pokój 221 A-1 Eksperymentalne badania materiałów kompozytowych: szkło porowate/metal, półprzewodnik. Właściwości porowatych dielektryków o małej przenikalności elektrycznej (low-k dielektryki). Badania elektryczne i optyczne szkieł porowatych i specjalnych. Experimental investigations of composite materials: porous glass/metal, semiconductor. Properties of low-k dielectrics. Electrical and optical investigations of porous and special glasses.

6 dr hab. inż. Grzegorz Sęk, prof. PWr. tel , pokój 37/9 A-1 Fizyka i spektroskopia optyczna struktur niskowymiarowych, spektroskopia pojedynczych kropek kwantowych i nowoczesnych nanostruktur epitaksjalnych (kreski kwantowe, słupki kwantowe, struktury kolumnowe), zastosowania fotoniczne i optoelektroniczne nanostrukur (w laserach, wzmacniaczach optycznych, źródłach pojedynczych fotonów, etc.), studniowe polarytony ekscytonowe i kondensacja Bosego- Einsteina polarytonów w zakresie telekomunikacyjnym. Physics and opitcal spectroscopy of low-dimensional structures, spectroscopy of single quantum dots and other modern epitaxial nanostructures (quantum dashes, quantum rods, columnar quantum structures), photonic and optoelectronic applications of nanostructures (in lasers, optical amplifiers, single photon sources, etc.), quantum well exciton-polaritons and their Bose-Einstein condensation in the telecommunication spectral range. prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk tel , pokój 214 A-1 Modelowanie, wytwarzania i eksperymentalna charakteryzacja struktur fotonicznych nowych typów do zastosowań w metrologii optycznej i komunikacji optycznej. Modeling, development, and characterization of new type photonic crystal based devices for applications in optical metrology and optical communication. Dr hab. Katarzyna Sznajd-Weron, prof. PWr tel , pokój 233 A-1 Interdyscyplinarne zastosowania fizyki statystycznej: mikroskopowe modelowanie układów złożonych w tym społecznych (dynamika opinii, dyfuzja innowacji ) i biologicznych (dynamika populacji); symulacje Monte Carlo. Zjawiska krytyczne, równowagowe i nierównowagowe przejścia fazowe w prostych modelach układów złożonych. Interdisciplinary applications of statistical physics in a variety of complex systems, including social (opinion dynamics, diffusion of innovation) and biological (population dynamics). Monte Carlo Simulations. Critical phenomena, equilibrium and non-equilibrium phase transitions in simple models of complex systems. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak tel , pokój 18/11 A-1 optyka ośrodków anizotropowych: - opracowywanie metod pomiaru parametrów optycznych ośrodków dwójłomnych ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanej różnicy dróg optycznych; - konstrukcja urządzeń pomiarowych do pomiaru w/w parametrów; interferometria: - superpozycja fal spolaryzowanych;

7 - zastosowanie elementów dwójłomnych w interferometrach bazujących na wirach optycznych; - faza geometryczna w urządzeniach polaryskopowych; fotometria i kolorymetria; optics of anisotropic media: - development of methods for measuring optical parameters of birefringent media - with particular emphasis placed on the optical path difference; - construction of the measuring equipment for measuring the above-mentioned parameters; interferometry: - superposition of polarized waves; - the use of birefringent elements in interferometers based on optical vortex; - geometric phase in polariscopic devices; photometry and colorimetry; vision optics - polarization parameters of the optical system of the eye (cornea mainly). prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs tel , pokój 354 A-1 Fizyka niskowymiarowych układów elektronowych: nanostruktury półprzewodnikowe, grafen. Dynamika elektronowych cieczy kwantowych: dwuwymiarowy gaz elektronowy w polu magnetycznym, ułamkowy kwantowy efekt Halla, nieściśliwość, złożone fermiony, efekty topologiczne (statystyki ułamkowe i nieabelowe). Fotoluminescencja nanostruktur półprzewodnikowych: studnie i kropki kwantowe, ekscytony i triony, ułamkowe kompleksy ekscytonowe w cieczach kwantowych. Wzbudzenia spinowe niskowymiarowych układów elektronowych: fale spinowe w cieczach kwantowych, skyrmiony, spinowe przejścia fazowe. Physics of low-dimensional electron systems: semiconductor nanostructures, graphene. Dynamics of quantum electron liquids: two-dimensional electron gas in a magnetic field, fractional quantum Hall effect, incompressibility, composite fermions, topological effects (fractional and nonabelian statistics). Photoluminescence of semiconductor nanostructures: quantum wells and quantum dots, excitons and trions, fractional excitonic complexes in quantum liquids. Spin excitations of low-dimensional electron systems: spin waves in quantum liquids, skyrmions, spin phase transitions.

OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETP001006 Nazwa kursu: Elektronika i Elektrotechnika Język wykładowy:

OPISY KURSÓW. Kod kursu: ETP001006 Nazwa kursu: Elektronika i Elektrotechnika Język wykładowy: OPISY KURSÓW Załącznik nr 3 do ZW 1/007 Kod kursu: ETP001006 Nazwa kursu: Elektronika i Elektrotechnika Język wykładowy: Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Tygodniowa liczba godzin

Bardziej szczegółowo

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science

AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science Annual Report 2010 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Matematyka Stosowana - I stopień - inż.

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Matematyka Stosowana - I stopień - inż. Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Matematyka Stosowana - I stopień - inż. Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun Temat jest proponowany dla studenta (imię i nazwisko): Opinia

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Załącznik 2. 1. Imię i Nazwisko: Jacek Szczytko

AUTOREFERAT. Załącznik 2. 1. Imię i Nazwisko: Jacek Szczytko Załącznik 2. AUTOREFERAT 1. Imię i Nazwisko: Jacek Szczytko 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 2001 doktor

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Dane personalne. Miejsce stałego zatrudnienia i stanowisko. 1988 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

AUTOREFERAT. Dane personalne. Miejsce stałego zatrudnienia i stanowisko. 1988 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk AUTOREFERAT Dane personalne Tomasz Wojtowicz ur. 9 czerwca 1955 r w Katowicach żonaty (od 28.06.1980, Grażyna) dwoje dzieci (Anna ur. 13.10.1981; Marcin ur. 29.07.1985) zam.: 03-982 Warszawa, ul. Meissnera

Bardziej szczegółowo

Annual Report 2013. Raport Roczny 2013

Annual Report 2013. Raport Roczny 2013 AGH University of Science and Technology Faculty of Physics and Applied Computer Science Annual Report 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

NANO- i MIKROMECHANIKI

NANO- i MIKROMECHANIKI Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk II KRAJOWA KONFERENCJA NANO- i MIKROMECHANIKI

Bardziej szczegółowo

XLII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH

XLII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH XLII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH 42 nd General Meeting of Polish Physicists Program i streszczenia Programme and Abstracts Poznań, 8-13 września 2013 Poznan, September 8 th -13 th, 2013 Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w roku 2008

Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w roku 2008 Działalność Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w roku 2008 Activity of the Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences in 2008 Instytut obejmuje

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 10.07.2014 Fizyka - I stopień - lic

Propozycje tematów prac dyplomowych do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 10.07.2014 Fizyka - I stopień - lic Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 Propozycje tematów prac dyplomowych do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 10.07.2014 Fizyka - I stopień - lic Statystyczne własności widma energii i kolektywna

Bardziej szczegółowo

On the coupling of lunisolar resonances for Earth satellite. Lunisolar resonances revisited, 81, 81-91, (2001). 377, 1081-1097, (2001).

On the coupling of lunisolar resonances for Earth satellite. Lunisolar resonances revisited, 81, 81-91, (2001). 377, 1081-1097, (2001). SPIS PUBLIKACJI NAUKOWYCH WYDZIAŁU FIZYKI UAM W ROKU 2001 OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE - 2001 1. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 1.1. S.Breiter On the coupling of lunisolar resonances for Earth

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2003 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering - GR ul. Koszykowa 75,

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS 1998 2 Edited by Zbigniew Jaworski Institute Offices: Research Affairs ul. Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, Poland phone/fax (48) (22)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków

VII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków VII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków Uniwersytet Warszawski, 7-10 Listopada 2008 Warszawa Podziękowania: Instytut Fizyki Doświadczalnej Organizatorzy VII OSKNF pragną wyrazić swą wdzięczność za

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH

ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH ELEKTRONIKA ORGANICZNA W POLSKICH LABORATORIACH Jacek Ulański Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Molekularnej jacek.ulanski@p.lodz.pl II Warsztaty Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki FlexNet

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Opiekun Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi Podpis studenta

Temat pracy dyplomowej Opiekun Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi Podpis studenta wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy wszyscy Lp. 1 2 3 4 5 Kierun ek/ Specjal ność Temat pracy dyplomowej Opiekun Cel i zadania Podstawowa literatura Uwagi Podpis studenta Światło jako pułapka dla atomów. Laser

Bardziej szczegółowo

XLIII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH

XLIII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH XLIII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH 43 rd General Meeting of Polish Physicists Program i streszczenia Programme and Abstracts Kielce, 6-11 września 2015 Kielce, September 6 th -11 th, 2015 Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia mechaniki cieczy. Problems of mechanics of liquid

Zagadnienia mechaniki cieczy. Problems of mechanics of liquid O1 Zagadnienia mechaniki cieczy Problems of mechanics of liquid 2 O1 Zagadnienia mechaniki cieczy Problems of mechanics of liquids Brunon Grochal 23 Poniżej przedstawiono krótkie omówienie głównych wyników

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ TYTUŁ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 streszczenia wystąpień POD REDAKCJĄ Jarosława

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów prac dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 RW 25.06.2015 Fizyka - Master of Physics - II stopień - mgr (j. angielski) Lp Temat pracy dyplomowej Opis Opiekun 1 2 Obliczenia wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 15, 31-34 Kraków http://www.ifj.edu.pl/publ/reports/007/?lang=en Raport Nr 1999/PS Klasyczne i nieklasyczne

Bardziej szczegółowo

New vacuum tubes - Nanocrystalline Cold Cathode Light Sources

New vacuum tubes - Nanocrystalline Cold Cathode Light Sources ELEKTRONIKA R. 50-2009 SPIS TREŚCI nr 1 16 Nowe lampy próżniowe - źródła światła na zimnych katodach nanokrystalicznych / E. Czerwosz, M. Suchańska, Cz. Kiliszek, S. Waszuk, J. Kęczkowska H. Wronka, A.

Bardziej szczegółowo