PROGRAM KONFERENCJI. Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego Jurata 8 10 maja 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KONFERENCJI. Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego Jurata 8 10 maja 2012 r."

Transkrypt

1

2

3

4

5 PROGRAM KONFERENCJI Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego Jurata 8 10 maja 2012 r. Dzieñ I (wtorek 8 maja 2012 r.) Do godz Zakwaterowanie w WDW JANTAR, ul. Wojska Polskiego w Juracie Przywitanie goœci oraz przedstawienie programu spotkania Ognisko integracyjne Dzieñ II (œroda 9 maja 2012 r.) Œniadanie Uroczyste przywitanie goœci Krzysztof Bielawski, Tomasz Buda, AREX Sp. z o.o. Marek Stolarski, Dorota Bartoszek, NEEL Sp. z o.o wyst¹pienie Piotr Wojciechowski, Prezes WB Electroincs wyst¹pienie Cz³onka Zarz¹du PKP PLK S.A wyst¹pienie przedstawiciela Urzêdu Transportu Kolejowego Instytut Kolejnictwa obecne zadania i wyzwania Andrzej urkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa wyst¹pienie przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Przerwa na kawê Budowa urz¹dzeñ kierowania i sterowania ruchem ILTOR-2 i WT UZ na przyk³adzie SKM w Trójmieœcie dr in. Krzysztof Grochowski, dr in. Ireneusz Sitek, mgr in. Mariusz Maciejewski, Politechnika Warszawska, Wydzia³ Transportu mgr in. S³awomir Jasiñski, Kontron East Europe Sp. z o.o Zasady wdra ania w PKP PLK nowych technologii dotycz¹cych ochrony zwierz¹t na liniach kolejowych Urszula Michaj³ow, Biuro Ochrony Œrodowiska PKP PLK S.A Problemy projektowania i stosowania urz¹dzeñ ochrony przeciwha³asowej. Fakty i mity. prof. dr hab. in. Jan Adamczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Efektywnoœæ energetyczna wyk³adni¹ rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kazimierz WoŸniak, PKP PKL S.A. Biuro Energetyki Realizacja inwestycji. Prawo i rzeczywistoœæ Tadeusz Augustowski, KZA PAiT S.A. w Lublinie Nowoczesne rozwi¹zania w sterowaniu kolejowymi liniami regionalnymi Maciej Supernak, Bombardier (ZWUS) Polska Sp. z o.o Wirtualna informacja kolejowa Anna Szymanek-Za³êska, Robert Gregorczyk, Cisco Dyskusja Obiad

6 Sesja I Infrastruktura, elektroenergetyka Wp³yw zagro eñ zewnêtrznych na poprawne dzia³anie urz¹dzeñ energetycznych w infrastrukturze kolejowej. Sposoby ich eliminacji. Henryk Flemming, PIONET Sp. z o.o Wytyczne monitoringu, analizy i zobrazowania danych dla urz¹dzeñ eor w systemie DIVIS-PLK (SMUE) Tomasz Buda, Tomasz Myzia, AREX Sp. z o.o Badania grzejników eor nowej generacji firmy Termorad Dariusz Brodowski, Instytut Kolejnictwa Pewna komunikacja (dane, obraz i g³os) z u yciem sieci radiowych Tomasz Borkowski, MindeMade Sp. z o.o Nowa generacja automatów pogodowych Dariusz Brodowski, Instytut Kolejnictwa, Jaros³aw Szuflita AREX Sp. z o.o Zasilanie przytorowych urz¹dzeñ energetyki kolejowej z trakcji 3 kv DC Marcin Kokoszka, Elester PKP Sp. z o.o dyskusja Sesja II Sterowanie ruchem kolejowym, automatyka, ochrona œrodowiska Doœwiadczenia z wdra ania ERTMS/ETCS poziom II na linii E30 w Polsce Miros³aw Czarny, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o Wp³yw zagro eñ zewnêtrznych na poprawne dzia³anie automatyki w infrastrukturze kolejowej. Sposoby ich eliminacji Aleksandra Morton, PIONET Sp. z o.o Rozwa ania o bezpieczeñstwie ruchu poci¹gów Marek Stolarski, NEEL Sp. z o.o Tablet nowoczesne narzêdzie pracy Marek Cichowski, Radmor S.A Przejœcia dla zwierz¹t po powierzchni drogi jako alternatywa dla budowy specjalnych konstrukcji in ynieryjnych specjalnych konstrukcji in ynieryjnych Joanna y³kowska NEEL Sp. z o.o Konsolidacja firm wykonawczych w procesie budowy i wdra ania nowych rozwi¹zañ w bran y sterowania ruchem kolejowym Jerzy Czerlunczakiewicz, KZA PAiT S.A. w Lublinie dyskusja Sesja III Projektowanie urz¹dzeñ infrastruktury kolejowej Sterowniki i rozdzielnice oœwietleniowe marki DIMAstro Dawid Bielawa, AREX Sp. z o.o Przerwa na kawê Niespodzianka Podsumowanie i zakoñczenie konferencji Krzysztof Bielawski, Tomasz Buda, AREX Sp. z o.o. Marek Stolarski, Dorota Bartoszek, NEEL Sp. z o.o Uroczysta kolacja Dzieñ III (czwartek 10 maja 2012 r.) Œniadanie wyjazd uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

7 SPIS TREŒCI 1. Budowa urz¹dzeñ kierowania i sterowania ruchem ILTOR-2 I WT UZ na przyk³adzie SKM w Trójmieœcie Zasady wdra ania w PKP PLK S.A. nowych technologii dotycz¹cych ochrony zwierz¹t na liniach kolejowych Problemy projektowania i stosowania urz¹dzeñ ochrony przeciwha³asowej. Fakty i mity Efektywnoœæ energetyczna wyk³adni¹ rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Realizacja inwestycji prawo i rzeczywistoœæ Nowoczesne rozwi¹zania w sterowaniu kolejowymi liniami regionalnymi Wirtualna informacja kolejowa Wytyczne monitoringu, analizy i zobrazowania danych dla urz¹dzeñ eor w systemie DIVIS-PLK (SMUE) Badania grzejników eor nowej generacji, firmy Termorad Pewna komunikacja (dane, obraz, g³os,...) z u yciem sieci radiowych Nowa generacja automatów pogodowych Zasilanie przytorowych urz¹dzeñ energetyki kolejowej z trakcji 3 kv DC Doœwiadczenia z wdra ania ERTMS/ETCS poziom II na linii E30 w Polsce Wp³yw zagro eñ zewnêtrznych na poprawne dzia³anie urz¹dzeñ energetycznych i automatyki w infrastrukturze kolejowej. Sposoby ich eliminacji Rozwa ania na temat bezpieczeñstwa ruchu poci¹gów Tablet nowoczesne narzêdzie pracy Przejœcia dla zwierz¹t po powierzchni drogi jako alternatywa dla budowy specjalnych konstrukcji in ynieryjnych Konsolidacja firm wykonawczych w procesie budowy i wdra ania nowych rozwi¹zañ w bran y sterowania ruchem kolejowym Sterowniki i rozdzielnice oœwietleniowe marki DIMAstro

8 BUDOWA URZ DZEÑ KIEROWANIA I STEROWANIA RUCHEM ILTOR-2 I WT UZ NA PRZYK ADZIE SKM W TRÓJMIEŒCIE dr in. Krzysztof Grochowski dr in. Ireneusz Sitek mgr in. Mariusz Maciejewski Politechnika Warszawska, Wydzia³ Transportu Zak³ad Sterowania Ruchem, Zespó³ Sterowania Ruchem Kolejowym mgr in. S³awomir Jasiñski Kontron East Europe Sp. z o.o.

9 1. WPROWADZENIE Politechnika Warszawska opracowa³a komputerowe urz¹dzenia zale noœciowe typu WT UZ, które mog¹ wspó³pracowaæ z dowolnym pulpitem nastawczym oraz z dowolnymi urz¹dzeniami wykonawczymi. Wraz z firm¹ Kontron East Europe Sp z o.o. opracowa³a dla firmy Siemens system ILTOR-2, bêd¹cy uniwersalnym wielofunkcyjnym systemem kierowania ruchem umo liwiaj¹cym zdalne sterowanie, kontrolê dyspozytorsk¹, przekazywanie informacji o poci¹gu, wspó³pracê z dró nikami przejazdowymi itd. Firma Kontron East Europe Sp z o.o. jest dostawc¹ sprzêtu komputerowego dla obu systemów. Systemy te uzupe³niaj¹ siê wzajemnie i mog¹ byæ stosowane w kompleksowej konfiguracji. Obecnie taki komplet urz¹dzeñ zabudowany zosta³ przez wykonawcê Kolejowe Zak³ady Automatyki Katowice S.A. w okrêgach nastawczych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieœcie na stacjach: Gdynia G³ówna, Gdynia Or³owo, Sopot, Gdañsk Oliwa, Gdañsk Wrzeszcz i Gdañsk G³ówny. Zakoñczono monta i uruchomienie urz¹dzeñ na stacji Gdynia Cisowa (nak³adka zdalnego sterowania na istniej¹ce urz¹dzenia E). Przewiduje siê ich zastosowanie na wszystkich stacjach linii nr 250 od stacji Gdañsk Œródmieœcie do Gdyni Chyloni i ewentualnie dalszych stacji, z nastawni¹ sterowania zdalnego i centrum kontroli dyspozytorskiej w Gdyni G³ównej i Gdañsku G³ównym [1]. 2. STRUKTURA ROZWI ZANIA TECHNICZNEGO 2.1. Centrum Sterowania Przewiduje siê zasadniczo sterowanie z Regionalnego Centrum Sterowania (RCS) w przypadku SKM, nazwanego Dyspozytorskim Centrum Sterowania, pe³ni¹cego funkcje posterunku dyspozytora liniowego i nastawni zdalnego sterowania (NZS) dla kilku odcinków zdalnego sterowania ruchem (zs). W razie potrzeby mo na oczywiœcie funkcje Centrum Sterowania ograniczyæ tylko do zdalnego sterowania ruchem na jednym odcinku, a nawet do sterowania jednym posterunku ruchu. Urz¹dzenia zdalnego sterowania ruchem umo liwiaj¹ odcinkowemu dy urnemu ruchu prowadzenie ruchu we wszystkich podleg³ych okrêgach nastawczych, na torach szlakowych szlaków stycznych i szlaków wewn¹trz okrêgu sterowania oraz na styku okrêgów nastawczych nale ¹cych do ró nych okrêgów sterowania (dysponuj¹cych). Urz¹dzenia kontroli dyspozytorskiej wspomagaj¹ dyspozytora liniowego w zakresie: nadzorowania biegu poci¹gów, wykrywania zak³óceñ w procesie ruchowym, operatywnego planowania i regulowania ruchu poci¹gów, wykonywania dokumentów dyspozytorskich. Dodatkowo urz¹dzenia w RCS zawieraj¹ podsystem diagnostyczny zapewniaj¹cy równie archiwizowanie danych. Komputerowe urz¹dzenia [2] kierowania i sterowania ruchem, zainstalowane w Regionalnym Centrum Sterowania obejmuj¹: 11

10 dwa elektroniczne pulpity nastawcze podsystemu ILTOR-ZS, komputer œledzenia z terminalami dialogowymi podsystemu ILTOR-CKR, serwer i komputer archiwizacji z centralnym zegarem podsystemu ILTOR-DIAG. Strukturê techniczn¹ (rys. 1) stanowi¹: komputery œledzenia (KS), centralny serwer danych (CSD), komputery podstawowych stanowisk operatorskich (KSO) i pomocniczych (rezerwowych) stanowisk operatorskich (KSOpom), komputery zobrazowania przegl¹dowego (KZP), komputery centralne sterowania (KC), centralny serwer diagnostyki (CSD), komputer diagnostyczny (KD), zegar GPS. Poza tym struktura zawiera elementy stanowi¹ce interfejsy operatorów: monitory, klawiatury, myszy (lub inne urz¹dzenia wskazuj¹ce) i czytniki kart zbli eniowych. Elementy te do³¹czone s¹ do komputerów realizuj¹cych funkcje konsoli operatorskiej. Komputery po³¹czone s¹ sieci¹ transmisyjn¹ ze sob¹ oraz z komputerami poszczególnych posterunków sterowanych, przy czym podstawowa sieæ transmisyjna jest zdublowana. Ka dy pulpit nastawczy sk³ada siê monitorów zobrazowania sytuacji ruchowej i monitora dialogowego i myszy, stanowi¹cych wyposa enie miejsca pracy odcinkowego dy urnego ruchu oraz z komputera stanowiska operatorskiego i komputera zobrazowania. Komputer centralny obs³uguje transmisjê informacji pomiêdzy RCS i posterunkami sterowanymi, kontroluje stan pêtli transmisyjnej, kontroluje sterowanie posterunkiem z jednego pulpitu nastawczego w danym momencie. W systemie mo e byæ zastosowanych do 32 komputerów centralnych. Komputer stanowiska operatorskiego (zasadniczego lub rezerwowego) realizuje funkcje konsoli operatorskiej, przetwarza polecenia operatora (dy urnego ruchu, dyspozytora itp.) na polecenia skierowane do w³aœciwych urz¹dzeñ, przetwarza sygna³y meldunkowe z poszczególnych urz¹dzeñ na w³aœciwe zobrazowanie (podgl¹dowe) sytuacji ruchowej, kontroluje poprawnoœæ wprowadzanych poleceñ, umo liwia prze³¹czanie obrazów na monitorach, steruje obrazem monitora dialogowego umo liwia korzystanie z danych i funkcji komputera œledzenia oraz serwera danych. W systemie mo e byæ zastosowanych do 98 komputerów stanowisk operatorskich. Komputer zobrazowania przegl¹dowego steruje monitorem zobrazowania sytuacji ruchowej, zapewniaj¹c ci¹g³¹ aktualizacjê zobrazowania. W systemie mo e byæ zastosowanych do 255 komputerów zobrazowania przegl¹dowego. Komputer œledzenia realizuje funkcje œledzenia, zadania obs³ugi funkcjonalnej stanowiska pracy dyspozytora liniowego, steruje zobrazowaniem sytuacji ruchowej dla kontroli i nadzoru ruchu. Centralny serwer danych tworzy i aktualizuje zbiory danych archiwalnych oraz udostêpnia je wybranym u ytkownikom. 12

11 Rys. 1. Struktura funkcjonalno-sprzêtowa urz¹dzeñ w Regionalnym Centrum Sterowania. 13

12 Rys. 2. Struktura funkcjonalno-sprzêtowa urz¹dzeñ systemu WT UZ w przekaÿnikowni okrêgu nastawczego posterunku ( GG-SKM ), w którym zlokalizowano Centrum Sterowania. Rys. 3. Struktura funkcjonalno-sprzêtowa urz¹dzeñ systemu WT UZ w nastawni (kontenerze) zdalnie sterowanego okrêgu nastawczego ( Nnn-SKM ). 14

13 2.2. Posterunki sterowane We wszystkich okrêgach nastawczych mog¹ byæ zastosowane elektroniczne urz¹dzenia zale noœciowe typu WT UZ (rys. 2 i rys. 3), przystosowane do zdalnego sterowania, wspó³pracuj¹ce z elektronicznymi licznikami osi lub innymi systemami kontroli niezajêtoœci torów i rozjazdów, ze zmodyfikowanymi (zelektronizowanymi) obwodami œwiate³ i zwrotnicowymi obwodami nastawczymi oraz z innymi zelektronizowanymi lub przekaÿnikowymi obwodami wykonawczymi (w razie potrzeby). Regionalne Centrum Sterowania wyposa ane jest w dwa stanowiska dy urnego ruchu, dlatego mo na zrezygnowaæ z odrêbnego pulpitu nastawczego dla okrêgu nastawczego, w którym zlokalizowano RCS. W przypadku pozosta³ych okrêgów mo na zastosowaæ rezerwowe pulpity nastawcze KSO podsystemu ILTOR-ZS lub zrezygnowaæ z odrêbnych rezerwowych pulpitów nastawczych i wykorzystywaæ komputery przenoœne, do³¹czane w razie potrzeby do urz¹dzeñ miejscowych poprzez gniazdo w wydzielonym pomieszczeniu. Urz¹dzenia zale noœciowe WT UZ s¹ urz¹dzeniami wielokomputerowymi obejmuj¹cymi [3]: dwa komputery zale noœciowe (zapewniaj¹ce dwukana³owe przetwarzanie funkcji zale noœciowych i poleceñ specjalnych), komputer wybieraj¹cy (zapewniaj¹cy jednokana³owe przetwarzanie funkcji nie maj¹cych wp³ywu na bezpieczeñstwo ruchu poci¹gów), pary zale noœciowych komputerów obiektowych zbieraj¹cych informacje o stanie urz¹dzeñ zewnêtrznych i wewnêtrznych, z zespo³ami uk³adów pomiarowych i zespo³em komparatorów, komputer diagnostyczny. Komputery urz¹dzeñ WT UZ powi¹zane s¹ sieci¹ transmisyjn¹. Informacje (polecenia i meldunki) przekazywane miêdzy komputerami a urz¹dzeniami wykonawczymi podzielono na dwie klasy: informacje krytyczne (których przek³amanie mo e stworzyæ zagro enie dla bezpieczeñstwa ruchu poci¹gów lub dla personelu) i niekrytyczne. Informacje krytyczne przetwarzane s¹ dwukana³owo przez komputery zale noœciowe, a niekrytyczne przez komputer wybieraj¹cy. Funkcje zale noœciowe realizowane s¹ w sposób bezpieczny dziêki: dwukana³owemu przetwarzaniu informacji krytycznych, zastosowaniu specjalnych obwodów odczytywania stanu urz¹dzeñ przytorowych, zastosowania komparatora bezpiecznego w obwodach poleceniowych. Komputer zale noœciowy (wraz z obiektowymi komputerami zale noœciowymi) realizuje podstawowe funkcje srk, do których nale y: kontrola zale noœci, czytanie meldunków krytycznych, pobieranie informacji dotycz¹cych poleceñ nastawczych wydawanych przez dy urnego ruchu za poœrednictwem pulpitu elektronicznego, generowanie krytycznych sygna³ów poleceniowych i przekazywanie ich do komparatora, zwrotne czytanie informacji o generowanych poleceniach, 15

14 generowanie sygna³ów alarmowych w przypadku niezgodnoœci sygna³ów (poleceniowych i meldunkowych), realizacja procedur komunikacyjnych. Komputer wybieraj¹cy stanowi interfejs miêdzy elektronicznym pulpitem nastawczym a komputerami zale noœciowymi i zapewnia: przekazywaniu poleceñ nastawczych wydawanych przez dy urnego ruchu do komputerów zale noœciowych, przetwarzanie funkcji niekrytycznych, przekazywanie sygna³ów poleceniowych niekrytycznych do urz¹dzeñ srk, czytanie meldunków niekrytycznych, przekazywanie informacji o stanie urz¹dzeñ do elektronicznego pulpitu nastawczego, badanie predyspozycji (warunków wstêpnych) do nastawiania przebiegów lub realizacji polecenia, przetwarzanie poleceñ z³o onych na polecenia proste (np. polecenie nastawienia przebiegu zamienione zostaje na polecenie ustawienia odpowiednich zwrotnic i nakaz wyœwietlenia sygna³u zezwalaj¹cego) przekazywane do komputerów zale noœciowych, realizacja funkcji diagnostycznych, odbieranie poleceñ dotycz¹cych obrazu na monitorze diagnostycznym, a przekazywanych za pomoc¹ klawiatury, przekazywanie obrazów do monitora diagnostycznego. Zespó³ komparatorów zawiera komparatory COMP spe³niaj¹ce wymagania fail-safe, sterowane równoczeœnie z dwu komputerów zale noœciowych (obiektowych zale noœciowych) generuj¹cych polecenie w kanale A i B oraz oddzia³ywuj¹ce bezpoœrednio na obwody wykonawcze (obwody œwiate³, obwody nastawcze zwrotnicowe, obwody steruj¹ce blokad¹ liniow¹ itp.). Liczba komparatorów odpowiada liczbie krytycznych sygna³ów poleceniowych. Uk³ady pomiarowe SENS s¹ w³¹czone w obwody œwiate³ sygnalizatorów i mierz¹ p³yn¹cy w nich pr¹d. Wartoœæ pr¹du przekazywana jest do obu komputerów zale noœciowych lub do komputera zale noœciowego kana³u A, w zale noœci czy informacja o stanie œwiate³ jest traktowana jako krytyczna czy te nie. Terminal diagnostyczny przeznaczony jest dla personelu utrzymania jako narzêdzie usprawniaj¹ce lokalizacjê usterek w dzia³aniu urz¹dzeñ oraz u³atwiaj¹ce wykonywanie zabiegów konserwacyjnych. Przewiduje siê zasadniczo stosowanie elektronicznych obwodów œwiate³ sygnalizatora oraz elektronicznych obwodów nastawczych, sterowanych bezpoœrednio z pakietów elektronicznych i wykorzystuj¹ce elektroniczne uk³ady kontrolne [5, 6] (nie zawieraj¹ce przekaÿników kontroli œwiate³ i kontroli po³o enia zwrotnicy). Zastosowano równie zdalne sterowanie prze³¹czaniem zasilania (podstawowe rezerwowe) na ka dej stacji z wykorzystaniem sterowników WAGO. 16

15 Wszystkie polecenia i meldunki dotycz¹ce sbl bêd¹ realizowane wed³ug procedur WT UZ analogicznie jak sterowanie i kontrola urz¹dzeñ stacyjnych. Dlatego odpowiednio dostosowuje siê obwody blokady poprzez eliminacjê w nich zale noœci przekaÿnikowych realizowanych jako zale - noœci komputerowe oraz poprzez zast¹pienie sterowania z pulpitu nastawczego sterowaniem komputerowym. Podobnie dostosowuje siê (w razie potrzeby) obwody innych urz¹dzeñ kontrolowanych lub sterowanych Charakterystyka realizowanego projektu System sterowania ruchem SKM w Trójmieœcie, stanowi¹ nowobudowane stacyjne urz¹dzenia sterowania ruchem wraz z istniej¹cymi urz¹dzeniami blokady liniowej oraz urz¹dzenia zdalnego sterowania i system kontroli dyspozytorskiej (kd). Urz¹dzenia bêd¹ w przysz³oœci wspó³pracowaæ z systemem przekazywania informacji o poci¹gu (pip). Aktualnie funkcja ta jest okrojona i ograniczona do przemieszczania numerów poci¹gów w obszarze zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej. Źród³em generacji numerów poci¹gów dla systemu ILTOR-PioP obecnie jest, zintegrowany z nim, system ESKD. Obszar zdalnego sterowania mo e byæ dowolnie powiêkszany np. zostaæ rozszerzony o zdalne sterowanie stacj¹ techniczno-postojow¹ Gdynia Cisowa. Aktualnie stacja Cisowa obejmuje dwa okrêgi nastawcze GCA i GC1. Okrêg nastawni GCA jest sterowany miejscowo przy wykorzystaniu urz¹dzeñ komputerowych i dodatkowo steruje zdalnie, urz¹dzeniami systemu E w nastawni GC1. Podgl¹d sytuacji ruchowej na stacji Cisowa GCA (tylko g³owica wschodnia) jest aktualnie przygotowywany do prezentacji Dyspozytorowi na monitorach przegl¹dowych w Dyspozytorskim Centrum Sterowania w Gdyni G³ównej i Gdañsku G³ównym. W przysz³oœci mo liwe bêdzie do³¹czanie dalszych posterunków po rozszerzeniu obszaru zarz¹dzanego przez SKM (np. Gdañsk Œródmieœcie) itp. W przypadku urz¹dzeñ liniowych przewiduje siê tymczasowe pozostawienie istniej¹cych blokad samoczynnych typu E i Ea, natomiast istniej¹ce blokady pó³samoczynne s¹ zastêpowane blokad¹ przekaÿnikow¹ typu Eap. Projekty budowy nowych urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym [1], przewiduj¹ podzia³ obecnych okrêgów nastawczych na dwa okrêgi nastawcze: jeden stanowi¹cy infrastrukturê PLK i drugi stanowi¹cy infrastrukturê SKM. Na uk³adzie torowym, pozostaj¹cym w zarz¹dzie SKM, prowadzony bêdzie zasadniczo ruch poci¹gów pasa erskich SKM, sk³adaj¹cych siê z elektrycznych zespo³ów trakcyjnych i niezbêdne jazdy manewrowe. Dopuszcza siê przejazdy innych poci¹gów pasa erskich, a w konsekwencji przejazdy poci¹gów z uk³adu torowego PLK na uk³ad torowy SKM i odwrotnie. Dopuszcza siê równie podobne jazdy manewrowe w razie koniecznoœci. Przewiduje siê zasadniczo zdalne sterowanie z Dyspozytorskiego Centrum Sterowania (DCS), pe³ni¹cego funkcje posterunku dyspozytora liniowego i nastawni zdalnego sterowania dla linii 250, umieszczonego w pomieszczeniach Dworca Podmiejskiego SKM na stacji Gdynia G³ówna i stanowiska rezerwowego w Gdañsku G³ównym. 17

16 We wszystkich okrêgach SKM zastosowane zostan¹ elektroniczne urz¹dzenia zale noœciowe typu WT UZ. Dla kontroli niezajêtoœci wykorzystany zosta³ system liczenia osi typu ACS2000 firmy Frauscher [6]. Dyspozytorskie Centrum Sterowania wyposa one zostanie w dwa stanowiska dy urnego ruchu, dlatego nie przewiduje siê odrêbnego pulpitu nastawczego dla okrêgu GG-SKM. W przypadku pozosta³ych okrêgów przewidziano wykorzystywanie rezerwowych pulpitów nastawczych systemu ILTOR-ZS. Przejazdy poci¹gów z uk³adu torowego nale ¹cego do jednego zarz¹dcy na uk³ad torowy nale ¹cy do drugiego zarz¹dcy bêd¹ realizowane jako przebiegi zorganizowane. W przypadku stacji Gdynia Chylonia rozwi¹zanie takie przewidziano równie dla jazd manewrowych, poniewa jazdy te przecinaj¹ tory g³ówne zasadnicze w okrêgu SKM. Urz¹dzenia srk w s¹siaduj¹cych okrêgach, na stacji Gdynia G³ówna, Sopot, Gdañsk Wrzeszcz, Gdañsk G³ówny i Gdynia Chylonia, musz¹ zapewniaæ przekazywanie informacji (sygna³ów) zale - noœciowych dla realizacji funkcji blokady stacyjnej (wykluczenie przebiegów sprzecznych, ustalenie kierunku ruchu), dla zapewnienia ochrony bocznej przez urz¹dzenia s¹siedniego okrêgu oraz dla uzale nienia sygna³u na semaforach od stanu nastêpnego semafora lub semafora nale ¹cego do innego okrêgu nastawczego, a którego wskazania mog¹ wprowadziæ w b³¹d maszynistê poci¹gu jad¹cego po s¹siednim torze. Projektanci urz¹dzeñ srk, dla okrêgu Gdynia G³ówna Osobowa pozostaj¹cego w zarz¹dzie PLK, przewiduj¹ zastosowanie blokady Eap dla powi¹zania okrêgów PLK i SKM albo zastosowanie dodatkowych obwodów powi¹zania urz¹dzeñ zale noœciowych, zapewniaj¹cych realizacjê niezbêdnych funkcji (danie i otrzymanie zgody, kontrola œwiate³ sygnalizatora, kontrola niezajêtoœci odcinka na styku okrêgów itp.). W urz¹dzeniach srk dla SKM przewiduje siê samoczynne powtarzanie nastawiania przebiegów dla przejazdu przez stacjê oraz dla zawracania na stacjach koñcowych i strefowych. Przewiduje siê mo liwoœæ wykorzystania elementów systemu do sterowania automatyczn¹ informacj¹ dla podró nych (sygnalizacj¹ zbli ania poci¹gów do peronów stacji i przystanków osobowych SKM) oraz do wspó³pracy z innymi systemami. System WT UZ posiada szeroko rozbudowane narzêdzia rejestracji zdarzeñ i diagnostyki [7]. Oprogramowanie umo liwia sprawdzenie stanu wewnêtrznego sterownika i wykrycie powodów wiêkszoœci usterek. Wywo³ywanie ró nych trybów podgl¹du stanu komputera zale noœciowego pozwala precyzyjnie zdiagnozowaæ kasety: g³ówn¹ i kasety zdalne System diagnostyczny pozwala na uzyskanie informacji nie tylko o stanie komputerowych urz¹dzeñ zale noœciowych, ale równie szczegó³owych danych o stanie urz¹dzeñ przytorowych. takich jak semafory, tarcze manewrowe, zwrotnice, odcinki izolowane itp. Umo liwia wykorzystywanie informacji o wartoœci pr¹du w obwodach œwiate³ sygnalizatorów do regulacji parametrów tych obwodów. System diagnostyczny umo liwia: rejestracjê stanu urz¹dzeñ i zdarzeñ, podgl¹d aktualnej sytuacji ruchowej oraz stanu urz¹dzeñ, 18

17 podgl¹d stanu sterownika zale noœciowego, przegl¹d archiwalnych rejestrów zdarzeñ i stanu urz¹dzeñ. Najnowsz¹ aplikacj¹ jest program Analizator s³u ¹cy do przegl¹dania i odtwarzania zgromadzonych i zapisanych w sposób automatyczny przez informacji archiwalnych Ka da informacja opatrzona jest dat¹ i czasem zdarzenia. Analizator pozwala na przegl¹danie zapisanych plików w trybie graficznym (postaæ filmu wideo), tekstowo lub binarnie. Elementem systemu diagnostyki WT UZ jest modu³ diagnostyki napêdu zwrotnicowego typu ZWR-DIAG. Modu³ diagnostyczny ZWR-DIAG s³u y do monitorowania stanu napêdu oraz ca³ego rozjazdu. Modu³ monitoruje przebiegi napiêcia i pr¹du w obwodzie nastawczym jedno- i trój- fazowych napêdów zwrotnicowych i na tej podstawie wyznacza moc czynn¹ i pozorn¹ potrzebn¹ do przestawiania. Dane te s¹ równie archiwizowane. Na podstawie zarchiwizowanych danych oprogramowanie analityczne potrafi wyznaczyæ aktualny stan monitorowanej zwrotnicy. Dostarczana z systemem WT UZ diagnostyka jest narzêdziem bardzo przydatnym nie tylko na etapie uruchamiania i testowania systemu czy te w codziennej eksploatacji, ale stanowi Ÿród³o podstawowej wiedzy w pracach komisji powypadkowej i postêpowaniu prokuratorskim. Literatura [1] Projekty wykonawcze przebudowy urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdañsk G³ówny Gdynia Chylonia Gdynia Cisowa Postojowa. Politechnika Warszawska Wydzia³ Transportu, Zak³ad Sterowania Ruchem Kolejowym. Warszawa, r. [2] Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR ILTOR-2/07 v1.2. System sterowania i kierowania ruchem kolejowym ILTOR 2 dla PKP. Siemens Transportation Systems TS RA PL. Warszawa, 2007 r. [3] Dokumentacja techniczno-ruchowa elektronicznych urz¹dzeñ nastawczych z komputerowymi urz¹dzeniami zale noœciowymi typu WT UZ. WT PW / DTR WT UZ / 01 / 07. Politechnika Warszawska Wydzia³ Transportu, Zak³ad Sterowania Ruchem Kolejowym. Warszawa, 2007 r. [4] Dokumentacja techniczno-ruchowa. Rodzina uk³adów pomiarowych SENS dla urz¹dzeñ srk. DTR 2003/PEP-02 Kontron East Europe Sp. z o.o. Warszawa, 2003 r. [5] Dokumentacja techniczno-ruchowa bezpiecznych komparatorów serii COMP-2. DTR 2004/ PEP-01 Kontron East Europe Sp. z o.o. Warszawa, 2004 r. [6] Dokumentacja techniczno-ruchowa D Instrukcja projektowania i sprawdzania systemu liczenia osi ACS2000. FRAUSCHER Polska Sp. z o.o. Katowice, 2004 r. [7] Sterownik zale noœciowy. Instrukcja obs³ugi. System diagnostyki. Kontron East Europe Sp. z o.o. Warszawa, 2008 r. 19

18 STRESZCZENIE Opracowanie prezentuje podstawowe cechy funkcjonalne i strukturê techniczn¹ urz¹dzeñ kierowania i sterowania ruchem, proponowanych dla kolejnictwa polskiego, budowanych jako po³¹czenie systemów ILTOR-2 i WT UZ. S³owa kluczowe: komputerowe urz¹dzenia zale noœciowe, urz¹dzenia kontroli dyspozytorskiej, urz¹dzenia zdalnego sterowania, urz¹dzenia diagnostyczne. INSTALLATION OF DEVICES OF SUPERVISION AND TRAFFIC CONTROL ILTOR-2 AND WT UZ Words key: computer interlocking devices, supervision devices, remote control devices, diagnostic devices. 20

19 ZASADY WDRA ANIA W PKP PLK S.A. NOWYCH TECHNOLOGII DOTYCZ CYCH OCHRONY ZWIERZ T NA LINIACH KOLEJOWYCH Urszula Michaj³ow Dyrektor Biura Ochrony Œrodowiska PKP PLK S.A. Przemys³aw Winiarek Biuro Ochrony Œrodowiska PKP PLK S.A.

20 WSTÊP Linie kolejowe w Polsce bêd¹ce pod zarz¹dem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. maj¹ za zadanie umo liwiæ sprawny transport ludzi i towarów niezale nie od utrudnieñ technicznych, spo³ecznych i œrodowiskowych. Zmiana polityki transportowej i œrodowiskowej po wejœciu Polski do Unii Europejskiej ukierunkowana jest na dynamiczny rozwój tego proekologicznego sektora transportu. W zwi¹zku z tym w ostatnich latach rozpocz¹³ siê bardzo intensywny proces modernizacji infrastruktury kolejowej. Modernizacja linii kolejowych i prowadzenie ruchu poci¹gów wspó³czeœnie oprócz spraw œciœle dotycz¹cych drogi kolejowej wymaga tak e rozwi¹zywania trudnych i kosztownych problemów ochrony œrodowiska. Dotyczy to przede wszystkim odcinków linii kolejowych przebiegaj¹cych przez tereny charakteryzuj¹ce siê wysokimi walorami przyrodniczymi oraz przebiegaj¹cych przez tereny zurbanizowane. Ci¹g³a potrzeba oszczêdnoœci czasu podró y wymusza wzrost prêdkoœci kursowania poci¹gów. Sytuacja ta prowadzi do zwiêkszenia barierowego oddzia³ywania linii na zwierz¹ta i fragmentacji ich siedlisk. Efekt ten nale y niwelowaæ poprzez odpowiednie minimalizuj¹ce dzia- ³ania budowlane. O ile obiekty in ynieryjne dla dróg ko³owych s¹ od wielu lat stosowane i badane, o tyle dla linii kolejowych sytuacja jest bardziej skomplikowana. Roboty w wiêkszoœci przypadków prowadzone s¹ na liniach kolejowych, które od lat funkcjonuj¹ w œrodowisku i s¹ jednym z czynników determinuj¹cych dynamikê populacji zwierz¹t. I. STOSOWANE URZ DZENIA OCHRONY ZWIERZ T Zarówno polskie jak i europejskie doœwiadczenia w dziedzinie ochrony zwierz¹t wzd³u linii kolejowej s¹ stosunkowo ubogie, co wp³ywa na nieliczny wachlarz akceptowanych urz¹dzeñ do ich ochrony. W zwi¹zku z tym na potrzeby inwestycji kolejowych adaptowane s¹ czêsto rozwi¹zania stosowane dla inwestycji drogowych. Takie obiekty to: przejœcia nad i podziemne, dla du ych zwierz¹t, przepusty z k³adkami dla ma³ych zwierz¹t itp. Charakter zagro eñ powodowanych przez ruch samochodów i poci¹gów jest odmienny. Ci¹g³e lub prawie ci¹g³e natê enie ruchu pojazdów samochodowych uniemo liwia stosowanie rozwi¹zañ daj¹cych mo liwoœæ przemieszczania siê zwierz¹t w poziomie drogi. Natomiast ruch kolejowy dziêki przerwom pomiêdzy przejazdami poszczególnych poci¹gów, stwarza szanse migracji zwierz¹t na liniach kolejowych bez koniecznoœci stosowania du ych obiektów in ynieryjnych. Niemniej jednak PKP PLK S.A. planuje i buduje budowê licznych przejœæ dla zwierz¹t na liniach o bardzo du ym natê eniu ruchu. Ze wzglêdu na du e znaczenie przyrodnicze i koszty, przyk³adana jest wielka waga by przejœcia te mia³y mo liwie najwiêksz¹ skutecznoœæ. Podczas ich planowania, projektowania i budowy uwzglêdniane s¹ przez projektantów posiadaj¹cych odpowiednie wykszta³cenie preferencje migracyjne poszczególnych gatunków zwierz¹t, którym dany obiekt ma s³u yæ. Kluczow¹ analiz¹ objête s¹ korytarze migracyjne zwierz¹t, zarówno 23

21 lokalne jak i te o znaczeniu pañstwowym. Analizuj¹c dotychczasowe doœwiadczenia inwestorów realizuj¹cych inwestycje liniowe i naukowców z zakresu dziedzin przyrodniczych, jesteœmy œwiadomi, e obiekty te s¹ trudne do realizacji a ich lokalizacja czêsto mo e byæ Ÿle dobrana. Informacje o b³êdnym wykonaniu du ych obiektów sk³aniaj¹ PKP PLK S.A. do jeszcze bardziej wnikliwych analiz w tym zakresie. Z wy ej wymienionych wzglêdów w pierwszej kolejnoœci podczas modernizacji s¹ starania w kierunku dostosowania do pe³nienia funkcji przejœæ do zwierz¹t ju istniej¹cych obiektów in ynieryjnych na liniach kolejowych, a dopiero potem dla terenów bardzo cennych przyrodniczo i bêd¹cych szlakami migracji wprowadzane s¹ nowe obiekty z zachowaniem zasady jak najmniejszej ingerencji w œrodowisko. Dzia³ania te po³¹czone z odpowiednimi wygrodzeniami, które stosowane s¹ na liniach kolejowych o du ym natê eniu ruchu. Zwi¹zane to jest g³ównie z faktem, e budowa górnych przejœæ dla zwierz¹t jest niezwykle kosztowna i chroni bardzo krótkie odcinki torów, a ochrona d³u szych odcinków torów linii konwencjonalnych poprzez ich grodzenie mo e w przysz³oœci dotyczyæ tylko bardzo cennych przyrodniczo obszarów. Przepust dla p³azów i ma³ych zwierz¹t pod autostrad¹ A-2 (odcinek Œwiecko Nowy Tomyœl) Na zdjêciu widoczna metalowa siatka wygradzaj¹ca autostradê w dolnej czêœci zabezpieczona w strefie przepustu gêst¹ siatk¹ plastikow¹ uniemo liwiaj¹c¹ przedostanie siê p³azów i innych drobnych zwierz¹t na jezdniê autostrady. Dla linii kolejowych o znacz¹cym dobowym rozproszeniu ruchu kolejowego i jego œrednim natê eniu w porównaniu z g³ównymi magistralami kolejowymi w kraju, PKP PLK S.A. ze wzglêdów œrodowiskowym i ekonomicznych stosuje inne rozwi¹zania ni du e obiekty in ynieryjne. Pomiêdzy istniej¹cymi obiektami dostosowanymi do pe³nienia funkcji przejœæ dla zwierz¹t staramy siê wprowadzaæ innego rodzaju rozwi¹zania ograniczaj¹ce œmiertelnoœæ zwierz¹t i poprawiaj¹ce poœrednio bezpieczeñstwo pasa erów. S¹ to g³ównie dÿwiêkowe urz¹dzenia ochrony zwierz¹t. Zalet¹ takich rozwi¹zañ jest ca³kowity brak ograniczania swobodnego poruszania siê zwierz¹t w obszarach ich 24

22 erowania i rozrodu oraz nieporównywalnie ni szy koszt. Przyk³adowo koszt budowy jednego przejœcia nadziemnego odpowiada kosztowi ochrony dÿwiêkowymi urz¹dzeniami na odcinku od 200 do 500 km w zale noœci od wystêpowania obszarów leœnych i leœno-³¹kowych. Urz¹dzenia akustyczne Zestaw wszystkich stosowanych dotychczas przez PKP PLK S.A. urz¹dzeñ zaprezentowano w Katalogu urz¹dzeñ s³u ¹cych ochronie œrodowiska na liniach kolejowych w Polsce opracowanym przez niezale nych ekspertów w dziedzinie ochrony przyrody i zwierz¹t. Ujête s¹ w nim wytyczne projektowe na temat ró nego rodzaju, jak równie dÿwiêkowych urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t. Wiele z tych propozycji jest przeniesione z inwestycji drogowych i nie wyczerpuje wszystkich mo liwoœci, jakie mo na wprowadzaæ dla kolei. Ze wzglêdu na fakt, e tereny kolejowe maja status terenów zamkniêtych ponadto droga kolejowa posiada specyficzn¹ budowê podtorza a w jej sk³ad wchodz¹ linie trakcyjne zasilaj¹ce poci¹gi wp³ywaj¹ce na charakterystykê aerodynamiczn¹ i dÿwiêkow¹ w jej s¹siedztwie, istnieje koniecznoœæ wprowadzania i udoskonalania rozwi¹zañ przeznaczonych tylko dla kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zwi¹zku z tym, e nie ma obowi¹zuj¹cych precyzyjnych i œcis³ych wytycznych opisuj¹cych proces dopuszczania do u ytkowania nowych urz¹dzeñ na krajowych liniach kolejowych, przygotowa³y odpowiednie wewnêtrzne procedury dla takich urz¹dzeñ. Procedura ta obejmuje systemy, urz¹dzenia oraz wyroby, które nie podlegaj¹ dopuszczeniu do eksploatacji przez Prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego, a których stosowanie mo e mieæ bezpoœredni lub poœredni wp³yw na bezpieczeñstwo ruchu kolejowego. Dzia³ania te podyktowane s¹ faktem dba³oœci o bezpieczeñstwo ruchu kolejowego, potrzeb¹ okreœlenia ingerencji w infrastrukturê kolejow¹ i skutecznoœci¹ dzia³ania tych nowych zabezpieczeñ. Potencjalni dostawcy, którzy zamierzaj¹ ubiegaæ siê o udzielenie zamówienia w PKP PLK S.A., s¹ zobowi¹zani posiadaæ wa ne dopuszczenie do stosowania na sieci PKP PLK S.A. dla danego 25

23 typu systemu, urz¹dzenia lub wyrobu, wydane zgodnie z niniejsz¹ procedur¹. Urz¹dzenia ochrony zwierz¹t, które dotychczas nie by³y stosowane na liniach kolejowych PKP PLK S.A., a których skutecznoœæ nale y zbadaæ przed ich wdro eniem do eksploatacji podlegaj¹ tej procedurze. Maj¹c na uwadze dobro œrodowiska i poszanowanie zasad wolnego i sprawiedliwego rynku umo liwiono zatem wszystkim nowym podmiotom mo liwoœæ sprawdzenia ich rozwi¹zañ na kolei. Etap testowania tych urz¹dzeñ i póÿniejsza ich eksploatacja nie mo e wp³ywaæ negatywnie na gatunki zwierz¹t lub pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków i zwierz¹t. W celu rzetelnoœci prowadzonych badañ testowych postawiono warunek, e badania terenowe potwierdzaj¹ce ich skutecznoœæ musi prowadziæ jednostka naukowo-badawcza posiadaj¹ce odpowiednie zasoby kadrowe i doœwiadczenie w badaniu zachowañ behawioralnych zwierz¹t. Przejœcie dla nietoperzy nad autostrad¹ A-2 (odcinek Œwiecko Nowy Tomyœl) Metalowa siatka ukszta³towana w formie otwartej litery u wskazuje nietoperzom korytarz bezpiecznego przelotu nad autostrad¹ (na zasadzie echolokacji). Na przed³u eniu przejœcia obni- one s¹ korony drzew tworz¹c korytarz u³atwiaj¹cy nietoperzom trafienie na przejœcie. Jest to pierwsze tego typu rozwi¹zania w Polsce. Nowe urz¹dzenia zaproponowane przez ich deweloperów lub wykonawców, niezale nie od posiadanych certyfikatów, musz¹ przejœæ minimum roczny cykl monitoringu ich skutecznoœci na odcinkach linii wskazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odcinki do testowania wytypowane zostan¹ na podstawie analizy uwarunkowañ przyrodniczych w jakich funkcjonuje dana linia (s¹siedztwo du ych kompleksów leœnych, mozaiki polno-leœnej, siedzib ludzkich, terenów zurbanizowanych, terenów podmok³ych), sk³adu gatunkowego i liczebnego zwierz¹t, kierunków migracji i liczby stwierdzonych kolizji z poci¹gami. Wybór odcinka testowego, jak równie wybór lokalizacji urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t, dokonywany jest we wspó³pracy z miejscowymi nadleœnictwami, ko³ami ³owieckimi i dyrekcjami parków najlepiej znaj¹cymi lokalne uwarunkowania. Przy wyborze 26

24 odcinków przeanalizowano tak e mo liwoœæ wyst¹pienia oddzia³ywañ skumulowanych z drogami w celu wykluczenia potencjalnego odp³aszania zwierz¹t przez nowe urz¹dzenia na drogi ko³owe, co zwiêkszaæ mo e ich œmiertelnoœæ. PKP PLK S.A. wytypowanych ma 8 odcinków linii kolejowych, gdzie wystêpuj¹ najwiêksze problemy ze œmiertelnoœci¹ zwierz¹t. Odcinki te o ³¹cznej d³ugoœci ponad 140 km przecinaj¹ tereny parków i obszarów Natura 2000 oraz znajduj¹ siê na liniach kolejowych, które dotychczas nie by³y modernizowane, a zatem nie zosta³y tam przystosowane inne urz¹dzenia do pe³nienia podobnej funkcji. Obecnie PKP PLK S.A. prowadzi szczegó³owe ustalenia z organami odpowiedzialnymi za ochronê przyrody w wyznaczonych lokalizacjach celem doprecyzowania stopnia nasilenia zagro eñ i wybrania 3 odcinków o d³ugoœci 3 5 km ka dy, które pe³ni³yby ostatecznie rolê odcinków testowych. Analizy obejmuj¹ równie badanie mo liwoœci zapewnienia zasilania dla potencjalnych testowanych urz¹dzeñ i wyeliminowanie odcinków, gdzie wystêpowaæ bêd¹ ograniczenia techniczne w stosowaniu jakichkolwiek dodatkowych urz¹dzeñ w pasie kolejowym. Na odcinkach ostatecznie wybranych, PKP PLK S.A. wykona roczny monitoring, a wyniki z przeprowadzonych badañ na odcinku doœwiadczalnym bêd¹ odniesieniem dla jednostki naukowo-badawczej do przeprowadzenia analiz porównawczych w ramach testowania urz¹dzenia i stwierdzenia jego skutecznoœci. Pozytywna opinia tej jednostki na temat danego urz¹dzenia stanowiæ bêdzie podstawê do oficjalnego dopuszczenia danego urz¹dzenia do stosowania na sieci linii kolejowych zarz¹dzanych przez PKP PLK S.A. Dok³adny opis procedury uzyskiwania dopuszczenia do stosowania nowych urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t na liniach kolejowych przedstawiono poni ej. II. PROCEDURA UZYSKIWANIA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA URZ DZEÑ OCHRONY ZWIERZ T NA LINIACH KOLEJOWYCH ZARZ DZANYCH PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 1. Warunki zg³oszenia Dla zapewnienia odpowiedniej jakoœci i skutecznoœci dzia³ania urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t oraz bezpieczeñstwa prowadzenia ruchu poci¹gów, wprowadza siê wymóg uzyskania dopuszczenia do stosowania tych urz¹dzeñ na liniach kolejowych zarz¹dzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwan¹ dalej Spó³k¹. Przedmiotem procedury s¹ urz¹dzenia ochrony zwierz¹t, które dotychczas nie by³y stosowane na liniach kolejowych Spó³ki, a których skutecznoœæ nale y zbadaæ przed ich wdro eniem do eksploatacji. Z wnioskiem o dopuszczenie urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t do stosowania na liniach kolejowych mo e wyst¹piæ producent urz¹dzenia, jego upowa niony przedstawiciel lub autoryzowany dystrybutor (zwany dalej Wnioskuj¹cym), który pokrywa wszelkie koszty zwi¹zane z uzyskaniem dopuszczenia zgodnego z niniejszymi zasadamii warunkami. 27

25 Biurem nadzoruj¹cym procedurê dopuszczania do stosowania urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t na liniach kolejowych Spó³ki, w tym prowadzenie badañ terenowych jest komórka w³aœciwa ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki. Spó³ka wyznaczy odcinki linii kolejowych przeznaczone do testowania nowych rozwi¹zañ ochrony zwierz¹t, maj¹c na uwadze uwarunkowania przyrodnicze, w jakich funkcjonuje dana linia (s¹siedztwo du ych kompleksów leœnych, mozaiki polno-leœnej, siedzib ludzkich, terenów zurbanizowanych, terenów podmok³ych). Wybór odcinka testowego, jak równie wybór lokalizacji urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t, dokonany zostanie we wspó³pracy z miejscowym nadleœnictwem. Odcinki testowe zostan¹ wczeœniej poddane monitoringowi pod k¹tem sk³adu gatunkowego zwierz¹t w s¹siedztwie linii kolejowej, liczby i przynale noœci gatunkowej zwierz¹t migruj¹cych przez liniê kolejow¹, incydentów kolizji z poci¹gami na danym odcinku linii oraz lokalizacji szlaków migracyjnych. Materia³ z przeprowadzonego przez Spó³kê monitoringu na odcinku doœwiadczalnym bêdzie odniesieniem do przeprowadzenia analiz porównawczych w ramach testowania urz¹dzenia. 2. Procedury uzyskiwania dopuszczenia Wnioskuj¹cy o wprowadzenie urz¹dzenia ochrony zwierz¹t, dotychczas niestosowanego na liniach kolejowych pozostaj¹cych w zarz¹dzie Spó³ki, powinien z³o yæ w komórce w³aœciwej ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki Warszawa, ul. Targowa 74 wniosek o dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych proponowanego urz¹dzenia wraz z zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia badañ terenowych z nastêpuj¹cymi za³¹cznikami: Opis proponowanego rozwi¹zania ze wskazaniem parametrów urz¹dzenia, sposobu jego zasilania, opisu dzia³ania, wykazaniem braku wp³ywu na bezpieczeñstwo prowadzenia ruchu kolejowego, przedstawieniem rozwi¹zañ zabezpieczaj¹cych przed kradzie ¹, dewastacj¹ oraz rozwi¹zañ przeciwpora eniowych. W przypadku, gdy urz¹dzenia ochrony zwierz¹t powi¹zane s¹ z urz¹dzeniami sterowania ruchem kolejowym (np. pobieraj¹ informacjê o zbli aj¹cym siê poci¹gu), konieczne jest przedstawienie opinii upowa nionej jednostki badawczej wymienionej w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie œwiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urz¹dzeñ przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. Nr 103 poz z póÿn. zm.) potwierdzaj¹cej, e proponowane rozwi¹zanie nie ma negatywnego wp³ywu na poziom bezpieczeñstwa systemu sterowania ruchem kolejowym oraz nie zmienia jego typu okreœlonego w œwiadectwie dopuszczenia Urzêdu Transportu Kolejowego; Projekt zabudowy w terenie wykonany przez ubiegaj¹cego siê o dopuszczenie uwzglêdniaj¹cy m.in. miejsce posadowienia, odleg³oœci pionowe i poziome, Ÿród³a zasilania, zasiêg oddzia³ywania, sposób posadowienia nie powoduj¹cy zniszczenia ³awy torowej; Wskazanie lokalizacji urz¹dzeñ, jeœli urz¹dzenia s¹ ju zainstalowane przy liniach kolejowych; Referencje od innych zarz¹dców linii kolejowych, jeœli urz¹dzenie funkcjonuje na liniach kolejowych poza granicami kraju i takie referencje uzyskano; 28

26 Porozumienie zawarte z w³aœciw¹ jednostk¹ naukowo-badawcz¹, która podejmie siê weryfikacji skutecznoœci dzia³ania urz¹dzenia i oceny jego wp³ywu na œrodowisko na odcinkach testowych wskazanych przez Spó³kê; Program monitoringu skutecznoœci dzia³ania urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t w terenie. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, winny byæ sporz¹dzone w jêzyku polskim. Kopie dokumentów oraz t³umaczenia certyfikatów, opinii jednostek naukowo-badawczych, referencje uzyskane od zagranicznych zarz¹dców infrastruktury powinny byæ potwierdzone za zgodnoœæ z orygina- ³em przez jednostkê, która wyda³a dokument lub przez jednostkê, dla której zosta³ on wydany. Po zaakceptowaniu powy szej dokumentacji i uzgodnieniu z komórk¹ w³aœciw¹ ds. dróg kolejowych, komórk¹ w³aœciw¹ ds. automatyki i telekomunikacji oraz komórk¹ w³aœciw¹ ds. bezpieczeñstwa Centrali Spó³ki, komórka w³aœciwa ds. ochrony œrodowiska kieruje do Cz³onka Zarz¹du odpowiedzialnego za sprawy ochrony œrodowiska wniosek o wydanie zgody na udostêpnienie odcinka testowego na przeprowadzenie monitoringu skutecznoœci dzia³ania urz¹dzeñ, o których mowa w niniejszej Procedurze. 3. Monitoring skutecznoœci dzia³ania urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t Za³o enia do monitorowania skutecznoœci dzia³ania urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t w terenie: sprawdzenie w warunkach naturalnych reakcji zwierz¹t na bodziec zastosowany w urz¹dzeniach ochronnych; minimum roczny okres monitoringu skutecznoœci dzia³ania (pe³ny cykl przyrodniczy) umo - liwiaj¹cy rejestracjê zachowañ i reakcji zwierz¹t na przeje d aj¹ce poci¹gi oraz na bodÿce ostrzegaj¹ce o ich przejeÿdzie; zastosowanie kamer cyfrowych rejestruj¹cych zachowania zwierz¹t w cyklu 24 godzinnym, wraz z zabezpieczeniem materia³u filmowego przed ingerencj¹; dok³adna rejestracja przez okres jednego roku kolizji poci¹gów ze zwierzêtami na chronionych odcinkach linii kolejowej i porównanie z monitoringiem o którym mowa w 1 ust. 5; tropienia okreœlaj¹ce miejsca, w których zwierzêta najczêœciej przechodz¹ przez tory; badania powinny byæ prowadzone przez przyrodników (np. teriologów, ornitologów, etologów) z uwzglêdnieniem zapisów zawartych w 2 ust. 1 pkt. 5; badania wp³ywu urz¹dzeñ na ludzi i zwierzêta domowe. Program badañ terenowych ustalany bêdzie przez Wnioskuj¹cego i uzgadniany z komórk¹ w³aœciw¹ ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki. 4. Dokumentowanie monitoringu W trakcie monitoringu dzia³ania urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t jednostka naukowo-badawcza sporz¹dza pó³roczne raporty z przeprowadzonych badañ, które zawieraj¹: nazwiska osób wchodz¹cych w sk³ad zespo³u prowadz¹cego badania terenowe; krótki przegl¹d literatury œwiatowej dotycz¹cy ww. urz¹dzeñ lub wykorzystanych w nich bodÿców o ile jest taki dostêpny; 29

27 opis terenu, w którym prowadzono badania; opis metodyki przeprowadzonych badañ; wskazanie liczby obserwowanych osobników z okreœleniem ich przynale noœci gatunkowej; okreœlenie oraz ocena reakcji i zachowañ zwierz¹t na zastosowane urz¹dzenia(zarejestrowane m.in. przez kamery cyfrowe); ocenê skutecznoœci proponowanych urz¹dzeñ prezentacjê wyników (analizy, oceny, tabele, rysunki, wykresy, fotografie, filmy). Po zakoñczeniu monitoringu jednostka naukowo-badawcza sporz¹dza raport koñcowy. Raport z przeprowadzonego monitoringu terenowego dotycz¹cy skutecznoœci dzia³ania urz¹dzenia ochrony zwierz¹t, sporz¹dzony przez jednostkê naukowo-badawcz¹, nale y przed³o yæ do komórki w³aœciwej ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki. 5. Uzyskanie dopuszczenia Decyzjê o wprowadzeniu nowego urz¹dzenia ochrony zwierz¹t na listê urz¹dzeñ dopuszczonych do stosowania na liniach kolejowych zarz¹dzanych przez Spó³kê na wniosek komórki w³aœciwej ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki wydaje odpowiedzialny za sprawy ochrony œrodowiska Cz³onek Zarz¹du. Decyzja ta wydawana jest w oparciu o pozytywn¹ opiniê jednostki naukowo-badawczej odnoœnie skutecznoœci dzia³ania urz¹dzeñ ochrony zwierz¹t oraz pozytywn¹ ocenê raportu z monitoringu skutecznoœci dzia³ania przez komórkê w³aœciw¹ ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki. Decyzja o dopuszczeniu nowego urz¹dzenia ochrony zwierz¹t do stosowania na liniach kolejowych Spó³ki zawiera nastêpuj¹ce informacje: nazwê urz¹dzenia; okreœlenie producenta, jego siedziby i miejsca produkowania urz¹dzenia; oznaczenie podmiotu wystêpuj¹cego o wprowadzenie nowego urz¹dzenia na linie kolejowe w Polsce; charakterystykê urz¹dzenia. Komórka w³aœciwa ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki przeka e powiadomienie o decyzji dopuszczenia urz¹dzenia wszystkim Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Œrodowiska, Centrum Realizacji Inwestycji oraz zainteresowanym Wykonawcom. Komórka w³aœciwa ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki przeka e kopiê decyzji o dopuszczeniu urz¹dzenia do stosowania na liniach kolejowych jego producentowi. Urz¹dzenie, które uzyska³o dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych, zostanie wpisane na dostêpn¹ w komórce w³aœciwej ds. ochrony œrodowiska listê urz¹dzeñ dopuszczonych do stosowania na liniach kolejowych zarz¹dzanych przez Spó³kê. Komórka w³aœciwa ds. ochrony œrodowiska w Centrali Spó³ki przeka e powiadomienie o dopuszczeniu nowego urz¹dzenia ochrony zwierz¹t do w³aœciwej komórki ds. bezpieczeñstwa w Centrali Spó³ki. 30

28 PROBLEMY PROJEKTOWANIA I STOSOWANIA URZ DZEÑ OCHRONY PRZECIWHA ASOWEJ. FAKTY I MITY prof. dr hab. in. Jan Adamczyk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

29 Ka da droga czy szlak kolejowy jest bardzo uci¹ liwym Ÿród³em ha³asu, szczególnie kiedy przebiega ona w pobli u zabudowy mieszkaniowej. Dlatego istotn¹ rzecz¹ jest umiejêtnoœæ oceny klimatu akustycznego (zagro enia ha³asem) oraz jego redukcji w pobli u istniej¹cych lub nowoprojektowanych arterii komunikacyjnych. Wielkoœæ ha³asu pochodz¹cego od komunikacji szynowej zale y od: prêdkoœci jazdy; typu lokomotyw, sk³adu i rodzaju poci¹gów; rozwi¹zania technicznego i stanu technicznego; rozwi¹zania tras komunikacyjnych; rodzaju toru i podtorza; natê enia ruchu; czynników architektonicznych i urbanistycznych. Istnieje wiele Ÿróde³ ha³asu i wibracji generowanych podczas ruchu pojazdów szynowych. Najwa niejsze z nich to ha³as toczenia, ha³as trakcyjny i ha³as aerodynamiczny. Ha³as toczenia jest dominuj¹cym Ÿród³em ha³asu przy wiêkszych prêdkoœciach. Ha³as ten wzrasta wraz z prêdkoœci¹ o oko³o 9 db przy podwojeniu prêdkoœci. Ha³as trakcyjny jest mniej zale ny od prêdkoœci poci¹gu i dominuje tylko przy niskich prêdkoœciach. Ha³as aerodynamiczny znacznie bardziej zale y od prêdkoœci ni ha³as pochodz¹cy z innych Ÿróde³ i staje siê dominuj¹cy przy du ych prêdkoœciach. Przyk³ady d³ugoœci fal (w m) wzbudzaj¹cych wibracje dla ró nych czêstotliwoœci i dla ró nych prêdkoœci przejazdu poci¹gu 4 Hz 8 Hz 16 Hz 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 40 km/h km/h km/h km/h S³yszalny zakres czêstotliwoœci mieœci siê w przedziale od 20 do Hz i tym zakresie przeprowadza siê analizy akustyczne. Na klimat akustyczny w obrêbie linii kolejowych sk³ada siê wiele czynników i mo na wiêc wp³ywaæ na ró ne sposoby i zastosowanie ekranów akustycznych jest tylko jednym z wielu. To, kiedy i w jakich przypadkach rozwi¹zanie takie siê sprawdza i stanowi najlepsz¹ opcjê ochrony akustycznej, zale y od wielu czynników. 33

30 Rys. 1. Typowy wp³yw poszczególnych Ÿróde³ wibroakustycznych na emitowany poziom dÿwiêku pojazdu szynowego Najwa niejszym Ÿród³em ha³asu pojazdów szynowych jest ha³as generowany na styku ko³a z szyn¹. W ten sposób powstaje tzw. ha³as toczenia (ha³as ten jest dominuj¹cy do prêdkoœci ok. 250 km/godz.). Nierównoœci na kole i szynie wywo³uj¹ pionowe drgania ko³a i szyny zale ne od ich charakterystyk dynamicznych (Rys. 2). Dla ha³asu toczenia najistotniejsze s¹ nierównoœci o falistoœci pomiêdzy 5 i 500 mm. Generowane przez nie drgania s¹ przekazywane do kó³ i szyn a nastêpnie w postaci ha³asu promieniowane do otoczenia. Rys. 2. Mechanizm generowania ha³asu toczenia 34

31 Poziom tego ha³asu zale y od prêdkoœci ruchu (im wy sza prêdkoœæ ruchu tym ha³as toczenia wiêkszy) oraz nierównoœci ko³a i powierzchni tocznej szyn, które sprawiaj¹, e ko³o i szyna wykonuj¹ drgania. Amplituda tych drgañ roœnie wraz ze stopniem zu ycia falistego toru. W celu zmniejszenia nierównoœci, na górnej powierzchni szyny stosuje siê cykliczne szlifowanie tej powierzchni. Przyczyn¹ tych nierównoœci s¹ najczêœciej hamulce. Podczas ostrego hamowania ko³a poci¹gu (tramwaju) zostaj¹ zablokowane, co w efekcie prowadzi do powstania zniekszta³ceñ powierzchni kó³ i szyn. Na wielkoœæ ha³asu toczenia wp³yw ma równie rodzaj podk³adów (betonowe, drewniane), rodzaj podsypki oraz nieci¹g³oœci szyn, czyli wystêpowanie ³¹czeñ pomiêdzy szynami. Zapobiegaj¹ one deformacji wynikaj¹cej ze zmiany temperatury otoczenia. Stosowanie szyn stykowych powoduje powstawanie tzw. ha³asu uderzeniowego. Ha³as ten powstaje, gdy koñcówki szyn nie s¹ po³o one na tej samej wysokoœci. Wielkoœæ tego ha³asu roœnie wraz ze wzrostem prêdkoœci ruchu. Ha³as uderzeniowy generuj¹ równie p³askie fragmenty na wieñcu ko³a, zwrotnice, rozjazdy oraz stacje wêz³owe. Obecnie, oprócz szyn stykowych, stosuje siê równie szyny bezstykowe (brak styków, szyny po³¹czone za pomoc¹ zgrzewania lub spawania). Do pozosta³ych Ÿróde³ ha³asu szynowego zalicza siê tzw. squeal noise ha³as skowycz¹cy (powstaje na krzywoliniowym odcinku toru). Poziom ha³asu toczenia zwiêksza siê wraz ze wzrostem prêdkoœci pojazdów. Poziom dÿwiêku A jest zazwyczaj proporcjonalny do logarytmu prêdkoœci, wed³ug równania poni szego równania: gdzie: L p0 jest poziomem dÿwiêku przy prêdkoœci V 0, Wartoœæ N, zosta³a ustalona metod¹ regresji liniowej na podstawie przeprowadzonych pomiarów zazwyczaj wynosi od 25 do 35 z typow¹ wartoœci¹ równ¹ 30. Oznacza to, e podwojenie prêdkoœci odpowiada wzrostowi poziomu dÿwiêku A od 8 do 10 db. Zmniejszenie niekorzystnego wp³ywu ha³asu kolejowego na klimat akustyczny mo na uzyskaæ poprzez: zmniejszenie ha³asu samego Ÿród³a: Na etapie prac planistyczno-projektowych nale y w miarê mo liwoœci separowaæ tereny o przeznaczeniu przemys³owym od terenów zabudowy mieszkalnej, szpitali, szkó³ i wprowadzaæ pomiêdzy nimi strefy izolacyjne. Trasy przejazdów kolei mo na ograniczyæ do stref o przeznaczeniu przemys³owym i handlowym. Poprzez obni enie prêdkoœci przejazdów mo na praktycznie uzyskaæ obni enie ha³asu o 1 3 db. Jest to wprawdzie niewiele, jednak niekiedy jest to jedyny skuteczny sposób, zw³aszcza w przypadku niewielkiego natê enia ruchu poci¹gów. Taka sytuacja wystêpuje w czêœciach centralnych miast oraz na osiedlach mieszkaniowych. Niemniej jednak w ostatnich latach wyst¹pi³ wzrost zagro enia z ha³asem kolejowym, spowodowany tendencj¹ do podwy szenia prêdkoœci biegu poci¹gów. 35

Doœwiadczenie jest najlepszym nauczycielem. Cyceron

Doœwiadczenie jest najlepszym nauczycielem. Cyceron Doœwiadczenie jest najlepszym nauczycielem Cyceron 1 2 PROGRAM KONFERENCJI Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego Jurata 5 7 maja 2009 r. Dzieñ I (5 maj 2009

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o œrodowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o œrodowiskowych uwarunkowaniach 9 " WOJEWODADOLNOŒL SKI 2006 r Wroc³aw, dnia 20 paÿdziernika SRIII6613-5/35/AK/O6 DECYZJA o œrodowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art 46 ust 1 pkt 1, art 46a ust 7 pkt 1 lita, art 56 oraz art 378

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 29 lipca 2002 r. Nr 49 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY POWIATU W TCZEWIE: 1187 Nr XXXI/176/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia Trybu postêpowania

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA. Analiza zgodnoœci przepisów prawa polskiego z normami Unii Europejskiej

POLIGRAFIA. Analiza zgodnoœci przepisów prawa polskiego z normami Unii Europejskiej POLIGRAFIA Analiza zgodnoœci przepisów prawa polskiego z normami Unii Europejskiej Warszawa 2002 1 Autorzy El bieta Marcinkowska Barbara Stankiewicz Przemys³aw Œleboda Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia ZNOR-2 Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów

System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia ZNOR-2 Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia ZNOR-2 Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów Bezpieczeñstwo ruchu kolejowego wymaga utrzymania stanu infrastruktury na odpowiednim poziomie sprawnoœci i

Bardziej szczegółowo

Zeszyty inspektora pracy

Zeszyty inspektora pracy G³ówny Inspektorat Pracy Zeszyty inspektora pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy w polach elektromagnetycznych Informacje dla przeprowadzaj¹cych kontrole w zak³adach pracy stosuj¹cych Ÿród³a pól elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej

Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Waldemar DO ÊGA* Utrudnienia i bariery formalno-prawne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

PUSZCZA BIA OWIESKA. Dziedzictwo Przyrodnicze i Kulturowe PROJEKTY USTAW

PUSZCZA BIA OWIESKA. Dziedzictwo Przyrodnicze i Kulturowe PROJEKTY USTAW PUSZCZA BIA OWIESKA Dziedzictwo Przyrodnicze i Kulturowe PROJEKTY USTAW Warszawa, 2006 Zespó³ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Opracowania Projektu Ustawy Reguluj¹cej Status Dziedzictwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Podstawy organizacji pracy w firmie Marcin Bystroñski Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez PODSTAWY ORGANIZACJI PRACY W FIRMIE Warszawa, styczeñ 2008 1 PRR Platforma

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Raport Roczny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. raport roczny 2003 Spis treœci 39 27 33 53 81 03 04 07 08 09 13 21 27 33 39 43 47 53 57 65 71 75 77 81 83 84 Wyst¹pienie Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Wyst¹pienie Prezesa Zarz¹du Sk³ad Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Audyt w organizacjach pozarz¹dowych

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Audyt w organizacjach pozarz¹dowych Katarzyna Adamska-Dutkiewicz Audyt w organizacjach pozarz¹dowych 1 Audyt w organizacjach pozarz¹dowych Wydanie II poprawione i uzupe³nione Copyright 2005 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

GAZ ZIEMNY DLA POJAZDÓW

GAZ ZIEMNY DLA POJAZDÓW ISBN 83-89388-77-4 Jan Sas, Krzysztof Kwaśniewski GAZ ZIEMNY DLA POJAZDÓW Podręcznik dla użytkowników Spis treœci U ywane skróty i oznaczenia... 7 1. Wprowadzenie... 9 2. Dostêpne pojazdy i ich zastosowania...

Bardziej szczegółowo

Pe³nomocnik Zarz¹du Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Strategii mgr in. arch. Bogus³aw Stroszejn. Konsultant naukowy prof. dr hab.

Pe³nomocnik Zarz¹du Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Strategii mgr in. arch. Bogus³aw Stroszejn. Konsultant naukowy prof. dr hab. 1 Pe³nomocnik Zarz¹du Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Strategii mgr in. arch. Bogus³aw Stroszejn Konsultant naukowy prof. dr hab. El bieta Wysocka Zespó³ Redakcyjny: Zbigniew Brenda, Irena Cichocka,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych Stefan M. Kwiatkowski, Ireneusz WoŸniak eksperci II czêœci projektu Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych Wprowadzenie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, uznaj¹c modernizacjê oferty

Bardziej szczegółowo

Z wizyt¹ w Lokalnym Centrum Sterowania ruchem poci¹gów Poznañ G³ówny - str. 6-7

Z wizyt¹ w Lokalnym Centrum Sterowania ruchem poci¹gów Poznañ G³ówny - str. 6-7 ISSN 1642-2023 Foto Janusz Stefañczyk NR 01 (190) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) STYCZEÑ 2014 Z wizyt¹ w Lokalnym Centrum Sterowania ruchem poci¹gów Poznañ G³ówny - str. 6-7

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników

B i u l e t y n SEP. Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Maj 2014. Do Czytelników Maj 2014 46 B i u l e t y n Oddzia³u Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 46 Tarnów Maj 2014 SEP do u ytku wewnêtrznego Do Czytelników Wydawca: Zarz¹d Oddzia³u Tarnowskiego SEP Tarnów ul.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

URZÊDU MIASTA CZÊSTOCHOWY

URZÊDU MIASTA CZÊSTOCHOWY Wydanie okolicznoœciowe - Czêstochowa, jako miasto wzorowo prowadz¹ce lokaln¹ politykê energetyczn¹, zosta³a wspó³organizatorem miêdzynarodowej konferencji poœwiêconej wspó³czesnym problemom zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo