Zatwierdził, dnia:. 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdził, dnia:. 2008r."

Transkrypt

1 Zatwierdził, dnia:. 2008r.... Numer sprawy 15/CPD/PN/SIEOPR/2008 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Zamawiający: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP , REGON witryna: reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Więcława działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), zwaną w dalszej części ustawą zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 poniżej euro. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. Dz. U. Nr 188, poz. 1155) zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605)w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz. 1763). Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 1 z 22

2 Wprowadzenie. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z przepisami ustawy i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części wskazanych poniżej. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nie używanego sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadań). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedno zadanie Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert w poszczególnych zadaniach, które w największym stopniu spełniają podane kryterium w postępowaniu (najniższa cena). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne. Część I zamówienia Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Antywirus (licencja w wersji sieciowej na okres 3 lat), w ilości 120 licencji - stanowisk. Część II zamówienia Oprogramowanie Toad for Oracle Xpert, w ilości 3 licencje. Część III zamówienia Sonda IPS, w ilości 1 sztuka. Kod wg CPV: Część I zamówienia: pakiety oprogramowania antywirusowego, Część II zamówienia: języki oprogramowania; Część III zamówienia: urządzenia sieciowe, II. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Wymagany termin realizacji dla wszystkich Części zamówienia: do 24 grudnia 2008r. 2. Miejsce realizacji zamówienia u Zamawiającego. III. Warunki udziału w postępowaniu (podmiotowe). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia; ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie Strona 2 z 22

3 do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy. Ocena spełnienia - na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. 3. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą realizację świadczonych usług. Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Zamawiający wymaga wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością tj. dostawom określonym dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które składa zamówienie, z podaniem ich wartości, dat wykonania, zakresu i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedna część, wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części, na które składa ofertę. 5. Zamawiający sprawdzi czy, Wykonawcy spełniają powyższe warunki, na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 6. Niedopełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy. IV. Oświadczenia i dokumenty podmiotowe. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży Zamawiającemu, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikające z treści art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 3) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy (ujęte w wykazie) zostały wykonane należycie załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Formularz techniczny (w części oferowanej przez Wykonawcę) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Strona 3 z 22

4 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego; 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawca złoży wraz z ofertą pełnomocnictwo /upoważnienie dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia; 8. Dokumenty wymienione w ust. 1 składają wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie. V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie na adres: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 nr fax. ( 0-22) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem musi zostać niezwłocznie potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego. 4. Oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 5. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ lub powiadomili Zamawiającego o przystąpieniu do postępowania. 6. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy. VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w sprawach proceduralnych - Jacek Sabala tel.: (48)(22) , - w sprawach merytorycznych Wojciech Zaręba tel.: (48)(22) ; - w sprawach merytorycznych Tomasz Ciesielczuk: (48)(22) ; Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą. 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie podlegać negocjacjom. Strona 4 z 22

5 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i dodatkowo powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty, reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy winno być udzielone w imieniu wszystkich tych Wykonawców. 2. Treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w części IV SIWZ. 4. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana. 5. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji). W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje poświadczanie za zgodność z oryginałem załączanych kopii dokumentów. 6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane. 7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, trwałym, czytelnym pismem. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i ponumerowane. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 8. Ofertę wraz z załącznikami oraz oświadczenia i dokumenty podmiotowe należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, na adres podany na wstępie, opatrzonym nazwą i adresem wykonawcy, oraz posiadającym następujące oznaczenia:\ Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Numer sprawy 15/CPD/PN/SIEOPR/2008 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 9. Oferta nie oznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona. 10. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże (zaznaczy) część zamówienia, której wykonanie zamierza przeprowadzić. 12. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 14. Wykonawca może wycofać ofertę złożoną przez siebie pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. X. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego: Strona 5 z 22

6 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI KANCELARIA OGÓLNA (POKÓJ NR 110) Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 tel. (022) nr fax. ( 0-22) Termin składania ofert upływa w dniu 08 grudnia 2008r. o godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 pok. nr 119 w dniu 08 grudnia 2008 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny (tel lub ) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Ceny oferty należy określić (zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) w wysokości netto oraz podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). 2. Cena oferty winna być podana liczbą w złotych polskich (z dokładnością do 1 grosza i dwóch miejsc po przecinku). 3. Cena powinna zawierać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, kosztów dostawy, importu itp. za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do oceny zostaną przyjęte ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert. 1. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczących przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty. Sposób oceny minimalizacja, ranga 100%. 4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ceny otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym Strona 6 z 22

7 wymagania kryterium ceny w mniejszym stopniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Punktowanie ceny oferty będzie odbywać się wg poniżej określonego wzoru: wartość punktowa w kryterium cena oferty = [(Cn : Cb) x R] gdzie: R - ranga, Cn cena oferty o najniższej cenie, Cb cena oferty badanej. 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. Zamawiający, poprawi oczywiste omyłki występujące w tekście ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami ustawy i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na stronie W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności po wyborze oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego. Wykaz, konfigurację sprzętu i oprogramowania określa załącznik nr 1 do umowy. 2. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę, we wskazanych miejscach, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, w terminie do 24 grudnia 2008r., transportem własnym Wykonawcy i na jego ryzyko. 3. Przyjęcie sprzętu i oprogramowania zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym przez strony. 4. Cena przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, koszty transportu, opakowań, rozładunku, instalacji oraz jest zgodna z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 5. Należność powyższa zostanie przekazana przez Zamawiającego jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie 21 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego faktury i protokołu, o których mowa w 2 ust. 2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości, brutto przedmiotu umowy. 7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 7 z 22

8 8. W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań Wykonawcy przekraczającej 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać kar umownych od Wykonawcy, liczonych od wartości umowy brutto w wysokości: 1) 0,2% w przypadku zwłoki w dostawie towaru, za każdy, dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto, 2) 5% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 11. W razie wystąpienia opóźnienia w opłacaniu faktury, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego odsetkami za zwłokę w wysokości ustawowej. 12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 13. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 14. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. 15. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym. 17. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy III części przedmiotu zamówienia) 1) dostarczy razem ze sprzętem pełną dokumentację, standardowo dostarczaną przez producentów sprzętu. Dostarczona dokumentacja będzie w języku polskim, 18. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia) 1) do każdego dostarczonego oprogramowania dostarczy nośniki CD z wersją instalacyjną oraz licencje. 19. Załączniki nr 1-2 parafowane przez strony stanowią integralną część umowy. 20. Wszelkie zmiany umowy wymagają podpisania aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy. 22. Wszystkie spory wynikłe i związane z tą umową będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 23. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Protesty i odwołania. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej określone w wymienionym Dziale przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Załączniki: Nr 1 -Oświadczanie wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nr 2 - Formularz cenowy dla część I, II, III, Nr 3 - Formularz techniczny - opis przedmiotu zamówienia ( dla części I, II, III), Nr 4 - Wykaz wykonanych usług, Strona 8 z 22

9 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr. 171, poz. 1058) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ja... (imię i nazwisko) zamieszkały... (ulica, kod pocztowy miejscowość) reprezentując firmę... (nazwa firmy) jako... (upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze- podać nr rejestru) w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1); 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2); 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); 4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (art. 22 ust. 1 pkt 4). Miejscowość i data... Podpis, pieczątka imienna... (upoważniony przedstawiciel) Strona 9 z 22

10 WYKONAWCA Nazwa firmy:... REGON... NIP Adres firmy:... Nr telefonu... Nr fax... Internet: ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, WARSZAWA - nr tel. (0...22) nr fax (0...22) Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów, 1. Oferuję wykonanie Części I * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym z załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 24 grudnia 2008r. 2. Oferuję wykonanie Części II * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 24 grudnia 2008r. 3. Oferuję wykonanie Części III * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 24 grudnia 2008r. Strona 10 z 22

11 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części I przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 8. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części II przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 9. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części III przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... Oferta wraz z załącznikami została złożona na. stronach. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * niepotrzebne skreślić Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz oferty przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Do formularza oferty Wykonawca załącza wypełniony formularz cenowy, formularz oferty technicznej oraz określone w SIWZ certyfikaty wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 11 z 22

12 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość (szt.] netto (2x3) [PLN] Oprogramowanie antywirusowe o parametrach określonych w zał. Nr 3 do SIWZ (część 1) 120 Razem cena za wykonanie Części I przedmiotu zamówienia (pozycja 1) netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] podatku VAT [PLN] brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części I przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 12 z 22

13 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość (szt.] netto (2x3) [PLN] Oprogramowanie Toad for Oracle o parametrach określonych w zał. Nr 3 do SIWZ (część 2) 3 Razem cena za wykonanie Części II przedmiotu zamówienia (pozycja 1) netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] podatku VAT [PLN] brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części II przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 13 z 22

14 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość [szt.] netto (2x3) [PLN] Sonda IPS o parametrach określonych w zał. Nr 3 do SIWZ (część 3) 1 Razem cena za wykonanie Części III przedmiotu zamówienia (pozycja 1) netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] podatku VAT [PLN] brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części III przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 14 z 22

15 OFERTA TECHNICZNA - część I przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Antywirus lub równoważne (licencje w wersji sieciowej na okres 3 lat), w ilości 120 licencji stanowisk Lp ( nazwa, wersja oferowanego oprogramowania) Wymagane parametry oprogramowania Specyfikacja ochrony serwerów Windows PROGRAM musi zapewniać ochronę przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z Internetu, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX). PROGRAM musi posiadać możliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich PROGRAM oprócz standardowego wyszukiwania, opartego o sygnatury znanych wirusów, musi posiadać także opcję wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa. PROGRAM musi mieć możliwość definiowania liczby instancji silnika antywirusowego oraz możliwość użycia specjalnego sterownika do zarządzania procesami równoległymi 5. PROGRAM musi zapewniać centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym. 6. PROGRAM powinien umożliwiać leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ 7. Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień programu. 8. Interfejs konsoli PROGRAMU musi być polskojęzyczny. 9. pozwalać na planowanie zadań, w tym także terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur, pozwalać na pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu 10. połączenia, bez konieczności retransmitowania już wczytanych fragmentów informacji), Monitor antywirusowy musi być uruchamiany automatycznie w momencie 11. startu systemu operacyjnego serwera i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 12. Podczas startu systemu monitor antywirusowy musi skanować przynajmniej: Oferowane parametry oprogramowania a) główny sektor rozruchowy (MBR) b) sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeżeli obecne), c) pamięć operacyjną serwera oraz aplikacje uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego 13. Program powinien mieć możliwość wstrzymania działania ochrony zgodnie z terminarzem lub podczas uruchomiania określonej aplikacji 14. Program powinien umożliwiać skanowanie tylko nowych i zmienionych plików Program MUSI mieć funkcję ochrony katalogów i części rejestru systemowego 15. wykorzystywanych przez program przed usuwaniem i modyfikacją oraz samego programu przed dostępem z innej aplikacji 16. Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, których aktywność plikowa nie będzie monitorowana Program powinien mieć możliwość automatycznej zmiany poziomu użycia 17. zasobów systemowych przez funkcje antywirusowe w zależności od aktywności innych aplikacji (z możliwością wyłączenia tej funkcji) 18. Podczas pracy komputera monitor antywirusowy musi automatycznie skanować wszystkie pliki (z możliwością wyboru): a) uruchamiane lub otwierane b) kopiowane lub przenoszone c) tworzone lub modyfikowane 19. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy powinien automatycznie Strona 15 z 22

16 a) Podejmować zalecane działanie, czyli próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe to usuwać obiekt. b) rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa c) Powiadamiać administratora (oraz ewentualnie użytkownika) przy użyciu poczty elektronicznej lub polecania NET SEND d) Utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku e) Poddać kwarantannie podejrzany obiekt f) Mieć możliwość zablokowania dostępu z zainfekowanego komputera na określony czas Skaner antywirusowy powinien być uruchamiany automatycznie nie rzadziej, 20. niż co tydzień, w porze zdefiniowanej przez administratora; skanowane powinny być wszystkie lokalne dyski twarde serwera 21. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych (MSDE lub Microsoft SQL Server 2000) System centralnego zarządzania musi być wyposażony w mechanizmy 22. raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych Konsola administracyjna musi posiadać możliwość zdalnego inicjowania 23. skanowania antywirusowego na serwerach włączonych do sieci komputerowych w całej firmie 24. Zarządzania aplikacjami powinno się odbywać przy użyciu profili aplikacji oraz zadań. centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, 25. który umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki, 26. centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który umożliwia automatyczne przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania 27. zbierania informacji i tworzenia sumarycznych raportów 28. System antywirusowy musi posiadać możliwość skanowania archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia 29. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę 30. System zdalnego zarządzania powinien umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych 31. Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na serwerach plików powinna być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć prawo do 32. korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć możliwość 33. pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej 34. Program musi mieć możliwość zarządzania stacjami roboczymi i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall 35. Oprogramowanie musi działać poprawnie pod kontrolą Windows 2000/2003 Server 36. Program MUSI mieć możliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej 37. Program MUSI mieć możliwość zabezpieczenia hasłem ustawień programu, uruchamiania/zatrzymywania ochrony i zakończenia działania programu 38. Program MUSI mieć możliwość zarządzania ustawieniami z poziomu lokalnego interfejsu (zapisywanie, przywracanie, resetowanie ustawień) 39. Program MUSI posiadać tryb zgodności z aplikacjami wykorzystującymi metody autoochrony (z możliwością jego wyłączenia) Program powinien mieć możliwość definiowania sposobu powiadamiania 40. (dymek, , dźwięk, dziennik aplikacji, wydzielony dziennik zdarzeń systemu Windows) 41. Program MUSI mieć możliwość zarządzania z wiersza poleceń Lp. 1. Wymagane parametry oprogramowania Specyfikacja ochrony stacji roboczych Windows PROGRAM musi zapewniać ochronę przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX). Oferowane parametry oprogramowania Strona 16 z 22

17 2. PROGRAM musi posiadać możliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich 3. Program MUSI posiadać wbudowany moduł skanujący protokoły POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowane z wykorzystaniem SSL/TLS). 4. Program MUSI posiadać wbudowany moduł skanujący ruch HTTP (także szyfrowany z wykorzystaniem SSL/TLS) w czasie rzeczywistym. PROGRAM oprócz standardowego wyszukiwania, opartego o sygnatury znanych wirusów, musi posiadać także opcję wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa. PROGRAM musi posiadać moduł wykrywania i blokowania niebezpiecznych makroinstrukcji napisanych w języku Visual Basic for Applications wykorzystywanych przez pakiet MS Office PROGRAM musi posiadać moduł skanujący skrypty napisane w językach VB Script i Java Script wykonywane przez system operacyjny Windows oraz program Internet Explorer 8. PROGRAM musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do rejestru systemowego. 9. PROGRAM musi posiadać moduł analizujący aktywność aplikacji. 10. PROGRAM musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do ustawień Internet Explorera. 11. PROGRAM musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do pliku HOSTS 12. PROGRAM musi posiadać moduł chroniący przed phishingiem. 13. PROGRAM musi posiadać moduł blokujący wyskakujące okna na stronach WWW (współpracujący przynajmniej z przeglądarką Internet Explorer). 14. PROGRAM musi posiadać moduł chroniący przed bannerami. 15. PROGRAM musi posiadać moduł chroniący przed dialerami (niezależnie od wykrywania dialerów na podstawie sygnatur wirusów). 16. PROGRAM musi posiadać moduł zapory ogniowej Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość ustawienia predefiniowanych poziomów ochrony, w tym poziomu zapewniającego interakcję użytkownikiem po wykryciu nowego połączenia (tryb uczenia zapory). Moduł zapory ogniowej musi umożliwiać ręczne tworzenie i modyfikację reguł dostępu dla zainstalowanych aplikacji. Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezależnie od reguł dla aplikacji. Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory. Moduł zapory ogniowej musi chronić przed atakami sieciowymi i mieć możliwość ukrywania obecności komputera w sieci lokalnej. PROGRAM musi posiadać moduł antyspamowy skanujący protokoły POP3, SMTP i IMAP Moduł antyspamowy musi posiadać technologie wykrywania spamu poprzez analizę nagłówków oraz obrazów załączonych do wiadomości. Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania dodatkowych reguł określania spamu (np. wiadomości bez tekstu, zawierające tylko obrazy, zawierające bardzo małe czcionki, ukryte elementy itp.). Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania białej i czarnej listy nadawców oraz fraz. PROGRAM musi zapewniać centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym. PROGRAM powinien umożliwiać leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień programu dla użytkowników nie posiadających uprawnień administracyjnych. Interfejs konsoli PROGRAMU i jego monitora na stacjach roboczych musi być polskojęzyczny. PROGRAM instalowany na stacjach roboczych musi posiadać oddzielny interfejs dla administratora i użytkownika stacji roboczej pozwalać na planowanie zadań, w tym także terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur, Program powinien umożliwiać użytkownikowi wysłanie podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu analizy. Funkcja ta powinna być dostępna w interfejsie programu. Strona 17 z 22

18 pozwalać na pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu 33. połączenia, bez konieczności retransmitowania już wczytanych fragmentów informacji), Monitor antywirusowy musi być uruchamiany automatycznie w momencie 34. startu systemu operacyjnego komputera i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 35. Podczas startu systemu monitor antywirusowy musi skanować przynajmniej: 36. główny sektor rozruchowy (MBR) 37. sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeżeli obecne), 38. pamięć operacyjną komputera oraz aplikacja uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, 39. których nie będzie monitorowana aktywność plikowa, aktywność aplikacji, dostęp do rejestru oraz ruch sieciowy. Program powinien mieć możliwość dynamicznej zmiany użycia zasobów 40. systemowych w zależności od obciążenia systemu przez aplikacje użytkownika 41. Podczas pracy komputera monitor antywirusowy musi automatycznie skanować wszystkie pliki: a) uruchamiane lub otwierane b) kopiowane lub przenoszone c) Tworzone Pobieraną z Internetu pocztę elektroniczną (wraz z załącznikami) po d) protokołach POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowanych z wykorzystaniem SSL/TLS) niezależnie od klienta pocztowego e) Pobierane z Internetu po protokole HTTP/HTTPS. f) Skanować pocztę elektroniczną przetwarzaną przez program MS Outlook niezależnie od wykorzystywanego protokołu pocztowego Informować o wykryciu podejrzanych działań uruchamianych aplikacji (np. g) modyfikacje rejestru, wtargnięcie do innych procesów) wraz z możliwością zezwolenia lub zablokowania takiego działania. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy powinien automatycznie a) Podejmować zalecane działanie czyli próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe to usuwać obiekt. b) rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa 42. c) Powiadamiać administratora przy użyciu poczty elektronicznej lub polecania NET SEND d) Utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku e) Poddać kwarantannie podejrzany obiekt 43. Użytkownik komputera nie może mieć możliwości wyłączenia działania monitora antywirusowego jeżeli nie posiada uprawnień administratora Skaner antywirusowy powinien być uruchamiany automatycznie nie rzadziej, 44. niż co tydzień, w porze uzgodnionej z użytkownikiem; skanowane powinny być wszystkie lokalne dyski twarde komputera 45. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych (MSDE lub Microsoft SQL Server 2000) System centralnego zarządzania musi być wyposażony w mechanizmy 46. raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych Konsola administracyjna musi posiadać możliwość zdalnego inicjowania 47. skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie 48. Zarządzania aplikacjami powinno się odbywać przy użyciu profili aplikacji oraz zadań. centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, 49. który umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki, centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który 50. umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania 51. zbierania informacji i tworzenia sumarycznych raportów Strona 18 z 22

19 System antywirusowy musi posiadać możliwość skanowania archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę System zdalnego zarządzania powinna umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na stacjach roboczych powinna być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć możliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej Program musi mieć możliwość zarządzania stacjami roboczymi i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall Program musi mieć możliwość definiowania dynamicznego użycia zasobów przez funkcje antywirusowe Program musi mieć możliwość definiowania listy aplikacji, których operacje plikowe nie będą sprawdzane Konsola administracyjna MUSI mieć możliwość informowania administratorów o wykryciu epidemii wirusa Serwer zarządzający musi posiadać możliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczna stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych) Program MUSI posiadać funkcję chroniącą pliki, foldery i klucze rejestru wykorzystywane przez program przez zapisem i modyfikacją. Program MUSI posiadać możliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej. Program MUSI posiadać możliwość zresetowania wszystkich ustawień włącznie z regułami stworzonymi przez użytkownika. Program MUSI posiadać możliwość włączenia trybu zgodności z aplikacjami wykorzystującymi techniki autoochrony. Program MUSI mieć możliwość zdefiniowania portów, które będą monitorowane lub wykluczone z monitorowania przez moduły skanujące ruch sieciowy (z wyłączeniem zapory ogniowej). Program MUSI posiadać możliwość utworzenia płyty ratunkowej w oparciu o pliki instalacyjne systemu Windows XP SP2, umożliwiającej przeskanowanie dysków komputera bez uruchamiania systemu z zainstalowanego na dysku. Program MUSI posiadać możliwość włączenia lub wyłączenia skanowania ruchu szyfrowanego SSL/TLS lub pozostawienia decyzji użytkownikowi. Strona 19 z 22

20 OFERTA TECHNICZNA - część II przedmiotu zamówienia 1. Oprogramowanie Toad for Oracle Xpert (3 nośniki), w ilości 3 licencje. Załącznik nr 3 do SIWZ... ( nazwa, wersja oferowanego oprogramowania) Lp. 1. Wymagane parametry oprogramowania Oprogramowanie zawiera podstawowe narzędzia pomocne w tworzeniu i modyfikowaniu kodu PL/SQL. Daje możliwość pisania zapytań SQL i ich uruchamiania oraz przeglądania otrzymanych danych. Umożliwia także tworzenie zapytań SQL w sposób graficzny oraz formatowanie kodu. Oferowane parametry oprogramowania Strona 20 z 22

21 OFERTA TECHNICZNA - część III przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Sonda IPS 1 sztuka... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Oferowane parametry techniczne 1. Interfejsy Minimum 4 interface y Ethernet 10/100/1000 BASE-TX 2. Porty 3. Przepustowość Minimum 240 Mbps 4. Obudowa Typu RACK, 5. Wysokość Maksymalna 1 U Minimum 1 port dedykowany dla zarządzania port konsoli, Minimum 1 port dedykowany dla zarządzania poprzez interfejs Ethernet (IP WWW) 6. Wymiary Max. 5 x 44 x 37 cm (wysokość x szerokość x długość) 7. Waga Max. 9,5 kg. 8. Obsługiwane funkcje Min konkurencyjnych połączeń, praca w trybie IPS (in-line), IDS (promiscous). Urządzenie odpowiedzialne za analizę ruchu sieciowego do warstwy 7. Odpowiedzialność za rozpoznawanie i blokowanie złośliwych ataków i nieprawidłowej pracy aplikacji pod kątem wykrytych nadużyć, ataków skierowanych na poszczególne usługi, klientów lub serwery również ataki typu DoS. Zapewnienie monitorowania występowania awarii w połączeniu fizycznym z podłączonymi urządzeniami. Urządzenie powinno zostać dostarczone z aktualizacjami sygnatur IPS na okres min. 36 miesięcy. 9. Zarządzanie, konfiguracja administracja i Poprzez stronę WWW i oprogramowanie producenta. Dostęp do 10. Poprzez linie komend. konfiguracji Dostęp do 11. Poprzez Telnet i SSH zarządzania Dedykowane urządzenie o funkcjonalności sondy IPS. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym funkcjonalność IPS stanowi część systemu zarządzania zabezpieczeniami (np.: urządzenie UTM czy ściana ogniowa z funkcją IPS/IDS). Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość 12. Inne jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. Rozwiązanie musi być oparte o dedykowany system operacyjny (nie dopuszcza się rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np.: UNIX, Linux, FreeBSD, etc. lub jego modyfikacja). 12. Gwarancja Minimum 36 miesięcy z serwisem w miejscu instalacji Strona 21 z 22

Numer sprawy: ZER-ZP-44/2009 INFORMACJE OGÓLNE

Numer sprawy: ZER-ZP-44/2009 INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na dostawę oprogramowania antywirusowego dla serwerów i stacji roboczych wraz z licencją na okres 36 miesięcy. Numer sprawy: ZER-ZP-44/2009 I.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2008r.

Zatwierdził, dnia:. 2008r. Zatwierdził, dnia:. 2008r.... Numer sprawy 7/CPD/PN/KOMP/2008 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego ( zestawów komputerowych, notebooków, drukarek laserowych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 6/CPD/PN/TELKOM/2008

Numer sprawy 6/CPD/PN/TELKOM/2008 Numer sprawy 6/CPD/PN/TELKOM/2008 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: świadczenie w okresie 36 miesięcy usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą abonenckich

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-108041. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-108041. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108041-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 062-108041 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Uaktualnienie posiadanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21.04.2010 r.

Warszawa, dnia 21.04.2010 r. Warszawa, dnia 21.04.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4675/JP/10 na dostawę bezterminowej licencji na oprogramowanie antywirusowe dla Ministerstwa Zdrowia na podstawie art. 39 ustawy z 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 3/2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 3/2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/63BB/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) ZP.272.36.2012 INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania BAF-VI-2374-6-17/30-PN/2014 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP PAKIETU OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO ORAZ SYSTEMU OPERACYJNEGO DO KOMPUTERÓW KLASY PC

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP PAKIETU OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO ORAZ SYSTEMU OPERACYJNEGO DO KOMPUTERÓW KLASY PC WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP PAKIETU OPROGRAMOWANIA BIUROWEGO ORAZ SYSTEMU OPERACYJNEGO DO KOMPUTERÓW KLASY PC W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 49/ZP/2014 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

skrytkowych depozytorów kluczy

skrytkowych depozytorów kluczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

1 T7 1 1. iu.oiize(mon.oy.p1 +48 22 6873292. faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.

1 T7 1 1. iu.oiize(mon.oy.p1 +48 22 6873292. faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. faks +48 22 6873297 \pjarszawa I +48 22 6873292 iu.oiize(mon.oy.p1 ir T(PT U (o 00-911 Warszawa K c E L,4/Ą lii. rtoiew5ia yna 1 T7 1 1 J1A INSPEKTORAT UZBROJENIA jej pdstawie, Zamawiający: MON-DESKTOP-2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora BAF SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania BAF-VI-2374-6-25/41-PN/2015 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/84B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja i uruchomienie doposażenia serwerowego wraz z licencjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znak p ostęp owania: B D G.WZP.311.24.2015.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo