Zatwierdził, dnia:. 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdził, dnia:. 2008r."

Transkrypt

1 Zatwierdził, dnia:. 2008r.... Numer sprawy 15/CPD/PN/SIEOPR/2008 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Zamawiający: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP , REGON witryna: reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Więcława działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), zwaną w dalszej części ustawą zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 poniżej euro. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. Dz. U. Nr 188, poz. 1155) zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605)w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 241 poz. 1763). Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 1 z 22

2 Wprowadzenie. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z przepisami ustawy i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części wskazanych poniżej. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nie używanego sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadań). W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na więcej niż jedno zadanie Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert w poszczególnych zadaniach, które w największym stopniu spełniają podane kryterium w postępowaniu (najniższa cena). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne. Część I zamówienia Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Antywirus (licencja w wersji sieciowej na okres 3 lat), w ilości 120 licencji - stanowisk. Część II zamówienia Oprogramowanie Toad for Oracle Xpert, w ilości 3 licencje. Część III zamówienia Sonda IPS, w ilości 1 sztuka. Kod wg CPV: Część I zamówienia: pakiety oprogramowania antywirusowego, Część II zamówienia: języki oprogramowania; Część III zamówienia: urządzenia sieciowe, II. Termin i miejsce wykonania zamówienia 1. Wymagany termin realizacji dla wszystkich Części zamówienia: do 24 grudnia 2008r. 2. Miejsce realizacji zamówienia u Zamawiającego. III. Warunki udziału w postępowaniu (podmiotowe). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia; ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie Strona 2 z 22

3 do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy. Ocena spełnienia - na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. 3. Wykonawca musi prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą realizację świadczonych usług. Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt Zamawiający wymaga wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością tj. dostawom określonym dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia, na które składa zamówienie, z podaniem ich wartości, dat wykonania, zakresu i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, Ocena spełnienia na podstawie dokumentu określonego w części IV SIWZ, ust. 1, pkt. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę na więcej niż jedna część, wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości wymaganych dla części, na które składa ofertę. 5. Zamawiający sprawdzi czy, Wykonawcy spełniają powyższe warunki, na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 6. Niedopełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy. IV. Oświadczenia i dokumenty podmiotowe. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży Zamawiającemu, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikające z treści art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 3) wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy (ujęte w wykazie) zostały wykonane należycie załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Formularz techniczny (w części oferowanej przez Wykonawcę) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Strona 3 z 22

4 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego; 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawca złoży wraz z ofertą pełnomocnictwo /upoważnienie dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji zamówienia; 8. Dokumenty wymienione w ust. 1 składają wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie. V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie na adres: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 nr fax. ( 0-22) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia ofert. Treść zapytania lub prośba o wyjaśnienie przekazana faksem musi zostać niezwłocznie potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego. 4. Oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 5. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ lub powiadomili Zamawiającego o przystąpieniu do postępowania. 6. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień w trybie art. 38 ustawy. VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w sprawach proceduralnych - Jacek Sabala tel.: (48)(22) , - w sprawach merytorycznych Wojciech Zaręba tel.: (48)(22) ; - w sprawach merytorycznych Tomasz Ciesielczuk: (48)(22) ; Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz VII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą. 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie podlegać negocjacjom. Strona 4 z 22

5 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. IX. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i dodatkowo powinna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty, reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy winno być udzielone w imieniu wszystkich tych Wykonawców. 2. Treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 3. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w części IV SIWZ. 4. Wielkość i układ załączonych do SIWZ wzorcowych formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniony, jednak ich treść musi zostać zachowana. 5. W przypadku, gdyby Wykonawca przedstawił kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji). W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje poświadczanie za zgodność z oryginałem załączanych kopii dokumentów. 6. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane. 7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, trwałym, czytelnym pismem. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i ponumerowane. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 8. Ofertę wraz z załącznikami oraz oświadczenia i dokumenty podmiotowe należy umieścić w opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, na adres podany na wstępie, opatrzonym nazwą i adresem wykonawcy, oraz posiadającym następujące oznaczenia:\ Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Numer sprawy 15/CPD/PN/SIEOPR/2008 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 9. Oferta nie oznakowana nazwą i adresem Wykonawcy będzie odrzucona. 10. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże (zaznaczy) część zamówienia, której wykonanie zamierza przeprowadzić. 12. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA. 14. Wykonawca może wycofać ofertę złożoną przez siebie pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. X. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego: Strona 5 z 22

6 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI KANCELARIA OGÓLNA (POKÓJ NR 110) Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 tel. (022) nr fax. ( 0-22) Termin składania ofert upływa w dniu 08 grudnia 2008r. o godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 pok. nr 119 w dniu 08 grudnia 2008 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny (tel lub ) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Ceny oferty należy określić (zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) w wysokości netto oraz podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). 2. Cena oferty winna być podana liczbą w złotych polskich (z dokładnością do 1 grosza i dwóch miejsc po przecinku). 3. Cena powinna zawierać wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, kosztów dostawy, importu itp. za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do oceny zostaną przyjęte ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert. 1. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczących przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty. Sposób oceny minimalizacja, ranga 100%. 4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ceny otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym Strona 6 z 22

7 wymagania kryterium ceny w mniejszym stopniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Punktowanie ceny oferty będzie odbywać się wg poniżej określonego wzoru: wartość punktowa w kryterium cena oferty = [(Cn : Cb) x R] gdzie: R - ranga, Cn cena oferty o najniższej cenie, Cb cena oferty badanej. 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. Zamawiający, poprawi oczywiste omyłki występujące w tekście ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami ustawy i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informacje na stronie W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności po wyborze oferty. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego. Wykaz, konfigurację sprzętu i oprogramowania określa załącznik nr 1 do umowy. 2. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę, we wskazanych miejscach, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, w terminie do 24 grudnia 2008r., transportem własnym Wykonawcy i na jego ryzyko. 3. Przyjęcie sprzętu i oprogramowania zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym przez strony. 4. Cena przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, koszty transportu, opakowań, rozładunku, instalacji oraz jest zgodna z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 5. Należność powyższa zostanie przekazana przez Zamawiającego jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie 21 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego faktury i protokołu, o których mowa w 2 ust. 2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości, brutto przedmiotu umowy. 7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 7 z 22

8 8. W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań Wykonawcy przekraczającej 14 dni od podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać kar umownych od Wykonawcy, liczonych od wartości umowy brutto w wysokości: 1) 0,2% w przypadku zwłoki w dostawie towaru, za każdy, dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto, 2) 5% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 11. W razie wystąpienia opóźnienia w opłacaniu faktury, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego odsetkami za zwłokę w wysokości ustawowej. 12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 13. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 14. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. 15. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy, liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym. 17. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy III części przedmiotu zamówienia) 1) dostarczy razem ze sprzętem pełną dokumentację, standardowo dostarczaną przez producentów sprzętu. Dostarczona dokumentacja będzie w języku polskim, 18. Wykonawca zapewnia, że: (dotyczy I i II części przedmiotu zamówienia) 1) do każdego dostarczonego oprogramowania dostarczy nośniki CD z wersją instalacyjną oraz licencje. 19. Załączniki nr 1-2 parafowane przez strony stanowią integralną część umowy. 20. Wszelkie zmiany umowy wymagają podpisania aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy. 22. Wszystkie spory wynikłe i związane z tą umową będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 23. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI. Protesty i odwołania. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej określone w wymienionym Dziale przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Załączniki: Nr 1 -Oświadczanie wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Nr 2 - Formularz cenowy dla część I, II, III, Nr 3 - Formularz techniczny - opis przedmiotu zamówienia ( dla części I, II, III), Nr 4 - Wykaz wykonanych usług, Strona 8 z 22

9 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr. 171, poz. 1058) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ja... (imię i nazwisko) zamieszkały... (ulica, kod pocztowy miejscowość) reprezentując firmę... (nazwa firmy) jako... (upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze- podać nr rejestru) w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1); 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2); 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3); 4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych (art. 22 ust. 1 pkt 4). Miejscowość i data... Podpis, pieczątka imienna... (upoważniony przedstawiciel) Strona 9 z 22

10 WYKONAWCA Nazwa firmy:... REGON... NIP Adres firmy:... Nr telefonu... Nr fax... Internet: ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, WARSZAWA - nr tel. (0...22) nr fax (0...22) Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów, 1. Oferuję wykonanie Części I * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym z załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 24 grudnia 2008r. 2. Oferuję wykonanie Części II * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 24 grudnia 2008r. 3. Oferuję wykonanie Części III * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 3 do SIWZ - ofercie technicznej dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 2 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w terminie do 24 grudnia 2008r. Strona 10 z 22

11 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty. 5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części I przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 8. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części II przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 9. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części III przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... Oferta wraz z załącznikami została złożona na. stronach. dnia podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * niepotrzebne skreślić Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz oferty przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Do formularza oferty Wykonawca załącza wypełniony formularz cenowy, formularz oferty technicznej oraz określone w SIWZ certyfikaty wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 11 z 22

12 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość (szt.] netto (2x3) [PLN] Oprogramowanie antywirusowe o parametrach określonych w zał. Nr 3 do SIWZ (część 1) 120 Razem cena za wykonanie Części I przedmiotu zamówienia (pozycja 1) netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] podatku VAT [PLN] brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części I przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 12 z 22

13 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość (szt.] netto (2x3) [PLN] Oprogramowanie Toad for Oracle o parametrach określonych w zał. Nr 3 do SIWZ (część 2) 3 Razem cena za wykonanie Części II przedmiotu zamówienia (pozycja 1) netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] podatku VAT [PLN] brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części II przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 13 z 22

14 Lp. 1. FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość [szt.] netto (2x3) [PLN] Sonda IPS o parametrach określonych w zał. Nr 3 do SIWZ (część 3) 1 Razem cena za wykonanie Części III przedmiotu zamówienia (pozycja 1) netto [PLN] Załącznik nr 2 do SIWZ Stawka VAT [%] podatku VAT [PLN] brutto [PLN] Wymienione wyżej ceny zawierają podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację Części III przedmiotu zamówienia (w tym koszty dostawy do siedziby zamawiającego) z należytą starannością. * Uwaga: Wykonawca wypełnia formularz cenowy i przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Strona 14 z 22

15 OFERTA TECHNICZNA - część I przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Antywirus lub równoważne (licencje w wersji sieciowej na okres 3 lat), w ilości 120 licencji stanowisk Lp ( nazwa, wersja oferowanego oprogramowania) Wymagane parametry oprogramowania Specyfikacja ochrony serwerów Windows PROGRAM musi zapewniać ochronę przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z Internetu, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX). PROGRAM musi posiadać możliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich PROGRAM oprócz standardowego wyszukiwania, opartego o sygnatury znanych wirusów, musi posiadać także opcję wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa. PROGRAM musi mieć możliwość definiowania liczby instancji silnika antywirusowego oraz możliwość użycia specjalnego sterownika do zarządzania procesami równoległymi 5. PROGRAM musi zapewniać centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym. 6. PROGRAM powinien umożliwiać leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ 7. Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień programu. 8. Interfejs konsoli PROGRAMU musi być polskojęzyczny. 9. pozwalać na planowanie zadań, w tym także terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur, pozwalać na pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu 10. połączenia, bez konieczności retransmitowania już wczytanych fragmentów informacji), Monitor antywirusowy musi być uruchamiany automatycznie w momencie 11. startu systemu operacyjnego serwera i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 12. Podczas startu systemu monitor antywirusowy musi skanować przynajmniej: Oferowane parametry oprogramowania a) główny sektor rozruchowy (MBR) b) sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeżeli obecne), c) pamięć operacyjną serwera oraz aplikacje uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego 13. Program powinien mieć możliwość wstrzymania działania ochrony zgodnie z terminarzem lub podczas uruchomiania określonej aplikacji 14. Program powinien umożliwiać skanowanie tylko nowych i zmienionych plików Program MUSI mieć funkcję ochrony katalogów i części rejestru systemowego 15. wykorzystywanych przez program przed usuwaniem i modyfikacją oraz samego programu przed dostępem z innej aplikacji 16. Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, których aktywność plikowa nie będzie monitorowana Program powinien mieć możliwość automatycznej zmiany poziomu użycia 17. zasobów systemowych przez funkcje antywirusowe w zależności od aktywności innych aplikacji (z możliwością wyłączenia tej funkcji) 18. Podczas pracy komputera monitor antywirusowy musi automatycznie skanować wszystkie pliki (z możliwością wyboru): a) uruchamiane lub otwierane b) kopiowane lub przenoszone c) tworzone lub modyfikowane 19. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy powinien automatycznie Strona 15 z 22

16 a) Podejmować zalecane działanie, czyli próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe to usuwać obiekt. b) rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa c) Powiadamiać administratora (oraz ewentualnie użytkownika) przy użyciu poczty elektronicznej lub polecania NET SEND d) Utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku e) Poddać kwarantannie podejrzany obiekt f) Mieć możliwość zablokowania dostępu z zainfekowanego komputera na określony czas Skaner antywirusowy powinien być uruchamiany automatycznie nie rzadziej, 20. niż co tydzień, w porze zdefiniowanej przez administratora; skanowane powinny być wszystkie lokalne dyski twarde serwera 21. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych (MSDE lub Microsoft SQL Server 2000) System centralnego zarządzania musi być wyposażony w mechanizmy 22. raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych Konsola administracyjna musi posiadać możliwość zdalnego inicjowania 23. skanowania antywirusowego na serwerach włączonych do sieci komputerowych w całej firmie 24. Zarządzania aplikacjami powinno się odbywać przy użyciu profili aplikacji oraz zadań. centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, 25. który umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki, 26. centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który umożliwia automatyczne przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania 27. zbierania informacji i tworzenia sumarycznych raportów 28. System antywirusowy musi posiadać możliwość skanowania archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia 29. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę 30. System zdalnego zarządzania powinien umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych 31. Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na serwerach plików powinna być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć prawo do 32. korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć możliwość 33. pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej 34. Program musi mieć możliwość zarządzania stacjami roboczymi i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall 35. Oprogramowanie musi działać poprawnie pod kontrolą Windows 2000/2003 Server 36. Program MUSI mieć możliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej 37. Program MUSI mieć możliwość zabezpieczenia hasłem ustawień programu, uruchamiania/zatrzymywania ochrony i zakończenia działania programu 38. Program MUSI mieć możliwość zarządzania ustawieniami z poziomu lokalnego interfejsu (zapisywanie, przywracanie, resetowanie ustawień) 39. Program MUSI posiadać tryb zgodności z aplikacjami wykorzystującymi metody autoochrony (z możliwością jego wyłączenia) Program powinien mieć możliwość definiowania sposobu powiadamiania 40. (dymek, , dźwięk, dziennik aplikacji, wydzielony dziennik zdarzeń systemu Windows) 41. Program MUSI mieć możliwość zarządzania z wiersza poleceń Lp. 1. Wymagane parametry oprogramowania Specyfikacja ochrony stacji roboczych Windows PROGRAM musi zapewniać ochronę przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z Internetu i poczty elektronicznej, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX). Oferowane parametry oprogramowania Strona 16 z 22

17 2. PROGRAM musi posiadać możliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich 3. Program MUSI posiadać wbudowany moduł skanujący protokoły POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowane z wykorzystaniem SSL/TLS). 4. Program MUSI posiadać wbudowany moduł skanujący ruch HTTP (także szyfrowany z wykorzystaniem SSL/TLS) w czasie rzeczywistym. PROGRAM oprócz standardowego wyszukiwania, opartego o sygnatury znanych wirusów, musi posiadać także opcję wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa. PROGRAM musi posiadać moduł wykrywania i blokowania niebezpiecznych makroinstrukcji napisanych w języku Visual Basic for Applications wykorzystywanych przez pakiet MS Office PROGRAM musi posiadać moduł skanujący skrypty napisane w językach VB Script i Java Script wykonywane przez system operacyjny Windows oraz program Internet Explorer 8. PROGRAM musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do rejestru systemowego. 9. PROGRAM musi posiadać moduł analizujący aktywność aplikacji. 10. PROGRAM musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do ustawień Internet Explorera. 11. PROGRAM musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do pliku HOSTS 12. PROGRAM musi posiadać moduł chroniący przed phishingiem. 13. PROGRAM musi posiadać moduł blokujący wyskakujące okna na stronach WWW (współpracujący przynajmniej z przeglądarką Internet Explorer). 14. PROGRAM musi posiadać moduł chroniący przed bannerami. 15. PROGRAM musi posiadać moduł chroniący przed dialerami (niezależnie od wykrywania dialerów na podstawie sygnatur wirusów). 16. PROGRAM musi posiadać moduł zapory ogniowej Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość ustawienia predefiniowanych poziomów ochrony, w tym poziomu zapewniającego interakcję użytkownikiem po wykryciu nowego połączenia (tryb uczenia zapory). Moduł zapory ogniowej musi umożliwiać ręczne tworzenie i modyfikację reguł dostępu dla zainstalowanych aplikacji. Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezależnie od reguł dla aplikacji. Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory. Moduł zapory ogniowej musi chronić przed atakami sieciowymi i mieć możliwość ukrywania obecności komputera w sieci lokalnej. PROGRAM musi posiadać moduł antyspamowy skanujący protokoły POP3, SMTP i IMAP Moduł antyspamowy musi posiadać technologie wykrywania spamu poprzez analizę nagłówków oraz obrazów załączonych do wiadomości. Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania dodatkowych reguł określania spamu (np. wiadomości bez tekstu, zawierające tylko obrazy, zawierające bardzo małe czcionki, ukryte elementy itp.). Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania białej i czarnej listy nadawców oraz fraz. PROGRAM musi zapewniać centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym. PROGRAM powinien umożliwiać leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień programu dla użytkowników nie posiadających uprawnień administracyjnych. Interfejs konsoli PROGRAMU i jego monitora na stacjach roboczych musi być polskojęzyczny. PROGRAM instalowany na stacjach roboczych musi posiadać oddzielny interfejs dla administratora i użytkownika stacji roboczej pozwalać na planowanie zadań, w tym także terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur, Program powinien umożliwiać użytkownikowi wysłanie podejrzanego obiektu do producenta oprogramowania antywirusowego w celu analizy. Funkcja ta powinna być dostępna w interfejsie programu. Strona 17 z 22

18 pozwalać na pobieranie uaktualnień w trybie przyrostowym (np. po zerwaniu 33. połączenia, bez konieczności retransmitowania już wczytanych fragmentów informacji), Monitor antywirusowy musi być uruchamiany automatycznie w momencie 34. startu systemu operacyjnego komputera i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego. 35. Podczas startu systemu monitor antywirusowy musi skanować przynajmniej: 36. główny sektor rozruchowy (MBR) 37. sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeżeli obecne), 38. pamięć operacyjną komputera oraz aplikacja uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, 39. których nie będzie monitorowana aktywność plikowa, aktywność aplikacji, dostęp do rejestru oraz ruch sieciowy. Program powinien mieć możliwość dynamicznej zmiany użycia zasobów 40. systemowych w zależności od obciążenia systemu przez aplikacje użytkownika 41. Podczas pracy komputera monitor antywirusowy musi automatycznie skanować wszystkie pliki: a) uruchamiane lub otwierane b) kopiowane lub przenoszone c) Tworzone Pobieraną z Internetu pocztę elektroniczną (wraz z załącznikami) po d) protokołach POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowanych z wykorzystaniem SSL/TLS) niezależnie od klienta pocztowego e) Pobierane z Internetu po protokole HTTP/HTTPS. f) Skanować pocztę elektroniczną przetwarzaną przez program MS Outlook niezależnie od wykorzystywanego protokołu pocztowego Informować o wykryciu podejrzanych działań uruchamianych aplikacji (np. g) modyfikacje rejestru, wtargnięcie do innych procesów) wraz z możliwością zezwolenia lub zablokowania takiego działania. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy powinien automatycznie a) Podejmować zalecane działanie czyli próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe to usuwać obiekt. b) rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa 42. c) Powiadamiać administratora przy użyciu poczty elektronicznej lub polecania NET SEND d) Utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku e) Poddać kwarantannie podejrzany obiekt 43. Użytkownik komputera nie może mieć możliwości wyłączenia działania monitora antywirusowego jeżeli nie posiada uprawnień administratora Skaner antywirusowy powinien być uruchamiany automatycznie nie rzadziej, 44. niż co tydzień, w porze uzgodnionej z użytkownikiem; skanowane powinny być wszystkie lokalne dyski twarde komputera 45. System scentralizowanego zarządzania powinien przechowywać ustawienia w relacyjnej bazie danych (MSDE lub Microsoft SQL Server 2000) System centralnego zarządzania musi być wyposażony w mechanizmy 46. raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych Konsola administracyjna musi posiadać możliwość zdalnego inicjowania 47. skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie 48. Zarządzania aplikacjami powinno się odbywać przy użyciu profili aplikacji oraz zadań. centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, 49. który umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowej wersji biblioteki, centralnej dystrybucji i instalacji aktualizacji oprogramowania, który 50. umożliwia automatyczne, niewidoczne dla użytkownika przesłanie i zainstalowanie nowego oprogramowania 51. zbierania informacji i tworzenia sumarycznych raportów Strona 18 z 22

19 System antywirusowy musi posiadać możliwość skanowania archiwów i plików spakowanych niezależnie od poziomu ich zagnieżdżenia Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę System zdalnego zarządzania powinna umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na stacjach roboczych powinna być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć możliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej Program musi mieć możliwość zarządzania stacjami roboczymi i serwerami plików Windows, nawet wtedy, gdy znajdują się one za zaporą NAT/Firewall Program musi mieć możliwość definiowania dynamicznego użycia zasobów przez funkcje antywirusowe Program musi mieć możliwość definiowania listy aplikacji, których operacje plikowe nie będą sprawdzane Konsola administracyjna MUSI mieć możliwość informowania administratorów o wykryciu epidemii wirusa Serwer zarządzający musi posiadać możliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczna stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych) Program MUSI posiadać funkcję chroniącą pliki, foldery i klucze rejestru wykorzystywane przez program przez zapisem i modyfikacją. Program MUSI posiadać możliwość wyłączenia zewnętrznej kontroli usługi antywirusowej. Program MUSI posiadać możliwość zresetowania wszystkich ustawień włącznie z regułami stworzonymi przez użytkownika. Program MUSI posiadać możliwość włączenia trybu zgodności z aplikacjami wykorzystującymi techniki autoochrony. Program MUSI mieć możliwość zdefiniowania portów, które będą monitorowane lub wykluczone z monitorowania przez moduły skanujące ruch sieciowy (z wyłączeniem zapory ogniowej). Program MUSI posiadać możliwość utworzenia płyty ratunkowej w oparciu o pliki instalacyjne systemu Windows XP SP2, umożliwiającej przeskanowanie dysków komputera bez uruchamiania systemu z zainstalowanego na dysku. Program MUSI posiadać możliwość włączenia lub wyłączenia skanowania ruchu szyfrowanego SSL/TLS lub pozostawienia decyzji użytkownikowi. Strona 19 z 22

20 OFERTA TECHNICZNA - część II przedmiotu zamówienia 1. Oprogramowanie Toad for Oracle Xpert (3 nośniki), w ilości 3 licencje. Załącznik nr 3 do SIWZ... ( nazwa, wersja oferowanego oprogramowania) Lp. 1. Wymagane parametry oprogramowania Oprogramowanie zawiera podstawowe narzędzia pomocne w tworzeniu i modyfikowaniu kodu PL/SQL. Daje możliwość pisania zapytań SQL i ich uruchamiania oraz przeglądania otrzymanych danych. Umożliwia także tworzenie zapytań SQL w sposób graficzny oraz formatowanie kodu. Oferowane parametry oprogramowania Strona 20 z 22

21 OFERTA TECHNICZNA - część III przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Sonda IPS 1 sztuka... ( typ, model, nazwa producenta) Lp. Nazwa komponentu Wymagany, minimalny parametr lub równoważny Oferowane parametry techniczne 1. Interfejsy Minimum 4 interface y Ethernet 10/100/1000 BASE-TX 2. Porty 3. Przepustowość Minimum 240 Mbps 4. Obudowa Typu RACK, 5. Wysokość Maksymalna 1 U Minimum 1 port dedykowany dla zarządzania port konsoli, Minimum 1 port dedykowany dla zarządzania poprzez interfejs Ethernet (IP WWW) 6. Wymiary Max. 5 x 44 x 37 cm (wysokość x szerokość x długość) 7. Waga Max. 9,5 kg. 8. Obsługiwane funkcje Min konkurencyjnych połączeń, praca w trybie IPS (in-line), IDS (promiscous). Urządzenie odpowiedzialne za analizę ruchu sieciowego do warstwy 7. Odpowiedzialność za rozpoznawanie i blokowanie złośliwych ataków i nieprawidłowej pracy aplikacji pod kątem wykrytych nadużyć, ataków skierowanych na poszczególne usługi, klientów lub serwery również ataki typu DoS. Zapewnienie monitorowania występowania awarii w połączeniu fizycznym z podłączonymi urządzeniami. Urządzenie powinno zostać dostarczone z aktualizacjami sygnatur IPS na okres min. 36 miesięcy. 9. Zarządzanie, konfiguracja administracja i Poprzez stronę WWW i oprogramowanie producenta. Dostęp do 10. Poprzez linie komend. konfiguracji Dostęp do 11. Poprzez Telnet i SSH zarządzania Dedykowane urządzenie o funkcjonalności sondy IPS. Nie dopuszcza się rozwiązania, w którym funkcjonalność IPS stanowi część systemu zarządzania zabezpieczeniami (np.: urządzenie UTM czy ściana ogniowa z funkcją IPS/IDS). Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość 12. Inne jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. Rozwiązanie musi być oparte o dedykowany system operacyjny (nie dopuszcza się rozwiązań gdzie platformą systemową jest otwarty system operacyjny np.: UNIX, Linux, FreeBSD, etc. lub jego modyfikacja). 12. Gwarancja Minimum 36 miesięcy z serwisem w miejscu instalacji Strona 21 z 22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: 2011-11-28 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy 2/CPD/PN/PSZ/2010 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 witryna www: www.cpd.bip.mswia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia PUP.WO.271.9.PJ.2013 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na Zakup i dostawę serwisu do urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz oprogramowania antywirusowego do Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Zamawiający i adres siedziby: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B 65-514 Zielona Góra NIP: 973-06-07-989 REGON: 970779541 Znak sprawy: Or/K.2301.1.2015 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011 Wzór umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr CSIOZ/../2011 zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Katowice, 20 listopad 2009r. Znak Sprawy: BI. I.323-63/09

Katowice, 20 listopad 2009r. Znak Sprawy: BI. I.323-63/09 Adres do korespondencji w postępowaniu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, pokój nr 243 40-032 Katowice Faks (032) 20 77 395 Katowice, 20 listopad 2009r. Znak Sprawy: BI. I.323-63/09

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 406874-2009 OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy.

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla postępowania którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wywóz nieczystości

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa ciekłego azotu (24 000 kg)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiającym z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złożenia oferty na dostawę używanych: kserokopiarek i interfejsów

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. Zapytania cenowego

FORMULARZ. Zapytania cenowego FORMULARZ Zapytania cenowego 1. Data: 12.01.2017, znak sprawy: MOPS.DZP.322.III.1/2017 2. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ( MOPS Gdynia ) Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY. Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych typu MON dla potrzeb Składowiska Odpadów w Rokitnie. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa 80 szt. betonowych płyt drogowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo