Katowice, 20 listopad 2009r. Znak Sprawy: BI. I /09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice, 20 listopad 2009r. Znak Sprawy: BI. I.323-63/09"

Transkrypt

1 Adres do korespondencji w postępowaniu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, pokój nr Katowice Faks (032) Katowice, 20 listopad 2009r. Znak Sprawy: BI. I /09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetarg nieograniczony: dostawa 1000 licencji programu antywirusowego - w tym 5% licencji do obsługi serwerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na okres 24 miesięcy (od r. do r.) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) sporządzono na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych. I 1) Nazwa i adres zamawiającego; 1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Katowice. NIP: , tel. (032) centrala, Oddział Zamówień Publicznych, fax (032) , strona internetowa: 2. Osobą uprawnioną do występowania w imieniu kierownika zamawiającego jest Pani Katarzyna Wiencek, wz. Dyrektora Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 3. Do zawarcia umowy wynikającej z przedmiotowego postępowania ze strony Zamawiającego uprawnieni są w ramach reprezentacji łącznej: a) Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub upoważniona przez niego osoba, b) Dyrektor właściwego merytorycznie wydziału. 2) Tryb udzielania zamówienia; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą; Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu będą prowadzone w walucie polskiej PLN. 4) Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7; Zamawiający nie przewiduje możliwości rozszerzenia zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1

2 5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną; 1. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej dla części postępowania, dla której wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, tj.: dotyczącej: a) dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) podpisania umowy. 3. Pozostałe etapy postępowania, w tym szczególnie zawiadomienia, mogą być prowadzone drogą faksową ( ). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, zawiadomienia za pomocą telefaksu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 1000 licencji programu antywirusowego - w tym 5% licencji do obsługi serwerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. CPV Pakiety oprogramowania antywirusowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zadeklarował na dostarczone oprogramowanie 24 miesięcznej gwarancji. ΙΙ.1. ΙΙ.2. ΙΙ.3. Miejsce realizacji zamówienia: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Katowice, ul. Jagiellońska 25 oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Termin wykonania zamówienia: okres: od r. do r. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych. 2

3 ΙΙ.4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. III. ΙΙΙ.1. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z usług Podwykonawców, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci Podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) proponowanych Podwykonawców. 4. Ocenę spełnienia powyższych warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt.iii.2 SIWZ. ΙΙΙ.2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust.1 oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Załącznik nr 2, 3

4 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego Załącznik nr Wypełniony formularz oferty (załącznik nr3) wraz ze szczegółowym opisem technicznym zaoferowanego oprogramowania. 5. Dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do sprzedaży oferowanego oprogramowania ΙΙΙ.3. III.4 Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wadium. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. III.5 Opis sposobu przygotowania oferty; 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Oferta musi być zgodna z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ, sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ, napisana w sposób czytelny, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 5. Dla uznania ważności oferty należy załączyć do niej wszystkie załączniki wyszczególnione w niniejszej SIWZ oraz wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie. Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem za zgodność z oryginałem". 6. Składane dokumenty, zaświadczenia powinny posiadać aktualne daty zgodnie z wymogami prawa. 7. Wszystkie składane dokumenty załączone do niniejszej SIWZ w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 8. Dokumenty i załączniki powinny być wypełnione przez wykonawcę dokładnie wg informacji zawartych w niniejszej SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2003r, Nr 153, poz z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą tajemnica przedsiębiorstwa. 11. Ofertę, oraz oświadczenia, o których mowa w pkt. III pkt. 2 ust. 1-5 SIWZ należy opieczętować (pieczęć powinna zawierać, co najmniej nazwę i adres Wykonawcy) oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą, co najmniej imię i nazwisko osoby składającej 4

5 podpis. Oferta oraz w/w oświadczenie muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej). 12. W przypadku podpisania w/w dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wykonawcę). 13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy (tak aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez jej otwierania). Opakowanie zewnętrzne oferty musi posiadać następujące oznaczenie: 15. OFERTA. Przetarg nieograniczony dostawa 1000 licencji programu antywirusowego - w tym 5% licencji do obsługi serwerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nie otwierać do dnia 30 listopada 2009 do godz Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji. 17. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. III.2 ust. 1-5 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jest podstawą do wykluczenia Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy a konsekwencją tego jest odrzucenie oferty zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. III.6 Termin związania ofertą; 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wydłużenie terminu związania ofertą może odbyć się na zasadach określonych w art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. Kryteria oceny ofert. 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana wg wzoru: C = (Cmin / Cof) x 100 Cmin jest najniższą ceną zgłoszoną w przetargu, Cof jest ceną podaną przez danego wykonawcę, C jest liczbą punktów uzyskanych za kryterium ceny, Spośród wszystkich ważnych ofert zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 5

6 2. Warunki płatności: a) za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zapłaty na podstawie oryginału faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. b) wynagrodzenie dla Wykonawcy za całość zamówienia płatne będzie w 8 kwartalnych równych ratach, począwszy od 1 kwartału 2010r. tj. w 2010 r. 4 płatności w 2011r. 4 płatności V. Informacje o terminach. 1. Miejsce i termin składania ofert; Oferty należy składać: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 243 do dnia 30 listopada 2009 roku do godziny Miejsce i termin otwarcia ofert; Otwarcie ofert nastąpi w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 627 w dniu 30 listopada 2009 roku, o godzinie VI. Inne informacje dotyczące postępowania. 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami to: Grzegorz Boral (tel ) - w sprawach przedmiotu zamówienia (Oddział Informatyzacji), Joanna Żyszczyńska, Agnieszka Melisz (tel ) w sprawach proceduralnych (Oddział Zamówień Publicznych) 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę wyłonionego w wyniku postępowania odrębnym zawiadomieniem. 3. Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogami art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowienia zawarte w ogólnych warunkach umowy załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji, będą wprowadzone do treści zawieranych umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. VII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W prowadzonym postępowaniu zastosowanie mają przepisy dotyczące protestów zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych Dział VI Środki ochrony prawnej. (Katarzyna Wiencek wz. Dyrektora Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia / Wymagana funkcjonalność programu/ Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Załącznik nr 4 Ogólne warunki umowy 6

7 Załącznik nr 1 do SIWZ BI. I /09 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dostawa 1000 licencji programu antywirusowego - w tym 5% licencji do obsługi serwerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na okres 24 miesięcy (od do ) Wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego: 1. Program musi zapewnić ochronę stacji roboczych o raz serwerów, rodzina Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 2. Program musi zapewniać ochronę przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z internetu i poczty elektronicznej, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX), 3. Program musi posiadać możliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich, 4. Program musi posiadać wbudowany moduł skanujący protokoły POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowane z wykorzystaniem SSL/TLS), 5. Program musi posiadać wbudowany moduł skanujący ruch HTTP (także szyfrowany z wykorzystaniem SSL/TLS) w czasie rzeczywistym, 6. Program oprócz standardowego wyszukiwania, opartego o sygnatury znanych wirusów, musi posiadać także opcję wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa, 7. Program musi posiadać moduł wykrywania i blokowania niebezpiecznych makroinstrukcji napisanych w języku Visual Basic for Applications wykorzystywanych przez pakiet MS Office, 8. Program musi posiadać moduł skanujący skrypty napisane w językach VB Script i Java Script wykonywane przez system operacyjny Windows oraz program Internet Explorer, 9. Program musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do rejestru systemowego, 10. Program musi posiadać moduł analizujący aktywność aplikacji, 11. Program musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do pliku HOSTS, 12. Program musi posiadać moduł chroniący przed phishingiem, 13. Program musi posiadać moduł blokujący wyskakujące okna na stronach WWW (współpracujący przynajmniej z przeglądarką Internet Explorer), 14. Program musi posiadać moduł chroniący przed bannerami, 15. Program musi posiadać moduł chroniący przed dialerami, 16. Program musi posiadać moduł zapory ogniowej, lub samodzielną aplikację spełniającą funkcje zapory ogniowej, zarządzaną z pozycji konsoli programu, 7

8 17. Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość ustawienia predefiniowanych poziomów ochrony, w tym poziomu zapewniającego interakcję użytkownikiem po wykryciu nowego połączenia (tryb uczenia zapory), 18. Moduł zapory ogniowej musi umożliwiać ręczne tworzenie i modyfikację reguł dostępu dla zainstalowanych aplikacji, 19. Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezależnie od reguł dla aplikacji, 20. Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory, 21. Moduł zapory ogniowej musi chronić przed atakami sieciowymi i mieć możliwość ukrywania obecności komputera w sieci lokalnej, 22. Program musi posiadać moduł antyspamowy skanujący protokoły POP3, SMTP i IMAP, 23. Moduł antyspamowy musi posiadać technologie wykrywania spamu poprzez analizę nagłówków oraz obrazów załączonych do wiadomości, 24. Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania dodatkowych reguł określania spamu (np. wiadomości bez tekstu, zawierające tylko obrazy, zawierające bardzo małe czcionki, ukryte elementy itp.), 25. Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania białej i czarnej listy nadawców oraz fraz, 26. Program musi zapewniać centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym, 27. Program powinien umożliwiać leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ, 28. Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień konfiguracyjnych dla użytkowników nie posiadających uprawnień administracyjnych, 29. Program musi pozwalać na planowanie zadań, w tym także terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur, 30. Monitor antywirusowy musi być uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego, 31. Podczas startu systemu monitor antywirusowy musi skanować przynajmniej: główny sektor rozruchowy (MBR), sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeżeli obecne), pamięć operacyjną komputera oraz aplikacja uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego, 32. Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, których nie będzie monitorowana aktywność plikowa, aktywność aplikacji, dostęp do rejestru oraz ruch sieciowy, 33. Program powinien mieć możliwość dynamicznej zmiany użycia zasobów systemowych w zależności od obciążenia systemu przez aplikacje użytkownika 8

9 34. Podczas pracy komputera monitor antywirusowy musi automatycznie skanować wszystkie pliki: uruchamiane lub otwierane, kopiowane lub przenoszone, tworzone, pobieraną z internetu pocztę elektroniczną (wraz z załącznikami) po protokołach POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowanych z wykorzystaniem SSL/TLS) niezależnie od klienta pocztowego, pobierane z Internetu po protokole HTTP/HTTPS, informować o wykryciu podejrzanych działań uruchamianych aplikacji (np. modyfikacje rejestru, wtargnięcie do innych procesów) wraz z możliwością zezwolenia lub zablokowania takiego działania, 35. W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy powinien automatycznie: podejmować zalecane działanie czyli próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe to usuwać obiekt., rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa, mieć możliwość powiadomienia administratora o zaistniałej sytuacji, utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku, poddać kwarantannie podejrzany obiekt, 36. Użytkownik komputera nie może mieć możliwości wyłączenia działania monitora antywirusowego jeżeli nie posiada uprawnień administratora, 36. System centralnego zarządzania musi być wyposażony w mechanizmy raportowania i dystrybucji oprogramowania oraz polityk antywirusowych w sieciach korporacyjnych, 37. Konsola administracyjna musi posiadać możliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej instytucji, 38. Konsola administracyjna musi umożliwiać: centralną dystrybucję i instalacji aktualizacji oprogramowania, centralną dystrybucję i instalacje aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, zbierania informacji i tworzenie sumarycznych raportów, pełną administrację konfiguracji i monitorowania stacji roboczych i serwerów plików, tworzenia grup stacji roboczych z oddzielnymi ustawieniami konfiguracyjnymi, przenoszenie klientów z jednej grupy do drugiej z możliwością zachowania ustawień lub dziedziczenia ustawień grupy, tworzenie grup, zdalne instalowanie oprogramowania oraz wymuszanie stosowania określonych zasad i ustawień na klientach, 9

10 definiowanie harmonogramów częstotliwości automatycznego pobierania aktualizacji definicji wirusów od producenta oprogramowania przez serwer zarządzający, informowanie administratorów o wykryciu wirusa, 40. Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę, 41. System zdalnego zarządzania powinna umożliwiać tworzenie hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych, 42. Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami sieciowymi na stacjach roboczych powinna być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL, 43. W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej, 44. W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć możliwość pobierania i instalacji nowszych wersji Oprogramowania i konsoli zarządzającej, 45. Program musi mieć możliwość definiowania dynamicznego użycia zasobów przez funkcje antywirusowe, 46. Serwer zarządzający musi posiadać możliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczna stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych), 47. Program musi posiadać możliwość włączenia lub wyłączenia skanowania ruchu szyfrowanego SSL/TLS lub pozostawienia decyzji użytkownikowi, 48. Wykonawca musi przeszkolić z dostarczonego produktu co najmniej dwóch administratorów w zakresie instalacji, administracji i eksploatacji produktu. 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: BI I /09 OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem firmy:... z siedzibą w... ulica... nr... do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1000 licencji programu antywirusowego - w tym 5% licencji do obsługi serwerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma: Spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie *) innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy P.z.p.), Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego lub uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Jednocześnie oświadczam, że: Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę w tym zakresie zastrzeżeń oraz że uzyskałem informacje konieczne do złożenia oferty, Uważam się za związanego niniejsza ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert, Akceptuję zawarte w SIWZ istotne warunki przyszłej umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zaproponowanych w projekcie warunkach. Miejscowość, data... Podpis składającego ofertę *) nie dołączenie do oferty ww. zobowiązania jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że sam posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 11

12 Załącznik nr 3 do SIWZ BI. I /09 /pieczęć firmowa wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY Do: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska Katowice Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 1000 licencji programu antywirusowego - w tym 5% licencji do obsługi serwerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na okres 24 miesięcy (od do ) ja (my) niżej podpisany(i): działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:... (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. OFERUJEMY dostawę 1000 licencji programu antywirusowego - w tym 5% licencji do obsługi serwerów dla potrzeb Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z poniższymi wymaganiami. a) Nazwa oprogramowania b) Ilość licencji... 12

13 Lp. Wymagana funkcjonalność TAK / NIE Program musi zapewnić ochronę stacji roboczych o raz serwerów, rodzina Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Program musi zapewniać ochronę przed wszystkimi typami wirusów, robaków i koni trojańskich, przed zagrożeniami z internetu i poczty elektronicznej, a także złośliwym kodem (w tym Java i ActiveX), Program musi posiadać możliwość wykrywania oprogramowania szpiegowskiego, pobierającego reklamy, programów podwyższonego ryzyka oraz narzędzi hakerskich, Program musi posiadać wbudowany moduł skanujący protokoły POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowane z wykorzystaniem SSL/TLS), Program musi posiadać wbudowany moduł skanujący ruch HTTP (także szyfrowany z wykorzystaniem SSL/TLS) w czasie rzeczywistym, Program oprócz standardowego wyszukiwania, opartego o sygnatury znanych wirusów, musi posiadać także opcję wyszukiwania heurystycznego bazującego na analizie kodu potencjalnego wirusa, Program musi posiadać moduł wykrywania i blokowania niebezpiecznych makroinstrukcji napisanych w języku Visual Basic for Applications wykorzystywanych przez pakiet MS Office, Program musi posiadać moduł skanujący skrypty napisane w językach VB Script i Java Script wykonywane przez system operacyjny Windows oraz program Internet Explorer, Program musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do rejestru systemowego, 10. Program musi posiadać moduł analizujący aktywność aplikacji, 11. Program musi posiadać moduł kontrolujący dostęp do pliku HOSTS, 12. Program musi posiadać moduł chroniący przed phishingiem, 13. Program musi posiadać moduł blokujący wyskakujące okna na stronach WWW (współpracujący przynajmniej z przeglądarką Internet Explorer), 14. Program musi posiadać moduł chroniący przed bannerami, 15. Program musi posiadać moduł chroniący przed dialerami, 16. Program musi posiadać moduł zapory ogniowej, lub samodzielną aplikację spełniającą funkcje zapory ogniowej, zarządzalną z pozycji konsoli programu, 13

14 Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość ustawienia predefiniowanych poziomów ochrony, w tym poziomu zapewniającego interakcję użytkownikiem po wykryciu nowego połączenia (tryb uczenia zapory), Moduł zapory ogniowej musi umożliwiać ręczne tworzenie i modyfikację reguł dostępu dla zainstalowanych aplikacji, Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania reguł zezwalających na komunikację na określonym porcie niezależnie od reguł dla aplikacji, Moduł zapory ogniowej musi posiadać możliwość zdefiniowania zaufanych podsieci, dla których nie będą stosowane żadne reguły zapory, Moduł zapory ogniowej musi chronić przed atakami sieciowymi i mieć możliwość ukrywania obecności komputera w sieci lokalnej, Program musi posiadać moduł antyspamowy skanujący protokoły POP3, SMTP i IMAP, Moduł antyspamowy musi posiadać technologie wykrywania spamu poprzez analizę nagłówków oraz obrazów załączonych do wiadomości, Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania dodatkowych reguł określania spamu (np. wiadomości bez tekstu, zawierające tylko obrazy, zawierające bardzo małe czcionki, ukryte elementy itp.), Moduł antyspamowy musi posiadać możliwość zdefiniowania białej i czarnej listy nadawców oraz fraz., Program musi zapewniać centralne zbieranie i przetwarzanie alarmów w czasie rzeczywistym, Program powinien umożliwiać leczenie i usuwanie plików z archiwów następujących formatów: ZIP, RAR, CAB i ARJ, Program musi posiadać możliwość zablokowania dostępu do ustawień konfiguracyjnych dla użytkowników nie posiadających uprawnień administracyjnych, Program musi pozwalać na planowanie zadań, w tym także terminów automatycznej aktualizacji baz sygnatur, Monitor antywirusowy musi być uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera i działać nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego, Podczas startu systemu monitor antywirusowy musi skanować przynajmniej: główny sektor rozruchowy (MBR), sektory rozruchowe wszystkich dysków twardych i dyskietek (jeżeli obecne), 14

15 pamięć operacyjną komputera oraz aplikacja uruchamiane podczas ładowania systemu operacyjnego, Program powinien mieć możliwość tworzenia list zaufanych procesów, których nie będzie monitorowana aktywność plikowa, aktywność aplikacji, dostęp do rejestru oraz ruch sieciowy, Program powinien mieć możliwość dynamicznej zmiany użycia zasobów systemowych w zależności od obciążenia systemu przez aplikacje użytkownika Podczas pracy komputera monitor antywirusowy musi automatycznie skanować wszystkie pliki: uruchamiane lub otwierane, kopiowane lub przenoszone, tworzone, pobieraną z internetu pocztę elektroniczną (wraz z załącznikami) po protokołach POP3, SMTP, IMAP i NNTP (także szyfrowanych z wykorzystaniem SSL/TLS) niezależnie od klienta pocztowego, Pobierane z Internetu po protokole HTTP/HTTPS, Informować o wykryciu podejrzanych działań uruchamianych aplikacji (np. modyfikacje rejestru, wtargnięcie do innych procesów) wraz z możliwością zezwolenia lub zablokowania takiego działania, W przypadku wykrycia wirusa monitor antywirusowy powinien automatycznie: podejmować zalecane działanie czyli próbować leczyć, a jeżeli nie jest to możliwe to usuwać obiekt, rejestrować w pliku raportu informację o wykryciu wirusa, mieć możliwość powiadomienia administratora o zaistniałej sytuacji, utworzyć kopie zapasową przed podjęciem próby leczenia lub usunięcia zainfekowanego pliku, poddać kwarantannie podejrzany obiekt, Użytkownik komputera nie może mieć możliwości wyłączenia działania monitora antywirusowego jeżeli nie posiada uprawnień administratora Konsola administracyjna musi posiadać możliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej instytucji, Konsola administracyjna musi posiadać możliwość zdalnego inicjowania skanowania antywirusowego na stacjach roboczych włączonych do sieci komputerowych w całej firmie, 39. Konsola administracyjna musi umożliwiać: 15

16 centralną dystrybucję i instalacji aktualizacji oprogramowania, centralną dystrybucję i instalacje aktualizacji bibliotek sygnatur wirusów, zbierania informacji i tworzenie sumarycznych raportów Pełna administrację konfiguracji i monitorowania stacji roboczych i serwerów plików, tworzenia grup stacji roboczych z oddzielnymi ustawieniami konfiguracyjnymi, przenoszenie klientów z jednej grupy do drugiej z możliwością zachowania ustawień lub dziedziczenia ustawień grupy, Tworzenie grup, zdalne instalowanie oprogramowania oraz wymuszanie stosowania określonych zasad i ustawień na klientach, definiowanie harmonogramów częstotliwości automatycznego pobierania aktualizacji definicji wirusów od producenta oprogramowania przez serwer zarządzający, informowanie administratorów o wykryciu wirusa, Antywirusowe bazy danych na serwerach producenta powinny być 40. aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę, System zdalnego zarządzania powinna umożliwiać tworzenie 41. hierarchicznej struktury serwerów administracyjnych, Komunikacja pomiędzy serwerem zarządzającym a agentami 42. sieciowymi na stacjach roboczych powinna być szyfrowana przy użyciu protokołu SSL, W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć prawo 43. do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej, W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik musi mieć 44. możliwość pobierania i instalacji nowszych wersji oprogramowania i konsoli zarządzającej, Program musi mieć możliwość definiowania dynamicznego użycia 45. zasobów przez funkcje antywirusowe, Serwer zarządzający musi posiadać możliwość automatycznej reakcji na epidemie wirusa (automatyczna stosowanie wskazanego profilu ustawień stacji roboczych), Program musi posiadać możliwość włączenia lub wyłączenia skanowania ruchu szyfrowanego SSL/TLS lub pozostawienia decyzji użytkownikowi, Wykonawca musi przeszkolić z dostarczonego produktu co najmniej dwóch administratorów w zakresie instalacji, administracji i eksploatacji produktu. 16

17 4. OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia /okres 24 m-cy/ Lp. Oferowane oprogramowanie Ilość licencji Stawka podatku VAT w % Cena netto za całość zamówienia Cena brutto za całość zamówienia szt. w tym 5% licencji do obsługi serwerów tj. PLN Słownie: a) cena za 1 kwartał wynosi, słownie: PLN PLN Słownie: b) co stanowi ogólną wartość zamówienia okres 24 m-cy /cena za 1 kwartał x 8/..PLN słownie: 5. ZAŁĄCZAMY NASTĘPUJĄCY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE DO SPRZEDAŻY OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA:. 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: od r. do r. 7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres 24 m-cy 8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/przy udziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: a) (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 11. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 17

18 13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: 1)... 2)..., dnia (pieczęć i podpis wykonawcy) 18

19 Ogólne warunki umowy Nr BI/I/323-63/09 /wzór/ Załącznik nr 4 BI. I /09 W dniu 2009 r. w Katowicach pomiędzy Śląskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Pana Krzysztofa Kulkę Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, 2. Panią Katarzynę Wiencek wz. Dyrektora Biura Inwestycji, Zamówień publicznych i Logistyki a z siedzibą w, ul wpisanym do KRS pod numerem, NIP. reprezentowanym przez na podstawie wpisu do pod numerem zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz późn. zm.). 2. Przedmiotem umowy jest zakup 1000 licencji oprogramowania antywirusowego w tym 5% licencji do obsługi serwerów na serwery oraz stacje robocze na okres 24 miesięcy od dnia 1 stycznia 2010 r. do r. zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) przedstawionym w ofercie z dnia r., a stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 3. W ramach zakupionych licencji Wykonawca zobowiązany jest do pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem, w formie konsultacji nawiązanych za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za dostawę licencji na użytkowanie Programu i samego Programu na nośnikach CD-ROM do siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje również przyrostową aktualizację bazy wirusów udostępnianej w sieci Internet w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za instalację oprogramowania antywirusowego na serwerze. 4. Przez aktualizację Programu, o której mowa w pkt 1 umowy, strony rozumieją dostarczenie nowych wersji zbiorów (bibliotek), zawierających definicje wirusów komputerowych, umożliwiających wykrywanie i usuwanie wszystkich znanych producentowi wirusów komputerowych. Jeżeli w czasie trwania umowy producent opracuje nowe wersje Programu usuwające wykryte podczas eksploatacji Programu błędy lub poprawiające skuteczność wykrywania i usuwania wirusów komputerowych, Wykonawca udostępni je Zamawiającemu w ramach najbliższego pakietu aktualizacyjnego. 19

20 5. W przypadku wykrycia nowego wirusa u użytkownika Programu, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dodatkowego uaktualnienia sygnatur wirusów, które umożliwią wykrywanie i usuwanie tego wirusa - w czasie nie dłuższym niż 3 dni. 6. Wykonawca dostarczy kolejne wersje Programu do siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w terminie 2 tygodni od daty ukazania się jej na rynku, bądź przez udostępnienie na stronie internetowej w okresie obowiązywania umowy. Realizacja niniejszej umowy nastąpi w ciągu 14 dni, licząc od daty podpisania niniejszej umowy. 7. Termin wykonania zamówienia: od dnia r. do 31 grudnia 2011 r Wysokość wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy, ustalona w postępowaniu o zamówienie publiczne, zgodnie z ofertą, wynosi: a) Netto:.PLN słownie: b) Brutto: PLN słownie: 2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za całość zamówienia płatne będzie w 8 kwartalnych równych ratach, począwszy od 1 kwartału 2010r. tj. w 2010 r. 4 płatności w 2011r. 4 płatności 3. Wynagrodzenie za 1 kwartał wynosi brutto: słownie:.. 4. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy będącej przedmiotem umowy w miejscu wskazanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu. 2. O dokonanym terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w sposób nie budzący wątpliwości. 3. Przedmiot zamówienia wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dostarczony zostanie na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska Koszty przewozu, opakowania, rozładunku i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający na swój koszt zapewni odbiór rzeczy w miejscu określonym w ust Jeśli Zamawiający przy odbiorze rzeczy stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Wykonawca obowiązany jest dokonać wymiany towaru na towar nieuszkodzony. 6. Wykonawca wraz z dostarczonymi rzeczami wystawia Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, udzielające gwarancji na dostarczone towary na okres 24 miesięcy. 7. Jeżeli w ciągu okresu gwarancyjnego ujawnią się wady fizyczne, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu dwóch tygodni dostarczyć rzeczy wolne od wad na swój koszt. 8. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy we wskazanym w 3 ust. 7 terminie rzeczy wolnej od wad, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie z art Kodeksu Cywilnego. 9. Odbioru dostawy dokona komisja wskazana przez Zamawiającego. 20

21 4 1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej Umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 2. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w 1 ust.6, b) za zwłokę w dostarczeniu rzeczy bez wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, c) W przypadku zbiegu kar nalicza się tylko jedną karę. 2. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni licząc od daty ustalonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. W przypadku zwłoki w płatności za przedmiot umowy, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Spory mogące wynikać z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 7 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. Załącznik nr 1 - Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie. Zamawiający Wykonawca 21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia PUP.WO.271.9.PJ.2013 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na Zakup i dostawę serwisu do urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz oprogramowania antywirusowego do Powiatowego

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKÓW Pismo: KA-2/258/2011/7 KRAKÓW dnia: 2011-11-28 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011 Wzór umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr CSIOZ/../2011 zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr MEiL.ZP.391.2.1444.2015 z dnia 28.09.2015 W związku z realizowanym na Politechnice Warszawskiej Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Instytut Techniki Cieplnej projektem badawczym

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 282770-2009; data zamieszczenia: 18.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Sokołów Podlaski, dnia r.

Sokołów Podlaski, dnia r. Zamawiający: Powiat Sokołowski siedziba: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23 tel. 25 781 74 94, e-mail: efs@powiat-sokolowski.pl adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sokolowski.pl Sokołów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nazwa: Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Zawartość SIWZ: ROZDZIAŁ I - Instrukcja dla dostawców ROZDZIAŁ II - Oferta ROZDZIAŁ III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3, tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Załącznik nr 1 Nr REGON firmy :... Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Adres e-mail: OFERTA 10-006 Olsztyn Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę oprogramowania do obsługi Przychodni SPZOZ oraz sprzętu komputerowego Postępowanie o wartości poniżej 30000Euro z pominięciem stosowania ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Termin płatności: 7 dni po dostarczeniu faktury.

Termin płatności: 7 dni po dostarczeniu faktury. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 20 kwietnia 2012

Szczecin, 20 kwietnia 2012 Szczecin, 20 kwietnia 2012 Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin tel. 91/4211535, 91/4316511; fax 91/4225473 sekretariat@irr.szczecin.pl www.irr.szczecin.pl. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia do r.

Termin wykonania zamówienia do r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo