DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48% 0,86% 94,66%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48% 0,86% 94,66%"

Transkrypt

1 M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok 4,48 0,86 94,66 podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym podatnicy w III przedziale podatkowym Warszawa, sierpień 2008 r.

2 I. Dane ogólne Informacja zawiera dane dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody w 2007 r. opodatkowane były: a/ wg skali podatkowej, b/ przy zastosowaniu stawki 19. Stawką 19 opodatkowane były dochody: - podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach określonych w art. 30c ustawy, - z kapitałów pienięŝnych (art. 30b ustawy). Dochodów opodatkowanych wg stawki 19 nie podlegającymi opodatkowaniu wg skali podatkowej. łączy się z dochodami W roku 2007 obowiązywała następująca skala podatkowa: Podstawa obliczenia podatku otych Podatek wynosi ponad do minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr zł 41 gr + 30 nadwyŝki ponad zł zł 31 gr + 40 nadwyŝki ponad zł 2

3 1. Liczba podatników podatku dochodowego od osób fizycznych 1/ Podatnicy, których dochody opodatkowane były wg skali podatkowej ogółem z tego: rozliczyło się bezpośrednio w urzędach skarbowych zostało rozliczonych przez płatników z tego: przez organy rentowe przez zakłady pracy. 2/ Podatnicy, których dochody opodatkowane były stawką 19: - z pozarolniczej działalności gospodarczej podatników - z kapitałów pienięŝnych podatników. 2. Liczba podatników wg rodzajów składanych zeznań W 2007 r. obowiązywały następujące rodzaje formularzy podatkowych: PIT-36 dla podatników, do których miał zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), i którzy niezaleŝnie od liczby źródeł przychodów: 1/ prowadzili: - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, - działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, 3

4 2/ uzyskali przychody: - z najmu, podnajmu, dzierŝawy, poddzierŝawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, - od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, - ze źródeł przychodów połoŝonych za granicą, - z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, 3/ korzystali ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredytu podatkowego), 4/ byli obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy, 5/ sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6/ byli obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, 7/ obniŝają dochód o straty z lat ubiegłych, 8/ wykazują naleŝny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeŝeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, 9/ wykazują naleŝny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30e ustawy. PIT-36L dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). 4

5 PIT-37 dla podatników, do których miał zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), i którzy w roku podatkowym: 1/ wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł połoŝonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku słuŝbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, - emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), - świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, - naleŝności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, - zasiłków pienięŝnych z ubezpieczenia społecznego, - stypendiów, - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedŝerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), - przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - naleŝności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, - naleŝności z umowy aktywizacyjnej, 2/ nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 3/ nie byli obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci, 4/ nie obniŝali dochodów o straty z lat ubiegłych. 5

6 PIT-38 dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu: 1/ odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - poŝyczonych papierów wartościowych (sprzedaŝ krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, - udziałów w spółkach mających osobowość prawną, 2/ objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŝny w innej postaci niŝ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małŝonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, natomiast formularze PIT-36L i PIT-38 dla podatników rozliczających się indywidualnie. W urzędach skarbowych rozliczyło się ogółem podatników z tego: składając zeznanie na formularzu: PIT ,73 PIT-36L ,08 PIT ,61 PIT ,58 Z moŝliwości łącznego opodatkowania dochodów małŝonków skorzystało podatników (39,81 ogółu podatników opodatkowanych wg skali podatkowej), tj. o podatników (2,22) więcej niŝ za 2006 r. 6

7 Natomiast z ulgowego opodatkowania dochodów przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci skorzystało podatników, tj. o osób (8,44) mniej niŝ za 2006 r. II. Podatnicy opodatkowani wg skali podatkowej 1. Liczba podatników w podziale na źródła przychodów Z ogólnej liczby podatników opodatkowanych podatkowej: wg skali podatników, tj. 93,63 uzyskało przychody ze źródeł podlegających opodatkowaniu i wykazało dochód, podatników, tj. 5,27 nie uzyskało przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu, a skorzystało z moŝliwości wspólnego opodatkowania z małŝonkiem, podatników, tj. 1,10 uzyskało przychody ze źródeł podlegających opodatkowaniu, lecz wykazało dochód 0 lub stratę. Podatnicy, którzy z jednego źródła przychodu ponieśli stratę, a z innego uzyskali dochód, ujęci są w liczbie podatników uzyskujących dochody. Dalsza część informacji odnoszona jest do podatników, którzy wykazali dochody, tj podatników. 7

8 W 2007 roku podatników, tj. 63,51 uzyskało dochody wyłącznie z jednego źródła, i tak: 1/ z wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuŝbowego / z emerytury - renty oraz innych krajowych świadczeń / z pozarolniczej działalności gospodarczej / z działalności wykonywanej osobiście (w tym umów o dzieło i zlecenia) / z najmu lub dzierŝawy / z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy Pozostali podatnicy w liczbie tj. 36,49 uzyskali dochody z więcej niŝ jednego źródła. 2. Liczba podatników według wysokości uzyskanego dochodu Przedziały dochodów Liczba podatników ogółem Struktura do , ,48 powyŝej ,86 Ogółem ,00 8

9 3. Struktura dochodów wg źródeł Źródła dochodów Kwota dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne w tys. zł Udział w ogólnej kwocie dochodu Wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuŝbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a takŝe zasiłki pienięŝne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy 2. Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy , ,18 3. Pozarolnicza działalność gospodarcza ,70 4. Działy specjalne produkcji rolnej ,05 5. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia) ,82 6. Najem lub dzierŝawa ,32 7. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy ,43 8. Inne źródła ,40 Razem ,00 9

10 4. Dochód i obciąŝenie dochodu podatkiem 4.1 Dane ogólne a/ dochód brutto przed odliczeniami tys. zł b/ odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne tys. zł (b : a) 10,20 c/ dochód pomniejszony o odliczone składki na ubezpieczenia społeczne tys. zł d/ odliczenia od dochodu ogółem tys. zł - odliczenia strat z lat ubiegłych tys. zł - odliczenia ulg podatkowych tys. zł e/ dochód zwolniony tys. zł f/ dochód do opodatkowania (c-d-e) tys. zł g/ podatek przed odliczeniami tys. zł h/ odliczenia od podatku składki na tys. zł (h : c) 7,31 (h : g) 43,84 i/ podatek po odliczeniu składki na tys. zł j/ ulgi odliczone od podatku tys. zł (j : i) 14,38 k/ doliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego 200 tys. zł l/ podatek naleŝny tys. zł ł/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne zł m/ efektywne obciąŝenie podatkiem naleŝnym dochodu podatnika pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne - kwota podatku zł - obciąŝenia 8,02 n/ efektywne obciąŝenie podatkiem łącznie ze składką na dochodu podatnika pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne - kwota podatku zł - obciąŝenia 15,34 10

11 4.2 Dochód brutto przed odliczeniami Przedziały dochodów Kwota dochodu ogółem w tys. zł Struktura do , ,38 powyŝej ,95 Ogółem , Odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne Przedziały dochodów Kwota odliczeń ogółem w tys. zł Struktura do , ,21 powyŝej ,06 Ogółem , Dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne Przedziały dochodów Kwota dochodu ogółem w tys. zł Struktura do , ,06 powyŝej ,16 Ogółem ,00 11

12 4.5 Ulgi podatkowe odliczone od dochodu Przedziały dochodów Kwota odliczeń ogółem w tys. zł Struktura do , ,48 powyŝej ,68 Ogółem , Dochód do opodatkowania Przedziały dochodów Kwota dochodu ogółem w tys. zł Struktura do , ,08 powyŝej ,14 Ogółem , Podatek przed odliczeniami Przedziały dochodów Kwota podatku ogółem w tys. zł Struktura do , ,67 powyŝej ,69 Ogółem ,00 12

13 4.8 Odliczenia od podatku Przedziały dochodów Kwota odliczeń ogółem w tys. zł Struktura do , ,34 powyŝej ,67 Ogółem , Ulgi podatkowe odliczone od podatku Przedziały dochodów Kwota odliczeń ogółem w tys. zł Struktura do , ,60 powyŝej ,38 Ogółem , Podatek naleŝny Przedziały dochodów Kwota podatku ogółem w tys. zł Struktura do , ,56 powyŝej ,90 Ogółem ,00 13

14 Struktura podatników według wysokości uzyskanego dochodu 4,48 0,86 94,66 Struktura podatku naleŝnego 20,56 59,54 19,90 I przedział II przedział III przedział 14

15 Struktura dochodu brutto przed odliczeniami 14,38 6,95 78,67 Struktura odliczeń od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne 17,21 5,06 77,73 I przedział II przedział III przedział 15

16 Struktura podatku przed odliczeniami 16,67 70,64 12,69 Struktura odliczeń od podatku 13,34 6,67 79,99 I przedział II przedział III przedział 16

17 Struktura odliczeń od dochodu ulg podatkowych 5,68 10,48 83,84 Struktura odliczeń od podatku ulg podatkowych 2,38 11,60 86,02 I przedział II przedział III przedział 17

18 5. Dochód i obciąŝenie dochodu 5.1 Podatników ogółem 1/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne i przeciętny podatek Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne podatkowej łącznie ze składką na po odliczeniu do powyŝej Ogółem / obciąŝenie dochodu Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,12 13,49 6,07 1, ,39 18,67 11,73 1,72 powyŝej ,57 29,10 22,29 1,47 Ogółem 16,97 15,34 8,02 1,63 18

19 Przeciętne obciąŝenie dochodu stawką nominalną i efektywną 40,00 36,00 32,00 30,57 28,00 29,10 24,00 20,00 16,00 15,12 20,39 18,67 12,00 13,49 8,00 4,00 0,00 I przedział II przedział III przedział stawka nominalna stawka efektywna 19

20 5.2 Podatników osiągających dochody wyłącznie z wynagrodzenia ze stosunku: pracy, słuŝbowego... 1/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne i przeciętny podatek Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne podatkowej łącznie ze składką na po odliczeniu do powyŝej Ogółem / obciąŝenie dochodu Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,37 13,10 5,57 2, ,38 18,68 11,40 1,70 powyŝej ,85 29,39 22,06 1,46 Ogółem 17,67 15,56 8,10 2,11 20

21 5.3 Podatników osiągających dochody wyłącznie z emerytury - renty oraz innych krajowych świadczeń 1/ przeciętny dochód i przeciętny podatek Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny podatkowej łącznie ze składką na po odliczeniu do Ogółem / obciąŝenie dochodu Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,39 13,87 6,21 0, ,38 19,27 11,52 0,11 Ogółem 14,42 13,91 6,24 0,51 21

22 5.4 Podatników osiągających dochody wyłącznie z pozarolniczej działalności gospodarczej 1/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne i przeciętny podatek Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne podatkowej łącznie ze składką na po odliczeniu do powyŝej Ogółem / obciąŝenie dochodu Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,08 12,50 5,96 2, ,48 16,93 14,16 3,55 powyŝej ,73 21,52 20,43 9,21 Ogółem 18,04 14,48 9,37 3,56 22

23 5.5 Podatników, którzy osiągnęli dochody z więcej niŝ jednego źródła 1/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne i przeciętny podatek Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne podatkowej łącznie ze składką na po odliczeniu do powyŝej Ogółem / obciąŝenie dochodu Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,71 13,61 6,27 2, ,41 18,70 11,84 1,71 powyŝej ,20 29,02 22,36 1,18 Ogółem 17,92 15,97 8,79 1,95 23

24 5.6 Podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie z innych źródeł 1/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne i przeciętny podatek Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne podatkowej łącznie ze składką na po odliczeniu do powyŝej Ogółem / obciąŝenie dochodu Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,16 13,83 5,31 2, ,60 18,19 11,69 2,41 powyŝej ,52 26,37 20,05 2,15 Ogółem 18,96 16,63 8,98 2,33 24

25 5.7 Podatników osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej (łącznie pkt 5.4 i 5.6) 1/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne i przeciętny podatek Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne podatkowej łącznie ze składką na po odliczeniu do powyŝej Ogółem / obciąŝenie dochodu Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,99 13,63 5,41 2, ,59 18,06 11,93 2,53 powyŝej ,82 25,72 20,10 3,10 Ogółem 18,84 16,34 9,03 2,50 25

26 6. Odliczenia - dane ogólne 6.1 Odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne a/ odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne dokonało podatników, tj. 50,70 ogółu podatników, b/ kwota odliczonych składek wyniosła tys. zł i stanowiła 10,20 dochodu brutto przed odliczeniami, c/ podatnicy korzystający z odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne Przedziały dochodów Liczba podatników ogółem Liczba podatników, którzy odliczyli ubezpieczenia społeczne (3 : 2) do , ,51 powyŝej ,15 Ogółem ,70 d/ odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne Przedziały dochodów Kwota dochodu brutto przed odliczeniami w tys. zł Kwota odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne w tys. zł (3 : 2) do , ,21 powyŝej ,43 Ogółem ,20 26

27 6.2 Odliczenia od podatku a/ odliczenia dokonało podatników, tj. 85,25 ogółu podatników, b/ kwota odliczonej składki wyniosła tys. zł i stanowiła 43,84 podatku przed odliczeniami i 7,31 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne, c/ podatnicy korzystający z odliczenia Przedziały dochodów Liczba podatników ogółem Liczba podatników, którzy odliczyli składkę na (3 : 2) do , ,91 powyŝej ,25 Ogółem ,25 d/ składka na odliczana od podatku Przedziały dochodów Kwota podatku przed odliczeniami w tys. zł Kwota odliczonej składki na w tys. zł (3 : 2) do , ,08 powyŝej ,05 Ogółem ,84 27

28 e/ podstawa obliczenia i jej wysokość Przedziały dochodów Kwota dochodu pomniejszonego o odliczone składki na ubezpieczenia społeczne w tys. zł Kwota odliczonej składki na w tys. zł (3 : 2) do , ,94 powyŝej ,81 Ogółem , Odliczenia ulg podatkowych dane ogólne a/ ulgi odliczyło podatników, tj. 39,59, b/ kwota odliczeń od dochodu wyniosła tys. zł i stanowiła 1,02 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne, c/ kwota odliczeń od podatku wyniosła tys. zł i stanowiła 14,38 podatku po odliczeniu, d/ przeciętna kwota odliczona od dochodu wyniosła 459 zł, e/ przeciętna kwota odliczona od podatku wyniosła 603 zł, 28

29 f/ podatnicy korzystający z odliczeń ulg podatkowych Przedziały dochodów Liczba podatników ogółem Liczba podatników korzystających z odliczeń ulg podatkowych (3 : 2) do , ,95 powyŝej ,78 Ogółem ,59 g/ ulgi odliczone od dochodu Przedziały dochodów Kwota dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne w tys. zł Kwota odliczonych ulg w tys. zł (3 : 2) do , ,76 powyŝej ,81 Ogółem ,02 h/ ulgi odliczone od podatku Przedziały dochodów Kwota podatku po odliczeniu w tys. zł Kwota odliczonych ulg w tys. zł (3 : 2) do , ,65 powyŝej ,97 Ogółem ,38 29

30 Odliczenia od dochodu Ogółem tys. zł w tym: 1/ darowizny a/ liczba podatników (0,97 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (0,06 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł w tym: - darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy a/ liczba podatników (0,91 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (0,04 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł - darowizny wynikające z odrębnych ustaw a/ liczba podatników (0,07 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (0,02 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 30

31 2/ wydatki na cele rehabilitacyjne a/ liczba podatników (4,28 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (0,53 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 3/ wydatki z tytułu uŝytkowania sieci Internet a/ liczba podatników (10,21 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (0,32 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 4/ wydatki na nabycie nowych technologii a/ liczba podatników (0,0005 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń - 66 tys. zł (0,00002 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 5/ wydatki mieszkaniowe - kwota wydatków do odliczenia od dochodu w 2007 r tys. zł 31

32 - dokonane odliczenia od dochodu a/ liczba podatników, którzy dokonali odliczeń (0,57 ogółu podatników) b/ kwota odliczona ogółem tys. zł (0,12 dochodu pomniejszonego o odliczone ubezpieczenia społeczne) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł w tym z tytułu: spłaty odsetek od kredytu (poŝyczki) mieszkaniowego a/ liczba podatników b/ kwota odliczeń tys. zł (98,82 odliczeń z tyt. wydatków mieszkaniowych) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł wydatków - na zasadzie praw nabytych (poniesionych w roku podatkowym oraz poniesionych w latach ubiegłych, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za te lata) a/ liczba podatników b/ kwota odliczeń tys. zł (1,18 odliczeń z tyt. wydatków mieszkaniowych) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 32

33 Odliczenia od podatku Ogółem tys. zł w tym: 1/ ulgi za wyszkolenie uczniów a/ liczba podatników (0,09 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (0,27 podatku po odliczeniu ) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 2/ ulgi z tytułu wychowywania dzieci a/ liczba podatników (16,43 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (13,52 podatku po odliczeniu ) c/ liczba dzieci d/ przeciętna kwota odliczona na podatnika zł e/ przeciętna kwota odliczona na dziecko zł 3/ społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną a/ liczba podatników (0,004 ogółu podatników) b/ kwota odliczeń tys. zł (0,003 podatku po odliczeniu ) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 33

34 4/ wydatki mieszkaniowe a/ liczba podatników, którzy dokonali odliczeń (1,79 ogółu podatników) b/ kwota odliczona ogółem tys. zł (0,58 podatku po odliczeniu ) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł w tym z tytułu: systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej a/ liczba podatników b/ kwota odliczeń tys. zł (3,41 odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł wydatków, których przysługujące odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku za lata ubiegłe a/ liczba podatników b/ kwota odliczeń tys. zł (96,59 odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych) c/ przeciętna kwota odliczona przez podatnika zł 34

35 7. Odliczenia dane szczegółowe podatników, którzy w 2007 roku dokonali odliczeń ulg podatkowych a/ przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne i przeciętny podatek podatnika korzystającego z odliczeń Przedziały Liczba Przeciętny Przeciętny podatek dochodów podatników dochód wg skali naleŝny korzystających z odliczeń ulg podatkowych podatkowej pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne łącznie ze składką na po odliczeniu do powyŝej Ogółem b/ obciąŝenie dochodu podatnika korzystającego z odliczeń Przedziały ObciąŜenie dochodu w RóŜnica dochodów obciąŝenia nominalne efektywne w pkt proc. łącznie ze składką na po odliczeniu (2 3) do ,01 12,39 4,96 3, ,40 18,08 11,17 2,32 powyŝej ,60 28,79 21,90 1,81 Ogółem 18,28 15,09 7,81 3,19 35

36 c/ przeciętne odliczenie od dochodu Przedziały dochodów Przeciętny dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne Kwota przeciętnego odliczenia od dochodu (3 : 2) do , ,03 powyŝej ,10 Ogółem ,89 d/ przeciętne odliczenie od podatku Przedziały dochodów Przeciętny podatek po odliczeniu Kwota przeciętnego odliczenia od podatku (3 : 2) do , ,85 powyŝej ,69 Ogółem ,13 36

37 e/ ulgi odliczone według tytułów w układzie przedziałów dochodów Tytuł odliczenia Przedziały dochodów I przedział II przedział III przedział Razem Odliczenia od dochodu ogółem w tys. zł w tym: 1/ darowizny darowizny, o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy - darowizny wynikające z odrębnych ustaw / wydatki na cele rehabilitacyjne / wydatki z tytułu uŝytkowania sieci Internet 4/ wydatki na nabycie nowych technologii 5/ wydatki mieszkaniowe Odliczenia od podatku ogółem w tys. zł w tym z tytułu: 1/ wyszkolenia uczniów / wychowywania dzieci / społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną / wydatków mieszkaniowych / pozostałych tytułów

38 f/ odliczenia wydatków mieszkaniowych w układzie przedziałów dochodów Przedziały dochodów Liczba podatników Przeciętny dochód Przeciętny pomniejszony o wydatek Ogółem Korzystających odliczone składki mieszkaniowy Podatników z odliczeń na ubezpieczenia odliczony przez w grupie wydatków społeczne podatnika do ogółu (3 : 2) (5 : 4) mieszkaniowych podatnika korzystającego podatników korzystającego z ulgi (rubr. 2) z odliczeń mieszkaniowej do ,66 2,23 14, ,48 4,83 9,60 powyŝej ,86 3,88 5,04 Ogółem ,00 2,36 12,33 38

39 8. Zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego na terenach specjalnych stref ekonomicznych 1/ Kwota zwolnienia tys. zł 2/ Liczba podatników Podatek naleŝny, zaliczki, saldo rozliczeń 1/ Podatek naleŝny obliczony wg skali podatkowej mln zł 2/ Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy 3/ Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami RP 43 mln zł 5 mln zł 4/ Wpłacony zaliczkami mln zł 5/ Do zapłaty mln zł 6/ Do zwrotu mln zł 39

40 III. Podatnicy opodatkowani wg stawki 19 od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej 1. Liczba podatników Z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wg stawki 19 skorzystało podatników. 2. Dochód i podatek ogółem 1/ Dochód brutto przed odliczeniami tys. zł 2/ Odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne 3/ Dochód pomniejszony o odliczone ubezpieczenia społeczne tys. zł tys. zł 4/ Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych - kwota odliczenia tys. zł - liczba podatników korzystających z odliczenia / Kwoty wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania tys. zł 6/ Dochód do opodatkowania tys. zł 7/ Podatek przed odliczeniami tys. zł 8 /Odliczenia od podatku 9/ Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego tys. zł 497 tys. zł 40

41 3. Podatek naleŝny, zaliczki, saldo rozliczeń 1/ Podatek naleŝny obliczony wg stawki mln zł 2/ Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy 3/ Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami RP 4/ Zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeŝeli nie został pobrany przez płatnika 23 mln zł 1 mln zł 4 mln zł 5/ Wpłacono zaliczkami mln zł 6/ Kwota do zapłaty mln zł 7/ Nadpłata 596 mln zł 41

42 IV. Podatnicy opodatkowani wg stawki 19 od dochodów z kapitałów pienięŝnych 1. Liczba podatników Opodatkowania dochodów z kapitałów pienięŝnych wg stawki 19 dokonało podatników. 2. Dochód i podatek ogółem 1/ Dochód brutto przed odliczeniami tys. zł 2/ Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych - kwota odliczenia tys. zł - liczba podatników dokonujących odliczenia / Dochód do opodatkowania tys. zł 3. Podatek naleŝny, zaliczki, saldo rozliczeń 1/ Podatek naleŝny obliczony wg stawki mln zł 2/ Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy 3/ Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami RP 4/ Zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeŝeli nie został pobrany przez płatnika 7 mln zł 3 mln zł 1 mln zł 5/ Kwota do zapłaty mln zł 42

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje formularzy podatkowych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na ogólnych zasadach.

Rodzaje formularzy podatkowych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego na ogólnych zasadach. Po raz siedemnasty Urząd Skarbowy w Strzelinie prowadzi akcję rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Bezpośrednich I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Bezpośrednich I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Bezpośrednich I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2005 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A

M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W. Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 rok Liczba podatników 1 400 000 1 200 000 1 000 000

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PIT-36 POLTAX. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok 2007 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

PIT-36 POLTAX. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 5. Rok 2007 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małŝonka 3. Nr dokumentu 4. Status xxx-xxx-xx-xx Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. www.mf.gov.pl. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, sierpień 2015 r. www.mf.gov.pl I. Wstęp Ryczałt

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH uprzejmie przypomina osobom zobowiązanym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2010 roku o konieczności złożenia tego zeznania w terminie do Zeznanie

Bardziej szczegółowo

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

PIT-36. ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małŝonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2009 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2009 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2009 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS PIT-36 ( 1 2) 1 / 6 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 8 5 2-1 7 9-1 9-4 2

Bardziej szczegółowo

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov.

INFORMACJA. Departament Podatków Dochodowych. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok. Liczba podatników. www.mf.gov. Liczba podatników INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 rok 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2009 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i dla podatników początek kolejnej kampanii składania PITów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2007 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka - - 5. Rok POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status. 5. Rok wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 2-9 9 9-9 9-9 8 9 9 8-4 2 2-9 9-8

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu 4. Status

3. Nr dokumentu 4. Status POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2008 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawi formularz PIT-40A.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawi formularz PIT-40A. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art 34 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U z 2012 r, poz 361, ze zm) właściwe jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 7 6 9 2 3 6 2 6 4 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

PIT-37 ZEZNANIE O W YSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Podstawa prawna: Termin

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 36 Struktura logiczna informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/inne/ord-u(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy

był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTA POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. Projekt z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 6 8 8-1 2 6-9 9-8 8 PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7.

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci 7. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u.

Ten dokument został przygotowany przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki. Zobacz jak proste może być wypełnienie PIT-u. Ten dokument został przygotowany przy pomocy proamu PITax.pl Łatwe podatki. 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy

Bardziej szczegółowo

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

5. Rok. ustawą, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie deklaracji i informacji podatkowych. I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik

KARTA INFORMACYJNA. Składanie deklaracji i informacji podatkowych. I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik KARTA INFORMACYJNA K-011/10 Urząd Skarbowy w Krośnie Składanie deklaracji i informacji podatkowych Wydanie 10 z dn. 10.12.2015 I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Druki deklaracji lub informacji

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36L O WYSOKO

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36L O WYSOKO MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36L O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2009 ROKU FORMULARZ PIT-36L JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008

Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazusy zaczerpnięte z książki: A. Buczek, R. Kowalczyk, J. Serwacki, K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, Warszawa 2008 Kazus 1. Józef T., który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody

PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Pola oznaczone kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz.

Urząd Skarbowy w Rawiczu OBOWIĄZKI PŁATNIKA. ul. Stanisława Staszica 4 63-900 Rawicz. tel.: +48 65 546 61 00 fax :+48 65 546 61 52. www.usrawicz. OBOWIĄZKI PŁATNIKA Urząd Skarbowy Skala podatku dochodowego 2009-2012 Podstawa obliczenia podatku w złotych ponad do Podatek wynosi 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 85.528 14.839

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok 40% 35% 30% 36% 34% 30% 28% 28% 27% 25%

Bardziej szczegółowo

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu. 30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 3. POLTA 1. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. dentyfikator podatkowy NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok

I N F O R M A C J A. dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W Departament Podatków Dochodowych I N F O R M A C J A dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok 40% 35% 30% 25% 36% 34% 30% 28% 28% 27%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.11.29 13:06:48 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1331 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2007 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2007 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2007 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium Wnioskodawca imię i nazwisko: adres zamieszkania: telefon: Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym.. dla ucznia/słuchacza * osiągającego wysokie wyniki w nauce oraz znajdującego się w trudnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 1. Identyfikator podatkowy (NIP) płatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PŁATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM

www.pitax.pl PIT-37 PIT-37(20) 1/4 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 5. Rok W ROKU PODATKOWYM 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a NIP numer PESEL 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 ZEZNANIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 1595. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych

Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Sprzedaż wyrobów tradycyjnych, regionalnych oraz lokalnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych Lublin, 13 października 2015 r. Zasady opodatkowania, źródła przychodów Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 2001 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2013.11.08 15:31:47 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 8 listopada 2013 r. Poz. 1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo