NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH"

Transkrypt

1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH uprzejmie przypomina osobom zobowiązanym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2010 roku o konieczności złożenia tego zeznania w terminie do Zeznanie składa się na jednym z formularzy: roku PIT-36 przeznaczony dla podatników (małżonków, w tym małżonków mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób samotnie wychowujących dzieci), którzy niezależnie od źródeł dochodów: 1) prowadzili: - pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej - działy specjalne produkcji rolnej, przy zastosowaniu skali podatkowej. 2) uzyskali przychody: - z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, - ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury lub renty, ze stosunku pracy), - z innych źródeł, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek, 3) sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 4) są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną). 5) wykazują należny podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych od dnia r. do dnia r., 6) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, 7) obniżają dochód o straty z lat ubiegłych. PIT-36L przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym (19% podstawy obliczenia podatku). W zeznaniu można wykazać podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub

2 wybudowanych od dnia r. do dnia r. (o ile nie wykazano go w innym zeznaniu). PIT-37 przeznaczony dla podatników (małżonków, w tym małżonków mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób samotnie wychowujących dzieci), którzy w roku podatkowym: 1) uzyskali wyłącznie przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobrali zaliczki na podatek z tytułu: - wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, - emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych i rent socjalnych), - świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, - zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, - stypendiów, - przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, działalności sportowej, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych), - przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, - świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, - należności z umowy aktywizacyjnej, 2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 3) nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci, 4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. PIT-38 przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu: 1) odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych, - pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), - pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, - udziałów w spółkach mających osobowość prawną, 2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W zeznaniu można także wykazać należny podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych od dnia r. do dnia r. (o ile nie wykazano go w innym zeznaniu). PIT-39 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu r., jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

3 Załączniki do zeznań: 1) PIT-B (do zeznań PIT-36, PIT-36L) informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej; 2) PIT-D (do zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-37) informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych; 3) PIT- M (do zeznania PIT-36) informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców; 4) PIT-O (do zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-37) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku; 5) PIT-2K (do zeznań PIT-36, PIT-37) oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych; należy dołączyć do tego zeznania, z którym został złożony PIT-D; 6) PIT-Z (do zeznań PIT-36, PIT-36L) informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT-Z; 7) PIT-ZG (do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku; 8) SSE-R (do zeznania PIT-36) rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. SKALA PODATKOWA 2010 ROK PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W ZŁOTYCH PONAD DO PODATEK WYNOSI % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad zł Wypełnione zeznanie należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu r. w terminie do r. Kwotę podatku dochodowego do zapłaty należy przekazać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

4 ODLICZENIA OD DOCHODU: 1) składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, naliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 2) składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, 3) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika, 4) wydatki na cele rehabilitacyjne, ponoszone przez osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne m. in.: - zakup leków (nadwyżka ponad kwotę wydatków 100 zł miesięcznie), - opłacenie przewodników osób niewidomych lub z niepełnosprawnością narządów ruchu, utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika, używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (nie więcej niż zł), 5) darowizny (z wyjątkiem darowizn na rzecz osób fizycznych) przeznaczone na: - cele kultu religijnego (maksymalnie do kwoty stanowiącej 6% dochodu), - cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) organizacjom pozarządowym oraz innym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (maksymalnie do kwoty stanowiącej 6% dochodu), - na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 681 ze zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy (maksymalnie do kwoty stanowiącej 6% dochodu), - kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania samej darowizny i sposobu jej wykorzystania, 6) spłata odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi w latach na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej związanej z budową budynku mieszkalnego, wniesieniem wkładu do spółdzielni mieszkaniowej, zakupem nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego, nadbudową, rozbudową, przebudową (przystosowaniem) budynku lub jego części na cele mieszkalne (odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty zł); prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek kredytu (pożyczki) przysługuje na zasadach obowiązujących przed dniem r. do upływu terminu spłaty kredytu (pożyczki) określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r., 7) wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika, udokumentowane fakturą (maksymalnie do kwoty 760 zł), 8) wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez podatnika uzyskującego przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto odliczeniu od dochodu podlegają: 1) wydatki mieszkaniowe poniesione i wykazane w zeznaniach za lata , jeżeli nie znalazły pokrycia w dochodach osiągniętych w latach , 2) kwoty spłaconego w 2010 r. kredytu bankowego lub pożyczki wraz z odsetkami z zakładu pracy, otrzymanych w latach na cele mieszkaniowe.

5 ODLICZENIA OD PODATKU: 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne, naliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu, 2) składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej, 3) wydatki poniesione przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną przed dniem r. z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, z tytułu opłacenia z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby do końca obowiązywania umowy (nie dotyczy wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy dokonanym po dniu r.). 4) z tytułu ulgi prorodzinnej odliczeniu podlega kwota 1.112,04 zł na każde wychowywane w roku podatkowym dziecko. Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali (tj. 92,67 zł). W przypadku, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 92,67 zł tj. 3,089 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. 5) różnica pomiędzy podatkiem obliczonym według metody odliczenia podatku zapłaconego za granicą a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją. Ponadto odliczeniu od podatku podlegają: 1) wydatki mieszkaniowe poniesione i wykazane w zeznaniach podatkowych za lata , jeżeli nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za lata ( duża ulga budowlana ), 2) wydatki na remont i modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego poniesione i wykazane w zeznaniach za lata , które nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym za te lata, 3) wydatki na kontynuację rozpoczętych przed r. wpłat do,,kasy mieszkaniowej, jeśli umowę z bankiem, w której ustalono okres oszczędzania, zawarto przed r. (30% wpłat, nie więcej niż zł, z tym że suma odliczeń z tego tytułu i z tytułu,,dużej ulgi budowlanej nie może przekroczyć kwoty zł); odliczenie przysługuje do końca okresu oszczędzania wynikającego z umowy z bankiem.

6 ZMNIEJSZENIE PODATKU: Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w terminie albo z korekty tego zeznania, złożonej najpóźniej do r., po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. W zeznaniu podatkowym należy wskazać numer wpisu organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę do przekazania na rzecz tej organizacji. Przekazanie kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego po pomniejszeniu o koszt przelewu bankowego dokonywane jest w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe. UWAGA! Aby skorzystać z powyższych odliczeń od dochodu lub podatku podatnik powinien złożyć razem z zeznaniem odpowiednie załączniki. Ponadto załącznik PIT-O wypełniają podatnicy korzystający z odliczenia od podatku ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznanej na podstawie decyzji. Zagraniczne dochody osoby fizycznej podlegające w Polsce opodatkowaniu, uzyskane np. w USA, Finlandii, Danii, Belgii, Holandii, Rosji, Islandii, Kazachstanie, w zależności od ich rodzaju należy wykazać w jednym z następujących zeznań podatkowych: PIT-38 dochody z kapitałów pieniężnych, PIT-36L dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 19%, PIT-36 pozostałe dochody opodatkowane według skali podatkowej. Dochody, zwolnione w Polsce od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym ze stosunku pracy), które zwiększają podstawę obliczenia stopy procentowej podatku (np. dochody z Czech, Irlandii, Austrii, Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii), należy wykazać w zeznaniu PIT-36.

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 208) USTAWA z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r. www.finanse.mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r. www.finanse.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r. www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Krok ipsum po kroku dolor czyli jak rozliczyć

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r.

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/240 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2013 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2013 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2013 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/131 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/130 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jednolity) Dz.U.2012.361 2012.04.18 zm. Dz.U.2012.362 art. 17 2012.04.23 zm.wyn.z Dz.U.2012.440 ogólne 2012.07.21 zm. Dz.U.2012.769 art. 16 2013.01.01 zm. Dz.U.2012.596 art. 2 zm. Dz.U.2012.1278 art. 1 zm. Dz.U.2012.1342

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/250 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/126 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/169 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr 105,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, Nr 57, poz. 352,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/1 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350. USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/179 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, poz. 362, poz. 596, poz.

Bardziej szczegółowo