OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA."

Transkrypt

1 ENERGOINSTAL S.A. skorygowany SA-R 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres od do data przekazania: ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA ENERGOINSTAL S.A. (skrócona nazwa emitenta) Katowice (kod pocztowy) Al. Roździeńskiego (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowość) (ulica) (telefon) ( ) (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) 188d (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,18 0,83 0,05 0,22 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,20 6,94 1,49 1,94 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opis Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 ENERGOINSTAL S.A. Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym.pdf SA-R 2008 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdf Opis Raport podmiotu uprawnoinego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Opis Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawoz finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania Oświad. zarządu w spr.podmiotu uprawn.do badania spraw. finans.p sprawozdań finansowych PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik Pismo Prezesa Zarządu.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2008.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2008r. Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 Noty 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach b) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 6,20 6,94 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) wystawionych weksli in blanco nie uznanych przez jednostkę roszczeń skierowanych na drogę postępowania - sądowego P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Aktualizacja wartości inwestycji 4 3. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,18 0,83 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 200 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 360 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 ENERGOINSTAL S.A. SA-R emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) z odpisu kapitału z aktualizacji wyceny ( sprzedaŝ środków trwałych ) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji powyŝej ich wartości nominalnej kosztów emisji akcji podwyŝszenia ceny akcji 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) róŝnic kursowych z wyceny bilansów Oddziałów b) zmniejszenia (z tytułu) róŝnic kursowych z wyceny bilansów Oddziałów Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) podziału zysku ( na kapitał zapasowy ) pokrycia strat z lat ubiegłych 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w pozostałych jednostkach inne wpływy z aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 ENERGOINSTAL S.A. SA-R Inne wydatki inwestycyjne -8 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału II. Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 8 11 Wartości niematerialne i prawne, razem Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabycie wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec c) okresu d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu e) amortyzacja za okres (z tytułu) bieŝącego odpisu f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec g) okresu Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 8 Rzeczowe aktywa trwałe, razem Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) nabycie inne ( przemieszczenie wewnętrzne ) c) zmniejszenia (z tytułu) likwidacja sprzedaŝ inne ( przemieszczenie wewnętrzne ) d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) umorzenia bieŝące - zwiększenia likwidacja - zmniejszenia sprzedaŝ - zmniejszenia inne ( przemieszczenie wewnętrzne ) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu zwiększenia h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: leasing finansowy leasing zwrotny Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: dzierŝawa Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE od wspólnika jednostki współzaleŝnej (z tytułu) nie występują ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) nie występuje ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH nie występuje NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - nie występują ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) nie występuje Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nie występuje DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje b) w jednostkach stowarzyszonych 25 - udziały lub akcje 25 Długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: nie występują ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE nie występuje ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEśNE nie występuje ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE nie występuje ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE nie występuje Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEśNE nie występuje ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE nie występuje ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały lub akcje b) zwiększenia (z tytułu) udziały lub akcje udziały lub akcje c) stan na koniec okresu udziały lub akcje Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zaleŝna, jednostka współzaleŝna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, Ŝe jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) procent wartość bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej niŝ określona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczącego wpływu 1. Energoinstal Sp. z o.o. Katowice usługi montaŝowo-spaw jednostka zaleŝna konsolidacja metodą pełną alnicze ,00 100, Instal Katowice ZBM Bielsko-Biała Bielsko-Biała Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Remontowo-Regen eracyjne Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała Bielsko-Biała ENERGOSERVICE Sp. z o.o. usługi budowlano-monta jednostka zaleŝna konsolidacja Ŝowe i metodą pełną instalacyjne produkcja, montaŝ i remonty jednostka zaleŝna konsolidacja kotłów wodnych i metodą pełną parowych ,00 100, ,78 96,78 4. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługo Gorzów we Wielkopolski INTERBUD-WEST Sp. z o.o. usługi budowlano-monta jednostka zaleŝna konsolidacja Ŝowe i metodą pełną instalacyjne ,85 64,85 5. Instal Finanse Sp. z Katowice o.o. usługi finansowo-księgo we jednostka nie jednostka zaleŝna podlega konsolidacji ,00 100,00 6. Instal Cad Sp. z o.o. Katowice dystrybucja i wdraŝanie oprogramowania do projektowania konstrukcji jednostka nie jednostka zaleŝna podlega konsolidacji ,00 100,00 7. Instal Development Katowice Sp. z o.o. zagospodarowani e, sprzedaŝ i wynajem nieruchomości jednostka nie jednostka zaleŝna podlega konsolidacji ,00 100,00 8. BES - Kraftwerksanlagen Sp. z o.o. Katowice naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn jednostka stowarzyszona jednostka nie podlega konsolidacji ,00 49,00 Komisja Nadzoru Finansowego 13

14 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp nazwa jednostki a m n o p r s t Energoinstal Sp. z o.o. Instal Katowice ZBM Bielsko-Biała Sp. z o.o. Przedsiębiorst wo Remontowo-R egeneracyjne Zespołu Elektrociepło wni Bielsko-Biała ENERGOSER VICE Sp. z o.o. Przedsiębiorst wo Budowlano-U sługowe INTERBUD-W EST Sp. z o.o. kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - naleŝne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - - zobowiązan zobowiązan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe naleŝności jednostki, w tym: aktywa - naleŝności - naleŝności jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzedaŝy nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub naleŝne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Instal Finanse Sp. z o.o. Instal Cad Sp. z o.o. Instal Development Sp. z o.o. BES - Kraftwerksanl agen Sp. z o.o Komisja Nadzoru Finansowego 14

15 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Walcownia Rur Jadność Sp. z o.o. a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy Siemianowice Śląskie ,49 1, Nemo Wodny Świat Sp. z o.o. Bielsko-Biała ,21 5, Komisja Nadzoru Finansowego 15

16 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b1. w walucie - Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c1)... c2)... c1)... c2)... A. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) c1) udziały korekty aktualizujące wartość (za okres) 96 - wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c2)... c1)... c2)... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 96 Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - nie występują INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) nie występują ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) nie występuje INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie - Komisja Nadzoru Finansowego 16

17 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 nie występują ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwa na niewykorzystane urlopy rezerwa na świadczenia pracownicze 12 - rezerwa na koszty napraw gwarancyjnych 29 - rezerwa na koszty usług obcych odsetki zarachowane - niewypłacone wynagrodzenia koszty ujemnych róŝnic kursowych z wyceny bilansowej róŝnica ze sprzedaŝy środków trwałych ( leasing zwrotny ) odpisy aktualizujące majątek Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) wynagrodzenia wypłacone zarachowane w roku poprzednim odsetki zapłacone zarachowane w roku poprzednim 17 - rezerwa na odsetki przedawnione zarachowane w roku poprzednim 2 - koszty ujemnych róŝnic kursowych z wyceny bilansowej roku poprzedniego rezerwa na świadczenia pracownicze 35 - rezerwa na naprawy gwarancyjne rezerwa na koszty usług obcych odpisy aktualizujące majątek Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: odsetki od rat leasingu finansowego odsetki od rat leasingu zwrotnego Inne rozliczenia międzyokresowe, razem ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy inne 1 b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy Komisja Nadzoru Finansowego 17

18 ENERGOINSTAL S.A. NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE SA-R powyŝej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek stowarzyszonych 1 b) inne, w tym: 1 - od jednostek zaleŝnych 1 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 8 33 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 3 1 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) zawiązania odpisu - naleŝności zagroŝone b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązania odpisu - zapłata naleŝności wykorzystania odpisu Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie USD 20 po przeliczeniu na tys. zł 49 b3. w walucie HUF po przeliczeniu na tys. zł 1 8 NaleŜności krótkoterminowe, razem NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku f) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Komisja Nadzoru Finansowego 18

19 ENERGOINSTAL S.A. SA-R 2008 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Na naleŝności przeterminowane, które zostały uregulowane do dnia badania sprawozdania finansowego oraz na naleŝności nie zagroŝone, nie dokonano odpisu aktualizującego. NaleŜności sporne i przeterminowane z podziałem wg tytułów: - naleŝności przeterminowane: kwota naleŝności ; odpis aktualizujący naleŝności dochodzone na drodze sądowej (przeterminowane): kwota naleŝności 19; odpis aktualizujący 19 - naleŝności objęte postępowaniem upadłościowym (przeterminowane): kwota naleŝności 0; odpis aktualizujący 0 - naleŝności zgłoszone do postepowania ugodowego, układow.(przeterm.): kwota naleŝności 22; odpis aktualizujący 22 - naleŝności objęte postępowaniem ugodowym, układowym: kwota naleŝności 90; odpis aktualizujący 90 Plik NaleŜności sporne i przeterminowane.pdf Opis NaleŜności sporne i przeterminowane KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w pozostałych jednostkach dłuŝne papiery wartościowe b) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach inne środki pienięŝne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. w walucie EUR 640 po przeliczeniu na tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c1)... c2)... Komisja Nadzoru Finansowego 19

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A.

Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. Grupa Kapitałowa ENERGOINSTAL S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 roku Katowice, 25 sierpnia 2014 r. I. INFORMACJE OGÓLNE...5 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013ROKU Rybie 28.08.2013 r. Strona 1 z 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT SPÓŁKI... 3 II. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TESGAS SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2010 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU DĄBROWA, DNIA 16 SIERPNIA 2010 ROKU SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0*56 669 40 38 0*56 669 41 00 31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo