Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres do Akt załoŝycielski Grupa Kapitałowa PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach została zawiązana dnia 4 października 2006 roku, poprzez stworzenie jednostki dominującej PZ CORMAY S.A. (akt notarialny za nr Rep. A nr 7306/2006). ZałoŜycielem Grupy kapitałowej i jedynym akcjonariuszem była spółka akcyjna Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz. PZ CORMAY S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dnia 19 grudnia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Zarządu kapitał zakładowy jednostki dominującej spółki PZ Cormay S.A. wynosił tys. zł, przy łącznej liczbie akcji wszystkich emisji Kapitał zakładowy w kwocie tys. zł został wniesiony aportem i jest wpłacony w pełnej wysokości. Aportem tym jest zorganizowane przedsiębiorstwo, działające dotąd jako Przedsiębiorstwo Zagraniczne Cormay z siedzibą w Lublinie zwane dalej PZ Cormay (Lublin), a ponadto 100% udziałów w firmie Kormiej Rusland z siedzibą w Moskwie oraz 98,5% udziałów w firmie Kormej Diana, z siedzibą w Mińsku (Białoruś). PodwyŜszenia kapitału zakładowego dokonano w dniu o kwotę tys. złotych w drodze emisji akcji serii B, a następnie w dniu dokonano kolejnego podwyŝszenia tego kapitału o kwotę 495 tys. złotych w drodze emisji akcji serii C. W lipcu 2008 roku przeprowadzono publiczną emisję akcji serii D. Przydzielono akcji nowej serii. Kapitał zakładowy PZ CORMAY S.A. podwyŝszony został z kwoty tys. zł do tys. zł w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje wszystkich serii mają wartość nominalną 1 złoty. Cena emisyjna odpowiednio wynosiła dla akcji serii B - 1,1 złotego, serii C - 2 złote, serii D 2,6 złotego. 1

2 Kapitał zakładowy na dzień bilansowy 31 grudnia 2008 wynosił złotych i dzieli się na akcji, którym odpowiada głosów na Walnym Zgromadzeniu PZ CORMAY S.A. Według wiedzy Zarządu PZ Cormay S.A. struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów jednostki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu 28 sierpnia 2009 roku przedstawiała się następująco: AKCJONARIUSZE PZ Cormay S.A. POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA LICZBA AKCJI (wg wiedzy Zarządu Cormay S.A.) ILOŚĆ GŁOSÓW NA WZA (SZT.) PROCENT UDZIAŁU W KAPITALE AKCYJNYM (%) UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZA (%) Cormay AG ,7 59,7 Hyposwiss (LUX) Fund - Danube Tiger ,01 8,01 Tomasz Tuora wraz z TT Management Sp. z o.o ,9 5,9 Akcjonariuszem dominującym była spółka CORMAY AG z siedzibą w Księstwie Liechtenstein. Spółka CORMAY AG posiadała na dzień bilansowy akcji stanowiących 59,7 % kapitału i uprawniających do 59,7 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stan posiadania akcji przez Cormay Ag, Hyposwiss (LUX) Fund Danube Tiger nie zmienił się w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania niniejszego raportu. Stan posiadania Tomasza Tuora wraz spółki TT Management Sp. z o.o zmienił się od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania niniejszego raportu. TT Management Sp. z o.o. nabyła w dniach lipca 2009 r. bezpośrednio na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych akcji Spółki, po średniej cenie 2,80 zł. 3. Dziedziny działalności Grupa kapitałowa PZ CORMAY działa w obszarze biotechnologii i jej zastosowań w nowoczesnej diagnostyce medycznej. Podstawową dziedziną działalności jest produkcja nowoczesnych testów biochemicznych. W roku 1985 firma PZ Cormay wprowadziła jako pierwsza na rynek polski testy oparte na reakcji Trindera, będące przełomem w ówczesnej diagnostyce medycznej w naszym kraju. Testy te od początku produkowano w zakładzie produkcyjnym w Lublinie, wdraŝając je stopniowo. Od roku 1989 testy produkowano 2

3 w oparciu o umowę licencyjną z firmą Hoffmann LaRoche (zwaną zwykle Roche ), która naleŝy do światowych liderów w tej takŝe branŝy (jest to teŝ znany gigant farmaceutyczny). Z kolei w r PZ Cormay wprowadził kolejną innowację testy ciekłe, oparte na enzymach rekombinowanych, tym razem w oparciu o prace własnego zespołu badawczego i formulacje dostawcy tych nowoczesnych enzymów z Japonii. SprzedaŜ nowoczesnych testów jest od r wspierana takŝe dostawami analizatorów automatycznych, gdyŝ jednocześnie w latach PZ Cormay (Lublin) była wyłącznym dystrybutorem na Polskę firmy Roche. Od roku 1998 firma Roche zdecydowała prowadzić dystrybucję poprzez własną firmę, Roche Polska Sp. z o.o. (a następnie przez stworzoną od nowa Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.) Obecnie PZ CORMAY S.A. dostarcza analizator biochemiczny wysokiej jakości o nazwie Prestige, produkcji firmy japońskiej Tokyo-Boeki.. Obok systematycznej sprzedaŝy w Polsce, firma PZ Cormay S.A. sprzedała teŝ analizatory Prestige w Rumunii, Bułgarii, Macedonii i na Ukrainie. PZ CORMAY S.A. rozwija teŝ stopniowo własną linię analizatorów biochemicznych o nazwie ACCENT. PZ CORMAY S.A. aktualnie wdraŝa do sprzedaŝy w Polsce aparat wysokiej prędkości BS 400. Analizator ten jest dedykowany do laboratoriów szpitalnych wykonujących ponad 100 tys. badań rocznie. Obok produkcji biochemicznej wprowadzano stopniowo w latach kolejne branŝe, zarówno do produkcji, jak i do dystrybucji. I tak, kolejną branŝą produkcyjną po biochemii stała się hematologia. W r odkupiono za korzystną cenę od znanej firmy HTL technologie produkcyjne i urządzenia do wytwarzania odczynników do oznaczeń czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, wraz z organizacyjnym i rynkowym know-how. Uruchomiono produkcję odczynników do wielu popularnych analizatorów hematologicznych, a od roku 2004 firma PZ Cormay (Lublin) stała się wyłącznym dystrybutorem firmy ORPHEE ze Szwajcarii, oferującej analizatory hematologiczne nowej generacji, na obszar Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz republik bałtyckich. Obok tych dwóch podstawowych branŝ firma PZ Cormay (Lublin) stopniowo wdraŝała 6 kolejnych. Są to: 3

4 - elektroforeza, czyli oferta Ŝeli diagnostycznych do oznaczania białek, - koagulologia, czyli odczynniki i aparatura do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi, - analityka moczu, czyli testy paskowe i odpowiednia aparatura - parazytologia, czyli nowoczesne metody oznaczeń pasoŝytów, gdzie PZ Cormay S.A. jest wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy Diasys na Polskę, Rosję i kilka innych krajów, - system do próŝniowego pobierania krwi, gdzie PZ Cormay S.A. jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę jednego ze światowych liderów, austriackiej firmy Greiner, - serologia oznaczania grup krwi. 4. Organizacja Grupy kapitałowej PZ CORMAY W skład grupy kapitałowej wchodzą trzy następujące podmioty: PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, Kormiej Rusłand SAZ z siedzibą w Moskwie oraz Kormej Diana spółka z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś). PZ Cormay S.A. ma siedzibę w Łomiankach, przy ul. Wiosennej 22, gdzie znajdują się obok biura Zarządu takŝe dyrekcja sprzedaŝy krajowej, dział zamówień publicznych, marketing, dział eksportu, importu oraz dział serwisu technicznego. W Maryninie k/lublina ulokowany jest zakład produkcyjny PZ CORMAY, wraz z działem badań i rozwoju, a ponadto laboratorium kontrolne i dział zapewnienia jakości. Zakład w Maryninie jest własnością PZ CORMAY S.A. Z kolei w Lublinie mieści się logistyka, wraz z duŝym magazynem wyrobów gotowych, biuro obsługi klienta oraz księgowość. W latach planowana jest inwestycja, mająca na celu rozbudowę zakładu w Maryninie, co jest konieczne ze względu na wdraŝanie innowacyjnych technologii. Planujemy rozbudowę działu produkcji i działu badań, jak równieŝ budowę nowoczesnego magazynu i pomieszczeń dla logistyki. W ten sposób skrócona zostanie droga z produkcji do magazynów, obecnie wynosząca ok. 15 km, co generuje niepotrzebne koszty. Spółka stara się o wsparcie finansowe ze środków unijnych na powyŝsze cele. Spółka ubiega się równieŝ o dofinansowanie projektów 4

5 badawczych dotyczących opracowania nowych odczynników do biochemii i hematologii. Kormiej Rusłand SAZ z siedzibą w Moskwie prowadzi dystrybucję produktów i towarów dostarczanych przez PZ CORMAY S.A. na terenie Federacji Rosyjskiej. Spółka istnieje od 1993 roku i aktualnie zatrudnia 21 osób. Struktura odbiorców Kormiej Rusłand SAZ jest rozdrobniona, a udział Ŝadnego z odbiorców w łącznych przychodach ze sprzedaŝy spółki nie przekracza 5%. Kormej Diana Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku prowadzi dystrybucję produktów i towarów dostarczanych przez PZ CORMAY S.A. na terenie Białorusi. Dodatkowo Kormej Diana jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Białorusi takich firm jak Interlab s.r.l., Response Biomedical, IUL, Orphee SA, i równieŝ nie wyłącznym dystrybutorem innych firm. Z powodu niewielkiego rozmiaru rynku białoruskiego zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty Kormej Diana o towary, które nie są dostępne w ofercie Grupy na innych rynkach. Ze względu na bariery biurokratyczne oraz długą obecność firmy na terenie Białorusi obserwujemy duŝe zainteresowanie współpracą z Kormej Diana ze strony światowych producentów testów i aparatury dla laboratoriów. Spółka istnieje od 1993 roku i aktualnie zatrudnia 11 osób. 5. Wyniki sprzedaŝy W I połowie 2009 roku skonsolidowana sprzedaŝ Grupy PZ CORMAY wyniosła tys. złotych i wzrosła o 32,5 % w stosunku do sprzedaŝy w analogicznym okresie roku 2008 kiedy wyniosła tys. złotych. SprzedaŜ jednostki dominującej PZ CORMAY S.A. w I połowie 2009 roku wzrosła w porównaniu ze sprzedaŝą osiągniętą w analogicznym okresie roku 2008 o 35 %, osiągając poziom tys. złotych, w I połowie roku 2008 sprzedaŝ wyniosła tys. złotych. SprzedaŜ krajowa spółki dominującej w I połowie 2009 roku wyniosła tys. złotych i wzrosła o 20 % w stosunku do wysokości sprzedaŝy osiągniętej w I połowie 2008 roku, natomiast sprzedaŝ na eksport wyniosła tys. złotych i wzrosła o 46 % w stosunku do sprzedaŝy w I połowie 2008 roku. Dział 5

6 eksportu podchodził jednak z pewną ostroŝnością do nowych klientów z uwagi na pogarszające się warunki ekonomiczne na rynkach światowych. Wzrost sprzedaŝy wywołany został głównie poprawiającą się sytuacją w słuŝbie zdrowia w Polsce oraz pierwszymi efektami dokonanej w 2007 roku rozbudowy działu sprzedaŝy krajowej, a takŝe inwestycjami w rozszerzenie oferty. W I połowie 2009 roku spółka zaleŝna Kormiej Rusłand SAZ był największym odbiorcą PZ Cormay S.A. Udział w obrotach ukształtował się w I połowie 2009 roku na poziomie 19% łącznych przychodów ze sprzedaŝy PZ CORMAY S.A. i 30% przychodów spółki PZ CORMAY S.A. ze sprzedaŝy eksportowej. SprzedaŜ na rynku rosyjskim w I połowie 2009 roku stanowiła 29% skonsolidowanej sprzedaŝy Grupy Kapitałowej w złotych. Udział ten spadł w porównaniu do danych w I połowie roku 2008 kiedy wyniósł 33%. SprzedaŜ Kormiej Rusłand SAZ na terenie Rosji w 2008 roku wyniosła tys RUB i wzrosła w stosunku do roku 2007 o 10 %, kiedy wyniosła tys RUB. Odpowiednio w złotych sprzedaŝ Kormiej Rusłand SAZ wyniosła tys. PLN i wzrosła o 18% w stosunku do I połowy roku 2008 kiedy wyniosła tys. PLN. Firma Kormiej Rusłand SAZ pracuje nad kolejnymi moŝliwościami zwiększenia sprzedaŝy na terenie Federacji Rosyjskiej poprzez udział w przetargach centralnych. Trzeba dodać, Ŝe w związku ze światowym kryzysem finansowym sytuacja gospodarcza w Rosji znacznie się pogorszyła. Kryzys ma wpływ na finansowanie system słuŝby zdrowia, co skutkuje zmniejszeniem się lokalnego rynku diagnostyki laboratoryjnej, a więc i ograniczeniem moŝliwości realizacji sprzedaŝy przez Kormiej Rusłand SAZ. W I połowie 2009 roku sprzedaŝ do spółki zaleŝnej Kormej Diana Sp. z o.o. ukształtowała się na poziomie 6,2% łącznych przychodów ze sprzedaŝy spółki PZ CORMAY S.A. i 10% przychodów ze sprzedaŝy eksportowej. SprzedaŜ Kormej Diana Sp. z o.o. w I połowie 2009 roku na terenie Białorusi wyniosła tys. BYR i wzrosła w stosunku do sprzedaŝy w I połowie roku 2008 o 6,7 %, kiedy wyniosła tys. BYR. Odpowiednio w złotych sprzedaŝ wyniosła tys. 6

7 PLN i wzrosła o 21% w stosunku do sprzedaŝy w I połowie roku 2008, kiedy wyniosła 961 tys. PLN. Zarząd przygląda się sytuacji na rynku rosyjskim i białoruskim. Obserwujemy moŝliwość dalszego zwiększania sprzedaŝy na terenie Rosji i Białorusi głównie poprzez zwiększenie sprzedaŝy produktów i towarów oferowanych przez Grupę PZ Cormay jak równieŝ poprzez poszerzenie oferowanego asortymentu o nowe towary z dziedzin takich jak cytologia i immunologia. Struktura asortymentowa sprzedanych produktów w Grupie PZ CORMAY kształtowała się następująco: Rok Biochemia Hematologia Elektroforeza Koagulogia Razem Struktura % 2008 I poł 78% 12% 7% 3% 100% 2009 I poł. 75% 15% 7% 3% 100% Spodziewamy się w całym 2009 roku zwiększenia udziału hematologii ze względu na zintensyfikowanie działań marketingowych na rynkach eksportowych, wprowadzenie do oferty nowych odczynników, wprowadzenie nowego aparatu dedykowanego do duŝych laboratoriów jak równieŝ ze względu na zatrudnienie dodatkowych serwisantów do aparatury hematologicznej. Główną grupą produktową pozostanie biochemia. Spółka spodziewa się dodatkowo wzmocnić sprzedaŝ odczynników biochemicznych poprzez instalacje oferowanego juŝ na terenie Polski analizatora BS400 dedykowanego do laboratoriów wykonujących powyŝej 100 tys. badań rocznie. Udział sprzedaŝy produktów w sprzedaŝy ogółem wyniósł 54%. Główną grupą towarów jest aparatura do biochemii i hematologii. SprzedaŜ i dzierŝawa aparatury stanowiła w I połowie roku 2009 około 21% sprzedaŝy ogółem w Grupie. Celem w latach roku jest sprzedaŝ lub umieszczenie u klientów na zasadzie dzierŝawy jak największej ilości aparatury, która będzie generowała w latach 7

8 następnych wzrost sprzedaŝy odczynników do biochemii i hematologii. Cel jest realizowany i obserwujemy w I połowie 2009 roku wzrastającą sprzedaŝ odczynników. Ceny produktów wykazują lekką tendencję spadkową, z uwagi na silną konkurencję. Aby zapobiec negatywnym skutkom spadających cen, spółka realizuje ciągły program obniŝki kosztów produkcji. PZ Cormay S.A. prowadzi równieŝ ciągłe renegocjacje cen surowców, co przekłada się na wysokość uzyskiwanych marŝ. W ocenie Zarządu, tendencje w zakresie produkcji i łącznej sprzedaŝy są wzrostowe, przy rosnącym poziomie kosztów sprzedaŝy, w szczególności zatrudnienia, oraz stabilnym poziomie cen średnich w euro oraz utrzymywanych zapasów. Produkcja w I połowie 2009 roku miała tendencję wzrostową, co związane było ze w wzrostem sprzedaŝy. Spodziewamy się wzrostu produkcji równieŝ w całym 2009 roku. 6. SprzedaŜ krajowa W I połowie roku 2009 nastąpił wzrost sprzedaŝy krajowej, o 20%, w porównaniu ze sprzedaŝą krajowa zrealizowaną przez PZ Cormay S.A. w analogicznym okresie 2008 roku, co spowodowane było przyjętą jeszcze w 2006 roku strategią rozwoju. Strategia zakładała wzrost sprzedaŝy krajowej w oparciu o trzy podstawowe branŝe: biochemia, hematologia oraz system próŝniowego pobierania krwi. W pierwszym półroczu łącznie zrealizowano 40 instalacji nowych aparatów w kraju i sprzedano 52 aparaty na eksport. W latach następnych baza zainstalowanych aparatów ma automatycznie generować przychody z odczynników i przyczyniać się do poprawy rentowności sprzedaŝy. Wzrost sprzedaŝy biochemii w I półroczu roku 2009 wyniósł 33,6 %. Zanotowaliśmy teŝ dynamiczny wzrost sprzedaŝy próŝniowego systemu pobierania krwi o 18,9% w stosunku do 2007 roku. Nastąpił niestety spadek sprzedaŝy hematologii w I półroczu roku 2009 o 10,5% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku. 8

9 Odnotowany wzrost sprzedaŝy krajowej związany jest równieŝ z poprawiającą się sytuacją na polskim rynku diagnostyki laboratoryjnej. Spółka szacuje, Ŝe rynek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce rozwijał się w I półroczu roku 2009 roku w tempie 9%. Wzrost sprzedaŝy był takŝe efektem działań rozwojowych dokonanych przez spółkę w latach 2007 i Główny pozytywny wpływ na wzrost sprzedaŝy miało zatrudnienie nowych specjalistów - Product Managerów odpowiedzialnych za działalność w zakresie biochemii i hematologii. Spółka rozwinęła równieŝ dział serwisu i aplikacji. Zatrudniono dodatkowych inŝynierów serwisu i powiększono zespół przedstawicieli handlowych. Grupa PZ Cormay zamierza oprzeć wzrost sprzedaŝy krajowej latach na oferowaniu analizatorów wysokiej prędkości w dziedzinie biochemii i analizatorów nowej generacji z automatycznym podajnikiem próbek w dziedzinie hematologii. Spółka wprowadza równieŝ gamę nowych odczynników do biochemii i hematologii, które uzupełnią ofertę firmy. 7. Eksport Grupa PZ CORMAY kontynuuje ekspansję eksportową na rynki Europy Zachodniej Wschodniej i rynki azjatyckie, jaka została zapoczątkowana przez jej poprzedniczkę, Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY. Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY rozpoczęło ekspansję eksportową na początku lat 90. ubiegłego stulecia. W tym celu stworzono m.in. firmy Kormiej Rusłand w Moskwie i Kormej Diana na Białorusi, co miało miejsce w roku Dzięki działalności tych firm produkty PZ Cormay S.A. są dobrze znane na rynkach rosyjskim i białoruskim, co jest zwłaszcza istotne w odniesieniu do bardzo szybko rozwijającego się w ostatniej dekadzie rynku rosyjskiego. PZ Cormay S.A. naleŝy do liderów na rosyjskim rynku diagnostycznym. Warto podkreślić, Ŝe płatności z rynku rosyjskiego nadchodzą z wyprzedzeniem, co jest dodatkowym silnym punktem Kormiej Rusłand. Na innych rynkach firma PZ Cormay SA jest reprezentowana przez dystrybutorów. Do najwaŝniejszych rynków eksportowych, poza Rosją, naleŝą Turcja, Białoruś, 9

10 Rumunia, Ukraina, Szwecja, Indie. W Europie Zachodniej PZ Cormay S.A. eksportuje do Austrii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Wśród pozostałych krajów europejskich do waŝniejszych odbiorców produktów PZ Cormay S.A. naleŝą Bułgaria, Słowacja i Łotwa. Spółka rozwija takŝe eksport do krajów Bliskiego Wschodu, w tym m. in. na ekskluzywny rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Jordanii i Egiptu. WaŜnym obszarem eksportowym jest teŝ Daleki Wschód, gdzie dobrze rozwija się sprzedaŝ na rynek Korei Południowej. W 2008 roku Spółka rozpoczęła sprzedaŝ na nowych rynkach takich jak Kazachstan, Algeria, Libia, Wietnam. W planach jest teŝ rozwój eksportu do Chin, Tajlandii, Uzbekistanu, AzerbejdŜanu, Armenii oraz krajów Ameryki Południowej. W tym celu Zarząd zdecydował o wprowadzeniu nowej normy jakości ISO dotyczącej produkcji wyrobów medycznych oraz normy jakości ISO dotyczącej zarządzania środowiskiem w zakładzie pracy. PowyŜsze certyfikaty jakości są wymagane na niektórych rynkach oraz ugruntują renomę produktów oferowanych przez PZ CORMAY S.A. Spółka wprowadziła do oferty, w drugiej połowie 2008 roku, całą gamę nowych odczynników do hematologii. W rezultacie firma zebrała zwiększone zamówienia eksportowe w I półroczu roku 2009 w dziedzinie hematologii. W celu dalszego zwiększania obecności firmy na rynkach eksportowych Zarząd spółki dominującej wynegocjował w I półroczu roku 2009 nowe umowy dystrybucyjne w zakresie aparatury i testów do hematologii, cytologii i parazytologii. Według Zarządu tempo rocznego wzrostu rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD In Vitro Diagnostics) kształtowało się w I półroczu roku 2009 na poziomie wartościowym zbliŝonym do 9% na terenie Polski i 4-6 % w skali światowej. 8. Wyniki finansowe. W I połowie roku 2009 Grupa PZ CORMAY osiągnęła zysk netto na poziomie tys. złotych, co oznacza rentowność netto na poziomie 8,75%. Zysk brutto wyniósł tys. złotych, natomiast zysk brutto na poziomie sprzedaŝy tys. złotych. Oznacza to, Ŝe grupa osiągnęła dobre wyniki dzięki działalności podstawowej. 10

11 PoniŜej w tabeli przedstawione są podstawowe dane finansowe za I połowę roku 2009 wraz z danymi porównawczymi. Podstawowe dane finansowe w tys. zł. półrocze / 2009 półrocze /2008 SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKTYWA TRWAŁE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO KAPITAŁ WŁASNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY TOWARÓW PRODUKTÓW I USŁUG ZYSK NETTO ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) BRUTTO PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZOBOWIĄZANIA I REZERWY DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKCJE ZWYKŁE.WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO LICZBA AKCJI (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ( w zł. ) 0,13 0,06 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ,73 1,60 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKTYWA TRWAŁE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO KAPITAŁ WŁASNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY TOWARÓW PRODUKTÓW I USŁUG ZYSK NETTO ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) BRUTTO PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

12 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKCJE ZWYKŁE.WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO LICZBA AKCJI (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ( w zł. ) 0,11 0,05 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ,62 1,52 9. Sytuacja finansowa Sytuacja finansowa Grupy była dobra w I półroczu roku Po pierwsze w 2008 roku przeprowadziliśmy emisję akcji serii D, co umoŝliwiło powiększenie kapitałów własnych Grupy i rozwój działalności w 2008 roku oraz w I półroczu roku Dodatkowe środki finansowe pozwoliły spółce na zintensyfikowanie działań marketingowych, wprowadzenie do oferty nowych produktów, zatrudnienie dodatkowych specjalistów w dziale badań i rozwoju, dziale sprzedaŝy oraz w dziale serwisu. Kapitał własny na 30 czerwca 2009 roku wyniósł tys. złotych, w odniesieniu do końca poprzedniego roku obrotowego zwiększył się o kwotę tys. złotych. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres obrotowy wykazał na dzień 30 czerwca 2009 zmniejszenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę tys. złotych. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę tys. złotych. PoniŜej przedstawiono w tabeli podstawowe wskaźniki rentowności i płynności dla Grupy PZ CORMAY na 30 czerwca 2009 i 2008 roku. wskaźniki Wskaźniki rentowności wyniosły: rentowność sprzedaŝy brutto 11,06% 5,94% rentowność sprzedaŝy netto 8,75% 4,48% 12

13 rentowność kapitału własnego ( za 6 miesięcy ) 7,50% 4,40% rentowność majątku ( za 6 miesięcy ) 5,30% 2,85% Wskaźniki płynności osiągnęły poziom odpowiednio: wskaźnik płynności bieŝącej 2,44 1,87 wskaźnik płynności szybkiej 1,07 0,72 Wskaźnik globalnego zadłuŝenia na dzień bilansowy wyniósł 30% ( odpowiednio 35,3% na dzień ), co wskazuje na wysoki udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności grupy kapitałowej. Spodziewamy się w całym 2009 roku poprawić wskaźniki rentowności w stosunku do osiągniętych w 2008 roku. Grupa dzięki przeprowadzeniu publicznej emisji akcji serii D posiada środki, z których zamierza sfinansować strategię rozwoju, co będzie skutkowało poprawą wskaźników rentowności w 2009 roku. Dalsze pozytywne efekty podwyŝszenia kapitałów własnych są spodziewane w roku Poprzez wykorzystanie do końca 2009 roku w całości środków uzyskanych z emisji akcji serii D obniŝeniu mogą ulec na koniec 2009 roku wskaźniki płynności. W latach duŝą część środków pozyskanych z emisji akcji serii B, C i D zainwestowaliśmy w zakup aparatury diagnostycznej w celu dzierŝawy na rzecz klientów. Widać to w zwiększonej wartości rzeczowych środków trwałych na koniec 2008 roku. DoposaŜyliśmy takŝe laboratoria w dziale Badań i Rozwoju. W 2009 roku zamierzamy dalej inwestować w kontrakty dzierŝawy aparatury, co ma nam zapewnić wzrost sprzedaŝy odczynników na rynku krajowym. Grupa PZ CORMAY nie dokonała w 2008 roku Ŝadnych powaŝnych inwestycji długoterminowych, które przekraczałyby 10% kapitałów własnych na dzień bilansowy. Prowadzone inwestycje długoterminowe to projekty badawcze nad nowymi odczynnikami i substancjami chemicznymi, których termin realizacji nie przekracza 3 lat. Krótkoterminowe projekty inwestycyjne powinny zakończyć się w 2010 roku. W I połowie 2009 roku nakłady inwestycyjne na krótkoterminowe prace badawcze wyniosły ,67zł. Nakłady inwestycyjne na długoterminowe prace badawcze wyniosły na 30 czerwca ,44zł. Prace badawcze mają za zadanie stworzenie nowych technologii produkcji odczynników w dziedzinie biochemii 13

14 i hematologii. Nowe technologie mają zapewnić Grupie PZ CORMAY w przyszłości przewagę konkurencyjną oraz wzrost sprzedaŝy. Zarząd Spółki dominującej szacuje, Ŝe uzupełnienie oferty poprzez wprowadzenie do produkcji nowych odczynników opartych o własne technologie w biochemii i hematologii spowoduje wzrost marŝy brutto w Spółce o 100 % w przeciągu następnych 3 lat. Stan inwestycji długoterminowych i obejmuje wartość udziałów w Spółce KORMEJ DIANA (Białoruś) oraz akcji w Spółce KORMIEJ RUSŁAND (Rosja) wniesionych do Spółki jako aport niepienięŝny. śadna ze spółek grupy w 2008 nie posiadała ani nie posiada kontraktów terminowych czy opcji na zakup lub sprzedaŝ walut zagranicznych. 10. Ryzyka Do głównych ryzyk w działalności moŝna zaliczyć: Ryzyko kursowe związane z działalnością eksportową Grupy. Ujemnie na marŝe w złotych wpływa umacniająca się złotówka, podczas gdy cały eksport spółka realizuje w euro. Ryzyko polityczne związane z eksportem do Rosji i Białorusi. SprzedaŜ na terenie Rosji i Białorusi stanowi w sumie około 36% przychodów Grupy, co uzaleŝnia spółkę od sprzedaŝy na tych rynkach. Ryzyko polityczne w Rosji i Białorusi. Lokalne władze często zmieniają przepisy dotyczące importu produktów i towarów z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej. Ryzyko związane z rosnącymi kosztami zatrudnienia w Polsce. Spółka zauwaŝa presję ze strony kosztów zatrudnienia, co moŝe być dodatkowym obciąŝeniem w 2009 roku. Ryzyko związane z ewentualnymi zmianami w przepisach dotyczących podatków, ceł i ubezpieczeń. Zmiany systemu podatkowego oraz często występujące róŝnice w interpretacji przepisów prawa podatkowego, mogą w praktyce powodować występowanie niejasności w przepisach podatkowych. Ryzyko związane z kryzysem finansowym. Problemy gospodarcze krajów, do których Grupa sprzedaje swoje produkty i towary, zwiększają ryzyko działalności na danych rynkach. 14

15 Ryzyko związane z kursami walutowymi. Szybko zmieniające się kursy walutowe krajów, do których kierowana jest sprzedaŝ Grupy, mogą spowodować problemy z wypłacalnością odbiorców. Ponadto największy duŝy wpływ na wyniki Grupy PZ CORMAY ma kurs notowania złotówki. Grupa realizuje około 52% sprzedaŝy w euro. Nadmierne wzmocnienie złotego powoduje wzrost kosztów działalności w stosunku do przychodów w euro. 11. Rozwój W 2008 roku jednostka dominująca Grupy PZ CORMAY zarejestrowała około 65 nowych produktów w dziedzinie biochemii i 4 w hematologii. Planujemy do końca 2009 roku wprowadzić około 20 nowych produktów w biochemii; będą to gotowe zestawy do analizatorów wysokiej wydajności, odczynniki do badań substancji odurzających oraz badań związanych z monitorowaniem leków. Zamierzamy równieŝ opracować i wprowadzić do produkcji nowe odczynniki hematologiczne do 22 i 26 parametrowych analizatorów hematologicznych. Grupa PZ Cormay wprowadziła do oferty na terenie Polski analizator biochemiczny BS 400, który pozwoli Spółce w 2009 roku wejść do największych klientów wykonujących powyŝej 100 tys. badań rocznie, co moŝe się przyczynić do wzrostu sprzedaŝy w latach Wprowadzenie aparatu BS 400 do oferty wiązało się z powiększeniem zespołu sprzedaŝy krajowej. Zarząd PZ Cormay spodziewa się w 2009 roku zwiększonych kosztów sprzedaŝy w związku z wprowadzeniem nowej oferty. Powiększono siatkę serwisantów oraz liczebność przedstawicieli handlowych. Zainwestowaliśmy równieŝ w informatyczny system zarządzania sprzedaŝą CRM. W II połowie 2008 roku Grupa PZ Cormay rozpoczęła realizację szerokiego programu rozwoju na lata Strategiczne cele programu to : - rozszerzenie oferty o własny sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej: Spółka przygotowała wspólnie z partnerem zagranicznym projekt budowy i wdroŝenia do produkcji nowego analizatora biochemicznego. Spółka złoŝyła w kwietniu 2009 roku wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych z programu Innowacyjna Gospodarka ; 15

16 - wprowadzenie do oferty generycznych linii odczynnikowych do aparatów Hitachi i Olympus - dostawców sprzętu do największych światowych laboratoriów medycznych; - rozwój systemu dzierŝawy aparatów diagnostycznych na rzecz laboratoriów; - wprowadzenie zewnętrznego systemu kontroli jakości; - rozwój zintegrowanego systemu informatycznego dedykowanego dla laboratoriów medycznych. PowyŜszy program rozwojowy miał być finansowany ze środków pozyskanych z rynku publicznego w związku z emisją akcji serii D. JednakŜe przydzielono jedynie akcji nowej serii na ogólna sumę oferowanych akcji nowej serii D. W związku z powyŝszym Zarząd wnioskował do WZA o przeprowadzenie następnej emisji akcji w celu sfinansowania strategii rozwoju Spółki. WZA w dniu 30 czerwca 2009 roku przyjęło uchwałę w sprawie przeprowadzenia emisji do maksymalnie akcji serii E bez prawa poboru. Grupa rozszerzyła w 2009 roku gamę oferowanych produktów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej o analizatory i testy do badań cytologicznych produkowanych przez NOVACYT SA oraz o aparaturę do barwienia próbek produkcji ORPHEE SA. Spółka PZ CORMAY S.A. w dniu podpisała z ORPHEE SA umowy dotyczące dystrybucji aparatury i testów do badań cytologicznych produkowanych przez NOVACYT SA oraz dystrybucji aparatów do barwienia próbek produkcji ORPHEE SA. Umowy z dnia 8 kwietnia 2009 dotyczą sprzedaŝy produktów NOVACYT S.A. i ORPHEE S.A na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Litwy, Łotwy, Estonii, AzerbejdŜanu i Armenii. Po dacie bilansu nie wystąpiły inne istotne zdarzenia w spółce. 12. Rynek Dziś nie tylko polski, ale i światowy rynek diagnostyki In vitro podzielony jest pomiędzy największe globalne koncerny farmaceutyczne, Abbott, Roche, Olympus. Jednak juŝ dziś oferta PZ Cormay jest porównywalna jeśli chodzi o jakość i róŝnorodność, zaś ceny naszych produktów są mocno konkurencyjne w porównaniu z gigantami. Dzięki temu stopniowo powiększamy nasz udział w rynku, kolejne 16

17 laboratoria przechodzą na nasze odczynniki. Skutecznym posunięciem było połoŝenie nacisku na dystrybucję aparatury diagnostycznej dedykowanej do naszych testów; ich obecność w laboratoriach generuje naturalny popyt na nasze produkty. 13. Istotne wydarzenia po dacie bilansu. Nie wystąpiły 14. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami. PZ Cormay S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, w skład której według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodziły następujące podmioty: 1) KORMEJ DIANA Sp. z o.o. Forma prawna: KORMEJ DIANA Spółka z o.o. Siedziba: Mińsk, Białoruś Przedmiot działalności : Handel hurtowy PZ Cormay S.A. jest właścicielem 98,5 % udziałów spółki KORMEJ DIANA, co daje 98,5 % udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników oraz 98,5.% udziału w kapitale zakładowym. 2) KORMIEJ - RUSŁAND S.A. Zamknięta Forma prawna: KORMIEJ - RUSŁAND S.A. Zamknięta Siedziba: Moskwa, Rosja Przedmiot działalności : Handel hurtowy techniką medyczną PZ Cormay S.A. jest właścicielem 100% udziałów spółki KORMIEJ - RUSŁAND S.A. Zamknięta, co daje 100 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% udziału w kapitale zakładowym. 3) CORMAY AG z siedzibą w Księstwie Liechtenstein. Spółka PZ CORMAY S.A. jest zaleŝna od CORMAY AG. Forma prawna: CORMAY Aktiengesellschaft spółka akcyjna Siedziba: Vaduz, Liechtenstein, Przedmiot działalności: Handel hurtowy 17

18 Cormay AG posiada 59,7% akcji PZ CORMAY S.A, a więc jest podmiotem dominującym. Dane finansowe PZ Cormay S.A. nie są konsolidowane z Cormay AG. 4) TT Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach. Spółka jest powiązana z uwagi na fakt, Ŝe główny akcjonariusz Emitenta spółka CORMAY AG posiada 75 % udziałów TT Management Sp. z o.o. Ponadto Prezes Zarządu emitenta Tomasz Tuora jest członkiem Rady Nadzorczej TT Management Sp. z o.o. 5) Trust Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka jest powiązana z uwagi na fakt, Ŝe główny Prezes Zarządu i akcjonariusz Emitenta Tomasz Tuora posiada 50 % udziałów Trust Broker Sp. z o.o. Ponadto Prezes Zarządu emitenta Tomasz Tuora jest członkiem Zarządu Trust Broker Sp. z o.o. 15. Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości). Na dzień roku spółki z Grupy PZ Cormay nie posiadała Ŝadnych papierów wartościowych ani innych instrumentów finansowych. Spółka dominująca PZ CORMAY S.A. posiada nieruchomość w Maryninie pod Lublinem gdzie mieści się zakład produkcyjny. Wartość księgowa nieruchomości na dzień wynosiła netto zł. 16. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta na warunkach innych niŝ rynkowe. Wszystkie transakcje spółek z Grupy PZ CORMAY są realizowane na warunkach rynkowych. 17. Informacja o umowach dotyczących kredytów i poŝyczek zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku. Spółka dominująca PZ CORMAY spłaciła w I półroczu 2009 dwa kredyty na zakup pojazdów mechanicznych w ramach promocji 50/50: 18

19 -kredyt w wysokości 27 tys zł, kredytodawca Volkswagen Bank Polska, zawarty , spłacony ; -kredyt w wysokości 29 tys zł, kredytodawca Volkswagen Bank Polska, zawarty ,spłacony ; Spółki z Grupy PZ CORMAY nie zaciągnęły kredytów w tym okresie, jedynie spółka PZ CORMAY S.A. przedłuŝała juŝ istniejące umowy kredytowe. Nie miało miejsca równieŝ w I połowie 2009 roku wypowiedzenie kredytu lub poŝyczki. 18. Informacja o poŝyczkach udzielonych w danym roku obrotowym. Spółka dominująca w Grupie udzieliła w I połowie 2009 następujących poŝyczek: PoŜyczkobiorca Data umowy Zaciągnięta kwota poŝyczki Kwota poŝyczki na dn Spłacona w tyś. kwota poŝyczki Oprocentowanie Termin zwrotu Zabezpieczenie TT Management Sp. z o.o % w skali roku Weksel in blanco z klauzulą bez protestu TT Management Sp. z o.o WIBOR 1M +3% w skali roku Weksel in blanco z klauzulą bez protestu K2 Consulting Tomasz Tuora % w skal roku Razem Weksel in blanco z klauzulą bez protestu 19. Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym Grupa PZ CORMAY nie udzieliła Ŝadnych gwarancji ani poręczeń w I połowie 2009 roku. TT Management Sp. z o.o. udzieliła Spółce dominującej PZ CORMAY S.A. poręczenia poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty tys. zł na nieruchomości TT Management Sp. z o.o., wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego Spółce PZ CORMAY przez Bank PEKAO S.A. na kwotę 700 tys. zł. 19

20 20. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania a działalności. Spółka dominująca w Grupie PZ CORMAY przeprowadziła w 2008 roku publiczną emisję akcji serii D. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone wyniosła sztuk akcji. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: ,60 zł. Łączne koszty emisji, które są znane Spółce PZ CORMAY wyniosły ,31 zł. Ze środków uzyskanych z emisji Grupa PZ CORMAY zamierza realizować najwaŝniejsze elementy swojej strategii rozwoju opisanej w prospekcie emisyjnym oraz w pkt. 11 pt Rozwój. Grupa PZ CORMAY dotychczas wykorzystała środki finansowe pozyskane ze emisji na następujące cele: - wykorzystanie wpływów pienięŝnych z emisji na rozbudowę zakładu produkcyjnego. W ramach pozyskanych środków spółka dominująca w Grupie PZ CORMAY zakupiła nowe pompy do dozowania odczynników, urządzenie do automatycznego przygotowania rozmazów i inne urządzenia słuŝące do bieŝącego utrzymania zakładu produkcyjnego. W dalszym ciągu przewidywana jest rozbudowa zakładu produkcyjnego spółki dominującej. W chwili obecnej prowadzone są uzgodnienia i konsultacje z projektantami dotyczące moŝliwej rozbudowy zakładu. - wykorzystanie wpływów pienięŝnych z emisji na rozwój sprzedaŝy eksportowej. Grupa PZ CORMAY zintensyfikowała działalność marketingową w celu pozyskani nowych eksportowych rynków zbytu. Spółka dominująca uczestniczyła w wielu imprezach targowych w branŝy, gdzie nawiązano nowe kontakty handlowe. W roku 2009 oraz w ostatnim kwartale 2008 Grupa PZ CORMAY była obecna miedzy innymi na targach Medica w Dusseldorfie, ArabHealth w Dubaju, Zdrovohranienie w Moskwie. W celu rozwoju sprzedaŝy oraz zwiększenia konkurencyjności i terminowości dostaw Spółka dominująca w Grupie PZ CORMAY zwiększyła zapasy surowców produkcyjnych i towarów handlowych. - rozwój nowych produktów 20

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres 01-01-2014 do 30-06-2014 Janusz Płocica Prezes Zarządu Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu Łomianki, 01-09-2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW. z działalności. Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA. z siedzibą w Genewie. za okres 01-01-2014 do 31-12-2014

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW. z działalności. Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA. z siedzibą w Genewie. za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW z działalności Grupy Kapitałowej ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 Tomasz Tuora Tadeusz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 rok zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK ZA OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2009 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym naleŝącym do Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2013 31.12.2013 1 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: PC Guard Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Jasielska 16,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Kraków dn. 14 marca 2014 r. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI COGNOR S.A. W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI COGNOR S.A. W ROKU 2012 Poraj, dnia 21 marca 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI COGNOR S.A. W ROKU 2012 I. Opis Spółki. 1. Dane podstawowe Cognor S.A. z siedzibą w 42-360 Poraj, ul. Zielona 26 jest wpisany do

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Katowice, ul. Krakowska 191 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011

Katowice, ul. Krakowska 191 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BUMECH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 1 1 Charakterystyka Emitenta:... 5 1.1 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INTEGER. pl SA za I półrocze 2008 roku -Kraków, 30 września 2008 roku- Spis treści: Spis treści:... 2 1 Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL

GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL w okresie Katowice, 21 marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 3 List Prezesa Zarządu... 4 1. Podstawowe informacje o Grupie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r. Spis Treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo