Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZ CORMAY w I połowie 2009 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach za okres do Akt załoŝycielski Grupa Kapitałowa PZ CORMAY z siedzibą w Łomiankach została zawiązana dnia 4 października 2006 roku, poprzez stworzenie jednostki dominującej PZ CORMAY S.A. (akt notarialny za nr Rep. A nr 7306/2006). ZałoŜycielem Grupy kapitałowej i jedynym akcjonariuszem była spółka akcyjna Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz. PZ CORMAY S.A. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców dnia 19 grudnia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Zarządu kapitał zakładowy jednostki dominującej spółki PZ Cormay S.A. wynosił tys. zł, przy łącznej liczbie akcji wszystkich emisji Kapitał zakładowy w kwocie tys. zł został wniesiony aportem i jest wpłacony w pełnej wysokości. Aportem tym jest zorganizowane przedsiębiorstwo, działające dotąd jako Przedsiębiorstwo Zagraniczne Cormay z siedzibą w Lublinie zwane dalej PZ Cormay (Lublin), a ponadto 100% udziałów w firmie Kormiej Rusland z siedzibą w Moskwie oraz 98,5% udziałów w firmie Kormej Diana, z siedzibą w Mińsku (Białoruś). PodwyŜszenia kapitału zakładowego dokonano w dniu o kwotę tys. złotych w drodze emisji akcji serii B, a następnie w dniu dokonano kolejnego podwyŝszenia tego kapitału o kwotę 495 tys. złotych w drodze emisji akcji serii C. W lipcu 2008 roku przeprowadzono publiczną emisję akcji serii D. Przydzielono akcji nowej serii. Kapitał zakładowy PZ CORMAY S.A. podwyŝszony został z kwoty tys. zł do tys. zł w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje wszystkich serii mają wartość nominalną 1 złoty. Cena emisyjna odpowiednio wynosiła dla akcji serii B - 1,1 złotego, serii C - 2 złote, serii D 2,6 złotego. 1

2 Kapitał zakładowy na dzień bilansowy 31 grudnia 2008 wynosił złotych i dzieli się na akcji, którym odpowiada głosów na Walnym Zgromadzeniu PZ CORMAY S.A. Według wiedzy Zarządu PZ Cormay S.A. struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów jednostki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu 28 sierpnia 2009 roku przedstawiała się następująco: AKCJONARIUSZE PZ Cormay S.A. POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA LICZBA AKCJI (wg wiedzy Zarządu Cormay S.A.) ILOŚĆ GŁOSÓW NA WZA (SZT.) PROCENT UDZIAŁU W KAPITALE AKCYJNYM (%) UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZA (%) Cormay AG ,7 59,7 Hyposwiss (LUX) Fund - Danube Tiger ,01 8,01 Tomasz Tuora wraz z TT Management Sp. z o.o ,9 5,9 Akcjonariuszem dominującym była spółka CORMAY AG z siedzibą w Księstwie Liechtenstein. Spółka CORMAY AG posiadała na dzień bilansowy akcji stanowiących 59,7 % kapitału i uprawniających do 59,7 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Stan posiadania akcji przez Cormay Ag, Hyposwiss (LUX) Fund Danube Tiger nie zmienił się w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania niniejszego raportu. Stan posiadania Tomasza Tuora wraz spółki TT Management Sp. z o.o zmienił się od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia przekazania niniejszego raportu. TT Management Sp. z o.o. nabyła w dniach lipca 2009 r. bezpośrednio na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych akcji Spółki, po średniej cenie 2,80 zł. 3. Dziedziny działalności Grupa kapitałowa PZ CORMAY działa w obszarze biotechnologii i jej zastosowań w nowoczesnej diagnostyce medycznej. Podstawową dziedziną działalności jest produkcja nowoczesnych testów biochemicznych. W roku 1985 firma PZ Cormay wprowadziła jako pierwsza na rynek polski testy oparte na reakcji Trindera, będące przełomem w ówczesnej diagnostyce medycznej w naszym kraju. Testy te od początku produkowano w zakładzie produkcyjnym w Lublinie, wdraŝając je stopniowo. Od roku 1989 testy produkowano 2

3 w oparciu o umowę licencyjną z firmą Hoffmann LaRoche (zwaną zwykle Roche ), która naleŝy do światowych liderów w tej takŝe branŝy (jest to teŝ znany gigant farmaceutyczny). Z kolei w r PZ Cormay wprowadził kolejną innowację testy ciekłe, oparte na enzymach rekombinowanych, tym razem w oparciu o prace własnego zespołu badawczego i formulacje dostawcy tych nowoczesnych enzymów z Japonii. SprzedaŜ nowoczesnych testów jest od r wspierana takŝe dostawami analizatorów automatycznych, gdyŝ jednocześnie w latach PZ Cormay (Lublin) była wyłącznym dystrybutorem na Polskę firmy Roche. Od roku 1998 firma Roche zdecydowała prowadzić dystrybucję poprzez własną firmę, Roche Polska Sp. z o.o. (a następnie przez stworzoną od nowa Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.) Obecnie PZ CORMAY S.A. dostarcza analizator biochemiczny wysokiej jakości o nazwie Prestige, produkcji firmy japońskiej Tokyo-Boeki.. Obok systematycznej sprzedaŝy w Polsce, firma PZ Cormay S.A. sprzedała teŝ analizatory Prestige w Rumunii, Bułgarii, Macedonii i na Ukrainie. PZ CORMAY S.A. rozwija teŝ stopniowo własną linię analizatorów biochemicznych o nazwie ACCENT. PZ CORMAY S.A. aktualnie wdraŝa do sprzedaŝy w Polsce aparat wysokiej prędkości BS 400. Analizator ten jest dedykowany do laboratoriów szpitalnych wykonujących ponad 100 tys. badań rocznie. Obok produkcji biochemicznej wprowadzano stopniowo w latach kolejne branŝe, zarówno do produkcji, jak i do dystrybucji. I tak, kolejną branŝą produkcyjną po biochemii stała się hematologia. W r odkupiono za korzystną cenę od znanej firmy HTL technologie produkcyjne i urządzenia do wytwarzania odczynników do oznaczeń czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, wraz z organizacyjnym i rynkowym know-how. Uruchomiono produkcję odczynników do wielu popularnych analizatorów hematologicznych, a od roku 2004 firma PZ Cormay (Lublin) stała się wyłącznym dystrybutorem firmy ORPHEE ze Szwajcarii, oferującej analizatory hematologiczne nowej generacji, na obszar Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz republik bałtyckich. Obok tych dwóch podstawowych branŝ firma PZ Cormay (Lublin) stopniowo wdraŝała 6 kolejnych. Są to: 3

4 - elektroforeza, czyli oferta Ŝeli diagnostycznych do oznaczania białek, - koagulologia, czyli odczynniki i aparatura do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi, - analityka moczu, czyli testy paskowe i odpowiednia aparatura - parazytologia, czyli nowoczesne metody oznaczeń pasoŝytów, gdzie PZ Cormay S.A. jest wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy Diasys na Polskę, Rosję i kilka innych krajów, - system do próŝniowego pobierania krwi, gdzie PZ Cormay S.A. jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę jednego ze światowych liderów, austriackiej firmy Greiner, - serologia oznaczania grup krwi. 4. Organizacja Grupy kapitałowej PZ CORMAY W skład grupy kapitałowej wchodzą trzy następujące podmioty: PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, Kormiej Rusłand SAZ z siedzibą w Moskwie oraz Kormej Diana spółka z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś). PZ Cormay S.A. ma siedzibę w Łomiankach, przy ul. Wiosennej 22, gdzie znajdują się obok biura Zarządu takŝe dyrekcja sprzedaŝy krajowej, dział zamówień publicznych, marketing, dział eksportu, importu oraz dział serwisu technicznego. W Maryninie k/lublina ulokowany jest zakład produkcyjny PZ CORMAY, wraz z działem badań i rozwoju, a ponadto laboratorium kontrolne i dział zapewnienia jakości. Zakład w Maryninie jest własnością PZ CORMAY S.A. Z kolei w Lublinie mieści się logistyka, wraz z duŝym magazynem wyrobów gotowych, biuro obsługi klienta oraz księgowość. W latach planowana jest inwestycja, mająca na celu rozbudowę zakładu w Maryninie, co jest konieczne ze względu na wdraŝanie innowacyjnych technologii. Planujemy rozbudowę działu produkcji i działu badań, jak równieŝ budowę nowoczesnego magazynu i pomieszczeń dla logistyki. W ten sposób skrócona zostanie droga z produkcji do magazynów, obecnie wynosząca ok. 15 km, co generuje niepotrzebne koszty. Spółka stara się o wsparcie finansowe ze środków unijnych na powyŝsze cele. Spółka ubiega się równieŝ o dofinansowanie projektów 4

5 badawczych dotyczących opracowania nowych odczynników do biochemii i hematologii. Kormiej Rusłand SAZ z siedzibą w Moskwie prowadzi dystrybucję produktów i towarów dostarczanych przez PZ CORMAY S.A. na terenie Federacji Rosyjskiej. Spółka istnieje od 1993 roku i aktualnie zatrudnia 21 osób. Struktura odbiorców Kormiej Rusłand SAZ jest rozdrobniona, a udział Ŝadnego z odbiorców w łącznych przychodach ze sprzedaŝy spółki nie przekracza 5%. Kormej Diana Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku prowadzi dystrybucję produktów i towarów dostarczanych przez PZ CORMAY S.A. na terenie Białorusi. Dodatkowo Kormej Diana jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Białorusi takich firm jak Interlab s.r.l., Response Biomedical, IUL, Orphee SA, i równieŝ nie wyłącznym dystrybutorem innych firm. Z powodu niewielkiego rozmiaru rynku białoruskiego zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty Kormej Diana o towary, które nie są dostępne w ofercie Grupy na innych rynkach. Ze względu na bariery biurokratyczne oraz długą obecność firmy na terenie Białorusi obserwujemy duŝe zainteresowanie współpracą z Kormej Diana ze strony światowych producentów testów i aparatury dla laboratoriów. Spółka istnieje od 1993 roku i aktualnie zatrudnia 11 osób. 5. Wyniki sprzedaŝy W I połowie 2009 roku skonsolidowana sprzedaŝ Grupy PZ CORMAY wyniosła tys. złotych i wzrosła o 32,5 % w stosunku do sprzedaŝy w analogicznym okresie roku 2008 kiedy wyniosła tys. złotych. SprzedaŜ jednostki dominującej PZ CORMAY S.A. w I połowie 2009 roku wzrosła w porównaniu ze sprzedaŝą osiągniętą w analogicznym okresie roku 2008 o 35 %, osiągając poziom tys. złotych, w I połowie roku 2008 sprzedaŝ wyniosła tys. złotych. SprzedaŜ krajowa spółki dominującej w I połowie 2009 roku wyniosła tys. złotych i wzrosła o 20 % w stosunku do wysokości sprzedaŝy osiągniętej w I połowie 2008 roku, natomiast sprzedaŝ na eksport wyniosła tys. złotych i wzrosła o 46 % w stosunku do sprzedaŝy w I połowie 2008 roku. Dział 5

6 eksportu podchodził jednak z pewną ostroŝnością do nowych klientów z uwagi na pogarszające się warunki ekonomiczne na rynkach światowych. Wzrost sprzedaŝy wywołany został głównie poprawiającą się sytuacją w słuŝbie zdrowia w Polsce oraz pierwszymi efektami dokonanej w 2007 roku rozbudowy działu sprzedaŝy krajowej, a takŝe inwestycjami w rozszerzenie oferty. W I połowie 2009 roku spółka zaleŝna Kormiej Rusłand SAZ był największym odbiorcą PZ Cormay S.A. Udział w obrotach ukształtował się w I połowie 2009 roku na poziomie 19% łącznych przychodów ze sprzedaŝy PZ CORMAY S.A. i 30% przychodów spółki PZ CORMAY S.A. ze sprzedaŝy eksportowej. SprzedaŜ na rynku rosyjskim w I połowie 2009 roku stanowiła 29% skonsolidowanej sprzedaŝy Grupy Kapitałowej w złotych. Udział ten spadł w porównaniu do danych w I połowie roku 2008 kiedy wyniósł 33%. SprzedaŜ Kormiej Rusłand SAZ na terenie Rosji w 2008 roku wyniosła tys RUB i wzrosła w stosunku do roku 2007 o 10 %, kiedy wyniosła tys RUB. Odpowiednio w złotych sprzedaŝ Kormiej Rusłand SAZ wyniosła tys. PLN i wzrosła o 18% w stosunku do I połowy roku 2008 kiedy wyniosła tys. PLN. Firma Kormiej Rusłand SAZ pracuje nad kolejnymi moŝliwościami zwiększenia sprzedaŝy na terenie Federacji Rosyjskiej poprzez udział w przetargach centralnych. Trzeba dodać, Ŝe w związku ze światowym kryzysem finansowym sytuacja gospodarcza w Rosji znacznie się pogorszyła. Kryzys ma wpływ na finansowanie system słuŝby zdrowia, co skutkuje zmniejszeniem się lokalnego rynku diagnostyki laboratoryjnej, a więc i ograniczeniem moŝliwości realizacji sprzedaŝy przez Kormiej Rusłand SAZ. W I połowie 2009 roku sprzedaŝ do spółki zaleŝnej Kormej Diana Sp. z o.o. ukształtowała się na poziomie 6,2% łącznych przychodów ze sprzedaŝy spółki PZ CORMAY S.A. i 10% przychodów ze sprzedaŝy eksportowej. SprzedaŜ Kormej Diana Sp. z o.o. w I połowie 2009 roku na terenie Białorusi wyniosła tys. BYR i wzrosła w stosunku do sprzedaŝy w I połowie roku 2008 o 6,7 %, kiedy wyniosła tys. BYR. Odpowiednio w złotych sprzedaŝ wyniosła tys. 6

7 PLN i wzrosła o 21% w stosunku do sprzedaŝy w I połowie roku 2008, kiedy wyniosła 961 tys. PLN. Zarząd przygląda się sytuacji na rynku rosyjskim i białoruskim. Obserwujemy moŝliwość dalszego zwiększania sprzedaŝy na terenie Rosji i Białorusi głównie poprzez zwiększenie sprzedaŝy produktów i towarów oferowanych przez Grupę PZ Cormay jak równieŝ poprzez poszerzenie oferowanego asortymentu o nowe towary z dziedzin takich jak cytologia i immunologia. Struktura asortymentowa sprzedanych produktów w Grupie PZ CORMAY kształtowała się następująco: Rok Biochemia Hematologia Elektroforeza Koagulogia Razem Struktura % 2008 I poł 78% 12% 7% 3% 100% 2009 I poł. 75% 15% 7% 3% 100% Spodziewamy się w całym 2009 roku zwiększenia udziału hematologii ze względu na zintensyfikowanie działań marketingowych na rynkach eksportowych, wprowadzenie do oferty nowych odczynników, wprowadzenie nowego aparatu dedykowanego do duŝych laboratoriów jak równieŝ ze względu na zatrudnienie dodatkowych serwisantów do aparatury hematologicznej. Główną grupą produktową pozostanie biochemia. Spółka spodziewa się dodatkowo wzmocnić sprzedaŝ odczynników biochemicznych poprzez instalacje oferowanego juŝ na terenie Polski analizatora BS400 dedykowanego do laboratoriów wykonujących powyŝej 100 tys. badań rocznie. Udział sprzedaŝy produktów w sprzedaŝy ogółem wyniósł 54%. Główną grupą towarów jest aparatura do biochemii i hematologii. SprzedaŜ i dzierŝawa aparatury stanowiła w I połowie roku 2009 około 21% sprzedaŝy ogółem w Grupie. Celem w latach roku jest sprzedaŝ lub umieszczenie u klientów na zasadzie dzierŝawy jak największej ilości aparatury, która będzie generowała w latach 7

8 następnych wzrost sprzedaŝy odczynników do biochemii i hematologii. Cel jest realizowany i obserwujemy w I połowie 2009 roku wzrastającą sprzedaŝ odczynników. Ceny produktów wykazują lekką tendencję spadkową, z uwagi na silną konkurencję. Aby zapobiec negatywnym skutkom spadających cen, spółka realizuje ciągły program obniŝki kosztów produkcji. PZ Cormay S.A. prowadzi równieŝ ciągłe renegocjacje cen surowców, co przekłada się na wysokość uzyskiwanych marŝ. W ocenie Zarządu, tendencje w zakresie produkcji i łącznej sprzedaŝy są wzrostowe, przy rosnącym poziomie kosztów sprzedaŝy, w szczególności zatrudnienia, oraz stabilnym poziomie cen średnich w euro oraz utrzymywanych zapasów. Produkcja w I połowie 2009 roku miała tendencję wzrostową, co związane było ze w wzrostem sprzedaŝy. Spodziewamy się wzrostu produkcji równieŝ w całym 2009 roku. 6. SprzedaŜ krajowa W I połowie roku 2009 nastąpił wzrost sprzedaŝy krajowej, o 20%, w porównaniu ze sprzedaŝą krajowa zrealizowaną przez PZ Cormay S.A. w analogicznym okresie 2008 roku, co spowodowane było przyjętą jeszcze w 2006 roku strategią rozwoju. Strategia zakładała wzrost sprzedaŝy krajowej w oparciu o trzy podstawowe branŝe: biochemia, hematologia oraz system próŝniowego pobierania krwi. W pierwszym półroczu łącznie zrealizowano 40 instalacji nowych aparatów w kraju i sprzedano 52 aparaty na eksport. W latach następnych baza zainstalowanych aparatów ma automatycznie generować przychody z odczynników i przyczyniać się do poprawy rentowności sprzedaŝy. Wzrost sprzedaŝy biochemii w I półroczu roku 2009 wyniósł 33,6 %. Zanotowaliśmy teŝ dynamiczny wzrost sprzedaŝy próŝniowego systemu pobierania krwi o 18,9% w stosunku do 2007 roku. Nastąpił niestety spadek sprzedaŝy hematologii w I półroczu roku 2009 o 10,5% w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku. 8

9 Odnotowany wzrost sprzedaŝy krajowej związany jest równieŝ z poprawiającą się sytuacją na polskim rynku diagnostyki laboratoryjnej. Spółka szacuje, Ŝe rynek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce rozwijał się w I półroczu roku 2009 roku w tempie 9%. Wzrost sprzedaŝy był takŝe efektem działań rozwojowych dokonanych przez spółkę w latach 2007 i Główny pozytywny wpływ na wzrost sprzedaŝy miało zatrudnienie nowych specjalistów - Product Managerów odpowiedzialnych za działalność w zakresie biochemii i hematologii. Spółka rozwinęła równieŝ dział serwisu i aplikacji. Zatrudniono dodatkowych inŝynierów serwisu i powiększono zespół przedstawicieli handlowych. Grupa PZ Cormay zamierza oprzeć wzrost sprzedaŝy krajowej latach na oferowaniu analizatorów wysokiej prędkości w dziedzinie biochemii i analizatorów nowej generacji z automatycznym podajnikiem próbek w dziedzinie hematologii. Spółka wprowadza równieŝ gamę nowych odczynników do biochemii i hematologii, które uzupełnią ofertę firmy. 7. Eksport Grupa PZ CORMAY kontynuuje ekspansję eksportową na rynki Europy Zachodniej Wschodniej i rynki azjatyckie, jaka została zapoczątkowana przez jej poprzedniczkę, Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY. Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY rozpoczęło ekspansję eksportową na początku lat 90. ubiegłego stulecia. W tym celu stworzono m.in. firmy Kormiej Rusłand w Moskwie i Kormej Diana na Białorusi, co miało miejsce w roku Dzięki działalności tych firm produkty PZ Cormay S.A. są dobrze znane na rynkach rosyjskim i białoruskim, co jest zwłaszcza istotne w odniesieniu do bardzo szybko rozwijającego się w ostatniej dekadzie rynku rosyjskiego. PZ Cormay S.A. naleŝy do liderów na rosyjskim rynku diagnostycznym. Warto podkreślić, Ŝe płatności z rynku rosyjskiego nadchodzą z wyprzedzeniem, co jest dodatkowym silnym punktem Kormiej Rusłand. Na innych rynkach firma PZ Cormay SA jest reprezentowana przez dystrybutorów. Do najwaŝniejszych rynków eksportowych, poza Rosją, naleŝą Turcja, Białoruś, 9

10 Rumunia, Ukraina, Szwecja, Indie. W Europie Zachodniej PZ Cormay S.A. eksportuje do Austrii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Wśród pozostałych krajów europejskich do waŝniejszych odbiorców produktów PZ Cormay S.A. naleŝą Bułgaria, Słowacja i Łotwa. Spółka rozwija takŝe eksport do krajów Bliskiego Wschodu, w tym m. in. na ekskluzywny rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Jordanii i Egiptu. WaŜnym obszarem eksportowym jest teŝ Daleki Wschód, gdzie dobrze rozwija się sprzedaŝ na rynek Korei Południowej. W 2008 roku Spółka rozpoczęła sprzedaŝ na nowych rynkach takich jak Kazachstan, Algeria, Libia, Wietnam. W planach jest teŝ rozwój eksportu do Chin, Tajlandii, Uzbekistanu, AzerbejdŜanu, Armenii oraz krajów Ameryki Południowej. W tym celu Zarząd zdecydował o wprowadzeniu nowej normy jakości ISO dotyczącej produkcji wyrobów medycznych oraz normy jakości ISO dotyczącej zarządzania środowiskiem w zakładzie pracy. PowyŜsze certyfikaty jakości są wymagane na niektórych rynkach oraz ugruntują renomę produktów oferowanych przez PZ CORMAY S.A. Spółka wprowadziła do oferty, w drugiej połowie 2008 roku, całą gamę nowych odczynników do hematologii. W rezultacie firma zebrała zwiększone zamówienia eksportowe w I półroczu roku 2009 w dziedzinie hematologii. W celu dalszego zwiększania obecności firmy na rynkach eksportowych Zarząd spółki dominującej wynegocjował w I półroczu roku 2009 nowe umowy dystrybucyjne w zakresie aparatury i testów do hematologii, cytologii i parazytologii. Według Zarządu tempo rocznego wzrostu rynku diagnostyki laboratoryjnej (IVD In Vitro Diagnostics) kształtowało się w I półroczu roku 2009 na poziomie wartościowym zbliŝonym do 9% na terenie Polski i 4-6 % w skali światowej. 8. Wyniki finansowe. W I połowie roku 2009 Grupa PZ CORMAY osiągnęła zysk netto na poziomie tys. złotych, co oznacza rentowność netto na poziomie 8,75%. Zysk brutto wyniósł tys. złotych, natomiast zysk brutto na poziomie sprzedaŝy tys. złotych. Oznacza to, Ŝe grupa osiągnęła dobre wyniki dzięki działalności podstawowej. 10

11 PoniŜej w tabeli przedstawione są podstawowe dane finansowe za I połowę roku 2009 wraz z danymi porównawczymi. Podstawowe dane finansowe w tys. zł. półrocze / 2009 półrocze /2008 SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKTYWA TRWAŁE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO KAPITAŁ WŁASNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY TOWARÓW PRODUKTÓW I USŁUG ZYSK NETTO ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) BRUTTO PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZOBOWIĄZANIA I REZERWY KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZOBOWIĄZANIA I REZERWY DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKCJE ZWYKŁE.WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO LICZBA AKCJI (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ( w zł. ) 0,13 0,06 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ,73 1,60 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego SUMA BILANSOWA (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKTYWA TRWAŁE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO KAPITAŁ WŁASNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY TOWARÓW PRODUKTÓW I USŁUG ZYSK NETTO ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK (STRATA) BRUTTO PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

12 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO AKCJE ZWYKŁE.WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO LICZBA AKCJI (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ( w zł. ) 0,11 0,05 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC PÓŁROCZA BIEśĄCEGO ROKU OBROTOWEGO 2009/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO ,62 1,52 9. Sytuacja finansowa Sytuacja finansowa Grupy była dobra w I półroczu roku Po pierwsze w 2008 roku przeprowadziliśmy emisję akcji serii D, co umoŝliwiło powiększenie kapitałów własnych Grupy i rozwój działalności w 2008 roku oraz w I półroczu roku Dodatkowe środki finansowe pozwoliły spółce na zintensyfikowanie działań marketingowych, wprowadzenie do oferty nowych produktów, zatrudnienie dodatkowych specjalistów w dziale badań i rozwoju, dziale sprzedaŝy oraz w dziale serwisu. Kapitał własny na 30 czerwca 2009 roku wyniósł tys. złotych, w odniesieniu do końca poprzedniego roku obrotowego zwiększył się o kwotę tys. złotych. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres obrotowy wykazał na dzień 30 czerwca 2009 zmniejszenie stanu środków pienięŝnych netto o kwotę tys. złotych. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę tys. złotych. PoniŜej przedstawiono w tabeli podstawowe wskaźniki rentowności i płynności dla Grupy PZ CORMAY na 30 czerwca 2009 i 2008 roku. wskaźniki Wskaźniki rentowności wyniosły: rentowność sprzedaŝy brutto 11,06% 5,94% rentowność sprzedaŝy netto 8,75% 4,48% 12

13 rentowność kapitału własnego ( za 6 miesięcy ) 7,50% 4,40% rentowność majątku ( za 6 miesięcy ) 5,30% 2,85% Wskaźniki płynności osiągnęły poziom odpowiednio: wskaźnik płynności bieŝącej 2,44 1,87 wskaźnik płynności szybkiej 1,07 0,72 Wskaźnik globalnego zadłuŝenia na dzień bilansowy wyniósł 30% ( odpowiednio 35,3% na dzień ), co wskazuje na wysoki udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności grupy kapitałowej. Spodziewamy się w całym 2009 roku poprawić wskaźniki rentowności w stosunku do osiągniętych w 2008 roku. Grupa dzięki przeprowadzeniu publicznej emisji akcji serii D posiada środki, z których zamierza sfinansować strategię rozwoju, co będzie skutkowało poprawą wskaźników rentowności w 2009 roku. Dalsze pozytywne efekty podwyŝszenia kapitałów własnych są spodziewane w roku Poprzez wykorzystanie do końca 2009 roku w całości środków uzyskanych z emisji akcji serii D obniŝeniu mogą ulec na koniec 2009 roku wskaźniki płynności. W latach duŝą część środków pozyskanych z emisji akcji serii B, C i D zainwestowaliśmy w zakup aparatury diagnostycznej w celu dzierŝawy na rzecz klientów. Widać to w zwiększonej wartości rzeczowych środków trwałych na koniec 2008 roku. DoposaŜyliśmy takŝe laboratoria w dziale Badań i Rozwoju. W 2009 roku zamierzamy dalej inwestować w kontrakty dzierŝawy aparatury, co ma nam zapewnić wzrost sprzedaŝy odczynników na rynku krajowym. Grupa PZ CORMAY nie dokonała w 2008 roku Ŝadnych powaŝnych inwestycji długoterminowych, które przekraczałyby 10% kapitałów własnych na dzień bilansowy. Prowadzone inwestycje długoterminowe to projekty badawcze nad nowymi odczynnikami i substancjami chemicznymi, których termin realizacji nie przekracza 3 lat. Krótkoterminowe projekty inwestycyjne powinny zakończyć się w 2010 roku. W I połowie 2009 roku nakłady inwestycyjne na krótkoterminowe prace badawcze wyniosły ,67zł. Nakłady inwestycyjne na długoterminowe prace badawcze wyniosły na 30 czerwca ,44zł. Prace badawcze mają za zadanie stworzenie nowych technologii produkcji odczynników w dziedzinie biochemii 13

14 i hematologii. Nowe technologie mają zapewnić Grupie PZ CORMAY w przyszłości przewagę konkurencyjną oraz wzrost sprzedaŝy. Zarząd Spółki dominującej szacuje, Ŝe uzupełnienie oferty poprzez wprowadzenie do produkcji nowych odczynników opartych o własne technologie w biochemii i hematologii spowoduje wzrost marŝy brutto w Spółce o 100 % w przeciągu następnych 3 lat. Stan inwestycji długoterminowych i obejmuje wartość udziałów w Spółce KORMEJ DIANA (Białoruś) oraz akcji w Spółce KORMIEJ RUSŁAND (Rosja) wniesionych do Spółki jako aport niepienięŝny. śadna ze spółek grupy w 2008 nie posiadała ani nie posiada kontraktów terminowych czy opcji na zakup lub sprzedaŝ walut zagranicznych. 10. Ryzyka Do głównych ryzyk w działalności moŝna zaliczyć: Ryzyko kursowe związane z działalnością eksportową Grupy. Ujemnie na marŝe w złotych wpływa umacniająca się złotówka, podczas gdy cały eksport spółka realizuje w euro. Ryzyko polityczne związane z eksportem do Rosji i Białorusi. SprzedaŜ na terenie Rosji i Białorusi stanowi w sumie około 36% przychodów Grupy, co uzaleŝnia spółkę od sprzedaŝy na tych rynkach. Ryzyko polityczne w Rosji i Białorusi. Lokalne władze często zmieniają przepisy dotyczące importu produktów i towarów z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej. Ryzyko związane z rosnącymi kosztami zatrudnienia w Polsce. Spółka zauwaŝa presję ze strony kosztów zatrudnienia, co moŝe być dodatkowym obciąŝeniem w 2009 roku. Ryzyko związane z ewentualnymi zmianami w przepisach dotyczących podatków, ceł i ubezpieczeń. Zmiany systemu podatkowego oraz często występujące róŝnice w interpretacji przepisów prawa podatkowego, mogą w praktyce powodować występowanie niejasności w przepisach podatkowych. Ryzyko związane z kryzysem finansowym. Problemy gospodarcze krajów, do których Grupa sprzedaje swoje produkty i towary, zwiększają ryzyko działalności na danych rynkach. 14

15 Ryzyko związane z kursami walutowymi. Szybko zmieniające się kursy walutowe krajów, do których kierowana jest sprzedaŝ Grupy, mogą spowodować problemy z wypłacalnością odbiorców. Ponadto największy duŝy wpływ na wyniki Grupy PZ CORMAY ma kurs notowania złotówki. Grupa realizuje około 52% sprzedaŝy w euro. Nadmierne wzmocnienie złotego powoduje wzrost kosztów działalności w stosunku do przychodów w euro. 11. Rozwój W 2008 roku jednostka dominująca Grupy PZ CORMAY zarejestrowała około 65 nowych produktów w dziedzinie biochemii i 4 w hematologii. Planujemy do końca 2009 roku wprowadzić około 20 nowych produktów w biochemii; będą to gotowe zestawy do analizatorów wysokiej wydajności, odczynniki do badań substancji odurzających oraz badań związanych z monitorowaniem leków. Zamierzamy równieŝ opracować i wprowadzić do produkcji nowe odczynniki hematologiczne do 22 i 26 parametrowych analizatorów hematologicznych. Grupa PZ Cormay wprowadziła do oferty na terenie Polski analizator biochemiczny BS 400, który pozwoli Spółce w 2009 roku wejść do największych klientów wykonujących powyŝej 100 tys. badań rocznie, co moŝe się przyczynić do wzrostu sprzedaŝy w latach Wprowadzenie aparatu BS 400 do oferty wiązało się z powiększeniem zespołu sprzedaŝy krajowej. Zarząd PZ Cormay spodziewa się w 2009 roku zwiększonych kosztów sprzedaŝy w związku z wprowadzeniem nowej oferty. Powiększono siatkę serwisantów oraz liczebność przedstawicieli handlowych. Zainwestowaliśmy równieŝ w informatyczny system zarządzania sprzedaŝą CRM. W II połowie 2008 roku Grupa PZ Cormay rozpoczęła realizację szerokiego programu rozwoju na lata Strategiczne cele programu to : - rozszerzenie oferty o własny sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej: Spółka przygotowała wspólnie z partnerem zagranicznym projekt budowy i wdroŝenia do produkcji nowego analizatora biochemicznego. Spółka złoŝyła w kwietniu 2009 roku wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych z programu Innowacyjna Gospodarka ; 15

16 - wprowadzenie do oferty generycznych linii odczynnikowych do aparatów Hitachi i Olympus - dostawców sprzętu do największych światowych laboratoriów medycznych; - rozwój systemu dzierŝawy aparatów diagnostycznych na rzecz laboratoriów; - wprowadzenie zewnętrznego systemu kontroli jakości; - rozwój zintegrowanego systemu informatycznego dedykowanego dla laboratoriów medycznych. PowyŜszy program rozwojowy miał być finansowany ze środków pozyskanych z rynku publicznego w związku z emisją akcji serii D. JednakŜe przydzielono jedynie akcji nowej serii na ogólna sumę oferowanych akcji nowej serii D. W związku z powyŝszym Zarząd wnioskował do WZA o przeprowadzenie następnej emisji akcji w celu sfinansowania strategii rozwoju Spółki. WZA w dniu 30 czerwca 2009 roku przyjęło uchwałę w sprawie przeprowadzenia emisji do maksymalnie akcji serii E bez prawa poboru. Grupa rozszerzyła w 2009 roku gamę oferowanych produktów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej o analizatory i testy do badań cytologicznych produkowanych przez NOVACYT SA oraz o aparaturę do barwienia próbek produkcji ORPHEE SA. Spółka PZ CORMAY S.A. w dniu podpisała z ORPHEE SA umowy dotyczące dystrybucji aparatury i testów do badań cytologicznych produkowanych przez NOVACYT SA oraz dystrybucji aparatów do barwienia próbek produkcji ORPHEE SA. Umowy z dnia 8 kwietnia 2009 dotyczą sprzedaŝy produktów NOVACYT S.A. i ORPHEE S.A na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Litwy, Łotwy, Estonii, AzerbejdŜanu i Armenii. Po dacie bilansu nie wystąpiły inne istotne zdarzenia w spółce. 12. Rynek Dziś nie tylko polski, ale i światowy rynek diagnostyki In vitro podzielony jest pomiędzy największe globalne koncerny farmaceutyczne, Abbott, Roche, Olympus. Jednak juŝ dziś oferta PZ Cormay jest porównywalna jeśli chodzi o jakość i róŝnorodność, zaś ceny naszych produktów są mocno konkurencyjne w porównaniu z gigantami. Dzięki temu stopniowo powiększamy nasz udział w rynku, kolejne 16

17 laboratoria przechodzą na nasze odczynniki. Skutecznym posunięciem było połoŝenie nacisku na dystrybucję aparatury diagnostycznej dedykowanej do naszych testów; ich obecność w laboratoriach generuje naturalny popyt na nasze produkty. 13. Istotne wydarzenia po dacie bilansu. Nie wystąpiły 14. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami. PZ Cormay S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, w skład której według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wchodziły następujące podmioty: 1) KORMEJ DIANA Sp. z o.o. Forma prawna: KORMEJ DIANA Spółka z o.o. Siedziba: Mińsk, Białoruś Przedmiot działalności : Handel hurtowy PZ Cormay S.A. jest właścicielem 98,5 % udziałów spółki KORMEJ DIANA, co daje 98,5 % udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników oraz 98,5.% udziału w kapitale zakładowym. 2) KORMIEJ - RUSŁAND S.A. Zamknięta Forma prawna: KORMIEJ - RUSŁAND S.A. Zamknięta Siedziba: Moskwa, Rosja Przedmiot działalności : Handel hurtowy techniką medyczną PZ Cormay S.A. jest właścicielem 100% udziałów spółki KORMIEJ - RUSŁAND S.A. Zamknięta, co daje 100 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% udziału w kapitale zakładowym. 3) CORMAY AG z siedzibą w Księstwie Liechtenstein. Spółka PZ CORMAY S.A. jest zaleŝna od CORMAY AG. Forma prawna: CORMAY Aktiengesellschaft spółka akcyjna Siedziba: Vaduz, Liechtenstein, Przedmiot działalności: Handel hurtowy 17

18 Cormay AG posiada 59,7% akcji PZ CORMAY S.A, a więc jest podmiotem dominującym. Dane finansowe PZ Cormay S.A. nie są konsolidowane z Cormay AG. 4) TT Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach. Spółka jest powiązana z uwagi na fakt, Ŝe główny akcjonariusz Emitenta spółka CORMAY AG posiada 75 % udziałów TT Management Sp. z o.o. Ponadto Prezes Zarządu emitenta Tomasz Tuora jest członkiem Rady Nadzorczej TT Management Sp. z o.o. 5) Trust Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka jest powiązana z uwagi na fakt, Ŝe główny Prezes Zarządu i akcjonariusz Emitenta Tomasz Tuora posiada 50 % udziałów Trust Broker Sp. z o.o. Ponadto Prezes Zarządu emitenta Tomasz Tuora jest członkiem Zarządu Trust Broker Sp. z o.o. 15. Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości). Na dzień roku spółki z Grupy PZ Cormay nie posiadała Ŝadnych papierów wartościowych ani innych instrumentów finansowych. Spółka dominująca PZ CORMAY S.A. posiada nieruchomość w Maryninie pod Lublinem gdzie mieści się zakład produkcyjny. Wartość księgowa nieruchomości na dzień wynosiła netto zł. 16. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta na warunkach innych niŝ rynkowe. Wszystkie transakcje spółek z Grupy PZ CORMAY są realizowane na warunkach rynkowych. 17. Informacja o umowach dotyczących kredytów i poŝyczek zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku. Spółka dominująca PZ CORMAY spłaciła w I półroczu 2009 dwa kredyty na zakup pojazdów mechanicznych w ramach promocji 50/50: 18

19 -kredyt w wysokości 27 tys zł, kredytodawca Volkswagen Bank Polska, zawarty , spłacony ; -kredyt w wysokości 29 tys zł, kredytodawca Volkswagen Bank Polska, zawarty ,spłacony ; Spółki z Grupy PZ CORMAY nie zaciągnęły kredytów w tym okresie, jedynie spółka PZ CORMAY S.A. przedłuŝała juŝ istniejące umowy kredytowe. Nie miało miejsca równieŝ w I połowie 2009 roku wypowiedzenie kredytu lub poŝyczki. 18. Informacja o poŝyczkach udzielonych w danym roku obrotowym. Spółka dominująca w Grupie udzieliła w I połowie 2009 następujących poŝyczek: PoŜyczkobiorca Data umowy Zaciągnięta kwota poŝyczki Kwota poŝyczki na dn Spłacona w tyś. kwota poŝyczki Oprocentowanie Termin zwrotu Zabezpieczenie TT Management Sp. z o.o % w skali roku Weksel in blanco z klauzulą bez protestu TT Management Sp. z o.o WIBOR 1M +3% w skali roku Weksel in blanco z klauzulą bez protestu K2 Consulting Tomasz Tuora % w skal roku Razem Weksel in blanco z klauzulą bez protestu 19. Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym Grupa PZ CORMAY nie udzieliła Ŝadnych gwarancji ani poręczeń w I połowie 2009 roku. TT Management Sp. z o.o. udzieliła Spółce dominującej PZ CORMAY S.A. poręczenia poprzez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w formie hipoteki kaucyjnej do kwoty tys. zł na nieruchomości TT Management Sp. z o.o., wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego Spółce PZ CORMAY przez Bank PEKAO S.A. na kwotę 700 tys. zł. 19

20 20. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania a działalności. Spółka dominująca w Grupie PZ CORMAY przeprowadziła w 2008 roku publiczną emisję akcji serii D. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone wyniosła sztuk akcji. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: ,60 zł. Łączne koszty emisji, które są znane Spółce PZ CORMAY wyniosły ,31 zł. Ze środków uzyskanych z emisji Grupa PZ CORMAY zamierza realizować najwaŝniejsze elementy swojej strategii rozwoju opisanej w prospekcie emisyjnym oraz w pkt. 11 pt Rozwój. Grupa PZ CORMAY dotychczas wykorzystała środki finansowe pozyskane ze emisji na następujące cele: - wykorzystanie wpływów pienięŝnych z emisji na rozbudowę zakładu produkcyjnego. W ramach pozyskanych środków spółka dominująca w Grupie PZ CORMAY zakupiła nowe pompy do dozowania odczynników, urządzenie do automatycznego przygotowania rozmazów i inne urządzenia słuŝące do bieŝącego utrzymania zakładu produkcyjnego. W dalszym ciągu przewidywana jest rozbudowa zakładu produkcyjnego spółki dominującej. W chwili obecnej prowadzone są uzgodnienia i konsultacje z projektantami dotyczące moŝliwej rozbudowy zakładu. - wykorzystanie wpływów pienięŝnych z emisji na rozwój sprzedaŝy eksportowej. Grupa PZ CORMAY zintensyfikowała działalność marketingową w celu pozyskani nowych eksportowych rynków zbytu. Spółka dominująca uczestniczyła w wielu imprezach targowych w branŝy, gdzie nawiązano nowe kontakty handlowe. W roku 2009 oraz w ostatnim kwartale 2008 Grupa PZ CORMAY była obecna miedzy innymi na targach Medica w Dusseldorfie, ArabHealth w Dubaju, Zdrovohranienie w Moskwie. W celu rozwoju sprzedaŝy oraz zwiększenia konkurencyjności i terminowości dostaw Spółka dominująca w Grupie PZ CORMAY zwiększyła zapasy surowców produkcyjnych i towarów handlowych. - rozwój nowych produktów 20

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Spółki. Pozycja rynkowa. Wyniki finansowe. Strategia rozwoju. Publiczna oferta. Podsumowanie Agenda Charakterystyka Spółki Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju Publiczna oferta Podsumowanie 1 Władze Spółki Tomasz Tuora Prezes Zarządu Barbara Tuora - Wysocka Członek Zarządu Profil

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A.

DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. DANE OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2006 ROKU EUROFILMS S.A. I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2006 r. Kwartalny raport oraz sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za marzec 2015 roku

Raport miesięczny za marzec 2015 roku Raport miesięczny za marzec 2015 roku www.biomaxima.com Strona 1 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE.2008 Grunty, budynki i budowle Środki transportu Maszyny i urządzenia Pozostałe Środki trwałe w budowie Razem Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 30.09.10r w tys. zł 01.01.09 r do 30.09.09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.

III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. III. Pozostałe informacje zgodnie z 91 ust. 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. 1. Wybrane dane finansowe na dzień 30.06.2007 r., zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZBUD T&R S.A. 1. Podstawowe informacje o Spółce Nazwa (firma): Pozbud T&R Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Województwo siedziby: Wielkopolska Siedziba: Luboń

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO WIELTON S.A. ZA II KWARTAŁ 2008 r. WIELUŃ 04.08.2008 DANE FINANSOWE (w mln zł): WPROWADZENIE: II KW. 2008r. II KW. 2007r. PRZYCHODY 103,4 92,2 ZYSK NETTO 19,4

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2006 do 31 marca 2007 Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za IV kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ: GRUPA FINANSOWA PREMIUM S.A. Z/S W KATOWICACH (GF PREMIUM) ORAZ PREMIUM INWESTYCJE SP. Z O.O. Z/S W KATOWICACH (Premium Inwestycje)

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres 01 01 2010 do 31 12 2010 PODSTAWOWE INFORMACJE AKT ZAŁOŻYCIELSKI Spółka Akcyjna PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSzSzSSzzSSS SSSzSSSSSSSSSSSSSSSS SSSzSSSzSSzSSSzzzzSSSSSS S (Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2010 do 30.06.2010) Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za okres 01.01.2010 30.06.2010

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Cała prawda w jednej kropli. Warszawa, 12.03.2012

Cała prawda w jednej kropli. Warszawa, 12.03.2012 Cała prawda w jednej kropli Warszawa, 12.03.2012 (R)ewolucja Grupy Cormay Agenda: 1. Grupa Cormay obecnie Zakres działalności Globalna obecność Rozwój organiczny 2. Omówienie wyników finansowych 3. Rewolucyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2012 r. 1 za 2012 r. I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2012 r. W roku 2012 Spółka utrzymała swoją mocną pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano 19,5% wzrost sprzedaży oraz wypracowano zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku EO NETWORKS S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku 15 maja 2012 roku 1. Informacje ogólne : Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005

Aneks nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 2007 2006 2005 Aneks nr 2 Do Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 23 października 2008 r. decyzją nr DEM/410/78/35/08 dla oferty publicznej Akcji Serii E oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2010r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo