Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach Polkowice, ul. Lipowa Polkowice OPS.PS JB Zapytanie ofertowe W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zmn.). Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Realizacja voucherów (talonów) na samodzielny zakup usługi społecznych (Usługi społeczne rozumiane są jako: usługi stomatologiczne) dla 23 uczestników projektu pt. Nowe umiejętności nowe możliwości aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia współfinansowanego przez Unię Europejską. CPV usługi stomatologiczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. Załączniki: 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.Formularz ofertowy 3.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 4.Oświadczenie o wykonaniu zamówienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach mgr Beata Puławska

2 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: realizacji Voucherów (talonów) społecznych zdrowotnych w ramach projektu pt. Nowe umiejętności nowe możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 1. Zakres oferty Oferta powinna zawierać szczegółowy opis usług zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz informację o cenie brutto poniższych usług: Okres realizacji voucherów od podpisania umowy do 15 listopada 2014 roku W przypadku zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy -filia we Wrocławiu na przedłużenie projektu okres realizacji zadania wydłuży się do 15 grudnia 2014 roku Ilość Uczestników projektu: maksymalnie 23 osoby minimalnie 13osób Ilość voucherów : minimalnie 13 sztuk - maksymalnie 92 sztuk Wartość jednego vouchera mogącego obejmować jeden lub kilka zabiegów/ badań stomatologicznych będzie zróżnicowana i dostosowana do potrzeb uczestników projektu oraz przedstawionej przez oferenta propozycji, nie przekraczając kwoty 250,00 zł. Wartość voucherów wydanych i zrealizowanych dla jednego uczestnika projektu: minimalnie 250,00 zł. maksymalnie 1000,00 l.p. Rodzaj jednego zabiegu badania stomatologicznego 1. Wypełnienie zęba kanałowe 1 kanał 2. Wypełnienie zęba kanałowe 2 kanał 3. Wypełnienie zęba kanałowe wielokorzeniowe 5. odbudowa zęba pow. duża 7. odbudowa zęba pow. mała Cena brutto Uwagi

3 8. Znieczulenie zęba do leczenia nasiękowe 9. Znieczulenie zęba do leczenia przewodowe 10. Wypełnienie zęba materiałem światło utwardzalnym powierzchnia mała 11. Wypełnienie zęba materiałem światło utwardzalnym powierzchnia duża 12. Lakowanie zębów 1 ząb 15. RTG zęba 19. Usuwanie osadu 20. Proteza całkowita górna 21. Proteza całkowita dolna 23. Most porcelanowy (1 punkt) 24. proteza częściowa górna lub dolna 25. Porada stomatologiczna 26. Usunięcie zęba 27. Znieczulenie chirurgiczne 28. Usunięcie poprzez dłutowanie zew. 29. Usunięcie poprzez dłutowanie wew. 30. usunięcie chirurgiczne "ósemki" 31. Proteza szkieletowa 32. korona ceramiczna na podstawie metalowej Dodatkowe informacje: Każdy z (maksymalnie 23 osoby minimalnie 13osób) uczestników projektu otrzyma minimum jeden a maksimum cztery vouchery imienne na samodzielny zakup usług społecznych. Ilość wydanych voucherów na jedną osobę będzie uzależniona od środków przeznaczonych na aktywizację społeczną i potrzeb uczestnika projektu. Wartość jednego vouchera nie przekroczy kwoty 250,00 zł, natomiast łączna wartość voucherów przeznaczonych na jednego uczestnika przy założeniu zrealizowanych maksymalnie czterech szt. voucherów nie przekroczy 1000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na voucherze następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika projektu oraz data ważności, logotypy z logotypów unijnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL (4 luty 2009 biorąc pod uwagę uaktualnienia) dostępnych na stronie internetowej i logo Projektu dostarczonego przez Zamawiającego.

4 Voucher może być wykorzystany przez uczestnika projektu tylko na ustalone usługi i nie może być wymieniany na środki pieniężne. Voucher jest ważny do określonego dnia i nie ma możliwości przedłużenia terminu jego ważności. Uczestnik projektu chcący skorzystać z vouchera jest zobowiązany do wcześniejszego umówienia terminu wizyty z wykonawcą. Rejestracja / rezerwacja terminu wizyty musi się odbyć najpóźniej na 14 dni przed końcem terminu ważności vouchera. W przypadku nie dotrzymania w/w terminu świadczący usługi nie jest zobowiązany do zagwarantowania możliwości realizacji vouchera. Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją vouchera musi nastąpić nie później niż na 24 godzin przed jej terminem, drogą telefoniczną bądź osobiście. W przypadku nie odwołania wizyty lub odwołania jej później niż w terminie określonym w punkcie poprzednim, voucher traci ważność i musi zostać zwrócony do biura projektu, chyba że świadczący usługi zdecyduje inaczej. Uczestnik projektu jest zobowiązany do zgłoszenia się na termin wizyty wraz z voucherem. Uczestnik projektu zostawia zrealizowany voucher usługodawcy. Po zrealizowaniu usługi wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej adnotacji na odwrocie vouchera w treści Zrealizowano: z wypisanymi zrealizowanymi zabiegami ; data...; podpis usługodawcy i zachowania go w dokumentacji. W przypadku utraty w tym kradzieży lub zniszczenia vouchera, które uniemożliwia jego realizację, uczestnik projektu jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do biura projektu. W przypadku potwierdzenia nie wykorzystania utraconego vouchera uczestnik otrzyma voucher zastępczy. Nie zgłoszenie utraty vouchera spowoduje obciążenie uczestnika projektu jego kosztami. 2. Cena W ofercie prosimy o podanie ceny brutto za każdy rodzaj badania/zabiegu stomatologicznego. 3. Kryteria dostępu Oferta kierowana jest do oferentów spełniających łącznie kryteria: Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i wyborem Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

5 b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada prawo do wykonywania zawodu lub wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Posiadające Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Oferent przedstawi oświadczenie, iż posiada więcej niż dwuosobowe zaplecze kadrowe. Ponadto do oferty należy dołączyć: Informacja gdzie znajduje się gabinet stomatologiczny, w którym będą świadczone usługi stomatologiczne (dokładny adres, nr telefonu, faksu), wskazanie godzin i dni przyjęć pacjentów Wszystkie dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji. W przypadku załącznika w formie kserokopii, każda kopiowana strona musi być opatrzona klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty oraz opatrzoną jej imienną pieczątką (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis).

6 4. Wybór Wykonawcy Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po przeliczeniu wszystkich jednostkowych cen brutto za badania / zabiegi stomatologiczne okaże się najbardziej korzystna 5. Sposób i termin składania ofert Oferty należy dostarczyć do r. do godz drogą pocztową lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 2, Polkowice. Oferty prosimy przesyłać wyłącznie na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 2. Dodatkowych informacji udziela Kataryna Zalewska, Magdalena Szymaszek (tel. 76/ ), O terminowym zgłoszeniu oferty decyduje data jej wpłynięcia do Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie, iż zabiegi nie będą refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Opis doświadczenia Wykonawcy (dotyczy osób prawnych) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia powyższych informacji. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dn o godz. 10:30

7 7. Formy płatności Płatność za usługę w ramach voucherów nastąpi przelewem po ich wykonaniu, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonymi, zrealizowanymi talonami, poświadczonymi przez usługodawcę oraz uczestnika projektu. Termin płatności może ulec przesunięciu w przypadku nieterminowego uzyskania przez Zleceniodawcę środków na realizację zadania przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. W takim przypadku strony ustalają termin płatności na 14 dni od dnia wpływu w/w środków na rachunek bankowy Zleceniodawcy. Okres związania z ofertą : 30 dni ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Numer telefonu: Nazwa i adres oferenta... (miejscowość i data)

8 Numer faxu:... Numer REGON:... Numer NIP:... Numer konta bankowego:... OFERTA Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację voucherów zdrowotnych stomatologicznych dla uczestników projektu p.n. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia. 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zaproszeniem do składania ofert za cenę: 2. Termin wykonania zamówienia: Okres realizacji voucherów od podpisania umowy do 15 listopada 2014 roku W przypadku zgody Dolnośląskiego Urzędu Pracy filia we Wrocławiu na przedłużenie projektu okres realizacji zadania wydłuży się do 15 grudnia 2014 roku 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty złożenia oferty. 4. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone z zaproszeniu do składania oferty. 5. Oświadczenie, iż zabiegi nie będą refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu uniknięcia podwójnego finansowania 6. Integralną częścią oferty stanowią następujące dokumenty: (podpis oferenta lub podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania oferenta) ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Dane teleadresowe Wykonawcy

9 Dotyczy zapytania ofertowego nr w ramach projektu pt. Nowe umiejętności nowe możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany(a)..... oświadczam, że nie jestem/wykonawca 1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pieczęć Oferenta ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1 Nie potrzebne usunąć lub skreślić. OŚWIADCZENIE O wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

10 Składając ofertę w postępowaniu na realizację voucherów zdrowotnych dla uczestników projektu p.n. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do składania ofert....,dnia podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo