Raport roczny R 2007 (rok)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny R 2007 (rok)"

Transkrypt

1 TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2007 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. zawierający sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie: zł data przekazania: 5 luty 2008 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA... (pełna nazwa emitenta) TP SA Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Twarda (ulica) (numer) (telefon) (fax). telekomunikacja.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE rok / 2007 rok / 2006 rok / 2007 rok / 2006 I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk (strata) operacyjny III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV. Zysk (strata) netto V. Zysk (strata) netto na akcję (w zł / EUR) 0,61 0,75 0,16 0,19 VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) ( ) X. Zmiana stanu środków pieniężnych netto ( ) ( ) (36 804) ( ) stan na stan na stan na stan na XI. Aktywa obrotowe XII. Aktywa trwałe XIII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży XIV. Aktywa razem XV. Zobowiązania krótkoterminowe XVI. Zobowiązania długoterminowe XVII. Kapitały własne XVIII. Kapitał akcyjny W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2007 roku i 2006 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla Euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2007 roku i 2006 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2007 roku i 2006 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 1 Euro 31 grudnia grudnia 2006 Bilans 3,5820 PLN 3,8312 PLN Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 3,7768 PLN 3,8991 PLN Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 List Prezesa do Akcjonariuszy TP 2007: Odporność na utrzymujące się trudne warunki rynkowe Pomimo dobrej kondycji polskiej gospodarki, według naszych szacunków wzrost rynku usług telekomunikacyjnych w 2007 roku nie przekroczył 1,4% pod względem wartości (w porównaniu ze wzrostem o 5,2% w 2006 roku). W 2007 roku Grupa TP po raz kolejny dowiodła, że radzi sobie coraz lepiej pod względem elastyczności, koncentracji wysiłków i szybkiego reagowania na zmiany. Nasze wyniki okazały się stosunkowo odporne na skutki decyzji regulacyjnych: wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej o 7,1% oraz usług szerokopasmowego dostępu do internetu o 5,1% (oba te segmenty generalnie nie podlegają regulacji) przyczyniły się do ograniczenia skutków spadku przychodów z usług telefonii stacjonarnej o 11,5%. Wykorzystując lepszą od przewidywań sytuację na rynku w czwartym kwartale (w porównaniu z czwartym kwartałem 2006 roku), Grupa TP zwiększyła o 4 punkty procentowe wskaźnik satysfakcji klientów (z 58% do 62% w skali roku). W listopadzie, Orange uznano za najlepszą sieć na rynku pod względem oferowanych usług i obsługi klientów. Ponadto, Orange skutecznie obroniła wiodącą pozycję i utrzymała udział w rynku komórkowym na poziomie nieco powyżej 34% (pod względem wartości), zachowując przy tym wysoką efektywność wydatków komercyjnych i marketingowych. Większy nacisk został położony na nowe produkty, a nowe oferty utrzymaniowe i promocje usług pakietowych (typu triple play ) spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony klientów. Marża GOM na poziomie 42,3% dowodzi, że Grupa TP jest w stanie ograniczyć wpływ spadku przychodów na rentowność na poziomie operacyjnym dzięki wdrożeniu skutecznych inicjatyw oszczędnościowych ukierunkowanych na zmniejszenie kosztów ogólnych oraz ograniczeniu wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowniczych pomimo presji inflacyjnej na płace. Zdecydowaliśmy o przyspieszeniu inwestycji, planowanych pierwotnie na 2008 rok, w celu skrócenia czasu wprowadzenia produktów na rynek i przyspieszenia procesu integracji. Pomimo tego, Grupa TP wygenerowała wolne przepływy pieniężne netto (jako % przychodów) na poziomie 24,9% przed opodatkowaniem i 18,2% po opodatkowaniu. Wynik ten zwiększa wiarygodność Grupy w zakresie realizacji celu średniookresowego, który zakłada wolne przepływy pieniężne netto po opodatkowaniu na poziomie 18-20% przychodów. TP ma solidne podstawy dla osiągnięcia sukcesu komercyjnego i poprawy wyników finansowych, co pozwala zakładać, że 2008 rok okaże się przełomowy dla realizacji strategii średniookresowej na lata Postęp widoczny jest na każdym polu. 2008: Kontynuacja i koncentracja wysiłków Pierwsze efekty realizacji naszej strategii średniookresowej pokazują, że obraliśmy właściwy kierunek, tworząc solidne podstawy dla rozwoju w 2008 roku i w latach następnych. Wyznaczyliśmy jasne priorytety dla poprawy naszych wyników w 2008 roku: nawet jeżeli warunki rynkowe przestaną się pogarszać, musimy w dalszym ciągu zwiększać stopień zróżnicowania naszej oferty rynkowej poprzez wprowadzanie dalszych produktów innowacyjnych, a także podnosić jakość świadczonych usług. Poprawa w zakresie utrzymania klientów, wzrost satysfakcji klientów oraz zintegrowanie większej liczby usług w ramach sieci poprzez rozwijanie sprzedaży powiązanej to istotne kierunki naszych działań. Możemy lepiej wykorzystać poważne zasoby, jakimi dysponujemy, i wypracować większą wartość zarówno dzięki posiadanym bazom klientów jak i sieci technicznej, ale postęp w tym zakresie będzie osiągany stopniowo, aż do roku Przed nami pełna wyzwań, a zarazem pasjonująca droga. Jestem przekonany, że dysponujemy potencjałem, który pozwoli nam wykorzystać różne możliwości wzrostu w sposób zapewniający równowagę pomiędzy krótko-, średnio- i długoterminowymi celami biznesowymi i finansowymi. Długofalowo, naszą misją jest osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych w Polsce, korzystającego z nowoczesnych i ekonomicznych technologii. Maciej Witucki Prezes Zarządu Telekomunikacja Polska S.A.

3 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

4 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. Twarda 18. W dniu 2 maja 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka posiada numer NIP: nadany w dniu 4 czerwca 1993 roku oraz symbol REGON: Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi oraz wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki zostały zamieszczone w notach 14.1 oraz 30.2 dodatkowych informacji i objaśnień ( informacja dodatkowa ) do zbadanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są: działalność w dziedzinie telekomunikacji, a w szczególności świadczenie usług telefonicznych, transmisji danych, usług teleinformatycznych, radiokomunikacyjnych, telewizyjnych i multimedialnych oraz wszelkich usług towarzyszących (usług dodanych), w sieciach stacjonarnych i ruchomych, naziemnych i satelitarnych, działalność inwestycyjna, produkcyjna, usługowa, handlowa i budowlana związana z usługami telekomunikacyjnymi i infrastrukturą telekomunikacyjną, działalność badawcza i wdrożeniowa w dziedzinie telekomunikacji. Ponadto, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. W dniu 31 grudnia 2007 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił milionów złotych. Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosił milionów złotych. Zgodnie z Protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 listopada 2007 roku struktura własności kapitału podstawowego Spółki była następująca: e 2/12

5 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (zł) % ogólnej liczby głosów France Telecom S.A ,58 Posiadacze GDR reprezentowani przez Bank of New York (1) ,13 Skarb Państwa (2) ,05 Pozostali akcjonariusze , Razem ,00 Akcje własne Razem ,00 (1) Dane zgodne z informacją przekazaną Spółce 25 września 2006 roku. (2) Dane na podstawie liczby akcji zarejestrowanych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A., które odbyło się w dniu 10 maja 2007 roku. Zgodnie z raportami bieżącymi wyemitowanymi przez Spółkę, w roku obrotowym oraz po dacie bilansowej do daty niniejszego raportu nie miały miejsca zmiany w strukturze własnościowej kapitału podstawowego Spółki w odniesieniu do akcjonariuszy, którzy mają co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W dniu 28 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu nabytych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii A i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z złotych do złotych tj. o złotych. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 stycznia 2008 roku. W skład Zarządu Spółki na dzień 5 lutego 2008 roku wchodzili: Maciej Witucki Benoit Merel Pierre Hamon Jacek Kałłaur - Prezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu W ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2007 roku oraz od dnia bilansowego do daty wydania niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: W dniu 29 marca 2007 roku Pani Iwona Kossmann została powołana na Członka Zarządu Spółki; W dniu 29 marca 2007 roku Pan Jean-Marc Vignolles i Pan Konrad Kobylecki złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pani Iwona Kossmann złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 24 stycznia 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Pierre Hamon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku; e 3/12

6 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Benoit Merel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Roland Dubois został powołany na Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 marca 2008 roku. 2. Sprawozdanie finansowe 2.1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 130. Ernst & Young Audit sp. z o.o. w dniu 11 czerwca 2007 roku została wybrana przez Radę Nadzorczą Telekomunikacji Polskiej S.A. do badania sprawozdania finansowego Spółki. Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem spełniają, w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami - ustawa o rachunkowości ), warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Na podstawie umowy zawartej w dniu 10 grudnia 2007 roku z Zarządem Spółki przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze procedury nie obejmowały uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe traktowane jako całość. Na podstawie naszego badania, z datą 5 lutego 2008 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta z objaśnieniem o następującej treści: Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę milionów złotych, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 841 milionów złotych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę milionów złotych, e 4/12

7 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 147 milionów złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ( załączone sprawozdanie finansowe ). 2. Za sporządzenie i rzetelną prezentację załączonego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, odpowiada kierownictwo Spółki. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych, odpowiednich dla zapewnienia sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdań finansowych, które są wolne od istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem, wybór i wdrożenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości oraz dokonywanie szacunków księgowych, uzasadnionych w danych okolicznościach. 3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( ustawa o rachunkowości ), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Zarząd Spółki zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 4. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku; zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego (i) przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz (ii) postanowieniami statutu Spółki. 5. Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następującą kwestię: e 5/12

8 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) Jak szerzej opisano w nocie 29 (d) oraz w nocie 29 (e) dodatkowych informacji i objaśnień do załączonego sprawozdania finansowego, Spółka jest stroną postępowań sądowych oraz administracyjnych. W zakresie, w jakim było możliwe wiarygodne oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółka utworzyła rezerwy z tego tytułu, które stanowią najlepszy szacunek Spółki dotyczący kwot, których zapłata jest zdaniem Zarządu prawdopodobna. Kwota zobowiązań Spółki uzależniona jest od szeregu przyszłych zdarzeń, których ostateczny wynik nie może być określony. W rezultacie kwota rezerw może w przyszłości ulec zmianie. 6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). Badanie sprawozdania finansowego Spółki przeprowadziliśmy w okresie od maja 2007 roku do 5 lutego 2008 roku. 2.2 Oświadczenia otrzymane i dostępność danych Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i jasność sprawozdania finansowego oraz oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe, księgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 5 lutego 2008 roku Zarządu Spółki o: kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, oraz ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodnie z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu Spółki i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe. 2.3 Informacje o sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku zostało zbadane przez Wojciecha Pułkownika, biegłego rewidenta nr 10477/7677, działającego w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, numer ewid Działający w imieniu podmiotu uprawnionego biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku opinię bez zastrzeżeń z objaśnieniem dotyczącym postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka była stroną. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2007 roku, na którym e 6/12

9 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) akcjonariusze podjęli uchwałę, że zysk netto za rok 2006 zostanie podzielony w następujący sposób: Dywidendy dla akcjonariuszy Kapitał zapasowy Inne cele (darowizny) Razem milionów 21 milionów 22 miliony milionów =============== Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku, sprawozdaniem z działalności Spółki zostały złożone w dniu 16 maja 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku w dniu 8 listopada 2007 roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numer Zatwierdzony bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2006 roku został prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2007 roku. e 7/12

10 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) 3. Sytuacja finansowa 3.1 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Spółki w latach , wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych za lata zakończone dnia 31 grudnia 2007 roku i dnia 31 grudnia 2006 roku suma bilansowa kapitał własny wynik finansowy netto rentowność majątku (%) 3,0% 3,6% 3,6% wynik finansowy netto x 100% suma aktywów rentowność kapitału własnego (%) 5,1% 6,3% 7,3% wynik finansowy netto x 100% kapitał własny na początek okresu rentowność netto sprzedaży (%) 8,1% 9,3% 9,6% wynik finansowy netto x 100% przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów płynność wskaźnik płynności I 0,25 0,30 0,36 aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe płynność wskaźnik płynności III 0,04 0,08 0,18 środki pieniężne zobowiązania krótkoterminowe szybkość obrotu należności (w dniach) należności handlowe x 365 dni przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów e 8/12

11 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) okres spłaty zobowiązań (w dniach) zobowiązania handlowe x 365 dni koszty usług obcych trwałość struktury finansowania (%) 62,0% 77,5% 73,9% (kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100% suma pasywów obciążenie majątku zobowiązaniami (%) 47,2% 43,8% 49,0% (suma pasywów kapitał własny) x 100% suma aktywów zysk netto na jedną akcję zwykłą (w złotych) 0,61 0,75 0,84 zysk netto średnia ważona liczba akcji wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w złotych) * 10,76 11,78 12,02 kapitały własne razem liczba akcji wskaźnik inflacji: Średnioroczny 2,5% 1,0% 2,1% od grudnia do grudnia 4,0% 1,4% 0,7% *) wartość wskaźnika obliczona w oparciu o liczbę akcji bez uwzględniania akcji nabytych w celu umorzenia e 9/12

12 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) 3.2 Komentarz Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy: Rentowność majątku Spółki zmniejszyła się w 2007 roku w stosunku do lat poprzednich. Wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 3,6% w 2005 i 2006 roku oraz 3,0% w 2007 roku. Rentowność kapitału własnego zmniejszyła się w analizowanym okresie. W roku 2005 wynosiła 7,3%, w roku 2006 wynosiła 6,3% a w roku 2007 wynosiła 5,1%. Rentowność sprzedaży netto zmniejszyła się w roku 2007 w stosunku do lat poprzednich. W roku 2007 wskaźnik osiągnął wartość 8,1%, w roku 2006 wynosił 9,3% oraz w 2005 roku 9,6%. W 2007 roku w porównaniu z rokiem 2006 oraz rokiem 2005 obniżyły się wskaźniki płynności, dla płynności I z poziomu 0,36 w roku 2005 oraz 0,30 w roku 2006 do poziomu 0,25 w roku Wskaźnik płynności III obniżył się z poziomu 0,18 w roku 2005 oraz 0,08 w roku 2006 do poziomu 0,04 w roku W stosunku do okresów poprzednich w roku 2007 poprawiła się szybkość obrotu należnościami z 37 dni w roku 2005 oraz 34 dni w roku 2006 do 32 dni w roku W stosunku do okresów poprzednich w roku 2007 okres spłaty zobowiązań wzrósł z 175 dni w roku 2005 oraz 176 dni w roku 2006 do 254 dni w roku Wskaźnik trwałości struktury finansowania zmienił się z poziomu 73,9% w roku 2005 oraz 77,5% w 2006 do poziomu 62,0% w 2007 roku. Obciążenie majątku zobowiązaniami zmieniło się z poziomu 49,0% w roku 2005 oraz 43,8% w roku 2006 do poziomu 47,2% w roku Wskaźnik zysku netto na jedną akcję zwykłą zmniejszył się w roku 2007 w stosunku do okresów poprzednich z poziomu 0,84 złotych w roku 2005 oraz 0,75 złotych w roku 2006 do poziomu 0,61 złotych w roku Wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję zwykłą zmniejszył się w roku 2007 w stosunku do okresów poprzednich z poziomu 12,02 złotych w roku 2005 oraz 11,78 złotych w roku 2006 do poziomu 10,76 złotych w roku Kontynuacja działalności Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że Spółka nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2007 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2007 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. e 10/12

13 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości Księgowość Spółki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego Oracle w Pionie Centrum Operacji Księgowych Spółki w Lublinie. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym również zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółki. W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie zostałyby usunięte, w tym dotyczących: zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, rzetelności ksiąg rachunkowych, bezbłędności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów w ramach ksiąg rachunkowych, udokumentowania operacji gospodarczych, prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za okres poprzedni, powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 2. Aktywa, zobowiązania i kapitały własne oraz pozycje kształtujące wynik działalności Spółki Struktura aktywów i zobowiązań bilansu Spółki, kapitałów własnych Spółki jak również pozycji kształtujących wynik działalności, została przedstawiona w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku. Inwentaryzacja aktywów i zobowiązań została przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych 2007 roku. W opinii biegłego rewidenta zostało zawarte objaśnienie dotyczące postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka była stroną. 3. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku sporządzona została, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 4. Sprawozdanie z działalności Spółki Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje e 11/12

14 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2007 roku (w milionach złotych) pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). 5. Zgodność z prawem Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu Spółki, iż w roku sprawozdawczym nie zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutu Spółki mające wpływ na sprawozdanie finansowe. 6. Wykorzystanie pracy specjalistów W trakcie naszego badania korzystaliśmy z wyników prac następujących niezależnych specjalistów: aktuariusza, który na podstawie danych dostarczonych przez Spółkę dokonał wyliczenia kwoty rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i inne świadczenia po okresie zatrudnienia, rzeczoznawców, którzy wycenili pewne nieruchomości Spółki. w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1, Warszawa numer ewid. 130 Wojciech Pułkownik Biegły rewident Nr 10477/7677 Witold Czyż Członek Zarządu Biegły rewident Nr 90094/7969 Warszawa, dnia 5 lutego 2008 roku e 12/12

Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) ORANGEPL - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2003 (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku (dane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo