Raport roczny R 2008 (rok)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny R 2008 (rok)"

Transkrypt

1 TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. zawierający sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie: zł data przekazania: 26 lutego 2009 r. TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA... (pełna nazwa emitenta) TP SA Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Twarda (ulica) (numer) (telefon) (fax). telekomunikacja.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE rok / 2008 rok / 2007 rok / 2008 rok / 2007 I. Przychody II. Zysk operacyjny III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,38 0,61 0,11 0,16 VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) ( ) X. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto ( ) (36 804) stan na stan na stan na stan na XI. Aktywa obrotowe razem XII. Aktywa trwałe razem XIII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży XIV. Suma aktywów XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem XVI. Zobowiązania długoterminowe razem XVII. Kapitały własne razem XVIII. Kapitał akcyjny W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2008 roku i 2007 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla Euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2008 roku i 2007 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2008 roku i 2007 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 1 Euro 31 grudnia grudnia 2007 Bilans 4,1724 PLN 3,5820 PLN Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 3,5321 PLN 3,7768 PLN Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 Szanowni Akcjonariusze, Z przyjemnością mogę Państwa zapewnić, że Spółka znajduje się w silnej pozycji pomimo bezprecedensowych wyzwań jakie stanęły przed Grupą TP w zeszłym roku, zarówno w krajowej jak i globalnej perspektywie rynkowej. Pokazaliśmy solidne wyniki, zgodne z przedstawionymi celami. Nasze oferty znalazły uznanie zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów, dzięki właściwie ustalonej cenie i przygotowaniu usług do spełniania zmieniających się potrzeb klientów w każdych warunkach w domu, w pracy czy też gdy znajdują się w ruchu. Przez ostatnie 12 miesięcy kontynuowaliśmy realizację celów strategicznych ogłoszonych w połowie 2007 roku, jak też podjęliśmy natychmiastowe, ale rozważne działania dostosowujące nas do gwałtownych zmian w gospodarce. Nasze osiągnięcia są dowodem zaangażowania i wysiłku pracowników Grupy TP, którym chciałbym przy tej okazji wyrazić moją wdzięczność i uznanie. W roku 2008 rynek telekomunikacyjny w Polsce odzyskał część swojej dynamiki: według naszych szacunków wzrósł on wartościowo o 5,5% w porównaniu do stopy wzrostu na poziomie 1,4% w roku 2007, w którym wszedł w życie szereg niekorzystnym decyzji regulacyjnych. Nadal jednak warunki w jakich funkcjonowaliśmy, zarówno lokalnie jak i w szerszej perspektywie rynków finansowych, były niezaprzeczalnie trudne, szczególnie w czwartym kwartale. Pomimo tego w roku 2008 utrzymaliśmy wiodącą pozycję pod względem wartości we wszystkich trzech segmentach rynku. To osiągnięcie dowodzi nie tylko odporności Grupy TP ale jest też potwierdzeniem słuszności podjętego przez nas kierunku w marketingu strategicznym. Koncentrując się na sprzedaży krzyżowej oraz sprzedaży dodatkowych usług istniejącym klientom, zapewniamy naszym klientom dostęp do możliwie najszerszego wachlarza komplementarnych produktów pod markami Orange i TP. Perspektywa rozwoju rynku w roku 2009 i dalszych latach jest bardzo niewyraźna przewidywania są niejasne, a wystąpienie niekorzystnych tendencji rynkowych wydaje się nieuniknione w krótkim okresie. W tych warunkach przyjęcie ostrożnego podejścia do biznesu, skupiającego się na działaniach już rozpoczętych, które będą miały najszybsze efekty dla Grupy TP, można określić tylko jako rozważne. Na koniec chciałbym podkreślić nasze zobowiązanie do utrzymania konserwatywnych zasad finansowych, które udowodniły swoją wartość w zeszłym roku i będą stanowić niezaprzeczalną zaletę w trudnych czasach, których się wszyscy spodziewamy. Pomimo szeregu komentarzy ekonomicznych określających Polską gospodarka jako najbardziej odporną na kryzys wśród europejskich sąsiadów, nie uznajemy ich za gwarancję takiego rozwoju wydarzeń. Jako Spółka pozostajemy skoncentrowani na celu utrzymania wiodącej pozycji pod względem wartości, którego realizacja pozwoli nam osiągnąć stabilne wyniki finansowe. W trakcie roku 2009 będziemy dalej rozwijać nasze obecne atuty i bezustannie pracować nad wzmocnieniem przewag konkurencyjnych, dzięki którym przeprowadzimy Grupę TP przez szereg oczekujących nas wyzwań. Będziemy również kontynuować szczegółową i systematyczną analizę ryzyk oraz planów przeciwdziałania. Jako Zarząd będziemy Państwa regularnie informować o postępie naszych działań w nadchodzących miesiącach. Maciej Witucki Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej

3 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę miliony złotych, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 520 milionów złotych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę milionów złotych, rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 miliony złotych, oraz zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające ( załączone sprawozdanie finansowe ). 2. Za sporządzenie i rzetelną prezentację załączonego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, odpowiada kierownictwo Spółki. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych, odpowiednich dla zapewnienia sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdań finansowych, które są wolne od istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem, wybór i wdrożenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości oraz dokonywanie szacunków księgowych, uzasadnionych w danych okolicznościach. 3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( ustawa o rachunkowości ), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Zarząd Spółki zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych

4 przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 4. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku; zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki. 5. Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następującą kwestię: Jak szerzej opisano w nocie 29 dodatkowych not objaśniających do załączonego sprawozdania finansowego, Spółka jest stroną postępowań sądowych oraz administracyjnych. W zakresie, w jakim było możliwe wiarygodne oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółka utworzyła rezerwy z tego tytułu, które stanowią najlepszy szacunek Spółki dotyczący kwot, których zapłata jest zdaniem Zarządu Spółki prawdopodobna. Kwota zobowiązań Spółki uzależniona jest od szeregu przyszłych zdarzeń, których ostateczny wynik nie może być określony. W rezultacie kwota rezerw może w przyszłości ulec zmianie. 6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1, Warszawa numer ewid. 130 Maciej Konopko Biegły rewident Nr 11316/8113 Witold Czyż Członek Zarządu Biegły rewident Nr 90094/7969 Warszawa, dnia 25 lutego 2009 roku 2/2

5 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

6 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. Twarda 18. W dniu 2 maja 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka posiada numer NIP: nadany w dniu 4 czerwca 1993 roku oraz symbol REGON: Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi oraz wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki zostały zamieszczone w notach 14.1 oraz 30.2 zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających ( informacja dodatkowa ) do zbadanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są: działalność w dziedzinie telekomunikacji, a w szczególności świadczenie usług telefonicznych, transmisji danych, usług teleinformatycznych, radiokomunikacyjnych, telewizyjnych i multimedialnych oraz wszelkich usług towarzyszących (usług dodanych), w sieciach stacjonarnych i ruchomych, naziemnych i satelitarnych, działalność inwestycyjna, produkcyjna, usługowa, handlowa i budowlana związana z usługami telekomunikacyjnymi i infrastrukturą telekomunikacyjną, działalność badawcza i wdrożeniowa w dziedzinie telekomunikacji. Ponadto, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. W dniu 31 grudnia 2008 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił milionów złotych. Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosił milionów złotych. e 2/12

7 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Struktura własnościowa kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku była następująca: Ilość Ilość akcji głosów Wartość nominalna akcji (zł) % ogólnej liczby głosów France Telecom S.A ,79 Capital Research and Management Company (1) ,11 Skarb Państwa (2) ,15 Pozostali akcjonariusze ,95 Razem ,00 Akcje własne Razem ,00 (1) Dane zgodne z informacją przekazaną Spółce w dniu 6 listopada 2008 roku. (2) Dane na podstawie liczby akcji zarejestrowanych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A., które odbyło się w dniu 16 stycznia 2009 roku. Zgodnie z raportem bieżącym wyemitowanym przez Spółkę w dniu 19 marca 2008 roku, w związku z umorzeniem kwitów depozytowych, Bank of New York posiada akcji Spółki uprawniających do 2,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed zmianą Bank of New York posiadał akcji Spółki uprawniających do 5,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W dniu 6 listopada 2008 roku Spółka otrzymała informację, w której firma Capital Research and Management Company ( CRMC ) zawiadomiła, iż posiada akcji TP S.A., uprawniające do wykonania (po uwzględnieniu wykupu akcji własnych) 10,11% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Równocześnie firma CRMC poinformowała, iż posiadane akcje znajdują się na rachunkach zarządzanych przez poszczególne fundusze wchodzące w skład grupy CRMC i żaden z tych funduszy nie posiada akcji TP S.A. stanowiących więcej niż 5% kapitału zakładowego TP S.A. W dniu 4 lutego 2008 roku Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu dnia 22 stycznia 2008 roku przez Sąd Rejestrowy obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty milionów złotych do kwoty milionów złotych poprzez umorzenie akcji serii A nabytych przez Spółkę w 2007 roku w celu ich umorzenia. W dniu 16 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu nabytych przez Spółkę w 2008 roku akcji zwykłych na okaziciela serii A i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z złotych do złotych tj. o złotych. Obniżenie kapitału nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 25 lutego 2009 roku. W skład Zarządu Spółki na dzień 25 lutego 2009 roku wchodzili: Maciej Witucki - Prezes Zarządu Roland Dubois - Członek Zarządu Ireneusz Piecuch - Członek Zarządu e 3/12

8 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Jacek Kałłaur - Członek Zarządu Richard Shearer - Członek Zarządu Piotr Muszyński - Członek Zarządu W ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2008 roku oraz od dnia bilansowego do daty wydania niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: W dniu 24 stycznia 2008 roku Pani Iwona Kossmann złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 24 stycznia 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Pierre Hamon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Benoit Merel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Roland Dubois został powołany na Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 marca 2008 roku; W dniu 24 kwietnia 2008 roku Pan Richard Shearer został powołany na Członka Zarządu Spółki; W dniu 25 września 2008 roku Pan Ireneusz Piecuch został powołany na Członka Zarządu Spółki; W dniu 25 września 2008 roku Pan Piotr Muszyński został powołany na Członka Zarządu Spółki. 2. Sprawozdanie finansowe W dniu 18 lipca 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE. 2.1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 130. Ernst & Young Audit sp. z o.o. w dniu 19 czerwca 2008 roku została wybrana przez Radę Nadzorczą Telekomunikacji Polskiej S.A. do badania sprawozdania finansowego Spółki. Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem spełniają, w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami - ustawa o rachunkowości ), warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Na podstawie umowy zawartej w dniu 29 października 2008 roku z Zarządem Spółki przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze procedury nie obejmowały e 4/12

9 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe traktowane jako całość. Na podstawie naszego badania, z datą 25 lutego 2009 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń z objaśnieniem o następującej treści: Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę miliony złotych, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 520 milionów złotych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę milionów złotych, rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 miliony złotych, oraz zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające ( załączone sprawozdanie finansowe ). 2. Za sporządzenie i rzetelną prezentację załączonego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, odpowiada kierownictwo Spółki. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych, odpowiednich dla zapewnienia sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdań finansowych, które są wolne od istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem, wybór i wdrożenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości oraz dokonywanie szacunków księgowych, uzasadnionych w danych okolicznościach. 3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( ustawa o rachunkowości ), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Zarząd Spółki zasad rachunkowości i znaczących e 5/12

10 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 4. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku; zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki. 5. Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następującą kwestię: Jak szerzej opisano w nocie 29 dodatkowych not objaśniających do załączonego sprawozdania finansowego, Spółka jest stroną postępowań sądowych oraz administracyjnych. W zakresie, w jakim było możliwe wiarygodne oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółka utworzyła rezerwy z tego tytułu, które stanowią najlepszy szacunek Spółki dotyczący kwot, których zapłata jest zdaniem Zarządu Spółki prawdopodobna. Kwota zobowiązań Spółki uzależniona jest od szeregu przyszłych zdarzeń, których ostateczny wynik nie może być określony. W rezultacie kwota rezerw może w przyszłości ulec zmianie. 6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). Badanie sprawozdania finansowego Spółki przeprowadziliśmy w okresie od maja 2008 roku do dnia 25 lutego 2009 roku. 2.2 Oświadczenia otrzymane i dostępność danych Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i jasność sprawozdania finansowego oraz oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe, księgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 25 lutego 2009 roku Zarządu Spółki o: kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, oraz e 6/12

11 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodne z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu Spółki i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe. 2.3 Informacje o sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zostało zbadane przez Wojciecha Pułkownika, biegłego rewidenta nr 10477/7677, działającego w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, numer ewid Działający w imieniu podmiotu uprawnionego biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku opinię bez zastrzeżeń z objaśnieniem dotyczącym postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka była stroną. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2008 roku, na którym akcjonariusze podjęli uchwałę, że zysk netto za rok 2007 zostanie podzielony w następujący sposób: Dywidendy dla akcjonariuszy Kapitał rezerwowy Razem 824,6 miliony 16,8 milionów ,4 milionów =============== Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku, sprawozdaniem z działalności Spółki zostały złożone w dniu 12 maja 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku w dniu 2 lipca 2008 roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 931. Zatwierdzony bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2007 roku został prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 roku. e 7/12

12 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) 3. Sytuacja finansowa 3.1 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Spółki w latach , wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych za lata zakończone dnia 31 grudnia 2008 roku i dnia 31 grudnia 2007 roku suma bilansowa kapitał własny wynik finansowy netto rentowność majątku (%) 2,0% 3,0% 3,6% wynik finansowy netto x 100% suma aktywów rentowność kapitału własnego (%) 3,5% 5,1% 6,3% wynik finansowy netto x 100% kapitał własny na początek okresu rentowność netto sprzedaży (%) 5,2% 8,1% 9,3% wynik finansowy netto x 100% przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów płynność wskaźnik płynności I 0,30 0,25 0,30 aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe płynność wskaźnik płynności III 0,13 0,04 0,08 środki pieniężne zobowiązania krótkoterminowe szybkość obrotu należności (w dniach) należności handlowe x 365 dni przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów e 8/12

13 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) okres spłaty zobowiązań (w dniach) zobowiązania handlowe x 365 dni koszty usług obcych trwałość struktury finansowania (%) 69,6% 62,0% 77,5% (kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100% suma pasywów obciążenie majątku zobowiązaniami (%) 52,1% 47,2% 43,8% (suma pasywów kapitał własny) x 100% suma aktywów zysk netto na jedną akcję zwykłą (w złotych) 0,38 0,61 0,75 zysk netto średnia ważona liczba akcji wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w złotych) * 9,37 10,76 11,78 kapitały własne razem liczba akcji wskaźnik inflacji: Średnioroczny 4,2% 2,5% 1,0% od grudnia do grudnia 3,3% 4,0% 1,4% *) wartość wskaźnika obliczona w oparciu o liczbę akcji nie uwzględniając akcji nabytych w celu umorzenia 3.2 Komentarz Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy: Rentowność majątku Spółki zmniejszyła się w 2008 roku w stosunku do lat poprzednich. Wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 3,6% w roku 2006, 3,0% w 2007 roku oraz 2,0% w 2008 roku. Rentowność kapitału własnego zmniejszyła się w analizowanym okresie. W roku 2006 wynosiła 6,3%, w roku 2007 wynosiła 5,1% a w roku 2008 osiągnęła 3,5%. Rentowność sprzedaży netto zmniejszyła się w roku 2008 w stosunku do lat poprzednich. W roku 2008 wskaźnik osiągnął wartość 5,2%, w roku 2007 wynosił 8,1% oraz w 2006 roku 9,3%. e 9/12

14 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Wskaźnik płynności I spadł z poziomu 0,30 w roku 2006 do poziomu 0,25 w roku 2007, a następnie wzrósł w 2008 roku do poziomu 0,30. Wskaźnik płynności III wzrósł z poziomu 0,08 w roku 2006 oraz 0,04 w roku 2007 do poziomu 0,13 w roku Wskaźnik szybkości obrotu należnościami w analizowanym okresie wynosił odpowiednio 34 dni w 2006 roku, 32 dni w 2007 roku oraz 34 dni w roku W 2008 roku okres spłaty zobowiązań obniżył się do 179 dni z poziomu 254 dni w 2007 roku. W roku 2006 wskaźnik ten wynosił 176 dni. Wskaźnik trwałości struktury finansowania spadł z poziomu 77,5% w roku 2006 do 62,0% w roku 2007 oraz wzrósł do poziomu 69,6% w 2008 roku. Obciążenie majątku zobowiązaniami wzrosło się z poziomu 43,8% w roku 2006 oraz 47,2% w roku 2007 do poziomu 52,1% w roku Wskaźnik zysku netto na jedną akcję zwykłą zmniejszył się z poziomu 0,75 złotych w roku 2006 oraz 0,61 złotych w roku 2007; do poziomu 0,38 złotych w roku Wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję zwykłą spadł z poziomu 11,78 złotych w roku 2006 oraz 10,76 złotych w roku 2007 do poziomu 9,37 złotych w roku Kontynuacja działalności Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że Spółka nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2008 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2008 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. e 10/12

15 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości Księgowość Spółki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego Oracle w Pionie Centrum Operacji Księgowych Spółki w Lublinie. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym również zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółki. W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie zostałyby usunięte, w tym dotyczących: zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, rzetelności ksiąg rachunkowych, bezbłędności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów w ramach ksiąg rachunkowych, udokumentowania operacji gospodarczych, prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za okres poprzedni, powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 2. Aktywa, zobowiązania i kapitały własne oraz pozycje kształtujące wynik działalności Spółki Struktura aktywów i zobowiązań bilansu Spółki, kapitałów własnych Spółki jak również pozycji kształtujących wynik działalności, została przedstawiona w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku. Inwentaryzacja aktywów i zobowiązań została przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych 2008 roku. W opinii biegłego rewidenta zostało zawarte objaśnienie dotyczące postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka jest stroną. 3. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku sporządzona została, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 4. Sprawozdanie z działalności Spółki Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia e 11/12

16 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). 5. Zgodność z prawem Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu Spółki, iż w roku sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku nie zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutu Spółki mające wpływ na sprawozdanie finansowe. Maciej Konopko Biegły rewident Nr 11316/8113 w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1, Warszawa numer ewid. 130 Witold Czyż Członek Zarządu Biegły rewident Nr 90094/7969 Warszawa, dnia 25 lutego 2009 roku e 12/12

17 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

18 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w milionach złotych, za wyjątkiem danych dotyczących akcji) Nota 12 miesięcy do 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2007 (po reklasyfikacjachpatrz Nota 3.4, (zbadane) zbadane) Przychody Koszty usług obcych 5 (3.513) (3.384) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 5 (499) (809) Koszty wynagrodzeń pracowniczych: - Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 5 (1.815) (1.917) - Podział zysku między pracowników 5 (24) (24) - Płatności w formie akcji własnych 5, 24 (24) (2) Amortyzacja 11, 12 (2.825) (3.135) Odwrócenie (utworzenie) odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 6 (16) 51 Zyski z tytułu sprzedaży aktywów Koszty restrukturyzacji 8 (173) (1) Zysk operacyjny Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetkowe i inne koszty finansowe 9 (824) (409) Zyski/ (straty) z tytułu różnic kursowych 9 74 (9) Koszty z tytułu dyskonta 9 (27) (28) Koszty finansowe, netto (628) (237) Podatek dochodowy 10 (54) (188) Zysk netto Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) ,38 0,61 Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona

19 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 BILANS (w milionach złotych) Nota 31 grudnia 31 grudnia (zbadane) (po reklasyfikacjachpatrz Nota 3.4, zbadane) AKTYWA Wartości niematerialne, netto Środki trwałe, netto Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Instrumenty zabezpieczające Inne aktywa 3 7 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Zapasy, netto Należności handlowe, netto Inne aktywa Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Zaliczki na podatek dochodowy Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe razem Aktywa przeznaczone do sprzedaży SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne 27 (704) (702) Pozostałe kapitały rezerwowe 19, 24 4 (19) Zyski zatrzymane Kapitały własne razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Zabezpieczające instrumenty pochodne Świadczenia pracownicze Rezerwy Przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych Pożyczka od jednostki powiązanej Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Zabezpieczające instrumenty pochodne Rezerwy Zobowiązania handlowe Świadczenia pracownicze Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 11 1 Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem SUMA PASYWÓW

20 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w milionach złotych) Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 Liczba wyemitowanych akcji (nie w milionach) Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Instrumenty zabezpieczające Podatek odroczony Płatności w formie akcji własnych Saldo na 1 stycznia 2007 roku (zbadane) (88) Zyski z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny Zyski z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał własny Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny (11) - - (11) Razem przychody i koszty ujęte w kapitale własnym (11) Zysk netto za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2007 roku Razem przychody i koszty za okres (11) Płatności w formie akcji własnych Wykup akcji własnych ( ) - - (700) (700) Koszty wykupu akcji własnych - - (2) (2) Dywidendy (1.960) (1.960) Saldo na 31 grudnia 2007 roku(po reklasyfikacjach-patrz Nota 3.4, zbadane) (702) 1 (28) Saldo na 1 stycznia 2008 roku (po reklasyfikacjach-patrz Nota 3.4, zbadane) (702) 1 (28) Straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny (1) (1) Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny (1) - - (1) Razem przychody i koszty ujęte w kapitale własnym (1) - (1) - - (2) Zysk netto za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku Razem przychody i koszty za okres (1) - (1) Płatności w formie akcji własnych Wykup akcji własnych ( ) - - (700) (700) Koszty wykupu akcji własnych - - (4) (4) Umorzenie akcji własnych (94) (608) - Dywidendy (2.053) (2.053) Saldo na 31 grudnia 2008 roku (zbadane) (704) - (28) Razem

21 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w milionach złotych) Nota do 31 grudnia miesięcy do 31 grudnia 2007 (po reklasyfikacjachpatrz Nota 3.4, zbadane) (zbadane) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk netto Korekty uzgadniające zysk netto do środków wygenerowanych z działalności operacyjnej Amortyzacja 11, Zyski z tytułu sprzedaży aktywów 7 (75) (30) (Odwrócenie)/ utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 6 16 (51) Zmiana stanu pozostałych rezerw (118) 24 Podatek dochodowy Przychody i koszty odsetkowe (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto 536 (417) Wycena instrumentów pochodnych (552) 577 Płatności w formie akcji własnych 5, Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa) Zmiana stanu zapasów (netto) 45 (18) Zmiana stanu należności handlowych Zmiana stanu zobowiązań handlowych Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna) Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, pozostałych zobowiązań i przychodów przyszłych okresów (41) (26) Otrzymane dywidendy Otrzymane odsetki Odsetki i odsetki od instrumentów pochodnych zapłacone, netto (598) (457) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (3) (31) Podatek dochodowy zapłacony (224) (374) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Zakup / sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 11, 12 (1.496) (2.337) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych (758) 529 Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup inwestycyjnych papierów wartościowych - (10) Przychody ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych Zmniejszenie stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i innych aktywów finansowych 14, Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (5) (11) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.182) (997) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wykup obligacji 16, 18 (2.500) (2.178) Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 16, Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 16, 18 (228) (198) Zwiększenie/(zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kredytów w rachunkach bieżących oraz innych kredytów i pożyczek krótkoterminowych 16, Zmniejszenie/(zwiększenie) depozytów związanych z długiem (depozyty zabezpieczające) 14, (126) Wykup akcji własnych, wraz z kosztami bezpośrednio związanymi z wykupem 27 (701) (702) Wypłacone dywidendy 27 (2.053) (1.960) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (787) (201) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.640) (3.234) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 674 (147) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu

22 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia Informacje ogólne 1.1. Telekomunikacja Polska S.A. Telekomunikacja Polska S.A. ( Telekomunikacja Polska lub Spółka lub TP S.A. ), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku. Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza usługi obejmujące usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową ( ISDN ), pocztę głosową, modemowy i stały dostęp do Internetu oraz usługi transmisji głosu przez Internet ( VoIP ). Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy, radiokomunikacji oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, produkuje elektroniczne karty telefoniczne, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediów oraz różnych usług internetowych. Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18. Działalność Spółki podlega regulacji i kontroli przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ( UKE ), który jest rządowym organem regulacyjnym w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym UKE może nakładać pewne obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej Skład Zarządu Spółki Skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego był następujący: Maciej Witucki Prezes Zarządu, Roland Dubois Członek Zarządu ds. Finansów, Richard Shearer Członek Zarządu ds. Rynku Masowego, Jacek Kałłaur Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Piotr Muszyński Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Ireneusz Piecuch Członek Zarządu ds. Strategii Korporacyjnej i Rozwoju Biznesu. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego był następujący: Prof. Andrzej K. Koźmiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Olivier Barberot Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Olivier Faure - Sekretarz Rady Nadzorczej Antonio Anguita Członek Rady Nadzorczej Vivek Badrinath Członek Rady Nadzorczej Timothy Boatman Niezależny Członek Rady Nadzorczej Jacques Champeaux Członek Rady Nadzorczej Stephane Pallez Członek Rady Nadzorczej Georges Penalver Członek Rady Nadzorczej Prof. Jerzy Rajski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Dr Wiesław Rozłucki Niezależny Członek Rady Nadzorczej Ronald Freeman Niezależny Członek Rady Nadzorczej Dr Mirosław Gronicki Niezależny Członek Rady Nadzorczej 5

23 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 Zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku zakończonym 31 grudnia 2008 roku: W dniu 24 stycznia 2008 roku Pani Iwona Kossmann, Pan Pierre Hamon oraz Pan Benoit Merel złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu TP S.A. Rezygnacje złożono ze skutkiem na dzień 24 stycznia 2008 roku w przypadku Pani Iwony Kossmann oraz 29 lutego 2008 roku w przypadku Panów Pierre Hamon i Benoit Merel. W tym samym dniu Rada Nadzorcza TP S.A. powołała z dniem 1 marca 2008 roku Pana Roland Dubois w skład Zarządu TP S.A. W dniu 24 kwietnia 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała Pana Richard Shearer w skład Zarządu TP S.A. W dniu 25 września 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała Panów Ireneusza Piecucha i Piotra Muszyńskiego w skład Zarządu TP S.A. W dniu 25 września 2008 roku Pan Michel Monzani złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TP S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Olivier Faure w skład Rady Nadzorczej TP S.A. W dniu 16 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. powołało Pana Olivier Faure w skład Rady Nadzorczej TP S.A. 2. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego Niniejsze Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Porównywalne dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz zadłużenia zabezpieczonego przed zagrożeniem zmiany wartości godziwej. Telekomunikacja Polska S.A. jest jednostką dominującą Grupy Telekomunikacja Polska i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku. Niniejsze Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 25 lutego 2009 roku. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2008 są przedstawione w Nocie 3 oraz są oparte na: wszystkich standardach i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku; standardach (MSSF) i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie za okresy rozpoczynające się po 1 stycznia 2008 roku, dla których Spółka zdecydowała o wcześniejszym ich zastosowaniu; podejściu przyjętym w Spółce zgodnie z paragrafami od 10 do 12 zawartymi w MSR 8. Szacunki Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, jako że wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich 6

Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (rok) TPSA - skorygowany SAR KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2007 (rok)

Raport roczny R 2007 (rok) TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2007 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2007 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2007 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2007 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) ORANGEPL - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) ORANGEPL - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2010 (rok)

Raport roczny R 2010 (rok) TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2009 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (rok)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (rok) ORANGEPL PSr / 2014 - skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. -

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) TPSA - skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 (rok)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 (rok) ORANGEPL PSr / 2015 - skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. -

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok)

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 WWW.GRUPANOKAUT.PL

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 WWW.GRUPANOKAUT.PL JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. INFORMACJE OGÓLNE... 13

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 5 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU HUTMEN HUTMEN SA. 00-842 Warszawa 071 33-48-300 071 339-03-47

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU HUTMEN HUTMEN SA. 00-842 Warszawa 071 33-48-300 071 339-03-47 HUTMEN skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat 12 miesięcy Nota do 31 grudnia 2011 do 31 grudnia 2010 (w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję) (zbadane) (zbadane) Przychody

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU HUTMEN HUTMEN SA. 00-842 Warszawa 071 33-48-300 071 339-03-47

Raport roczny R 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU HUTMEN HUTMEN SA. 00-842 Warszawa 071 33-48-300 071 339-03-47 HUTMEN skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2013 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

PRAWNO FINANSOWA S.A. E-KANCELARIA GRUPA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA

PRAWNO FINANSOWA S.A. E-KANCELARIA GRUPA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2013 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO FINANSOWA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 9 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) TPSA - skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo