Raport roczny R 2008 (rok)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny R 2008 (rok)"

Transkrypt

1 TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. zawierający sprawozdanie finansowe według: Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w walucie: zł data przekazania: 26 lutego 2009 r. TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA... (pełna nazwa emitenta) TP SA Telekomunikacja (tel) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Twarda (ulica) (numer) (telefon) (fax). telekomunikacja.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE rok / 2008 rok / 2007 rok / 2008 rok / 2007 I. Przychody II. Zysk operacyjny III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,38 0,61 0,11 0,16 VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) ( ) ( ) X. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto ( ) (36 804) stan na stan na stan na stan na XI. Aktywa obrotowe razem XII. Aktywa trwałe razem XIII. Aktywa przeznaczone do sprzedaży XIV. Suma aktywów XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem XVI. Zobowiązania długoterminowe razem XVII. Kapitały własne razem XVIII. Kapitał akcyjny W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na dzień 31 grudnia 2008 roku i 2007 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla Euro w tych dniach. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za lata zakończone 31 grudnia 2008 roku i 2007 roku przeliczono według kursu będącego średnią arytmetyczną ze średnich kursów NBP z ostatnich dni każdego miesiąca za lata zakończone 31 grudnia 2008 roku i 2007 roku. Kursy walutowe użyte w celu przeliczenia pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przedstawia poniższa tabela: 1 Euro 31 grudnia grudnia 2007 Bilans 4,1724 PLN 3,5820 PLN Rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 3,5321 PLN 3,7768 PLN Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 Szanowni Akcjonariusze, Z przyjemnością mogę Państwa zapewnić, że Spółka znajduje się w silnej pozycji pomimo bezprecedensowych wyzwań jakie stanęły przed Grupą TP w zeszłym roku, zarówno w krajowej jak i globalnej perspektywie rynkowej. Pokazaliśmy solidne wyniki, zgodne z przedstawionymi celami. Nasze oferty znalazły uznanie zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów, dzięki właściwie ustalonej cenie i przygotowaniu usług do spełniania zmieniających się potrzeb klientów w każdych warunkach w domu, w pracy czy też gdy znajdują się w ruchu. Przez ostatnie 12 miesięcy kontynuowaliśmy realizację celów strategicznych ogłoszonych w połowie 2007 roku, jak też podjęliśmy natychmiastowe, ale rozważne działania dostosowujące nas do gwałtownych zmian w gospodarce. Nasze osiągnięcia są dowodem zaangażowania i wysiłku pracowników Grupy TP, którym chciałbym przy tej okazji wyrazić moją wdzięczność i uznanie. W roku 2008 rynek telekomunikacyjny w Polsce odzyskał część swojej dynamiki: według naszych szacunków wzrósł on wartościowo o 5,5% w porównaniu do stopy wzrostu na poziomie 1,4% w roku 2007, w którym wszedł w życie szereg niekorzystnym decyzji regulacyjnych. Nadal jednak warunki w jakich funkcjonowaliśmy, zarówno lokalnie jak i w szerszej perspektywie rynków finansowych, były niezaprzeczalnie trudne, szczególnie w czwartym kwartale. Pomimo tego w roku 2008 utrzymaliśmy wiodącą pozycję pod względem wartości we wszystkich trzech segmentach rynku. To osiągnięcie dowodzi nie tylko odporności Grupy TP ale jest też potwierdzeniem słuszności podjętego przez nas kierunku w marketingu strategicznym. Koncentrując się na sprzedaży krzyżowej oraz sprzedaży dodatkowych usług istniejącym klientom, zapewniamy naszym klientom dostęp do możliwie najszerszego wachlarza komplementarnych produktów pod markami Orange i TP. Perspektywa rozwoju rynku w roku 2009 i dalszych latach jest bardzo niewyraźna przewidywania są niejasne, a wystąpienie niekorzystnych tendencji rynkowych wydaje się nieuniknione w krótkim okresie. W tych warunkach przyjęcie ostrożnego podejścia do biznesu, skupiającego się na działaniach już rozpoczętych, które będą miały najszybsze efekty dla Grupy TP, można określić tylko jako rozważne. Na koniec chciałbym podkreślić nasze zobowiązanie do utrzymania konserwatywnych zasad finansowych, które udowodniły swoją wartość w zeszłym roku i będą stanowić niezaprzeczalną zaletę w trudnych czasach, których się wszyscy spodziewamy. Pomimo szeregu komentarzy ekonomicznych określających Polską gospodarka jako najbardziej odporną na kryzys wśród europejskich sąsiadów, nie uznajemy ich za gwarancję takiego rozwoju wydarzeń. Jako Spółka pozostajemy skoncentrowani na celu utrzymania wiodącej pozycji pod względem wartości, którego realizacja pozwoli nam osiągnąć stabilne wyniki finansowe. W trakcie roku 2009 będziemy dalej rozwijać nasze obecne atuty i bezustannie pracować nad wzmocnieniem przewag konkurencyjnych, dzięki którym przeprowadzimy Grupę TP przez szereg oczekujących nas wyzwań. Będziemy również kontynuować szczegółową i systematyczną analizę ryzyk oraz planów przeciwdziałania. Jako Zarząd będziemy Państwa regularnie informować o postępie naszych działań w nadchodzących miesiącach. Maciej Witucki Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej

3 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę miliony złotych, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 520 milionów złotych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę milionów złotych, rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 miliony złotych, oraz zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające ( załączone sprawozdanie finansowe ). 2. Za sporządzenie i rzetelną prezentację załączonego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, odpowiada kierownictwo Spółki. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych, odpowiednich dla zapewnienia sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdań finansowych, które są wolne od istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem, wybór i wdrożenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości oraz dokonywanie szacunków księgowych, uzasadnionych w danych okolicznościach. 3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( ustawa o rachunkowości ), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Zarząd Spółki zasad rachunkowości i znaczących szacunków dokonanych

4 przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 4. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku; zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki. 5. Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następującą kwestię: Jak szerzej opisano w nocie 29 dodatkowych not objaśniających do załączonego sprawozdania finansowego, Spółka jest stroną postępowań sądowych oraz administracyjnych. W zakresie, w jakim było możliwe wiarygodne oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółka utworzyła rezerwy z tego tytułu, które stanowią najlepszy szacunek Spółki dotyczący kwot, których zapłata jest zdaniem Zarządu Spółki prawdopodobna. Kwota zobowiązań Spółki uzależniona jest od szeregu przyszłych zdarzeń, których ostateczny wynik nie może być określony. W rezultacie kwota rezerw może w przyszłości ulec zmianie. 6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1, Warszawa numer ewid. 130 Maciej Konopko Biegły rewident Nr 11316/8113 Witold Czyż Członek Zarządu Biegły rewident Nr 90094/7969 Warszawa, dnia 25 lutego 2009 roku 2/2

5 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

6 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4 grudnia 1991 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, ul. Twarda 18. W dniu 2 maja 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka posiada numer NIP: nadany w dniu 4 czerwca 1993 roku oraz symbol REGON: Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi oraz wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki zostały zamieszczone w notach 14.1 oraz 30.2 zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających ( informacja dodatkowa ) do zbadanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są: działalność w dziedzinie telekomunikacji, a w szczególności świadczenie usług telefonicznych, transmisji danych, usług teleinformatycznych, radiokomunikacyjnych, telewizyjnych i multimedialnych oraz wszelkich usług towarzyszących (usług dodanych), w sieciach stacjonarnych i ruchomych, naziemnych i satelitarnych, działalność inwestycyjna, produkcyjna, usługowa, handlowa i budowlana związana z usługami telekomunikacyjnymi i infrastrukturą telekomunikacyjną, działalność badawcza i wdrożeniowa w dziedzinie telekomunikacji. Ponadto, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. W dniu 31 grudnia 2008 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił milionów złotych. Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosił milionów złotych. e 2/12

7 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Struktura własnościowa kapitału zakładowego Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku była następująca: Ilość Ilość akcji głosów Wartość nominalna akcji (zł) % ogólnej liczby głosów France Telecom S.A ,79 Capital Research and Management Company (1) ,11 Skarb Państwa (2) ,15 Pozostali akcjonariusze ,95 Razem ,00 Akcje własne Razem ,00 (1) Dane zgodne z informacją przekazaną Spółce w dniu 6 listopada 2008 roku. (2) Dane na podstawie liczby akcji zarejestrowanych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TP S.A., które odbyło się w dniu 16 stycznia 2009 roku. Zgodnie z raportem bieżącym wyemitowanym przez Spółkę w dniu 19 marca 2008 roku, w związku z umorzeniem kwitów depozytowych, Bank of New York posiada akcji Spółki uprawniających do 2,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed zmianą Bank of New York posiadał akcji Spółki uprawniających do 5,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W dniu 6 listopada 2008 roku Spółka otrzymała informację, w której firma Capital Research and Management Company ( CRMC ) zawiadomiła, iż posiada akcji TP S.A., uprawniające do wykonania (po uwzględnieniu wykupu akcji własnych) 10,11% ogólnej liczby głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Równocześnie firma CRMC poinformowała, iż posiadane akcje znajdują się na rachunkach zarządzanych przez poszczególne fundusze wchodzące w skład grupy CRMC i żaden z tych funduszy nie posiada akcji TP S.A. stanowiących więcej niż 5% kapitału zakładowego TP S.A. W dniu 4 lutego 2008 roku Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu dnia 22 stycznia 2008 roku przez Sąd Rejestrowy obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty milionów złotych do kwoty milionów złotych poprzez umorzenie akcji serii A nabytych przez Spółkę w 2007 roku w celu ich umorzenia. W dniu 16 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o umorzeniu nabytych przez Spółkę w 2008 roku akcji zwykłych na okaziciela serii A i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z złotych do złotych tj. o złotych. Obniżenie kapitału nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 25 lutego 2009 roku. W skład Zarządu Spółki na dzień 25 lutego 2009 roku wchodzili: Maciej Witucki - Prezes Zarządu Roland Dubois - Członek Zarządu Ireneusz Piecuch - Członek Zarządu e 3/12

8 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Jacek Kałłaur - Członek Zarządu Richard Shearer - Członek Zarządu Piotr Muszyński - Członek Zarządu W ciągu roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2008 roku oraz od dnia bilansowego do daty wydania niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki: W dniu 24 stycznia 2008 roku Pani Iwona Kossmann złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 24 stycznia 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Pierre Hamon złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Benoit Merel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 29 lutego 2008 roku; W dniu 24 stycznia 2008 roku Pan Roland Dubois został powołany na Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 marca 2008 roku; W dniu 24 kwietnia 2008 roku Pan Richard Shearer został powołany na Członka Zarządu Spółki; W dniu 25 września 2008 roku Pan Ireneusz Piecuch został powołany na Członka Zarządu Spółki; W dniu 25 września 2008 roku Pan Piotr Muszyński został powołany na Członka Zarządu Spółki. 2. Sprawozdanie finansowe W dniu 18 lipca 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE. 2.1 Opinia biegłego rewidenta oraz badanie sprawozdania finansowego Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 130. Ernst & Young Audit sp. z o.o. w dniu 19 czerwca 2008 roku została wybrana przez Radę Nadzorczą Telekomunikacji Polskiej S.A. do badania sprawozdania finansowego Spółki. Ernst & Young Audit sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem spełniają, w rozumieniu art. 66 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami - ustawa o rachunkowości ), warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym. Na podstawie umowy zawartej w dniu 29 października 2008 roku z Zarządem Spółki przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Przeprowadzone w trakcie badania sprawozdania finansowego procedury były zaprojektowane tak, aby umożliwić wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. Nasze procedury nie obejmowały e 4/12

9 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) uzupełniających informacji, które nie mają wpływu na sprawozdanie finansowe traktowane jako całość. Na podstawie naszego badania, z datą 25 lutego 2009 roku wydaliśmy opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń z objaśnieniem o następującej treści: Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telekomunikacji Polskiej S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę miliony złotych, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 520 milionów złotych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę milionów złotych, rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 674 miliony złotych, oraz zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające ( załączone sprawozdanie finansowe ). 2. Za sporządzenie i rzetelną prezentację załączonego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, odpowiada kierownictwo Spółki. Odpowiedzialność ta obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych, odpowiednich dla zapewnienia sporządzenia i rzetelnej prezentacji sprawozdań finansowych, które są wolne od istotnych nieprawidłowości, wywołanych oszustwami lub błędem, wybór i wdrożenie odpowiednich zasad (polityki) rachunkowości oraz dokonywanie szacunków księgowych, uzasadnionych w danych okolicznościach. 3. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( ustawa o rachunkowości ), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie w dużej mierze metodą wyrywkową dokumentacji, z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności przyjętych i stosowanych przez Zarząd Spółki zasad rachunkowości i znaczących e 5/12

10 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) szacunków dokonanych przez Zarząd Spółki, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako całość. 4. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku; zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki. 5. Nie zgłaszając zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następującą kwestię: Jak szerzej opisano w nocie 29 dodatkowych not objaśniających do załączonego sprawozdania finansowego, Spółka jest stroną postępowań sądowych oraz administracyjnych. W zakresie, w jakim było możliwe wiarygodne oszacowanie potencjalnych zobowiązań Spółka utworzyła rezerwy z tego tytułu, które stanowią najlepszy szacunek Spółki dotyczący kwot, których zapłata jest zdaniem Zarządu Spółki prawdopodobna. Kwota zobowiązań Spółki uzależniona jest od szeregu przyszłych zdarzeń, których ostateczny wynik nie może być określony. W rezultacie kwota rezerw może w przyszłości ulec zmianie. 6. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). Badanie sprawozdania finansowego Spółki przeprowadziliśmy w okresie od maja 2008 roku do dnia 25 lutego 2009 roku. 2.2 Oświadczenia otrzymane i dostępność danych Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i jasność sprawozdania finansowego oraz oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe, księgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 25 lutego 2009 roku Zarządu Spółki o: kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, oraz e 6/12

11 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie bilansu do dnia złożenia oświadczenia. W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodne z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu Spółki i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na sprawozdanie finansowe. 2.3 Informacje o sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zostało zbadane przez Wojciecha Pułkownika, biegłego rewidenta nr 10477/7677, działającego w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o., Rondo ONZ 1, Warszawa, numer ewid Działający w imieniu podmiotu uprawnionego biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku opinię bez zastrzeżeń z objaśnieniem dotyczącym postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka była stroną. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku zostało zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2008 roku, na którym akcjonariusze podjęli uchwałę, że zysk netto za rok 2007 zostanie podzielony w następujący sposób: Dywidendy dla akcjonariuszy Kapitał rezerwowy Razem 824,6 miliony 16,8 milionów ,4 milionów =============== Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku, sprawozdaniem z działalności Spółki zostały złożone w dniu 12 maja 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, odpisem uchwały o podziale zysku w dniu 2 lipca 2008 roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 931. Zatwierdzony bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2007 roku został prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2008 roku. e 7/12

12 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) 3. Sytuacja finansowa 3.1 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Poniżej przedstawiono wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Spółki w latach , wyliczone na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych za lata zakończone dnia 31 grudnia 2008 roku i dnia 31 grudnia 2007 roku suma bilansowa kapitał własny wynik finansowy netto rentowność majątku (%) 2,0% 3,0% 3,6% wynik finansowy netto x 100% suma aktywów rentowność kapitału własnego (%) 3,5% 5,1% 6,3% wynik finansowy netto x 100% kapitał własny na początek okresu rentowność netto sprzedaży (%) 5,2% 8,1% 9,3% wynik finansowy netto x 100% przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów płynność wskaźnik płynności I 0,30 0,25 0,30 aktywa obrotowe ogółem zobowiązania krótkoterminowe płynność wskaźnik płynności III 0,13 0,04 0,08 środki pieniężne zobowiązania krótkoterminowe szybkość obrotu należności (w dniach) należności handlowe x 365 dni przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów e 8/12

13 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) okres spłaty zobowiązań (w dniach) zobowiązania handlowe x 365 dni koszty usług obcych trwałość struktury finansowania (%) 69,6% 62,0% 77,5% (kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe) x 100% suma pasywów obciążenie majątku zobowiązaniami (%) 52,1% 47,2% 43,8% (suma pasywów kapitał własny) x 100% suma aktywów zysk netto na jedną akcję zwykłą (w złotych) 0,38 0,61 0,75 zysk netto średnia ważona liczba akcji wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w złotych) * 9,37 10,76 11,78 kapitały własne razem liczba akcji wskaźnik inflacji: Średnioroczny 4,2% 2,5% 1,0% od grudnia do grudnia 3,3% 4,0% 1,4% *) wartość wskaźnika obliczona w oparciu o liczbę akcji nie uwzględniając akcji nabytych w celu umorzenia 3.2 Komentarz Przedstawione wskaźniki wskazują na następujące trendy: Rentowność majątku Spółki zmniejszyła się w 2008 roku w stosunku do lat poprzednich. Wskaźnik ten wynosił odpowiednio: 3,6% w roku 2006, 3,0% w 2007 roku oraz 2,0% w 2008 roku. Rentowność kapitału własnego zmniejszyła się w analizowanym okresie. W roku 2006 wynosiła 6,3%, w roku 2007 wynosiła 5,1% a w roku 2008 osiągnęła 3,5%. Rentowność sprzedaży netto zmniejszyła się w roku 2008 w stosunku do lat poprzednich. W roku 2008 wskaźnik osiągnął wartość 5,2%, w roku 2007 wynosił 8,1% oraz w 2006 roku 9,3%. e 9/12

14 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Wskaźnik płynności I spadł z poziomu 0,30 w roku 2006 do poziomu 0,25 w roku 2007, a następnie wzrósł w 2008 roku do poziomu 0,30. Wskaźnik płynności III wzrósł z poziomu 0,08 w roku 2006 oraz 0,04 w roku 2007 do poziomu 0,13 w roku Wskaźnik szybkości obrotu należnościami w analizowanym okresie wynosił odpowiednio 34 dni w 2006 roku, 32 dni w 2007 roku oraz 34 dni w roku W 2008 roku okres spłaty zobowiązań obniżył się do 179 dni z poziomu 254 dni w 2007 roku. W roku 2006 wskaźnik ten wynosił 176 dni. Wskaźnik trwałości struktury finansowania spadł z poziomu 77,5% w roku 2006 do 62,0% w roku 2007 oraz wzrósł do poziomu 69,6% w 2008 roku. Obciążenie majątku zobowiązaniami wzrosło się z poziomu 43,8% w roku 2006 oraz 47,2% w roku 2007 do poziomu 52,1% w roku Wskaźnik zysku netto na jedną akcję zwykłą zmniejszył się z poziomu 0,75 złotych w roku 2006 oraz 0,61 złotych w roku 2007; do poziomu 0,38 złotych w roku Wskaźnik wartości księgowej na jedną akcję zwykłą spadł z poziomu 11,78 złotych w roku 2006 oraz 10,76 złotych w roku 2007 do poziomu 9,37 złotych w roku Kontynuacja działalności Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że Spółka nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia 2008 roku na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2008 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. e 10/12

15 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości Księgowość Spółki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego Oracle w Pionie Centrum Operacji Księgowych Spółki w Lublinie. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym również zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółki. W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie zostałyby usunięte, w tym dotyczących: zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, rzetelności ksiąg rachunkowych, bezbłędności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów w ramach ksiąg rachunkowych, udokumentowania operacji gospodarczych, prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za okres poprzedni, powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 2. Aktywa, zobowiązania i kapitały własne oraz pozycje kształtujące wynik działalności Spółki Struktura aktywów i zobowiązań bilansu Spółki, kapitałów własnych Spółki jak również pozycji kształtujących wynik działalności, została przedstawiona w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku. Inwentaryzacja aktywów i zobowiązań została przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych 2008 roku. W opinii biegłego rewidenta zostało zawarte objaśnienie dotyczące postępowań sądowych i administracyjnych, których Spółka jest stroną. 3. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku sporządzona została, we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 4. Sprawozdanie z działalności Spółki Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu na temat działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( sprawozdanie z działalności ) i uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia rozporządzenia e 11/12

16 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31grudnia 2008 roku (w milionach złotych) Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744). 5. Zgodność z prawem Uzyskaliśmy pisemne potwierdzenie od Zarządu Spółki, iż w roku sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku nie zostały naruszone przepisy prawa, a także postanowienia statutu Spółki mające wpływ na sprawozdanie finansowe. Maciej Konopko Biegły rewident Nr 11316/8113 w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1, Warszawa numer ewid. 130 Witold Czyż Członek Zarządu Biegły rewident Nr 90094/7969 Warszawa, dnia 25 lutego 2009 roku e 12/12

17 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

18 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w milionach złotych, za wyjątkiem danych dotyczących akcji) Nota 12 miesięcy do 31 grudnia 2008 do 31 grudnia 2007 (po reklasyfikacjachpatrz Nota 3.4, (zbadane) zbadane) Przychody Koszty usług obcych 5 (3.513) (3.384) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 5 (499) (809) Koszty wynagrodzeń pracowniczych: - Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych 5 (1.815) (1.917) - Podział zysku między pracowników 5 (24) (24) - Płatności w formie akcji własnych 5, 24 (24) (2) Amortyzacja 11, 12 (2.825) (3.135) Odwrócenie (utworzenie) odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 6 (16) 51 Zyski z tytułu sprzedaży aktywów Koszty restrukturyzacji 8 (173) (1) Zysk operacyjny Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetkowe i inne koszty finansowe 9 (824) (409) Zyski/ (straty) z tytułu różnic kursowych 9 74 (9) Koszty z tytułu dyskonta 9 (27) (28) Koszty finansowe, netto (628) (237) Podatek dochodowy 10 (54) (188) Zysk netto Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) ,38 0,61 Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona

19 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 BILANS (w milionach złotych) Nota 31 grudnia 31 grudnia (zbadane) (po reklasyfikacjachpatrz Nota 3.4, zbadane) AKTYWA Wartości niematerialne, netto Środki trwałe, netto Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Instrumenty zabezpieczające Inne aktywa 3 7 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Zapasy, netto Należności handlowe, netto Inne aktywa Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Zaliczki na podatek dochodowy Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe razem Aktywa przeznaczone do sprzedaży SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne 27 (704) (702) Pozostałe kapitały rezerwowe 19, 24 4 (19) Zyski zatrzymane Kapitały własne razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Zabezpieczające instrumenty pochodne Świadczenia pracownicze Rezerwy Przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych Pożyczka od jednostki powiązanej Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat Zabezpieczające instrumenty pochodne Rezerwy Zobowiązania handlowe Świadczenia pracownicze Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 11 1 Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem SUMA PASYWÓW

20 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w milionach złotych) Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 Liczba wyemitowanych akcji (nie w milionach) Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 3 Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Instrumenty zabezpieczające Podatek odroczony Płatności w formie akcji własnych Saldo na 1 stycznia 2007 roku (zbadane) (88) Zyski z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny Zyski z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne odniesione na kapitał własny Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny (11) - - (11) Razem przychody i koszty ujęte w kapitale własnym (11) Zysk netto za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2007 roku Razem przychody i koszty za okres (11) Płatności w formie akcji własnych Wykup akcji własnych ( ) - - (700) (700) Koszty wykupu akcji własnych - - (2) (2) Dywidendy (1.960) (1.960) Saldo na 31 grudnia 2007 roku(po reklasyfikacjach-patrz Nota 3.4, zbadane) (702) 1 (28) Saldo na 1 stycznia 2008 roku (po reklasyfikacjach-patrz Nota 3.4, zbadane) (702) 1 (28) Straty z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny (1) (1) Podatek z tytułu pozycji odniesionych bezpośrednio na kapitał własny (1) - - (1) Razem przychody i koszty ujęte w kapitale własnym (1) - (1) - - (2) Zysk netto za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2008 roku Razem przychody i koszty za okres (1) - (1) Płatności w formie akcji własnych Wykup akcji własnych ( ) - - (700) (700) Koszty wykupu akcji własnych - - (4) (4) Umorzenie akcji własnych (94) (608) - Dywidendy (2.053) (2.053) Saldo na 31 grudnia 2008 roku (zbadane) (704) - (28) Razem

21 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w milionach złotych) Nota do 31 grudnia miesięcy do 31 grudnia 2007 (po reklasyfikacjachpatrz Nota 3.4, zbadane) (zbadane) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk netto Korekty uzgadniające zysk netto do środków wygenerowanych z działalności operacyjnej Amortyzacja 11, Zyski z tytułu sprzedaży aktywów 7 (75) (30) (Odwrócenie)/ utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych 6 16 (51) Zmiana stanu pozostałych rezerw (118) 24 Podatek dochodowy Przychody i koszty odsetkowe (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto 536 (417) Wycena instrumentów pochodnych (552) 577 Płatności w formie akcji własnych 5, Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa) Zmiana stanu zapasów (netto) 45 (18) Zmiana stanu należności handlowych Zmiana stanu zobowiązań handlowych Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna) Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, pozostałych zobowiązań i przychodów przyszłych okresów (41) (26) Otrzymane dywidendy Otrzymane odsetki Odsetki i odsetki od instrumentów pochodnych zapłacone, netto (598) (457) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (3) (31) Podatek dochodowy zapłacony (224) (374) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Zakup / sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 11, 12 (1.496) (2.337) Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych (758) 529 Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Zakup inwestycyjnych papierów wartościowych - (10) Przychody ze sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych Zmniejszenie stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i innych aktywów finansowych 14, Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (5) (11) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.182) (997) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wykup obligacji 16, 18 (2.500) (2.178) Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 16, Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 16, 18 (228) (198) Zwiększenie/(zmniejszenie) zobowiązań z tytułu kredytów w rachunkach bieżących oraz innych kredytów i pożyczek krótkoterminowych 16, Zmniejszenie/(zwiększenie) depozytów związanych z długiem (depozyty zabezpieczające) 14, (126) Wykup akcji własnych, wraz z kosztami bezpośrednio związanymi z wykupem 27 (701) (702) Wypłacone dywidendy 27 (2.053) (1.960) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (787) (201) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.640) (3.234) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 674 (147) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2 8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu

22 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia Informacje ogólne 1.1. Telekomunikacja Polska S.A. Telekomunikacja Polska S.A. ( Telekomunikacja Polska lub Spółka lub TP S.A. ), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku. Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza usługi obejmujące usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową ( ISDN ), pocztę głosową, modemowy i stały dostęp do Internetu oraz usługi transmisji głosu przez Internet ( VoIP ). Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy, radiokomunikacji oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, produkuje elektroniczne karty telefoniczne, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediów oraz różnych usług internetowych. Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej 18. Działalność Spółki podlega regulacji i kontroli przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ( UKE ), który jest rządowym organem regulacyjnym w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym UKE może nakładać pewne obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej Skład Zarządu Spółki Skład Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego był następujący: Maciej Witucki Prezes Zarządu, Roland Dubois Członek Zarządu ds. Finansów, Richard Shearer Członek Zarządu ds. Rynku Masowego, Jacek Kałłaur Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich, Piotr Muszyński Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Ireneusz Piecuch Członek Zarządu ds. Strategii Korporacyjnej i Rozwoju Biznesu. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego był następujący: Prof. Andrzej K. Koźmiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Olivier Barberot Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Olivier Faure - Sekretarz Rady Nadzorczej Antonio Anguita Członek Rady Nadzorczej Vivek Badrinath Członek Rady Nadzorczej Timothy Boatman Niezależny Członek Rady Nadzorczej Jacques Champeaux Członek Rady Nadzorczej Stephane Pallez Członek Rady Nadzorczej Georges Penalver Członek Rady Nadzorczej Prof. Jerzy Rajski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Dr Wiesław Rozłucki Niezależny Członek Rady Nadzorczej Ronald Freeman Niezależny Członek Rady Nadzorczej Dr Mirosław Gronicki Niezależny Członek Rady Nadzorczej 5

23 Telekomunikacja Polska S.A. Sprawozdanie Finansowe wg MSSF 31 grudnia 2008 Zmiany w składzie Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku zakończonym 31 grudnia 2008 roku: W dniu 24 stycznia 2008 roku Pani Iwona Kossmann, Pan Pierre Hamon oraz Pan Benoit Merel złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu TP S.A. Rezygnacje złożono ze skutkiem na dzień 24 stycznia 2008 roku w przypadku Pani Iwony Kossmann oraz 29 lutego 2008 roku w przypadku Panów Pierre Hamon i Benoit Merel. W tym samym dniu Rada Nadzorcza TP S.A. powołała z dniem 1 marca 2008 roku Pana Roland Dubois w skład Zarządu TP S.A. W dniu 24 kwietnia 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała Pana Richard Shearer w skład Zarządu TP S.A. W dniu 25 września 2008 roku Rada Nadzorcza TP S.A. powołała Panów Ireneusza Piecucha i Piotra Muszyńskiego w skład Zarządu TP S.A. W dniu 25 września 2008 roku Pan Michel Monzani złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TP S.A. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Pana Olivier Faure w skład Rady Nadzorczej TP S.A. W dniu 16 stycznia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP S.A. powołało Pana Olivier Faure w skład Rady Nadzorczej TP S.A. 2. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego Niniejsze Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez Unię Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Porównywalne dane finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2007 zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz zadłużenia zabezpieczonego przed zagrożeniem zmiany wartości godziwej. Telekomunikacja Polska S.A. jest jednostką dominującą Grupy Telekomunikacja Polska i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku. Niniejsze Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 25 lutego 2009 roku. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2008 są przedstawione w Nocie 3 oraz są oparte na: wszystkich standardach i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie od 1 stycznia 2008 roku; standardach (MSSF) i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie za okresy rozpoczynające się po 1 stycznia 2008 roku, dla których Spółka zdecydowała o wcześniejszym ich zastosowaniu; podejściu przyjętym w Spółce zgodnie z paragrafami od 10 do 12 zawartymi w MSR 8. Szacunki Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków, jako że wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich 6

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

CZER WON A TOREBKA  SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU ,CZERWONA TOREBKA" S.A. za rok zakończony dnia SI grudnia 2012 roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU MAK DOM SP. Z O.O. ul. Nowa 23 STARA IWICZNA 05-500 Piaseczno OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Opinia Niezależnego

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Orange Polska S.A. ( Spółka lub OPL ) wraz z jej jednostkami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Polska Tel: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne KGHM Polska Miedź S.A. (

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NAFTOBUDOWA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NAFTOBUDOWA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NAFTOBUDOWA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2005 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (rok)

Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (rok) TPSA - skorygowany SAR KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2008 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA CZERWONA TOREBKA S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką dominująca w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2007 (rok)

Raport roczny R 2007 (rok) TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2007 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744) dla

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA Polski Holding Nieruchomości S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne Jednostką

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Grupa DUON S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 ROK SUWARY S.A. POZNAŃ, 15 MAJA 2008 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 ROK SUWARY S.A. POZNAŃ, 15 MAJA 2008 ROKU RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 ROK SUWARY S.A. POZNAŃ, 15 MAJA 2008 ROKU 1. INFORMACJE O SPÓŁCE Suwary S.A. (Spółka) została utworzona w dniu 29 czerwca 1995 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego E-ENERGO S.A. OD DNIA 24.02.2012 r. EASTSIDECAPITAL S.A. za okres 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, 18 lipca 2012 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. SANWIL Spółka Akcyjna Przemyśl, ul. Lwowska 52 Biuro Usług Finansowo-Księgowych GWARANT

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polski

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 86 z 98 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

(b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące dochody całkowite w kwocie tyś.

(b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące dochody całkowite w kwocie tyś. PrlcewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo