Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia"

Transkrypt

1 Rok I

2 Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów) Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. I, sem. II Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu wykład po I i II semestrze egzamin pisemny testowy oraz ustny, ćwiczenia po I semestrzezaliczenie, laboratorium po II semestrze - zaliczenie Terminy zaliczenia: po I i II semestrze Polski Program wykładów z fizyki dla studentów kierunku Elektrotechnika. Rola fizyki na tle nauk przyrodniczych, matematyka w fizyce, podstawowe wielkości fizyczne, podstawowe jednostki. Ruch mechaniczny, względność ruchu, ruch punktu materialnego, układy współrzędnych, wektor położenia, wektor przemieszczenia, prędkość rednia, prędkość chwilowa, składowe prędkości, ruch prostoliniowy oraz ruch krzywoliniowy. Przyśpieszenie, definicja przyśpieszenia stycznego i normalnego, definicja przyśpieszenia radialnego i transwersalnego. Kinematyka ruchu obrotowego, prędkość i przyśpieszenie kątowe. Dynamika punktu materialnego, zasady dynamiki Newtona, pęd cząstki, definicja momentu siły oraz momentu pędu, dynamiczne równania ruchu, siła sprężysta w równaniach ruchu, inercyjność układu odniesienia. Dynamika w układach nieinercyjnych, nieinercyjne układy odniesienia, translacja układu, rotacja układu, siły w układach nieinercyjnych. Ziemia jako układ odniesienia. Formy energii, definicja pracy oraz mocy, energia kinetyczna i potencjalna, zachowawczość sił centralnych, różne postacie energii. Grawitacja, podstawy grawitacji, masa ciężka i bezwładna, prawa Keplera, ważenie ciał niebieskich, zmiany ziemskiego przyśpieszenia grawitacyjnego z odległością od środka Ziemi, prędkości kosmiczne, zależność pola grawitacyjnego od rozkładu masy. Układy punktów materialnych, środek masy układu punktów materialnych, prędkość środka masy, układ laboratoryjny oraz układ środka masy. Ruch bryły sztywnej, model bryły sztywnej, moment

3 bezwładności bryły sztywnej, równanie ruchu bryły sztywnej, główne osie obrotu, zjawisko precesji. Zderzenia, zderzenia i ich klasyfikacja, centralne zderzenia sprężyste, niecentralne zderzenia sprężyste, zderzenia niesprężyste. Ruch drgający, prosty ruch harmoniczny, drgania tłumione, drgania wymuszone i rezonans mechaniczny, tłumione drgania wymuszone, składanie prostych ruchów harmonicznych. Elementy teorii względności, względność ruchu i dodawanie prędkości, pomiary prędkości światła, pojęcie równoczesności zdarzeń, transformacje Lorenza, konsekwencje wynikające z transformacji Lorenza- dylatacja czasu, kontrakcja odległości. Dynamika relatywistyczna, pęd relatywistyczny, energia całkowita, związek energii i pęd, zderzenia w przypadku relatywistycznym. Ruch cieczy i gazów, ruch laminarny i turbulentny, równanie ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, przykłady zjawisk wynikających z równania Bernoulliego. Elektryczność i magnetyzm, zjawiska falowe, elementy fizyki atomowej, elementy fizyki jądrowej Pole elektrostatyczne, ładunki elektryczne, wielkości i prawa opisujące pole elektrostatyczne, analogie z polem grawitacyjnym, elektryczne własności materii( przewodniki i dielektryki), pole w dielektrykach, energia pola elektrostatycznego, pojemność elektryczna-kondensatory. Prąd elektryczny, natężenie prądu, gęstość prądu, prąd stały, prąd zmienny, prąd przemienny, zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego. Prawo Ohma, opór elektryczny, przewodnictwo elektryczne, zależność oporu elektrycznego od temperatury, związek przewodnictwa cieplnego z przewodnictwem elektrycznym, zjawisko nadprzewodnictwa. ródła prądu siła elektromotoryczna, przykłady różnych źródeł prądu, praca oraz moc prądu elektrycznego, obwody elektryczne, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa. Ruch ładunku elektrycznego w polu elektrycznym i magnetycznym, siła Lorenza, trajektorie ruchu, przykłady ruchów naładowanych cząstek w polu magnetycznym, ruch cząstki naładowanej w skrzyżowanym polu elektrycznym i magnetycznym, spektrometry mas, cyklotron, zjawisko Halla. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym, siły działające na przewodnik z prądem, moment obrotowy, silnik elektryczny. Pole magnetyczne wytworzone przez przewodnik z prądem, prawo Biota-Savarta, iły działające pomiędzy przewodnikami z prądem, definicja jednostki natężenia prądu, pole magnetyczne od poruszającego się ładunku, związek pola elektrycznego z polem magnetycznym. Prawo Ampere a, przykłady zastosowania prawa Ampere a do wyznaczenia wektora indukcji magnetycznej.

4 Magnetyczne własności materii, diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm, wektor namagnesowania, wektor natężenia pola magnetycznego, przenikalność magnetyczna, podatność magnetyczna, zjawisko histerezy magnetycznej. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo indukcji Faraday a, prądnice prądu, prawo Lenza, zjawisko samoindukcji, zjawisko indukcji wzajemnej, transformatory. Energia pola magnetycznego i elektrycznego, obwody sprzężone, Prawo Ampera Maxwella, równania Maxwella. Obwody prądu zmiennego, drgania elektryczne, drgania harmoniczne, drgania tłumione, drgania wymuszone, zjawisko rezonansu elektrycznego, analogię pomiędzy elektrycznym obwodem drgającym a mechanicznymi drganiami. Ruch falowy, fala harmoniczna, fala podłużna i poprzeczna, fala płaska, fala kulista, wielkości charakteryzujące fale, źródła fal, różniczkowe równanie fali. Zjawiska związane z falami, superpozycja fal, interferencja fal, dudnienia, fale stojące, fale dźwiękowe, fala dźwiękowa w różnych ośrodkach, prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w różnych ośrodkach, zjawisko dyspersji, barwa dźwięku, natężenie dźwięku, prawo Webera-Fechnera. Fale elektromagnetyczne, promieniujący obwód drgający, doświadczenie Hertza, wielkości charakteryzujące falę elektromagnetyczne, polaryzacja fali elektromagnetycznej, energia oraz pęd fali elektromagnetycznej, promieniowanie elektromagnetyczne od przyśpieszanych ładunków. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w różnych ośrodkach, zjawisko dyspersji, zjawisko Dopplera i jego wykorzystanie. Widma promieniowania elektromagnetycznego. Odbicie i załamanie się fal elektromagnetycznych na granicy dwóch ośrodków, polaryzacja przy odbiciu i załamaniu. Zjawisko interferencji dla fal elektromagnetycznych, spójne źródła światła, doświadczenie Younga, interferencja fal z wielu ródeł, zjawisko dyfrakcji dla fal elektromagnetycznych, zasada Huygensa, dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, dyfrakcja na wielu szczelinach, siatka dyfrakcyjna. Różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, widmo liniowe, widmo pasmowe, widmo promieniowania ciała doskonale czarnego, widmo emisyjne i absorpcyjne, oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią, kolor nieba, zjawisko fotoelektryczne, rozproszenie komptonowskie. Modele atomu, model Thomsona, model planetarny, model Bohra, postulaty Bohra, wyjaśnienie widm atomowych, serie widmowe, stany energetyczne, atomy wodoropodobne, doświadczenie Francka-Hertza, promieniowanie X, doświadczenie Moseley a, klasyfikacja orbit atomowych, liczby kwantowe, postulaty Pauliego.

5 Literatura Uwagi 1 Elementy fizyki ciała stałego, stany elektronowe w kryształach, mikroskopowe wyjaśnienie różnego przewodnictwa ciał stałych. Elementy fizyki jądrowej, budowa jądra atomowego, rozmiary jąder, energia wiązania, masy jąder, rozpady promieniotwórcze, szeregi promieniotwórcze, reakcje jądrowe, zjawisko rozszczepienia jąder atomowych, budowa i działanie reaktora jądrowego. Podstawowa: C.R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, Tom 1, 2 Pomocnicza: A. Januszajtis, Fizyka dla politechnik, Tom.1, 2 M. Alonso, E.J. Finn, Fundamental University Physics, Tom.1, 2 Kursy fizyki w internecie

6 Nazwa kursu Jednostka Kier/spec/rok Punkty ECTS Rodzaj kursu Okres (rok Typ zajęć/liczba godzin W/15, L/30 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Geometria i Grafika Inżynierska Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Elektrotechnika I rok 3 punkty ECTS O Od 2007/2008, sem. I Forma zaliczenia: średnia z 4 ćwiczeń kontrolnych, test z wykładu Terminy zaliczenia: zgodnie z regulaminem studiów Polski Podstawowe wiadomości z aksonometrii. Rodzaje aksonometrii. Aksonometria prostokątna izometria. Aksonometria ukośna: dimetryczna, aksonometria ukośna. Widoki rysunkowe brył (płaskościennych i obrotowych), przekroje, kłady, zasady wymiarowania. Ogólne zasady odwzorowania elementów przestrzeni na płaszczyźnie. Rodzaje rzutni. Metody rzutowania rzut cechowany. Moduł i nachylenie prostej oraz płaszczyzny. Krawędź dwóch płaszczyzn. Metoda rzutowania rzut prostokątny równoległy. Położenie i ślady prostych oraz płaszczyzn. Przynależność i elementy wspólne. Transformacja położenia. Podstawowe wiadomości o wielościanach. Przekroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi i dowolnymi. Podstawowe wiadomości o powierzchniach (walcowa, stożkowa, sfera). Przekroje powierzchni płaszczyznami rzutującymi i dowolnymi. Podstawy programu AutoCAD. Zasady wymiarowania w programie AutoCAD. Techniki szybkiego rysowania, praktyczne wykorzystanie narzędzi typu: kopiuj, lustro, itp. Nauka pracy z plikami rastrowymi w programie AutoCAD -praktyczna wektoryzacja fragmentu obrazu rastrowego. Materiały konstrukcyjne, ich własności charakterystyczne i zastosowanie. Wytrzymałość prosta, naprężenia dopuszczalne, warunki stateczności konstrukcji. Systemy grafiki komputerowej, modelowanie w grafice komputerowej. Wykład 1. Rysunek techniczny jako język porozumiewania pomiędzy konstruktorami, a wykonawcami. Wykład 2. Metody odwzorowywania struktur graficznych. Arkusze, grubości i rodzaje linii rysunkowych, pismo techniczne, skale rysunkowe. Wykład 3. Rysowanie figur płaskich. Zasady odwzorowań brył. Wykład 4. Metoda rzutowania rzut prostokątny równoległy. Położenie i ślady prostych oraz płaszczyzn. Przynależność i elementy wspólne.

7 Transformacja położenia. Wykład 5. Podstawowe wiadomości z aksonometrii. Rodzaje aksonometrii. Aksonometria prostokątna izometria. Wykład 6. Aksonometria ukośna: dimetryczna, aksonometria ukośna izometryczna. Wykład 7. Widoki rysunkowe brył (płaskościennych i obrotowych). Przekroje i półprzekroje, kłady, półwidoki, wyrwania. Wykład 8. Podstawy programu AutoCAD. Interfejs programu i dostępne biblioteki. Użycie szybkiej pomocy w Palecie informacji. Sterowanie opcjami wyświetlania. Wykład 9. Widok, jego zmiana, wyświetlanie nowych fragmentów przez przemieszczanie wskaźnika. Rozpoczęcie rysunku, jednostki, warstwy, sterowanie warstwami. Rysowanie obiektów, ich właściwości. Wykład 10. Rysowanie linii, okręgów, łuków. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i skoku, granice siatki. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie kątów i odległości. Wykład 11. Wybieranie obiektów do edycji. Wymazywanie, wydłużanie i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów. Korzystanie z pomocy rysunkowych, analizowanie rysunków. Wykład 12. Dodawanie symboli i kreskowań, przegląd i wstawianie bloków oraz kreskowań. Dodawanie tekstu do rysunku. Tworzenie i modyfikacja tekstu, style modyfikacja. Wykład 13. Zasady wymiarowania w programie AutoCAD. Wymiary zespolone i linie odniesień, korzystanie z opcji wymiarowania, style wymiarowania. Wykład 14. Tworzenie arkuszy i wydruków. Praca z arkuszami. Wybór i konfiguracja ploterów. Ustawienia stron. Wykład 15. Techniki szybkiego rysowania (praktyczne wykorzystanie narzędzi typu: kopiuj, lustro itp.). 1. Rodzaj i zakres ćwiczeń: Część I Geometria wykreślna: ćwiczenia projektowe o Wykorzystanie programów rastrowych do przedstawiania pomysłów konstrukcyjnych w rysunku technicznym. o Arkusze, grubości linii, pismo techniczne. o Rzuty aksonometryczne: izometria i dimetria ukośna o Rzutowanie prostokątne metodą europejską i amerykańską o Widoki, półwidoki, przekroje proste i złożone stopniowe i łamane, przekroje cząstkowe o Wymiarowanie, zasady wymiarowania: linie i liczby wymiarowe, wymiarowanie kątów, znaki wymiarowe o Rzuty Monge`a ślady prostej, ślady płaszczyzny, rzuty wielokątów, części

8 wspólne prostej i wielokątów, części wspólne wielokątów. o Rzuty Monge`a transformacja rzutni, rzuty wielościanów w transformacji, przekroje wielościanów płaszczyzną rzutującą i dowolną. o Rzuty Monge`a rzuty powierzchni (walcowa, stożkowa, sfera) na dwie i więcej rzutni, przekroje płaszczyzną rzutującą i dowolną. Część II Grafika Inżynierska: ćwiczenia projektowe o Zarządzanie oknami rysunkowymi (interfejs użytkownika), zarządzanie warstwami rysunkowymi (ich tworzenie, usuwanie, modyfikacja), o przygotowanie obszaru roboczego (granice rysunku, skale, skok siatki, itp.), poznanie narzędzi edycyjnych (wymaż, przedłuż utnij, itp.), o współrzędne punktów biegunowe (ćwicz. średnic. łuków, okręgów, wymiarowanie bazy), szeregowe, np. liniowe, wymiarowania: ( typów podstawowych Zastosowanie lokalizacji). chwilowe i stałe (tryby precyzyjnego rysowania narzędzi. o Wykorzystanie narzędzi szybkiego rysowania przy wykonywaniu rysunku technicznego. o Wykonanie przykładowego schematu ideowego instalacji elektrycznej w programie AutoCad. Literatura Podstawowa: Dobrzyński T.: Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003 Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002 Januszewski B., Bieniasz J.: Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej Cz. I, Cz. II. Wyd. Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2005, 2004 Kosma. Z.: Wstęp do grafiki komputerowej. Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, Radom 1994 Suseł M., Makowski K.: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 Pomocnicza: Biały W., Bobkowski G. : Autocad 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004 Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T.: 13 wykładów z geometrii wykreślnej. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2000 Graf J.: AutoCAD 2005 i 2005 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 2005 Jaskulski A.: AutoCad 2005/LT Wyd. Mikom Mazur J., Koniński K.: Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza

9 Uwagi 1 Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998 Pikoń A.: AutoCAD 2005 i 2005 PL. Wyd. Helion, 2005 Pikoń A.: AutoCAD 2005 PL., Wyd. Helion, Gliwice 2005 Pikoń A.: AutoCAD Pierwsze kroki. Wyd. Helion, 2004 Posiadały B.: Rysunek techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002

10 Nazwa kursu Lektorat Języka Angielskiego Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok I rok Elektrotechnika II rok Elektrotechnika III rok Elektrotechnika Punkty ECTS 7 punktów ECTS ( ) Rodzaj kursu* O Okres (rok akad/ Od 2007/2008, sem. I do sem. VI semestr) Typ zajęć/ liczba ** Ćwiczenia, 180 godzin, (30 godzin w semestrze przez godzin 6 semestrów) Sposób zaliczenia *** Zaliczenie z oceną po każdym semestrze Egzamin po zakończeniu kursu Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Język angielski i język polski Cele dydaktyczne: uświadomienie funkcji języka i komunikacji w życiu społecznym stopniowe wprowadzanie słownictwa z określonych tematów i zagadnień gramatycznych zwrócenie uwagi na funkcje językowe i typowe sytuacje z życia codziennego, wymagające użycia konkretnych zwrotów szczególne zaakcentowanie kwestii kulturowych (różnice między kulturami) pogłębienie wiedzy uczniów na temat innych społeczeństw i przygotowanie ich do zetknięcia się z wielością i różnorodnością kultur rozwijanie umiejętności skutecznego używania języka angielskiego dla celów komunikacyjnych, w różnorodnych sytuacjach językowych Efekty kształcenia: Student potrafi wykazać się znajomością: różnorodnych środków językowych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem leksykalnym i gramatycznym rutynowych zachowań językowych oraz właściwego użycia zwrotów i innych wprowadzanych struktur językowych wyszukiwania i przedstawiania w tekście czytanym lub wysłuchanym szczegółowych informacji Student potrafi wykazać się umiejętnością: budowania spójnych wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich form, zwrotów językowych posługiwania się strukturami leksykalnogramatycznymi, pozwalającymi na osiągnięcie wskazanych celów komunikacyjnych formułowania własnych opinii oraz

11 prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego Skrócony opis kursu Kurs na poziomie zaawansowanym. Treści nauczania zawierają: - struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości - funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w sytuacjach dnia codziennego - zasady wymowy i ortografii - proste projekty indywidualne i grupowe - podstawowe wiadomości o obszarze nauczanego języka Pełny opis kursu Sprawności językowe rozwijane są poprzez systematycznie wzbogacany materiał leksykalny i gramatyczny. 1. Sprawność mówienia rozwijana jest przez: liczne ćwiczenia o charakterze dialogowym i monologowym oparte na materiale ilustracyjnym, służącym jako bodziec wywołujący wypowiedzi pracę w parach i grupach językowych w celu intensyfikacji interakcji werbalnych, m.in. poprzez wykorzystanie ćwiczeń na zasadzie luki informacyjnej. prowadzenie dyskusji, argumentowanie i obrona własnych wypowiedzi. 2. Sprawność rozumienia ze słuchu trenowana jest na materiale audialnym. Nagrany materiał prowadzi do rozumienia wypowiedzi ludzi o różnym wykształceniu, pochodzących z różnych obszarów geograficznych, co pozwala przygotować studenta do rozumienia różnych akcentów angielskich. 3. Sprawność czytania trenuje się poprzez wiele ćwiczeń, których celem jest: wydobywanie głównej myśli tekstu wyszukiwanie potrzebnej informacji domyślanie się znaczenia nieznanych wyrazów odróżnianie faktu od opinii 4. Sprawność pisania rozwija się w toku ćwiczeń, które utrwalają poznany materiał leksykalny i gramatyczny w postaci jego zapisu. Do ćwiczeń tych należą np. ćwiczenia: trenujące pisanie kartek, listów, pism urzędowych prowadzące do samodzielnych wypowiedzi pisemnych, zawierających różnorodne struktury językowe. Literatura Uwagi 1 New English File intermediate Autorzy: Clive Oxenden, Christina Latam-Koenig

12 Nazwa kursu Matematyka I (sem. 1) Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 9 punktów ECTS Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. I Typ zajęć/liczba godzin W/60, C/60 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Forma zaliczenia: kolokwium Terminy zaliczenia: na ostatnich zajęciach Znajomość przedmiotu w zakresie zagadnień obowiązujących na maturze poziom podstawowy Polski Umiejętność stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych 1.Wstęp. Elementy logiki matematycznej i teorii zbiorów. Relacje. Funkcje. Funkcje elementarne. 2.Ciągi, granice ciągów. Granice funkcji rzeczywistych. Ciągłość funkcji. 3.Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Pochodna funkcji, własności pochodnych. Funkcje monotoniczne, funkcje wypukłe i wklęsłe, asymptoty. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 4. Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności. Szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe i ich zbieżność. 5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Całka nieoznaczona, własności. Całkowanie przez podstawianie, przez części, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona i jej zastosowania. 6. Algebra. Półgrupy, grupy, pierścienie, ciała. Ciało liczb zespolonych. Przestrzeń wektorowa. Odwzorowania liniowe. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 7. Elementy geometrii analitycznej w R^3. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Płaszczyzna, prosta i ich wzajemne położenie. Odległości pomiędzy obiektami geometrycznymi R^3. 1.Wstęp. Elementy logiki matematycznej i teorii zbiorów. Relacje. Funkcje. Funkcje elementarne. 2.Ciągi, granice ciągów. Granice funkcji rzeczywistych. Ciągłość funkcji. 3.Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Pochodna funkcji, własności pochodnych. Funkcje monotoniczne, funkcje wypukłe i wklęsłe, asymptoty. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

13 Literatura Uwagi 1 4. Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności. Szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe i ich zbieżność. 5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Całka nieoznaczona, własności. Całkowanie przez podstawianie, przez części, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona i jej zastosowania. 6. Algebra. Półgrupy, grupy, pierścienie, ciała. Ciało liczb zespolonych. Przestrzeń wektorowa. Odwzorowania liniowe. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 7. Elementy geometrii analitycznej w R^3. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Płaszczyzna, prosta i ich wzajemne położenie. Odległości pomiędzy obiektami geometrycznymi R^3. Podstawowa: 1.W. Żakowski i in., Matematyka. Seria: Podręczniki Akademickie-Elektronika, t. I-IV. 2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I i II. 3.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I Pomocnicza: 1. L. Maurin, W. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka, t. I. 2. W. Żakowski, Matematyka, podręcznik podstawowy dla WST. t. I 3. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. E. Otto, Matematyka t. I

14 Nazwa kursu Matematyka II (sem. 2) Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 8 punktów ECTS Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. II Typ zajęć/liczba godzin W/60, C/60 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Forma zaliczenia: kolokwium Terminy zaliczenia: na ostatnich zajęciach Zaliczony przedmiot Matematyka I Polski Umiejętność stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych 1.Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Granice funkcji. Różniczkowalność funkcji. Pochodne cząstkowe i kierunkowe. Extrema funkcji: lokalne, globalne i warunkowe. Funkcje uwikłane, ekstrema lokalne funkcji uwikłanych. 2.Elementy równań różniczkowych zwyczajnych. Definicja równań różniczkowych. Problem Cauchy'ego. Równania o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe rzędu I i Bernoulliego. Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach. Układy równań różniczkowych o stałych współczynnikach. 3. Elementy teorii funkcji wektorowych. Różniczkowanie i całkowanie funkcji wektorowych. Gradient, Dywergencja, rotacja i ich własności. Pole potencjalne strumień. 4. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Całka podwójna i potrójna: własności i zastosowania. Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Greena. Całka powierzchniowa niezorientowana i zorientowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Gaussa-Ostrogradzkiego, twierdzenie Stokesa. 5. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego. 6..Szeregi trygonometryczne, szeregi Fouriera. Transformata Fouriera i Laplace a 1.Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Granice funkcji. Różniczkowalność funkcji. Pochodne cząstkowe i kierunkowe. Extrema funkcji: lokalne, globalne i warunkowe. Funkcje uwikłane, ekstrema lokalne funkcji uwikłanych. 2. Elementy równań różniczkowych zwyczajnych. Definicja równań różniczkowych. Problem Cauchy'ego. Równania o zmiennych rozdzielonych,

15 Literatura Uwagi 1 jednorodne, liniowe rzędu I i Bernoulliego. Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach. Układy równań różniczkowych o stałych współczynnikach. 3. Elementy teorii funkcji wektorowych. Różniczkowanie i całkowanie funkcji wektorowych. Gradient, Dywergencja, rotacja i ich własności. Pole potencjalne strumień. 4. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Całka podwójna i potrójna: własności i zastosowania. Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Greena. Całka powierzchniowa niezorientowana i zorientowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Gaussa-Ostrogradzkiego, twierdzenie Stokesa. 5. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego. 6..Szeregi trygonometryczne, szeregi Fouriera. Transformata Fouriera i Laplace a Podstawowa: 1.W. Żakowski i in., Matematyka. Seria: Podręczniki Akademickie-Elektronika, t. I-IV. 2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I i II. 3.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. II. Pomocnicza: 1. L. Maurin, W. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka, t. II. 2. W. Żakowski, Matematyka, podręcznik podstawowy dla WST. t. I i II. 3. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. 4. E. Otto, Matematyka t. I-III.dla WST. t. I 5. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. E. Otto, Matematyka t. I

16 Nazwa kursu Podstawy informatyki I, Podstawy informatyki II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 9 punktów ECTS (sem. I = 4 punkty, sem. II = 5 punktów) Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. I, sem. II Typ zajęć/liczba godzin W/30, L/30(I) + L/30(II) Sposób zaliczenia Forma zaliczenia: a) Wykład egzamin b) Laboratorium - zaliczenie Terminy zaliczenia: a) Wykład sesja letnia Laboratorium sesje zimowa i letnia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Polski WYKŁAD Program skrócony 1. historia rozwoju komputerów i informatyki 2. budowa i zasada działania komputerów i urządzeń peryferyjnych 3. schematy blokowe sztuka budowy algorytmów 4. matlab ogólna charakterystyka pakietu oraz zasady użytkowania, typy zmiennych 5. instrukcje warunkowe if oraz switch 6. pętle for i while 7. funkcje zasady pisania, zakres istnienia zmiennych 8. rekurencja 9. metody sortowania 10. operacje na macierzach 11. operacje plikowe zapis, odczyt, typ rekordowy 12. aproksymacja i interpolacja 13. metody całkowania numerycznego 14. zasady modelowania z wykorzystaniem simulinka 15. programowanie obiektowe i wizualne LABORATORIUM Program skrócony 1. matlab obsługa i zasady pisania programów, typy zmiennych, podstawowe operacje, polecenia graficzne 2. instrukcje warunkowe if oraz switch: Kalkulator z wyborem operacji, równanie kwadratowe. 3. pętle for i while sumowanie kolejnych liczb całkowitych, budowa ciągu gwiazdek 4. funkcje - programy ilustrujące własności funkcji i procedury - silnia 5. rekurencja: silnia, wartość wielomianu w

17 Pełny opis kursu Literatura Uwagi 1 punkcie 6. metody sortowania: bąbelkowe, przez wstawienie, quick sort 7. operacje na macierzach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, transponowanie 8. eliminacja Gaussa, rozwiązywanie układu równań liniowych 9. operacje plikowe zapis, odczyt, typ rekordowy: baza numerów telefonicznych 10. aproksymacja i interpolacja 11. metody całkowania numerycznego: Euler, Runggego-Kutty, Fehlberga, Adamsa- Bashfortha, Adamsa-Multona, Geara 12. zasady modelowania z wykorzystaniem simulinka: silnik obcowzbudny, silnik szeregowy 13. programowanie obiektowe i wizualne: kalkulator obsługiwany myszką 1. Klempka R., Stankiewicz A., Programowanie z przykładami w językach pascal i matlab, UWND AGH, Kraków 2005, wydanie II\ 2. Klempka R., Stankiewicz A., Modelowanie i symulacja układów dynamicznych, wybrane zagadnienia z przykładami w Matlabie, UWND AGH, Kraków 2006, wydanie II 3. Klempka R., Sikora-Iliew R., Stankiewicz A., Świątek B., Modelowanie i symulacja układów elektrycznych w Matlabie, UWND AGH Kraków Zalewski A., Cegieła R., Matlab obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, WN Mrozek B., Mrozek Z., Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowotechnicznych, PLJ Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, MIKOM 1998

18 Nazwa kursu Jednostka Podstawy mechaniki Kier/spec/rok Punkty ECTS Rodzaj kursu Okres (rok Typ zajęć/liczba godzin W/30, C/30 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Literatura Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Elektrotechnika I rok 4 punkty ECTS O Od 2007/2008, sem. I Forma zaliczenia: Sprawdziany i prace projektowe Minimum dostateczny poziom wiedzy z przedmiotów: Matematyka, Fizyka i Grafika inżynierska. Polski Nabycie umiejętności z zakresu modelowania i analizy urządzeń mechatronicznych pod kątem ich budowy i sprzężeń wewnętrznych a także optymalnego doboru parametrów geometrycznych tak urządzeń mechanicznych jak i mechatroniczych w kontekście założonej wytrzymałości. Podstawowe pojęcia i zasady mechaniki ogólnej. Redukcja dowolnego układu sił. Warunki równowagi układów płaskich i przestrzennych. Układy statycznie wyznaczalne. Elementy kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Ruch postępowy, obrotowy, złożony, płaski i kulisty. Prawa Newtona. Praca, moc, sprawność i energia. Zasada d Alemberta, równowaga sił. Równania Lagrange a. Analiza statystyczna belek, słupów, ram i kratownic. Rodzaje obciążeń, współczynnik bezpieczeństwa, naprężenia rzeczywiste i dopuszczalne, kryterium wytrzymałości i odkształcenia. Proste i złożone przypadki wytrzymałości. Metoda elementów skończonych dla układów statycznych. Istota mechatroniki, systemy mechatroniczne: analiza, optymalizacja i projektowanie. Przykłady urządzeń i systemów mechatronicznych. Aktuatory elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Silniki elektrostatyczne o ruchu liniowym i obrotowym. 1. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika cz. I Statyka, Kinematyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków Engel Z., Giergiel J.: Mechanika cz. II Dynamika. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.:

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Opanowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016

Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016 Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016 Streszczenie Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia mechaniki klasycznej od kinematyki punktu materialnego, przez prawa Newtona

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki sezon 1

Podstawy fizyki sezon 1 Podstawy fizyki sezon 1 dr inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 111 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha Fizyka na IMIR MBM rok 2013/14 Moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS)

20 zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego 150 nakładu pracy studenta (CNPS) Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.3 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 13 Przedmiot: Grafika inżynierska I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyczne podstawy projektowania 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyczne podstawy projektowania 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI

Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI Zbigniew Osiak ZADA IA PROBLEMOWE Z FIZYKI 3 Copyright by Zbigniew Osiak Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora. Portret

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2014/2015 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VkC7-2013-S Pozycja planu: C7 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Maszyny elektryczne 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: wszystkie Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MASZYNY I NAPĘD ELEKTRYCZNY Electric Machinery and Drive Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures.

ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. Algorytmy i struktury danych. Metody numeryczne ECTS (Część 2. Metody numeryczne) Nazwa w języku angielskim: Algorithms and data structures. dzienne magisterskie Numerical methods. (Part 2. Numerical methods)

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny Wykaz zagadnień - egzamin dyplomowy inżynierski 2013 r. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Robotyka i mechatronika I. Matematyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2012/2013 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy elektrodynamiki Nazwa w języku angielskim: Introduction to Electrodynamics Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Rok I Sylabus modułu /przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Elektrotechnika (studia stacjonarne) 3 Nazwa modułu / przedmiotu Bezpieczeństwo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Polecenie Rektora nakłada na Wydział obowiązek przygotowania programu studiów w systemie 3-letnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika

PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika PWSZ w Tarnowie Instytut Politechniczny Elektrotechnika METODY NUMERYCZNE WYKŁAD Andrzej M. Dąbrowski amd@agh.edu.pl Paw.C p.100e Konsultacje: środa 14 45-15 30 czwartek 14 45 - Wykład 2 godz. lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki

Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki Referat wygłoszony na Zjeździe Fizyków 9-14.9.27 Szczecin, oraz opublikowany w Piśmie FOTON, nr 99 (27) Wpływ przygotowania ze szkoły średniej na wyniki egzaminów z fizyki Henryk Figiel, Janusz Niewolski

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA KLASYCZNA I RELATYWISTYCZNA Cele kursu

MECHANIKA KLASYCZNA I RELATYWISTYCZNA Cele kursu MECHANIKA KLASYCZNA I RELATYWISTYCZNA Cele kursu Karol Kołodziej Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski, Katowice http://kk.us.edu.pl Karol Kołodziej Mechanika klasyczna i relatywistyczna 1/8 Cele kursu Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo