Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia"

Transkrypt

1 Rok I

2 Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów) Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. I, sem. II Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu wykład po I i II semestrze egzamin pisemny testowy oraz ustny, ćwiczenia po I semestrzezaliczenie, laboratorium po II semestrze - zaliczenie Terminy zaliczenia: po I i II semestrze Polski Program wykładów z fizyki dla studentów kierunku Elektrotechnika. Rola fizyki na tle nauk przyrodniczych, matematyka w fizyce, podstawowe wielkości fizyczne, podstawowe jednostki. Ruch mechaniczny, względność ruchu, ruch punktu materialnego, układy współrzędnych, wektor położenia, wektor przemieszczenia, prędkość rednia, prędkość chwilowa, składowe prędkości, ruch prostoliniowy oraz ruch krzywoliniowy. Przyśpieszenie, definicja przyśpieszenia stycznego i normalnego, definicja przyśpieszenia radialnego i transwersalnego. Kinematyka ruchu obrotowego, prędkość i przyśpieszenie kątowe. Dynamika punktu materialnego, zasady dynamiki Newtona, pęd cząstki, definicja momentu siły oraz momentu pędu, dynamiczne równania ruchu, siła sprężysta w równaniach ruchu, inercyjność układu odniesienia. Dynamika w układach nieinercyjnych, nieinercyjne układy odniesienia, translacja układu, rotacja układu, siły w układach nieinercyjnych. Ziemia jako układ odniesienia. Formy energii, definicja pracy oraz mocy, energia kinetyczna i potencjalna, zachowawczość sił centralnych, różne postacie energii. Grawitacja, podstawy grawitacji, masa ciężka i bezwładna, prawa Keplera, ważenie ciał niebieskich, zmiany ziemskiego przyśpieszenia grawitacyjnego z odległością od środka Ziemi, prędkości kosmiczne, zależność pola grawitacyjnego od rozkładu masy. Układy punktów materialnych, środek masy układu punktów materialnych, prędkość środka masy, układ laboratoryjny oraz układ środka masy. Ruch bryły sztywnej, model bryły sztywnej, moment

3 bezwładności bryły sztywnej, równanie ruchu bryły sztywnej, główne osie obrotu, zjawisko precesji. Zderzenia, zderzenia i ich klasyfikacja, centralne zderzenia sprężyste, niecentralne zderzenia sprężyste, zderzenia niesprężyste. Ruch drgający, prosty ruch harmoniczny, drgania tłumione, drgania wymuszone i rezonans mechaniczny, tłumione drgania wymuszone, składanie prostych ruchów harmonicznych. Elementy teorii względności, względność ruchu i dodawanie prędkości, pomiary prędkości światła, pojęcie równoczesności zdarzeń, transformacje Lorenza, konsekwencje wynikające z transformacji Lorenza- dylatacja czasu, kontrakcja odległości. Dynamika relatywistyczna, pęd relatywistyczny, energia całkowita, związek energii i pęd, zderzenia w przypadku relatywistycznym. Ruch cieczy i gazów, ruch laminarny i turbulentny, równanie ciągłości strugi, równanie Bernoulliego, przykłady zjawisk wynikających z równania Bernoulliego. Elektryczność i magnetyzm, zjawiska falowe, elementy fizyki atomowej, elementy fizyki jądrowej Pole elektrostatyczne, ładunki elektryczne, wielkości i prawa opisujące pole elektrostatyczne, analogie z polem grawitacyjnym, elektryczne własności materii( przewodniki i dielektryki), pole w dielektrykach, energia pola elektrostatycznego, pojemność elektryczna-kondensatory. Prąd elektryczny, natężenie prądu, gęstość prądu, prąd stały, prąd zmienny, prąd przemienny, zjawiska towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego. Prawo Ohma, opór elektryczny, przewodnictwo elektryczne, zależność oporu elektrycznego od temperatury, związek przewodnictwa cieplnego z przewodnictwem elektrycznym, zjawisko nadprzewodnictwa. ródła prądu siła elektromotoryczna, przykłady różnych źródeł prądu, praca oraz moc prądu elektrycznego, obwody elektryczne, łączenie oporów, prawa Kirchhoffa. Ruch ładunku elektrycznego w polu elektrycznym i magnetycznym, siła Lorenza, trajektorie ruchu, przykłady ruchów naładowanych cząstek w polu magnetycznym, ruch cząstki naładowanej w skrzyżowanym polu elektrycznym i magnetycznym, spektrometry mas, cyklotron, zjawisko Halla. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym, siły działające na przewodnik z prądem, moment obrotowy, silnik elektryczny. Pole magnetyczne wytworzone przez przewodnik z prądem, prawo Biota-Savarta, iły działające pomiędzy przewodnikami z prądem, definicja jednostki natężenia prądu, pole magnetyczne od poruszającego się ładunku, związek pola elektrycznego z polem magnetycznym. Prawo Ampere a, przykłady zastosowania prawa Ampere a do wyznaczenia wektora indukcji magnetycznej.

4 Magnetyczne własności materii, diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm, wektor namagnesowania, wektor natężenia pola magnetycznego, przenikalność magnetyczna, podatność magnetyczna, zjawisko histerezy magnetycznej. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo indukcji Faraday a, prądnice prądu, prawo Lenza, zjawisko samoindukcji, zjawisko indukcji wzajemnej, transformatory. Energia pola magnetycznego i elektrycznego, obwody sprzężone, Prawo Ampera Maxwella, równania Maxwella. Obwody prądu zmiennego, drgania elektryczne, drgania harmoniczne, drgania tłumione, drgania wymuszone, zjawisko rezonansu elektrycznego, analogię pomiędzy elektrycznym obwodem drgającym a mechanicznymi drganiami. Ruch falowy, fala harmoniczna, fala podłużna i poprzeczna, fala płaska, fala kulista, wielkości charakteryzujące fale, źródła fal, różniczkowe równanie fali. Zjawiska związane z falami, superpozycja fal, interferencja fal, dudnienia, fale stojące, fale dźwiękowe, fala dźwiękowa w różnych ośrodkach, prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w różnych ośrodkach, zjawisko dyspersji, barwa dźwięku, natężenie dźwięku, prawo Webera-Fechnera. Fale elektromagnetyczne, promieniujący obwód drgający, doświadczenie Hertza, wielkości charakteryzujące falę elektromagnetyczne, polaryzacja fali elektromagnetycznej, energia oraz pęd fali elektromagnetycznej, promieniowanie elektromagnetyczne od przyśpieszanych ładunków. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w różnych ośrodkach, zjawisko dyspersji, zjawisko Dopplera i jego wykorzystanie. Widma promieniowania elektromagnetycznego. Odbicie i załamanie się fal elektromagnetycznych na granicy dwóch ośrodków, polaryzacja przy odbiciu i załamaniu. Zjawisko interferencji dla fal elektromagnetycznych, spójne źródła światła, doświadczenie Younga, interferencja fal z wielu ródeł, zjawisko dyfrakcji dla fal elektromagnetycznych, zasada Huygensa, dyfrakcja na pojedynczej szczelinie, dyfrakcja na wielu szczelinach, siatka dyfrakcyjna. Różne rodzaje promieniowania elektromagnetycznego, widmo liniowe, widmo pasmowe, widmo promieniowania ciała doskonale czarnego, widmo emisyjne i absorpcyjne, oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią, kolor nieba, zjawisko fotoelektryczne, rozproszenie komptonowskie. Modele atomu, model Thomsona, model planetarny, model Bohra, postulaty Bohra, wyjaśnienie widm atomowych, serie widmowe, stany energetyczne, atomy wodoropodobne, doświadczenie Francka-Hertza, promieniowanie X, doświadczenie Moseley a, klasyfikacja orbit atomowych, liczby kwantowe, postulaty Pauliego.

5 Literatura Uwagi 1 Elementy fizyki ciała stałego, stany elektronowe w kryształach, mikroskopowe wyjaśnienie różnego przewodnictwa ciał stałych. Elementy fizyki jądrowej, budowa jądra atomowego, rozmiary jąder, energia wiązania, masy jąder, rozpady promieniotwórcze, szeregi promieniotwórcze, reakcje jądrowe, zjawisko rozszczepienia jąder atomowych, budowa i działanie reaktora jądrowego. Podstawowa: C.R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, Tom 1, 2 Pomocnicza: A. Januszajtis, Fizyka dla politechnik, Tom.1, 2 M. Alonso, E.J. Finn, Fundamental University Physics, Tom.1, 2 Kursy fizyki w internecie

6 Nazwa kursu Jednostka Kier/spec/rok Punkty ECTS Rodzaj kursu Okres (rok Typ zajęć/liczba godzin W/15, L/30 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Geometria i Grafika Inżynierska Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Elektrotechnika I rok 3 punkty ECTS O Od 2007/2008, sem. I Forma zaliczenia: średnia z 4 ćwiczeń kontrolnych, test z wykładu Terminy zaliczenia: zgodnie z regulaminem studiów Polski Podstawowe wiadomości z aksonometrii. Rodzaje aksonometrii. Aksonometria prostokątna izometria. Aksonometria ukośna: dimetryczna, aksonometria ukośna. Widoki rysunkowe brył (płaskościennych i obrotowych), przekroje, kłady, zasady wymiarowania. Ogólne zasady odwzorowania elementów przestrzeni na płaszczyźnie. Rodzaje rzutni. Metody rzutowania rzut cechowany. Moduł i nachylenie prostej oraz płaszczyzny. Krawędź dwóch płaszczyzn. Metoda rzutowania rzut prostokątny równoległy. Położenie i ślady prostych oraz płaszczyzn. Przynależność i elementy wspólne. Transformacja położenia. Podstawowe wiadomości o wielościanach. Przekroje wielościanów płaszczyznami rzutującymi i dowolnymi. Podstawowe wiadomości o powierzchniach (walcowa, stożkowa, sfera). Przekroje powierzchni płaszczyznami rzutującymi i dowolnymi. Podstawy programu AutoCAD. Zasady wymiarowania w programie AutoCAD. Techniki szybkiego rysowania, praktyczne wykorzystanie narzędzi typu: kopiuj, lustro, itp. Nauka pracy z plikami rastrowymi w programie AutoCAD -praktyczna wektoryzacja fragmentu obrazu rastrowego. Materiały konstrukcyjne, ich własności charakterystyczne i zastosowanie. Wytrzymałość prosta, naprężenia dopuszczalne, warunki stateczności konstrukcji. Systemy grafiki komputerowej, modelowanie w grafice komputerowej. Wykład 1. Rysunek techniczny jako język porozumiewania pomiędzy konstruktorami, a wykonawcami. Wykład 2. Metody odwzorowywania struktur graficznych. Arkusze, grubości i rodzaje linii rysunkowych, pismo techniczne, skale rysunkowe. Wykład 3. Rysowanie figur płaskich. Zasady odwzorowań brył. Wykład 4. Metoda rzutowania rzut prostokątny równoległy. Położenie i ślady prostych oraz płaszczyzn. Przynależność i elementy wspólne.

7 Transformacja położenia. Wykład 5. Podstawowe wiadomości z aksonometrii. Rodzaje aksonometrii. Aksonometria prostokątna izometria. Wykład 6. Aksonometria ukośna: dimetryczna, aksonometria ukośna izometryczna. Wykład 7. Widoki rysunkowe brył (płaskościennych i obrotowych). Przekroje i półprzekroje, kłady, półwidoki, wyrwania. Wykład 8. Podstawy programu AutoCAD. Interfejs programu i dostępne biblioteki. Użycie szybkiej pomocy w Palecie informacji. Sterowanie opcjami wyświetlania. Wykład 9. Widok, jego zmiana, wyświetlanie nowych fragmentów przez przemieszczanie wskaźnika. Rozpoczęcie rysunku, jednostki, warstwy, sterowanie warstwami. Rysowanie obiektów, ich właściwości. Wykład 10. Rysowanie linii, okręgów, łuków. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i skoku, granice siatki. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie kątów i odległości. Wykład 11. Wybieranie obiektów do edycji. Wymazywanie, wydłużanie i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów. Korzystanie z pomocy rysunkowych, analizowanie rysunków. Wykład 12. Dodawanie symboli i kreskowań, przegląd i wstawianie bloków oraz kreskowań. Dodawanie tekstu do rysunku. Tworzenie i modyfikacja tekstu, style modyfikacja. Wykład 13. Zasady wymiarowania w programie AutoCAD. Wymiary zespolone i linie odniesień, korzystanie z opcji wymiarowania, style wymiarowania. Wykład 14. Tworzenie arkuszy i wydruków. Praca z arkuszami. Wybór i konfiguracja ploterów. Ustawienia stron. Wykład 15. Techniki szybkiego rysowania (praktyczne wykorzystanie narzędzi typu: kopiuj, lustro itp.). 1. Rodzaj i zakres ćwiczeń: Część I Geometria wykreślna: ćwiczenia projektowe o Wykorzystanie programów rastrowych do przedstawiania pomysłów konstrukcyjnych w rysunku technicznym. o Arkusze, grubości linii, pismo techniczne. o Rzuty aksonometryczne: izometria i dimetria ukośna o Rzutowanie prostokątne metodą europejską i amerykańską o Widoki, półwidoki, przekroje proste i złożone stopniowe i łamane, przekroje cząstkowe o Wymiarowanie, zasady wymiarowania: linie i liczby wymiarowe, wymiarowanie kątów, znaki wymiarowe o Rzuty Monge`a ślady prostej, ślady płaszczyzny, rzuty wielokątów, części

8 wspólne prostej i wielokątów, części wspólne wielokątów. o Rzuty Monge`a transformacja rzutni, rzuty wielościanów w transformacji, przekroje wielościanów płaszczyzną rzutującą i dowolną. o Rzuty Monge`a rzuty powierzchni (walcowa, stożkowa, sfera) na dwie i więcej rzutni, przekroje płaszczyzną rzutującą i dowolną. Część II Grafika Inżynierska: ćwiczenia projektowe o Zarządzanie oknami rysunkowymi (interfejs użytkownika), zarządzanie warstwami rysunkowymi (ich tworzenie, usuwanie, modyfikacja), o przygotowanie obszaru roboczego (granice rysunku, skale, skok siatki, itp.), poznanie narzędzi edycyjnych (wymaż, przedłuż utnij, itp.), o współrzędne punktów biegunowe (ćwicz. średnic. łuków, okręgów, wymiarowanie bazy), szeregowe, np. liniowe, wymiarowania: ( typów podstawowych Zastosowanie lokalizacji). chwilowe i stałe (tryby precyzyjnego rysowania narzędzi. o Wykorzystanie narzędzi szybkiego rysowania przy wykonywaniu rysunku technicznego. o Wykonanie przykładowego schematu ideowego instalacji elektrycznej w programie AutoCad. Literatura Podstawowa: Dobrzyński T.: Rysunek techniczny maszynowy. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003 Grochowski B.: Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002 Januszewski B., Bieniasz J.: Geometryczne podstawy grafiki inżynierskiej Cz. I, Cz. II. Wyd. Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2005, 2004 Kosma. Z.: Wstęp do grafiki komputerowej. Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, Radom 1994 Suseł M., Makowski K.: Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005 Pomocnicza: Biały W., Bobkowski G. : Autocad 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004 Bogaczyk T., Romaszkiewicz-Białas T.: 13 wykładów z geometrii wykreślnej. Wyd. Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 2000 Graf J.: AutoCAD 2005 i 2005 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 2005 Jaskulski A.: AutoCad 2005/LT Wyd. Mikom Mazur J., Koniński K.: Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza

9 Uwagi 1 Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005 Otto F., Otto E.: Podręcznik geometrii wykreślnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998 Pikoń A.: AutoCAD 2005 i 2005 PL. Wyd. Helion, 2005 Pikoń A.: AutoCAD 2005 PL., Wyd. Helion, Gliwice 2005 Pikoń A.: AutoCAD Pierwsze kroki. Wyd. Helion, 2004 Posiadały B.: Rysunek techniczny w AutoCADzie. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002

10 Nazwa kursu Lektorat Języka Angielskiego Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok I rok Elektrotechnika II rok Elektrotechnika III rok Elektrotechnika Punkty ECTS 7 punktów ECTS ( ) Rodzaj kursu* O Okres (rok akad/ Od 2007/2008, sem. I do sem. VI semestr) Typ zajęć/ liczba ** Ćwiczenia, 180 godzin, (30 godzin w semestrze przez godzin 6 semestrów) Sposób zaliczenia *** Zaliczenie z oceną po każdym semestrze Egzamin po zakończeniu kursu Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/ efekty kształcenia Język angielski i język polski Cele dydaktyczne: uświadomienie funkcji języka i komunikacji w życiu społecznym stopniowe wprowadzanie słownictwa z określonych tematów i zagadnień gramatycznych zwrócenie uwagi na funkcje językowe i typowe sytuacje z życia codziennego, wymagające użycia konkretnych zwrotów szczególne zaakcentowanie kwestii kulturowych (różnice między kulturami) pogłębienie wiedzy uczniów na temat innych społeczeństw i przygotowanie ich do zetknięcia się z wielością i różnorodnością kultur rozwijanie umiejętności skutecznego używania języka angielskiego dla celów komunikacyjnych, w różnorodnych sytuacjach językowych Efekty kształcenia: Student potrafi wykazać się znajomością: różnorodnych środków językowych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem leksykalnym i gramatycznym rutynowych zachowań językowych oraz właściwego użycia zwrotów i innych wprowadzanych struktur językowych wyszukiwania i przedstawiania w tekście czytanym lub wysłuchanym szczegółowych informacji Student potrafi wykazać się umiejętnością: budowania spójnych wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich form, zwrotów językowych posługiwania się strukturami leksykalnogramatycznymi, pozwalającymi na osiągnięcie wskazanych celów komunikacyjnych formułowania własnych opinii oraz

11 prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego Skrócony opis kursu Kurs na poziomie zaawansowanym. Treści nauczania zawierają: - struktury gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości - funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w sytuacjach dnia codziennego - zasady wymowy i ortografii - proste projekty indywidualne i grupowe - podstawowe wiadomości o obszarze nauczanego języka Pełny opis kursu Sprawności językowe rozwijane są poprzez systematycznie wzbogacany materiał leksykalny i gramatyczny. 1. Sprawność mówienia rozwijana jest przez: liczne ćwiczenia o charakterze dialogowym i monologowym oparte na materiale ilustracyjnym, służącym jako bodziec wywołujący wypowiedzi pracę w parach i grupach językowych w celu intensyfikacji interakcji werbalnych, m.in. poprzez wykorzystanie ćwiczeń na zasadzie luki informacyjnej. prowadzenie dyskusji, argumentowanie i obrona własnych wypowiedzi. 2. Sprawność rozumienia ze słuchu trenowana jest na materiale audialnym. Nagrany materiał prowadzi do rozumienia wypowiedzi ludzi o różnym wykształceniu, pochodzących z różnych obszarów geograficznych, co pozwala przygotować studenta do rozumienia różnych akcentów angielskich. 3. Sprawność czytania trenuje się poprzez wiele ćwiczeń, których celem jest: wydobywanie głównej myśli tekstu wyszukiwanie potrzebnej informacji domyślanie się znaczenia nieznanych wyrazów odróżnianie faktu od opinii 4. Sprawność pisania rozwija się w toku ćwiczeń, które utrwalają poznany materiał leksykalny i gramatyczny w postaci jego zapisu. Do ćwiczeń tych należą np. ćwiczenia: trenujące pisanie kartek, listów, pism urzędowych prowadzące do samodzielnych wypowiedzi pisemnych, zawierających różnorodne struktury językowe. Literatura Uwagi 1 New English File intermediate Autorzy: Clive Oxenden, Christina Latam-Koenig

12 Nazwa kursu Matematyka I (sem. 1) Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 9 punktów ECTS Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. I Typ zajęć/liczba godzin W/60, C/60 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Forma zaliczenia: kolokwium Terminy zaliczenia: na ostatnich zajęciach Znajomość przedmiotu w zakresie zagadnień obowiązujących na maturze poziom podstawowy Polski Umiejętność stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych 1.Wstęp. Elementy logiki matematycznej i teorii zbiorów. Relacje. Funkcje. Funkcje elementarne. 2.Ciągi, granice ciągów. Granice funkcji rzeczywistych. Ciągłość funkcji. 3.Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Pochodna funkcji, własności pochodnych. Funkcje monotoniczne, funkcje wypukłe i wklęsłe, asymptoty. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 4. Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności. Szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe i ich zbieżność. 5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Całka nieoznaczona, własności. Całkowanie przez podstawianie, przez części, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona i jej zastosowania. 6. Algebra. Półgrupy, grupy, pierścienie, ciała. Ciało liczb zespolonych. Przestrzeń wektorowa. Odwzorowania liniowe. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 7. Elementy geometrii analitycznej w R^3. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Płaszczyzna, prosta i ich wzajemne położenie. Odległości pomiędzy obiektami geometrycznymi R^3. 1.Wstęp. Elementy logiki matematycznej i teorii zbiorów. Relacje. Funkcje. Funkcje elementarne. 2.Ciągi, granice ciągów. Granice funkcji rzeczywistych. Ciągłość funkcji. 3.Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Pochodna funkcji, własności pochodnych. Funkcje monotoniczne, funkcje wypukłe i wklęsłe, asymptoty. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

13 Literatura Uwagi 1 4. Szeregi liczbowe. Kryteria zbieżności. Szeregi funkcyjne, szeregi potęgowe i ich zbieżność. 5. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Całka nieoznaczona, własności. Całkowanie przez podstawianie, przez części, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona i jej zastosowania. 6. Algebra. Półgrupy, grupy, pierścienie, ciała. Ciało liczb zespolonych. Przestrzeń wektorowa. Odwzorowania liniowe. Macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 7. Elementy geometrii analitycznej w R^3. Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany. Płaszczyzna, prosta i ich wzajemne położenie. Odległości pomiędzy obiektami geometrycznymi R^3. Podstawowa: 1.W. Żakowski i in., Matematyka. Seria: Podręczniki Akademickie-Elektronika, t. I-IV. 2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I i II. 3.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I Pomocnicza: 1. L. Maurin, W. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka, t. I. 2. W. Żakowski, Matematyka, podręcznik podstawowy dla WST. t. I 3. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. E. Otto, Matematyka t. I

14 Nazwa kursu Matematyka II (sem. 2) Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 8 punktów ECTS Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. II Typ zajęć/liczba godzin W/60, C/60 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Forma zaliczenia: kolokwium Terminy zaliczenia: na ostatnich zajęciach Zaliczony przedmiot Matematyka I Polski Umiejętność stosowania aparatu matematycznego do analizy i opisu obiektów i procesów technicznych 1.Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Granice funkcji. Różniczkowalność funkcji. Pochodne cząstkowe i kierunkowe. Extrema funkcji: lokalne, globalne i warunkowe. Funkcje uwikłane, ekstrema lokalne funkcji uwikłanych. 2.Elementy równań różniczkowych zwyczajnych. Definicja równań różniczkowych. Problem Cauchy'ego. Równania o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe rzędu I i Bernoulliego. Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach. Układy równań różniczkowych o stałych współczynnikach. 3. Elementy teorii funkcji wektorowych. Różniczkowanie i całkowanie funkcji wektorowych. Gradient, Dywergencja, rotacja i ich własności. Pole potencjalne strumień. 4. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Całka podwójna i potrójna: własności i zastosowania. Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Greena. Całka powierzchniowa niezorientowana i zorientowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Gaussa-Ostrogradzkiego, twierdzenie Stokesa. 5. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego. 6..Szeregi trygonometryczne, szeregi Fouriera. Transformata Fouriera i Laplace a 1.Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Granice funkcji. Różniczkowalność funkcji. Pochodne cząstkowe i kierunkowe. Extrema funkcji: lokalne, globalne i warunkowe. Funkcje uwikłane, ekstrema lokalne funkcji uwikłanych. 2. Elementy równań różniczkowych zwyczajnych. Definicja równań różniczkowych. Problem Cauchy'ego. Równania o zmiennych rozdzielonych,

15 Literatura Uwagi 1 jednorodne, liniowe rzędu I i Bernoulliego. Równania liniowe rzędu II o stałych współczynnikach. Układy równań różniczkowych o stałych współczynnikach. 3. Elementy teorii funkcji wektorowych. Różniczkowanie i całkowanie funkcji wektorowych. Gradient, Dywergencja, rotacja i ich własności. Pole potencjalne strumień. 4. Rachunek całkowy funkcji wielu zmiennych rzeczywistych. Całka podwójna i potrójna: własności i zastosowania. Całka krzywoliniowa nieskierowana i skierowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Greena. Całka powierzchniowa niezorientowana i zorientowana: własności i zastosowania. Twierdzenie Gaussa-Ostrogradzkiego, twierdzenie Stokesa. 5. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu pierwszego i drugiego. 6..Szeregi trygonometryczne, szeregi Fouriera. Transformata Fouriera i Laplace a Podstawowa: 1.W. Żakowski i in., Matematyka. Seria: Podręczniki Akademickie-Elektronika, t. I-IV. 2.W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, cz. I i II. 3.W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. II. Pomocnicza: 1. L. Maurin, W. Mączyński, T. Traczyk, Matematyka, t. II. 2. W. Żakowski, Matematyka, podręcznik podstawowy dla WST. t. I i II. 3. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. 4. E. Otto, Matematyka t. I-III.dla WST. t. I 5. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. E. Otto, Matematyka t. I

16 Nazwa kursu Podstawy informatyki I, Podstawy informatyki II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 9 punktów ECTS (sem. I = 4 punkty, sem. II = 5 punktów) Rodzaj kursu O Okres (rok Od 2007/2008, sem. I, sem. II Typ zajęć/liczba godzin W/30, L/30(I) + L/30(II) Sposób zaliczenia Forma zaliczenia: a) Wykład egzamin b) Laboratorium - zaliczenie Terminy zaliczenia: a) Wykład sesja letnia Laboratorium sesje zimowa i letnia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Polski WYKŁAD Program skrócony 1. historia rozwoju komputerów i informatyki 2. budowa i zasada działania komputerów i urządzeń peryferyjnych 3. schematy blokowe sztuka budowy algorytmów 4. matlab ogólna charakterystyka pakietu oraz zasady użytkowania, typy zmiennych 5. instrukcje warunkowe if oraz switch 6. pętle for i while 7. funkcje zasady pisania, zakres istnienia zmiennych 8. rekurencja 9. metody sortowania 10. operacje na macierzach 11. operacje plikowe zapis, odczyt, typ rekordowy 12. aproksymacja i interpolacja 13. metody całkowania numerycznego 14. zasady modelowania z wykorzystaniem simulinka 15. programowanie obiektowe i wizualne LABORATORIUM Program skrócony 1. matlab obsługa i zasady pisania programów, typy zmiennych, podstawowe operacje, polecenia graficzne 2. instrukcje warunkowe if oraz switch: Kalkulator z wyborem operacji, równanie kwadratowe. 3. pętle for i while sumowanie kolejnych liczb całkowitych, budowa ciągu gwiazdek 4. funkcje - programy ilustrujące własności funkcji i procedury - silnia 5. rekurencja: silnia, wartość wielomianu w

17 Pełny opis kursu Literatura Uwagi 1 punkcie 6. metody sortowania: bąbelkowe, przez wstawienie, quick sort 7. operacje na macierzach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, transponowanie 8. eliminacja Gaussa, rozwiązywanie układu równań liniowych 9. operacje plikowe zapis, odczyt, typ rekordowy: baza numerów telefonicznych 10. aproksymacja i interpolacja 11. metody całkowania numerycznego: Euler, Runggego-Kutty, Fehlberga, Adamsa- Bashfortha, Adamsa-Multona, Geara 12. zasady modelowania z wykorzystaniem simulinka: silnik obcowzbudny, silnik szeregowy 13. programowanie obiektowe i wizualne: kalkulator obsługiwany myszką 1. Klempka R., Stankiewicz A., Programowanie z przykładami w językach pascal i matlab, UWND AGH, Kraków 2005, wydanie II\ 2. Klempka R., Stankiewicz A., Modelowanie i symulacja układów dynamicznych, wybrane zagadnienia z przykładami w Matlabie, UWND AGH, Kraków 2006, wydanie II 3. Klempka R., Sikora-Iliew R., Stankiewicz A., Świątek B., Modelowanie i symulacja układów elektrycznych w Matlabie, UWND AGH Kraków Zalewski A., Cegieła R., Matlab obliczenia numeryczne i ich zastosowanie, WN Mrozek B., Mrozek Z., Matlab uniwersalne środowisko do obliczeń naukowotechnicznych, PLJ Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, MIKOM 1998

18 Nazwa kursu Jednostka Podstawy mechaniki Kier/spec/rok Punkty ECTS Rodzaj kursu Okres (rok Typ zajęć/liczba godzin W/30, C/30 Sposób zaliczenia Poziom kursu Wymagania wstępne Język wykładowy Cele dydaktyczne/efekty kształcenia Skrócony opis kursu Pełny opis kursu Literatura Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Elektrotechnika I rok 4 punkty ECTS O Od 2007/2008, sem. I Forma zaliczenia: Sprawdziany i prace projektowe Minimum dostateczny poziom wiedzy z przedmiotów: Matematyka, Fizyka i Grafika inżynierska. Polski Nabycie umiejętności z zakresu modelowania i analizy urządzeń mechatronicznych pod kątem ich budowy i sprzężeń wewnętrznych a także optymalnego doboru parametrów geometrycznych tak urządzeń mechanicznych jak i mechatroniczych w kontekście założonej wytrzymałości. Podstawowe pojęcia i zasady mechaniki ogólnej. Redukcja dowolnego układu sił. Warunki równowagi układów płaskich i przestrzennych. Układy statycznie wyznaczalne. Elementy kinematyki i dynamiki punktu materialnego i bryły sztywnej. Ruch postępowy, obrotowy, złożony, płaski i kulisty. Prawa Newtona. Praca, moc, sprawność i energia. Zasada d Alemberta, równowaga sił. Równania Lagrange a. Analiza statystyczna belek, słupów, ram i kratownic. Rodzaje obciążeń, współczynnik bezpieczeństwa, naprężenia rzeczywiste i dopuszczalne, kryterium wytrzymałości i odkształcenia. Proste i złożone przypadki wytrzymałości. Metoda elementów skończonych dla układów statycznych. Istota mechatroniki, systemy mechatroniczne: analiza, optymalizacja i projektowanie. Przykłady urządzeń i systemów mechatronicznych. Aktuatory elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Silniki elektrostatyczne o ruchu liniowym i obrotowym. 1. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika cz. I Statyka, Kinematyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków Engel Z., Giergiel J.: Mechanika cz. II Dynamika. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa Niezgodziński M.E., Niezgodziński T.:

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Spis treści Przedmowa... 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce?... 13 1. Analiza wektorowa... 19 1.1. Algebra

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: stacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 2 tomu I O Richardzie P. Feynmanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki z semestru 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod przedmiotu: Mf 3 Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4 Kierunek: Nawigacja 5 Specjalność: Wszystkie specjalności na kierunku

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny KLASA PIERWSZA 1. Wiadomości wstępne. Matematyczne metody w fizyce Wielkości wektorowe i skalarne Miara łukowa kąta Funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne - ćwiczenia Iloczyn skalarny i wektorowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-MiNE1 Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii W: prof. dr hab.tadeusz Paszkiewicz Ćw.: Dr Andrzej Bąk Katedra Fizyki Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej http://fizmoodle.prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych.

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu

Treści programowe przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I Status

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mechanika Techniczna

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1:

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: 1) Funkcja rzeczywista jednej zmiennej: ciąg dalszy a) Definicja granicy funkcji, b) Twierdzenie o trzech funkcjach, o granicy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar : nauki techniczne Profil : ogólnoakademicki Poziom

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika I Nazwa w języku angielskim: Mechanics I Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Równania różniczkowe (RRO020) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA. Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis. Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy.

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy. W pierwszej części są przedstawione podstawowe wiadomości z mechaniki, nauki o cieple, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki. Podano także przykłady zjawisk relatywistycznych, a na końcu książki zamieszczono

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: WYBRANE ZAGADNIENIA MECHANIKI ANALITYCZNEJ, DRGAŃ I STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH (cz. I MECHANIKA ANALITYCZNA) Kierunki: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia. rachunkowe

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia. rachunkowe SYLABUS Nazwa przedmiotu Mechanika Techniczna Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Katedra przedmiot Fizyki Teoretycznej Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Fizyka Kod przedmiotu: ZDI_B_0_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 4 Kierunek : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Kontakt z prowadzącym zajęcia dr Paweł Możejko 1e GG Konsultacje poniedziałek 9:00-10:00 paw@mif.pg.gda.pl Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Mechanika Kinematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo