cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors."

Transkrypt

1 Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN dnia

2 Uwagi Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN dnia strona 2 z 46

3 Ogólne warunki gwarancji Niniejsze warunki definiują obowiązki firmy Rheavendors Industries S.p.A. w związku z udzieleniem gwarancji na sprzedawany produkt. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne warunki, ustalenia ustne i pisemne, równieŝ te zawarte w zamówieniu przesłanym przez Kupującego, chyba Ŝe strony ustaliły inaczej, co pisemnie potwierdził reprezentant Rheavendors Industries S.p.A. W przypadku gdy jeden z warunków niniejszej gwarancji nie jest waŝny w świetle prawa kraju, w którym następuje sprzedaŝ produktu, nie będzie egzekwowalny, co nie wpływa na waŝność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy zawartej z Kupującym. Części mechaniczne i elektroniczne produktu objęte są 12- miesięcznym okresem gwarancyjnym rozpoczynającym się w dniu sprzedaŝy produktu zgodnie z datą widniejącą na fakturze. Ochrona gwarancyjna oznacza darmową wymianę lub naprawę kaŝdej części automatu, która według uznania wyłącznie producenta okazała się wadliwa w wyniku błędnego procesu produkcji. Koszt transportu automatu, wymienianych części czy części zapasowych ponosi w całości Kupujący. Producent zastrzega prawo do stosowania podczas napraw nowych lub zregenerowanych części. Po wymianie oryginalne części zostaną objęte 12-miesięczną gwarancją. Części wymieniane w ramach gwarancji stają się własnością Działu części zamiennych RheaVendors Services S.p.A. (naleŝy zaŝądać formularza Form PO 19.01/2b Materiały na gwarancji Zgoda na zwrot).; W przypadku wystąpienia usterki niemoŝliwej do naprawienia lub kolejny raz tej samej usterki, producent ma prawo według wyłącznie własnego uznania wymienić automat na inny w tym samym modelu lub jego ekwiwalent. Okres gwarancyjny na nowy automat zostanie wydłuŝony zgodnie z długością okresu gwarancyjnego dla danego automatu. Usterki wynikające z zaniedbania lub winy uŝytkownika (nieprzestrzeganie zaleceń w podręczniku obsługi), nieprawidłowego podłączenia instalacji lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych przez nieuprawnionych pracowników, uszkodzeń podczas transportu lub innych okoliczności niebędących winą producenta nie są objęte ochroną gwarancyjną. MontaŜ automatu oraz podłączenie do źródła zasilania i wody, a takŝe czynności konserwacyjne opisane w podręczniku instalacji nie są objęte ochroną gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje takŝe systemów płatności bez względu, czy są zainstalowane w automacie czy dołączone jako akcesoria gdyŝ podlegają one ochronie gwarancyjnej ich producenta, a firma Rheavendors Industries S.p.A. przyjmuje w tej sytuacji rolę wyłącznie pośrednika. Wszelkie modyfikacje i zmiany przeprowadzone w automacie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta powodują rozwiązanie umowy gwarancyjnej ze skutkiem natychmiastowym i są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego uŝytkowania automatu. 7. Rheavendors Industries S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez oso, zwierzęta lub przedmioty w wyniku następujących zdarzeń: nieprawidłowe uŝytkowanie automatu; nieprawidłowy montaŝ; nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania i instalacji wodnohydraulicznej; powaŝne zaniedbania czynności konserwacyjnych, działania lub modyfikacje nieautoryzowane przez producenta oraz zastosowanie części innych niŝ oryginalne. W przypadku awarii Rheavendors Industries S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerwy w pracy automatu, ani nie ma obowiązku wydłuŝyć okresu gwarancji. W razie konieczności przetransportowania automatu do miejsca wskazanego przez producenta w celu naprawy lub kontroli, koszty takiego transportu oraz ryzyko uszkodzeń podczas transportu ponosi Kupujący. Opłaty za transport automatu, wymienianych części i części zamiennych są zawsze ponoszone przez Kupującego. Wyd. MAN dnia strona 3 z 46

4 Deklaracja zgodności Rheavendors Industries S.p.A. oświadcza, Ŝe opisany automat do sprzedaŝy napojów został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami niŝej wymienionych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa: Dyrektywy: 2004/108/WE; 2006/95/WE; 2006/42WE; 2002/95/WE (RoHS); 2002/96/WE (RAEE); 1907/2006/WE (REACH); 1935/2004/WE; Normy: BEZPIECZEŃSTWO część 2-75: (Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających) + CEI EN /A12; EN : A1 : A2 : A11 : A12: A13: A14: /EC: 2010; EN : A1 : A11 : A2 : A12 : 2010; EMC: EN : A1 : 2009; EN : A1 : A2 : 2008; EN : A1 : A2 : 2009; EN : 2008; EMF: EN 62233: 2008; Producent automatu Rheavendors Industries S.p.A. Via Garavaglia, Caronno Pertusella Varese Włochy Reprezentant prawny (A. D. Majer) Certyfikat ISO 9001 Wyd. MAN dnia strona 4 z 46

5 Spis treści Opis Wprowadzenie Dane techniczne Konfiguracja Opis automatu Czynności początkowe Podłączenia Pierwsze uruchomienie Programowanie Parametry Rozwiązywanie problemów Konserwacja Obsługa techniczna automatu Schemat instalacji hydraulicznej strona 06 strona 07 strona 08 strona 10 strona 12 strona 20 strona 21 strona 22 strona 24 strona 37 strona 39 strona 41 strona 44 strona 46 Podręcznik zawiera opis części oraz oprogramowania automatu cino ec, umoŝliwiając uŝytkownikowi w pełni świadome korzystanie z urządzenia. Ze względu na bardzo wiele róŝnych opcji dostępnych w automacie oraz ciągłych udoskonaleń wprowadzanych przez producenta, niektóre funkcje mogą ć opisane w sposób niewystarczający dla uŝytkownika w takiej sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt. Telefon: Faks: Adres UWAGA: Niniejsza etykieta umieszczona obok płytki z numerem seryjnym automatu informuje, Ŝe naleŝy uwaŝnie zapoznać się z podręcznikiem instalacji i konserwacji przed rozpoczęciem czynności montaŝowych i obsługą automatu. Niniejszy podręcznik naleŝy drukować wyłącznie w razie konieczności ochrona środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem. Wyd. MAN dnia strona 5 z 46

6 01. Opis Skróty i piktogramy E = A = R = = VSF = = = Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z podręcznika instalacji i konserwacji. cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych i kawie ziarnistej automat z wewnętrznym zbiornikiem wody automat z zewnętrznym zbiornikiem wody mieszadło do łączenia produktu rozpuszczalnego z wodą skok śru ślimakowej w pojemniku na produkty mieszadło w pojemniku na produkty rozpuszczalne zaparzacz kawy espresso = podajnik gorącej wody Znaki ostrzegawcze Narzędzia Jeśli obok tekstu znajduje się taki symbol, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na opisane czynności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niosą. Czynności oznaczone tym symbolem są uwaŝane za potencjalnie niebezpieczne. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąŝe się z ryzykiem poraŝenia prądem elektrycznym, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostroŝności. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąŝe się z ryzykiem doznania oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi częściami, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostroŝności. PowyŜsze symbole są równieŝ umieszczone wewnątrz automatu na częściach, z którymi naleŝy postępować szczególnie ostroŝnie. Ten symbol oznacza konieczność zachowania maksymalnej ostroŝności podczas wykonywania określonych czynności. Symbol klucza serwisowego, który oznacza, Ŝe wszystkie funkcje automatu są aktywne przy otwartych drzwiach maszyny, zarezerwowany jest dla czynności wykonywanych wyłącznie przez serwisantów, którzy znają sposób działania urządzenia, są świadomi ryzyka, jakie ze sobą niosą, a takŝe którzy są pewni, Ŝe zachowali wszelkie środki ostroŝności. Wykorzystanie symbolu klucza serwisowego powinno ć wyłącznie ograniczone do czasu wykonania niezbędnych czynności serwisowych. W takiej sytuacji uŝytkownicy powinni ć powiadomieni o zakazie korzystania z automatu oraz zbliŝania się do niego. Niniejszy symbol oznacza zakaz utylizacji danego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Złomowane urządzenie naleŝy przekazać do utylizacji firmie specjalistycznej w celu uniknięcia potencjalnych szkód w środowisku naturalnym i na zdrowiu ludzi. NaleŜy przestrzegać przepisów Dyrektywy UE 2002/96/WE. A zainstalować automat, wymagane jest uŝycie standardowych narzędzi: - noŝyczki dla elektryków; - śrubokręt gwiazdkowy 4/6 mm; - zestaw kluczy do 13 mm; - zestaw wkrętów z łbem gniazdowym od 2-8 mm; Zaleca się równieŝ przygotowanie kilku materiałów jednorazowego uŝytku, takich jak papier, rękawice, czyste szmatki, kubki i wiadro na brudną wodę. Wyd. MAN dnia strona 6 z 46

7 02. Wprowadzenie Prawa autorskie Rheavendors Industries S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeŝone Niniejszy dokument zawiera informacje poufne będące wyłączną własnością firmy Rheavendors Industries S.p.A. Zabrania się ujawniania treści tego dokumentu osobom trzecim, a takŝe jego kopiowania czy reprodukowania w jakiejkolwiek formie, w części i w całości, bez wcześniejszej pisemnej zgody Rheavendors Industries S.p.A. Wykorzystanie, reprodukcja oraz ujawnienie informacji technicznych zawartych w niniejszym dokumencie podlega ochronie prawnej przez Rheavendors Industries S.p.A. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla uŝytkowników automatów do sprzedaŝy napojów, stanowi jego integralną część i powinien ć przechowywany wraz z automatem. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku słuŝą maksymalizacji korzyści wynikających z uŝytkowania automatu w ramach jego przeznaczenia określonego przez producenta. Rheavendors Industries S.p.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia oraz bez obowiązku aktualizacji produktów działających na rynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z błędów w druku Zasady postępowania Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z automatu ** ** ** ** ** ** ** Zwrócić szczególną uwagę na rozdziały i informacje oznaczone symbolami ostrzegawczymi. Bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad postępowania, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa uŝytkownika i konserwatora. ** Pod Ŝadnym pozorem nie zezwalać na obsługę automatu przez dzieci lub oso z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi, bądź przez oso, które nie potrafią obsługiwać urządzenia. Dzieci powinny przewać pod opieką oso dorosłej, która nie dopuści do zabawy automatem. ** W razie zauwaŝenia wycieków wody lub dymu wydostającego się z automatu, niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i instalacji wodnej. Ponowne uruchomienie automatu moŝe ć przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel. ** Automat naleŝy zamontować, przestrzegając lokalnych przepisów. NaleŜy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące podłączenia do instalacji wodnej. ** UŜytkownik nie ma prawa dostępu do miejsc umoŝliwiających przeprowadzenie konserwacji i serwisu automatu takie miejsca naleŝy wyraźnie oznakować. ** Pod Ŝadnym pozorem nie lekcewaŝyć środków bezpieczeństwa, nie modyfikować samowolnie automatu, ani jego części Dane kontaktowe Rheavendors Services S.p.A słuŝy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi własnych produktów. Telefon: Faks: Adres Informacje dotyczące dystrybutorów w poszczególnych krajach znajdują się na naszej stronie internetowej: Etykiety z numerem seryjnym W celu szybkiego i jednoznacznego zidentyfikowania automatu oraz uzyskania prawidłowej pomocy technicznej, naleŝy (przykład) podać dane znajdujące się na etykiecie z numerem seryjnym. kod: D12345A67890 n/s: Srebrne etykiety z numerem seryjnym znajdują się wewnątrz urządzenia oraz na obudowie automatu. Wyd. MAN dnia strona 7 z 46

8 03. Dane techniczne Wymiary Waga Wysokość: Wysokość (z otwartą pokrywą pojemnika na wodę): Szerokość: Głębokość: 560mm 625mm 315mm 530mm 26 kg Instalacje Poziom hałasu Klawiatura Wyświetlacz woda energia Dozownik kubków Tacka ociekowa Wydawanie napojów Bezpieczeństwo woda energia wysoka temperatura oprogramowanie -podłączenie za pomocą elektrozaworu z gwintem zewnętrznym 3/8: - podłączenie do pompy głębinowej: - podłączenie ze zbiornikiem wewnętrznym; V AC, 50/60 Hz; jednofazowe i uziemienie; - przewód: H05VV-F 3G 1 mm² 300/500 V; Poziom hałasu A; Zawsze naleŝy sprawdzić dane na etykiecie osiem przycisków wyboru; dwa wiersze po szesnaście znaków, elementy graficzne, trójkolorowy. otwarty, składana podpora kubków (zalecana wysokość 85 mm); tacka ociekowa pod miejscem wydawania napojów: stałe miejsce podawania. czujnik przepełnienia i zawór nadmiarowy róŝnicy ciśnienia; elektrozawór wlotowy z czujnikiem przelania; główny wyłącznik, blokada drzwi dwa bezpieczniki 6,3 x 32 mm; ręcznie ustawiane czujniki; limit czasu dla cyklu wydawania wody od 0,1 MPa do 0,8 Mpa; 24 V dc, 1.2 A maks.; pojemność 3,4 litra; W; poniŝej 70 db(a); rozdzielczość 64 x 128 pikseli; maksimum 140 mm; pojemność 750 ml; 220 V AC; 12 A zwłoczny; 88 C; Napęd młynka Młynki Zaparzacz kawy Zawór powietrzny Pompa Napędy składników mieszalnik stoŝkowy; wykonany z plastiku, wymiary komory parzenia moŝna zaprogramować mechanicznie na 3 wartości; zawór powietrzny z czujnikiem przepełnienia i regulacją poziomu; pompa wibracyjna z obejściem; dwa; jeden; 220 V DC; Ø 40 mm komora pomarańczowa; Ø 36 mm komora czarna; 220 V AC; 0,8 Mpa; 95 obr./min.; 24 V DC; Napęd mieszadła Podgrzewacz jeden; podgrzewacz ciśnieniowy; obr./min.; 24 V DC; 0,4 l, W; Wyd. MAN dnia strona 8 z 46

9 Pojemniki na produkty dwa; pojedyncze (55 mm) lub podwójne (110 mm); śru ślimakowe podajnika ze skokiem 9 mm lub 15 mm; z napędem mieszadła i mieszadełka (jeśli są zgodnie z konfiguracją i standardowym lub skróconym cyklem wydawania (patrz 05.20).; - pojemność pojemnika (lub kosza samowyładowczego) na kawę ziarnistą: 0,8 kg - pojemność pojemnika na produkty rozpuszczalne: szerokość 55 mm pojemność 1.7 litra szerokość 110 mm pojemność 3.5 litra kawa 0.33 kg kawa 0.76 kg mleko 0.38 kg mleko 0.80 kg czekolada 0.94 kg czekolada 2.20 kg Inne Parametry automatu są programowane za pomocą karty pamięci FLASH lub klawiatury; NRI G13 lub podobna komora systemów płatności, protokoły: szeregowy, równoległy, executive, MDB; zbieranie danych za pomocą karty FLASH (patrz 09.06); Uwagi Limity tolerancji dostarczanej energii i wody, które umoŝliwiają prawidłowe działanie automatu cino ec : woda: - twardość: - zalecana przewodność: od 10 F to 25 F (*) C (*) jeśli wartość jest wyŝsza, naleŝy uŝyć filtrów odkamieniających; energia: - napięcie nominalne: - częstotliwość nominalna: +10 % /- 25 % +/- 5 % pomieszczenie (przechowywanie i uŝytkowanie): - temperatura: - wilgotność powietrza: 5 C 35 C maks. 80 % Zabrania się przerabiania w jakikolwiek sposób przewodu elektrycznego dostarczonego wraz z automatem. W razie jego utraty lub uszkodzenia naleŝy uŝyć nowego oryginalnego przewodu. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna gwarantuje moŝliwość dostarczenia zasilania odpowiedniego dla urządzenia (patrz ). Prawidłowe uziemienie urządzenia jest nie tylko wymagane prawem ze względu na ochronę uŝytkownika i serwisanta, ale równieŝ gwarantuje właściwe zasilanie energią. Wyd. MAN dnia strona 9 z 46

10 04. Konfiguracja a. Pojemniki na produkty b. Podłączenie wody c. Numeracja Automat cino ec moŝna skonfigurować na kilka sposobów, które są przedstawione poniŝej: liczba produktów rozpuszczalnych i kawy ziarnistej: - zewnętrzne, poprzez elektrozawór wlotowy: - wewnętrzne, ze zbiornika wewnętrznego do automatu: Pojemniki na produkty, mieszalniki i mieszadła są numerowane po kolei od lewej do prawej, jak pokazano dalej w dokumencie. Numery poszczególnych elementów są wykorzystane do zaprezentowania sposobu programowania (patrz rozdział 09). cino ec E/3 cino ec E/3 R cino ec E/3 A Przykłady konfiguracji V.M. cino ec E/3 R Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. Mała kawa 2. DuŜa kawa 3. Mała biała kawa 4. Cappuccino Mleko 7. Latte macchiato 8. Mocaccino 9. Czekolada V.M. cino ec E/3 A Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. DuŜa kawa 2. Espresso 3. Cappuccino 4. Latte macchiato Mleko 7. Czekolada 8. Mocaccino 9. Gorąca woda WyposaŜenie dodatkowe PowyŜsze konfiguracje są przykładowe istnieje wiele róŝnych opcji w zaleŝności od modelu automatu oraz zakresu programowania. Jednak zasady działania i ogólne informacje mają zastosowanie do wszystkich modeli automatu cino ec A rozszerzyć funkcjonalność automatów cino ec, firma Rheavendors Industries S.p.A. oferuje bogatą ofertę wyposaŝenia dodatkowego przeznaczonego do uŝytku z określonym modelem automatu, np. szafy, oddzielne zestawy źródeł wody, systemy płatności, moŝliwości podłączenia z urządzeniami do sprzedaŝy zimnych napojów etc. Rheavendors Services S.p.A. słuŝy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi konfiguracji automatu (patrz ). Wyd. MAN dnia strona 10 z 46

11 Produkt LM cino ec ma funkcję przygotowania napoju Latte Macchiato, który składa się z mleka i kawy, podawanego w kubku. Napój ma charakterystyczny wygląd, który cechuje oddzielenie kawy od mleka, zwykle w układzie mleko, kawa, mleko. Chcąc przygotować ten napój, naleŝy zapoznać się z zasadami jego przygotowania kolejne kroki określone są nazwą Cykl przygotowania LM. NaleŜy przestrzegać kilku ogólnych zasad, gwarantujących prawidłowe przygotowanie tego napoju: - pierwsze dozowane mleko nie powinno ć zt mocno wymieszane; - kolejny cykl dozowania mleka powinien nastąpić po sekundach mieszanie powinno ć dokładniejsze i odwać się przy maksymalnej prędkości obrotów wirnika; - kawa espresso powinna ć dozowana co najmniej sekund po drugim cyklu dozowania mleka do kubka. 1. mleko parametry czas prod n 24 opoź. startu prod n 5 woda czas n 60 prod n opóź. startu wody n 0 miesz. czas n 60 woda n opóź. startu miesz. n 3 pręd. miesz. n low miesz. n 2. mleko prod LM czas prod LM 24 opóź. startu prod LM 200 woda LM woda LM czas 60 opóź. startu woda LM 150 miesz. LM czas miesz. LM 80 opóź. startu miesz. LM 180 pręd.miesz. LM high kawa woda 2. opóź. czas start espresso 200 wybór 1. mleko 1. opóź. 2. mleko 2. opóź. Dane podane w tabeli dotyczą cyklu przygotowania standardowego napoju Latte Macchiato, ale moŝna je nieco zmienić, a dostosować napój do preferencji uŝytkownika. Wyd. MAN dnia strona 11 z 46

12 05. Opis automatu blokada pokrywy pokrywa poj. na wodę wew. zbiornik na wodę pojemnik na kawę ziarnistą młynek pokrywa automatu klucz serwisowy pojemnik na produkt rozpuszczalny e b. płytka ochronna złącze karty FLASH przycisk wew. (PROG) zaparzacz kawy uchwyt dyszy poj. na odpady po kawie czujniki poziomu tacka ociekowa blokada drzwi kaseta monet mieszalnik napęd mieszadła a. CPU napęd produktów napęd mieszadła zasysacz resztek elektrozawory prod. rozpuszczalnych zasysacz powietrza bezpieczniki włącznik zasilania złącze elektryczne kran spustowy napęd młynka czujnik rozmieszania zawór powietrzny podgrzewacz ciśnieniowy napęd zaparzacza kawy licznik objętościowy złącza serwisowe elektrozawór wlotowy wody zatyczka spustu wody Wyd. MAN dnia strona 12 z 46

13 napęd produktów dźwignia blokady zaparzacza kawy złącze ogrzewania komory zaparzacza kawy obsada szuflady wyciągu resztek włącznik zaparzacza kawy napęd mieszadła dopływ wody do zaparzacza kawy odpływ zuŝytej wody czujniki poziomu napęd produktów włącznik kosza na kawę regulacja mielenia wewnętrzny zbiornik na wodę Wyd. MAN dnia strona 13 z 46

14 Informacje ogólne Automat cino ec jest urządzeniem do wydawania napojów przeznaczonym do obsługi przez uŝytkowników nieposiadających szczególnych kwalifikacji. Automat słuŝy do przygotowania napojów poprzez połączenie składników stałych i wody w odpowiedniej temperaturze. Optymalne warunki pracy urządzenia zakładają umieszczenie automatu w zamkniętym pomieszczeniu, w którym panują normalne warunki, temperatura mieści się w zakresie od 5 C do 35 C, a wilgotność powietrza nie przekracza 80%. NaleŜy uŝywać wyłącznie produktów odpowiednich dla automatycznych urządzeń sprzedających napoje. Wydanie napoju odwa się po naciśnięciu przycisku na klawiaturze (patrz 05.02). NaleŜy sprawdzić, czy w miejscu wydawania napojów znajduje się prawidłowo ustawiony kubek, uŝywając w razie potrze podstawki do kubków (patrz 03.07) Klawiatura Wyświetlacz Dozownik Blokada drzwi Tacka ociekowa Złącze elektryczne Włącznik zasilania Bezpieczniki Złącze serwisowe Po zamknięciu drzwi urządzenia nacisnąć przycisk przypisany do napoju; w trybie gotowości podświetlone są przyciski wszystkich napojów w momencie wybrania napoju gasną wszystkie poza tym wybranym. Przyciski na klawiaturze słuŝą równieŝ do ustawiania parametrów poszczególnych funkcji (patrz 09.) oraz umoŝliwiają uŝytkownikowi ich zmianę. Przyciski są numerowane od góry do dołu: 1, 2 oraz od lewej do prawej. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu informują uŝytkownika i serwisanta o bieŝącym statusie urządzenia. Automat cino ec posiada umocowany na stałe dozownik napojów znajdujący się nad miejscem przeznaczonym na kubek. Drzwi urządzenia są zablokowane. Klucz odblokowujący jest mapowany i numerowany w celu identyfikacji. Tacka ociekowa słuŝy do zbierania kropli napoju z dozownika oraz w razie konieczności do zebrania nadmiaru wody z zaworu powietrznego. Tacka jest wsuwana z przodu na dole obudowy urządzenia i składa się z szuflady i kratowanej pokrywki oba elementy moŝna umyć pod bieŝącą wodą. Czujnik elektryczny słuŝy do kontroli poziomu napełniania (patrz 11. i ). Z tyłu obudowy znajduje się gniazdo trójbolcowe do podłączenia przewodu zasilającego. SłuŜy do włączania i wyłączania urządzenia. Znajdują się na głównej płycie zasilającej (patrz 03.10). UmoŜliwia podłączenie modułu wyposaŝenia dodatkowego, które moŝe współpracować z automatem cino ec; Zatyczka spustu wody Spust podgrzewacza Elektrozawór wlotowy wody Blokada pokrywy SłuŜy do zamknięcia miejsca podłączenia silikonowego węŝyka do opróŝniania zbiornika powietrza (patrz 13.08); Jego otwarcie umoŝliwia opróŝnienie podgrzewacza (patrz 13.08); Elektrozawór wlotowy wody tylko w urządzeniach R wyposaŝony jest w układ zabezpieczający przed przelaniem, który odcina dopływ wody w momencie awarii automatu. Do złączy elektrycznych moŝna podłączyć równolegle pompę głębinową (patrz ). SłuŜy do odcinania dopływu prądu w momencie otwarcia drzwi urządzenia. Uwaga Niektóre części pozostają podłączone do zasilania pomimo otwarcia drzwi Zachować wszelkie środki ostroŝności. A uruchomić automat przy otwartych drzwiach, naleŝy uŝyć klucza serwisowego, który znajduje się na obudowie. Wyd. MAN dnia strona 14 z 46

15 Przycisk wew. (PROG) Przycisk umoŝliwiający wejście do modułu programowania automatu znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi na pomarańczowej płytce (PROG) Złącze karty FLASH Karty FLASH słuŝące do programowania znajdują się w pomarańczowej płycie po wewnętrznej stronie drzwi (patrz ) Kieszonka na etykiety Młynek Zaparzacz kawy Poj. na odpady po kawie Etykiety napojów znajdują się wewnątrz panelu drzwi, pod pomarańczową płytą. etykiety naleŝy włoŝyć w kieszonki, zgodnie z konfiguracją urządzenia (patrz 13,13.). Młynek mieli kawę ziarnistą w pojemniku i przesypuje ją do zaparzacza; ilość kawy zaleŝna jest od czasu mielenia ustawionego w konfiguracji parametrów (patrz a); istnieje moŝliwość zmiany czasu mielenia, a intensywność kaŝdego napoju ła zgodna z oczekiwaniami uŝytkownika. Jeśli włącznik pojemnika na kawę ziarnistą nie jest wciśnięty, nie ma moŝliwości wybrania napoju przygotowywanego ze świeŝo zmielonej kawy (patrz ). PoniŜej pojemnika na kawę ziarnistą znajduje się dźwignia, za pomocą której moŝna zmieniać stopień zmielenia kawy (im dźwignia mocniej odchylona w stronę urządzenia, tym drobniej zmielona kawa). Po wydaniu i skompresowaniu zmielonej kawy, następuje proces parzenia kawy w zaparzaczu przy uŝyciu wody pobranej z pompy. Pozostałe po parzeniu odpady wyrzucane są do pojemnika na odpady po kawie (patrz ). Urządzenie rozpoznaje obecność zaparzacza kawy w momencie przyciśnięcia włącznika zaparzacza; jeśli włącznik nie jest wciśnięty, nie ma moŝliwości przygotowania kawy espresso. Dostępny jest model z podgrzewaną metalową komorą parzenia (patrz ilustracja na stronie 13). Mieści odpady pochodzące z ponad trzydziestu kaw zaparzonych w zaparzaczu. W momencie gdy pojemnik będzie prawie pełny na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy (patrz ) Napęd zaparzacza kawy Napęd zaparzacza obraca niektórymi częściami w celu skompresowania zmielonej kawy do procesu parzenia. Obroty są kontrolowane przez przełącznik sterowany układem, który informuje procesor o pozycji zaparzacza Pojemniki na produkty Pojemniki na produkty rozpuszczalne dozują je do umieszczonych poniŝej mieszalników. Wewnętrzna śruba ślimakowa napędzana przez silnik produktu popycha go na przesuwnicę. Przesuwnica moŝe ć wyposaŝona w koło i mieszadełko do równomiernego rozprowadzania produktu. Wylot o średnicy standardowej lub mniejszej zamykany jest przegrodą. Pojemnik na kawę ziarnistą (kosz) wyposaŝony jest w przegrodę zamykającą, którą naleŝy włoŝyć na miejsce przed podniesieniem pojemnika. Pojemniki są zamknięte za pomocą pokryw. Pojemnik na wodę stosowany jest w automatach, które nie mają podłączenia do instalacji hydraulicznej (patrz ) ten pojemnik napełnia się, otwierając pokrywkę na obudowie automatu Pokrywa poj. na wodę W urządzeniach typu A pokrywa automatu ma otwierane drzwi, przez które uŝytkownik ma dostęp do pojemnika. Pojemnik wewnętrzny wyposaŝony jest w pływak sygnalizujący czerwonym paskiem nadmiar wody Pokrywa pojemnika na własną kawę W niektórych modelach istnieje moŝliwość jednorazowego zaparzenia kawy dowolnego rodzaju. W tym celu moŝna wsypać jedną porcję kawy do otworu na pokrywie maszyny, skąd kawa zostanie przetransportowana bezpośrednio do zaparzacza. Wyd. MAN dnia strona 15 z 46

16 napęd produktów Napędy słuŝą do obracania śrub ślimakowych wewnątrz pojemników na produkty, a nasypać odpowiednią ilość składników do mieszalników mieszalnik W mieszalnikach dochodzi do połączenia produktów z wodą. Wentylator napędu doprowadza do rozmieszania składników i napój wypływa z dozownika silikonową rurką. Rurki mieszalników moŝna umyć pod bieŝącą wodą (letnią) uchwyt dyszy napęd mieszadła Nieruchomy uchwyt w miejscu dozowania napoju słuŝy do podtrzymania rurek z zaparzacza, mieszalnika i pojemnika z gorącą wodą. A móc umyć uchwyt lub wyjąć zaparzacz kawy, nacisnąć dźwignię zwalniającą i przesunąć uchwyt w prawo. Napędy mieszadeł umoŝliwiają połączenie produktów z wodą poprzez obracanie wentylatorem zamontowanym na osi. Prędkość obracania jest regulowana (patrz a) w zaleŝności od wybranego napoju Zasysacz resztek Zasysacz słuŝy do opróŝniania automatu z resztek produktów. Jest podłączony do szuflady znajdującej się pod prowadnicami produktów i ma na celu wyłapywanie ich resztek podczas ich dozowania. Czas pracy zasysacza moŝna zaprogramować (patrz f); zassane powietrze z resztkami jest wydmuchiwane przez szczeliny z tyłu automatu Zasysacz powietrza Zawór powietrzny Licznik objętościowy SłuŜy do zasysania powietrza ze środka urządzenia w celu uniknięcia wilgoci. SłuŜy do zebrania wody transportowanej do podgrzewacza ciśnieniowego. Poziom jest kontrolowany przez pływak jeśli odnotowano zt wysoki poziom, nadmiar wody zostanie odesłany do wypływu, gdzie elektrozawór wlotowy uniemoŝliwi napływ nowej wody. Licznik przekazuje do CPU informację o ilości wody przepływającej przez zaparzacz kawy. Ilość wody dla danego napoju moŝna ustawić poprzez wprowadzenie ilości czasu przepływu parametr water N (patrz a) Kaseta monet Komponenty, które obsługują system płatności (niedostarczany standardowo) są montowane wewnątrz drzwi. Kaseta monet jest zamykana na zamek i powinna mieć w zestawie płaski przewód do połączenia z płytą główną (patrz a) oświetlenie drzwi -KaŜdy klawisz wyboru jest podświetlony przez diodę umieszczoną na płycie wyświetlacza (patrz b.). -przezroczysty filar na przodzie, komora dozownika i panel na drzwiach są oświetlone diodami LED zamontowanymi na płytce obwodu drukowanego wewnątrz drzwi. Komora dozownika oświetlona jest czterema diodami LED w trybie gotowości oraz podczas cyklu dozowania. kolorowe diody świecą się naprzemiennie, sygnalizując zakończenie cyklu wydawania napoju. Wyd. MAN dnia strona 16 z 46

17 Pompa podgrzewacza ciśnieniowego Pompa wibracyjna z obejściem transportuje wodę do elektrozaworów blokujących w przypadku napojów z produktów rozpuszczalnych i do trójdrogowego w przypadku espresso Podgrzewacz ciśnieniowy Podgrzewacz ciśnieniowy wyposaŝony jest w sondę temperatury i termostaty. Kran spustowy moŝe ć uŝyty do opróŝnienia obwodu hydraulicznego (patrz f). Uwaga PowyŜsze komponenty mogą ć bardzo gorące równieŝ w momencie, gdy automat jest wyłączony sonda temperatury do kranu spustowego elektrozawory wlot wody gorąca woda 2 trójdrogowy zawór do zaparzacza kawy do mieszalnika 1 termostaty (clicson) elektrozawór nazwa sw wylot E1 woda 1 mieszalnik 1 E2 woda 2 gorąca woda 2 EX kawa woda zaparzacz Ilość wody dla danego napoju regulowana jest przez parametr water N (patrz a.). Wyd. MAN dnia strona 17 z 46

18 Elementy elektroniczne a. CPU Pracą automatu steruje płyta główna, na której znajduje się oprogramowanie urządzenia. Płyta główna umocowana jest w ramce. Przewód do sondy temperatury jest oddzielony od pozostałych przewodów w automacie, a uniknąć problemów w momencie wyjmowania samej sondy. dioda grzałki podgrzewacza ciśnieniowego podgrzewacz ciśnieniowy i grzałka pompy IN 220 V AC napęd młynka bezpiecznik 2 A złącze napędu młynka LED 24 V DC złącze sondy temperatury złącze płyty wyświetlacza złącze RFID złącze MDB złącze EXECUTIVE LED 5 V DC złącze USB b. Wyświetlacz SłuŜy do zbierania i przetwarzania sygnałów niezbędnych do wyświetlania komunikatów dla uŝytkownika i serwisanta. Otrzymuje sygnały z dwóch klawiatur wyboru i zapewnia oświetlenie w komorze dozowania. złącze płyty głównej złącze zasilania przycisk wewnętrzny (PROG) prawe złącze klawiatury złącze karty FLASH dozownik kubków zasilanie LED lewe złącze klawiatury c. RFID Karta RFID to opcja sprzętowa, w którą moŝna wyposaŝyć automat. Znajduje się wewnątrz pokrywy i umoŝliwia serwisantowi zaprogramowanie liczników produktów (patrz n.) i/lub moŝe słuŝyć jako system płatności (patrz p.). Wyd. MAN dnia strona 18 z 46

19 oprogramowanie Oprogramowanie zainstalowane w automacie cino ec podzielone jest na dwie kategorie: -główne: jest to oprogramowanie określające cykle automatu, zaleŝności pomiędzy funkcjami, kolejność przeprowadzania czynności. UŜytkownik nie moŝe wprowadzać w nim Ŝadnych zmian, ale moŝna je zastąpić kartą FLASH lub rheaction (patrz i ). - konfiguracyjne: jest to oprogramowanie określające czas i kolejność wydawania napoi, protokół systemu płatności, try wyświetlania etc. Zmienne moŝna modyfikować ręcznie w automacie lub za pomocą karty rheaction (patrz i ), a zmienić poszczególne parametry pracy automatu i dostosować napoje do preferencji uŝytkownika (ilości produktów i mieszanek, komunikaty ostrzegawcze etc.) (patrz 09.). W przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania automatu, duŝą pomoc stanowi karta FLASH, która moŝe zawierać jedno lub oba oprogramowania, a ponadto gwarantuje szybki i bezpieczny transfer danych. NaleŜy pamiętać, Ŝe karta FLASH uŝywana do aktualizacji oprogramowania musi zostać wcześniej inicjalizowana (np. za pomocą systemu RheAction). Standardowo procedura transferu przebiega następująco: - Wyłączyć automat. - WłoŜyć kartę FLASH do gniazda oprogramowania, które ma ć wymienione (patrz ); - Włączyć automat kluczem serwisowym (patrz ). - Poczekać na komunikat na wyświetlaczu. - Postępować zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu. - Wyłączyć automat i wyjąć kartę FLASH. Uwaga: Jeśli karta FLASH zawiera oprogramowanie główne, transfer będzie odwać się z karty do urządzenia i konieczne będzie postępowanie zgodnie z instrukcją w części dotyczącą oprogramowania konfiguracyjnego rheaction System RheAction umoŝliwia dodatkowe programowanie automatu. Składa się ze sprzętu z oprogramowaniem, które moŝna zainstalować w komputerze; moŝna za jego pośrednictwem przechowywać, zmieniać i zapisywać dane konfiguracyjne automatów Rhea. Rheavendors Services S.p.A. słuŝy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi systemu RheAction (patrz ). Wyd. MAN dnia strona 19 z 46

20 06. Czynności początkowe Środki ostroŝności Automat moŝe ć transportowany, obsługiwany i ustawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmieniając pozycję automatu, nigdy nie naleŝy kłaść go do góry nogami. NaleŜy przestrzegać strzałek kierunkowych na opakowaniu. Uwaga A uniknąć urazów ciała, z automatem naleŝy postępować ostroŝnie. Ze względu na jego wagę i wymiary zaleca się transport samochodem cięŝarowym poruszającym się z niewielką prędkością Rozpakowanie - Ustawić automat w docelowym miejscu pracy. - Przeciąć plastikowe pasy. - Zdjąć opakowanie. - Wyjąć tackę ociekową. - Zdjąć worek ochronny. - Unieść automat i ustawić na docelowej powierzchni. Uwaga Materiały opakowaniowe naleŝy schować w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem osób nieuprawnionych, zwłaszcza dzieci, ze względu na ryzyko niebezpieczeństwa. Opakowanie naleŝy oddać firmie specjalistycznej do utylizacji Ustawienie Automat powinien pracować w pomieszczeniu zamkniętym, stojąc na powierzchni, która udźwignie jego cięŝar (patrz ). Odległość od ścian powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza i łatwy dostęp. Nachylenie ścian nie powinno przekraczać 2. Zaleca się podłoŝenie pod automat materiału wodoodpornego w celu zabezpieczenia podłoŝa w razie wypadkowego rozlania napoju. Po ustawieniu automatu w docelowej pozycji: - Przeciąć obejmę zabezpieczającą klucz do drzwi i kratowaną pokrywę tacki ociekowej Przygotowanie - WłoŜyć klucz do zamka (05.05.), przekręcić i otworzyć. - Wyjąć kopertę z dokumentami i etykietami. - Wyjąć przewód zasilający oraz zestaw hydrauliczny. Zestaw hydrauliczny moŝna wykorzystać do podłączenia do instalacji wodnej. - Podnieść pokrywę automatu i wyjąć zabezpieczenia pojemników na produkty unieruchamiające je na czas transportu. - WłoŜyć etykiety do kieszonek zgodnie z konfiguracją automatu (patrz ). Wyd. MAN dnia strona 20 z 46

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group www.rheavendors.com 01 12.04.2010 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do

Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do Strona 1 TEC III NG Instrukcja obsługi - proszę uwaŝnie przeczytać przed oddaniem do eksploatacji! Wersja 1 Sterowane mikroprocesorem urządzenie do automatycznego dozowania na dobę z pierwiastków śladowych

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stół prasowalniczy Rotondi 388 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję naleŝy przechowywać w bezpiecznym miejscu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4

I. DANE TECHNICZNE II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 Sterownik CU-210 I. DANE TECHNICZNE... 2 1 Opis elementów sterujących i kontrolnych...2 2 Budowa... 3 3 Dane znamionowe... 3 II. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA... 4 1 Opis działania... 4 1.1 Załączenie i wyłączenie

Bardziej szczegółowo

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych

... Esprecious 12 Z 1 młynkiem, 1 pojemnikiem na kawę ziarnistą, 2 pojemnikami na mleko i czekoladę instant. Wydaje 8 różnych EKSPRESY CIŚNIENIOWE Esprecious Ekspres ciśnieniowy do espresso, kawy i innych napojów gorących. Z podłączeniem do sieci wodociągowej 3/4 cala. Wyposażony w ekran dotykowy, jeden lub dwa młynki do mielenia

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375

PROFESJONALNY EKSPRES DO KAWY BZ07 250/425/375 250/425/375 BZ07 BZ07 PM 1 grupowy BZ07 DE 1 grupowy pompa wibracyjna pompa wibracyjna ze zbiornikiem na wodę ze zbiornikiem na wodę 250/425/375 250/425/375 Model BZ07 dzięki swojej budowie jest praktyczny i ekonomiczny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Seria BriLux TM REMiX-S

Seria BriLux TM REMiX-S Seria BriLux TM REMiX-S Instrukcja montaŝu systemu zsynchronizowanego Remix-S RGB MR16 Lista elementów systemu (wszystkie części są sprzedawane oddzielnie) 1. 1x RGB kontroler (część nr. BT-FX-RGB1) 2.

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA TP 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA TP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTERA TP 1 Komputer TP1 został opracowany do sterowania automatycznymi urządzeniami TF / AL. W związku z tym ani oprogramowanie ani teŝ sprzęt (hardware) nie mogą być uŝywane do

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK Uniwersalny rozdzielacz USB INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ POD KUBEK UNIWERSALNY ROZDZIELACZ USB Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników

Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników Instalacja oprogramowania ESI[tronic] oraz konfiguracja Diagnozy Sterowników 1 Instalacja oprogramowania ESI [ tronic ] Do pierwszej instalacji oprogramowania wymagane są: płyty bazowe DVD 1 i/lub DVD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA: 1. Zasobnik zasypowy 11 2. Wyświetlacz 3. Pierścień podtrzymujący worek 10 4. Wylot monet odliczonych 5. Wylot monet odrzuconych 6. Zasobnik na monety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026

PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 PREZENTER BEZPRZEWODOWY 4 IN 1 2.4GHZ EQUIP Symbol producenta 610026 Przekreślony kosz - produkt oznaczony tym symbolem oznacza, Ŝe nie moŝe być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED. Instrukcja obsługi

Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED. Instrukcja obsługi Elektroniczna Woźna Wyświetlacz LED Instrukcja obsługi Wyświetlacz LED Wyświetlacz przeznaczony jest do współpracy ze sterownikiem dzwonków szkolnych Elektroniczna Woźna. SłuŜy do wyświetlania bieŝącego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo

Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo Wymiana kompletu rozrządu w silniku 1,6 l Fiat Bravo PL/07/LLP-LdV/IVT/140359 24.02 15.03.2008 Zespół Szkół Samochodowych Ul. Klonowaci 14 71-244 Szczecin Zestaw rozrządu dla silników benzynowych 1,6 l

Bardziej szczegółowo

przygotowanie napojów

przygotowanie napojów 28 przygotowanie napojów 29 przygotowanie kawy espresso + ekspres przelewowy Efektowne opcje Nowoczesny wygląd System ciśnieniowy - 15 bar Przygotowanie espresso, cappuccino, latte itd. 30 EP 3910 Delicato

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo