cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors."

Transkrypt

1 Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN dnia

2 Uwagi Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN dnia strona 2 z 46

3 Ogólne warunki gwarancji Niniejsze warunki definiują obowiązki firmy Rheavendors Industries S.p.A. w związku z udzieleniem gwarancji na sprzedawany produkt. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne warunki, ustalenia ustne i pisemne, równieŝ te zawarte w zamówieniu przesłanym przez Kupującego, chyba Ŝe strony ustaliły inaczej, co pisemnie potwierdził reprezentant Rheavendors Industries S.p.A. W przypadku gdy jeden z warunków niniejszej gwarancji nie jest waŝny w świetle prawa kraju, w którym następuje sprzedaŝ produktu, nie będzie egzekwowalny, co nie wpływa na waŝność i egzekwowalność pozostałych postanowień umowy zawartej z Kupującym. Części mechaniczne i elektroniczne produktu objęte są 12- miesięcznym okresem gwarancyjnym rozpoczynającym się w dniu sprzedaŝy produktu zgodnie z datą widniejącą na fakturze. Ochrona gwarancyjna oznacza darmową wymianę lub naprawę kaŝdej części automatu, która według uznania wyłącznie producenta okazała się wadliwa w wyniku błędnego procesu produkcji. Koszt transportu automatu, wymienianych części czy części zapasowych ponosi w całości Kupujący. Producent zastrzega prawo do stosowania podczas napraw nowych lub zregenerowanych części. Po wymianie oryginalne części zostaną objęte 12-miesięczną gwarancją. Części wymieniane w ramach gwarancji stają się własnością Działu części zamiennych RheaVendors Services S.p.A. (naleŝy zaŝądać formularza Form PO 19.01/2b Materiały na gwarancji Zgoda na zwrot).; W przypadku wystąpienia usterki niemoŝliwej do naprawienia lub kolejny raz tej samej usterki, producent ma prawo według wyłącznie własnego uznania wymienić automat na inny w tym samym modelu lub jego ekwiwalent. Okres gwarancyjny na nowy automat zostanie wydłuŝony zgodnie z długością okresu gwarancyjnego dla danego automatu. Usterki wynikające z zaniedbania lub winy uŝytkownika (nieprzestrzeganie zaleceń w podręczniku obsługi), nieprawidłowego podłączenia instalacji lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych przez nieuprawnionych pracowników, uszkodzeń podczas transportu lub innych okoliczności niebędących winą producenta nie są objęte ochroną gwarancyjną. MontaŜ automatu oraz podłączenie do źródła zasilania i wody, a takŝe czynności konserwacyjne opisane w podręczniku instalacji nie są objęte ochroną gwarancyjną. Gwarancja nie obejmuje takŝe systemów płatności bez względu, czy są zainstalowane w automacie czy dołączone jako akcesoria gdyŝ podlegają one ochronie gwarancyjnej ich producenta, a firma Rheavendors Industries S.p.A. przyjmuje w tej sytuacji rolę wyłącznie pośrednika. Wszelkie modyfikacje i zmiany przeprowadzone w automacie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta powodują rozwiązanie umowy gwarancyjnej ze skutkiem natychmiastowym i są wykonywane na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego uŝytkowania automatu. 7. Rheavendors Industries S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez oso, zwierzęta lub przedmioty w wyniku następujących zdarzeń: nieprawidłowe uŝytkowanie automatu; nieprawidłowy montaŝ; nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania i instalacji wodnohydraulicznej; powaŝne zaniedbania czynności konserwacyjnych, działania lub modyfikacje nieautoryzowane przez producenta oraz zastosowanie części innych niŝ oryginalne. W przypadku awarii Rheavendors Industries S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerwy w pracy automatu, ani nie ma obowiązku wydłuŝyć okresu gwarancji. W razie konieczności przetransportowania automatu do miejsca wskazanego przez producenta w celu naprawy lub kontroli, koszty takiego transportu oraz ryzyko uszkodzeń podczas transportu ponosi Kupujący. Opłaty za transport automatu, wymienianych części i części zamiennych są zawsze ponoszone przez Kupującego. Wyd. MAN dnia strona 3 z 46

4 Deklaracja zgodności Rheavendors Industries S.p.A. oświadcza, Ŝe opisany automat do sprzedaŝy napojów został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami niŝej wymienionych dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa: Dyrektywy: 2004/108/WE; 2006/95/WE; 2006/42WE; 2002/95/WE (RoHS); 2002/96/WE (RAEE); 1907/2006/WE (REACH); 1935/2004/WE; Normy: BEZPIECZEŃSTWO część 2-75: (Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających) + CEI EN /A12; EN : A1 : A2 : A11 : A12: A13: A14: /EC: 2010; EN : A1 : A11 : A2 : A12 : 2010; EMC: EN : A1 : 2009; EN : A1 : A2 : 2008; EN : A1 : A2 : 2009; EN : 2008; EMF: EN 62233: 2008; Producent automatu Rheavendors Industries S.p.A. Via Garavaglia, Caronno Pertusella Varese Włochy Reprezentant prawny (A. D. Majer) Certyfikat ISO 9001 Wyd. MAN dnia strona 4 z 46

5 Spis treści Opis Wprowadzenie Dane techniczne Konfiguracja Opis automatu Czynności początkowe Podłączenia Pierwsze uruchomienie Programowanie Parametry Rozwiązywanie problemów Konserwacja Obsługa techniczna automatu Schemat instalacji hydraulicznej strona 06 strona 07 strona 08 strona 10 strona 12 strona 20 strona 21 strona 22 strona 24 strona 37 strona 39 strona 41 strona 44 strona 46 Podręcznik zawiera opis części oraz oprogramowania automatu cino ec, umoŝliwiając uŝytkownikowi w pełni świadome korzystanie z urządzenia. Ze względu na bardzo wiele róŝnych opcji dostępnych w automacie oraz ciągłych udoskonaleń wprowadzanych przez producenta, niektóre funkcje mogą ć opisane w sposób niewystarczający dla uŝytkownika w takiej sytuacji prosimy o niezwłoczny kontakt. Telefon: Faks: Adres UWAGA: Niniejsza etykieta umieszczona obok płytki z numerem seryjnym automatu informuje, Ŝe naleŝy uwaŝnie zapoznać się z podręcznikiem instalacji i konserwacji przed rozpoczęciem czynności montaŝowych i obsługą automatu. Niniejszy podręcznik naleŝy drukować wyłącznie w razie konieczności ochrona środowiska naturalnego jest naszym wspólnym obowiązkiem. Wyd. MAN dnia strona 5 z 46

6 01. Opis Skróty i piktogramy E = A = R = = VSF = = = Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z podręcznika instalacji i konserwacji. cykl wydawania napojów oparty na produktach rozpuszczalnych i kawie ziarnistej automat z wewnętrznym zbiornikiem wody automat z zewnętrznym zbiornikiem wody mieszadło do łączenia produktu rozpuszczalnego z wodą skok śru ślimakowej w pojemniku na produkty mieszadło w pojemniku na produkty rozpuszczalne zaparzacz kawy espresso = podajnik gorącej wody Znaki ostrzegawcze Narzędzia Jeśli obok tekstu znajduje się taki symbol, zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na opisane czynności ze względu na ryzyko, jakie ze sobą niosą. Czynności oznaczone tym symbolem są uwaŝane za potencjalnie niebezpieczne. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąŝe się z ryzykiem poraŝenia prądem elektrycznym, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostroŝności. Przeprowadzanie czynności oznaczonych tym symbolem wiąŝe się z ryzykiem doznania oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi częściami, jeśli nie zostaną zachowane wszystkie środki ostroŝności. PowyŜsze symbole są równieŝ umieszczone wewnątrz automatu na częściach, z którymi naleŝy postępować szczególnie ostroŝnie. Ten symbol oznacza konieczność zachowania maksymalnej ostroŝności podczas wykonywania określonych czynności. Symbol klucza serwisowego, który oznacza, Ŝe wszystkie funkcje automatu są aktywne przy otwartych drzwiach maszyny, zarezerwowany jest dla czynności wykonywanych wyłącznie przez serwisantów, którzy znają sposób działania urządzenia, są świadomi ryzyka, jakie ze sobą niosą, a takŝe którzy są pewni, Ŝe zachowali wszelkie środki ostroŝności. Wykorzystanie symbolu klucza serwisowego powinno ć wyłącznie ograniczone do czasu wykonania niezbędnych czynności serwisowych. W takiej sytuacji uŝytkownicy powinni ć powiadomieni o zakazie korzystania z automatu oraz zbliŝania się do niego. Niniejszy symbol oznacza zakaz utylizacji danego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Złomowane urządzenie naleŝy przekazać do utylizacji firmie specjalistycznej w celu uniknięcia potencjalnych szkód w środowisku naturalnym i na zdrowiu ludzi. NaleŜy przestrzegać przepisów Dyrektywy UE 2002/96/WE. A zainstalować automat, wymagane jest uŝycie standardowych narzędzi: - noŝyczki dla elektryków; - śrubokręt gwiazdkowy 4/6 mm; - zestaw kluczy do 13 mm; - zestaw wkrętów z łbem gniazdowym od 2-8 mm; Zaleca się równieŝ przygotowanie kilku materiałów jednorazowego uŝytku, takich jak papier, rękawice, czyste szmatki, kubki i wiadro na brudną wodę. Wyd. MAN dnia strona 6 z 46

7 02. Wprowadzenie Prawa autorskie Rheavendors Industries S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeŝone Niniejszy dokument zawiera informacje poufne będące wyłączną własnością firmy Rheavendors Industries S.p.A. Zabrania się ujawniania treści tego dokumentu osobom trzecim, a takŝe jego kopiowania czy reprodukowania w jakiejkolwiek formie, w części i w całości, bez wcześniejszej pisemnej zgody Rheavendors Industries S.p.A. Wykorzystanie, reprodukcja oraz ujawnienie informacji technicznych zawartych w niniejszym dokumencie podlega ochronie prawnej przez Rheavendors Industries S.p.A. Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla uŝytkowników automatów do sprzedaŝy napojów, stanowi jego integralną część i powinien ć przechowywany wraz z automatem. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku słuŝą maksymalizacji korzyści wynikających z uŝytkowania automatu w ramach jego przeznaczenia określonego przez producenta. Rheavendors Industries S.p.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich produktów bez uprzedniego powiadomienia oraz bez obowiązku aktualizacji produktów działających na rynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości wynikające z błędów w druku Zasady postępowania Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z automatu ** ** ** ** ** ** ** Zwrócić szczególną uwagę na rozdziały i informacje oznaczone symbolami ostrzegawczymi. Bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad postępowania, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa uŝytkownika i konserwatora. ** Pod Ŝadnym pozorem nie zezwalać na obsługę automatu przez dzieci lub oso z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi, bądź przez oso, które nie potrafią obsługiwać urządzenia. Dzieci powinny przewać pod opieką oso dorosłej, która nie dopuści do zabawy automatem. ** W razie zauwaŝenia wycieków wody lub dymu wydostającego się z automatu, niezwłocznie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i instalacji wodnej. Ponowne uruchomienie automatu moŝe ć przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel. ** Automat naleŝy zamontować, przestrzegając lokalnych przepisów. NaleŜy zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące podłączenia do instalacji wodnej. ** UŜytkownik nie ma prawa dostępu do miejsc umoŝliwiających przeprowadzenie konserwacji i serwisu automatu takie miejsca naleŝy wyraźnie oznakować. ** Pod Ŝadnym pozorem nie lekcewaŝyć środków bezpieczeństwa, nie modyfikować samowolnie automatu, ani jego części Dane kontaktowe Rheavendors Services S.p.A słuŝy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi własnych produktów. Telefon: Faks: Adres Informacje dotyczące dystrybutorów w poszczególnych krajach znajdują się na naszej stronie internetowej: Etykiety z numerem seryjnym W celu szybkiego i jednoznacznego zidentyfikowania automatu oraz uzyskania prawidłowej pomocy technicznej, naleŝy (przykład) podać dane znajdujące się na etykiecie z numerem seryjnym. kod: D12345A67890 n/s: Srebrne etykiety z numerem seryjnym znajdują się wewnątrz urządzenia oraz na obudowie automatu. Wyd. MAN dnia strona 7 z 46

8 03. Dane techniczne Wymiary Waga Wysokość: Wysokość (z otwartą pokrywą pojemnika na wodę): Szerokość: Głębokość: 560mm 625mm 315mm 530mm 26 kg Instalacje Poziom hałasu Klawiatura Wyświetlacz woda energia Dozownik kubków Tacka ociekowa Wydawanie napojów Bezpieczeństwo woda energia wysoka temperatura oprogramowanie -podłączenie za pomocą elektrozaworu z gwintem zewnętrznym 3/8: - podłączenie do pompy głębinowej: - podłączenie ze zbiornikiem wewnętrznym; V AC, 50/60 Hz; jednofazowe i uziemienie; - przewód: H05VV-F 3G 1 mm² 300/500 V; Poziom hałasu A; Zawsze naleŝy sprawdzić dane na etykiecie osiem przycisków wyboru; dwa wiersze po szesnaście znaków, elementy graficzne, trójkolorowy. otwarty, składana podpora kubków (zalecana wysokość 85 mm); tacka ociekowa pod miejscem wydawania napojów: stałe miejsce podawania. czujnik przepełnienia i zawór nadmiarowy róŝnicy ciśnienia; elektrozawór wlotowy z czujnikiem przelania; główny wyłącznik, blokada drzwi dwa bezpieczniki 6,3 x 32 mm; ręcznie ustawiane czujniki; limit czasu dla cyklu wydawania wody od 0,1 MPa do 0,8 Mpa; 24 V dc, 1.2 A maks.; pojemność 3,4 litra; W; poniŝej 70 db(a); rozdzielczość 64 x 128 pikseli; maksimum 140 mm; pojemność 750 ml; 220 V AC; 12 A zwłoczny; 88 C; Napęd młynka Młynki Zaparzacz kawy Zawór powietrzny Pompa Napędy składników mieszalnik stoŝkowy; wykonany z plastiku, wymiary komory parzenia moŝna zaprogramować mechanicznie na 3 wartości; zawór powietrzny z czujnikiem przepełnienia i regulacją poziomu; pompa wibracyjna z obejściem; dwa; jeden; 220 V DC; Ø 40 mm komora pomarańczowa; Ø 36 mm komora czarna; 220 V AC; 0,8 Mpa; 95 obr./min.; 24 V DC; Napęd mieszadła Podgrzewacz jeden; podgrzewacz ciśnieniowy; obr./min.; 24 V DC; 0,4 l, W; Wyd. MAN dnia strona 8 z 46

9 Pojemniki na produkty dwa; pojedyncze (55 mm) lub podwójne (110 mm); śru ślimakowe podajnika ze skokiem 9 mm lub 15 mm; z napędem mieszadła i mieszadełka (jeśli są zgodnie z konfiguracją i standardowym lub skróconym cyklem wydawania (patrz 05.20).; - pojemność pojemnika (lub kosza samowyładowczego) na kawę ziarnistą: 0,8 kg - pojemność pojemnika na produkty rozpuszczalne: szerokość 55 mm pojemność 1.7 litra szerokość 110 mm pojemność 3.5 litra kawa 0.33 kg kawa 0.76 kg mleko 0.38 kg mleko 0.80 kg czekolada 0.94 kg czekolada 2.20 kg Inne Parametry automatu są programowane za pomocą karty pamięci FLASH lub klawiatury; NRI G13 lub podobna komora systemów płatności, protokoły: szeregowy, równoległy, executive, MDB; zbieranie danych za pomocą karty FLASH (patrz 09.06); Uwagi Limity tolerancji dostarczanej energii i wody, które umoŝliwiają prawidłowe działanie automatu cino ec : woda: - twardość: - zalecana przewodność: od 10 F to 25 F (*) C (*) jeśli wartość jest wyŝsza, naleŝy uŝyć filtrów odkamieniających; energia: - napięcie nominalne: - częstotliwość nominalna: +10 % /- 25 % +/- 5 % pomieszczenie (przechowywanie i uŝytkowanie): - temperatura: - wilgotność powietrza: 5 C 35 C maks. 80 % Zabrania się przerabiania w jakikolwiek sposób przewodu elektrycznego dostarczonego wraz z automatem. W razie jego utraty lub uszkodzenia naleŝy uŝyć nowego oryginalnego przewodu. Sprawdzić, czy instalacja elektryczna gwarantuje moŝliwość dostarczenia zasilania odpowiedniego dla urządzenia (patrz ). Prawidłowe uziemienie urządzenia jest nie tylko wymagane prawem ze względu na ochronę uŝytkownika i serwisanta, ale równieŝ gwarantuje właściwe zasilanie energią. Wyd. MAN dnia strona 9 z 46

10 04. Konfiguracja a. Pojemniki na produkty b. Podłączenie wody c. Numeracja Automat cino ec moŝna skonfigurować na kilka sposobów, które są przedstawione poniŝej: liczba produktów rozpuszczalnych i kawy ziarnistej: - zewnętrzne, poprzez elektrozawór wlotowy: - wewnętrzne, ze zbiornika wewnętrznego do automatu: Pojemniki na produkty, mieszalniki i mieszadła są numerowane po kolei od lewej do prawej, jak pokazano dalej w dokumencie. Numery poszczególnych elementów są wykorzystane do zaprezentowania sposobu programowania (patrz rozdział 09). cino ec E/3 cino ec E/3 R cino ec E/3 A Przykłady konfiguracji V.M. cino ec E/3 R Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. Mała kawa 2. DuŜa kawa 3. Mała biała kawa 4. Cappuccino Mleko 7. Latte macchiato 8. Mocaccino 9. Czekolada V.M. cino ec E/3 A Napoje przypisane do przycisków klawiatury 1. DuŜa kawa 2. Espresso 3. Cappuccino 4. Latte macchiato Mleko 7. Czekolada 8. Mocaccino 9. Gorąca woda WyposaŜenie dodatkowe PowyŜsze konfiguracje są przykładowe istnieje wiele róŝnych opcji w zaleŝności od modelu automatu oraz zakresu programowania. Jednak zasady działania i ogólne informacje mają zastosowanie do wszystkich modeli automatu cino ec A rozszerzyć funkcjonalność automatów cino ec, firma Rheavendors Industries S.p.A. oferuje bogatą ofertę wyposaŝenia dodatkowego przeznaczonego do uŝytku z określonym modelem automatu, np. szafy, oddzielne zestawy źródeł wody, systemy płatności, moŝliwości podłączenia z urządzeniami do sprzedaŝy zimnych napojów etc. Rheavendors Services S.p.A. słuŝy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi konfiguracji automatu (patrz ). Wyd. MAN dnia strona 10 z 46

11 Produkt LM cino ec ma funkcję przygotowania napoju Latte Macchiato, który składa się z mleka i kawy, podawanego w kubku. Napój ma charakterystyczny wygląd, który cechuje oddzielenie kawy od mleka, zwykle w układzie mleko, kawa, mleko. Chcąc przygotować ten napój, naleŝy zapoznać się z zasadami jego przygotowania kolejne kroki określone są nazwą Cykl przygotowania LM. NaleŜy przestrzegać kilku ogólnych zasad, gwarantujących prawidłowe przygotowanie tego napoju: - pierwsze dozowane mleko nie powinno ć zt mocno wymieszane; - kolejny cykl dozowania mleka powinien nastąpić po sekundach mieszanie powinno ć dokładniejsze i odwać się przy maksymalnej prędkości obrotów wirnika; - kawa espresso powinna ć dozowana co najmniej sekund po drugim cyklu dozowania mleka do kubka. 1. mleko parametry czas prod n 24 opoź. startu prod n 5 woda czas n 60 prod n opóź. startu wody n 0 miesz. czas n 60 woda n opóź. startu miesz. n 3 pręd. miesz. n low miesz. n 2. mleko prod LM czas prod LM 24 opóź. startu prod LM 200 woda LM woda LM czas 60 opóź. startu woda LM 150 miesz. LM czas miesz. LM 80 opóź. startu miesz. LM 180 pręd.miesz. LM high kawa woda 2. opóź. czas start espresso 200 wybór 1. mleko 1. opóź. 2. mleko 2. opóź. Dane podane w tabeli dotyczą cyklu przygotowania standardowego napoju Latte Macchiato, ale moŝna je nieco zmienić, a dostosować napój do preferencji uŝytkownika. Wyd. MAN dnia strona 11 z 46

12 05. Opis automatu blokada pokrywy pokrywa poj. na wodę wew. zbiornik na wodę pojemnik na kawę ziarnistą młynek pokrywa automatu klucz serwisowy pojemnik na produkt rozpuszczalny e b. płytka ochronna złącze karty FLASH przycisk wew. (PROG) zaparzacz kawy uchwyt dyszy poj. na odpady po kawie czujniki poziomu tacka ociekowa blokada drzwi kaseta monet mieszalnik napęd mieszadła a. CPU napęd produktów napęd mieszadła zasysacz resztek elektrozawory prod. rozpuszczalnych zasysacz powietrza bezpieczniki włącznik zasilania złącze elektryczne kran spustowy napęd młynka czujnik rozmieszania zawór powietrzny podgrzewacz ciśnieniowy napęd zaparzacza kawy licznik objętościowy złącza serwisowe elektrozawór wlotowy wody zatyczka spustu wody Wyd. MAN dnia strona 12 z 46

13 napęd produktów dźwignia blokady zaparzacza kawy złącze ogrzewania komory zaparzacza kawy obsada szuflady wyciągu resztek włącznik zaparzacza kawy napęd mieszadła dopływ wody do zaparzacza kawy odpływ zuŝytej wody czujniki poziomu napęd produktów włącznik kosza na kawę regulacja mielenia wewnętrzny zbiornik na wodę Wyd. MAN dnia strona 13 z 46

14 Informacje ogólne Automat cino ec jest urządzeniem do wydawania napojów przeznaczonym do obsługi przez uŝytkowników nieposiadających szczególnych kwalifikacji. Automat słuŝy do przygotowania napojów poprzez połączenie składników stałych i wody w odpowiedniej temperaturze. Optymalne warunki pracy urządzenia zakładają umieszczenie automatu w zamkniętym pomieszczeniu, w którym panują normalne warunki, temperatura mieści się w zakresie od 5 C do 35 C, a wilgotność powietrza nie przekracza 80%. NaleŜy uŝywać wyłącznie produktów odpowiednich dla automatycznych urządzeń sprzedających napoje. Wydanie napoju odwa się po naciśnięciu przycisku na klawiaturze (patrz 05.02). NaleŜy sprawdzić, czy w miejscu wydawania napojów znajduje się prawidłowo ustawiony kubek, uŝywając w razie potrze podstawki do kubków (patrz 03.07) Klawiatura Wyświetlacz Dozownik Blokada drzwi Tacka ociekowa Złącze elektryczne Włącznik zasilania Bezpieczniki Złącze serwisowe Po zamknięciu drzwi urządzenia nacisnąć przycisk przypisany do napoju; w trybie gotowości podświetlone są przyciski wszystkich napojów w momencie wybrania napoju gasną wszystkie poza tym wybranym. Przyciski na klawiaturze słuŝą równieŝ do ustawiania parametrów poszczególnych funkcji (patrz 09.) oraz umoŝliwiają uŝytkownikowi ich zmianę. Przyciski są numerowane od góry do dołu: 1, 2 oraz od lewej do prawej. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu informują uŝytkownika i serwisanta o bieŝącym statusie urządzenia. Automat cino ec posiada umocowany na stałe dozownik napojów znajdujący się nad miejscem przeznaczonym na kubek. Drzwi urządzenia są zablokowane. Klucz odblokowujący jest mapowany i numerowany w celu identyfikacji. Tacka ociekowa słuŝy do zbierania kropli napoju z dozownika oraz w razie konieczności do zebrania nadmiaru wody z zaworu powietrznego. Tacka jest wsuwana z przodu na dole obudowy urządzenia i składa się z szuflady i kratowanej pokrywki oba elementy moŝna umyć pod bieŝącą wodą. Czujnik elektryczny słuŝy do kontroli poziomu napełniania (patrz 11. i ). Z tyłu obudowy znajduje się gniazdo trójbolcowe do podłączenia przewodu zasilającego. SłuŜy do włączania i wyłączania urządzenia. Znajdują się na głównej płycie zasilającej (patrz 03.10). UmoŜliwia podłączenie modułu wyposaŝenia dodatkowego, które moŝe współpracować z automatem cino ec; Zatyczka spustu wody Spust podgrzewacza Elektrozawór wlotowy wody Blokada pokrywy SłuŜy do zamknięcia miejsca podłączenia silikonowego węŝyka do opróŝniania zbiornika powietrza (patrz 13.08); Jego otwarcie umoŝliwia opróŝnienie podgrzewacza (patrz 13.08); Elektrozawór wlotowy wody tylko w urządzeniach R wyposaŝony jest w układ zabezpieczający przed przelaniem, który odcina dopływ wody w momencie awarii automatu. Do złączy elektrycznych moŝna podłączyć równolegle pompę głębinową (patrz ). SłuŜy do odcinania dopływu prądu w momencie otwarcia drzwi urządzenia. Uwaga Niektóre części pozostają podłączone do zasilania pomimo otwarcia drzwi Zachować wszelkie środki ostroŝności. A uruchomić automat przy otwartych drzwiach, naleŝy uŝyć klucza serwisowego, który znajduje się na obudowie. Wyd. MAN dnia strona 14 z 46

15 Przycisk wew. (PROG) Przycisk umoŝliwiający wejście do modułu programowania automatu znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi na pomarańczowej płytce (PROG) Złącze karty FLASH Karty FLASH słuŝące do programowania znajdują się w pomarańczowej płycie po wewnętrznej stronie drzwi (patrz ) Kieszonka na etykiety Młynek Zaparzacz kawy Poj. na odpady po kawie Etykiety napojów znajdują się wewnątrz panelu drzwi, pod pomarańczową płytą. etykiety naleŝy włoŝyć w kieszonki, zgodnie z konfiguracją urządzenia (patrz 13,13.). Młynek mieli kawę ziarnistą w pojemniku i przesypuje ją do zaparzacza; ilość kawy zaleŝna jest od czasu mielenia ustawionego w konfiguracji parametrów (patrz a); istnieje moŝliwość zmiany czasu mielenia, a intensywność kaŝdego napoju ła zgodna z oczekiwaniami uŝytkownika. Jeśli włącznik pojemnika na kawę ziarnistą nie jest wciśnięty, nie ma moŝliwości wybrania napoju przygotowywanego ze świeŝo zmielonej kawy (patrz ). PoniŜej pojemnika na kawę ziarnistą znajduje się dźwignia, za pomocą której moŝna zmieniać stopień zmielenia kawy (im dźwignia mocniej odchylona w stronę urządzenia, tym drobniej zmielona kawa). Po wydaniu i skompresowaniu zmielonej kawy, następuje proces parzenia kawy w zaparzaczu przy uŝyciu wody pobranej z pompy. Pozostałe po parzeniu odpady wyrzucane są do pojemnika na odpady po kawie (patrz ). Urządzenie rozpoznaje obecność zaparzacza kawy w momencie przyciśnięcia włącznika zaparzacza; jeśli włącznik nie jest wciśnięty, nie ma moŝliwości przygotowania kawy espresso. Dostępny jest model z podgrzewaną metalową komorą parzenia (patrz ilustracja na stronie 13). Mieści odpady pochodzące z ponad trzydziestu kaw zaparzonych w zaparzaczu. W momencie gdy pojemnik będzie prawie pełny na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy (patrz ) Napęd zaparzacza kawy Napęd zaparzacza obraca niektórymi częściami w celu skompresowania zmielonej kawy do procesu parzenia. Obroty są kontrolowane przez przełącznik sterowany układem, który informuje procesor o pozycji zaparzacza Pojemniki na produkty Pojemniki na produkty rozpuszczalne dozują je do umieszczonych poniŝej mieszalników. Wewnętrzna śruba ślimakowa napędzana przez silnik produktu popycha go na przesuwnicę. Przesuwnica moŝe ć wyposaŝona w koło i mieszadełko do równomiernego rozprowadzania produktu. Wylot o średnicy standardowej lub mniejszej zamykany jest przegrodą. Pojemnik na kawę ziarnistą (kosz) wyposaŝony jest w przegrodę zamykającą, którą naleŝy włoŝyć na miejsce przed podniesieniem pojemnika. Pojemniki są zamknięte za pomocą pokryw. Pojemnik na wodę stosowany jest w automatach, które nie mają podłączenia do instalacji hydraulicznej (patrz ) ten pojemnik napełnia się, otwierając pokrywkę na obudowie automatu Pokrywa poj. na wodę W urządzeniach typu A pokrywa automatu ma otwierane drzwi, przez które uŝytkownik ma dostęp do pojemnika. Pojemnik wewnętrzny wyposaŝony jest w pływak sygnalizujący czerwonym paskiem nadmiar wody Pokrywa pojemnika na własną kawę W niektórych modelach istnieje moŝliwość jednorazowego zaparzenia kawy dowolnego rodzaju. W tym celu moŝna wsypać jedną porcję kawy do otworu na pokrywie maszyny, skąd kawa zostanie przetransportowana bezpośrednio do zaparzacza. Wyd. MAN dnia strona 15 z 46

16 napęd produktów Napędy słuŝą do obracania śrub ślimakowych wewnątrz pojemników na produkty, a nasypać odpowiednią ilość składników do mieszalników mieszalnik W mieszalnikach dochodzi do połączenia produktów z wodą. Wentylator napędu doprowadza do rozmieszania składników i napój wypływa z dozownika silikonową rurką. Rurki mieszalników moŝna umyć pod bieŝącą wodą (letnią) uchwyt dyszy napęd mieszadła Nieruchomy uchwyt w miejscu dozowania napoju słuŝy do podtrzymania rurek z zaparzacza, mieszalnika i pojemnika z gorącą wodą. A móc umyć uchwyt lub wyjąć zaparzacz kawy, nacisnąć dźwignię zwalniającą i przesunąć uchwyt w prawo. Napędy mieszadeł umoŝliwiają połączenie produktów z wodą poprzez obracanie wentylatorem zamontowanym na osi. Prędkość obracania jest regulowana (patrz a) w zaleŝności od wybranego napoju Zasysacz resztek Zasysacz słuŝy do opróŝniania automatu z resztek produktów. Jest podłączony do szuflady znajdującej się pod prowadnicami produktów i ma na celu wyłapywanie ich resztek podczas ich dozowania. Czas pracy zasysacza moŝna zaprogramować (patrz f); zassane powietrze z resztkami jest wydmuchiwane przez szczeliny z tyłu automatu Zasysacz powietrza Zawór powietrzny Licznik objętościowy SłuŜy do zasysania powietrza ze środka urządzenia w celu uniknięcia wilgoci. SłuŜy do zebrania wody transportowanej do podgrzewacza ciśnieniowego. Poziom jest kontrolowany przez pływak jeśli odnotowano zt wysoki poziom, nadmiar wody zostanie odesłany do wypływu, gdzie elektrozawór wlotowy uniemoŝliwi napływ nowej wody. Licznik przekazuje do CPU informację o ilości wody przepływającej przez zaparzacz kawy. Ilość wody dla danego napoju moŝna ustawić poprzez wprowadzenie ilości czasu przepływu parametr water N (patrz a) Kaseta monet Komponenty, które obsługują system płatności (niedostarczany standardowo) są montowane wewnątrz drzwi. Kaseta monet jest zamykana na zamek i powinna mieć w zestawie płaski przewód do połączenia z płytą główną (patrz a) oświetlenie drzwi -KaŜdy klawisz wyboru jest podświetlony przez diodę umieszczoną na płycie wyświetlacza (patrz b.). -przezroczysty filar na przodzie, komora dozownika i panel na drzwiach są oświetlone diodami LED zamontowanymi na płytce obwodu drukowanego wewnątrz drzwi. Komora dozownika oświetlona jest czterema diodami LED w trybie gotowości oraz podczas cyklu dozowania. kolorowe diody świecą się naprzemiennie, sygnalizując zakończenie cyklu wydawania napoju. Wyd. MAN dnia strona 16 z 46

17 Pompa podgrzewacza ciśnieniowego Pompa wibracyjna z obejściem transportuje wodę do elektrozaworów blokujących w przypadku napojów z produktów rozpuszczalnych i do trójdrogowego w przypadku espresso Podgrzewacz ciśnieniowy Podgrzewacz ciśnieniowy wyposaŝony jest w sondę temperatury i termostaty. Kran spustowy moŝe ć uŝyty do opróŝnienia obwodu hydraulicznego (patrz f). Uwaga PowyŜsze komponenty mogą ć bardzo gorące równieŝ w momencie, gdy automat jest wyłączony sonda temperatury do kranu spustowego elektrozawory wlot wody gorąca woda 2 trójdrogowy zawór do zaparzacza kawy do mieszalnika 1 termostaty (clicson) elektrozawór nazwa sw wylot E1 woda 1 mieszalnik 1 E2 woda 2 gorąca woda 2 EX kawa woda zaparzacz Ilość wody dla danego napoju regulowana jest przez parametr water N (patrz a.). Wyd. MAN dnia strona 17 z 46

18 Elementy elektroniczne a. CPU Pracą automatu steruje płyta główna, na której znajduje się oprogramowanie urządzenia. Płyta główna umocowana jest w ramce. Przewód do sondy temperatury jest oddzielony od pozostałych przewodów w automacie, a uniknąć problemów w momencie wyjmowania samej sondy. dioda grzałki podgrzewacza ciśnieniowego podgrzewacz ciśnieniowy i grzałka pompy IN 220 V AC napęd młynka bezpiecznik 2 A złącze napędu młynka LED 24 V DC złącze sondy temperatury złącze płyty wyświetlacza złącze RFID złącze MDB złącze EXECUTIVE LED 5 V DC złącze USB b. Wyświetlacz SłuŜy do zbierania i przetwarzania sygnałów niezbędnych do wyświetlania komunikatów dla uŝytkownika i serwisanta. Otrzymuje sygnały z dwóch klawiatur wyboru i zapewnia oświetlenie w komorze dozowania. złącze płyty głównej złącze zasilania przycisk wewnętrzny (PROG) prawe złącze klawiatury złącze karty FLASH dozownik kubków zasilanie LED lewe złącze klawiatury c. RFID Karta RFID to opcja sprzętowa, w którą moŝna wyposaŝyć automat. Znajduje się wewnątrz pokrywy i umoŝliwia serwisantowi zaprogramowanie liczników produktów (patrz n.) i/lub moŝe słuŝyć jako system płatności (patrz p.). Wyd. MAN dnia strona 18 z 46

19 oprogramowanie Oprogramowanie zainstalowane w automacie cino ec podzielone jest na dwie kategorie: -główne: jest to oprogramowanie określające cykle automatu, zaleŝności pomiędzy funkcjami, kolejność przeprowadzania czynności. UŜytkownik nie moŝe wprowadzać w nim Ŝadnych zmian, ale moŝna je zastąpić kartą FLASH lub rheaction (patrz i ). - konfiguracyjne: jest to oprogramowanie określające czas i kolejność wydawania napoi, protokół systemu płatności, try wyświetlania etc. Zmienne moŝna modyfikować ręcznie w automacie lub za pomocą karty rheaction (patrz i ), a zmienić poszczególne parametry pracy automatu i dostosować napoje do preferencji uŝytkownika (ilości produktów i mieszanek, komunikaty ostrzegawcze etc.) (patrz 09.). W przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania automatu, duŝą pomoc stanowi karta FLASH, która moŝe zawierać jedno lub oba oprogramowania, a ponadto gwarantuje szybki i bezpieczny transfer danych. NaleŜy pamiętać, Ŝe karta FLASH uŝywana do aktualizacji oprogramowania musi zostać wcześniej inicjalizowana (np. za pomocą systemu RheAction). Standardowo procedura transferu przebiega następująco: - Wyłączyć automat. - WłoŜyć kartę FLASH do gniazda oprogramowania, które ma ć wymienione (patrz ); - Włączyć automat kluczem serwisowym (patrz ). - Poczekać na komunikat na wyświetlaczu. - Postępować zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu. - Wyłączyć automat i wyjąć kartę FLASH. Uwaga: Jeśli karta FLASH zawiera oprogramowanie główne, transfer będzie odwać się z karty do urządzenia i konieczne będzie postępowanie zgodnie z instrukcją w części dotyczącą oprogramowania konfiguracyjnego rheaction System RheAction umoŝliwia dodatkowe programowanie automatu. Składa się ze sprzętu z oprogramowaniem, które moŝna zainstalować w komputerze; moŝna za jego pośrednictwem przechowywać, zmieniać i zapisywać dane konfiguracyjne automatów Rhea. Rheavendors Services S.p.A. słuŝy wszelką pomocą oraz informacjami dotyczącymi systemu RheAction (patrz ). Wyd. MAN dnia strona 19 z 46

20 06. Czynności początkowe Środki ostroŝności Automat moŝe ć transportowany, obsługiwany i ustawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmieniając pozycję automatu, nigdy nie naleŝy kłaść go do góry nogami. NaleŜy przestrzegać strzałek kierunkowych na opakowaniu. Uwaga A uniknąć urazów ciała, z automatem naleŝy postępować ostroŝnie. Ze względu na jego wagę i wymiary zaleca się transport samochodem cięŝarowym poruszającym się z niewielką prędkością Rozpakowanie - Ustawić automat w docelowym miejscu pracy. - Przeciąć plastikowe pasy. - Zdjąć opakowanie. - Wyjąć tackę ociekową. - Zdjąć worek ochronny. - Unieść automat i ustawić na docelowej powierzchni. Uwaga Materiały opakowaniowe naleŝy schować w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem osób nieuprawnionych, zwłaszcza dzieci, ze względu na ryzyko niebezpieczeństwa. Opakowanie naleŝy oddać firmie specjalistycznej do utylizacji Ustawienie Automat powinien pracować w pomieszczeniu zamkniętym, stojąc na powierzchni, która udźwignie jego cięŝar (patrz ). Odległość od ścian powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza i łatwy dostęp. Nachylenie ścian nie powinno przekraczać 2. Zaleca się podłoŝenie pod automat materiału wodoodpornego w celu zabezpieczenia podłoŝa w razie wypadkowego rozlania napoju. Po ustawieniu automatu w docelowej pozycji: - Przeciąć obejmę zabezpieczającą klucz do drzwi i kratowaną pokrywę tacki ociekowej Przygotowanie - WłoŜyć klucz do zamka (05.05.), przekręcić i otworzyć. - Wyjąć kopertę z dokumentami i etykietami. - Wyjąć przewód zasilający oraz zestaw hydrauliczny. Zestaw hydrauliczny moŝna wykorzystać do podłączenia do instalacji wodnej. - Podnieść pokrywę automatu i wyjąć zabezpieczenia pojemników na produkty unieruchamiające je na czas transportu. - WłoŜyć etykiety do kieszonek zgodnie z konfiguracją automatu (patrz ). Wyd. MAN dnia strona 20 z 46

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com

Cino XS grande. Typ:xs grande. PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna. rheavendors group. www.rheavendors.com Cino XS grande Typ:xs grande PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna rheavendors group www.rheavendors.com 01 12.04.2010 Adaptacja graficzna, zgodność ze standardami UE, schematy instalacji

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMP STRZYKAWKOWYCH 0197 Model: AP 14 Nr fabryczny: INSTRUKCJA UśYTKOWANIA POMPA STRZYKAWKOWA AP 14 Szanowni Państwo, Kupując sprzęt medyczny firmy ASCOR S.A. wybrali Państwo wysoką

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA

VIVO / VIVO APTEKA. Drukarka Fiskalna. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118. 12. Notatki NOVITUS VIVO / VIVO APTEKA 12. Notatki I n s t r u k c j a o b s ł u g i Drukarka Fiskalna VIVO / VIVO APTEKA 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie IV NOVITUS 2007

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA 5/08 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu A.D.J.

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania

UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania UWAGA Przed rozpoczęciem konserwacji naleŝy odłączyć urządzenie od zasilania Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczenia. Nie wolno podłączać wtyków kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE

Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Instrukcja uŝytkownika drukarki fiskalnej EMAR PRINTO 57TE Emar spółka jawna Kopytów 26, 05-870 Błonie k/warszawy tel. (22) 725-45-46, (22) 725-45-94, (22) 731-90-80 www.emar.pl Instrukcja uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo