999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie,"

Transkrypt

1 R E K L A M A Powstaje kana sanitarny Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska umorzy Cz stochowie cz Êç po yczki blisko 760 tys. z zaciàgni tej na dofinansowane programu ograniczenia niskiej emisji dla osiedla w Dêbowie. W ubieg ym tygodniu Prezydent Miasta Cz stochowy podpisa z WFOÂiGW w Katowicach umow w sprawie cz Êciowego warunkowego umorzenia po yczki z 2010 roku. Gmina Miasto Cz stochowa zobowiàza a si uzyskanà w wyniku umorzenia kwot ,59 z, przeznaczyç na realizacj zadania pn.: Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach prostopad ych do ul. Marynarskiej w Cz stochowie. W ramach ww. zadania wykonany b dzie kana sanitarny o àcznej d ugoêci ok ,4 mb wraz z przy àczami w granicach pasa drogowego, tj. do granicy posesji (136 szt.) w 13 ulicach, tj.: ul. Muzealna, Urocza, Wronia, Ja owcowa, Nastrojowa, opianowa, Junacka, Rumiankowa, Harfowa, Glebowa, Jezioran, Hodowlana, Mleczna. Inwestycja potrwa do 30 wrzeênia. Ukrad odênie ark Policjanci z K obucka zatrzymali 35-latka, który ukrad z pomieszczeƒ gospodarczych jednej z posesji w Zawadach odênie ark spalinowà, ci- Ênieniowà myjk i aparat fotograficzny. M czyzna to recydywista, prokurator zastosowa wobec niego dozór. W czwartek w po udnie dy urny k obuckiej policji zosta poinformowany przez jednego z mieszkaƒców Zawad, e ktoê ukrad mu z pomieszczeƒ gospodarczych myjk ciênieniowà, spalinowà odênie ark oraz aparat fotograficzny. àczna suma strat zosta a oszacowana przez pokrzywdzonego na prawie 3700 z otych. K obuccy policjanci dotarli do sprawcy i odzyskali wszystkie skradzione rzeczy. Okaza o si, e podejrzany 35-latek to recydywista w przesz oêci odbywa kar pozbawienia wolnoêci tak- e za kradzie e. Na wniosek k obuckich Êledczych prokurator zastosowa wobec niego Êrodek zapobiegawczy w postaci dozoru. O losie podejrzanego zadecyduje teraz sàd. Odpowiedzà za pobicie w supermarkecie Policjanci zatrzymali dwóch mieszkaƒców Lubliƒca w wieku 23 i 32 lat, którzy dotkliwie pobili 42-latka. Do zdarzenia dosz o w miniony piàtek wieczorem. Po 20.00, dy urny jednostki otrzyma informacje o szarpaninie, do której dosz o pomi dzy trzema m czyznami na terenie parkingu przy sklepie Kaufland. Skierowani na miejsce policjanci zatrzymali dwóch mieszkaƒców Nr 95 (148) Nr ISSN ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dà przedstawiciele Parafialnego KLubu Sportowego Victoria Pawe Rajczyk i Damian Krzyczman Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel Relacj z czatu zamieêcimy 16 sierpnia w naszej gazecie Zapraszamy do dyskusji! 999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie, które ma doprowadziç do powstania dyspozytorni medycznej w Cz stochowie, obejmujàcej swoim zasi giem powiaty cz stochowski, k obucki i lubliniecki. Osoby zg aszajàce zdarzenie na numer 999 z któregokolwiek z trzech powiatów zawsze dodzwaniaç si b dà do Cz stochowy (w tej chwili po àczenia odbierane sà odpowiednio w Cz stochowie, K obucku, Lubliƒcu). Dyspozytor b dzie koordynowa udzielanie pomocy chorym i poszkodowanym ze wszystkich rejonów. Dyspozytornia rozpocznie swojà dzia alnoêç po niezb dnych próbach i testach (zw aszcza systemu àcznoêci teleinformatycznej i radiowej). Dyspozytornia, zgodnie z Wojewódzkim Planem Dzia ania Systemu Paƒstwowe Ratownictwo Medyczne, zak adajàcym utworzenie na obszarze województwa Êlàskiego 6 skonsolidowanych dyspozytorni medycznych ma funkcjonowaç w strukturach SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego - przy ul. Sikorskiego 82/94. Kiedy ju dyspozytornia rozpocznie swoje funkcjonowanie, to Stacja Pogotowia Ratunkowego w Cz stochowie b dzie m.in. przyjmowaç powiadomienia o zdarzeniach; wysy aç Porozumienie podpisali dyrektor SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Cz stochowie Janusz Adamkiewicz, dyrektor SP ZOZ Lubliniec Barbara Szubert oraz dyrektor ZOZ K obuck Marian Nowak, w obecnoêci prezydenta Cz stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, starosty lublinieckiego Joachima Smy y i starosty k obuckiego Romana Minkiny zdj. arc Nowy nabytek Cz stochowskich Lwów Lubliƒca w wieku 23 i 32 lat, którzy pobili 42- letniego m czyzn. Poszkodowany 42-latek zosta przewieziony do szpitala a napastnicy trafili do policyjnego aresztu. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeêwoêci wykaza o, e wszyscy uczestnicy zajêcia byli pijani. Po wytrzeêwieniu agresorzy us yszeli zarzuty. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje prokurator. Grozi im 3-letni pobyt za kratkami. zespo y ratownictwa medycznego; powiadamiaç o zdarzeniach szpitalne oddzia y ratunkowe lub - jeêli wyaç tego b dzie sytuacja - centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych, czy jednostki wspó pracujàce z systemem PRM. Cz stochowska dyspozytornia b dzie wskazywaç zespo om ratownictwa medycznego w aêciwy szpital lub SOR-u, do którego ma byç przewieziona osoba w stanie nag ego zagro enia zdrowotnego. Porozumienie w sprawie wspólnych dzia aƒ zmierzajàcych do uruchomienia skonsolidowanej dyspozytorni medycznej w Cz stochowie, obejmujàcej zasi giem rejony operacyjne: Cz stochowa i powiat cz stochowski (24/01), powiat k obucki W sobot oficjalnie zarzàd CKM W ókniarz SA podpisa umow z Maksymem Drabikiem, synem wielkiej legendy cz stochowskiego klubu, S awomira. 15-letni Maksym Drabik nie posiada jeszcze licencji uprawniajàcej go do startów w oficjalnych zawodach, lecz w odarze W ókniarza, starajà si jak najszybciej umo liwiç zdobycie tej e licencji. Jak podaje oficjalna strona W ókniarza, zawodnik otrzyma bardzo korzystne warunki kontraktu i bez chwili zastanowienia podpisa kontrakt z cz stochowskim klubem. JZ, MG zdj. Gustaw Mama z promilami (24/02) i powiat lubliniecki (24/03) oraz obs ugi dyspozytorskiej powiadomieƒ o zdarzeniu dla Zespo u Opieki Zdrowotnej w K obucku, Samodzielnego Publicznego Zespo u Opieki Zdrowotnej w Lubliƒcu i Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Cz stochowie podpisano 9 sierpnia w Urz dzie Miasta. Policjanci wyjaêniajà czy 29-letnia mieszkanka powiatu k obuckiego, nie narazi a swojego 3-letniego synka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia i zdrowia przez to, i w stanie nietrzeêwym sprawowa a nad nim opiek. Kobieta mia a prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym stanie przebywa a na terenie jednego z cz stochowskich marketów. W sobot oko o godziny pijanà kobiet oraz jej partnera zauwa y a ochrona cz stochowskiego marketu na terenie pó nocy miasta. Wraz z nietrzeêwymi przebywa 3- letni ch opiec. Po powiadomieniu policjantów, okaza o si, i 29-letnia mieszkanka powiatu k obuckiego, pod opiekà której przebywa synek mia a prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 3-latek zosta przekazany pod opiek wyznaczonej osobie. Policjanci z Komisariatu V Policji w Cz stochowie sprawdzajà teraz czy mama nie narazi a swojego ma ego dziecka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia lub zdrowia.

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 AKTUALNOÂCI Ochotnicy z Jaskrowa majà nowà remiz Remiza jednostki OSP Jaskrów nabiera nowego wyglàdu. W a- Ênie zakoƒczono remont dachu. Nowy pokryty jest blachà, wymieniono tak e rynny, a stare drzwi gara owe zastàpi y nowoczesne rolety. Remont kosztowa oko o 30 tys. z. Stra acy otrzymali dofinansowanie z Urz du Gminy, funduszu so eckiego i przeznaczyli na ten cel w asne Êrodki. OSP Jaskrów zrzesza 28 czynnych i przeszkolonych stra aków ochotników. Od 1995 roku w àczona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego. OÊmiu stra- aków jest przeszkolonych w udzielaniu pomocy przedmedycznej. OSP Jaskrów mo e usuwaç gniazda os i szerszeni. Dzi ki wi kszej dotacji z bud etu gminy, dwa lata temu OSP Jaskrów wymieni a samochód po arniczo gaêniczy. Stra acy kupili samochód u ywany marki Mercedes w bardzo dobrym stanie technicznym. W ubieg ym roku Ochotnicza Stra Po arna w Jaskrowie wygra a grant w wysokoêci prawie 25 tysi cy z. w konkursie Fundacji CEMEX Budujemy Przysz oêç. Za te pieniàdze stra acy kupili ódê z przyczepà i silnikiem, 6 kapoków, dwie kosiarki spalinowe, pi spalinowà, no yce do ci cia ga zi, pi spalinowà na wysi gniku i inny niezb dny sprz t opaty, szpadle, Kino na rzecz Aktywnego Seniora Dzia anie OÊrodka Kultury Filmowej na rzecz aktywnego seniora by o okaza o si strza em w dziesiàtk. Kino Iluzja podwoi o liczb seansów dla seniorów. Kino Seniora dzia a w OKF od 2010 roku. Pomys narodzi si ze spostrze eƒ i obserwacji, cz sto bowiem dociera y do OKF-u g osy, ze popo udniowe seanse dla starszych osób koƒczà si zbyt póêno, e nie pozwalajà na bezpieczny powrót do domu, przed zapadni ciem zmroku, e normalna cena biletu jest, przy skromnych emeryturach, za wysoka, e chcieliby spotkaç si na seansie w swoim gronie. - ZaproponowaliÊmy dla tej grupy wiekowej seanse o 14.00, a cen biletu wynegocjowaliêmy u dystrybutorów na 8 z. Bardzo chcielibyêmy aby film sta si potrzebà duchowà emerytów, aby by elementem kultury emerytów, aby kino by o dla nich dost pne i przyjazne, aby by o cz Êcià ycia kulturalnego ka dego emeryta mówi Ma gorzata Stasikowska-Lis? z OÊrodka Kultury Filmowej?Kino Studyjne ILUZJA. - Przez niemal trzy lata zaprezentowaliêmy seniorom ponad 35 tytu ów, cz sto zasugerowanych przez samych zainteresowanych. Od kilku miesi cy frekwencja jest tak du a, e zdecydowaliêmy, e Kino Seniora b dzie goêci o w naszym miesi cznym repertuarze dwukrotnie i to na podwójnych seansach. Cena biletu pozostaje bez zmian, czyli 8 z. Ze wzgl du na du e zainteresowanie, prosimy o wczeêniejsze rezerwowanie biletów : telefonicznie, mailowo lub osobiêcie w godzinach pracy kasy ( ) 24 wrzeênia o godzinie i w Kinie Seniora zaprezentowany zostanie film Inny Êwiat. Niemieckie tournée Filharmonii Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz stochowskiej rozpocz a krótkie wakacyjne tournée, na które z o à si trzy koncerty w niemieckich miastach Warendorf i Stade. Po o one w Nadrenii Pó nocnej-westfalii miasto Warendorf historià si ga Êredniowiecza, a s ynie z ywo podtrzymywanych tradycji jeêdzieckich. Koncerty, na które zaproszona zosta a cz stochowska orkiestra nale à do najbardziej widowiskowych corocznych wydarzeƒ zwiàzanych z tymi tradycjami. Plenerowa estrada budowana jest na terenie stadniny, której cz Êç stanowi uje d alnia. W tak zaaran owanej przestrzeni Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz stochowskiej wystàpi pod batutà Maestro Hermanna Breuera z programem zatytu owanym Tango, Walc, Cza-Cza-Cza. Fragmenty stricte koncertowe z bandone- Remiz wyremontowano dzi ki dofinansowaniu Gminy onistà Gustavo Battistessà w roli solisty, przeplataç si b dà z tymi, w których Orkiestra towarzyszyç b dzie konnym pokazom tanecznym, sprawnoêciowym i zwiàzanym ze sztukà uje d ania. Tournée potrwa do 18 sierpnia. Oprócz widowiskowych koncertów w Warendorf, Orkiestra wystàpi w Stade na otwarcie tamtejszego Holk-Fest, czyli cyklu koncertów zderzajàcych ró ne gatunki muzyczne z nietypowymi dla nich miejscami. I tak symfoniczny koncert cz stochowian, podczas którego zabrzmià utwory P. Czajkowskiego, J. Straussa, A. Piazzolli odb dzie si na stadionie sportowym. Sierpniowy wyjazd Orkiestry mo liwy jest dzi ki wspó pracy Filharmonii Cz stochowskiej im. Bronis awa Hubermana z niemieckà agencjà VSG Management. Oprac. tasaki. Dzi ki nowemu sprz towi stra acy wycinajà ga zie i krzaki oraz usuwajà zatory na Warcie. Nowy sprz t wykorzystywany jest równie w akcjach ratowniczo gaêniczych. W tym roku OSP Jaskrów otrzyma 29 tys z dofinansowania z funduszy unijnych na remont Êwietlicy. Oprac. Nietypowa randka Kiedy trzem cz stochowianom nie uda o si umówiç na randk z zapoznanymi przypadkowo kobietami postanowili si zemêciç. Zniszczyli samochód nale àcy do jednej z nich. W godzinach nocnych w alejach dosz o do spotkania trzech m odych m czyzn z grupà m odych kobiet, które przyjecha y do Cz stochowy samochodem. Po chwili jednak kobiety oraz m czyêni poszli w swojà stron. Ale m czyêni postanowili wróciç i uszkodziç samochód, którym porusza y si kobiety. Szkody wyceniono na tysiàc z otych. M czyêni przyznali si przed prokuratorem do zniszczenia cudzej w asnoêci. Chcà dobrowolnie poddaç si karze. Oskar eni mówià, e w rozmowie uznali, e kobiety sà jakieê wyjàtkowo gapowate, nieroztropne i postanowili uczyniç im z oêliwoêç poprzez uszkodzenie tego samochodu. Prokuratura godzi si na wymierzenie im kar po cztery miesiàce pozbawienia wolnoêci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, plus grzywna, plus oczywiêcie naprawienie szkody. Sprawców uda o si szybko namierzyç dzi ki miejskiemu monitoringowi. Zmiany granic w Strefie Ekonomicznej coraz bli ej Ministerstwo Gospodarki zapewnia, e pracuje nad wnioskiem o zmian granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o którà postulowa a Cz stochowa. Informacj w tej sprawie otrzyma z ministerstwa w odpowiedzi na wys ane w lipcu pismo prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Prezydent ponownie wnioskowa o obj cie terenów naszego miasta Katowickà Specjalnà Strefà Ekonomicznà w celu z agodzenia skutków redukcji zatrudnienia w ISD Hucie Cz stochowa. W ubieg ym miesiàcu rozmawia te w tej sprawie z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechociƒskim, który wówczas zadeklarowa jak najszybszà realizacj wniosku. Wniosek uwzgl dnia w àczenie do strefy zdj. arc ponad 37 ha terenów w Cz stochowie, co daje szans na istotne ograniczenie spo ecznych skutków restrukturyzacji zatrudnienia w cz stochowskiej hucie, a jednoczeênie mo- e zapewniç znaczàce o ywienie gospodarcze w ca ym subregionie. Ministerstwo poinformowa o, e w drugiej po owie wrzeênia projekt rozporzàdzenia Rady Ministrów zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej trafi do uzgodnieƒ mi dzyresortowych. Mo liwoêci rozszerzenia katowickiej strefy sprzyja tak e ostatnia zmiana rozporzàdzenia dotyczàcego specjalnych stref ekonomicznych o przed u eniu ich dzia alnoêci o kolejne 6 lat - do 2026 roku.

3 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Kolejna ods ona rajdu Z ombol 120 samochodów wyruszy o w sobot z Katowic do Norwegii. Sà to du e fiaty, maluchy, nysy, wartburgi, a tak e dwa autobusy, wszystko to pojazdy wyprodukowane w dawnym bloku wschodnim. WÊród uczestników znalaz a si ekipa Skoda Youngtimer Team w barwach Zamku Bobolice. To ju 7. edycja rajdu Z ombol, którego uczestnicy zbierajà pieniàdze dla domów dziecka. W poprzednich latach rajdowcy odwiedzili m.in. Monako, Szkocj i Grecj. Warunkiem Jak Urzàd Miasta dba o swoich pracowników Nadesz a fala upa ów. Jak radzà sobie z bardzo uporczywà pogodà pracownicy Urz du Miasta? Pomieszczenia w Urz dzie Miasta w Cz stochowie sà cz Êciowo klimatyzowane, g ównie miejsca w których znajdujà si serwery, do tego sale konferencyjne, gabinety, gdzie odbywajà si spotaknia wewn trzne i zewn trzne. Na korytarzach ustawiono butelki z wodà, a w wielu pokojach pojawi si wentylatory. Dyrektor Urz du Miasta w porozumieniu z prezydentem Cz stochowy podjà decyzj o wprowadzeniu dla wybraƒców ulgi w postaci skróconego czasu pracy. Do 'szcz Êliwców' nale à osoby, które pracujà w 'najbardziej' nagrzanej cz Êci budynku. Wed ug w adz Urz du Miasta najbardziej nagrzanà cz Êcià istratu sà pokoje od strony dziedziƒca. A co z urz dnikami którzy pracujà po przeciwnej stronie i nie majà ani klimatyzacji, ani wentylatora? JZ, MG uczestnictwa w imprezie jest samodzielne skompletowanie ekipy, czyli samochodu, serwisu, zaopatrzenia,zdobycia sponsora oraz uzbieranie 1000z na cele charytatywne. Wypraw zespo u Skoda Youngtimer Team w 75 procentach pokryje senator PO Jaros aw W. Lasecki. Trasa Rajdu Z ombol prowadzi w tym roku przez Litw, otw, Estoni, a nast pnie Finlandi i rejon Laponii, by po przekroczeniu ko a podbiegunowego dotrzeç na norweski przylàdek Nordkapp. Wypraw mo na Êledziç m.in. na facebookowym profilu: skoda youngtimer team oraz na stronie: yczymy powodzenia! JZ, MG, zdj. arc Marchewki, ogórki, pomidory i... konopie! Lublinieccy policjanci zatrzymali 37-latka mieszkaƒca Rusinowic, który w swoim ogródku oprócz wspomnianych warzyw uprawia tak e konopie indyjskie. Grozi mu do 3 lat wi zienia. Informacje o nielegalnej uprawie, policjanci z Wydzia u Kryminalnego zajmujàcy si zwalczaniem przest pczoêci narkotykowej otrzymali od anonimowego informatora. W ogrodzie plantatora Êledczy znaleêli 47 sadzonek konopi.roêliny zosta y zabezpieczone, a m czyzna po zatrzymaniu przyzna si do postawionego mu zarzutu uprawiania i posiadania nielegalnych roêlin. JZ, MG 37-latek uprawia w swoim ogródku konopie indyjskie zdj. arc Pijany weekend na drogach Miniony weekend by wyjàtkowo wypadkowy! Jak do tej pory to by najgorszy weekend na drodze w ciàgu ostatnich miesi cy. Tylko w ciàgu trzech dni dosz o do 9 wypadków drogowych gdzie 16 osób zosta o rannych. A pi ç wypadków zosta o spowodowanych przez pijanych uczestników zdarzeƒ. 9 sierpnia oko o godziny 7.00 kierowca seata ibizy, 26-letni mieszkaniec powiatu cz stochowskiego b dàc w stanie po u yciu alkoholu ( ponad 0.2 promila ) w trakcie wyprzedzania nie zachowa nale ytej ostro noêci i potràci jadàcego rowerzyst, który dozna obra eƒ cia a. 10 sierpnia oko o godziny w Cz stochowie na ulicy Wa y Dwernickiego / Dekabrystów, kierujàcy xarà picasso, 28-letni mieszkaniec powiatu k obuckiego, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( 1.4 promila ) nie dostosowa pr dkoêci do panujàcych warunków drogowych i po zjechaniu na przeciwny pas ruchu uderzy w seata cordob, którym kierowa 65-letni cz stochowianin. W wyniku zdarzenia, siedem osób odnios o obra enia cia a. 10 sierpnia oko o godziny w Cz stochowie na ulicy Waszyngtona/ Nowowiejskiego, kierowca forda fiesty, 28-letni mieszkaniec powiatu k obuckiego, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( prawie 2 promile ) nie ustàpi pierwszeƒstwa przejazdu kierujàcemu renaultem, 27-letniemu cz stochowianinowi. W wyniku zdarzenia, obra eƒ cia a dozna kierowca renaulta. 11 sierpnia oko o godziny w miejscowoêci Jamki, kierujàcy motorowerem, 31-letni mieszkaniec powiatu cz stochowskiego, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( oko o 1.6 promila ) w trakcie wymijania doprowadzi do zderzenia z fiatem brava, którym kierowa 22-letni mieszkaniec Cz stochowy. 11 sierpnia oko o godziny w miejscowoêci Aleksandria, 56- letni kierowca renaulta, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( 1.5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu ) nie dostosowa pr dko- Êci do panujàcych warunków na drodze i po utracie panowania nad pojazdem, wjecha do rowu. Przed u à ódzkà Zakoƒczy si ju przetarg na przed u enie ulicy ódzkiej do po àczenia z Szajnowicza-Iwanowa i Obroƒców Westerplatte. Tysiàclecie zyska wi c lepszà komunikacj drogowà. Powstanà tutaj dwa ronda oraz brakujàce dwieêcie metrów jezdni. Nowy fragment wraz z dojazdami ma byç zbudowany do koƒca paêdziernika. Inwestycja jest szacowana na ponad 1,5 miliona z otych. JZ, MG

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 SPORT Bràz Macieja Kasprzyka 31 sierpnia o godz W Coventry w Wielkiej Brytanii odby y si Mistrzostwa Âwiata w Taekwondo. àcznie w turnieju udzia wzi o ponad 2 tysiàce zawodników z 30 krajów Êwiata. Polsk reprezentowa,mi dzy innymi, cz stochowski klub KS Orient prowadzony przez trenera Zbigniewa Pawlaka. Nasi zawodnicy zdobyli w tych presti owych zawodach (12-14 lipca) 8 medali indywidualnych oraz 4 dru ynowe. Jedynym zawodnikiem z Blachowni by Maciek Kasprzyk, który wraz z Mariuszem Nowakiem i Micha em Dziechciarzem (sekcja azy) zdoby bràzowy medal w walkach dru ynowych. Oprac. Maciej Kasprzyk z kolegami zdoby bràz w walkach dru ynowych Pe na mobilizacja we W ókniarzu. Przylatujà jaskó ki Cz stochowski W ókniarz zamierza zrewan owaç si w czwartek, 15 sierpnia na stadionie SGP Arena dru ynie Marka CieÊlaka za pora k w Tarnowie. Z Tarnowem musimy wygraç, eby mieç pierwsze lub drugie miejsce w tabeli przed rundà play-off. Nie kalkulujemy, tylko skupiamy si na najbli szym meczu mówi Grzegorz Dzikowski, trener W ókniarza. W pierwszym spotkaniu obu dru yn cz stochowianie przegrali w Tarnowie 36:54 i raczej punkt bonusowy b dzie poza ich zasi giem. Dzikowski zapowiada jednak, e celem jego dru yny jest tak e bonus. Dla mnie jest to tak samo wa ny mecz, jak wszystkie inne. I nie jest istotne, czy to Unia Tarnów z Markiem CieÊlakiem, czy inny zespó - przekonuje Dzikowski. Kibice ju ostrzà sobie apetyty na pojedynki braci agutów. Z pewnoêcià Grigorij b dzie chcia pokazaç m odszemu bratu, e na torze w Cz stochowie on rozdaje karty. Do koƒca rundy zasadniczej zosta y dwie kolejki. Po 28 punktów majà zespo u Falubazu i W ókniarza. O 3 oczka mniej zgromadzi na swoim koncie trzeci w tabeli Unibax Toruƒ. 23 punkty majà tarnowianie. Cz stochowian czeka jeszcze w niedziel wyjazdowy mecz w Zielonej Górze. JeÊli lwy pokonajà wczeêniej Uni Tarnów b dà pewni drugiego miejsca Ruszy a liga okr gowa Dru yny cz stochowskiej ligi okr gowej rozpocz y w sobot, 10 sierpnia pi karski sezon. KR Wyniki 1. kolejki ligi okr gowej, grupy Cz stochowa: JednoÊç Boronów - Orze Kiedrzyn 0:4, zdj.arc w strefie medalowej. Nawet jak przegramy w Zielonej Górze, nie b dzie tragedii. JesteÊmy jednak na fali i z pewnoêcià powalczymy z Falubazem zapowiada Dzikowski. Mecz z Unià Tarnów rozpocznie si o godz KR, zdj. Paulina Przepióra Zg oszone zestawienia Unia Tarnów: 1. Maciej Janowski, 2. Leon Madsen, 3. Artiom Laguta, 4. Martin Vaculik, 5. Janusz Ko odziej, 6. Kacper Gomólski Dospel W ókniarz Cz stochowa: 9. Rune Holta, 10. Michael Jepsen Jensen, 11. Grigorij aguta, 12. Rafa Szombierski, 13. Emil Sajfutdinow, 14. Artur Czaja. Sparta Lubliniec - MKS Myszków 4:2, Polonia Poraj - Orze Babienica/Psary 2:0, Victoria Cz stochowa - Unia Kalety 3:1, Warta Mstów - Znicz K obuck 2:1, Liswarta Lisów - KS Panki 1:0, Lotnik Ko- Êcielec - Warta Kamieƒskie M yny 4:1, Pogoƒ Kamyk - Orkan Rzerz czyce 3:0. City Cross Cz stochowa w okolicach hali sportowo-widowiskowej przy ul. u lowej wystartuje bieg City Cross Cz stochowa. To pierwszy tego typu miejski bieg prze ajowy w Polsce. Bieg ma innowacyjnà form oraz atrakcyjnà dla widzów lokalizacj, poniewa odb dzie si na koronie stadionu SGP Arena, oraz we wn trzu nowej hali sportowej przy ulicy u lowej. Zawodnicy b dà mieli do pokonania nie tylko zró nicowany teren skarpy, schody, bariery, ale tak e sztucznie przygotowane przeszkody w postaci np. sterty opon czy wraków samochodów. Start biegu City Cross Cz stochowa odb dzie si w niedalekim sàsiedztwie hali przy ulicy u lowej. Nast pnie zawodnicy wbiegnà przez bocznà bram stadionu SGP Arena po czym udadzà si w lewo wzd u skarpy a do schodów przy parku maszyn. Po pokonaniu schodów bieg kontynuowany b dzie na koronie stadionu od sektora goêci nr 62 a do sektora nr 22 po czym nastàpi ostry skr t w prawo na drog prowadzàca do bramy g ównej stadionu. Od bramy g ównej, a do hali bieg b dzie prowadzony wzd u skarpy drogà poni ej korony stadionu. Na tej drodze rozstawione b dà wraki samochodów oraz sterty opon. Po pokonaniu tych przeszkód i wybiegni ciu ze stadionu bieg kontynuowany b dzie w hali przy ulicy u lowej. Zawodnicy do hali dostanà si po zewn trznych schodach od strony SGP Areny. W hali bieg odbywaç si b dzie korytarzem nad trybunami. Ostatnià z zaplanowanych przeszkód b dà schody prowadzàce na zewnàtrz hali. Oprac. AZS ju trenuje. Bàkiewicz zadowolony, e wróci do Cz stochowy Szesnastu zawodników na pierwszym treningu w poniedzia ek, 12 sierpnia mia do dyspozycji trener AZS-u Cz stochowa Marek Kardos. Mamy mistrza Polski w aquathlonie Przemys aw Szymanowski z WLKS-u Kmicic zwyci y w sobot, 10 sierpnia w Gdyni w mistrzostwach Polski w aquathlonie. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w triathlonie przep ynà kilometr i przebieg pi ç kilometrów w czasie 30 minut 57 sekund. W zawodach z dobrej strony pokaza si tak e inny zawodnik cz stochowskiego Kmicica Rafa Suchodolski, który w kategorii W hali sportowo-widowiskowej na Zawodziu zabrak o powo anego do szerokiej kadry narodowej Grzegorza Boçka, o którego trwa spór z Zaksà K dzierzyn Koêle, To, w jakim klubie w nadchodzàcym sezonie zagra ten siatkarz, rozstrzygnie prawdopodobnie Polski Zwiàzek Pi ki Siatkowej. Z dru yny, która sezon 2012/2013 zakoƒczy a na dziewiàtym miejscu zosta o siedmiu zawodników: Dawid Murek, Mi- osz Hebda, Micha Kaczyƒski, Marcin Janusz, Mariusz Marcyniak oraz Kacper Piechocki i Jakub Bik. Do Cz stochowy wrócili wielokrotny reprezentant i mistrz Polski 32-letni Micha Bàkiewicz, który ostatnio gra w PGE Skrze Be chatów oraz 26-letni atakujàcy Micha Kamiƒski z Trefla Gdaƒsk. Bardzo ciesz, e tu jestem. Przed nami interesujàcy sezon i mam nadziej, e dostarczymy kibicom wielu pozytywnych emocji mówi Micha Bàkiewicz. Zupe nie nowymi siatkarzami w AZS-ie sà dwaj rozgrywajàcy 28-letni Micha Koz owski (wypo yczony z Asseco Resovii Rzeszów) i 19-letni Konrad Buczek (MKS MDK Warszawa), przyjmujàcy reprezentacji m odzie owej, 19-letni Bartosz Bednorz (wypo yczony ze Skry Be chatów) oraz trzej Êrodkowi 27-letni reprezentant Czech Jakub Vesely (Casa Modena, W ochy), 31-letni Wojciech Kaêmierczak (Lotos Trefl Gdaƒsk) i 19- letni Damian Zygmunt (Metro Warszawa). Pierwszy mecz kontrolny AZS rozegra 1 wrzeênia w hali na Zawodziu. Jego rywalem b dzie dru yna z rosyjskiej Superligi - Fakie Nowyj Urengoj. Potem form akademików sprawdzà: MOS B dzin (6 i 25 wrzeênia), BBTS Bielsko-Bia a (11 wrzeênia) oraz Czarni Radom (13 i 14 wrzeênia). Przed inauguracjà rozgrywek ligowych cz stochowscy akademicy wystàpià jeszcze w dwóch turniejach: Memoriale Arkadiusza Go- asia (21-22 wrzeênia) i Memoriale Zdzis awa Ambroziaka (4-6 paêdziernika). KR open by ósmy, a wêród juniorów zosta wicemistrzem Polski. M odzie owiec uzyska 32 minuty 29 sekund. Z powodzeniem w wyczerpujàcych zawodach Herbalife Gdynia startowa a nast pnego dnia Ewa Bugdo. Zawodniczka WLKS-u by a trzecia wêród kobiet. Uczestnicy mieli do przep yni cia 1900 metrów, przejechania 90 km rowerem i przebiegni cia 21 km. KR Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

5 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Kolejny raz porzuci a dziecko Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali kobiet, która porzuci a swoje 5 miesi czne dziecko. 21-latka pozostawi a wózek z synem bez opieki na ulicy. Nietrzeêwà matk nad ranem w jednym z mieszkaƒ odnaleêli kryminalni. W niedziel tu po pó nocy dy urujàcy policjant otrzyma zg oszenie o pozostawionym bez opieki na ul. Ks. Lewka w Tarnowskich Górach wózku z niemowlakiem. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili ten fakt. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zadecydowa o o umieszczeniu ch opczyka w szpitalu. W pobli u wózka policjanci zauwa yli torebk, w której znajdowa si dowód osobisty, jak si okaza o, matki dziecka. Dzi ki szybko podj tym dzia aniom kryminalni zatrzymali nad ranem w jednym z mieszkaƒ na terenie miasta nieodpowiedzialnà matk mówi st. asp. Rafa Biczysko, rzecznik prasowy policji z Tarnowskich Gór. Badanie trzeêwoêci 21-latki wykaza o w jej organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Jak si okaza o, kobieta by a ju karana za pozostawienie syna bez opieki. I tym razem nie potrafi a wyja- Êniç, dlaczego ponownie dopuêci a si takiego przest pstwa. Tarnogórzanka us ysza a zarzut. Sàd zadecydowa o umieszczeniu ch opca w rodzinie zast pczej dodaje st. asp. Rafa Biczysko. Za porzucenie dziecka matce grozi do 3 lat wi zienia. Zasadzka zakoƒczona sukcesem Trwajàca przez pi ç kolejnych nocy zasadzka policjantów z Rudy Âlàskiej zakoƒczy a si sukcesem. Kryminalni zatrzymali dwóch m odych m czyzn podejrzanych o liczne kradzie e kabli telekomunikacyjnych. Straty wyceniono na 34 tysiàce z otych. Od kilku tygodni ulic Fitelberga w dzielnicy Wirek upodobali sobie z odzieje kabli telekomunikacyjnych. Sprawcy dzia ali z coraz wi kszà bezczelnoêcià, a pokrzywdzeni ich dzia alnoêcià dostawcy mediów odnotowywali coraz wi ksze zwiàzane z tym straty. Mieszkaƒcy dotkliwie odczuwali brak àcznoêci ze Êwiatem". W zwiàzku z tym policjanci zorganizowali zasadzk. Przez pi ç kolejnych nocy kryminalni i prewencja pojawiali si o ró nych porach we wszystkich miejscach, w których odnotowywano kradzie e. Piàtej nocy, po otrzymanej informacji, stró e prawa najszybciej, jak to by o mo liwe, podjechali w miejsce zg oszenia. Tam zatrzymali dwóch m odych m czyzn, którzy ze studzienki komunikacyjnej wycinali kable teleinformatyczne. Materia dowodowy zgromadzony przez Êledczych pozwoli na przedstawienie zarzutów dwóm rudzianom w wieku 20 i 25 lat relacjonuje kom. Krzysztof Piechaczek, oficer prasowy policji z Rudy Âlàskiej. Mundurowi udowodnili podejrzanym a 13 przest pstw, g ównie kradzie y. Suma strat spowodowana przez podejrzanych to 34 tysiàce z otych. Oprócz wysokiej grzywny i naprawienia szkody, zatrzymanym grozi 5 lat wi zienia. Prokurator zastosowa wobec nich dozór policji. Prowadzàcy spraw Êledczy nie wykluczajà jednak kolejnych zarzutów, jeêli potwierdzi si jakikolwiek udzia Marcina J i Sebastiana K w innych tego typu przest pstwach, nie tylko na terenie Rudy Âlàskiej podsumowuje kom. Krzysztof Piechaczek. Napad dwa dni po wyjêciu z wi zienia Policjanci z Wydzia u Kryminalnego zabrzaƒskiej komendy zatrzymali 34-letniego m czyzn poszukiwanego w zwiàzku z napadem na salon gier przy ulicy Kruczkowskiego. Podejrzany us ysza zarzut dokonania rozboju. Decyzjà sàdu zosta tymczasowo aresztowany. Do zdarzenia dosz o w nocy z 24/25 lipca, 34-latek wraz z dwoma innymi sprawcami wtargnà do salonu gier przy ulicy Kruczkowskiego w Zabrzu. Tam pobi 52-letniego pracownika salonu, a nast pnie po zdemolowaniu lokalu ukrad pieniàdze. Kryminalni z zabrzaƒskiej komendy ju po 24 godzinach zatrzymali dwóch pierwszych sprawców napadu, którzy obecnie przebywajà w areszcie Êledczym, a tak e ich wspólniczk, którà prokurator odda pod dozór policji. Podczas ich zatrzymaƒ policjanci odnaleêli skradzione przedmioty, a tak e atrap broni oraz narkotyki mówi asp. sztab. Marek Wypych, oficer prasowy policji z Zabrza. Do zatrzymania ostatniego ze sprawców majàcych zwiàzek z lipcowym napadem, dosz o w miniony piàtek przy ulicy Pawliczka. Kompletnie zaskoczony m czyzna nie mia szans na podj cie ucieczki. Od soboty decyzjà miejscowego sàdu 34-latek jest ju w areszcie Êledczym. Niebawem b dzie odpowiada za dokonane przest pstwo na zasadach recydywy. Jak si okaza o m czyzna, dwa dni przed dokonanym napadem, zdà y opuêciç wi zienne mury. Odsiadywa tam wyrok pozbawienia wolnoêci za podobne przest pstwo. Wyrzuci suczk przez balkon, bo go denerwowa a 33-latek z E ku wyrzuci z balkonu swojego psa. Suczka Aira upad a z wysokoêci drugiego pi ta. Jej w aêciciel zosta zatrzymany w policyjnym areszcie. Kiedy wytrzeêwia, zosta przes uchany. Dlaczego zabi psa? Bo go denerwowa tak t umaczy swoje zachowanie podejrzany. W piàtek kilka minut przed pó nocà oficer dy urny otrzyma zg oszenie o tym, e przy bloku le y pies, który chwil wcze- Êniej móg zostaç wyrzucony przez balkon. Na miejscu policjanci odnaleêli nie ywà suczk. Âwiadek, który poinformowa policj powiedzia, e s ysza g oêny skowyt psa, a po krótkiej chwili odg os uderzenia o ziemi. Kiedy wyjrza przez swój balkon zauwa y le àcà na trawie suczk relacjonujà przebieg zdarzeƒ mundurowi. Przes uchani Êwiadkowie nie mieli wàtpliwoêci co do tego, e 33-letni Pawe M. mieszkaniec tego bloku by w aêcicielem psa. Przeprowadzone badania wskaza y na to, e Aira straci a ycie w wyniku upadku z du ej wysokoêci. Pawe M. zosta zatrzymany przez policjantów w sobot dodajà stró e prawa. M czyzna mia wówczas blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Jak wynika z ustaleƒ policjantów, powodem, dla którego Pawe M. wrzuci psa z II pi tra by o to, e Aira go zdenerwowa a. Po zabiciu czworonoga, jego w aêciciel spokojnie poszed spaç. Za zabicie swojej suczki Pawe M. us ysza ju zarzut, za który grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolnoêci podsumowujà funkcjonariusze. Zabi brata, a jego zw oki wrzuci do szamba Kara do ywotniego pozbawienia wolno- Êci grozi 48-letniemu mieszkaƒcowi gminy Niemce. To w aênie na jego posesji policjanci ujawnili zw oki zaginionego m czyzny. Jak ustalili funkcjonariusze poszukiwany zosta najpierw postrzelony, a nast pnie jego cia o zosta o wrzucone do szamba. Jak ustalili policjanci 39-latek po przyj ciu u swojego brata nie powróci do miejsca zamieszkania. Po dwóch dniach nieobecnoêci jego konkubina z o y a w Komisariacie Policji w Niemcach zawiadomienie o zagini ciu partnera. Kobieta drobiazgowo opisa a w co by ubrany jej partner w czasie zagini cia. Policjanci natychmiast rozpocz li poszukiwania zaginionego m czyzny. W koƒcu trafili na posesj jednego z mieszkaƒców gminy Niemce. Tam m czyzna w trakcie rozmowy z policjantami przyzna, e zaginiony by u niego, ale po wyjêciu kontakt z nim si urwa. Policjanci na posesji przy betonowym kr gu szamba zauwa yli Êlady, które mog y byç Êladami krwi. W niedalekiej zaê odleg oêci jeden z nich zauwa y klapki, których opis nie dawa wàtpliwoêci, e nale à one do zaginionego informujà stró e prawa. Na miejscu rozpocz y si poszukiwania 39-letniego m czyzny. Specjalnie wyszkolony pies zaznaczy, e w szambie mogà znajdowaç si zw oki ludzkie. W aênie tam funkcjonariusze odnaleêli cia o zaginionego m czyzny, które posiada o rany postrza owe. Kryminalni zatrzymali 48-letniego Andrzeja J. i jego 30-letnià konkubin. Oboje byli po alkoholu. Para trafi a do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze znaleêli broƒ palnà, z której prawdopodobnie oddano strza y do zaginionego dodajà mundurowi. 48-latek b dzie odpowiada za zabójstwo. Wszystkie okolicznoêci wskazujà na to, e rany postrza owe nie okaza y si Êmiertelne, a zgon nastàpi na skutek zad awienia. Z kolei 30-latka b dzie odpowiadaç za nie udzielanie pomocy, a tak e za zacieranie Êladów. Grozi jej kara pozbawienia wolnoêci nawet do lat 5. Chcieli wysadziç blok W oc awscy policjanci zatrzymali dwóch braci, którzy zabarykadowali si w mieszkaniu i grozili, e wysadzà blok. Po kilku godzinach rozmów, w które zaanga owali si policyjni negocjatorzy, zrezygnowali z zamiaru dokonania detonacji budynku. Obaj bracia zostali zatrzymani. Do zdarzenia dosz o 11 sierpnia w miejscowoêci Kruszynek, w powiecie w oc awskim. Kobieta powiadomi a policjantów o awanturze domowej. Mówi a, e jeden z jej synów jest niezwykle agresywny. Na miejsce skierowani zostali mundurowi. Podczas interwencji 30-letni m czyzna zachowywa si spokojnie. Gdy mundurowi zamierzali opuêciç mieszkanie przyszed najstarszy z braci (32l.), który mia zaopiekowaç si rodzinà. Wtedy 30-latek nagle wzià nó, którym zaczà wymachiwaç przed policjantami, matkà i m odszym rodzeƒstwem. Funkcjonariusze postanowili w pierwszej kolejnoêci wyprowadziç matk z synem, a póêniej zajàç si agresorem informujà mundurowi. W tym czasie bracia, którzy pozostali w mieszkaniu zabarykadowali drzwi i zagrozili, e majà butl gazowà i zamierzajà wysadziç blok. Natychmiast powiadomiono inne s u by, które wspólnie przeprowadzi y ewakuacj oko o 60 mieszkaƒców bloku. Na miejsce przyjechali tak e policyjni negocjatorzy. Kilkugodzinne rozmowy pozwoli y na przekonanie braci, aby otworzyli drzwi. Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Tam sprawdzono ich stan trzeêwoêci: m odszy mia ponad dwa promile, natomiast starszy pó tora promila alkoholu w organizmie. Bracia trafili do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu pomieszczeƒ przez stra po arnà pozostali mieszkaƒcy budynku wrócili do mieszkaƒ. M czyêni us yszeli zarzut zmuszenia funkcjonariusza groêbà bezprawnà do odstàpienia od czynnoêci s u bowych dodajà stró e prawa. Niewykluczone te, e bracia odpowiedzà za sprowadzenie bezpo- Êredniego niebezpieczeƒstwa, które zagra- a o yciu lub zdrowiu wielu osób. oprac. kg

6 6. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 OG OSZENIA BIURA OG OSZENIA ABONAMENTOWE OKNA DRZWI FINANSE MEDYCYNA LECZNICE DLA ZWIERZÑT KOMISY - LOMBARDY DIETETYKA OGRÓD PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Be chatowa REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/ ODZIE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel WAGI

7 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA MOTORYZACJA AKUMULATORY BLACHARSTWO US UGI POGRZEBOWE T UMIKI TRANSPORT BIURO OG OSZE YCIA Al. NMP 51, Cz stochowa SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie 37,7 m 2, dwa pokoje z kuchnià. Parter. centrum. Bez poêredników. Cena 120 tys. z. Tel Sprzedam mieszkanie M2, 40 m 2 jednopokojowe z kuchnià i azienkà oraz du ym balkonem. Centrum miasta ul.tuwima. Cena z. Tel , SPRZEDAM DOM Sprzedam dom m 2 parterowy, podpiwniczony + meble. Cz stochowa centrum. Tel Nowy Dwór Gdaƒski dom 116 m 2, dzia ka 750 m 2 do natychmiastowego zamieszkania, Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga. Cena 290 tys. z. Ca oêç ogrodzona. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k budowlanà o pow. 858 m 2 przy ul. Przybyszewskiego w Cz stochowie. Pe ne media. Tel. (34) , Sprzedam PILNIE! dzia k pracowniczà 300 m 2, z domkiem, stan idealny. Dzia ki WODNIK, ul. Mirowska. Cena do uzgodnienia. Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm obiekt 500 m 2 dzielnica Grabówka. Tel WYNAJM Wynajm lokal handlowo-us ugowy lub na biuro 40 m 2, bdb lokalizacja w Biznes Centrum. Tel Wynajm budynek 110 m 2 na ró nà dzia alnoêç wszystkie media, 8 punktów 380V. R dziny, ul. WolnoÊci174A. Tel Wynajm pokój z kuchnià 45 m 2 w starym budownictwie. Woda, Êwiat o. Tanio! Tel (wieczorem) Wynajm 2 pok. mieszkanie 48 m kw. parter, Raków ul. Gaczkowskiego, nieumeblowane. Po generalnym remoncie, mi a i cicha okolica. Cena 850 z. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) ZAMIENI Dom 116 m 2 na dzia ce 650 m 2 w Nowym Dworze Gdaƒskim. Ca oêç ogrodzona. Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga zamieni na zrujnowanà budow ul. Barbary 7 lub Kordeckiego 3. Rozwa inne propozycje. Tel KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE NIERUCHOMOÂCI MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Fiat Seicento 2002 listopad przebieg, czerwony,. Tel Ford FOCUS 2001, benzyna + LPG, sedan limuzyna, bogate wyposa enie. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel SPRZEDAM BUDOWNICTWO Szlak, ziemi czarnà ogrodowà, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowioz do klienta. Us ugi koparkà.. Tel Aparat Samsung S760, 2009, stan bdb., srebrny, pude ko, futera, adowarka, kabel USB, 100 z Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam aƒcuszkarki, prady i inne maszyny. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Suknia Êlubna z salonu Nabla, francuska koronka, ecru, rozmiar 36, na niskà osob. Stan bdb. Cena 500 z. Tel Kurtka m ska skórzana, czarna z podpinkà.. Cena 70 z. Tel RÓ NE Rower trójko owy TOLEK w bardzo dobrym stanie - do odbioru w Cz stochowie. Tel. kontaktowy Miejsce na cmentarzu Kule. Op acone. Tel WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami netycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji. Tel Sprzedam zmywark BOSCH prawie nowà. Tel US UGI Cyklinowanie, uk adanie paneli, renowacja schodów. Tel Malowanie, gipsówka. Karton-gips, monta paneli i inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Dachy - us ugi kompleksowe: wszystkie pokrycia, obróbki, rynny, kominy, panele. Tel Dachy - us ugi blacharsko-dekarskie. Tel Prace dekarskie - wykonuj obróbki, kryj dachy (termozgrzew, gont, blachodachówka), montuj panele. Tel Naprawa telewizorów starego i nowego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd do klienta. Tel PRACA DAM PRAC Poszukuj diagnosty samochodowego. Tel SZUKAM PRACY Podejm prac na wtryskarkach, prace azynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel MATRYMONIALNE Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobiet, bardzo cz tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel M czyzna 29 lat szuka kobiety od lat w celu mi ego sp dzania czasu. Tel latek, wdowiec, samotny zajmuje mieszkanie syna pozna samotnà kobiet by na staroêç nie byç samemu. Tel w godz

8 8. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 WYDARZENIA Rycerskie swawole pod zamkiem Historyczna rekonstrukcja szturmu olsztyƒskiej warowni, pokazy sokolników i umiej tnoêci kaskaderskich, rycerska parada ulicami Olsztyna, to tyko niektóre z licznych atrakcji VI Turnieju Rycerskiego o szabl Kaspra Karliƒskiego, który odby si 11 sierpnia w Olsztynie. Na b oniach zamkowych w turniejowych konkurencjach rywalizowa y bractwa rycerskie z Polski, Czech i S owacji. Oryginalne prezentacje przygotowa o Muzeum Pa ac w Wilanowie, by y to m.in.: reprinty pism ulotnych, Mennica królewska, uzbrojenie staropolskie, Królewska kuênia wojenna - wyrób artyku ów elaznych na goràco no- e, kule, podkowy rekonstrukcja kuêni wojskowej z XVII w. Podczas turnieju odby a si równie premiera ksià ki Templariusze oraz spotkanie z autorem Romanem Bolczykiem. Dodatkowà atrakcjà eventu by y zabawy i animacje przygotowane dla dzieci: wioska rycerska, czerpanie papieru, pieczenie podp omyków, wyrabianie mas a, przedstawienie kukie kowe o historii Kaspra Karliƒskiego, poszukiwanie skarbu, animacje, konkursy oraz place zabaw. Imprez pod patronatem Marsza ka Województwa Âlàskiego i Prezydenta Miasta Cz stochowy zorganizowali: Ermat Group, Wspólnota Gruntowa Olsztyna i Gmina Olsztyn., zdj.arc Lombard zagra na urodzinach Centrum Handlowe Jagielloƒczycy w minionà niedziel Êwi towa o swoje urodziny. Z tej okazji zorganizowano niezwykle muzyczny festyn. Zabawa rozpocz a si popo udniu. By o coê dla m odszych i tych troch starszych krótko mówiàc na wszystkich odwiedzajàcych czeka o mnóstwo atrakcji. Us yszeli- Êmy zespó Emiset oraz Sylvi & RobGitarnika z zespo em. Gwiazdà wieczoru by a grupa muzyczna Lombard. Ekipa w latach 80. nale a a do Êcis ej czo- ówki polskich wykonawców. Znana jest m.in. z takich przebojów jak: Prze yj to sam czy Szklana pogoda. Do 1999 roku wokalistkà zespo u by a Ma gorzata Ostrowska. Po odejêciu jej miejsce zaj a Marta Cugier. Ostatni d ugo oczekiwany studyjny album - Show Time - mia swojà premier 6 lutego 2012 roku. Koncerty Lombardu zawsze przyciàgajà rzesze fanów. Podobnie by o podczas tego pod Centrum Handlowym Jagielloƒczycy. Doskona e zakoƒczenie tego wieczoru. Dobrze, e zespo y z mojego pokolenia wcià utrzymujà si na scenie mówi pan Roman, uczestnik koncertu fina owego. Cieszy mnie równie fakt, e organizatorzy imprezy pomyêleli o osobach troch starszych, którzy na muzyce Lombardu si wychowali. Teraz na takie wydarzenia zazwyczaj zapraszane sà gwiazdy na topie, a tu mamy mi e zaskoczenie podsumowa m czyzna. kg

9 MOTORYZACJA ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Oferta wybrana z dnia r z Audi A INST. GAZOWA, Z NIEMIEC, 2002, km, 125 KM benzyna + LPG, granatowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z z AUDI A JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, IDEA, 2002, km, 125 KM benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwisowany w z z z BMW X1 2.0D X-DRIVE- NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c, zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., cz. parkow., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, FORD FOCUS 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w FORD GALAXY 1.9-TDI BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom kier., komputer, podgrz. fotele, cz. deszczu, cz. parkowania, podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w z FORD MONDEO 1.8 ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2002, km, 125 KM benzyna, srebrny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, podgrzewane fotele, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z SMART FOURTWO ÂLICZNY Z NIEMIEC JEDEN W AÂCICIEL, Coupe, 2000, km, 55 KM benzyna, automat, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z MAZDA CITD IDEA Z NIEMIEC, 2008, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, cz. deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany, w z SUZUKI SX4 1.9 DDIS, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, bezwypadkowy, z OPEL ASTRA III 1.9 CDTI-120KM- Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w z TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2006, km, 90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w z VW GOLF IV 1.9-TDI - ORYGINA JEDEN W AÂCICIEL, kombi, 2003, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z BURSTNER IXEO TIME IT MOONLIGHT EDITION z PEUGEOT BOXER CAMPINGOWY 2.2 HDI-120KM Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z otymetallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 2008, km, 120 KM diesel, bia y, drzwi odsuwane, ABS, EBS, ASR, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny system nawigacji, centralny zamek, wspoanie zamek, wspoanie kierownicy, ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, postojowe, kabina sypialna, lodówka, lodówka, kuchnia, TV, WC kuchnia, TV, WC, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy

10 10. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 AKTUALNOÂCI Harmonogramy odbioru i transportu odpadów komunalnych dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w poszczególnych dzielnicach. Harmonogramy obowiàzujà do koƒca roku. Terminy odbioru odpadów z Grabówki i terenów zabudowy wielolokalowej dzielnic: Parkitka, Gnaszyn, Lisiniec, Raków, Wrzosowiak i Trzech Wieszczów. GRABÓWKA (zabudowania jednorodzinne). Wywozy b dà odbywa y si w ka dy pierwszy czwartek miesiàca w terminach: 5.09, 3.10, 7.11, 5.12 W zabudowie jednorodzinnej na Grabówce obowiàzywa b dzie ten sam dzieƒ wywozu odpadów komunalnych i segregowanych, przy czym odpady komunalne zmieszane i biodegradowalne b dà odbierane innym pojazdem ni odpady segregowane. PARKITKA, GRABÓWKA, LISINIEC, GNASZYN Odpady komunalne zmieszane i odpady bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Harmonogram odbioru Êmieci Wywóz odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, odpady wielomateria owe, metal, szk o, papier, tektura) b dzie odbywa si w ka dy czwarty czwartek miesiàca: 22.08, 26.09, 24.10, 28.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. RAKÓW (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i biodegradowalne b da odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Odpady zbierane selektywnie wywo one b dà - tworzywa sztuczne, odpady wielomateria owe, metal, szk o, papier, tektura. Wywozy odbywajà si w ka dy czwarty poniedzia ek miesiàca: 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczysto- Êci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. TRZECH WIESZCZÓW (zabudowania wielolokalowe) Harmonogram odbioru i transportu odpadów komunalnych poniedzia ek, Êroda i piàtek. Wywóz odpadów selektywnych w ka dà czwartà Êrod miesiàca: 28.08, 25.09, 23.10, 27.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. WRZOSOWIAK (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Harmonogram transportu odpadów selektywnych w ka dy czwarty wtorek miesiàca: 27.08, 24.09, 22.10, 26.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczysto- Êci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia.

11 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Aktywny senior Zaj cia Callanetics na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek o godz i godz i w czwartek o godz Zaj cia z Choreoterapii na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si we wtorek o godz i w piàtek o godz Zaj cia Gimnastyka w wodzie na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek, wtorek, Êrod i czwartek o godz Osoby p ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia ku do piàtku od do (w godzinach ogólnodost pnych) i w soboty na godz , 12.45, 13.30, Sekcja Bryd owa: poniedzia ek, wtorek i Êroda - godz INFORMATOR KULTURALNY REPERTUAR Cinema City WolnoÊç Muzeum Cz stochowskie od paêdziernika do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do 15.30, w Êrody od do 17.30, w soboty i niedziele od do 17.00, w poniedzia ki muzeum nieczynne REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r r. PRZEDPREMIERY Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : Millerowie 15:20 A, 17:40 A, 20:00 A, 20:30 B, 22:20 A poniedzia ek: , wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a al. WolnoÊci 30 Samoloty 2D 13:00 A, 17:00 A poniedzia ki, Êrody i piàtki: , wtorki i czwartki: , ostatnie soboty miesiàca: , w niedziel obiekt nieczynny Samoloty 3D 11:00 A, 15:00 A ObecnoÊç 13:30 E, 18:30 E, 19:00 A, 21:00 E, 21:30 A Red 2 20:15 Wolverine 2D 15:45 E Wolverine 3D 21:15 PREMIERY FILMY FAMILIJNE: PRZEDPREMIERY Millerowie tylko w sobot i niedziel o 18:45 i czwartek o 11:15, 17:00, 19:00, 21:30 Samoloty 2D tylko w czwartek o 10:00, 14:00, 18:00 Samoloty 3D tylko w czwartek o 12:00, 16:00 Teatr im. Adama Mickiewicza Do zaliczenia 10:15 B, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 Cz stochowa, ul. Kiliƒskiego 15, sekretariat: tel. (34) , fax (34) , Jeszcze wi ksze dzieci 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:30 C Minionki rozrabiajà 3D 10:45 B, 15:15 E Do zaliczenia 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15 Mi oêç po francusku 10:00 B, 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 20:45 Smerfy 2 2D 11:00, 13:15, 15:30, 17:45 Jeszcze wieksze dzieci 10:15, 12:30, 14:45, 17:15, 19:30, 21:45 Smerfy 2 3D 10:00 B, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00 R.I.P.D. Agenci z zaêwiatów 2D 13:50, 18:10 Uniwersytet potworny 3D 11:15 E R.I.P.D. Agenci z zaêwiatów 3D 11:40, 16:00, 20:20, 22:30 PRZERWA URLOPOWA OD 1 LIPCA DO 13 SIERPNIA 2013 OÂRODEK KULTURY FILMOWEJ KINO STUDYJNE ILUZJA Aleja NMP 64, Cz stochowa tel. 34 / , fax 34 / REPERTUAR r. Cristiada Meksyk 2012 ZaÊlepiona Wielka Brytania 2013 W kr gu mi oêci Belgia 2012 Byzantium Wlk. Bryt./USA/Irlandia :15 16:45 18:30 20:30 BIE ÑCY REPERTUAR Iluzja 17:00 A, 17:30 D, 22:00 A Jeêdziec znikàd dubbing 11:30 Jeêdziec znikàd napisy 17:30 B, 20:00 D Koneser 14:30, 17:00 E, 19:30, 22:00 E Minionki rozrabiajà 2D 13:00 A tylko w czwartek B tylko w sobot i niedziel C tylko w piàtek, sobot D oprócz soboty. niedzieli i czwartku, E oprócz czwartku Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. PREMIERY NADAL W REPERTUARZE Byzantium 15:00A Goràcy towar 21:15D Jeêdziec znikàd dubbing 13:30 Jeêdziec znikàd napisy 19:00A, 20:30B, 22:00A ObecnoÊç 17:30A, 20:00, 22:30 Red 2 11:00A, 16:30A, 21:30 Wolverine 3D 18:45D, 21:00C FILMY FAMILIJNE: Minionki rozrabiajà 2D 10:00, 14:20, 16:30 Minionki rozrabiajà 3D 12:10 Uniwersytet potworny 2D 12:40A Uniwersytet potworny 3D 10:20A Smerfy 2 2D 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:15 Smerfy 2 3D 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:30A A oprócz B tylko C tylko D oprócz Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu.

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Cz stochowska huta og osi upad oêç?

Cz stochowska huta og osi upad oêç? R E K L A M A Cz stochowska huta og osi upad oêç? Czarne chmury zawis y nad ISD Hutà Cz stochowa. Zarzàd zak adu twierdzi, e niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna wymusza restrukturyzacj zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

To był cud, ze przeżyliśmy.

To był cud, ze przeżyliśmy. REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 64 (269) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 CZERWCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Prokuratura nie

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 23-24 CZERWCA 2014

PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 23-24 CZERWCA 2014 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 72 (277) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 23-24 CZERWCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5

Bardziej szczegółowo

Str. 8 Błagam o sprawiedliwość! PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 LUTEGO 2014

Str. 8 Błagam o sprawiedliwość! PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 LUTEGO 2014 REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 13 (218) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIAŁEK-WTOREK, 3-4 LUTEGO 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 8 Błagam

Bardziej szczegółowo

Szpital w Blachowni przestał przyjmować pacjentów

Szpital w Blachowni przestał przyjmować pacjentów REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU Nr 139 (192) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 27-28 LISTOPADA 2013 Cena 1,00 zł (w tym 8% VAT) KONSULTACJE ŻYCIA Zadzwoń! Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Sejmik województwa. w Czę sto chowie.

Sejmik województwa. w Czę sto chowie. REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 29 (234) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 12-13 MARCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 5 Sejmik

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Upił córkę do nieprzytomności ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 MAJA 2015

Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Upił córkę do nieprzytomności ŚRODA-CZWARTEK, 6-7 MAJA 2015 KONSULTACJE ŻYCIA W środę 13 maja w godz. 11:00-12:00 odbędzie się CZAT z mgr Beatą Dwojak Higienistką roku 2014, pracownikiem Kliniki Jurajskiej Temat: Higienistka stomatologiczna Zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom.

KREW POLA A SI. Bandycki napad na autobus. To skandal, e policja nie potrafi zapewniç bezpieczeƒstwa pasa erom i kierowcom. B e z p a t n y i n f o r m a t o r P K M K a t o w i c e NR 2 (19) luty 2008 www.pkm.katowice.pl Nr. rej.: Pr. 1862 Mys owice Park stary i nowy STRONA 6 POLA A SI KREW Katowice Pod koszem STRONA 7 Tylko

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Korony Smakosza rozdane

Korony Smakosza rozdane REKLAMA CZĘSTOCHOWY I POWIATU www.zycieczestochowy.pl Nr 82 (287) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ŚRODA-CZWARTEK, 16-17 LIPCA 2014 Cena 1,20 zł (w tym 8% VAT) Str. 2 Częstochowscy

Bardziej szczegółowo