999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie,"

Transkrypt

1 R E K L A M A Powstaje kana sanitarny Wojewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska umorzy Cz stochowie cz Êç po yczki blisko 760 tys. z zaciàgni tej na dofinansowane programu ograniczenia niskiej emisji dla osiedla w Dêbowie. W ubieg ym tygodniu Prezydent Miasta Cz stochowy podpisa z WFOÂiGW w Katowicach umow w sprawie cz Êciowego warunkowego umorzenia po yczki z 2010 roku. Gmina Miasto Cz stochowa zobowiàza a si uzyskanà w wyniku umorzenia kwot ,59 z, przeznaczyç na realizacj zadania pn.: Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach prostopad ych do ul. Marynarskiej w Cz stochowie. W ramach ww. zadania wykonany b dzie kana sanitarny o àcznej d ugoêci ok ,4 mb wraz z przy àczami w granicach pasa drogowego, tj. do granicy posesji (136 szt.) w 13 ulicach, tj.: ul. Muzealna, Urocza, Wronia, Ja owcowa, Nastrojowa, opianowa, Junacka, Rumiankowa, Harfowa, Glebowa, Jezioran, Hodowlana, Mleczna. Inwestycja potrwa do 30 wrzeênia. Ukrad odênie ark Policjanci z K obucka zatrzymali 35-latka, który ukrad z pomieszczeƒ gospodarczych jednej z posesji w Zawadach odênie ark spalinowà, ci- Ênieniowà myjk i aparat fotograficzny. M czyzna to recydywista, prokurator zastosowa wobec niego dozór. W czwartek w po udnie dy urny k obuckiej policji zosta poinformowany przez jednego z mieszkaƒców Zawad, e ktoê ukrad mu z pomieszczeƒ gospodarczych myjk ciênieniowà, spalinowà odênie ark oraz aparat fotograficzny. àczna suma strat zosta a oszacowana przez pokrzywdzonego na prawie 3700 z otych. K obuccy policjanci dotarli do sprawcy i odzyskali wszystkie skradzione rzeczy. Okaza o si, e podejrzany 35-latek to recydywista w przesz oêci odbywa kar pozbawienia wolnoêci tak- e za kradzie e. Na wniosek k obuckich Êledczych prokurator zastosowa wobec niego Êrodek zapobiegawczy w postaci dozoru. O losie podejrzanego zadecyduje teraz sàd. Odpowiedzà za pobicie w supermarkecie Policjanci zatrzymali dwóch mieszkaƒców Lubliƒca w wieku 23 i 32 lat, którzy dotkliwie pobili 42-latka. Do zdarzenia dosz o w miniony piàtek wieczorem. Po 20.00, dy urny jednostki otrzyma informacje o szarpaninie, do której dosz o pomi dzy trzema m czyznami na terenie parkingu przy sklepie Kaufland. Skierowani na miejsce policjanci zatrzymali dwóch mieszkaƒców Nr 95 (148) Nr ISSN ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dà przedstawiciele Parafialnego KLubu Sportowego Victoria Pawe Rajczyk i Damian Krzyczman Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel Relacj z czatu zamieêcimy 16 sierpnia w naszej gazecie Zapraszamy do dyskusji! 999 dla trzech powiatów W Urz dzie Miasta podpisano porozumienie, które ma doprowadziç do powstania dyspozytorni medycznej w Cz stochowie, obejmujàcej swoim zasi giem powiaty cz stochowski, k obucki i lubliniecki. Osoby zg aszajàce zdarzenie na numer 999 z któregokolwiek z trzech powiatów zawsze dodzwaniaç si b dà do Cz stochowy (w tej chwili po àczenia odbierane sà odpowiednio w Cz stochowie, K obucku, Lubliƒcu). Dyspozytor b dzie koordynowa udzielanie pomocy chorym i poszkodowanym ze wszystkich rejonów. Dyspozytornia rozpocznie swojà dzia alnoêç po niezb dnych próbach i testach (zw aszcza systemu àcznoêci teleinformatycznej i radiowej). Dyspozytornia, zgodnie z Wojewódzkim Planem Dzia ania Systemu Paƒstwowe Ratownictwo Medyczne, zak adajàcym utworzenie na obszarze województwa Êlàskiego 6 skonsolidowanych dyspozytorni medycznych ma funkcjonowaç w strukturach SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego - przy ul. Sikorskiego 82/94. Kiedy ju dyspozytornia rozpocznie swoje funkcjonowanie, to Stacja Pogotowia Ratunkowego w Cz stochowie b dzie m.in. przyjmowaç powiadomienia o zdarzeniach; wysy aç Porozumienie podpisali dyrektor SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Cz stochowie Janusz Adamkiewicz, dyrektor SP ZOZ Lubliniec Barbara Szubert oraz dyrektor ZOZ K obuck Marian Nowak, w obecnoêci prezydenta Cz stochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, starosty lublinieckiego Joachima Smy y i starosty k obuckiego Romana Minkiny zdj. arc Nowy nabytek Cz stochowskich Lwów Lubliƒca w wieku 23 i 32 lat, którzy pobili 42- letniego m czyzn. Poszkodowany 42-latek zosta przewieziony do szpitala a napastnicy trafili do policyjnego aresztu. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeêwoêci wykaza o, e wszyscy uczestnicy zajêcia byli pijani. Po wytrzeêwieniu agresorzy us yszeli zarzuty. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje prokurator. Grozi im 3-letni pobyt za kratkami. zespo y ratownictwa medycznego; powiadamiaç o zdarzeniach szpitalne oddzia y ratunkowe lub - jeêli wyaç tego b dzie sytuacja - centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych, czy jednostki wspó pracujàce z systemem PRM. Cz stochowska dyspozytornia b dzie wskazywaç zespo om ratownictwa medycznego w aêciwy szpital lub SOR-u, do którego ma byç przewieziona osoba w stanie nag ego zagro enia zdrowotnego. Porozumienie w sprawie wspólnych dzia aƒ zmierzajàcych do uruchomienia skonsolidowanej dyspozytorni medycznej w Cz stochowie, obejmujàcej zasi giem rejony operacyjne: Cz stochowa i powiat cz stochowski (24/01), powiat k obucki W sobot oficjalnie zarzàd CKM W ókniarz SA podpisa umow z Maksymem Drabikiem, synem wielkiej legendy cz stochowskiego klubu, S awomira. 15-letni Maksym Drabik nie posiada jeszcze licencji uprawniajàcej go do startów w oficjalnych zawodach, lecz w odarze W ókniarza, starajà si jak najszybciej umo liwiç zdobycie tej e licencji. Jak podaje oficjalna strona W ókniarza, zawodnik otrzyma bardzo korzystne warunki kontraktu i bez chwili zastanowienia podpisa kontrakt z cz stochowskim klubem. JZ, MG zdj. Gustaw Mama z promilami (24/02) i powiat lubliniecki (24/03) oraz obs ugi dyspozytorskiej powiadomieƒ o zdarzeniu dla Zespo u Opieki Zdrowotnej w K obucku, Samodzielnego Publicznego Zespo u Opieki Zdrowotnej w Lubliƒcu i Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Cz stochowie podpisano 9 sierpnia w Urz dzie Miasta. Policjanci wyjaêniajà czy 29-letnia mieszkanka powiatu k obuckiego, nie narazi a swojego 3-letniego synka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia i zdrowia przez to, i w stanie nietrzeêwym sprawowa a nad nim opiek. Kobieta mia a prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym stanie przebywa a na terenie jednego z cz stochowskich marketów. W sobot oko o godziny pijanà kobiet oraz jej partnera zauwa y a ochrona cz stochowskiego marketu na terenie pó nocy miasta. Wraz z nietrzeêwymi przebywa 3- letni ch opiec. Po powiadomieniu policjantów, okaza o si, i 29-letnia mieszkanka powiatu k obuckiego, pod opiekà której przebywa synek mia a prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 3-latek zosta przekazany pod opiek wyznaczonej osobie. Policjanci z Komisariatu V Policji w Cz stochowie sprawdzajà teraz czy mama nie narazi a swojego ma ego dziecka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia lub zdrowia.

2 2. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 AKTUALNOÂCI Ochotnicy z Jaskrowa majà nowà remiz Remiza jednostki OSP Jaskrów nabiera nowego wyglàdu. W a- Ênie zakoƒczono remont dachu. Nowy pokryty jest blachà, wymieniono tak e rynny, a stare drzwi gara owe zastàpi y nowoczesne rolety. Remont kosztowa oko o 30 tys. z. Stra acy otrzymali dofinansowanie z Urz du Gminy, funduszu so eckiego i przeznaczyli na ten cel w asne Êrodki. OSP Jaskrów zrzesza 28 czynnych i przeszkolonych stra aków ochotników. Od 1995 roku w àczona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-GaÊniczego. OÊmiu stra- aków jest przeszkolonych w udzielaniu pomocy przedmedycznej. OSP Jaskrów mo e usuwaç gniazda os i szerszeni. Dzi ki wi kszej dotacji z bud etu gminy, dwa lata temu OSP Jaskrów wymieni a samochód po arniczo gaêniczy. Stra acy kupili samochód u ywany marki Mercedes w bardzo dobrym stanie technicznym. W ubieg ym roku Ochotnicza Stra Po arna w Jaskrowie wygra a grant w wysokoêci prawie 25 tysi cy z. w konkursie Fundacji CEMEX Budujemy Przysz oêç. Za te pieniàdze stra acy kupili ódê z przyczepà i silnikiem, 6 kapoków, dwie kosiarki spalinowe, pi spalinowà, no yce do ci cia ga zi, pi spalinowà na wysi gniku i inny niezb dny sprz t opaty, szpadle, Kino na rzecz Aktywnego Seniora Dzia anie OÊrodka Kultury Filmowej na rzecz aktywnego seniora by o okaza o si strza em w dziesiàtk. Kino Iluzja podwoi o liczb seansów dla seniorów. Kino Seniora dzia a w OKF od 2010 roku. Pomys narodzi si ze spostrze eƒ i obserwacji, cz sto bowiem dociera y do OKF-u g osy, ze popo udniowe seanse dla starszych osób koƒczà si zbyt póêno, e nie pozwalajà na bezpieczny powrót do domu, przed zapadni ciem zmroku, e normalna cena biletu jest, przy skromnych emeryturach, za wysoka, e chcieliby spotkaç si na seansie w swoim gronie. - ZaproponowaliÊmy dla tej grupy wiekowej seanse o 14.00, a cen biletu wynegocjowaliêmy u dystrybutorów na 8 z. Bardzo chcielibyêmy aby film sta si potrzebà duchowà emerytów, aby by elementem kultury emerytów, aby kino by o dla nich dost pne i przyjazne, aby by o cz Êcià ycia kulturalnego ka dego emeryta mówi Ma gorzata Stasikowska-Lis? z OÊrodka Kultury Filmowej?Kino Studyjne ILUZJA. - Przez niemal trzy lata zaprezentowaliêmy seniorom ponad 35 tytu ów, cz sto zasugerowanych przez samych zainteresowanych. Od kilku miesi cy frekwencja jest tak du a, e zdecydowaliêmy, e Kino Seniora b dzie goêci o w naszym miesi cznym repertuarze dwukrotnie i to na podwójnych seansach. Cena biletu pozostaje bez zmian, czyli 8 z. Ze wzgl du na du e zainteresowanie, prosimy o wczeêniejsze rezerwowanie biletów : telefonicznie, mailowo lub osobiêcie w godzinach pracy kasy ( ) 24 wrzeênia o godzinie i w Kinie Seniora zaprezentowany zostanie film Inny Êwiat. Niemieckie tournée Filharmonii Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz stochowskiej rozpocz a krótkie wakacyjne tournée, na które z o à si trzy koncerty w niemieckich miastach Warendorf i Stade. Po o one w Nadrenii Pó nocnej-westfalii miasto Warendorf historià si ga Êredniowiecza, a s ynie z ywo podtrzymywanych tradycji jeêdzieckich. Koncerty, na które zaproszona zosta a cz stochowska orkiestra nale à do najbardziej widowiskowych corocznych wydarzeƒ zwiàzanych z tymi tradycjami. Plenerowa estrada budowana jest na terenie stadniny, której cz Êç stanowi uje d alnia. W tak zaaran owanej przestrzeni Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Cz stochowskiej wystàpi pod batutà Maestro Hermanna Breuera z programem zatytu owanym Tango, Walc, Cza-Cza-Cza. Fragmenty stricte koncertowe z bandone- Remiz wyremontowano dzi ki dofinansowaniu Gminy onistà Gustavo Battistessà w roli solisty, przeplataç si b dà z tymi, w których Orkiestra towarzyszyç b dzie konnym pokazom tanecznym, sprawnoêciowym i zwiàzanym ze sztukà uje d ania. Tournée potrwa do 18 sierpnia. Oprócz widowiskowych koncertów w Warendorf, Orkiestra wystàpi w Stade na otwarcie tamtejszego Holk-Fest, czyli cyklu koncertów zderzajàcych ró ne gatunki muzyczne z nietypowymi dla nich miejscami. I tak symfoniczny koncert cz stochowian, podczas którego zabrzmià utwory P. Czajkowskiego, J. Straussa, A. Piazzolli odb dzie si na stadionie sportowym. Sierpniowy wyjazd Orkiestry mo liwy jest dzi ki wspó pracy Filharmonii Cz stochowskiej im. Bronis awa Hubermana z niemieckà agencjà VSG Management. Oprac. tasaki. Dzi ki nowemu sprz towi stra acy wycinajà ga zie i krzaki oraz usuwajà zatory na Warcie. Nowy sprz t wykorzystywany jest równie w akcjach ratowniczo gaêniczych. W tym roku OSP Jaskrów otrzyma 29 tys z dofinansowania z funduszy unijnych na remont Êwietlicy. Oprac. Nietypowa randka Kiedy trzem cz stochowianom nie uda o si umówiç na randk z zapoznanymi przypadkowo kobietami postanowili si zemêciç. Zniszczyli samochód nale àcy do jednej z nich. W godzinach nocnych w alejach dosz o do spotkania trzech m odych m czyzn z grupà m odych kobiet, które przyjecha y do Cz stochowy samochodem. Po chwili jednak kobiety oraz m czyêni poszli w swojà stron. Ale m czyêni postanowili wróciç i uszkodziç samochód, którym porusza y si kobiety. Szkody wyceniono na tysiàc z otych. M czyêni przyznali si przed prokuratorem do zniszczenia cudzej w asnoêci. Chcà dobrowolnie poddaç si karze. Oskar eni mówià, e w rozmowie uznali, e kobiety sà jakieê wyjàtkowo gapowate, nieroztropne i postanowili uczyniç im z oêliwoêç poprzez uszkodzenie tego samochodu. Prokuratura godzi si na wymierzenie im kar po cztery miesiàce pozbawienia wolnoêci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, plus grzywna, plus oczywiêcie naprawienie szkody. Sprawców uda o si szybko namierzyç dzi ki miejskiemu monitoringowi. Zmiany granic w Strefie Ekonomicznej coraz bli ej Ministerstwo Gospodarki zapewnia, e pracuje nad wnioskiem o zmian granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o którà postulowa a Cz stochowa. Informacj w tej sprawie otrzyma z ministerstwa w odpowiedzi na wys ane w lipcu pismo prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Prezydent ponownie wnioskowa o obj cie terenów naszego miasta Katowickà Specjalnà Strefà Ekonomicznà w celu z agodzenia skutków redukcji zatrudnienia w ISD Hucie Cz stochowa. W ubieg ym miesiàcu rozmawia te w tej sprawie z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechociƒskim, który wówczas zadeklarowa jak najszybszà realizacj wniosku. Wniosek uwzgl dnia w àczenie do strefy zdj. arc ponad 37 ha terenów w Cz stochowie, co daje szans na istotne ograniczenie spo ecznych skutków restrukturyzacji zatrudnienia w cz stochowskiej hucie, a jednoczeênie mo- e zapewniç znaczàce o ywienie gospodarcze w ca ym subregionie. Ministerstwo poinformowa o, e w drugiej po owie wrzeênia projekt rozporzàdzenia Rady Ministrów zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej trafi do uzgodnieƒ mi dzyresortowych. Mo liwoêci rozszerzenia katowickiej strefy sprzyja tak e ostatnia zmiana rozporzàdzenia dotyczàcego specjalnych stref ekonomicznych o przed u eniu ich dzia alnoêci o kolejne 6 lat - do 2026 roku.

3 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Kolejna ods ona rajdu Z ombol 120 samochodów wyruszy o w sobot z Katowic do Norwegii. Sà to du e fiaty, maluchy, nysy, wartburgi, a tak e dwa autobusy, wszystko to pojazdy wyprodukowane w dawnym bloku wschodnim. WÊród uczestników znalaz a si ekipa Skoda Youngtimer Team w barwach Zamku Bobolice. To ju 7. edycja rajdu Z ombol, którego uczestnicy zbierajà pieniàdze dla domów dziecka. W poprzednich latach rajdowcy odwiedzili m.in. Monako, Szkocj i Grecj. Warunkiem Jak Urzàd Miasta dba o swoich pracowników Nadesz a fala upa ów. Jak radzà sobie z bardzo uporczywà pogodà pracownicy Urz du Miasta? Pomieszczenia w Urz dzie Miasta w Cz stochowie sà cz Êciowo klimatyzowane, g ównie miejsca w których znajdujà si serwery, do tego sale konferencyjne, gabinety, gdzie odbywajà si spotaknia wewn trzne i zewn trzne. Na korytarzach ustawiono butelki z wodà, a w wielu pokojach pojawi si wentylatory. Dyrektor Urz du Miasta w porozumieniu z prezydentem Cz stochowy podjà decyzj o wprowadzeniu dla wybraƒców ulgi w postaci skróconego czasu pracy. Do 'szcz Êliwców' nale à osoby, które pracujà w 'najbardziej' nagrzanej cz Êci budynku. Wed ug w adz Urz du Miasta najbardziej nagrzanà cz Êcià istratu sà pokoje od strony dziedziƒca. A co z urz dnikami którzy pracujà po przeciwnej stronie i nie majà ani klimatyzacji, ani wentylatora? JZ, MG uczestnictwa w imprezie jest samodzielne skompletowanie ekipy, czyli samochodu, serwisu, zaopatrzenia,zdobycia sponsora oraz uzbieranie 1000z na cele charytatywne. Wypraw zespo u Skoda Youngtimer Team w 75 procentach pokryje senator PO Jaros aw W. Lasecki. Trasa Rajdu Z ombol prowadzi w tym roku przez Litw, otw, Estoni, a nast pnie Finlandi i rejon Laponii, by po przekroczeniu ko a podbiegunowego dotrzeç na norweski przylàdek Nordkapp. Wypraw mo na Êledziç m.in. na facebookowym profilu: skoda youngtimer team oraz na stronie: yczymy powodzenia! JZ, MG, zdj. arc Marchewki, ogórki, pomidory i... konopie! Lublinieccy policjanci zatrzymali 37-latka mieszkaƒca Rusinowic, który w swoim ogródku oprócz wspomnianych warzyw uprawia tak e konopie indyjskie. Grozi mu do 3 lat wi zienia. Informacje o nielegalnej uprawie, policjanci z Wydzia u Kryminalnego zajmujàcy si zwalczaniem przest pczoêci narkotykowej otrzymali od anonimowego informatora. W ogrodzie plantatora Êledczy znaleêli 47 sadzonek konopi.roêliny zosta y zabezpieczone, a m czyzna po zatrzymaniu przyzna si do postawionego mu zarzutu uprawiania i posiadania nielegalnych roêlin. JZ, MG 37-latek uprawia w swoim ogródku konopie indyjskie zdj. arc Pijany weekend na drogach Miniony weekend by wyjàtkowo wypadkowy! Jak do tej pory to by najgorszy weekend na drodze w ciàgu ostatnich miesi cy. Tylko w ciàgu trzech dni dosz o do 9 wypadków drogowych gdzie 16 osób zosta o rannych. A pi ç wypadków zosta o spowodowanych przez pijanych uczestników zdarzeƒ. 9 sierpnia oko o godziny 7.00 kierowca seata ibizy, 26-letni mieszkaniec powiatu cz stochowskiego b dàc w stanie po u yciu alkoholu ( ponad 0.2 promila ) w trakcie wyprzedzania nie zachowa nale ytej ostro noêci i potràci jadàcego rowerzyst, który dozna obra eƒ cia a. 10 sierpnia oko o godziny w Cz stochowie na ulicy Wa y Dwernickiego / Dekabrystów, kierujàcy xarà picasso, 28-letni mieszkaniec powiatu k obuckiego, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( 1.4 promila ) nie dostosowa pr dkoêci do panujàcych warunków drogowych i po zjechaniu na przeciwny pas ruchu uderzy w seata cordob, którym kierowa 65-letni cz stochowianin. W wyniku zdarzenia, siedem osób odnios o obra enia cia a. 10 sierpnia oko o godziny w Cz stochowie na ulicy Waszyngtona/ Nowowiejskiego, kierowca forda fiesty, 28-letni mieszkaniec powiatu k obuckiego, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( prawie 2 promile ) nie ustàpi pierwszeƒstwa przejazdu kierujàcemu renaultem, 27-letniemu cz stochowianinowi. W wyniku zdarzenia, obra eƒ cia a dozna kierowca renaulta. 11 sierpnia oko o godziny w miejscowoêci Jamki, kierujàcy motorowerem, 31-letni mieszkaniec powiatu cz stochowskiego, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( oko o 1.6 promila ) w trakcie wymijania doprowadzi do zderzenia z fiatem brava, którym kierowa 22-letni mieszkaniec Cz stochowy. 11 sierpnia oko o godziny w miejscowoêci Aleksandria, 56- letni kierowca renaulta, b dàc w stanie nietrzeêwoêci ( 1.5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu ) nie dostosowa pr dko- Êci do panujàcych warunków na drodze i po utracie panowania nad pojazdem, wjecha do rowu. Przed u à ódzkà Zakoƒczy si ju przetarg na przed u enie ulicy ódzkiej do po àczenia z Szajnowicza-Iwanowa i Obroƒców Westerplatte. Tysiàclecie zyska wi c lepszà komunikacj drogowà. Powstanà tutaj dwa ronda oraz brakujàce dwieêcie metrów jezdni. Nowy fragment wraz z dojazdami ma byç zbudowany do koƒca paêdziernika. Inwestycja jest szacowana na ponad 1,5 miliona z otych. JZ, MG

4 4. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 SPORT Bràz Macieja Kasprzyka 31 sierpnia o godz W Coventry w Wielkiej Brytanii odby y si Mistrzostwa Âwiata w Taekwondo. àcznie w turnieju udzia wzi o ponad 2 tysiàce zawodników z 30 krajów Êwiata. Polsk reprezentowa,mi dzy innymi, cz stochowski klub KS Orient prowadzony przez trenera Zbigniewa Pawlaka. Nasi zawodnicy zdobyli w tych presti owych zawodach (12-14 lipca) 8 medali indywidualnych oraz 4 dru ynowe. Jedynym zawodnikiem z Blachowni by Maciek Kasprzyk, który wraz z Mariuszem Nowakiem i Micha em Dziechciarzem (sekcja azy) zdoby bràzowy medal w walkach dru ynowych. Oprac. Maciej Kasprzyk z kolegami zdoby bràz w walkach dru ynowych Pe na mobilizacja we W ókniarzu. Przylatujà jaskó ki Cz stochowski W ókniarz zamierza zrewan owaç si w czwartek, 15 sierpnia na stadionie SGP Arena dru ynie Marka CieÊlaka za pora k w Tarnowie. Z Tarnowem musimy wygraç, eby mieç pierwsze lub drugie miejsce w tabeli przed rundà play-off. Nie kalkulujemy, tylko skupiamy si na najbli szym meczu mówi Grzegorz Dzikowski, trener W ókniarza. W pierwszym spotkaniu obu dru yn cz stochowianie przegrali w Tarnowie 36:54 i raczej punkt bonusowy b dzie poza ich zasi giem. Dzikowski zapowiada jednak, e celem jego dru yny jest tak e bonus. Dla mnie jest to tak samo wa ny mecz, jak wszystkie inne. I nie jest istotne, czy to Unia Tarnów z Markiem CieÊlakiem, czy inny zespó - przekonuje Dzikowski. Kibice ju ostrzà sobie apetyty na pojedynki braci agutów. Z pewnoêcià Grigorij b dzie chcia pokazaç m odszemu bratu, e na torze w Cz stochowie on rozdaje karty. Do koƒca rundy zasadniczej zosta y dwie kolejki. Po 28 punktów majà zespo u Falubazu i W ókniarza. O 3 oczka mniej zgromadzi na swoim koncie trzeci w tabeli Unibax Toruƒ. 23 punkty majà tarnowianie. Cz stochowian czeka jeszcze w niedziel wyjazdowy mecz w Zielonej Górze. JeÊli lwy pokonajà wczeêniej Uni Tarnów b dà pewni drugiego miejsca Ruszy a liga okr gowa Dru yny cz stochowskiej ligi okr gowej rozpocz y w sobot, 10 sierpnia pi karski sezon. KR Wyniki 1. kolejki ligi okr gowej, grupy Cz stochowa: JednoÊç Boronów - Orze Kiedrzyn 0:4, zdj.arc w strefie medalowej. Nawet jak przegramy w Zielonej Górze, nie b dzie tragedii. JesteÊmy jednak na fali i z pewnoêcià powalczymy z Falubazem zapowiada Dzikowski. Mecz z Unià Tarnów rozpocznie si o godz KR, zdj. Paulina Przepióra Zg oszone zestawienia Unia Tarnów: 1. Maciej Janowski, 2. Leon Madsen, 3. Artiom Laguta, 4. Martin Vaculik, 5. Janusz Ko odziej, 6. Kacper Gomólski Dospel W ókniarz Cz stochowa: 9. Rune Holta, 10. Michael Jepsen Jensen, 11. Grigorij aguta, 12. Rafa Szombierski, 13. Emil Sajfutdinow, 14. Artur Czaja. Sparta Lubliniec - MKS Myszków 4:2, Polonia Poraj - Orze Babienica/Psary 2:0, Victoria Cz stochowa - Unia Kalety 3:1, Warta Mstów - Znicz K obuck 2:1, Liswarta Lisów - KS Panki 1:0, Lotnik Ko- Êcielec - Warta Kamieƒskie M yny 4:1, Pogoƒ Kamyk - Orkan Rzerz czyce 3:0. City Cross Cz stochowa w okolicach hali sportowo-widowiskowej przy ul. u lowej wystartuje bieg City Cross Cz stochowa. To pierwszy tego typu miejski bieg prze ajowy w Polsce. Bieg ma innowacyjnà form oraz atrakcyjnà dla widzów lokalizacj, poniewa odb dzie si na koronie stadionu SGP Arena, oraz we wn trzu nowej hali sportowej przy ulicy u lowej. Zawodnicy b dà mieli do pokonania nie tylko zró nicowany teren skarpy, schody, bariery, ale tak e sztucznie przygotowane przeszkody w postaci np. sterty opon czy wraków samochodów. Start biegu City Cross Cz stochowa odb dzie si w niedalekim sàsiedztwie hali przy ulicy u lowej. Nast pnie zawodnicy wbiegnà przez bocznà bram stadionu SGP Arena po czym udadzà si w lewo wzd u skarpy a do schodów przy parku maszyn. Po pokonaniu schodów bieg kontynuowany b dzie na koronie stadionu od sektora goêci nr 62 a do sektora nr 22 po czym nastàpi ostry skr t w prawo na drog prowadzàca do bramy g ównej stadionu. Od bramy g ównej, a do hali bieg b dzie prowadzony wzd u skarpy drogà poni ej korony stadionu. Na tej drodze rozstawione b dà wraki samochodów oraz sterty opon. Po pokonaniu tych przeszkód i wybiegni ciu ze stadionu bieg kontynuowany b dzie w hali przy ulicy u lowej. Zawodnicy do hali dostanà si po zewn trznych schodach od strony SGP Areny. W hali bieg odbywaç si b dzie korytarzem nad trybunami. Ostatnià z zaplanowanych przeszkód b dà schody prowadzàce na zewnàtrz hali. Oprac. AZS ju trenuje. Bàkiewicz zadowolony, e wróci do Cz stochowy Szesnastu zawodników na pierwszym treningu w poniedzia ek, 12 sierpnia mia do dyspozycji trener AZS-u Cz stochowa Marek Kardos. Mamy mistrza Polski w aquathlonie Przemys aw Szymanowski z WLKS-u Kmicic zwyci y w sobot, 10 sierpnia w Gdyni w mistrzostwach Polski w aquathlonie. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w triathlonie przep ynà kilometr i przebieg pi ç kilometrów w czasie 30 minut 57 sekund. W zawodach z dobrej strony pokaza si tak e inny zawodnik cz stochowskiego Kmicica Rafa Suchodolski, który w kategorii W hali sportowo-widowiskowej na Zawodziu zabrak o powo anego do szerokiej kadry narodowej Grzegorza Boçka, o którego trwa spór z Zaksà K dzierzyn Koêle, To, w jakim klubie w nadchodzàcym sezonie zagra ten siatkarz, rozstrzygnie prawdopodobnie Polski Zwiàzek Pi ki Siatkowej. Z dru yny, która sezon 2012/2013 zakoƒczy a na dziewiàtym miejscu zosta o siedmiu zawodników: Dawid Murek, Mi- osz Hebda, Micha Kaczyƒski, Marcin Janusz, Mariusz Marcyniak oraz Kacper Piechocki i Jakub Bik. Do Cz stochowy wrócili wielokrotny reprezentant i mistrz Polski 32-letni Micha Bàkiewicz, który ostatnio gra w PGE Skrze Be chatów oraz 26-letni atakujàcy Micha Kamiƒski z Trefla Gdaƒsk. Bardzo ciesz, e tu jestem. Przed nami interesujàcy sezon i mam nadziej, e dostarczymy kibicom wielu pozytywnych emocji mówi Micha Bàkiewicz. Zupe nie nowymi siatkarzami w AZS-ie sà dwaj rozgrywajàcy 28-letni Micha Koz owski (wypo yczony z Asseco Resovii Rzeszów) i 19-letni Konrad Buczek (MKS MDK Warszawa), przyjmujàcy reprezentacji m odzie owej, 19-letni Bartosz Bednorz (wypo yczony ze Skry Be chatów) oraz trzej Êrodkowi 27-letni reprezentant Czech Jakub Vesely (Casa Modena, W ochy), 31-letni Wojciech Kaêmierczak (Lotos Trefl Gdaƒsk) i 19- letni Damian Zygmunt (Metro Warszawa). Pierwszy mecz kontrolny AZS rozegra 1 wrzeênia w hali na Zawodziu. Jego rywalem b dzie dru yna z rosyjskiej Superligi - Fakie Nowyj Urengoj. Potem form akademików sprawdzà: MOS B dzin (6 i 25 wrzeênia), BBTS Bielsko-Bia a (11 wrzeênia) oraz Czarni Radom (13 i 14 wrzeênia). Przed inauguracjà rozgrywek ligowych cz stochowscy akademicy wystàpià jeszcze w dwóch turniejach: Memoriale Arkadiusza Go- asia (21-22 wrzeênia) i Memoriale Zdzis awa Ambroziaka (4-6 paêdziernika). KR open by ósmy, a wêród juniorów zosta wicemistrzem Polski. M odzie owiec uzyska 32 minuty 29 sekund. Z powodzeniem w wyczerpujàcych zawodach Herbalife Gdynia startowa a nast pnego dnia Ewa Bugdo. Zawodniczka WLKS-u by a trzecia wêród kobiet. Uczestnicy mieli do przep yni cia 1900 metrów, przejechania 90 km rowerem i przebiegni cia 21 km. KR Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

5 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Kolejny raz porzuci a dziecko Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali kobiet, która porzuci a swoje 5 miesi czne dziecko. 21-latka pozostawi a wózek z synem bez opieki na ulicy. Nietrzeêwà matk nad ranem w jednym z mieszkaƒ odnaleêli kryminalni. W niedziel tu po pó nocy dy urujàcy policjant otrzyma zg oszenie o pozostawionym bez opieki na ul. Ks. Lewka w Tarnowskich Górach wózku z niemowlakiem. Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili ten fakt. Wezwane na miejsce pogotowie ratunkowe zadecydowa o o umieszczeniu ch opczyka w szpitalu. W pobli u wózka policjanci zauwa yli torebk, w której znajdowa si dowód osobisty, jak si okaza o, matki dziecka. Dzi ki szybko podj tym dzia aniom kryminalni zatrzymali nad ranem w jednym z mieszkaƒ na terenie miasta nieodpowiedzialnà matk mówi st. asp. Rafa Biczysko, rzecznik prasowy policji z Tarnowskich Gór. Badanie trzeêwoêci 21-latki wykaza o w jej organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Jak si okaza o, kobieta by a ju karana za pozostawienie syna bez opieki. I tym razem nie potrafi a wyja- Êniç, dlaczego ponownie dopuêci a si takiego przest pstwa. Tarnogórzanka us ysza a zarzut. Sàd zadecydowa o umieszczeniu ch opca w rodzinie zast pczej dodaje st. asp. Rafa Biczysko. Za porzucenie dziecka matce grozi do 3 lat wi zienia. Zasadzka zakoƒczona sukcesem Trwajàca przez pi ç kolejnych nocy zasadzka policjantów z Rudy Âlàskiej zakoƒczy a si sukcesem. Kryminalni zatrzymali dwóch m odych m czyzn podejrzanych o liczne kradzie e kabli telekomunikacyjnych. Straty wyceniono na 34 tysiàce z otych. Od kilku tygodni ulic Fitelberga w dzielnicy Wirek upodobali sobie z odzieje kabli telekomunikacyjnych. Sprawcy dzia ali z coraz wi kszà bezczelnoêcià, a pokrzywdzeni ich dzia alnoêcià dostawcy mediów odnotowywali coraz wi ksze zwiàzane z tym straty. Mieszkaƒcy dotkliwie odczuwali brak àcznoêci ze Êwiatem". W zwiàzku z tym policjanci zorganizowali zasadzk. Przez pi ç kolejnych nocy kryminalni i prewencja pojawiali si o ró nych porach we wszystkich miejscach, w których odnotowywano kradzie e. Piàtej nocy, po otrzymanej informacji, stró e prawa najszybciej, jak to by o mo liwe, podjechali w miejsce zg oszenia. Tam zatrzymali dwóch m odych m czyzn, którzy ze studzienki komunikacyjnej wycinali kable teleinformatyczne. Materia dowodowy zgromadzony przez Êledczych pozwoli na przedstawienie zarzutów dwóm rudzianom w wieku 20 i 25 lat relacjonuje kom. Krzysztof Piechaczek, oficer prasowy policji z Rudy Âlàskiej. Mundurowi udowodnili podejrzanym a 13 przest pstw, g ównie kradzie y. Suma strat spowodowana przez podejrzanych to 34 tysiàce z otych. Oprócz wysokiej grzywny i naprawienia szkody, zatrzymanym grozi 5 lat wi zienia. Prokurator zastosowa wobec nich dozór policji. Prowadzàcy spraw Êledczy nie wykluczajà jednak kolejnych zarzutów, jeêli potwierdzi si jakikolwiek udzia Marcina J i Sebastiana K w innych tego typu przest pstwach, nie tylko na terenie Rudy Âlàskiej podsumowuje kom. Krzysztof Piechaczek. Napad dwa dni po wyjêciu z wi zienia Policjanci z Wydzia u Kryminalnego zabrzaƒskiej komendy zatrzymali 34-letniego m czyzn poszukiwanego w zwiàzku z napadem na salon gier przy ulicy Kruczkowskiego. Podejrzany us ysza zarzut dokonania rozboju. Decyzjà sàdu zosta tymczasowo aresztowany. Do zdarzenia dosz o w nocy z 24/25 lipca, 34-latek wraz z dwoma innymi sprawcami wtargnà do salonu gier przy ulicy Kruczkowskiego w Zabrzu. Tam pobi 52-letniego pracownika salonu, a nast pnie po zdemolowaniu lokalu ukrad pieniàdze. Kryminalni z zabrzaƒskiej komendy ju po 24 godzinach zatrzymali dwóch pierwszych sprawców napadu, którzy obecnie przebywajà w areszcie Êledczym, a tak e ich wspólniczk, którà prokurator odda pod dozór policji. Podczas ich zatrzymaƒ policjanci odnaleêli skradzione przedmioty, a tak e atrap broni oraz narkotyki mówi asp. sztab. Marek Wypych, oficer prasowy policji z Zabrza. Do zatrzymania ostatniego ze sprawców majàcych zwiàzek z lipcowym napadem, dosz o w miniony piàtek przy ulicy Pawliczka. Kompletnie zaskoczony m czyzna nie mia szans na podj cie ucieczki. Od soboty decyzjà miejscowego sàdu 34-latek jest ju w areszcie Êledczym. Niebawem b dzie odpowiada za dokonane przest pstwo na zasadach recydywy. Jak si okaza o m czyzna, dwa dni przed dokonanym napadem, zdà y opuêciç wi zienne mury. Odsiadywa tam wyrok pozbawienia wolnoêci za podobne przest pstwo. Wyrzuci suczk przez balkon, bo go denerwowa a 33-latek z E ku wyrzuci z balkonu swojego psa. Suczka Aira upad a z wysokoêci drugiego pi ta. Jej w aêciciel zosta zatrzymany w policyjnym areszcie. Kiedy wytrzeêwia, zosta przes uchany. Dlaczego zabi psa? Bo go denerwowa tak t umaczy swoje zachowanie podejrzany. W piàtek kilka minut przed pó nocà oficer dy urny otrzyma zg oszenie o tym, e przy bloku le y pies, który chwil wcze- Êniej móg zostaç wyrzucony przez balkon. Na miejscu policjanci odnaleêli nie ywà suczk. Âwiadek, który poinformowa policj powiedzia, e s ysza g oêny skowyt psa, a po krótkiej chwili odg os uderzenia o ziemi. Kiedy wyjrza przez swój balkon zauwa y le àcà na trawie suczk relacjonujà przebieg zdarzeƒ mundurowi. Przes uchani Êwiadkowie nie mieli wàtpliwoêci co do tego, e 33-letni Pawe M. mieszkaniec tego bloku by w aêcicielem psa. Przeprowadzone badania wskaza y na to, e Aira straci a ycie w wyniku upadku z du ej wysokoêci. Pawe M. zosta zatrzymany przez policjantów w sobot dodajà stró e prawa. M czyzna mia wówczas blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Jak wynika z ustaleƒ policjantów, powodem, dla którego Pawe M. wrzuci psa z II pi tra by o to, e Aira go zdenerwowa a. Po zabiciu czworonoga, jego w aêciciel spokojnie poszed spaç. Za zabicie swojej suczki Pawe M. us ysza ju zarzut, za który grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolnoêci podsumowujà funkcjonariusze. Zabi brata, a jego zw oki wrzuci do szamba Kara do ywotniego pozbawienia wolno- Êci grozi 48-letniemu mieszkaƒcowi gminy Niemce. To w aênie na jego posesji policjanci ujawnili zw oki zaginionego m czyzny. Jak ustalili funkcjonariusze poszukiwany zosta najpierw postrzelony, a nast pnie jego cia o zosta o wrzucone do szamba. Jak ustalili policjanci 39-latek po przyj ciu u swojego brata nie powróci do miejsca zamieszkania. Po dwóch dniach nieobecnoêci jego konkubina z o y a w Komisariacie Policji w Niemcach zawiadomienie o zagini ciu partnera. Kobieta drobiazgowo opisa a w co by ubrany jej partner w czasie zagini cia. Policjanci natychmiast rozpocz li poszukiwania zaginionego m czyzny. W koƒcu trafili na posesj jednego z mieszkaƒców gminy Niemce. Tam m czyzna w trakcie rozmowy z policjantami przyzna, e zaginiony by u niego, ale po wyjêciu kontakt z nim si urwa. Policjanci na posesji przy betonowym kr gu szamba zauwa yli Êlady, które mog y byç Êladami krwi. W niedalekiej zaê odleg oêci jeden z nich zauwa y klapki, których opis nie dawa wàtpliwoêci, e nale à one do zaginionego informujà stró e prawa. Na miejscu rozpocz y si poszukiwania 39-letniego m czyzny. Specjalnie wyszkolony pies zaznaczy, e w szambie mogà znajdowaç si zw oki ludzkie. W aênie tam funkcjonariusze odnaleêli cia o zaginionego m czyzny, które posiada o rany postrza owe. Kryminalni zatrzymali 48-letniego Andrzeja J. i jego 30-letnià konkubin. Oboje byli po alkoholu. Para trafi a do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze znaleêli broƒ palnà, z której prawdopodobnie oddano strza y do zaginionego dodajà mundurowi. 48-latek b dzie odpowiada za zabójstwo. Wszystkie okolicznoêci wskazujà na to, e rany postrza owe nie okaza y si Êmiertelne, a zgon nastàpi na skutek zad awienia. Z kolei 30-latka b dzie odpowiadaç za nie udzielanie pomocy, a tak e za zacieranie Êladów. Grozi jej kara pozbawienia wolnoêci nawet do lat 5. Chcieli wysadziç blok W oc awscy policjanci zatrzymali dwóch braci, którzy zabarykadowali si w mieszkaniu i grozili, e wysadzà blok. Po kilku godzinach rozmów, w które zaanga owali si policyjni negocjatorzy, zrezygnowali z zamiaru dokonania detonacji budynku. Obaj bracia zostali zatrzymani. Do zdarzenia dosz o 11 sierpnia w miejscowoêci Kruszynek, w powiecie w oc awskim. Kobieta powiadomi a policjantów o awanturze domowej. Mówi a, e jeden z jej synów jest niezwykle agresywny. Na miejsce skierowani zostali mundurowi. Podczas interwencji 30-letni m czyzna zachowywa si spokojnie. Gdy mundurowi zamierzali opuêciç mieszkanie przyszed najstarszy z braci (32l.), który mia zaopiekowaç si rodzinà. Wtedy 30-latek nagle wzià nó, którym zaczà wymachiwaç przed policjantami, matkà i m odszym rodzeƒstwem. Funkcjonariusze postanowili w pierwszej kolejnoêci wyprowadziç matk z synem, a póêniej zajàç si agresorem informujà mundurowi. W tym czasie bracia, którzy pozostali w mieszkaniu zabarykadowali drzwi i zagrozili, e majà butl gazowà i zamierzajà wysadziç blok. Natychmiast powiadomiono inne s u by, które wspólnie przeprowadzi y ewakuacj oko o 60 mieszkaƒców bloku. Na miejsce przyjechali tak e policyjni negocjatorzy. Kilkugodzinne rozmowy pozwoli y na przekonanie braci, aby otworzyli drzwi. Obaj zostali zatrzymani i przewiezieni do komendy. Tam sprawdzono ich stan trzeêwoêci: m odszy mia ponad dwa promile, natomiast starszy pó tora promila alkoholu w organizmie. Bracia trafili do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu pomieszczeƒ przez stra po arnà pozostali mieszkaƒcy budynku wrócili do mieszkaƒ. M czyêni us yszeli zarzut zmuszenia funkcjonariusza groêbà bezprawnà do odstàpienia od czynnoêci s u bowych dodajà stró e prawa. Niewykluczone te, e bracia odpowiedzà za sprowadzenie bezpo- Êredniego niebezpieczeƒstwa, które zagra- a o yciu lub zdrowiu wielu osób. oprac. kg

6 6. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 OG OSZENIA BIURA OG OSZENIA ABONAMENTOWE OKNA DRZWI FINANSE MEDYCYNA LECZNICE DLA ZWIERZÑT KOMISY - LOMBARDY DIETETYKA OGRÓD PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ WOLMED LECZENIE - depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA - poalkoholowe, ponarkotykowe, polekowe PSYCHOTERAPIA - uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic Tel , Dubie 1A, gm. Szczerców, k. Be chatowa REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/ ODZIE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. Koƒskie, tel WAGI

7 OG OSZENIA ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA MOTORYZACJA AKUMULATORY BLACHARSTWO US UGI POGRZEBOWE T UMIKI TRANSPORT BIURO OG OSZE YCIA Al. NMP 51, Cz stochowa SPRZEDAM MIESZKANIE Mieszkanie 37,7 m 2, dwa pokoje z kuchnià. Parter. centrum. Bez poêredników. Cena 120 tys. z. Tel Sprzedam mieszkanie M2, 40 m 2 jednopokojowe z kuchnià i azienkà oraz du ym balkonem. Centrum miasta ul.tuwima. Cena z. Tel , SPRZEDAM DOM Sprzedam dom m 2 parterowy, podpiwniczony + meble. Cz stochowa centrum. Tel Nowy Dwór Gdaƒski dom 116 m 2, dzia ka 750 m 2 do natychmiastowego zamieszkania, Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga. Cena 290 tys. z. Ca oêç ogrodzona. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k budowlanà o pow. 858 m 2 przy ul. Przybyszewskiego w Cz stochowie. Pe ne media. Tel. (34) , Sprzedam PILNIE! dzia k pracowniczà 300 m 2, z domkiem, stan idealny. Dzia ki WODNIK, ul. Mirowska. Cena do uzgodnienia. Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm obiekt 500 m 2 dzielnica Grabówka. Tel WYNAJM Wynajm lokal handlowo-us ugowy lub na biuro 40 m 2, bdb lokalizacja w Biznes Centrum. Tel Wynajm budynek 110 m 2 na ró nà dzia alnoêç wszystkie media, 8 punktów 380V. R dziny, ul. WolnoÊci174A. Tel Wynajm pokój z kuchnià 45 m 2 w starym budownictwie. Woda, Êwiat o. Tanio! Tel (wieczorem) Wynajm 2 pok. mieszkanie 48 m kw. parter, Raków ul. Gaczkowskiego, nieumeblowane. Po generalnym remoncie, mi a i cicha okolica. Cena 850 z. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) ZAMIENI Dom 116 m 2 na dzia ce 650 m 2 w Nowym Dworze Gdaƒskim. Ca oêç ogrodzona. Blisko do morza, Gdaƒska i Elblàga zamieni na zrujnowanà budow ul. Barbary 7 lub Kordeckiego 3. Rozwa inne propozycje. Tel KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE NIERUCHOMOÂCI MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Fiat Seicento 2002 listopad przebieg, czerwony,. Tel Ford FOCUS 2001, benzyna + LPG, sedan limuzyna, bogate wyposa enie. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel SPRZEDAM BUDOWNICTWO Szlak, ziemi czarnà ogrodowà, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowioz do klienta. Us ugi koparkà.. Tel Aparat Samsung S760, 2009, stan bdb., srebrny, pude ko, futera, adowarka, kabel USB, 100 z Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam aƒcuszkarki, prady i inne maszyny. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Suknia Êlubna z salonu Nabla, francuska koronka, ecru, rozmiar 36, na niskà osob. Stan bdb. Cena 500 z. Tel Kurtka m ska skórzana, czarna z podpinkà.. Cena 70 z. Tel RÓ NE Rower trójko owy TOLEK w bardzo dobrym stanie - do odbioru w Cz stochowie. Tel. kontaktowy Miejsce na cmentarzu Kule. Op acone. Tel WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami netycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji. Tel Sprzedam zmywark BOSCH prawie nowà. Tel US UGI Cyklinowanie, uk adanie paneli, renowacja schodów. Tel Malowanie, gipsówka. Karton-gips, monta paneli i inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Dachy - us ugi kompleksowe: wszystkie pokrycia, obróbki, rynny, kominy, panele. Tel Dachy - us ugi blacharsko-dekarskie. Tel Prace dekarskie - wykonuj obróbki, kryj dachy (termozgrzew, gont, blachodachówka), montuj panele. Tel Naprawa telewizorów starego i nowego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Dojazd do klienta. Tel PRACA DAM PRAC Poszukuj diagnosty samochodowego. Tel SZUKAM PRACY Podejm prac na wtryskarkach, prace azynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel MATRYMONIALNE Rozwiedziony po czterdziestce pozna kobiet, bardzo cz tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel M czyzna 29 lat szuka kobiety od lat w celu mi ego sp dzania czasu. Tel latek, wdowiec, samotny zajmuje mieszkanie syna pozna samotnà kobiet by na staroêç nie byç samemu. Tel w godz

8 8. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 WYDARZENIA Rycerskie swawole pod zamkiem Historyczna rekonstrukcja szturmu olsztyƒskiej warowni, pokazy sokolników i umiej tnoêci kaskaderskich, rycerska parada ulicami Olsztyna, to tyko niektóre z licznych atrakcji VI Turnieju Rycerskiego o szabl Kaspra Karliƒskiego, który odby si 11 sierpnia w Olsztynie. Na b oniach zamkowych w turniejowych konkurencjach rywalizowa y bractwa rycerskie z Polski, Czech i S owacji. Oryginalne prezentacje przygotowa o Muzeum Pa ac w Wilanowie, by y to m.in.: reprinty pism ulotnych, Mennica królewska, uzbrojenie staropolskie, Królewska kuênia wojenna - wyrób artyku ów elaznych na goràco no- e, kule, podkowy rekonstrukcja kuêni wojskowej z XVII w. Podczas turnieju odby a si równie premiera ksià ki Templariusze oraz spotkanie z autorem Romanem Bolczykiem. Dodatkowà atrakcjà eventu by y zabawy i animacje przygotowane dla dzieci: wioska rycerska, czerpanie papieru, pieczenie podp omyków, wyrabianie mas a, przedstawienie kukie kowe o historii Kaspra Karliƒskiego, poszukiwanie skarbu, animacje, konkursy oraz place zabaw. Imprez pod patronatem Marsza ka Województwa Âlàskiego i Prezydenta Miasta Cz stochowy zorganizowali: Ermat Group, Wspólnota Gruntowa Olsztyna i Gmina Olsztyn., zdj.arc Lombard zagra na urodzinach Centrum Handlowe Jagielloƒczycy w minionà niedziel Êwi towa o swoje urodziny. Z tej okazji zorganizowano niezwykle muzyczny festyn. Zabawa rozpocz a si popo udniu. By o coê dla m odszych i tych troch starszych krótko mówiàc na wszystkich odwiedzajàcych czeka o mnóstwo atrakcji. Us yszeli- Êmy zespó Emiset oraz Sylvi & RobGitarnika z zespo em. Gwiazdà wieczoru by a grupa muzyczna Lombard. Ekipa w latach 80. nale a a do Êcis ej czo- ówki polskich wykonawców. Znana jest m.in. z takich przebojów jak: Prze yj to sam czy Szklana pogoda. Do 1999 roku wokalistkà zespo u by a Ma gorzata Ostrowska. Po odejêciu jej miejsce zaj a Marta Cugier. Ostatni d ugo oczekiwany studyjny album - Show Time - mia swojà premier 6 lutego 2012 roku. Koncerty Lombardu zawsze przyciàgajà rzesze fanów. Podobnie by o podczas tego pod Centrum Handlowym Jagielloƒczycy. Doskona e zakoƒczenie tego wieczoru. Dobrze, e zespo y z mojego pokolenia wcià utrzymujà si na scenie mówi pan Roman, uczestnik koncertu fina owego. Cieszy mnie równie fakt, e organizatorzy imprezy pomyêleli o osobach troch starszych, którzy na muzyce Lombardu si wychowali. Teraz na takie wydarzenia zazwyczaj zapraszane sà gwiazdy na topie, a tu mamy mi e zaskoczenie podsumowa m czyzna. kg

9 MOTORYZACJA ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Oferta wybrana z dnia r z Audi A INST. GAZOWA, Z NIEMIEC, 2002, km, 125 KM benzyna + LPG, granatowy-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z z AUDI A JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, IDEA, 2002, km, 125 KM benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwisowany w z z z BMW X1 2.0D X-DRIVE- NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c, zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., cz. parkow., podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, FORD FOCUS 1.6-TDCI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w FORD GALAXY 1.9-TDI BEZWYPADKOWY Z NIEMIEC, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom kier., komputer, podgrz. fotele, cz. deszczu, cz. parkowania, podgrz. przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w z FORD MONDEO 1.8 ÂLICZNY Z NIEMIEC, 2002, km, 125 KM benzyna, srebrny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, podgrzewane fotele, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z SMART FOURTWO ÂLICZNY Z NIEMIEC JEDEN W AÂCICIEL, Coupe, 2000, km, 55 KM benzyna, automat, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, szyberdach, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z MAZDA CITD IDEA Z NIEMIEC, 2008, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, cz. deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany, w z SUZUKI SX4 1.9 DDIS, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, bezwypadkowy, z OPEL ASTRA III 1.9 CDTI-120KM- Z NIEMIEC, kombi, 2006, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w z TOYOTA YARIS II 1.4-D4D JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2006, km, 90 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w z VW GOLF IV 1.9-TDI - ORYGINA JEDEN W AÂCICIEL, kombi, 2003, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspoanie kierownicy, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy, z BURSTNER IXEO TIME IT MOONLIGHT EDITION z PEUGEOT BOXER CAMPINGOWY 2.2 HDI-120KM Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z otymetallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, 2008, km, 120 KM diesel, bia y, drzwi odsuwane, ABS, EBS, ASR, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny system nawigacji, centralny zamek, wspoanie zamek, wspoanie kierownicy, ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, postojowe, kabina sypialna, lodówka, lodówka, kuchnia, TV, WC kuchnia, TV, WC, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy

10 10. ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA 2013 AKTUALNOÂCI Harmonogramy odbioru i transportu odpadów komunalnych dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w poszczególnych dzielnicach. Harmonogramy obowiàzujà do koƒca roku. Terminy odbioru odpadów z Grabówki i terenów zabudowy wielolokalowej dzielnic: Parkitka, Gnaszyn, Lisiniec, Raków, Wrzosowiak i Trzech Wieszczów. GRABÓWKA (zabudowania jednorodzinne). Wywozy b dà odbywa y si w ka dy pierwszy czwartek miesiàca w terminach: 5.09, 3.10, 7.11, 5.12 W zabudowie jednorodzinnej na Grabówce obowiàzywa b dzie ten sam dzieƒ wywozu odpadów komunalnych i segregowanych, przy czym odpady komunalne zmieszane i biodegradowalne b dà odbierane innym pojazdem ni odpady segregowane. PARKITKA, GRABÓWKA, LISINIEC, GNASZYN Odpady komunalne zmieszane i odpady bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Harmonogram odbioru Êmieci Wywóz odpadów zbieranych selektywnie (tworzywa sztuczne, odpady wielomateria owe, metal, szk o, papier, tektura) b dzie odbywa si w ka dy czwarty czwartek miesiàca: 22.08, 26.09, 24.10, 28.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. RAKÓW (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i biodegradowalne b da odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Odpady zbierane selektywnie wywo one b dà - tworzywa sztuczne, odpady wielomateria owe, metal, szk o, papier, tektura. Wywozy odbywajà si w ka dy czwarty poniedzia ek miesiàca: 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczysto- Êci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. TRZECH WIESZCZÓW (zabudowania wielolokalowe) Harmonogram odbioru i transportu odpadów komunalnych poniedzia ek, Êroda i piàtek. Wywóz odpadów selektywnych w ka dà czwartà Êrod miesiàca: 28.08, 25.09, 23.10, 27.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczystoêci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia. WRZOSOWIAK (zabudowania wielolokalowe) Odpady zmieszane i bio b dà odbierane trzy razy w tygodniu poniedzia ek, Êroda i piàtek. W przypadku dnia wolnego od pracy b dà odbierane w pierwszy dzieƒ pracujàcy poprzedzajàcy lub nast pujàcy po dniu wolnym. Harmonogram transportu odpadów selektywnych w ka dy czwarty wtorek miesiàca: 27.08, 24.09, 22.10, 26.11, W razie potrzeby cz stotliwoêç odbioru nieczysto- Êci segregowanych mo e zostaç zwi kszona lub mogà byç dokonywane wywozy dodatkowe wed ug zg oszenia.

11 AKTUALNOÂCI ÂRODA-CZWARTEK, SIERPNIA Aktywny senior Zaj cia Callanetics na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek o godz i godz i w czwartek o godz Zaj cia z Choreoterapii na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si we wtorek o godz i w piàtek o godz Zaj cia Gimnastyka w wodzie na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek, wtorek, Êrod i czwartek o godz Osoby p ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia ku do piàtku od do (w godzinach ogólnodost pnych) i w soboty na godz , 12.45, 13.30, Sekcja Bryd owa: poniedzia ek, wtorek i Êroda - godz INFORMATOR KULTURALNY REPERTUAR Cinema City WolnoÊç Muzeum Cz stochowskie od paêdziernika do maja zaprasza: we wtorki, czwartki i piàtki od 9.00 do 15.30, w Êrody od do 17.30, w soboty i niedziele od do 17.00, w poniedzia ki muzeum nieczynne REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r r. PRZEDPREMIERY Godziny pracy MULTICENTRUM ZODIAK : Millerowie 15:20 A, 17:40 A, 20:00 A, 20:30 B, 22:20 A poniedzia ek: , wtorek piàtek: Godziny pracy Willi Genera a al. WolnoÊci 30 Samoloty 2D 13:00 A, 17:00 A poniedzia ki, Êrody i piàtki: , wtorki i czwartki: , ostatnie soboty miesiàca: , w niedziel obiekt nieczynny Samoloty 3D 11:00 A, 15:00 A ObecnoÊç 13:30 E, 18:30 E, 19:00 A, 21:00 E, 21:30 A Red 2 20:15 Wolverine 2D 15:45 E Wolverine 3D 21:15 PREMIERY FILMY FAMILIJNE: PRZEDPREMIERY Millerowie tylko w sobot i niedziel o 18:45 i czwartek o 11:15, 17:00, 19:00, 21:30 Samoloty 2D tylko w czwartek o 10:00, 14:00, 18:00 Samoloty 3D tylko w czwartek o 12:00, 16:00 Teatr im. Adama Mickiewicza Do zaliczenia 10:15 B, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 Cz stochowa, ul. Kiliƒskiego 15, sekretariat: tel. (34) , fax (34) , Jeszcze wi ksze dzieci 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:30 C Minionki rozrabiajà 3D 10:45 B, 15:15 E Do zaliczenia 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 22:15 Mi oêç po francusku 10:00 B, 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 20:45 Smerfy 2 2D 11:00, 13:15, 15:30, 17:45 Jeszcze wieksze dzieci 10:15, 12:30, 14:45, 17:15, 19:30, 21:45 Smerfy 2 3D 10:00 B, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00 R.I.P.D. Agenci z zaêwiatów 2D 13:50, 18:10 Uniwersytet potworny 3D 11:15 E R.I.P.D. Agenci z zaêwiatów 3D 11:40, 16:00, 20:20, 22:30 PRZERWA URLOPOWA OD 1 LIPCA DO 13 SIERPNIA 2013 OÂRODEK KULTURY FILMOWEJ KINO STUDYJNE ILUZJA Aleja NMP 64, Cz stochowa tel. 34 / , fax 34 / REPERTUAR r. Cristiada Meksyk 2012 ZaÊlepiona Wielka Brytania 2013 W kr gu mi oêci Belgia 2012 Byzantium Wlk. Bryt./USA/Irlandia :15 16:45 18:30 20:30 BIE ÑCY REPERTUAR Iluzja 17:00 A, 17:30 D, 22:00 A Jeêdziec znikàd dubbing 11:30 Jeêdziec znikàd napisy 17:30 B, 20:00 D Koneser 14:30, 17:00 E, 19:30, 22:00 E Minionki rozrabiajà 2D 13:00 A tylko w czwartek B tylko w sobot i niedziel C tylko w piàtek, sobot D oprócz soboty. niedzieli i czwartku, E oprócz czwartku Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. PREMIERY NADAL W REPERTUARZE Byzantium 15:00A Goràcy towar 21:15D Jeêdziec znikàd dubbing 13:30 Jeêdziec znikàd napisy 19:00A, 20:30B, 22:00A ObecnoÊç 17:30A, 20:00, 22:30 Red 2 11:00A, 16:30A, 21:30 Wolverine 3D 18:45D, 21:00C FILMY FAMILIJNE: Minionki rozrabiajà 2D 10:00, 14:20, 16:30 Minionki rozrabiajà 3D 12:10 Uniwersytet potworny 2D 12:40A Uniwersytet potworny 3D 10:20A Smerfy 2 2D 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:15 Smerfy 2 3D 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:30A A oprócz B tylko C tylko D oprócz Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu.

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Styl klasyczny oraz motylkowy- od idealnej techniki do mistrzostwa sportowego

Styl klasyczny oraz motylkowy- od idealnej techniki do mistrzostwa sportowego Styl klasyczny oraz motylkowy- od idealnej techniki do mistrzostwa sportowego 1. Termin: 10-13 lipiec 2012 2. Organizatorzy: - Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny Tarnowskie Góry - Park Wodny Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KIBICA. LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND POLSKA RESZTA ŚWIATA (stan na: 28.04.2016)

INFORMATOR KIBICA. LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND POLSKA RESZTA ŚWIATA (stan na: 28.04.2016) INFORMATOR KIBICA LOTTO WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND POLSKA RESZTA ŚWIATA (stan na: 28.04.2016) Kiedy i gdzie odbędzie się LOTTO Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland i mecz Polska Reszta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012'

Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012' Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012' REGULAMIN I CEL ZAWODÓW - popularyzacja karate WKF - wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek oraz klubów w kategoriach : dzieci, żaków, młodzików, juniorów

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 Załącznik do uchwały nr XX/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 9 marca 2016 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 I. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.5.2016 egz. nr 1 notatki NOTATKA SŁUŻBOWA Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 Warszawa: Wykonywanie napraw i przeglądów technicznych w pojazdach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wyspecyfikowanych w 3 częściach zamówienia: Część 1: Pojazdy marki Skoda. Część 2: Pojazdy marki

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Ogólnopolskich zawodów motocrossowych CASTROL CUP Nekla, 17 maja 2014r. Nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasech MX1, MX2, MX Open, MX Masters miejsce 1-350zł miejsce 2-200zł

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej Szanowni Państwo, w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ adres jednostki 43-170 ŁAZISKA GÓRNE, UL. ENERGETYKÓW 5 kierownik / dyrektor jednostki WIOLETTA TOKARZ nr telefonu 32-326-23-40 nr faksu 32-326-23-42

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 Część A dla załogi Program spotkania: SOBOTA 10.00-13.30 zlot załóg na parkingu przy Jasnej Górze sektory D,E,F 14.00 Msza św. i powitanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308

Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Referat Gospodarki Gminnej tel. (032) 225 75 03, (032) 225 75 04 wew. 35, pok. Nr 308 Osoba odpowiedzialna: mgr inż. arch. Marzena Zawartka mgr inż. Ewa Rzepka-Kulik Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault W województwie kujawsko-pomorskim kobiety najczęściej jeżdżą samochodami marek Renault, Volkswagen i Opel wynika z przygotowanego na Dzień

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA

MAŁGORZATA BAGROWSKA-JAGODZIŃSKA Wykonano dnia 02 marca 2010 r. Opracowanie: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Temat: PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU ZABEZPIECZAJĄCEJ TRASĘ VIII BIEGU EUROPEJSKIEGO Zamawiający: MŁODZIEśOWY KLUB SPORTOWY

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo