Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Korekta językowa: M.T. Media Projekt okładki: Urszula Buczkowska Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis treści I Wprowadzenie 7 1 Trzy prawdy 9 2 Definicja milionera 13 3 Dlaczego biedny? 19 II By 21 4 Na czym polega bogactwo? 23 5 Rado ycia 27 6 Talent 31 7 Misja 39 8 Doskona o w godzin 43 9 Czynniki zewn trzne Wiedza Motywacja Autorytet 63

4 6 Biedny milioner III Mie Czym s pieni dze? Sk d si bior pieni dze? Jak wydawa pieni dze? Matematyka, wcale nie wy sza Kredyty Karty kredytowe Niewolnictwo systemowe Jak inwestowa? Niezale no finansowa 115 IV Rzeczywisto Jak dzia a ten wiat Nowe dziesi przykaza Kto rz dzi wiatem? 137 V Do roboty! Zasady bogactwa O nas Sens ycia 159

5 II Być 21

6 Na czym polega bogactwo? Na czym polega bogactwo? 23 4 Na czym polega bogactwo? Innych nie s dz, sam te lec na pieni dze. Jan Izydor Sztaudynger Czym jest bogactwo? Co to jest bogactwo? To jest dopiero trudne pytanie! Wi kszo ludzi zgadza si co do tego, e bogactwo nie polega na posiadaniu pieni dzy, ale raczej na tym, eby y pe ni ycia i by szcz liwym. Je li wzi pod uwag, e 199 osób na 200 nie zalicza si do bogatych (czyli do grupy wed ug naszej definicji milionerów), to nic dziwnego, e wi kszo gardzi bogactwem. Nic dziwnego te, e popularne s powiedzenia w rodzaju pieni dze szcz cia nie daj. To wszystko s bzdury! Oczywi cie, e prawdziwe bogactwo polega na bogactwie duchowym, na osi gni ciach w s u bie Bogu/ Naturze i ludzko ci, ale pogarda dla pieni dzy jest bez sensu i z regu y jest ucieczk przed przyznaniem si do braku umiej tno ci gospodarowania pieni dzmi.

7 24 Biedny milioner Oto typowa wypowied osoby, która jest obecnie w tarapatach finansowych. Czy naprawd s dzisz, e gdybym zna a recept na bycie bogatym, to by abym w takiej sytuacji jak obecnie, kiedy niemal wszystkiego musz (tak, musz!) sobie odmawia? Niestety, nie znam takiej recepty. Mo e jestem fatalistk, ale chyba do robienia pieni dzy trzeba mie wrodzony talent, tak jak do piewania czy malowania. Inna rzecz, e tak naprawd nigdy a tak bardzo nie zale- a o mi na pieni dzach. A mo e w dzieci stwie nauczono mnie (nigdy nam si nie przelewa o), e trzeba obej si tym, co si ma? Mo e recepta le y gdzie w przekonaniach zaobserwowanych lub wpojonych w dzieci stwie? Za komuny raczej nale a o by oczytanym, wykszta conym, a nie bogatym. Zreszt, czy bogactwo jest na pewno kluczem do szcz cia? Je li nie ma si mi o ci, pasji, zdrowia, to same pieni dze co najwy ej u atwiaj ycie. Czym wi c jest bogactwo? Na pewno mo na mówi o mi o ci i innych pi knych rzeczach, które stanowi o bogatym yciu. Ale posiadane w maj tku i w gotówce pieni dze s podstaw bogactwa! Czy warto by bogatym? Maj tek, jaki zgromadzili my (je li by wypracowany uczciwymi metodami), to miara naszego wk adu pracy w dobrobyt na wiecie. Tak, za co te pieni dze przecie dostali my! Kto uzna, e warto nam zap aci, wi c nasze bogactwo to wyraz wdzi czno ci

8 Na czym polega bogactwo? 25 ludzi, którzy skorzystali z naszej pracy. Nasz maj tek tak e dodaje si do maj tków innych ludzi, co razem stanowi ogólnoludzki dobrobyt. Milionerzy odnosz si z szacunkiem do pieni dzy i do maj tków: swoich i innych ludzi. Upieranie si, e bogactwo nie jest kluczem do szcz cia, to ulubiony argument tych 199 na 200 osób, które nie s bogate. Je li nie cenisz bogactwa, to po co czytasz t ksi k? Oczywi cie, e bogactwo jest nam potrzebne do szcz cia! I to wielkie, jak najwi ksze bogactwo. Z ca ym dla niego szacunkiem.

9 Radość życia Radość życia 27 5 Radość życia Czy jeszcze pami tasz, e zosta e stworzony do rado ci?. Phil Bosmans Obowi zek bycia szcz liwym Rado ycia nie przychodzi razem z pieni dzmi, ale odwrotnie. Pieni dze przychodz, kiedy mamy w sobie rado. Joe Vitale w wywiadzie zamieszczonym 20 pa dziernika 2008 w serwisie YouTube (http://www.youtube.com/watch?v= HSyhCh1CSyk) mówi, jak z biedaka sta si bogaty i s awny. Mianowicie zawsze szed za g osem powo ania, robi to, co go pasjonowa o. Warto i za swoim powo aniem i y z rado ci. Koniecznie trzeba to jest wr cz nasz obowi zek w yciu by szcz liwym TERAZ. Je li my sami nie zadbamy o swoje szcz cie i rado w yciu, to nikt za nas tego nie zrobi. Je li nie jeste szcz liwy w yciu, nie masz w sobie rado ci i ogromnej wdzi czno ci do Boga/Natury za to, e yjesz, e jest Ci dane do wiadcza ycia ka dego dnia, e mo esz z pasj robi

10 28 Biedny milioner to, co kochasz, to radz Ci najpierw rozwi za swój podstawowy problem: problem braku rado ci w yciu (który najcz ciej powi zany jest z brakiem samouznania). Rado ci mo na si nauczy Umiej tno cieszenia si nie jest wrodzona, a wychowanie w negatywnym rodowisku mo e bardzo szybko spowodowa wej cie w stan niecieszenia si, zrezygnowania i poczucia beznadziejno ci. Polecam kursy na ten temat, dzi ki którym mo na si do szybko przeprogramowa. Oczywi cie przede wszystkim polecam moje kursy, ale jest na pewno tak e wiele innych dobrych kursów, po których mo na si zupe nie inaczej poczu. Wa ne jest, eby na starcie wycieczki do bogactwa mie odpowiednio pozytywne nastawienie. Nie znaczy to, e jak ju si jest pozytywnym, nie trzeba si niczym martwi ani rozpacza (sam czasem lubi sobie porozpacza ), ale chodzi o to, eby mie poczucie, e zawsze jest jakie rozwi zanie problemu, i przekonanie, e zamiast si martwi, lepiej jest poszuka najlepszego rozwi zania w danej sytuacji. Takie nastawienie nie tylko automatycznie podnosi zadowolenie z ycia, ale kieruje nas na drog osi gania sukcesów, a co za tym idzie: nagród finansowych. Tak, w tym na pewno jest sporo propagandy. Ale wiadomo, e propaganda dzia a! Chodzi o to, eby to by a NASZA w asna propaganda, która prowadzi nas do lepszego i m drzejszego ycia i pomaga realizowa nasze cele.

11 Radość życia 29 Nawyk rado ci Sam jestem sow, lubi si wysypia rano, a pó nym wieczorem mam najwi cej energii. Moja ona jest raczej typem skowronka. Nie wiem, jak ona to robi, ale od samego rana jest radosna, u miechni ta i cieszy si z jakich nawet ca kiem drobnych spraw. To jest fantastyczna sprawa: patrze na ni od rana i zara a si jej rado ci. Je li jeszcze dodam, e codziennie rano przynosi mi do ó ka sok pomara czowy, siada przy mnie i... rozmawiamy, to chyba stanie si jasne, dlaczego (ku zazdro ci osób nie yczliwych) cz sto ciesz si yciem jak szczypiorek na wiosn. B d szcz liwy i zadowolony z ycia, nie przejmuj si tym, e otoczenie mo e si zacz dziwi i pyta, co Ci dolega. Oczywi cie problemy nie rozwi si same, ale o wiele atwiej jest podejmowa wyzwania yciowe z pozytywnym nastawieniem i rado ci ni z ponur min, negatywnymi oczekiwaniami i narzekaniem. Niech rado stanie si Twoim nawykiem.

12

13

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can

Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tytuł oryginału: What's Stopping You?: Why Smart People Don't Always Reach Their Potential and How You Can Tłumaczenie: Anna Kanclerz ISBN: 978-83-246-4451-3 2011 What s Stopping You Ltd. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-246-6588-4 Copyright 2012 by Austin Kleon Illustration copyright 2012

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Stop Talking, Start Doing: A Kick in the Pants in Six Parts

Tytuł oryginału: Stop Talking, Start Doing: A Kick in the Pants in Six Parts Tytuł oryginału: Stop Talking, Start Doing: A Kick in the Pants in Six Parts Tłumaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-4814-6 2012 Sháá Wasmund. All rights reserved. No part of this publication may

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa

Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Struktura działa komunikacyjnych w koncepcji pragmatyki formalnej J. Habermasa Sławomir Sikora Pozna Investigationes Linguisticae, vol. IX,, April 2003 Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO

TY MARKA INNA NIŻ WSZYSTKIE. SZTUKA AUTENTYCZNEGO BRANDINGU OSOBISTEGO IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo