DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY. Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)"

Transkrypt

1 Zarejestrowano:... miejscowość, dnia W Ó J T Gminy Zaklików ul. Zachodnia Zaklików (formularz wypełnić drukowanymi literami) Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Adres zameldowania:... tel. kontaktowy:... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW * zaznaczyć właściwą formę pomocy - stypendium szkolne - zasiłek szkolny DLA UCZNIA/UCZENNICY DO KLASY Potwierdzenie o uczęszczaniu do szkoły (pieczątka szkoły)

2 2. Informacja o członkach rodziny Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy Data urodzenia Miejsce zamieszkania Dochód (wypełnia Urząd) 1 wnioskodawca Dochód łącznie. W przeliczeniu na jedną osobę. Uzasadnienie trudnej sytuacji materialnej: 3. W rodzinie zachodzą następujące okoliczności (proszę wstawić znak X w odpowiednie miejsce) 1 Bezrobocie 2 Niepełnosprawność 3 Wielodzietność (3 i więcej dzieci) 4 Rodzina jest niepełna 5 Wystąpiło zdarzenie losowe Zdarzenie losowe opis :.. SUMA PUNKTÓW (Wypełnia Urząd)

3 4. Ponadto informuję a) otrzymuję wynagrodzenie z tytułu emerytury lub renty TAK* NIE* jeśli TAK odcinek emerytury/renty za sierpień (imię i nazwisko osoby otrzymującej w/w) b) posiadam gospodarstwo rolne (ha przeliczeniowe) TAK* NIE* -ZAŚWIADCZENIE (imię i nazwisko ) c) jestem osobą bezrobotną TAK* NIE* jeśli TAK- to zaświadczenie z Urzędu Pracy, bądź oświadczenie dla osób niezarejestrowanych (imię i nazwisko ) d) prowadzę działalność gospodarczą TAK* NIE* jeśli TAK to proszę o przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok. (imię i nazwisko ) e) otrzymuję świadczenia rodzinne TAK* NIE* - jeśli TAK - ZAŚWIADCZENIE (imię i nazwisko osoby otrzymującej w/w)

4 5. Wnioskuję o udzielenie stypendium w formie*: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium:... (rodzaj zajęć)..., prowadzone przez (nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych, 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 4) świadczenia pieniężnego. 6. Do wniosku załączam*: 1) zaświadczenie o wysokości dochodu poszczególnych członków rodziny za miesiąc sierpień 2012 r. (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek od emerytury lub renty), 2) zaświadczenie o powierzchni w hektarach przeliczeniowych gospodarstwa rolnego, 3) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, alimentacyjnych i innych. 4) inne dokumenty: (podpis wnioskodawcy) *odpowiednie proszę podkreślić

5 O Ś W I A D C Z E N I E* Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dochody moje z pracy dorywczej. (wymienić rodzaj pracy) w miesiącu sierpniu wyniosły... (proszę podać dochód). (miejscowość, dnia) (podpis) O Ś W I A D C Z E N I E* Oświadczam iż w roku 2012 w miesiącu sierpniu nie osiągam dochodów z tytułu wykonywania pracy oraz nie jestem zarejestrowany/a w PUP.. (miejscowość, dnia) (podpis) (podpis osoby przyjmującej oświadczenie) *wybierz właściwe O Ś W I A D C Z E N I E 1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art Kodeksu karnego za fałszowanie zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, że pozostawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 2. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium szkolnego. 3. Nie pobieram/nie pobiera moje dziecko ujęte we wniosku* innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. 4. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Wójta Gminy o zmianie lub ustaniu przyczyn będących podstawa przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki przez ucznia., dnia..r... ( podpis wnioskodawcy).. (podpis współmałżonka)

6 KARTA INFORMACYJNA WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW - STYPENDIUM SZKOLNE ZASIŁEK SZKOLNY POSTAWA PRAWNA: art. 90d ust.1,5,7,9 i art. 90m ust.1, art. 90n ustawy 1 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz z późn. zm.) art.104 i art 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz z późn. zm.) Uchwała Nr XXIII/173/05 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaklików ( Dz. Urzędowy woj. podkarpackiego Nr 69 poz.1042 z dnia 12 maja 2005r.) WYMAGANE DOKUMENTY: Wypełniony wniosek Załączniki do wniosku: 1. Poświadczenie uczęszczania do szkoły 2. Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia 3. Zaświadczenia o dochodach lub świadczeniach wskazanych w załączniku Oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia 4. Dokument potwierdzający przyznanie innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych 5. Dokumenty potwierdzające sytuację osobistą ( np. Wyroki sądowe, orzeczenia o niepełnosprawności itp. ) MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zaklikowie ul. Zachodnia 15, Zaklików pokój nr. 19 OPŁATY: nie dotyczy TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni z zastrzeżeniem przepisu kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje w sprawie stypendiów szkolnych będą realizowane po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa w formie refundacji poniesionych wcześniej wydatków wskazanych we wniosku. PROWADZĄCY SPRAWĘ: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zaklikowie ul. Zachodnia 15, Zaklików pokój nr. 19 telefon (15) Kierownik GZEAS Andrzej Koch pokój nr. 20 ul. Zachodnia 15, Zaklików pokój nr. 20 telefon (15) TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie od decyzji można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary Tarnobrzeg, za pośrednictwem Wójta Gminy Zaklików. POBRANIE WNIOSKU: Strona internetowa Urzędu Gminy Zaklików ( zakładka ogłoszenia ) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zaklikowie ul. Zachodnia 15, Zaklików pokój nr. 19 Zespół Szkół Ogólnokształcących W Zaklikowie ul. Sandomierska 56, Zaklików Zespół Szkół im. Szarych Szeregów w Lipie ul. Szkolna 5, Zaklików Zespół Szkół w Zdziechowicach Zdziechowice Drugie 212, Zaklików Niepubliczny Zespół Szkół w Łysakowie Łysaków 1, Zaklików DODATKOWA INFORMACJA: UWAGI: Stypendium podlega rozliczeniu ( rachunki, faktury- oryginały) Wnioskodawcą może być: pełnoletni uczeń/słuchacz, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza, dyrektor placówki oświatowej, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę; Stypendium socjalne przysługuje uczniom: szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, kolegiów j. obcych, kolegiów służb społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zarówno publicznych jak i niepublicznych nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 roku życia. Dochód netto na 1 osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 351,00 zł.

WNIOSEK DO BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny /

WNIOSEK DO BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny / Data Numer sprawy..., dnia WNIOSEK DO BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny / I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016 Jedlnia-Letnisko, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych dyrektora szkoły pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE Data wpływu (wypełnia SZKOŁA) DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) Nazwisko i Imię wnioskodawcy A. 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko Imię PESEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WNOSZĘ O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO W ZWIĄZKU Z OPIEKĄ NAD: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych PREZYDENT MIASTA KATOWICE Data wpływu/nr wniosku Adres: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 7, 40-03 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu... dnia.. DYREKTOR...... (nazwa szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej - ze względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo