POWIATOWY URZĄD PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

2 2 AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 149). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 457 zm. Dz. U z 2014r. poz. 846). 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia r., str. 1). 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

3 3 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 1.Komisji oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków o środki na podjęcie działalności gospodarczej powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. 2.Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. 3.Bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4.Profilu pomocy I należy przez to rozumieć pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 45, art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 60b, art. 61e pkt 2 oraz art. 66k-66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5.Profilu pomocy II należy przez to rozumieć usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 6.Beneficjencie pomocy - oznacza to osobę fizyczną, której przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowiące pomoc publiczną. 7.Umowie oznacza to umowę o udzielenie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartą pomiędzy Starostą, a bezrobotnym. 8.Wniosku należy przez to rozumieć wniosek o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 9.Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 149)

4 4 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być udzielone osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, jeżeli nie pozostają w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i spełniają łącznie następujące kryteria: - osoba do 29 roku życia tj. do dnia 30 urodzin, - z ustalonym II lub I profilem pomocy ( z I profilem pomocy w uzasadnionych przypadkach), - należąca do kategorii NEET (nie pracuje, nie kształci się w trybie stacjonarnym, nie szkoli się, nie uczestniczyła w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni). Środki mogą być również przyznane osobom niepełnosprawnym i długotrwale bezrobotnym spełniającym powyższe warunki. Środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przepisach wykonawczych do tej ustawy i prawie cywilnym. Środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis, z wyłączeniem środków przyznanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. Środki mogą być przyznane wyłącznie osobom, które zarejestrują i będą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba bezrobotna ubiegająca się o środki na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać łącznie następujące warunki: - być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu i posiadać status osoby bezrobotnej oraz nie pozostawać w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, - w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: a) nie odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62 a ustawy,

5 5 b) nie przerwać z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, c) po skierowaniu podjąć szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w w/w ustawie, - nie otrzymać bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, - nie posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania zakończyć działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, - nie być skazaną za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary( Dz. U. z 2012r. poz. 768, z późn. zm. ), w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków, - spełniać warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str.1), - nie podejmować zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, - zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, - nie złożyć wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, - złożyć wniosek kompletny, prawidłowo sporządzony i czytelnie wypełniony wraz z wymaganymi załącznikami stanowiącymi integralną część wniosku na aktualnym druku Urzędu. Wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej zawiera: - imię i nazwisko, - adres zamieszkania, - numer PESEL, - kwotę wnioskowanego dofinansowania, - rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

6 6 - symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), - kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania, - wskazanie działań podjętych na rzecz planowanej działalności gospodarczej oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wymienione działania, w szczególności: > posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (np. świadectwa szkolne, dyplom uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe), > pozyskania lokalu, > uzyskania niezbędnych pozwoleń, - szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania (wraz uzasadnieniem), przeznaczanych w szczególności na zakup: > środków trwałych, > urządzeń, > maszyn, > materiałów, > towarów, > usług, > materiałów reklamowych, > oraz koszty pozyskania lokalu (kaucję), > pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, - opis planowanego przedsięwzięcia, - proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, - oświadczenia, - podpis bezrobotnego. Ponadto do wniosku należy dołączćy: 1. Oświadczenie o pomocy de minimis - załącznik nr 1 do wniosku, 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 2 do wniosku.

7 7 Formą zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być: weksel z poręczeniem wekslowym (aval) przez dwie osoby fizyczne osiągające dochód z jednego źródła w wysokości co najmniej 1.950,00zł miesięcznie (brutto)-każda, poręczenie przez dwie osoby fizyczne osiągające dochód w wysokości co najmniej 2.150,00zł miesięcznie (brutto)-każda, z jednego źródła gwarancja bankowa, przy czym kwota gwarantowanych przez bank środków przewyższać będzie o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy o środki, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym kwota zablokowanych przez bank środków przewyższać będzie o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowione niniejsze zabezpieczenie wynosić będzie co najmniej 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy o środki. Zabezpieczenie powinno być adekwatne do udzielonej pomocy i dawać rękojmię zwrotu przyznanych środków. Wnioskodawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy dostarczyć oświadczenia poręczycieli o uzyskiwanych dochodach i aktualnych zobowiązaniach finansowych na druku Urzędu (oświadczenie ważne jest przez 1 miesiąc licząc od daty określonej na oświadczeniu). Prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny. Do ustanowienia prawnego zabezpieczenia zwrotu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagana jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy złożona na piśmie w obecności pracownika Urzędu. Zabezpieczenie w formie poręczenia przez dwie osoby fizyczne lub weksla z poręczeniem wekslowym przez dwie osoby fizyczne wymaga dodatkowo akceptacji małżonków poręczycieli, złożonej na drukach poręczenia w obecności pracownika Urzędu. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków ponosi bezrobotny.

8 Poręczycielami nie mogą być: - osoby, które ukończyły 70 lat, 8 - osoby, uzyskujące dochód na podstawie umów na czas określony krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia udzielenia poręczenia, - renciści, jeżeli okres pobierania przez nich renty upływa wcześniej niż 24 miesiące od daty udzielenia poręczenia, - osoby prowadzące działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, - pracownicy zakładu będącego w likwidacji lub objęci zwolnieniami z przyczyn zakładu pracy, pracownicy będący w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która jest w stanie likwidacji lub upadłości, - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, - osoby posiadające zajęcia egzekucyjne, - pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu i ich współmałżonkowie, - współmałżonek Beneficjenta pozostający z nim w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, - współmałżonek osoby wskazanej na poręczyciela pozostający z nim w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, - osoby, które udzieliły poręczenia osobie bezrobotnej lub pracodawcy w stosunku do których umowa nie wygasła oraz ich współmałżonkowie, - osoby, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia /doposażenia stanowiska pracy lub grant na teleprace, w stosunku do których umowa nie wygasła oraz ich współmałżonkowie. Wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie w dwóch etapach: 1) Etap pierwszy weryfikacja formalna, której celem jest ustalenie czy wnioskodawca: spełnia warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, złożył wniosek z zachowaniem procedury określonej w ogłoszeniu o naborze, złożył wniosek na obowiązującym formularzu, wypełnił wszystkie strony wniosku, podpisał wniosek i wymagane załączniki we wskazanych miejscach i wpisał daty, załączył do wniosku wymagane załączniki, potwierdził za zgodność z oryginałem załączone kserokopie dokumentów, wskazał zabezpieczenie zgodne z niniejszym Regulaminem. Dopuszcza się uzupełnienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku braku podpisów, dat oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów.

9 9 W wyżej wskazanych przypadkach, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje jego nieuwzględnieniem (bez oceny merytorycznej). Uzupełniony wniosek podlega ponownej ocenie formalnej. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wnioski o środki podlegają ocenie merytorycznej. 2) Etap drugi ocena merytoryczna dokonywana zgodnie z Kryteriami Oceny Wniosku. Ocena merytoryczna jest dokonywana pod warunkiem pozytywnej weryfikacji formalnej. Nie podlegają ocenie merytorycznej wnioski: - złożone przez osobę nieuprawnioną, - nieuzupełnione w terminie określonym przez Urząd (uzupełnienie dotyczy braku podpisów, dat, potwierdzenia za zgodność z oryginałem), - złożone bez zachowania procedury określonej w ogłoszeniu o naborze, - złożone na nieaktualnym formularzu, - niewypełnione we wszystkich wskazanych miejscach, - niekompletne (niezawierające wszystkich wymaganych załączników), - w których wskazane zabezpieczenie jest niezgodne z niniejszym Regulaminem. Decyzja w sprawie udzielenia środków podejmowana jest w oparciu o opinię Komisji. Komisja przy opiniowaniu wniosków stosuje obowiązujące kryteria oceny. Kryteria są jawne i upowszechnione w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch członków Komisji wybranych losowo, a końcowa ocena wniosku stanowi średnią arytmetyczną dokonanych ocen. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku odwołanie nie przysługuje. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dotację wnioskodawca powiadamiany jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do jego oceny. W przypadku naboru zamkniętego, bieg w/w terminu rozpoczyna się od daty zakończenia naboru. Udzielanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej. Wypłata przyznanych środków dokonywana jest wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta.

10 10 Nie udziela się środków na: - nabycie samochodu, samochodu specjalnego, przyczepy, lawety i autolawety, za wyjątkiem samochodu osobowego nabywanego na podjęcie działalności w zakresie krajowego transportu osób taksówką, - opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, koncesje i bieżące koszty utrzymania lokalu; opłaty eksploatacyjne (czynsz, woda, prąd, telefon, dzierżawa itp.), - pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy, - koszty szkolenia, - wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, - leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, - udziały (wkłady) we wszystkich typach spółek, - nabycie nieruchomości, - zakup odzieży przeznaczonej do użytku własnego wnioskodawcy (za wyjątkiem ubrań roboczych), - zakup kasy fiskalnej, - wydatki na promocję i reklamę powyżej 10% maksymalnej wysokości dotacji, o którą można sie ubiegać, - koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej powyżej 10% maksymalnej wysokości dotacji, o którą można się ubiegać, - wydatki na aktywa obrotowe powyżej 50% maksymalnej wysokości dotacji, o którą można się ubiegać, - wydatki na materiały przeznaczone na remont oraz koszty adaptacji lokalu powyżej 20% maksymalnej wysokości dotacji, o którą można się ubiegać, - uruchomienie działalności gospodarczej w formie innej niż działalność jednoosobowa, - koszt kaucji za lokal użytkowy powyżej 2 tysięcy złotych, - uruchomienie działalności sezonowej, - handel akwizycyjny, - handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny), - działalność związaną z wynajmem sprzętu, - przejęcie działalności od innego podmiotu tj. odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie tego samego rodzaju działalności w tym samym miejscu. Rozliczenie udzielonych środków: Beneficjent przedkłada rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych środków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, w rozbiciu na poszczególne towary i usługi ujęte w załączonej do wniosku szczegółowej specyfikacji, Rozliczenie kosztów oraz wydatkowanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dokumentowane jest na podstawie rachunków i faktur z uregulowanym terminem płatności.

11 11 Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty tj. dokonanie przelewu z własnego rachunku bankowego, płatność własną kartą płatniczą, zapłata gotówką. Nie uwzględnia się do rozliczenia kosztów poniesionych w oparciu o umowy o dzieło i umowy zlecenie zawarte z podmiotami nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz umowy leasingu. Rozliczenie kosztów zakupu w oparciu o umowę sprzedaży może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Prośbę o rozliczenie wnioskowanych środków w oparciu o umowę sprzedaży należy załączyć do wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej wraz: - ze szczegółowym opisem planowanego zakupu z wyszczególnieniem: oznaczenia nazwy, typu, roku produkcji, serii, numeru fabrycznego producenta, - z oświadczeniem sprzedawcy o pochodzeniu sprzętu oraz potwierdzeniem, że w ciągu ostatnich 7 lat nie został on nabyty z wykorzystaniem dotacji krajowej lub wspólnotowej. Do rozliczenia środków w oparciu o umowę sprzedaży może być dopuszczony zakup o wartości powyżej 1 tysiąca złotych. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dołączyć kserokopię PIT-u PCC-3 potwierdzonego przez Urząd Skarbowy oraz dowodu zapłaconego podatku od czynności cywilno-prawnych. Udzielone środki nie mogą być wykorzystane w ramach umowy sprzedaży zawartej ze współmałżonkiem oraz zakupu dokonanego od współmałżonka prowadzącego działalność gospodarczą. W przypadku zakupów zagranicznych Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające ich dokonanie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty związane z tłumaczeniem ponosi beneficjent ze środków własnych. Koszty zakupu poniesione w walucie obcej przelicza się na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu dokonania zapłaty. Beneficjent zobowiązany jest dokonywać zakupów w ramach otrzymanych środków zgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków. Zmiany w specyfikacji w wysokości przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku wymagają wcześniejszej akceptacji Dyrektora PUP Sosnowiec. Udzielone środki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od doręczenia wezwania Urzędu, jeżeli bezrobotny: - nie przedstawi do rozliczenia rachunków, faktur i nie rozliczy otrzymanych środków w terminie wyznaczonym umową, - otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

12 12 - będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego), okres prowadzenia działalności gospodarczej ustala się w oparciu o: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, - podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, - złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, - naruszył inne warunki umowy. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: - nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez beneficjenta deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, - 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz beneficjenta w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. Uwaga: Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania środków. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach. Sosnowiec, 10 kwiecień 2015r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Własna firma. Jak uzyskać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej? CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KWIECIEŃ 2010

Własna firma. Jak uzyskać dotację na założenie własnej działalności gospodarczej? CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KWIECIEŃ 2010 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KWIECIEŃ 2010 4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Własna firma Jak uzyskać dotację na założenie własnej działalności

Bardziej szczegółowo