Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego."

Transkrypt

1 Dostęp do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: Rzeszów: OPTeam S.A Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3

2 SPIS TREŚCI INFORMACJA O NOWYCH ELEMENTACH INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO... 3 ZMIANA HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO... 4 LOGOWANIE DO KIOSKU INFORMACYJNEGO... 8 LOGOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU BCW LOGOWANIE DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. W SYSTEMIE WINDOWS XP II. W SYSTEMIE WINDOWS VISTA RESETOWANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO Strona 2 z 20

3 INFORMACJA O NOWYCH ELEMENTACH INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO W ramach realizacji projektu rozbudowy Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (dalej SELS) w Uniwersytecie Rzeszowskiem oddano do dyspozycji pracowników następujące nowe elementy infrastruktury informatycznej: 1. sieć kiosków informacyjnych; 2. system tworzenia i publikacji komunikatów; 3. bezprzewodową sieć Wi-Fi. Od listopada 2009 roku dostępny będzie równieŝ kolejny moduł SELS System Bezobsługowych Centrów Wydruków pozwalający na realizację wydruków, kserokopii i skanów dowolnych dokumentów. Aby móc rozpocząć korzystanie z wyŝej określonych funkcji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta interaktywnego powiązanego z kontem domenowym. Konta pracownicze tworzone są automatycznie, natomiast proces aktywacji konta przeprowadzany jest przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Pracownicy nie posiadający zaktywowanego konta nie będą mogli korzystać z Ŝadnej z wyŝej wymienionych usług. LOGIN UśYTKOWNIKA W sieci komputerowej kaŝdy uŝytkownik jest rozpoznawany za pomocą unikatowego identyfikatora, zwanego LOGINEM. W infrastrukturze informatycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego loginy do kont pracowników mają postać Axxxxxx, gdzie A jest pierwszą literą imienia uŝytkownika a xxxxxx jest nazwiskiem uŝytkownika pisanym bez polskich liter. UWAGA! W wypadku nazwisk dwuczłonowych do konstrukcji loginu brany jest WYŁĄCZNIE pierwszy człon nazwiska. W wypadku powtarzających się nazwisk i imion (lub pierwszych liter imion) konstrukcja loginu wygląda następująco: dla pierwszej osoby login ma postać Axxxxxx, dla drugiej ABxxxxxx, gdzie AB to dwie pierwsze litery imienia, dla trzeciej odpowiednio ABCxxxxxx gdzie ABC to trzy pierwsze litery imienia, dla czwartej ABCDxxxxxx, itd., a xxxxxx to oczywiście nazwisko pisane bez polskich liter. Podczas procesu aktywacji konta pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji poinformują uŝytkownika o przydzielonym mu loginie. Przykłady: 1. Przykładowy login dla nazwiska jednoczłonowego, niepowtarzającego się: pracownik Jan Kowalski ma login jkowalski. 2. Przykładowy login dla nazwiska wielo-członowego, niepowtarzającego się: pracownik Jan Nowak-Kowalski ma login jnowak. 3. Przykładowe loginy dla pracowników o powtarzających się nazwiskach: pracownik Jan Kowalski ma login jkowalski; pracownik Janusz Kowalski ma login jakowalski; pracownik Jan Kowalski-Nowak ma login jankowalski. Strona 3 z 20

4 HASŁO Hasło jest elementem niezbędnym do uwierzytelnienia uŝytkownika w zasobach informatycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjalnym hasłem uŝytkownika ustanowionym dla konta domenowego jest numer PESEL pracownika. Hasło to moŝna zmienić na inne w kiosku informacyjnym lub poprzez stronę internetową serwisu BCW. Procedura zmiany hasła została opisana w następnym rozdziale. ZMIANA HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO UŜytkownik w kaŝdej chwili moŝe zmienić hasło do swojego konta interaktywnego. Operację tę moŝna przeprowadzić w kiosku informacyjnym (rysunek 1) lub poprzez stronę internetową serwisu BCW. Rysunek 1. Kiosk informacyjny UWAGA! Proces zmiany hasła do konta interaktywnego powoduje zmianę hasła do następujących usług: - kiosków informacyjnych; - konta internetowego w systemie Tworzenia i Publikacji Komunikatów oraz Bezobsługowych Centrów Wydruków; - konta domenowego utworzonego wraz z kontem interaktywnym; - sieci bezprzewodowej udostępnionej pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego. UWAGA! Nowe hasło musi spełniać następujące kryteria: - musi posiadać, co najmniej 7 znaków; - musi zawierać, co najmniej jeden znak nie alfanumeryczny #, $, %, ^, &, itp.). Cechy dobrego hasła: - powinno być mieszanką małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych; Strona 4 z 20

5 - powinno liczyć, co najmniej 7 znaków; - mimo długości powinno być łatwe do zapamiętania; - nie zawiera informacji osobistych (imion, nazwisk, numerów pesel, domu, itd., itp.); - nie jest nigdzie zapisane; - nie ma podejrzeń, Ŝe mogło zostać podglądnięte podczas wpisywania; - nie znajduje się w Ŝadnym słowniku ani nie jest prostym wzorem (np. qwertyuiop). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowej pomocy w tym względzie prosimy o zapoznanie się z poradnikami konstruowania bezpiecznych haseł dostępnymi np. tutaj: Zmiana hasła w kiosku informacyjnym Aby przeprowadzić proces zmiany hasła naleŝy zalogować się do serwisu kiosku informacyjnego przy pomocy klawiatury (vide odpowiedni rozdział). Po wyświetleniu strony głównej systemu obsługi kiosku naleŝy wcisnąć przycisk MOJE DANE znajdujący się w górnym menu strony głównej a następnie po wyświetleniu kolejnej strony (rysunek 2) przycisk ZMIANA HASŁA znajdujący się w menu po lewej stronie ekranu, co spowoduje otwarcie strony jak na rysunku 3. Rysunek 2. Strona serwisu Moje dane Strona 5 z 20

6 Rysunek 3. Strona serwisu Zmiana hasła Po wyświetleniu okienka w polu Hasło naleŝy wpisać dotychczas uŝywane hasło, natomiast w polu Nowe hasło oraz Potwierdzenie hasła naleŝy wpisać nowe hasło. Aby zatwierdzić zmianę naleŝy wcisnąć przycisk ZMIEŃ HASŁO. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie system wyświetli komunikat jak na rysunku 4, w przeciwnym wypadku wyświetli komunikat jak na rysunku 5. Jeśli natomiast uŝytkownik podczas wpisywania nowego hasła popełni błąd lub nowe hasło nie będzie spełniało odpowiednich wymagań system wyświetli stosowny komunikat ostrzegający (rysunek 6). Rysunek 4. Strona serwisu Zmiana hasła Strona 6 z 20

7 Rysunek 5. Błąd zmiany hasła Rysunek 6. Strona serwisu błędne hasło Zmiana hasła poprzez stronę internetową serwisu BCW Aby przeprowadzić proces zmiany hasła naleŝy zalogować się do serwisu BCW dostępnego pod adresem Po wyświetleniu strony głównej serwisu naleŝy w okienku logowania wpisać swój login i hasło a następnie wcisnąć przycisk ZALOGUJ (rysunek 7.). Strona 7 z 20

8 Rysunek 7. Logowanie do serwisu BCW Następnie, po wyświetleniu się strony głównej serwisu, naleŝy wcisnąć znajdujący się w górnym menu przycisk MOJE DANE a następnie po ukazaniu się zawartości kolejnej strony, znajdujący się po lewej stronie przycisk ZMIANA HASŁA, co spowoduje otwarcie okienka jak na rysunku 8. Rysunek 8. Zmiana hasła W okienku w polu Hasło naleŝy wpisać dotychczas uŝywane hasło, natomiast w polu Nowe hasło oraz Potwierdzenie hasła naleŝy wpisać nowe hasło. Aby zatwierdzić zmianę naleŝy wcisnąć przycisk ZMIEŃ HASŁO. Wciśnięcie przycisku ANULUJ spowoduje przerwanie operacji zmiany hasła. LOGOWANIE DO KIOSKU INFORMACYJNEGO Na rysunku 1 pokazany jest kiosk informacyjny. Urządzenia te zainstalowane są w większości budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego. UWAGA! KaŜdy z kiosków informacyjnych wyposaŝony jest w metalową klawiaturę z trackball em jako urządzeniem wskazującym oraz ekran dotykowy. Dzięki temu operowanie kioskiem informacyjnym moŝe odbywać się na dwa sposoby: poprzez uŝywanie klawiatury i trackball a lub wykorzystanie ekranu dotykowego i klawiatury ekranowej. Strona 8 z 20

9 Na rysunku 9 pokazane jest okno główne kiosku informacyjnego. Rysunek 9. Okno główne kiosku informacyjnego Aby rozpocząć proces logowania do kiosku naleŝy wybrać opcję 2 ZALOGUJ NA WSKAZANE KONTO. Po wciśnięciu przycisku 2 zostanie wyświetlone okienko, jak na rysunku 10. Rysunek 10. Okno logowania do kiosku informacyjnego Aby zalogować się naleŝy w odpowiednie pola wpisać swój login i hasło i wcisnąć przycisk ZALOGUJ. Jeśli weryfikacja uprawnień uŝytkownika przebiegnie pomyślnie uzyska on dostęp do systemu obsługi kiosku. Strona 9 z 20

10 LOGOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ SERWISU BCW Aby zalogować się do strony internetowej serwisu BCW naleŝy wejść na stronę główną serwisu BCW Po wyświetleniu strony startowej systemu BCW naleŝy w odpowiednie pola okienka logowania wpisać login i hasło uŝytkownika i wcisnąć przycisk ZALOGUJ (vide rysunek 11). Rysunek 11. Okienko logowania do serwisu BCW Po pomyślnym logowaniu uŝytkownik zostanie przekierowany na stronę główną serwisu BCW, która jest pokazana na rysunku 12. Rysunek 12. BCW strona główna serwisu Strona 10 z 20

11 LOGOWANIE DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. W systemie Windows XP W celu pierwszego zalogowania się do sieci bezprzewodowej naleŝy: Wyświetlić dostępne sieci (rysunek 13.) Zaznaczyć sieć Pracownicy i kliknąć przycisk POŁĄCZ Rysunek 13. Dostępne sieci Z racji tego, Ŝe komputer uŝytkownika nie ma jeszcze skonfigurowanych odpowiednich parametrów, nie będzie on w stanie nawiązać połączenia (rysunek 14.): Strona 11 z 20

12 Rysunek 14. Łączenie Kiedy wyświetlony zostanie napis Sprawdzanie toŝsamości naleŝy z opcji widocznych w menu po lewej stronie okna wybrać ZMIEŃ USTAWIENIA ZAAWANSOWANE. Wyświetlone zostanie wówczas okno właściwości sieci jak na rysunku 15, w którym naleŝy wybrać zakładkę SIECI BEZPRZEWODOWE, a następnie zaznaczyć właściwą sieć (Pracownicy) i wcisnąć przycisk WŁAŚCIWOŚCI znajdujący się poniŝej listy dostępnych sieci. Rysunek 15. Okno właściwości sieci Następnie, po otwarciu kolejnego okienka (rysunek 16.) naleŝy w zakładce UWIERZYTELNIANIE dokonać wyboru typu protokołu, wybierając Chroniony protokół EAP (PEAP) po czym odznaczyć opcję Uwierzytelniaj jako komputer, gdy informacje o komputerze są dostępne i nacisnąć przycisk WŁAŚCIWOŚCI znajdujący się poniŝej okna wyboru typu protokołu. Strona 12 z 20

13 Rysunek 16. Właściwości uwierzytelniania Po otwarciu okienka Właściwości chronionego protokołu EAP (rysunek 17.) naleŝy odznaczyć opcję Weryfikuj certyfikat serwera a następnie wcisnąć przycisk KONFIGURUJ. Rysunek 17. Właściwości protokołu uwierzytelniającego Spowoduje to otwarcie okienka właściwości protokołu EAP MSCHAPv2 (rysunek 18.), w którym naleŝy zaznaczyć widoczną opcję Automatycznie uŝyj nazwy logowania i hasła (oraz domeny, jeŝeli istnieje) systemu Windows po czym wcisnąć przycisk OK. Strona 13 z 20

14 Rysunek 18. Właściwości protokołu EAP MSCHAPv2 Następnie naleŝy wciskać przycisk OK we wszystkich wcześniej otwartych oknach. Tak skonfigurowany komputer będzie próbował ponownie się uwierzytelnić. W momencie, gdy na dole pojawi się dymek z komunikatem naleŝy go kliknąć. Pojawi się wówczas okno logowania jak na rysunku 19, w którym naleŝy podać swoją nazwę uŝytkownika w Active Directory (login) oraz hasło. Rysunek 19. Okno logowania Po pomyślnym uwierzytelnieniu przetwarzane są odpowiednie zasady sieciowe i uŝytkownik, po pomyślnym zakończeniu pobierania adresu sieciowego, zostanie dopuszczony do sieci. Strona 14 z 20

15 II. W systemie Windows Vista W celu pierwszego zalogowania się do sieci bezprzewodowej naleŝy: Wejść do Panelu Sterowanie, wybrać Centrum Sieci i udostępniania, i później wybrać Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi (rysunek 20.) Rysunek 20. Wybór Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi Po wybraniu Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi przystępujemy do dodania nowej sieci, wybierając Dodaj (rysunek 21.) i następnie w nowym oknie wybrania Ręcznie utwórz profil sieciowy (rysunek 22.) Rysunek 21. Okno Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi Strona 15 z 20

16 Rysunek 22. Okno W jaki sposób chcesz dodać sieć Wpisujemy w nazwa sieci dowolną nazwę, wybieramy w opcji Typ zabezpieczeń WPA- Enterprise oraz w Typ szyfrowania AES (rysunek 23.) i klikamy na przycisk Dalej Rysunek 23. Ręczna konfiguracja połączenia Następnie odszukujemy sieć Pracownicy i klikamy na nią myszką prawym klawiszem i wybieramy Właściwości (rysunek 24.) Strona 16 z 20

17 Rysunek 24. Dalszy etap konfiguracji sieci Sprawdzamy Właściwości sieci bezprzewodowej i klikamy przy metodzie uwierzytelnienia sieci przy zaznaczonej opcji Microsoft Chroniony protokół EAP na Ustawienia (rysunek 25.) i następnie odznaczamy opcję Weryfikuj certyfikat serwera i przy metodzie uwierzytelnienia Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2) klikamy na Konfiguruj (rysunek 26. ) i w kolejnym oknie odznaczamy opcję Automatycznie uŝyj mojej nazwy logowania i hasła (rysunek 27.) Rysunek 25. Okno Właściwości sieci bezprzewodowej Rysunek 26. Okno Właściwości chronionego protokołu EAP Strona 17 z 20

18 Rysunek 27. Właściwości protokołu EAP-MSCHAP v2 Następnie naleŝy wciskać przycisk OK we wszystkich wcześniej otwartych oknach. Po zamknięciu tych okien na dole moŝe pojawić się dymek z komunikatem naleŝy go kliknąć (rysunek 28.), wówczas pojawi się okno logowania jak na rysunku 31, w którym naleŝy podać swoją nazwę uŝytkownika w Active Directory (login) oraz hasło. Rysunek 28.Dymek z komunikatem JeŜeli dymek z komunikatem się nie pojawił naleŝy wybrać przycisk Połącz tak jak na rysunku 29 Rysunek 29. Połączenie z siecią Pracownicy W nowym oknie naleŝy wybrać Wprowadź/wybierz dodatkowe informacje logowania (rysunek 30.) i kolejnym oknie naleŝy podać swoją nazwę uŝytkownika w Active Directory (login) oraz hasło (rysunek 31.).

19 Rysunek 30. Okno Połącz z siecią Rysunek 31. Okno Wprowadzanie poświadczeń Strona 19 z 20

20 RESETOWANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA DO KONTA INTERAKTYWNEGO Samodzielne, wykonywane przez pracowników, resetowanie zapomnianego hasła do konta interaktywnego nie jest moŝliwe. Aby uzyskać nowe hasło do konta interaktywnego naleŝy zgłosić się do specjalisty z Uniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kontakt: Tel Strona 20 z 20

Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dostępu do infrastruktury informatycznej. Instrukcja dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.4.0 Rzeszów: 28.09.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 Strona 2 z 33 SPIS

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7 wersja 2

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7 wersja 2 Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7 wersja 2 Krok 1: Uruchom Panel sterowania i znajdź lokalizację apletu Centrum sieci i udostępniania. Krok 2: Uruchom aplet Centrum sieci

Bardziej szczegółowo

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG

Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG Podłączanie się do sieci eduroam w systemie Windows Vista/Windows 7/ 8 Dla studentów AMG Uwaga zanim rozpoczniesz musisz wcześniej zainstalować certyfikat cacert.der! Krok 1: Uruchom Panel sterowania i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista

Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista Instrukcja do konfiguracji sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla systemu Windows Vista W celu podłączenia się do sieci WiFi ALK przeznaczonej dla studentów lub wykładowców w systemie Windows Vista

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku

Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Wzór nr 4.6 Instrukcja uŝytkowania systemu bankowości internetowej dla klientów indywidualnych w BSZK w Kraśniku Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pracy rejestratora w sieci

Konfiguracja pracy rejestratora w sieci 1 of 25 2013-02-12 09:32 Konfiguracja pracy rejestratora w sieci Konfiguracji przeznaczona dla rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Router naleŝy uŝytkować tylko i wyłącznie z dołączonym do zestawu zasilaczem. UŜycie innych zasilaczy moŝe spowodować uszkodzenia routera.

UWAGA! Router naleŝy uŝytkować tylko i wyłącznie z dołączonym do zestawu zasilaczem. UŜycie innych zasilaczy moŝe spowodować uszkodzenia routera. Router WLAN 300 Mbps 62743 Router naleŝy uŝytkować tylko i wyłącznie z dołączonym do zestawu zasilaczem. UŜycie innych zasilaczy moŝe spowodować uszkodzenia routera. 1. Podłączenia Routera WLAN 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo