Najbardziej rozpowszechnionym na Êwiecie typem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najbardziej rozpowszechnionym na Êwiecie typem"

Transkrypt

1 Analiza instalacji absorpcyjnych stosowanych do glikolowego osuszania gazu ziemnego Cezary Pokrzywniak, Pawe Âcis owski pod kierunkiem dr. hab. in. Stanis awa Nagy, prof. AGH Gaz ziemny w z o u jest w sta ym kontakcie z wodà, dlatego w warunkach z o owych jest on nasycony parà wodnà. W Polsce, w zale noêci od g bokoêci z o a, ciênienie gazu wynosi od 35 do 6 barów, a temperatura od 12 do 14ºC. W procesie eksploatacji gazu ze z o a nast puje spadek ciênienia, któremu towarzyszy spadek temperatury, co powoduje wytràcanie si wody. Woda w gazie mo e tworzyç hydraty i korki wodne oraz powodowaç korozj i erozj materia ów zjawiska te w bardzo niekorzystny sposób wp ywajà na rurociàgi oraz urzàdzenia i instalacje s u àce do eksploatacji i przesy u gazu. Najbardziej rozpowszechnionym na Êwiecie typem instalacji do osuszania gazu ziemnego jest metoda absorpcyjna wykorzystujàca glikole. Rzadziej stosuje si adsorpcj na bazie tlenku glinu, elu silikonowego, chlorku wapnia i inne. Glikole, w odró nieniu od sta ych dysykantów, majà dobre w asnoêci higroskopijne przy relatywnie niskich kosztach eksploatacji. W instalacjach osuszania najcz Êciej wykorzystuje si glikol etylenowy (EG), glikol dietylenowy (DEG), glikol trietylenowy (TEG), glikol tetraetylenowy (TREG), glicerol oraz glikol propylenowy. Instalacje te zwykle oparte sà na kolumnowej lub wtryskowej technologii osuszania. W Polsce do po owy lat 9. w wi kszoêci przypadków technologia osuszania gazu wykorzystywa a metod wtryskowà. Glikol wtryskiwano zwykle bezpoêrednio do rurociàgu z przep ywajàcym gazem. W Polsce ta technologia stosowana by a mi dzy innymi w kopalniach gazu ziemnego w uchlowie, Za czu, Paproci, ie, Aleksandrówce, Grochowicach i Niechlowie. Instalacja osuszania wtryskowego ma stosunkowo prostà konstrukcj oraz charakteryzuje si niskimi kosztami budowy i eksploatacji. Glikol wtryskiwany jest do poziomego rurociàgu, gdzie poch ania wod znajdujàcà si w gazie, a nast pnie bogaty w wod glikol separowany jest na specjalnych separatorach. Niestety, metoda ta cechuje si wysokim wskaênikiem strat glikolu oraz niskà temperaturà uzyskiwanego punktu rosy wody. Wady te spowodowane sà du- ymi trudnoêciami z uzyskaniem stabilnego i skutecznego rozpylenia glikolu w rurociàgu. Technologia ta nie pozwala na otrzymanie odpowiednio du ej powierzchni kontaktu gaz glikol. Dodatkowymi problemami w jej poprawnym funkcjonowaniu sà: przytykanie i szlifowanie dysz, jak równie du e pr dkoêci przep ywajàcego gazu powodujàce Êcinanie i zbijanie rozpylanego glikolu w jeden strumieƒ oraz kierowanie go na Êcianki kolektora (w metodzie wtryskowej zaleca si, aby pr dkoêç nie przekracza a 1,5 m/s). Wszystkie te czynniki wp yn y na decyzj o przejêciu na osuszanie kolumnowe. W technologii osuszania kolumnowego glikol wtryskiwany (podawany) jest w górnà sekcj pionowej kolumny, natomiast gaz kierowany jest do jej dolnej sekcji. Glikol grawitacyjnie sp ywa przez pó ki/wype nienie w dó, a gaz przeciwpràdowo do glikolu przep ywa do góry. Sp ywajàcy glikol, dzi ki wymuszonemu kontaktowi na pó kach/wype nieniach, poch ania wod z gazu na bardzo du ej powierzchni kontaktu. Bogaty w wod glikol gromadzi si na dole kolumny lub na p ycie przelewowej w kolumnie, skàd jest kierowany do uk adu regeneracji. Natomiast gaz z minimalnà zawartoêcià wody opuszcza instalacje na szczycie kolumny. Zastosowanie przeciwpràdowego przep ywu oraz du a powierzchnia kontaktu gaz glikol zapewnia dy- Fot. 1. Instalacja wtryskowa. Podziemny Magazyn Gazu Inchukalnsk, otwa 3 2/28

2 namicznà zmian warunków równowagi pomi dzy gazem, wodà i glikolem. Stopniowo pozbawiany wody gaz styka si na swojej drodze z glikolem o coraz wi kszej koncentracji. Na poczàtku wprowadzania tej metody na rynek, kolumny absorpcyjne wyposa ane by y wy àcznie w ró nego typu pó ki przelewowe. Obecnie w kolumnach absorpcyjnych wykorzystywanych w instalacjach glikolowych najcz Êciej stosuje si wype nienie strukturalne, które w porównaniu z kolumnà pó kowà charakteryzuje si znacznie lepszà efektywnoêcià kontaktu glikolu z gazem (powierzchnia kontaktu), co pozwala na zmniejszenie Êrednicy kolumny absorpcyjnej (kontaktora). Znacznie mniej popularne jest wype nienie zasypowe. Niemniej jednak wcià pojawiajà si nowe rozwiàzania, tak wype nieƒ pó kowych (pó ki typu High Performance firmy Sulzer majà o 8% wi kszà przepustowoêç i o 5% wy szà efektywnoêç ni pó ki konwencjonalne), jak i wype nieƒ pakietowych (wype nienie typu Mellapak Plus firmy Schemat 2. Pó ki typu High Performance firmy Sulzer Schemat 1. Kolumna absorpcyjna z wype nieniem strukturalnym Fot. 2. Wype nienie typu Mellapak Plus firmy Sulzer 2/28 31

3 Schemat 3. Zasada dzia ania pó ek typu Swirltube firmy Shell uchlów, i po przebudowie z wtryskowej na kolumnowà zmniejszy si od 5 do 45%. Typowa instalacja wtryskowa pozwala na osiàgni cie punktu rosy wody w osuszonym gazie do 8 C. Natomiast rozwiàzanie zastosowane w instalacji kolumnowej, wyposa onej w konwencjonalne wype nienie strukturalne, pozwala na osiàgniecie punktu rosy wody w przedziale od 12 C do 28 C. Wykresy 5.i6. przedstawiajà porównanie uzyskiwanego punktu rosy wody dla instalacji wtryskowej oraz kolumnowej. Dla instalacji na uchlów, i Ra- Wykres 1. Straty glikolu dla instalacji wtryskowej [kg/rok] Sulzer ma o 2-45% wi kszà przepustowoêç ni pakietowe wype nienie konwencjonalne). Jednym z nowych rozwiàzaƒ stosowanych w kolumnach absorpcyjnych sà pó ki typu Swirltube opracowane przez firm Shell, które pozwalajà na zwi kszenie przepustowoêci do 5% oraz efektywnoêci do 9% w porównaniu z pó kami konwencjonalnymi uchlów Porównanie i n s t a l a c j i w t r y s k o w y c h i k o l u m n o w y c h Poprawnie zaprojektowana instalacja osuszania glikolowego powinna do minimum ograniczyç straty glikolu. Na wykresach 1 6 przedstawione jest porównanie wielkoêci strat glikolu dla instalacji wtryskowych i kolumnowych. W trzech przypadkach: uchlów, i, z przedstawionych danych wynika, e po zmianie instalacji wtryskowej na kolumnowà straty glikolu zmniejszy y si od 6 do 45%. W zale noêci od zawartoêci wody w gazie, st enia glikolu, sk adu gazu oraz ciênienia i temperatury wartoêç dozowanego glikolu do instalacji powinna byç ró na dla ró nych uk adów osuszania. Na wykresach 3. i 4. przedstawione jest porównanie zu ycia glikolu dla instalacji wtryskowej oraz kolumnowej. Na podstawie tych danych mo na stwierdziç, e wskaênik zu- ycia glikolu dla instalacji osuszania w kopalniach Wykres 2. Straty glikolu dla instalacji kolumnowej [kg/rok] * * 32 2/28

4 Wykres 3. Âredni wskaênik zu ycia glikolu dla instalacji wtryskowej [kg/mln Nm 3 ] Wykres 4. Âredni wskaênik zu ycia glikolu dla instalacji kolumnowej [kg/mln Nm 3 ] uch ów * * dlin po wymianie instalacji wtryskowej na kolumnowà punkt rosy wody zwi kszy si od 2,5 do 2,9 razy. Podsumowanie Instalacje wtryskowe, z uwagi na swojà ma à efektywnoêç oraz du e straty glikolu, nie sà obecnie stosowane do osuszania gazu ziemnego. Mimo niewàtpliwej zalety, jakà jest niski koszt inwestycyjny, pracujàce instalacje poddawane sà modernizacji, a nowobudowane majà wy àcznie uk ady kolumnowe. Poprawnie Wykres 5. Ârednia temperatura punktu rosy wody dla instalacji wtryskowej [ C] dobrana instalacja kolumnowa powinna byç wyposa- ona w wysokosprawny filtr koalescencyjny (np. firmy Pall schemat 4.) przed kolumnà absorpcyjnà (zabezpieczajàcy instalacj przed przedostaniem si wody do instalacji) oraz w wysokosprawny filtr koalescencyjny za kolumnà absorpcyjnà (zabezpieczajàcy instalacj przed stratami glikolu). Znaczne ró nice w stratach Wykres 6. Ârednia temperatura punktu rosy wody dla instalacji kolumnowej [ C] uch ów 25 * * 2/28 33

5 glikolu w poszczególnych kopalniach (przedstawione na wykresie 1. i 2.) wynikajà g ównie z jakoêci zastosowanej separacji za instalacjà osuszania (modernizacji poddawane by y wy àcznie kolumny absorpcyjne bez filtrów przed i za kolumnà). Pracujàce w kopalni Schemat 4. Filtr koalescencyjny wyposa ony w elementy filtracyjne firmy Pall Wymagania stawiane przez Polskà Norm PN-C :22 Gaz ziemny. JakoÊç gazu w sieci przesy owej dla temperatury punktu rosy wody przy ciênieniu 5,5 MPa w okresie od 1 kwietnia do 3 wrzeênia wynoszà 3,7 C, dla temperatury punktu rosy wody przy ciênieniu 5,5 MPa w okresie od 1 paêdziernika do 31 marca wynoszà 5, C. W celu ich spe nienia nale y usunàç z gazu znajdujàcà si w nim wod. filtry koalescencyjne firmy Pall pozwalajà ograniczyç straty glikolu praktycznie do minimum, a uk ad regeneracji glikolu wykorzystujàcy gaz stripingowy umo liwia uzyskanie temperatury punktu rosy poni ej 3 C. Koszty budowy takiej instalacji sà kilkukrotnie wy sze ni instalacji wtryskowej, otrzymujemy jednak za to instalacj technologicznà spe niajàcà wymagania wi kszoêci norm Êwiatowych w pe nym zakresie uzyskania punktu rosy wody w osuszonym gazie przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji, co przy za o eniach ywotnoêci takich uk adów (2 25 lat) przek ada si na wymierne korzyêci finansowe. Cezary Pokrzywniak Pawe Âcis owski pod kierunkiem dr. hab. in. Stanis awa Nagy, prof. AGH Zdj cia: PBG S.A. PBG S.A. ul. Skórzewska 35 Wysogotowo k/ Poznania Przeêmierowo, Polska Literatura Cezary Pokrzywniak: Glikolowe instalacje osuszania gazu ziemnego w instalacjach przemys owych, Pierwsza Mi dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Poznaniu Nowe technologie u ytkowania gazu ziemnego w instalacjach przemys owych i domowych, Poznaƒ, Politechnika Poznaƒska, wrzeênia 26. Cezary Pokrzywniak: Analiza rozwiàzaƒ technicznych i efektywnoêci stosowanych procesów glikolowego osuszania gazu ziemnego, Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Tom 24, Zeszyt 1, 27, ss Cezary Pokrzywniak: Porównanie rozwiàzaƒ technicznych typowego procesu glikolowego osuszania gazu ziemnego i procesu z zastosowaniem gazu stripingowego w aspekcie finansowym oraz uzyskanej efektywnoêci, Nowoczesne Technologie w PrzemyÊle, wydanie 4(1)/27, ss Francis S. Manning, Richard E. Tompson: Oilfield Processing of Petroleum, Volume One: Natural Gas, PennWell Publishing Company, Artur L. Kohl, Richard B. Nielsen: Gas Purifications, wydanie 5, Gulf Publishing Company R. K. Sinnott: Coulson & Richardson s Chemical Engineering Volume 6, wydanie 3, Chemical Engineering Design, 24. Engineering Data Book Volume II, wydanie 12, Gas Processors Association 24. Boyun Guo, Ali Ghalambor: Natural Gas Engineering Handbook, Gulf Publishing Company, 25. John M. Campbell: Gas Conditioning and Processing, Volume 2: The Equipment Modules, wydanie 8, John M. Campbell and Company 24. Materia y reklamowe firmy Sulzer Chemtech. Materia y uzyskane od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie. 34 2/28

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

WODOCIÑGI I KANALIZACJA

WODOCIÑGI I KANALIZACJA Zespó autorów pod redakcjà prof. Waldemara uchowickiego WODOCIÑGI I KANALIZACJA Projektowanie Monta Eksploatacja Modernizacja prof. Waldemar uchowicki, W odzimierz Berdychowski, Anna Biela, Jacek Dawidowicz,

Bardziej szczegółowo

Kolektory p askie i pró niowe

Kolektory p askie i pró niowe PRZEGL D RYNKU Kolektory p askie i pró niowe Kolektory p askie i pró niowe Jaros aw Antkiewicz Energia ze s o ca fot. Velux Zastanawiaj c si nad wyborem kolektorów s onecznych, musimy przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY?

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu STANIS AW ZABORSKI W metodach wytwarzania wyrobów udzia polerowania mechanicznego i szlifowania taêmami

Bardziej szczegółowo