Mieć czy być? Kryzys wartości we współczesnym świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieć czy być? Kryzys wartości we współczesnym świecie"

Transkrypt

1 Izabela Sobol Filozofia UMCS Mieć czy być? Kryzys wartości we współczesnym świecie Kondycja współczesnego społeczeństwa i współczesnej cywilizacji spotyka się z ostrą krytyką. Jest tak, ponieważ społeczeństwo XX i XXI wieku egzystuje w kulturze masowej. Kultura masowa to szereg norm i wzorców zachowania o bardzo rozległym zakresie zastosowania. Pojęcie kultury masowej odnosi się również do mass mediów, gdyż dzięki masowym środkom komunikacji spełnione są najpełniej dwa podstawowe kryteria charakteryzujące kulturę masową: 1) kryterium ilości 2) kryterium standaryzacji. Zdaniem Kłoskowskiej kultura masowa jest produktem wtórnym rewolucji przemysłowej, a więc urbanizacji i industrializacji 1. Mogła się ona rozwinąć dzięki rozwojowi techniki (na przykład powstaniu na początku XIX wieku prasy mechanicznej, dzięki czemu stała się możliwa masowa produkcja gazet, czasopism, książek), ale także dzięki upowszechnieniu oświaty na poziomie co najmniej elementarnym, a więc i powstaniu masowego odbiorcy. Kultura masowa powstała też dzięki rozwojowi społeczno ekonomicznemu, który dał ludziom wolny czas od pracy, a przez to możliwość wykorzystania go na czerpanie z dobrodziejstw kultury masowej. Jak widać, powstanie kultury masowej jest zjawiskiem o nieostro wyznaczonych granicach historycznych i dość skomplikowanym 2. Krytyka kultury masowej i społeczeństwa masowego spadła ze strony filozofów, np. szkoły franfurdzkiej 3, czy zbliżonego z nimi poglądami H. Ortegi y Gasseta. Krytyka kultury masowej przejawiała też ze strony artystów, np. Witkacego mówiącego o zbeszczeszczeniu sztuki, krytykującego zwulgaryzowaną kulturę masową, zapowiadającego totalny koniec filozofii, sztuki, kultury. 1 Zob. A. Kłoskowska, Kultura..., s Niestety temat pracy nie pozwala mi na szersze analizy historycznego tła powstania kultury masowej. Więcej na ten temat pisze A. Kłoskowska, Kultura..., s , Zob. D. Strinati, Wprowadzenie, rozdział 2 (s ); rozdział ten poświęcony jest szkole franfurdzkiej i jej krytyce kultury popularnej. 1

2 Taka krytyka cywilizacji industrialnej ma miejsce również w twórczości jednego z najwybitniejszych XX wiecznych myślicieli Ericha Fromma 4. Filozof ten krytykuje współczesne społeczeństwo w głównej mierze dlatego, że jest ono nastawione na modus posiadania. Co to znaczy? Otóż autor O sztuce istnienia wyróżnia dwa sposoby egzystencji: modus bycia i posiadania. Fromm następująco charakteryzuje nasze społeczeństwo: W świecie, w którym dominującą cechą egzystencji jest modus posiadania, naczelne motto brzmi: Jestem tym, co mam. Po dokonanej transformacji przybierze ono postać: Jestem tym, co robię (...) lub po prostu: Jestem tym, kim jestem 5. Zatem, jak wskazuje lektura prac Fromma, największe skazy współczesnego społeczeństwa to: hiperkonsumpcjonizm, odejście od natury, a bardziej ogólnie posiadanie. Konsumpcja jest jedną z form modusu posiadania. Autor Mieć czy być? definiuje modus posiadania jako sposób życia, nastawienie do świata i do siebie, jest to charakter, który odzwierciedla całokształt myślenia, odczuwania i działania. W egzystencjalnym modi posiadania relacja do świata oparta jest na zawłaszczaniu, nabywaniu, posiadaniu; jednostka egzystująca w modi posiadania wszystko potrafi uczynić swą własnością (nawet siebie) 6. Homo consumens, bo tak Fromm nazywa współczesnego człowieka, konsumuje wszystko: poczynając od seksu, jedzenia, picia a kończąc na rzeczach materialnych (jak np. samochody, ubrania i wiele innych) oraz duchowych: telewizja, książki, sztuka. Konsumpcja cechuje się, jak pisze autor Rewizji psychoanalizy, powierzchownością, bezosobowością, banalnością, pasywnością 7. Cały świat w swoim bogactwie zostaje przekształcony w przedmiot konsumpcji. W akcie konsumpcji człowiek pozostaje pasywny i łapczywie pochłania przedmiot konsumpcji (...). Przedmioty konsumpcji (...) nie są odbierane pod kątem rzeczywistych ludzkich uzdolnień, ale pod naciskiem jednego potężnego pragnienia: potrzeby posiadania i używania. Konsumpcja jest wyalienowaną formą utrzymywania kontaktu ze światem, który nie jest już 4 Problematyka, o której mowa została poruszona m.in. w następujących pracach: E. Fromm, Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, Poznań, 2003; tenże, O sztuce istnienia, przeł. R. Saciuk, Warszawa, 2000; tenże, O sztuce miłości, przeł. A. Bogdański, Poznań, 2004; ale także w wielu innych, których nie sposób wymienić. 5 E. Fromm, O sztuce istnienia, s Por. E. Fromm Mieć czy być? s Zob. E. Fromm, Rewizja psychoanalizy, przeł. R. Saciuk, Warszawa Wrocław, 1998, s

3 przedmiotem zainteresowania i troski człowieka, lecz staje się celem jego chciwości 8. Podobnie Daniel Quinn pokazuje, że konsumpcja jest sposobem na zapomnienie o nudzie i pustce codziennej egzystencji 9. Lecz nie to jest problemem, przeciwnie według Quinna problem jest skala konsumpcji. Na potwierdzenie tej tezy pisze on: Człowiek egzystował na tej planecie jakieś trzy miliony lat, ale ci Zgarniacze [ludzie cywilizacji zachodniej przyp. I. S.] w ciągu jedynie pięciuset pokoleń doprowadzili wszystko na krawędź katastrofy 10. Fromm wskazuje, że jednostka uwikłana w modi posiadania wszystko traktuje w ramach mieć. Pokazuje to na przykładzie m. in. zmian idiomatycznych 11, jakie zaszły w języku, odkąd modi posiadania zaczął przeważać nad modi bycia. Dziś częściej mówimy: mam żonę niż jestem żonaty, mam ideę, problem, depresję itd. Modi posiadania ujawnia się także w chęci posiadania nauki (informacji), wiedzy, książek, wiary, miłości 12. Jednostka uwikłana w egzystencjalnym modi posiadania chce na przykład zdobyć jak najwięcej wiedzy, informacji, ale nie dla własnego rozwoju, lecz dla samej świadomości, że ją posiada. Ludzie żyjący w modi tego rodzaju pragną mieć jak najwięcej, szukają jak najwięcej bodźców. Jak stwierdza Fromm: Dawniej wszystko to, co człowiek posiadał, było otaczane troską i dbałością, wykorzystywane prawie do granic możliwości. (...) Dzisiaj wartością stała się konsumpcja. (...) a mottem dzisiejszych czasów z pewnością może być hasło: Nowe jest piękne! 13. Jednostka uwikłana w modus posiadania jest zazdrosna, nie chce pozwolić, aby ktoś miał więcej niż ona sama. Fromm inspirując się myślą Marksa, uważa za nim, że utopijny komunizm, który postulował równość jest kulminacją zazdrości i ściąganiem wszystkich w dół do uprzednio założonego minimum Tamże, s Por. D. Quinn, Izmael, przeł. K. Majchrzak, Poznań, 1998, s Tamże, s Zob. E. Fromm, Mieć czy być?, s Por. tamże, s Tamże, s Por. tamże, s oraz K. Marks, Rękopisy ekonomiczno filozoficzne, w: tenże, Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa,

4 Inną cechą modi posiadania jest charakter analny. Charakter analny 15, jak pisze Fromm, jest właściwy dla osób, które większość energii życiowej kierują na posiadanie, oszczędzanie, zbieranie pieniędzy i rzeczy materialnych, a także uczuć, póz, słów i energii 16. W innym miejscu czytamy zaś: osoba skoncentrowana wyłącznie na posiadaniu jest neurotykiem, osobą chorą umysłowo, a z tego wynika, że społeczeństwo, w którym przeważa charakter analny, jest społeczeństwem chorym 17. Jak widać, modi być jest przeciwieństwem modi mieć. W pracy celowo skupiłam się na opisie egzystencjalnego modi mieć. Po pierwsze dlatego, że modus mieć jest łatwiej opisać, niż modus być. Po drugie zaś, ponieważ modi mieć jest nastawieniem powszechnym w cywilizacji XX i XXI wieku, a co za tym idzie łatwiej o przykłady, czy opis. Zdaję sobie sprawę, że aby zdefiniować modus być nie wystarczy stwierdzić, że jest on przeciwieństwem modusu mieć, dlatego też spróbuję krótko zdefiniować frommowski modi być. Bycie jak pisze autor O sztuce istnienia związane jest z przeżyciem, pasją życia, wolnością i krytycznością jednostki uwikłanej w ten sposób egzystencji. Jednostka taka aktywnie istnieje, jest twórcza, dokonuje się w niej rozwój. Być wymaga rezygnacji z egocentryzmu i egoizmu, mówiąc zaś słowami mistyków wymaga pustki i ubóstwa 18. Modus być w przeciwieństwie do modusu mieć jest bezczasowy lub inaczej nakierowany na tu i teraz (podczas, gdy modus mieć nakierowany jest na przeszłość co i ile zgromadziłam w przeszłości, i na przyszłość co jeszcze zdobędę) 19. O ile jednostki egzystujące w modusie posiadania podporządkowują się czasowi, inaczej mówiąc wyznają zasadę czas to pieniądz, to jednostki uwikłane w modi być respektują czas, ale nie gonią, nie uczestniczą w tzw. wyścigu szczurów. Modus mieć nakierowany jest przede wszystkim na wartości materialne modus być na wartości humanistyczne, na przykład na miłość Termin ten pochodzi od Freuda. 16 E. Fromm, Mieć czy być?, s Tamże, s Tamże, s Por. tamże, s Fromm następująco rozumie miłość: Miłość jest twórczą aktywnością. Zakłada troskę, wiedzę, reagowanie, afirmację i radość nakierowane na osobę, drzewo, obraz, ideę. Kochać oznacza powoływać do życia, powiększać jej lub jego życiową aktywność. Jest to proces samoodnawiający się i samonapędzający, tamże, s. 94, oraz por. tenże, O sztuce miłości. 4

5 Trzeba pamiętać, że i modi być, i modi mieć to tylko możliwości sposobu egzystencji człowieka, czy społeczeństwa. Między tymi dwoma sposobami nie zachodzi dysjunkcja, czyli wybór albo albo. Niestety współczesne społeczeństwo zakorzenione jest w mocno modi mieć. Naprawa społeczeństwa ma polegać nie na całkowitym usunięciu wszystkich elementów modi mieć jest to nawet niemożliwe. Fromm rozróżnia przecież posiadanie funkcjonalne (posiadanie środków koniecznych do przetrwania np. okrycie ciała, schronienie, itd.) oraz posiadanie charakterologiczne (czyli gromadzenie i obsesyjne dążenie do posiadania) 21. Posiadanie funkcjonalne nie jest sprzeczne z modi być, przeciwnie to posiadanie charakterologiczne jest niezgodne z tym sposobem istnienia. Quinn pisze w tej kwestii, że: Zgarniacze systematycznie wyniszczają pożywienie swych konkurentów, by mieć więcej miejsca na własne. W społeczności naturalnej nic takiego nie zachodzi. Tam odpowiednia reguła brzmi: Weź, co potrzebujesz, a resztę zostaw w spokoju. ( ) Nasza [zachodnia przyp. I.S.] polityka jest następująca: każda stopa kwadratowa tej planety należy do nas, wobec czego nasi konkurenci mają po prostu pecha i będą musieli wyginąć. Naszą polityką jest odmowa konkurentom dostępu do wszelkiego pożywienia na całym świecie, a tego nie robi żaden inny gatunek 22. Fromm oskarża także współczesną kulturę o rabunkową gospodarkę zasobów natury. Jak podkreśla M. Chałubiński w Słowie wstępnym do Mieć czy być? w czasach nowożytnych nastąpił bezprecedensowy rozwój techniki i nauki, ludzkość dokonało ogromnego postępu w dziedzinie opanowania przyrody 23. Przez to pokazuje on agresywne, władcze nakierownie człowieka na przyrodę 24. Taki sposób postępowania człowieka wiąże się z postawą życiową, jaką on wyznaje. Jak wcześniej (za Frommem) wykazałam, współczesne społeczeństwo zorientoane jest na mieć. To, co Fromm nazywa egzystencjalnym modusem posiadania M. Ossowska definiuje jako hedonizm. Hedonista jak pisze M. Ossowska to człowiek, który poluje na doraźne przyjemności [głównie zmysłowe przyp. I. S.] myśląc przede wszystkim o 21 Tenże, Mieć czy być?, s D. Quinn, Izmael, s M. Chałubiński, Słowo wstępne, s. 7 31, w: E. Fromm, Mieć czy być?, s Por. E. Fromm, Zdrowe społeczeństwo, Warszawa,

6 sobie a mało licząc się z innymi ludźmi, przy czym jego przyjemności należą do rzędu tych, które ludzie cieszący się autorytetem moralnym cenią niezbyt wysoko 25. Natomiast A. Lowen amerykański psychiatra i psychoterapeuta określa modi posiadania jako narcyzm. Pokazuje on, że współczesne społeczeństwo charakteryzuje się samotnością, zaburzeniem tożsamości, zerwaniem kontaktu z przyrodą 26. Pisze on: Na poziomie kulturowym narcyzm przejawia się w utracie wartości w braku troski o środowisko, o jakość życia, o bliźnich. ( ) Miarą postępu staje się gromadzenie rzeczy materialnych 27. Nawiązując do K. Horney, która charakteryzując współczesne społeczeństwo nazwała je neurotyczną osobowością naszych czasów, Lowen przez analogię nazywa społeczeństwo współczesne narcystyczną osobowością. W pracy starałam się pokazać (i mam nadzieję, że udało mi się to dość wyraźnie uwypuklić), że gwałtowny rozwój techniki, przemysłu i związany z nim powstanie kultury masowej spowodowało kryzys wartości we współczesnym świecie. Wiele autorów twierdzi, że sama kultura masowa (popularna) stanowi upadek kultury i załamanie się wartości 28. Być może kultura masowa sama w sobie nie jest zła, można natomiast dostrzec, że rozpowszechnienie wzorców jakie kreuje kultura masowa i mass media nakierowało społeczeństwo współczesne na posiadanie. Dzisiaj wszystko to, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich sprowadza się do pieniędzy. Innymi słowy, pieniądz w współczesnym społeczeństwie jest traktowany jako wartość nadrzędna. Z. Baumann charakteryzując cywilizację nowoczesną pisze, że współcześni wierzą w to, iż szczęście jest wynikiem zaspokojenia pragnień zmysłowych 29, cywilizacja posiada ambicje globalne i jest niepohamowanie żarłoczna M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa, 1949, s Zob. A. Lowen, Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu Ja, przeł. P. Kołyszko, Warszawa, 1995, całość tekstu, a szczególnie: s Tamże, s Por. w tej kwestii prace członków szkoły franfurdzkiej oraz Bunt mas H. Ortegi y Gasseta. 29 Por. Z. Baumann, Moralność bez etyki, s , w: tenże, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, źródło: filozof.pl, s Por. tamże, s

7 Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się ponoć w warunkach ponowożytnych, jest zatem gorsza od tej, jaką straszyli nas nowocześni budowniczy i piewcy ładu rozumnego. Dzisiejsze okropieństwa są całkiem innego rzędu i wymiaru. ( ) neguje się prawodawstwo jako takie, zaprzecza się możliwości i potrzebie dekretowania zasad. Dżungla pozbawiona wszelkiego prawa, nawet prawa dżungli... Moralność bez etyki... ( ) na horyzoncie rysuje się dziś perspektywa społeczeństwa bez moralności! 31. Jest widoczne, że społeczeństwo industrialne dąży do katastrofy 32. W tytule pracy użyłam wyrażenia kryzys wartości. Kryzys a nie upadek przez co sugeruję, że katastrofy można uniknąć. Drogą do tego jest naprawa społeczeństwa przez zmianę ludzkiej mentalności, priorytetów, poprzez wykorzenienie szkodliwych motywów i sposobów postępowania. Odbudową społeczeństwa powinna zająć się filozofii (filozofowie), ale być może również literatura (poprzez dzieła literackie) i artyści poprzez sztukę. Filozofowie ludzie o silnych charakterach i umysłach 33 powinni pokazać i nauczać, jak osiągnąć prawdziwe szczęście, oraz że przyjemności zmysłowe i egzystencjalne zorientowanie na posiadanie jest niebezpieczne, bo ulotne. Jeśli jestem tym, co posiadam, to kim będę, jeśli to stracę? 31 Tamże, s Pisał o tym Fromm np. w Być czy mieć?, Quinn w Izmaelu, ale także wielu innych autorów, np. Witkacy. 33 Por. co o filozofii i filozofach pisze B. Chwedeńczuk, O udręczeniu jakie daje filozofia. Cóż to za osobliwe zajęcie filozofia?, s , w: Ruch Filozoficzny, nr 4,

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles

NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM. Wallace Wattles NAUKA JAK ZOSTAĆ BOGATYM Wallace Wattles Niniejsza książka jest darmowa (wygasły na nią prawa autorskie) i powinna dotrzeć do jak największej ilości osób. Jeśli znasz kogoś, kogo mogłaby zainteresować

Bardziej szczegółowo

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki Jadwiga Krajewska Pomoc w samorozwoju osobowo±ci skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II WARSZAWA 2002 r. 2 Spis treści Wstęp 5 1 Chcę wzrastać

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1

Anna Głąb. Moralność jako uwaga. logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108. Słownik etyczny Iris Murdoch 1 logos_i_ethos_2013_2_(35), s. 81 108 Anna Głąb Moralność jako uwaga Słownik etyczny Iris Murdoch 1 Iris Murdoch (1919 1999), słuchaczka wykładów Ludwiga Wittgensteina, wykładowczyni filozofii w Oxfordzie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

darmowy e-book Wyznaczanie

darmowy e-book Wyznaczanie darmowy e-book BRIAN TRACY INTERNATIONAL Brian tracy Wyznaczanie Celów Osobisty przewodnik Ludzie mający jasne, sprecyzowane i zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ?

ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? ROZWÓJ JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z ŁASKĄ? Monika i Marcin Gajdowie ROZWÓJ Jak współpracować z łaską? Na okładce: Motyw z posadzki katedry pw. Najświętszej Marii Panny w Chartres (Francja) labirynt symbolizujący

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej

Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej prof. UKSW. dr hab. Maria Ryś Instytut Psychologii UKSW Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej Małżeństwo jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, m.in.: psychologii, socjologii,

Bardziej szczegółowo

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System)

System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) System Uniwersalnego Klucza (The Master Key System) Charles Haanel, tłumaczenie: Wojciech Luciejewski System Uniwersalnego Klucza był fenomenem swego czasu, wznosząc autora Charlesa F. Haanela tak do wielkiej

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem

KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem Prakseologia 2006, nr 146, s. 31-50. Tomasz Kwarciński KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem Wstęp Rozważania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w czasach zmiany.

Prawo autorskie w czasach zmiany. Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz Alek Tarkowski Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI

ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI Sławomir Grabias Rekomendacja tekstu: dr Dariusz Wadowski Instytut Socjologii KUL ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI Społeczna natura obcości To, co obce i to, co swojskie powołuje do życia nasze i wasze -

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów

Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów Kultura - Polityka - Rozwój O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów WOLNO I SOLIDARNO NR 44 Kultura Polityka Rozwój O kulturze jako,,dźwigni rozwoju społecznego polskich

Bardziej szczegółowo

KTO SKONSTRUUJE MYŚLĄCĄ ISTOTĘ, BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI BOGA

KTO SKONSTRUUJE MYŚLĄCĄ ISTOTĘ, BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI BOGA Y ROGER PENROSE PIOTR SZYMCZAK KTO SKONSTRUUJE MYŚLĄCĄ ISTOTĘ, BĘDZIE MIAŁ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI BOGA Kto skonstruuje myślącą istotę, będzie miał wszystkie prawa i obowiązki Boga - twierdzi sir Roger

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

LOGOS WYŁANIAJĄCY SIĘ Z ROZMOWY. INNY A PRAWDA W DIALOGU W FILOZOFII HANSA-GEORGA GADAMERA

LOGOS WYŁANIAJĄCY SIĘ Z ROZMOWY. INNY A PRAWDA W DIALOGU W FILOZOFII HANSA-GEORGA GADAMERA Estetyka i Krytyka 25 (2/2012) A R T Y K U ŁY PAWEŁ SZNAJDER LOGOS WYŁANIAJĄCY SIĘ Z ROZMOWY. INNY A PRAWDA W DIALOGU W FILOZOFII HANSA-GEORGA GADAMERA Artykuł podejmuje problem relacji między filozofią

Bardziej szczegółowo

Praca a naród. Status pracy w życiu człowieka

Praca a naród. Status pracy w życiu człowieka Człowiek w Kulturze 17 ks. Paweł Tarasiewicz Praca a naród Praca staje się dziś poniekąd synonimem szczęścia. Coraz częściej jest przedmiotem życzeń, coraz wyraźniej jawi się u szczytu ludzkich marzeń.

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto

Jest moc! Działam, bo lubię. I działam, bo czuję, że warto Karolina Sacha: mają czynną postawę wobec życia. Są to ludzie, którzy nie zgadzają się z niesprawiedliwością na tym świecie i wierzą w to, że ich zaangażowanie może coś zmienić. Niektórzy twierdzą, że

Bardziej szczegółowo