,61 zł; ,16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",61 zł; ,16"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 266/2020 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok Na podstawie art. 257 pkt I i 3. art. 258 ust. I pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i 10 Uchwały nr XVI/1 20/l 9 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2020 (Dz. Urz.. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6854) oraz art. I Szn pkt i i pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), uchwala się, co następujc: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2020 o kwotę ,00 zł, z tego: 1) ze środków unijnych z dotacji celowej budżetu środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota ,66 zł; 2) ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich kwota ,34 zł; 3) z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat kwota zł. 2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr I do uchwały Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez: 1)zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę ,00 zł: 2) zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządotj oraz innych zadania zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwotę ,00 zł; 3) przesunięcia w planach wydatków w działach, rozdziałach oraz między rozdzialami i paragrafami na kwotę ,00 zł. 2. Zmiany w planie wydatków przedstawia zalącznik nr 2 i nr 3 do uchwały. 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały. 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się: 1) dochodami w kwocie zł; z tego: - dochody bieżące kwota - - dochody majątkowe kwota - 2) wydatkami w kwocie ,46 zł; ,61 zł; ,16 zł; uchwalony Strona I

2 z tego: - wydatki bieżące kwota - - wydatki majątkowe kwota ,82 zł; ,64 zł; 3) wynikiem finansowym w kwocie ,69 zi deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, zaciągniętej pożyczki oraz wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w roku ubiegłym. 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2020 rok. * 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok ST44(Ć4STA uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr I do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK (w dżulach. rozdzialach paragrafach) (w zlotych). DOCHODY Dział Rozdz. Wyszczegolniente zmniejscnic zwiększenic JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN 0,01 I , OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnero Działanie 20.I.3.!. Opłacanie i rejkmdacja składek na ubezpiecenk zdrowotne: bud:etu państwa za osoby 0, uprawnione Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji w1dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 0, ,00 powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy społecznej 0, ,01 dol umów o powierzeniu grantów ii ramach Programu Operacy/nego Wiedza Edukacja Rozwój pomiędzy NFZ. a Starostą Koszalińskim na realizację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domóit pmnocy społecznej, zakładów pielęgnacjno-opiekuńcrch i hospicjów na czas ( 01W-19 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 0,0! 0, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, o realizowanych przezjednostki samorządu terytorialneęo Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. S ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatnosci w ramach budżetu srodkow europejskich. o.o I 0,00 realizowanych przezjednostki samorządu terytnriplneyn umaili nrrobs w dni,, 23 listopada 2020 r. międ7 II ojewództwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizacje wsparcia dla Domów Pomoc,: Społecznej iy walce z epidemia COl ID-19 w ramach projektu pn. Iti ZE,%f dla DPS 0, ,00 uchwal ony Strona 3

4 (w działach, rozdziałach paragrafach) (w zlotych) Dzial Rozdz... DOCHODY \Vyszczegolnienie zmniejszenie zwiększenie Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa wad. 5 ust. 3?kt 5 lit. alb ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, 0, ,65 realizowanych przez jednostki samorządu tetorialneto Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt S lit, alb ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środków europejskich, 0, ,35 realizowanych przez jednostki samorządu ten4nrir,lnel o SUMA 0, ,01 uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 ROK (w dzialach, rnzdzialach paragrafach) (w zlotych) Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie WYDATKI zwiększenic TRANSPORT I LĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe , , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych 9 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacylnych 2 000,00 0, Podróże służbowe krąjowe 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetówjednostek samorządu teiytoriałneczo S 500,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoly podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Szkoły zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii ,00 0, OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego Działanie Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 0, ,00 państwa za osoby uprawnione 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , POMOC SPOLECZNA , ,00 $5202 Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 289, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,99 40)9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy uchwalony Strona 5

6 Dział Rozdz. Wyszczególnienie nhlnlcjsztnic WYDATKI zwiększeme Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 I 040, \Vynagrodzenia bezosobowe , Zakup środków wności , Zakup energii 0,00 I I Zakup usług remontowych 0, Zakup usług zdrowotnych I 860,00 0, Opłaty z tywłu zakupu usług telekomunikacyjnych I 350,00 0, Podróże służbowe krajowe 79,00 0, Różne opłaty i składki 527,00 0, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych 592,00 0, Szkołeniapracownikówniebędcych członkami korpusu słuzby cywiine 117,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0.00 S Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 I 045, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków żywności ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup środków dydaktycniych I książek 0, , RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie Ht Pomoc Pańsiwa iw ii i chowutamzi ±IecI 30,00 30, Świadczenia społeczne 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników SUMA ,00 I ,00 uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2020 ROK (w dzialach, rozdzialach paragrafach) (w zlntych) WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ,00 WARNINIE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoli podstawowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Szkoly zawodowe specjalne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , Zakup energii ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Specjalne ośrodki szkolna-wychowawcze 0 000, , Wynagrodzenia osobowe pracoiiików Zakup materialów i wyposażenia , Zakup środków żywności ,00 0, Zakup środków dydakwcziwch i książek 0, ,00 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, ,00 POWIATOWE CENYTUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE 30,00 30, RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie 13.L Pomoc Państwa.5: wychoimtarnu dzieci 30,00 30, Świadczenia społeczne 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 30,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU , , POMOC SPOLECZNA , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,26 uchwalony Strona 7

8 .. WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Iadjk na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy O 00 3 Ol Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Zakup środków żywności , Zakup energii 0, , Zakup usług remontowych 0, Zakup usług zdrowomych I 860,00 0, Opłaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350,00 0, Podróże służbowe krąjowe 79 1,00 0, Różne opłaty i składki 527,00 0, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 592,00 0, Szkolenia pracowników niebędqcych członkami korpusu słuzhy cywilneł I 17,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , DDmy pomocy spolecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy spolecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 I 517, Składki na Fundusz Ementur Pomostowych 0,00 282,96 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE , POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy społecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,68 uchwalony Strona 8

9 Dział Rozdz. * Wyszczególnienie WYDATKI zmniejszenie zwiększenie :: Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , Skiadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Domy pomocy spolecznej 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , Składki na ubezpieczenia spoleczne 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 000 S Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 00 I Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 194, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 0,00 762,47 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 0, , OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego Działanie !. Op/acanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budźci u państwa za 0, ,00 osoby uprawnione 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, ,00 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe , , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostalych 9 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0, Opłaty na rzecz budżetówjednostek samorządu terytorialnego 5 500,00 0,00 SUMA , ,00 uchwalony Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU (w działach, rozdziałach, paragrafach) (w zio[ych) Dział Rozdz. Wyszczególnienie zmnlelszcnlc WYDATKI zwiększenie OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnc2o D:ialanic 20. L 3.1. Op/acanie i rejimdacja skiadek na ubezpieczenie zdrowotne: budżetu państwa za osoby 0, uprmynione 4130 Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie Pomoc Państwa u aa chouy.nyaniu ± zocz 30,00 30, Świadczenia spolecziue 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 30,00 SUMA 30, ,00 uchwalony Strona 10

11 Zalącznik Nr 5 do uchwały Nr 266/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 25 listopada 2020 r. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU W 2020 ROKU (w działach, rozdziałach, paragrafach) (w złotych). WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczegolnienie zmniejszenie zwiększenie POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE 0, , OCHRONA ZDROWIA 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 0, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego Działanie I. Op/acanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby 0, ,00 uprawnione 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, ,00 POWIATOWE CENYTUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE 30,00 30, RODZINA 30,00 30, Wspieranie rodziny 30,00 30,00 Działanie Pomoc Państwa iy wiyhowywaniii dzieci 30,00 30,00 31 ło Świadczenia społeczne 30,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 30,00 SUMA 30, ,00 uchwatony Strona li

12 ,65 (-0,01 Uzasadnienie do Ucbwaly Zarządu Powiatu iw Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok Zmiany iw planie dochodów Powiatu na 2020 t Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2020 r. tikają z: I. zawartej umowy nr ROBS/168!2020 w dniu 24 hstopada 2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS (11 nabór) kwota przyznanych środków to zł z tego a) ze środków UE zł (*2057); b) ze środków z budżetu państwa ,35 zł (*2059); 2. decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 544/2020 z 12 listopada 2020 r. o zwiększeniu powiatowi z rezerwy b.p. poz. 68 dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 851 rozdział *2110 o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie skiadek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasilku Działanie Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Dokonano również przesunięcia w planie dochodów pozyskanych zgodnie zawartymi umowami o powierzeniu grantów (dla DPS w Cetuniu i DPS w Żydowie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pomiędzy NFZ, a Starostą Koszalińskim na realizację projektu pn...zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomoc społecznej. zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COyID-19 między paragrafami 2057 i 2059 na kwotę 0,01 zł. a) ze środków UE (+0,0 1 zo (*2057); b) ze środków z budżetu państwa zł) (*2059); Zmiany iw planie indatków Powiatu na 2020 r. I. Zmiany w planach wydatków w Domach Pomocy Społecznej polegające na zwiększeniu planów wydatków w DPS DPS DPS w Cetuniu o kwotę zł; w Mielnie o kwotę zł; w Nowych Bielicach o kwotę zł; DPS w Parsowie o kwotę ,00 zł; DPS w Żydowie o kwotę ,00 zł wynikają z zawartej umowy nr ROBS/168/2020 w dniu 24 listopada 2020 r. między Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Koszalińskim o udzieleniu Powiatowi Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią CO VI D-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS. 2. Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie o kwotę I48.56ł,00 zł wynika z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 544/2020 uchwalony Strona 12

13 z 12 listopada 2020 r. o zwiększeniu powiatowi z rezerwy b.p. poz. 68 dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 3. Przesunięcia w planach wydatków w działach w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie; Domu Pomocy Spolecznej w Cetuniu: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warninie: Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie: Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie wynikają z bieżących potrzeb jednostek. STtfIiSTA Moria uchwalony Strona 13

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 2241 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 88/30/6/2011 z dnia r.

Uchwała Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 88/30/6/2011 z dnia r. Uchwała Zarządu Powiatu Mikołowskiego Nr 88/30/6/2011 z dnia 27.07.2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r. UCHWAŁA NR 131.2017 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2017 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 326/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 71/157/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

UCHWAŁA NR 71/157/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok UCHWAŁA NR 71/157/16 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 375/2017 ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE. z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 375/2017 ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE. z dnia 13 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 maja 2017 r. Poz. 1899 UCHWAŁA NR 375/2017 ZARZĄDU POWIATU W GRYFINIE w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/368/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LIII/368/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LIII/368/2018 RADY GMINY SŁAWNO w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 03 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/11/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO. z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Szczecin, dnia 03 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/11/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO. z dnia 2 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 03 kwietnia 2019 r. Poz. 1804 UCHWAŁA NR III/11/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR IV/19/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY OSIEK. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY OSIEK. z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY OSIEK z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2017 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 233/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 233/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 233/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/19 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/44/19 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. UCHWAŁA NR VII/44/19 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO. z dnia 12 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 135/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO. z dnia 12 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 135/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 101/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 101/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 361/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 361/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 361/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO SIÓDEMKA z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie (planie finansowym) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 241/XXXIX/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r.

UCHWAŁA NR 241/XXXIX/18 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. UCHWAŁA NR 241/XXXIX/18 RADY GMINY SIEMYŚL w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ON Uchwała Nr 314/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ON Uchwała Nr 314/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2011 r. ON.0022.314.2012 Uchwała Nr 314/2012 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego. Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2016 roku Zarządzenie Nr 132/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2016r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLV/316/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/85/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 24 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XIX/85/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO SIÓDEMKA z dnia 24 września 2018 r. UCHWAŁA NR XIX/85/2018 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu (planu finansowego) Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/676/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała Nr L/676/18. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała Nr L/676/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 247/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2015 rok. Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/2018 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławno na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 146/2018 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławno na 2018 rok. ZARZĄDZENIE NR 146/2018 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sławno na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 194/429/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 r.

UCHWAŁA NR 194/429/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. UCHWAŁA NR 194/429/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXXIII/395/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/152/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/152/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/152/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 ' I Załącznik nr 1 ' : do uchwały nr 112/2015, Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2015-05-21 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok. Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 90/361/12 z dnia 30 października 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 198 462,00 0,00 198 462,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 307/17 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR 307/17 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR 307/17 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 323/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 lipca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 140/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/41/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 118/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 118/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 ZARZĄDZENIE NR 118/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 Na podstawie art. 222 pkt. 1 oraz 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 115/250/18 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO. z dnia 23 lutego 2018 r.

Szczecin, dnia 22 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 115/250/18 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO. z dnia 23 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 marca 2018 r. Poz. 1302 UCHWAŁA NR 115/250/18 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2018 r. o zmianach budżetu w toku jego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/203/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/300/18 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 424/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 424/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 października 2018 r. UCHWAŁA NR 424/2018 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Slubickiego na rok 2017 uchwala się, co następuje:

z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Slubickiego na rok 2017 uchwala się, co następuje: DRUK NR 5/XLII arcin Jabłoński -projekt- UCHWAŁA NR... I\1 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia...2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Slubickiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo