Protokol do uzytku shozbowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokol do uzytku shozbowego"

Transkrypt

1 Protokol do uzytku shozbowego Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2008r. w Referatach Urz?du Gminy Psary za 2007r. przez glownego specjaliste. d/s kontroli wewne_trznej Malgorzat? Grzeszna, na podstawie upowaznienia Wojta Gminy Psary Nr KW /08 zdnia r. Zakres kontroli: 1. Oplaty skarbowe pobierane w Urz?dzie Gminy w Psarach Okies objety kontrol^ 2007r. Kontrol? przeprowadzono w dniach r r. Ustalen kontroli dokonano przy zastosowaniu nastfpujacych aktow prawnych: - Ustawy zdnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz.U.Nr 225, poz.1635) W trakcie kontroli uczestniczyly i wyjasnien udzielaly: l.zastej)ca Kierownika USC - Pani Teresa Celka. 2.1nspektor ewidencji ludnosci i dowodow osobistych - Pani Barbara Cichori. 3.Podinspektor planowania i zagospodarowania przestrzennego - Pani Anna Kotela. 4.1nspektor ewidencji dziatalnosci gospodarczej - Pani Wiestawa Sarnik. 5.1nspektor windykacji naleznosci pieni?znych - Pani Lidia Szymonek. 6.1nspektor wymiaru podatkow i oplat - Pani Bozena Joiica. 7. Inspektor d/s rolnictwa i gospodarki komunalnej - Pan Marcin Filipczyk Ustalenia Kontroli: 1. Sprawdzono wyrywkowo oplaty skarbowe pobierane we wszystkich referatach Urz^du Gminy Psary w 2007r. w zwi^zku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz.1635 ). 2. Zaplaty oplaty skarbowej dokonuje sie w kasie Urzedu Gminy Psary - pokoj 212 lub bezgotowkowo na rachunek urze_du Urza.d Gminy Psary Bank Spoldzielczy B^dzin o/psary

2 Urzad Stanu Cywilnego w Psarach Sprawdzono wyrywkowo odpisy skrocone aktow stanu cywilnego pod wzgledem prawidlowosci pobierania oplaty skarbowej USC 5141: - wydanie aktu malzerisrwa USC /07 do zlozenia w sprawie ubezpieczenia spolecznego- dokument nie podlega opiacie skarbowej na podstawie art.2 ust.l pkt.l ustawy z dnia r. o opiacie skarbowej ( Dz.U.Nr.225, poz. 1635) - wydanie aktu matzeristwa w celu wyrobienia dowodu osobistego USC /07 zwolniono z oplaty skarbowej zat. cz.ii kol.4 pkt.2a do ustawy z dnia r o opiacie skarbowej (Dz.U. 2006r. Nr 225, poz. 1635) - wydanie odpisu skroconego aktu matzeristwa do zlozenia w sprawie notarialnei z dnia r. opl. 22zt. USC /07. - wydanie 1 egz. odpisu zupelnego aktu urodzenia do zlozenia w sprawie sprostowania biedu w akcie malzeristwa USC /06 z dnia r. opl. 33 zl. - wydanie odpisu skroconego aktu malzeristwa do zlozenia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego z dnia r. - nie podlega opiacie skarbowej art.2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.H.2006r.o opiacie skarbovrej(dz.u.2006r.nr 225 poz 1635) W USC /07. - wydanie skroconego odpisu aktu malzeristwa do zlozenia w Urzedzie Pracy w Bedzinie zdnia r. USC /07 nie podlega opiacie skarbowej art.2 ust 1 pkt.l ustawy z dnia r. o opiacie skarbowej (Dz.U. 2006r. Nr 225, poz. 1635) - wydanie zupetnego aktu malzeristwa z dnia r. do zlozenia w sprawie o sprostowanie Wedow w akcie urodzenia synow USC /07- oplata skarbowa z dnia r KP Nr 1047nakwot?33zl. - wydanie odpisu skroconego aktu malzeristwa w sprawie osobistej USC /07 z dnia r. - oplata skarbowa z dnia r. KP Nr 1124 na kwote 22 zl. - wydanie odpisu skroconego aktu malzeristwa do zlozenia w Sa_dzie Rejonowym w sprawie rozwodowej z dnia r. USC /07 - oplata skarbowa z dnia r KPNR wydanie skroconego aktu malzeristwa w zwiazku z jubileuszem 50- lecia pozycia maizeriskiego USC /07 z dnia r. - zwolnione z oplaty skarbowej art.7 pkt. 3 ustawy z dnia r. o opiacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635) t Referat Organizacyjny,,Or." Ewidencja dzialalnosci gospodarczej - wniosek o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej PHU Preczow ul. Wiejska 7 z dnia r. oplata skarbowa loozl. KPNr 84 z dnia r. - zgloszenie zmiany wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej r. PHU FIEDOR" Gora Siewierska oplata skarbowa 50 zl. KP 684 z dn r. - zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej z dnia r. Praktyka Lekarska Gora Siewierska Nr 2168/2007 kontynuacja dzialalnosci prowadzonej poprzednio na podstawie zaswiadczenia Nr 15009/2004 wydanego przez Prezydenta Miasta B^dzina - oplaty nie pobrano wpis z urzejdu. - zaswiadczenie o wpisie z dnia r. Praktyka Lekarska TOMED" Psary Nr 2174/2007 oplata skarbowa loozl. rozpocz^cie dzialalnosci r KP625zdnia r. - zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej z dnia r.

3 PHU Marta Handel Hurtowy i Detaliczny Psary Nr 2184/2007 Data rozpoczecia r. wpis zwolniony z optaty zgodnie z Uchwala_Nr XXXIX /309/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. Zezwolenia na sprzedaz alkoholu Or 6435 : - zaswiadczenie Or 6435/45/07 z dnia r. - optata skarbowa 17 zl KPNr 1224 z dnia r. - zaswiadczenie Or 6435/47/07 z dnia r. - opt. skarb. z dnia r. KP Nr 1447 na kwote. 17 zl. - zaswiadczenie Or 6435/62/07 z dnia r. - oplata skarbowa na kwote 17 zt KP Nr 1707 z dnia 3O.O5.2OO7r. - zaswiadczenie Or 6435/85/07 z dnia r. - oplata skarbowa na kwote 17 zl KP Nr 2744 zdnia r. - zaswiadczenie Or 6435/89/07 z dnia r. - optata skarbowa na kwote. 17 zt KP Nr 3757 zdnial r. Zaswiadczenia potwierdzaja.ce dane ze zbioru ewidencji dziatalnosci gospodarczej Or 6414 : - zaswiadczenie Or 6414/19/07 z dnia r. - oplata skarbowa 17 zt. przelew z dnia r. - zaswiadczenie Or 6414/20/07 z dnia r. - oplata skarbowa 17 zl. przelew r. - zaswiadczenie Or 6414/24/07 z dnia r. wplyneto z ZUS oddzial Sosnowiecnie podlega oplacie skarbowej art.2 ust. 1 pkt.lb ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opt.skarb (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635.) - zaswiadczenie Or 6414/33/07 z dnia r. - oplata skarbowa w kwocie 17 zl Przelew zdnial r. Ewidencja ludnosci i dowodow osobistvch. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty celem przedtozenia do szkoly - staranie o stypendium Or 5118/4/2007 nie podlega oplacie skarbowej art pkt.g. ustawy z dnia r. o optacie skarbowej (Dz.U.Nr.225, poz ) z dn r. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu z dnia r. do sadu celem zasiedzenia Or5118/7/07 KPNR201 z r. nakwote_ 17zt. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staly celem przedtozenia w banku Or5U8/17/07 z dnia r. KPNr 355 nakwot? 17 zl. zdn r. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty z dnia r. celem przedtozenia w Starostwie Powiatowym w B^dzinie Or 5118/23/07 KP Nr 432 z dnia r. na kwote 17 zl. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu z dnia r. w celu przedtozenia w Urz?dzie Pracy w Be_dzinie Or 5118/29/07 nie podlega optacie skarbowej art.2.1 pkt.c. ustawy z dnia r. o optacie skarbowej ( Dz.U.Nr.225, poz.1635) - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty celem przedtozenia w PZU SA Czestochowa z dnia r. Or 5118/41/07 KPNr 842 z dn r. na kwote_ 17 zl. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu z dnia r. celem przedtozenia w Gomoslaskiej Wyzszej Szkole w Mystowicach Or 5118/47/2007 nie podlega optacie skarbowej art pkt. g. ustawy z dnia r. o optacie skarbowej ( Dz.U.Nr.225, poz.1635). - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy celem zarejestrowania si? w Urz?dzie

4 Pracy z dnia r. Or 5118/81/ nie podlega optacie skarbowej na podstawie art.2 ust 1 pkt.lcustawyz dnia r.o optacie skarbowej ( Dz.UNr 225, poz 1635). - wydanie zaswiadczenia o wymeldowaniu z dnia r. celem przedlozenia odpowiednim wtadzom Or 5118/98/07 - oplata skarbowa na kwot? 17 zl. KP Nr 3241 z dnia r. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty z dnia r. Or 5118/136/07 celem przedlozenia w TP SA - optata skarbowa z dnia 20.31,07r. na kwot? 17 zl. KP Nr Referat,,PP" Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - zaswiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary dziatki Nr 20/2,28/1,80/1,398 w Brze_kowicach Gornych celem przedlozenia do Urzedu Skarbowego z dnia r. oplata skarb. 17 zl. z dn r. KP1027/39/07 - wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary o przeznaczeniu dzialki Nr 1339 w Malinowicach z dnia PP7323/100/07 oplata skarb. 70zt. KP1003/38/O7zdnia r. - wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary o przeznaczeniu dzialki Nr2547/41 polozonej wpsarachzdnia r. PP7323/1/07 z dnia r. oplata skarbowa 30zl. KP 11/1/07. - zaswiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary dzialki Nr 171/1,178/7 w Sarnowie, 601,1324 Malinowicach z dn r. PP7323/30/07 KP311/12/07zdnia r. opl. skarb. 17zl. - wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary o przeznaczeniu dzialki Nr 374/14 w Brze_kowicach z dnia r. PP7323/45/07 z dnia r. KP493/20/07 z r. opl.sozl. - zaswiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary dzialki Nr 1998 z dnia r. PP7323/58/07 optata skarbowa 17zl. KP695/29/07 z dnia r. Decvzie ustalajace warunki zabudowy PP 7331: - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa budynku garazowo - gospodarczego wraz z pomieszczeniem gospodarczym z wykorzystaniem cz?sci scian istnieja,cych zabudowan z dnia r. - oplata skarbowa 107zl. KP Nr 4452/07 z dnia r. Decyzja Wojta Gminy Psary PP7331/125/07 o warunkach zabudowy z dn r. - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa domu jednorodzinnego garazu, szamba, ogrodzenia, wjazdu z drogi z dnia r.- oplata skarbowa 107zl. z dnia r. KPNr 4539/07 Decyzja Wojta Gminy Psary PP7331/127/07 z dn r. - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z dnia r. dla inwestycji budowa budynku gospodarczego o pow. zabudowy 24,9m -oplata skarbowa 107zl. Z dnia r. KP Nr 4973 Decyzja Wojta Gminy Psary PP7331/139/07 z dnia r. Ochrona srodowiska - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych z terenu Gminy Psary na okres 10 lat z dnia r.- oplata skarbowa wkwocie 107zt. KPNr 77/3/07 z dnia r. Decyzja Nr 7066/7/07 z dnia r. - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbioru odpadow komunalnych od wfascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Psary. - oplata skarbowa w kwocie

5 107zl. przekazana przelewem na konto Urzedu Gminy w Psarach w dniu r. Decyzja Nr 7066/10/07 Wojta Gminy Psary z dnia r. - wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadow komunalnych stalych, oprozniania zbiornikow bezodpiywowych i transportu nieczystosci ciekfych z dnia r.- opiata skarbowa w kwocie 214zl. z dnia r. KP 4419/07 ( stara podstawa prawna o opiacie skarbowej) Wycinka drzew i krzewow zwolniona z opiaty skarbowej zgodnie z art.4 cz.iii pkt.44 ppkt.6. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) - wniosek o wydanie zezwolenia nausuni^cie drzewa-swierk lszt. Z dnia r. Decyzja PP7635/4/2007 Wojta Gminy Psary z dnia 10 maja 2007r. - wniosek o wydanie zezwolenia na usunie_cie drzew z dnia r. Decyzja PP 7635/8/2007 Wojta Gminy Psary z dnia r. - wniosek o wydanie zezwolenia na wycink? drzew z dnia r. Decyzja PP7635/17/2007 z dnia r. (brak podstawy prawnej o zwolnieniu z oplaty skarbowej) - wniosek o wydanie zezwolenia na usuni?cie drzew z dnia r. Decyzja PP /1/07 z dnia r. (brak podstawy prawnej o zwolnieniu z oplaty skarbowej). Referat,,FP" Zaswiadczenia w sprawach podatkowvch - wydanie zaswiadczenia o posiadanych ilosciach gruntow oraz dochod przeliczeniowy na 1 hektar w celu uzyskania kredytu na zakup ci^gnika z dnia r. FP3118/23/2007 z dnia r. opl. skarbowa 17 zl.z dnia r. KP971/37/07 - wydanie zaswiadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego w Strzyzowicach do przedtozenia w Urz^dzie Pracy Tarnowskie Gory z dnia r. FP3118/19/2007 z dnia r. Nie podlega opiacie skarbowej napodstawie art.2 ust.1 pkt lb ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz.U.z 2006rNr225 poz. 1635) - podanie o wydanie zaswiadczenia o nie posiadaniu indywidualnego gospodarstwa rolnego celem przedtozenia w Wyzszej Szkole Biznesu w Dabrowie Gorniczej w celach stypendialnych z dnia r. FP3118/15/2007 z dnia r. Nie podlega opiacie skarbowej napodstawie art.2 ust.l pkt.lg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. Nr 225 poz. 1635). - podanie o wydanie zaswiadczenia o powierzchni gospodarstwa celem przedlozenia w kancelarii notarialnej w sprawie zakupu gruntu z dnia r. FP3118/9/2007 z dnia r. opiata skarbowa 17zl. z dnia r. KP483/19/07. - podanie w sprawie zaswiadczenia poswiadczaja^ce prac? w gospodarstwie rolnym z dnia r. FP3118-3/1/2007 z dnia r, opl. skarbowa 17zl z dnia r KP zaswiadczenie o niezaleganiu z podatkiem za nieruchomosc polozona_ w Psarach z dnia r. FP3118-3/2/2007 z dn r. opl. skarbowa 2Izl. KP448/17/7 z dn r. - zaswiadczenie o ptatnosci podatku Decyzja FP3110-7/3932/K/09/2036 w celu przedtozenia w Sadzie Rejonowym w B?dzinie z dnia r. FP3I18-3/1/2007 z dnia r. optata skarbowa 17 zl. z dnia r. KP143/01/2007r.

6 - wniosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu w platnosci podatku z dnia O07roplata skarbowa 21zi. z dnia r. KPNr 1490/07 zasw. FP3118-3/8/2007 z dn r. - vmiosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu z podatkarai z dnia r. - optata skarbowa 2Izl. KP Nr 2607 z dnia r. FP3118-3/13/2007 z dn r. - wniosek o wydanie zaswiadczenia o placeniu podatku celem przedtozenia do Sadu Rejonowego w Bedzinie z dnia r. - oplata skarbowa 17 zl. KP Nr 3555 z dnia r FP /17/2007 z dnia r. - wniosek o wydanie zaswiadczenia o nie posiadaniu gruntow rolnych w celu przedlozenia w Wyzszej Szkole Biznesu w Dabrowie - Gomiczej z dnia r. - zaswiadczenie FP3118/24/07zdnia r. - nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art.2 ust. 1 pkt.lg. ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 06r. ( Dz. U.z 2006r. Nr 225, poz.1635). - wniosek o wydanie zaswiadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym z dnia r.- oplata skarbowa 17 zl. z dnia r. KP Nr 1907/07 FP3118/37/2007 z dnia r. - zaswiadczenie na temat posiadanego gospodarstwa rolnego z dnia r. - nie podlega oplacie skarbowej na podst. art. 2 ust. 1 pkt. lb. FP3118/43/2007 z dn r. - wniosek o wydanie zaswiadczenia o wielkosci gospodarstwa rolnego z dnia r. Oplata skarbowa w kwocie 17 zt. Z dnia r. KPNr FP3118/68/07 z dnia r. Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli: 1. Opiaty skarbowe sa, naliczane w Urze_dzie Gminy Psary zgodnie z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej ( Dz. U z 2006r. Nr 225 poz.1635). Pouczono pracownikow ochrony srodowiska w Referacie,,PP" o koniecznosci sporza_dzania adnotacji potwierdzajacych zaplat? oplaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wylaczenie obowiazkujej zaptaty. Wydajac wnioskodawcy dokument organ zamieszcza na nim adnotacje., potwierdzona. podpisem osoby dokonujacej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska shizbowego w ktorej: - okresla wysokosc uiszczonej optaty - okresla podstaw? prawna. wyla^czenia lub zwolnienia w przypadku gdy czynnosc urz?dowa zaswiadczenie lub zezwolenie nie podlegaja_ oplacie skarbowej lub sa^od niej zwolnione. (Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007r. w sprawie zaplaty opiaty skarbowej) Integraln^ czesc protokohi stanowi^ zalqczniki: l.upowaznienie Nr KW.O913-4/08 z dnia r. Kierownicy Referatow Urz^du Gminy w Psarach zostali poinformowani o przysluguja^cym im na podstawie Regulaminu Kontroli Wewn?trznej z dnia r. prawie zgloszenia w ci^gu 7 dni od daty podpisania protokohi - zastrzezen i dodatkowych wyjasnien do protokohi. Protokol sporzadzono w 2-ch jednobrzmia^cych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

7 W tresci protokotu dokonano nast^puja^cych poprawek. Protokol podpisano bez zastrzezeii / z zastrzezeniami co do / z zastrzezeniami na pismie, ktore zalqczono do protokotu. PrzeprowadzonEt kontrole_ wpisano do ksiazki kontroli pod poz 4. Psarydnia r. URZAD GMINV w PSARACH 42-5(2 Psary, u!. Malinowicka 4 tel tel'fax NIP Podpis kierownika referatu Or. Piecz^c jednostki kontrolowanej Podpis kierownika referatu FP Podpis kontroluja^cego Podpis kierownika referatu PP CiLOWNY SPECJALISTA ds. Kontroli Wewn^trznej Urz^dttGminy Psaiy Wojta ft Jaausz'Majczak f

do uzytku shizbowego Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r.

do uzytku shizbowego Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. do uzytku shizbowego Protokoi Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. dotyczacy terminow wydawama decyzji w Referatach Urz^du Gminy Psary przez glownego specjaliste,

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

specialist? d/s kontroli wewn?trznej Malgorzate. Grzeszna^na podstawie

specialist? d/s kontroli wewn?trznej Malgorzate. Grzeszna^na podstawie do uzytku shizbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r.w Referacie Ogolnoorganizacyjnym Urz?du Gminy Psary przez glownego specialist? d/s kontroli wewn?trznej

Bardziej szczegółowo

... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK

... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1762/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 lutego 2009 r.... Nazwa wnioskodawcy WNIOSEK o dofinansowanie z Gminnego / Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: 7. Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach,, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 2.Komórka odpowiedzialna: PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Usługa możliwa do

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6l do uzytku shizbowego

PR0T0K6l do uzytku shizbowego PR0T0K6l do uzytku shizbowego / Kontroli przeprowadzonej zgodme z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gimnazjum im.marszalka J6zefe Pflsudskiego w Psarach przez glbwnego specialist? d/s kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, 48 200 Prudnik ul. Kosciuszki 3. 2. Podstawa prawna kontroli: Ustawa

Bardziej szczegółowo

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł INFORMACJA dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie Wójta Gminy Bodzechów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego K A R T A I N F O R M A C Y J N A Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego Organ właściwy: Wójt Gminy Sicienko Stanowisko odpowiedzialne: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek

Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WOJEWODA KUJAWSKO POMORSKI WSOC.IV.431.3.2014.VK.EŻ Bydgoszcz, 28 sierpnia 2014.r. Pan LESZEK DZIERŻEWICZ BURMISTRZ CIECHOCINKA Urząd Miejski w Ciechocinku ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO

Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO Dokumenty do AKTU NOTARIALNEGO 1. SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, ZAMIANA - zbycie nieruchomości: gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), budynkowych, lokalowych: DOKUMENT WŁASNOŚCI - podstawa nabycia np.: wypis

Bardziej szczegółowo

S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta Gminy Psaiy Nr SKW0914-1/10

S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta Gminy Psaiy Nr SKW0914-1/10 PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2010r LtnTr KUhU,ry W Gr6dkowie Przez g'ownego specjaliste. d/s kontroli wewnetrznei S 16 06 2oTon%naP ^^ Up Waznienia W6J'ta

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym - podanie o wydanie zaświadczenia (do pobrania w pok. nr 4) - od zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego - 17zł - opłatę skarbową można uiścić w Kasie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty:

KARTA USŁUGI NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI. Numer karty: RGP-1. Organy: Podstawa prawna: Wymagane dokumenty: Urząd Gminy Urząd Gminy Podkarpacki Bank Spółdzielczy 40 86421168 2016 6808 8415 0001 RGP-1 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami

Bardziej szczegółowo

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł.

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małŝeństwa 84 zł USC. 11 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) - wyciąg sporządzony na potrzeby Urzędu Gminy Czernichów

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH

STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH Opis sprawy STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH KARTA USŁUGI NR WSR/13 Wydawanie decyzji zezwalającej na trwałe lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej Wydanie Data wydania Wydawanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Grodkowie z dnia 29 listopada 2005r. ( Uchwaia R.G. Psary Nr XXXVIII/296/2005 z dnia

Grodkowie z dnia 29 listopada 2005r. ( Uchwaia R.G. Psary Nr XXXVIII/296/2005 z dnia do uzytku shizbowego Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2005r. w Szkole Podstawowej im.emilii Gierczak w Grodkowie przez giownego specjalist? d/s kontroli wewnetrznej

Bardziej szczegółowo

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości Podział nieruchomości Karta informacyjna IKOŚ.1611.1.2013 - Nr 9 - Podział nieruchomości Data publikacji karty 2014-02-17 11:23:50 Odnośnik do e- formularza Formularz do pobrania Opis sprawy Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w organach samorządu Gminy Kruklanki

Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do podpisu w organach samorządu Gminy Kruklanki Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2012 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 17 października 2012 r. Wzory blankietów korespondencyjnych, pieczęci nagłówkowych i pieczęci do u w organach samorządu Gminy Kruklanki

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego:

Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Dokumenty niezbędne do sprzedaży nieruchomości i podpisania aktu notarialnego: Legenda: I. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI str. 2 II. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ str. 3 III. SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wprowadza się następujące zmiany:

U S T A W A. Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wprowadza się następujące zmiany: Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 8

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o. .z dnia...

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o. .z dnia... I Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskieg'o.z dnia... PROJEKT w sprawie wprowadzeniaoplat za przeprawepromowa przez rzeke Odre w ciagu drogi powiatowej Nr 1296D w miejscowoscibrzegdolny oraz ustaleniastawek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa

;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa bkakbowv ;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa Znak pisma: 09201305002 9PRO001 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia

WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA. 1 Nazwisko 2 Nazwiskorodowe(wg swiadectwauro~enia) 7 Data urodzenia(dzien-miesiac-rok) 8 Miejsce(miejscowosc)urodzenia Dziennik Ustaw Nr 170-11701 - Poz. 1656 Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 2003 r. (poz. 1656) WZÓR WNIOSEK O RENTE SOCJALNA Data sporzadzeniawniosku

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice

Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice Udzielenie lub zmiana zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tułowice miejsce załatwienia sprawy wymagane dokumenty Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydzialu, nazwa pomieszczenia

Nazwa Wydzialu, nazwa pomieszczenia 27 213 Wydzial Organizacyjny i Kadr 28 214 Wydzial Administracyjno-Gospodarczy 29 221 Centrala komputerowa 111 PI5TR0 30 303 Wydzial Organizacyjny i Kadr 31 303a Wydzial Organizacyjny i Kadr - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

I. Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły*) 1. Nazwisko i imiona.. PESEL

I. Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły*) 1. Nazwisko i imiona.. PESEL Nr wniosku Data przyjęcia wniosku/podpis przyjmującego DO BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ Wniosek o przyznanie na rok szkolny 2012/2013 dla ucznia zamieszkałego na terenie miasta i gminy Biała Piska Wniosek

Bardziej szczegółowo

PR0T0K6L do uzytku stuzbowego

PR0T0K6L do uzytku stuzbowego f PR0T0K6L do uzytku stuzbowego Kontroli przeprowadzontfyzgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach przez g!6wnego specialist? ds.kontroli wewn?trznej

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR AO-0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i procedury jego aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

j ako: POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH o Numerze Identyfikacji Podatkowej

j ako: POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH o Numerze Identyfikacji Podatkowej POLTAX. NACZELNIK URZE.DU SKARBOWEGO W ZARACH mm.y\w ^ary/ dnia 19-10-2011 VAT-5 POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT Na podstawie art.96 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskiego Zdnia... w sprawie. wprowadzenia oplat za przeprawe promowa przez rzeke Odre w ciagu

Uchwala Nr... Rady Powiatu Wolowskiego Zdnia... w sprawie. wprowadzenia oplat za przeprawe promowa przez rzeke Odre w ciagu -... Uchwala Nr... Zdnia... w sprawie. wprowadzenia oplat za przeprawe promowa przez rzeke Odre w ciagu drogi powiatowej Nr 1296 D w miejscowosci Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek na przewóz promem.. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji ZARZĄDZENIE NR 120712013 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 10 kwietnia 2013 r w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług i procedury jego aktualizacji Na podstawie art 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury:

Zbiory danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin mają następujące struktury: Opis struktury zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Secemin, wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz określenie sposobu przepływu danych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Otwocki, ul. Górna 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 778-1-300, faks 22 778-1-302. Otwock: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU Numer ogłoszenia: 87346-2015; data zamieszczenia: 17.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Sprawy ludności i stanu cywilnego WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986r.Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986r.Nr 36,

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Formularze Autor: Administrator 29.06.2007. Zmieniony 14.01.2016. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

d! ' 1 9. 12. 2011 C1)

d! ' 1 9. 12. 2011 C1) URZ/\ SKARBOWY W UUBLINCU Protokol (do uzytku sluzbowego) d! ' 1 9. 12. 2011 C1) KANCELAR A z kontroli prpblemowej w zakresie dzialow specjalnych produkcji rolnej za lata 2009-2010 przeprowadzonej w Urz^dzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 20 lutego 2014r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY NOZDRZEC

URZĄD GMINY NOZDRZEC Karta Nr 1 Działalność gospodarcza Wnioski dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej Miejsce załatwienia Termin załatwienia Gierula ElŜbieta inspektor Formularz EDG-1 umoŝliwia: zgłoszenie wpisu

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJMY O WYŁĄCZANIU!!!

PAMIĘTAJMY O WYŁĄCZANIU!!! Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, a w tym zasady wyłączania z produkcji rolnej i leśnej reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych / tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI: KANCELARIA NOTARIALNA SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI: a) odpis zwykły z księgi wieczystej, b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne 1. Co powinienem wiedzieć? Kierować

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM)

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/5 REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (TYPU SAM) Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (typu SAM) Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Co powinienem wiedzieć? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r.

wpisy od poz. 51 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 64 z dnia 15.12.2008 r.; wpis w poz. 65 z dnia 27.03.2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 7 kwietnia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. węgierskiego, TP/393/06, Pani Paulina Plucińska. Adres do korespondencji: 95-200 Pabianice, ul. Bracka 7

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia maja 2015 r. FB-KF.431.11.2015.JG Pan Stanislaw Dobrowolski Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 17 kwietnia 2015 r. do 23 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

26. 05.' 2009. Naczelnik _ Urz^du Skarbowego we Wrzesni. Poznan, dnia / maja 2009r. URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1)

26. 05.' 2009. Naczelnik _ Urz^du Skarbowego we Wrzesni. Poznan, dnia / maja 2009r. URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1) Poznan, dnia / maja 2009r. IZBA SKARBOWA WPOZNANIU pi. CyrylaRatajskiego 5 61-726 Poznan DW-I/051-0011/09 BW-I/092-0001/09 URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1) 26. 05.' 2009 -Gtrzymy $ de Za dowodem dorqczenfa

Bardziej szczegółowo

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku Ul. Żytnia 4/6 80-749 Gdańsk tel. (58) 6905938 W N I O S E K

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku Ul. Żytnia 4/6 80-749 Gdańsk tel. (58) 6905938 W N I O S E K KARTA USŁUGI Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości Nr 0008/2011/BM Data zatwierdzenia: 07.07.2011 1/1 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR 1/USC

KARTA USŁUG NR 1/USC KARTA USŁUG NR 1/USC Nazwa usługi: Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH pokój nr7 BF-1 PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek- Podinspektor ds. podatkowych, Marzena Krempa Inspektor ds. podatkowych Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ Nazwa procedury: Kod procesu nadrzędnego: Kod procedury: Komórka merytoryczna: Osoba odpowiedzialna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku Świadczenia rodzinne Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy obowiązujący od 1 listopada 2014r. do 31 października

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC KARTA USŁUG NR 11 OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA, KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA, SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC 1. Wniosek (do pobrania na miejscu) 2. Koniecznie jest

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., 20 lutego 2014 r. SO-I.431.16.2013.MWil WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE

.~8.~').U:~B~' ZAWIADOMIENIE NACZELNIK URZEDL} SKARBOWEGO w Srodzie Wlkp. (5) ul. Harcerska), tel. 285-80-91 63-000 Sroda Wlkp. Sroda Wlkp. 2009.09.18 O?OEdA-5j09 KP/503-81/09 SEKRETAR:AT STAROSTWA POWirJ)lh w Srodzie Wielkopolskiel

Bardziej szczegółowo