Protokol do uzytku shozbowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokol do uzytku shozbowego"

Transkrypt

1 Protokol do uzytku shozbowego Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2008r. w Referatach Urz?du Gminy Psary za 2007r. przez glownego specjaliste. d/s kontroli wewne_trznej Malgorzat? Grzeszna, na podstawie upowaznienia Wojta Gminy Psary Nr KW /08 zdnia r. Zakres kontroli: 1. Oplaty skarbowe pobierane w Urz?dzie Gminy w Psarach Okies objety kontrol^ 2007r. Kontrol? przeprowadzono w dniach r r. Ustalen kontroli dokonano przy zastosowaniu nastfpujacych aktow prawnych: - Ustawy zdnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz.U.Nr 225, poz.1635) W trakcie kontroli uczestniczyly i wyjasnien udzielaly: l.zastej)ca Kierownika USC - Pani Teresa Celka. 2.1nspektor ewidencji ludnosci i dowodow osobistych - Pani Barbara Cichori. 3.Podinspektor planowania i zagospodarowania przestrzennego - Pani Anna Kotela. 4.1nspektor ewidencji dziatalnosci gospodarczej - Pani Wiestawa Sarnik. 5.1nspektor windykacji naleznosci pieni?znych - Pani Lidia Szymonek. 6.1nspektor wymiaru podatkow i oplat - Pani Bozena Joiica. 7. Inspektor d/s rolnictwa i gospodarki komunalnej - Pan Marcin Filipczyk Ustalenia Kontroli: 1. Sprawdzono wyrywkowo oplaty skarbowe pobierane we wszystkich referatach Urz^du Gminy Psary w 2007r. w zwi^zku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz.1635 ). 2. Zaplaty oplaty skarbowej dokonuje sie w kasie Urzedu Gminy Psary - pokoj 212 lub bezgotowkowo na rachunek urze_du Urza.d Gminy Psary Bank Spoldzielczy B^dzin o/psary

2 Urzad Stanu Cywilnego w Psarach Sprawdzono wyrywkowo odpisy skrocone aktow stanu cywilnego pod wzgledem prawidlowosci pobierania oplaty skarbowej USC 5141: - wydanie aktu malzerisrwa USC /07 do zlozenia w sprawie ubezpieczenia spolecznego- dokument nie podlega opiacie skarbowej na podstawie art.2 ust.l pkt.l ustawy z dnia r. o opiacie skarbowej ( Dz.U.Nr.225, poz. 1635) - wydanie aktu matzeristwa w celu wyrobienia dowodu osobistego USC /07 zwolniono z oplaty skarbowej zat. cz.ii kol.4 pkt.2a do ustawy z dnia r o opiacie skarbowej (Dz.U. 2006r. Nr 225, poz. 1635) - wydanie odpisu skroconego aktu matzeristwa do zlozenia w sprawie notarialnei z dnia r. opl. 22zt. USC /07. - wydanie 1 egz. odpisu zupelnego aktu urodzenia do zlozenia w sprawie sprostowania biedu w akcie malzeristwa USC /06 z dnia r. opl. 33 zl. - wydanie odpisu skroconego aktu malzeristwa do zlozenia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego z dnia r. - nie podlega opiacie skarbowej art.2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.H.2006r.o opiacie skarbovrej(dz.u.2006r.nr 225 poz 1635) W USC /07. - wydanie skroconego odpisu aktu malzeristwa do zlozenia w Urzedzie Pracy w Bedzinie zdnia r. USC /07 nie podlega opiacie skarbowej art.2 ust 1 pkt.l ustawy z dnia r. o opiacie skarbowej (Dz.U. 2006r. Nr 225, poz. 1635) - wydanie zupetnego aktu malzeristwa z dnia r. do zlozenia w sprawie o sprostowanie Wedow w akcie urodzenia synow USC /07- oplata skarbowa z dnia r KP Nr 1047nakwot?33zl. - wydanie odpisu skroconego aktu malzeristwa w sprawie osobistej USC /07 z dnia r. - oplata skarbowa z dnia r. KP Nr 1124 na kwote 22 zl. - wydanie odpisu skroconego aktu malzeristwa do zlozenia w Sa_dzie Rejonowym w sprawie rozwodowej z dnia r. USC /07 - oplata skarbowa z dnia r KPNR wydanie skroconego aktu malzeristwa w zwiazku z jubileuszem 50- lecia pozycia maizeriskiego USC /07 z dnia r. - zwolnione z oplaty skarbowej art.7 pkt. 3 ustawy z dnia r. o opiacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635) t Referat Organizacyjny,,Or." Ewidencja dzialalnosci gospodarczej - wniosek o wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej PHU Preczow ul. Wiejska 7 z dnia r. oplata skarbowa loozl. KPNr 84 z dnia r. - zgloszenie zmiany wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej r. PHU FIEDOR" Gora Siewierska oplata skarbowa 50 zl. KP 684 z dn r. - zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej z dnia r. Praktyka Lekarska Gora Siewierska Nr 2168/2007 kontynuacja dzialalnosci prowadzonej poprzednio na podstawie zaswiadczenia Nr 15009/2004 wydanego przez Prezydenta Miasta B^dzina - oplaty nie pobrano wpis z urzejdu. - zaswiadczenie o wpisie z dnia r. Praktyka Lekarska TOMED" Psary Nr 2174/2007 oplata skarbowa loozl. rozpocz^cie dzialalnosci r KP625zdnia r. - zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej z dnia r.

3 PHU Marta Handel Hurtowy i Detaliczny Psary Nr 2184/2007 Data rozpoczecia r. wpis zwolniony z optaty zgodnie z Uchwala_Nr XXXIX /309/2005 Rady Gminy Psary z dnia r. Zezwolenia na sprzedaz alkoholu Or 6435 : - zaswiadczenie Or 6435/45/07 z dnia r. - optata skarbowa 17 zl KPNr 1224 z dnia r. - zaswiadczenie Or 6435/47/07 z dnia r. - opt. skarb. z dnia r. KP Nr 1447 na kwote. 17 zl. - zaswiadczenie Or 6435/62/07 z dnia r. - oplata skarbowa na kwote 17 zt KP Nr 1707 z dnia 3O.O5.2OO7r. - zaswiadczenie Or 6435/85/07 z dnia r. - oplata skarbowa na kwote 17 zl KP Nr 2744 zdnia r. - zaswiadczenie Or 6435/89/07 z dnia r. - optata skarbowa na kwote. 17 zt KP Nr 3757 zdnial r. Zaswiadczenia potwierdzaja.ce dane ze zbioru ewidencji dziatalnosci gospodarczej Or 6414 : - zaswiadczenie Or 6414/19/07 z dnia r. - oplata skarbowa 17 zt. przelew z dnia r. - zaswiadczenie Or 6414/20/07 z dnia r. - oplata skarbowa 17 zl. przelew r. - zaswiadczenie Or 6414/24/07 z dnia r. wplyneto z ZUS oddzial Sosnowiecnie podlega oplacie skarbowej art.2 ust. 1 pkt.lb ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opt.skarb (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.1635.) - zaswiadczenie Or 6414/33/07 z dnia r. - oplata skarbowa w kwocie 17 zl Przelew zdnial r. Ewidencja ludnosci i dowodow osobistvch. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty celem przedtozenia do szkoly - staranie o stypendium Or 5118/4/2007 nie podlega oplacie skarbowej art pkt.g. ustawy z dnia r. o optacie skarbowej (Dz.U.Nr.225, poz ) z dn r. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu z dnia r. do sadu celem zasiedzenia Or5118/7/07 KPNR201 z r. nakwote_ 17zt. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staly celem przedtozenia w banku Or5U8/17/07 z dnia r. KPNr 355 nakwot? 17 zl. zdn r. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty z dnia r. celem przedtozenia w Starostwie Powiatowym w B^dzinie Or 5118/23/07 KP Nr 432 z dnia r. na kwote 17 zl. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu z dnia r. w celu przedtozenia w Urz?dzie Pracy w Be_dzinie Or 5118/29/07 nie podlega optacie skarbowej art.2.1 pkt.c. ustawy z dnia r. o optacie skarbowej ( Dz.U.Nr.225, poz.1635) - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty celem przedtozenia w PZU SA Czestochowa z dnia r. Or 5118/41/07 KPNr 842 z dn r. na kwote_ 17 zl. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu z dnia r. celem przedtozenia w Gomoslaskiej Wyzszej Szkole w Mystowicach Or 5118/47/2007 nie podlega optacie skarbowej art pkt. g. ustawy z dnia r. o optacie skarbowej ( Dz.U.Nr.225, poz.1635). - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy celem zarejestrowania si? w Urz?dzie

4 Pracy z dnia r. Or 5118/81/ nie podlega optacie skarbowej na podstawie art.2 ust 1 pkt.lcustawyz dnia r.o optacie skarbowej ( Dz.UNr 225, poz 1635). - wydanie zaswiadczenia o wymeldowaniu z dnia r. celem przedlozenia odpowiednim wtadzom Or 5118/98/07 - oplata skarbowa na kwot? 17 zl. KP Nr 3241 z dnia r. - wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu na pobyt staty z dnia r. Or 5118/136/07 celem przedlozenia w TP SA - optata skarbowa z dnia 20.31,07r. na kwot? 17 zl. KP Nr Referat,,PP" Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - zaswiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary dziatki Nr 20/2,28/1,80/1,398 w Brze_kowicach Gornych celem przedlozenia do Urzedu Skarbowego z dnia r. oplata skarb. 17 zl. z dn r. KP1027/39/07 - wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary o przeznaczeniu dzialki Nr 1339 w Malinowicach z dnia PP7323/100/07 oplata skarb. 70zt. KP1003/38/O7zdnia r. - wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary o przeznaczeniu dzialki Nr2547/41 polozonej wpsarachzdnia r. PP7323/1/07 z dnia r. oplata skarbowa 30zl. KP 11/1/07. - zaswiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary dzialki Nr 171/1,178/7 w Sarnowie, 601,1324 Malinowicach z dn r. PP7323/30/07 KP311/12/07zdnia r. opl. skarb. 17zl. - wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary o przeznaczeniu dzialki Nr 374/14 w Brze_kowicach z dnia r. PP7323/45/07 z dnia r. KP493/20/07 z r. opl.sozl. - zaswiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary dzialki Nr 1998 z dnia r. PP7323/58/07 optata skarbowa 17zl. KP695/29/07 z dnia r. Decvzie ustalajace warunki zabudowy PP 7331: - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa budynku garazowo - gospodarczego wraz z pomieszczeniem gospodarczym z wykorzystaniem cz?sci scian istnieja,cych zabudowan z dnia r. - oplata skarbowa 107zl. KP Nr 4452/07 z dnia r. Decyzja Wojta Gminy Psary PP7331/125/07 o warunkach zabudowy z dn r. - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowa domu jednorodzinnego garazu, szamba, ogrodzenia, wjazdu z drogi z dnia r.- oplata skarbowa 107zl. z dnia r. KPNr 4539/07 Decyzja Wojta Gminy Psary PP7331/127/07 z dn r. - wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z dnia r. dla inwestycji budowa budynku gospodarczego o pow. zabudowy 24,9m -oplata skarbowa 107zl. Z dnia r. KP Nr 4973 Decyzja Wojta Gminy Psary PP7331/139/07 z dnia r. Ochrona srodowiska - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych z terenu Gminy Psary na okres 10 lat z dnia r.- oplata skarbowa wkwocie 107zt. KPNr 77/3/07 z dnia r. Decyzja Nr 7066/7/07 z dnia r. - wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbioru odpadow komunalnych od wfascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Psary. - oplata skarbowa w kwocie

5 107zl. przekazana przelewem na konto Urzedu Gminy w Psarach w dniu r. Decyzja Nr 7066/10/07 Wojta Gminy Psary z dnia r. - wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadow komunalnych stalych, oprozniania zbiornikow bezodpiywowych i transportu nieczystosci ciekfych z dnia r.- opiata skarbowa w kwocie 214zl. z dnia r. KP 4419/07 ( stara podstawa prawna o opiacie skarbowej) Wycinka drzew i krzewow zwolniona z opiaty skarbowej zgodnie z art.4 cz.iii pkt.44 ppkt.6. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) - wniosek o wydanie zezwolenia nausuni^cie drzewa-swierk lszt. Z dnia r. Decyzja PP7635/4/2007 Wojta Gminy Psary z dnia 10 maja 2007r. - wniosek o wydanie zezwolenia na usunie_cie drzew z dnia r. Decyzja PP 7635/8/2007 Wojta Gminy Psary z dnia r. - wniosek o wydanie zezwolenia na wycink? drzew z dnia r. Decyzja PP7635/17/2007 z dnia r. (brak podstawy prawnej o zwolnieniu z oplaty skarbowej) - wniosek o wydanie zezwolenia na usuni?cie drzew z dnia r. Decyzja PP /1/07 z dnia r. (brak podstawy prawnej o zwolnieniu z oplaty skarbowej). Referat,,FP" Zaswiadczenia w sprawach podatkowvch - wydanie zaswiadczenia o posiadanych ilosciach gruntow oraz dochod przeliczeniowy na 1 hektar w celu uzyskania kredytu na zakup ci^gnika z dnia r. FP3118/23/2007 z dnia r. opl. skarbowa 17 zl.z dnia r. KP971/37/07 - wydanie zaswiadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego w Strzyzowicach do przedtozenia w Urz^dzie Pracy Tarnowskie Gory z dnia r. FP3118/19/2007 z dnia r. Nie podlega opiacie skarbowej napodstawie art.2 ust.1 pkt lb ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opiacie skarbowej ( Dz.U.z 2006rNr225 poz. 1635) - podanie o wydanie zaswiadczenia o nie posiadaniu indywidualnego gospodarstwa rolnego celem przedtozenia w Wyzszej Szkole Biznesu w Dabrowie Gorniczej w celach stypendialnych z dnia r. FP3118/15/2007 z dnia r. Nie podlega opiacie skarbowej napodstawie art.2 ust.l pkt.lg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. Nr 225 poz. 1635). - podanie o wydanie zaswiadczenia o powierzchni gospodarstwa celem przedlozenia w kancelarii notarialnej w sprawie zakupu gruntu z dnia r. FP3118/9/2007 z dnia r. opiata skarbowa 17zl. z dnia r. KP483/19/07. - podanie w sprawie zaswiadczenia poswiadczaja^ce prac? w gospodarstwie rolnym z dnia r. FP3118-3/1/2007 z dnia r, opl. skarbowa 17zl z dnia r KP zaswiadczenie o niezaleganiu z podatkiem za nieruchomosc polozona_ w Psarach z dnia r. FP3118-3/2/2007 z dn r. opl. skarbowa 2Izl. KP448/17/7 z dn r. - zaswiadczenie o ptatnosci podatku Decyzja FP3110-7/3932/K/09/2036 w celu przedtozenia w Sadzie Rejonowym w B?dzinie z dnia r. FP3I18-3/1/2007 z dnia r. optata skarbowa 17 zl. z dnia r. KP143/01/2007r.

6 - wniosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu w platnosci podatku z dnia O07roplata skarbowa 21zi. z dnia r. KPNr 1490/07 zasw. FP3118-3/8/2007 z dn r. - vmiosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu z podatkarai z dnia r. - optata skarbowa 2Izl. KP Nr 2607 z dnia r. FP3118-3/13/2007 z dn r. - wniosek o wydanie zaswiadczenia o placeniu podatku celem przedtozenia do Sadu Rejonowego w Bedzinie z dnia r. - oplata skarbowa 17 zl. KP Nr 3555 z dnia r FP /17/2007 z dnia r. - wniosek o wydanie zaswiadczenia o nie posiadaniu gruntow rolnych w celu przedlozenia w Wyzszej Szkole Biznesu w Dabrowie - Gomiczej z dnia r. - zaswiadczenie FP3118/24/07zdnia r. - nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art.2 ust. 1 pkt.lg. ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 06r. ( Dz. U.z 2006r. Nr 225, poz.1635). - wniosek o wydanie zaswiadczenia o posiadanym gospodarstwie rolnym z dnia r.- oplata skarbowa 17 zl. z dnia r. KP Nr 1907/07 FP3118/37/2007 z dnia r. - zaswiadczenie na temat posiadanego gospodarstwa rolnego z dnia r. - nie podlega oplacie skarbowej na podst. art. 2 ust. 1 pkt. lb. FP3118/43/2007 z dn r. - wniosek o wydanie zaswiadczenia o wielkosci gospodarstwa rolnego z dnia r. Oplata skarbowa w kwocie 17 zt. Z dnia r. KPNr FP3118/68/07 z dnia r. Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli: 1. Opiaty skarbowe sa, naliczane w Urze_dzie Gminy Psary zgodnie z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej ( Dz. U z 2006r. Nr 225 poz.1635). Pouczono pracownikow ochrony srodowiska w Referacie,,PP" o koniecznosci sporza_dzania adnotacji potwierdzajacych zaplat? oplaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wylaczenie obowiazkujej zaptaty. Wydajac wnioskodawcy dokument organ zamieszcza na nim adnotacje., potwierdzona. podpisem osoby dokonujacej adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska shizbowego w ktorej: - okresla wysokosc uiszczonej optaty - okresla podstaw? prawna. wyla^czenia lub zwolnienia w przypadku gdy czynnosc urz?dowa zaswiadczenie lub zezwolenie nie podlegaja_ oplacie skarbowej lub sa^od niej zwolnione. (Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007r. w sprawie zaplaty opiaty skarbowej) Integraln^ czesc protokohi stanowi^ zalqczniki: l.upowaznienie Nr KW.O913-4/08 z dnia r. Kierownicy Referatow Urz^du Gminy w Psarach zostali poinformowani o przysluguja^cym im na podstawie Regulaminu Kontroli Wewn?trznej z dnia r. prawie zgloszenia w ci^gu 7 dni od daty podpisania protokohi - zastrzezen i dodatkowych wyjasnien do protokohi. Protokol sporzadzono w 2-ch jednobrzmia^cych egzemplarzach, z ktorych jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

7 W tresci protokotu dokonano nast^puja^cych poprawek. Protokol podpisano bez zastrzezeii / z zastrzezeniami co do / z zastrzezeniami na pismie, ktore zalqczono do protokotu. PrzeprowadzonEt kontrole_ wpisano do ksiazki kontroli pod poz 4. Psarydnia r. URZAD GMINV w PSARACH 42-5(2 Psary, u!. Malinowicka 4 tel tel'fax NIP Podpis kierownika referatu Or. Piecz^c jednostki kontrolowanej Podpis kierownika referatu FP Podpis kontroluja^cego Podpis kierownika referatu PP CiLOWNY SPECJALISTA ds. Kontroli Wewn^trznej Urz^dttGminy Psaiy Wojta ft Jaausz'Majczak f

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej

Zadaniem Zespolu jest zapewnienie obslugi administracyjnej, fmansowej i organizacyjnej PROTOKOL Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 201 Or. w Zespole Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w DaJ?iu przez glownego specialist? d/s kontroli wewnejrznej Malgorzat?

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna.

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. 201 poczty elektronicznej komornika skarbowego - wplyne> jedna odpowiedz pisernna z US Poznan - Grunwald. - Pismo NE/077-49/06/ZM z dnia 31.-10.2006 r. skierowane do Powiatowego Urze.du Pracy we Wrzesni,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych wydziałach starostwa wydanie V Szamotuły, 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach

INFORMATOR. Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Szamotułach Broszura została wydana nakładem Starostwa Powiatowego w Szamotułach i prezentuje karty usług w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - Symbol nkz - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu

Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu Zalqcznik nr... do Uchwaty Nr z dnia.:.v?.'... Taryfa oplat i prowizji bankowych Banku Spoldzielczego w Podegrodziu obowiqzuj^ca od dnia 102011 roku ROZDZIALI RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE I PRZEPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

2. Kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ Rozdział I Przeznaczenie kredytu

2. Kredyty na zakup gruntów rolnych - Symbol KZ Rozdział I Przeznaczenie kredytu Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR. 1. Kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa, - Symbol IP Warunki udzielenia kredytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2013 ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Istebna, dnia 18 czerwca 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY Osrodek/A/1/2015 Na Obslug? gastronomiczna XIX Dni Istebnej w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku - grill + 2 budki" na podstawie art. 4 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo