PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) , tel. (17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) , tel. (17) NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ PROJEKTOWY ARCHITEKTURA OPRACOWA TEATR,,MASKA Rzeszów, ul. Mickiewicza 13 Teatr Maska w Rzeszowie PROJEKT WYKONAWCZY TOM I - Architektura Pa dziernik 2009 IMI I NAZWISKO NR.UPR. PODPIS mgr in. arch. Ewa Wojtanowicz-Kary 60/75 mgr in.. arch. Tadeusz Kary 61/75 mgr in. arch. Waldemar Stasik A-148/88 mgr in. Magdalena Kycko

2 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY. 2. CZ RYSUNKOWA: 1. Istniej ce zagospodarowanie dzia ki... rys. nr 1 skala 1: Rzut piwnic. rys. nr 2 skala 1: Rzut parteru... rys. nr 3 skala 1: Rzut parteru: - schody zewn trzne, - zadaszenie wej cia, - winda dla osób niepe nosprawnych... rys. nr 4 skala 1:50 5. Rzut parteru: - sanitariaty ogólnodost pne, - sanitariat dla osób niepe nosprawnych..... rys. nr 5 skala 1:50 6. Rzut pi tra.. rys. nr 6 skala 1: Przekrój A A... rys. nr 7 skala 1: Przekrój B B... rys. nr 8 skala 1: Szyb windy.. rys. nr 9 skala 1: Elewacja po udniowa rys. nr 10 skala 1: Elewacja wschodnia.. rys. nr 11 skala 1: Elewacja pó nocna rys. nr 12 skala 1: Elewacja zachodnia.. rys. nr 13 skala 1: Balustrada loggii Portyku rys. nr 14 skala 1:10 1: Balustrada Galerii.... rys. nr 15 skala 1:10 1: Kiosk-kasa... rys. nr 16 skala 1: Zestawienie stolarki. rys. nr 17

3 O P I S DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZMIANY SPOSOBU U YTKOWANIA POMIESZCZE GASTRONOMICZNYCH TEATRU MASKA NA POTRZEBY TEATRU W RZESZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA ORAZ BUDOWY ZADASZENIA (WINDA, SCHODY ZEWN TRZNE) 1. DANE OGÓLNE Inwestor: Teatr Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13. Podstawa opracowania: - Inwentaryzacja architektoniczno konserwatorska. - Projekt budowlany zmiany sposobu u ytkowania zgodnie z Decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr AR.I /12/09 i Pozwoleniem na budow nr AR.I /66/704/09, wydane przez Urz d Miasta Rzeszowa Wydzia Architektury. - Ekspertyza techniczna o mo liwo ci zmiany sposobu u ytkowania. - Uzgodnienia konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urz d Ochrony Zabytków w Przemy lu Delegatura w Rzeszowie. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu u ytkowania pomieszcze gastronomicznych na potrzeby w ciwego funkcjonowania Teatru Maska wraz z przystosowaniem Teatru dla osób niepe nosprawnych oraz zmian zadaszenia nad g ównym wej ciem do Teatru. 3. RYS HISTORYCZNY Kamienice przy ul. Mickiewicza nr 9 i 11, które s cz ci rozbudowanego budynku Teatru Maska, wpisane s do rejestru zabytków miasta Rzeszowa, natomiast dzia ki, na których usytuowany jest obiekt Teatru wpisane s do rejestru zabytków uk adu urbanistycznego Rzeszowa. W roku 1986 uzyskano decyzj zatwierdzaj projekt Teatru (dawniej Teatru Lalki Kacperek ) wykonany przez Przedsi biorstwo Pa stwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddzia w Rzeszowie, oraz uzyskano pozwolenie na budow. Istniej ce kamienice adaptowane dla potrzeb Teatru stanowi y integraln cz ca ego obiektu, który zosta rozbudowany, stwarzaj c optymalne warunki dla pracy Teatru. Rozbudowa projektowana by a dwukierunkowo: jeden kierunek to urbanistycznokonserwatorskie zamkni cie pierzei Starówki Rzeszowa, drugi to funkcjonalne rozlokowanie pomieszcze spe niaj ce w maksymalnym stopniu warunki nowoczesnego Teatru w owym czasie. Wynikiem uwzgl dnienia tych kierunków by wielokondygnacyjny obiekt o rozcz onkowanej bryle. W trakcie u ytkowania budynku administracja Teatru zmuszona by a wynaj cz

4 pomieszcze piwnic oraz parteru: hol kasowy, hal szatniowy, szatnie z zapleczem pracowników - dla potrzeb zak adu gastronomicznego. Dokonano te przeróbek pomieszcze niezb dnych do prawid owego funkcjonowania zespo u restauracji z zapleczem. Przy okazji zlikwidowano przestarza y sposób wentylacji pomieszcze z wentylatorni. 4. ISTNIEJ CE ZAGOSPODAROWANIE Istniej cy budynek Teatru Maska zlokalizowany jest na dzia ce nr 746, 747, 748, 749/4 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza i ul. Kopernika. Dzia ka jest uzbrojona w media ( wod.- kan., gaz, elektryka). 5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE Ca dziedzi ca utwardzono, przeznaczaj c go na plac wej ciowy przed Teatrem oraz parkingi. Wprowadzona dobudowa Windy dla osób niepe nosprawnych, zlokalizowana przy g ównym wej ciu, wymusi a przesuni cie wej cia w stron po udniow i zaprojektowanie nowych wej ciowych Schodów zewn trznych zgodnych z obowi zuj cymi przepisami. Schody wej ciowe, ods aniaj ce zag bione g ówne wej cie, przewidziano w formie pó okr gu dost pnego z ka dej strony placu przedwej ciowego. Wej cie zadaszono likwiduj c obecne, nowoczesne zadaszenie kontrastuj ce z charakterem zabudowy Teatru. Zadaszenie wej cia zaprojektowano jako dobudow na s upach w formie Portyku z loggi dost pn z poziomu Kuluarów przed widowni. Zadaszenie podkre la reprezentacyjne wej cie do Teatru i zwie czone jest bry, na której umieszczono nowe logo Teatru Maska. 6. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKO CI W sk ad nieruchomo ci wchodzi: - Budynek Teatru Maska - Powierzchnia zabudowy m² - Kubatura m 3 - Powierzchnia u ytkowa m² - Powierzchnia u ytkowa obj ta zmian sposobu u ytkowania m² - Powierzchnia dzia ki m² 7. PROJEKTOWANE PROPOZYCJE PROGRAMOWO PRZESTRZNNE I ZAGOSPADOROWANIE TERENU Zmiana sposobu u ytkowania polega b dzie na zlikwidowaniu pomieszcze restauracji Corrida, w miejsce których wprowadzone zostan pomieszczenia niezb dne do prawid owego funkcjonowania Teatru Maska, cznie ze zlikwidowaniem barier uniemo liwiaj cych bezkolizyjne korzystanie z widowni przez osoby niepe nosprawne.

5 W roku 1986 zosta o wydane,,pozwolenie na budow. Projekt zosta uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W obecnym projekcie,,zmiany sposobu ytkowania wracamy do dawnego uk adu funkcjonalnego proponowanego w ówczesnym projekcie. Wej cie do Holu szatniowo-kasowego, prowadzone poprzez szerokie schody pó okr e (amfiteatralne) zadaszone Portykiem z loggi dost pn z poziomu Kuluarów - akcentuje ówne wej cie do budynku Teatru Maska. Taras zwie czony jest zadaszeniem, na którym umieszczono od strony wschodniej i po udniowej nowe logo Teatru. Schody g ówne dotykaj bezpo rednio do placu wej ciowego (w celu agodnego wej cia na schody nale y minimalnie zniwelowa teren). Pozosta e zagospodarowanie terenu, jak: plac manewrowy, wej cie pod galeri, parking, palisada - pozostaje bez zmian. Jedynie dawn czerpni powietrza przewidujemy na kwiaton. W miejsce starego zadaszenia przekrywaj cego wej cie do administracji projektujemy Galeri podpart z jednej strony na zewn trznym murze, z drugiej na s upach opartych na dawnej czerpni wentylacyjnej. Jako balustrad Galerii proponujemy wprowadzenie tzw.,,rzeszowskich ósemek ze stali. Hol wyposa ono w Szatni dla oko o 320 u ytkowników, zarówno widzów jak i zwiedzaj cych Muzeum Dobranocek. Na poziomie Holu szatniowego umieszczono równie Sale szkoleniowe, Pokój biurowy, Pomieszczenie socjalne dla pracowników, Kiosk- Kas oraz wprowadzono Wind i Sanitariaty dla osób niepe nosprawnych. Z poziomu Holu ównego ( 0.00) wej cie poprowadzono poprzez istniej ce schody na poziom Sanitariatów ogólnodost pnych (-0.90) oraz do Galerii Sztuki (+2.04). Sanitariaty ogólnodost pne zmodernizowano, wprowadzaj c nowe wielko ci kabin i ilo ci umywalek zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Projektowany uk ad poziomów przedstawia si nast puj co: Piwnice: Parter: Pi tro: Przewiduje si w pomieszczeniach restauracji: Muzeum Dobranocek oraz Sale multimedialne z Pomieszczeniem gospodarczym i Pomieszczeniem biurowym w cz ci zachodniej. Wprowadza si wej cie do Muzeum Dobranocek nowymi Schodami wewn trznymi z poziomu Holu wej ciowego. ówne wej cie prowadzi do Holu wej ciowego wraz z Szatni i Kioskiem-Kas. W pomieszczeniach pomocniczych restauracji przewiduje si : Sale multimedialn oraz Sanitariaty dla niepe nosprawnych. W miejsce obecnej szatni projektuje si Galeri Sztuki, dost pn zarówno bezpo rednio od ul. Mickiewicza, jak równie z Holu wej ciowego podczas trwania spektakli. Istniej ce sanitariaty ogólnodost pne zostan zmodernizowane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Na tym poziomie od strony parkingu przewiduje si bezkolizyjny ci g dla osób niepe nosprawnych, cz cy boczne wej cie administracyjne z Holem szatniowym, przy którym umieszczono Wind dla osób niepe nosprawnych. W zasadzie pi tro przeznaczone na Kuluar pozostaje bez zmian. Zachodzi jedynie konieczno opracowania estetycznego wn trza wprowadzaj cego klimat bajkowego miasteczka z awkami i latarniami. Poza tym wszystkie projektowane poziomy: Kuluary, Hol szatniowo-wej ciowy, Muzeum Dobranocek - obs ugiwane s Wind dla niepe nosprawnych dost pn z Holu szatniowego.

6 8. PODSTAWOWE POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE - Powierzchnia u ytkowa projektowanych piwnic m² - Powierzchnia u ytkowa projektowanego parteru m² - Powierzchnia u ytkowa projektowanego pi tra m² 9. ROZWI ZANIA MATERIA OWO KONSTRUKCYJNE STANU ISTNIEJ CEGO 9.1. KONSTRUKCJA Budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowej. ciany zewn trzne murowane z bloczków szczelinowych ceramicznych UNI na zaprawie cementowo-wapiennej. ciany wewn trzne no ne gr. 25 i 38 cm z ceg y ceramicznej pe nej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej. ciany wewn trzne dzia owe z ceg y grubo ci od 6 do 12 cm z tynkiem. Kominy murowane z ceg y pe nej otynkowane. Stropy w cz ci od ul. Mickiewicza (rekonstrukcja kamienicy) ceramiczne typu Ackermana, w cz ci rodkowej i w skrzydle od stropu ul. Kopernika z p yt kana owych gr. 25 cm WYKO CZENIE Tynki zewn trzne g adkie cementowo-wapienne, nakrapiane, boniowane z ozdobnymi detalami architektonicznymi. Tynki wewn trzne cian wapienne. Parapety zewn trzne z blachy, wewn trzne drewniane. Pod ogi na parterze wykonane z terakoty i lastryka. Pod ogi na pi trze z p yt ceramicznych WYPOSA ENIE W INSTALACJE Budynek wyposa ony jest w instalacj elektryczn, kanalizacj sanitarn, kanalizacj deszczow oraz C.O. 10. OPIS ROBÓT REMOTOWYCH Stan techniczny budynku jest dobry. Nie ma widocznych ugi, p kni, zarysowa cian. Stropy bez nadmiernych ugi. Wi ba dachowa i pokrycie w dobrym stanie technicznym. Roboty budowlano konserwatorskie b wykonane w celu zmiany sposobu u ytkowania pomieszcze ELEWACJE Elewacja zosta a niedawno wykonana. Szyb windowy wraz z konstrukcj Portyku nale y dociepli styropianem, a nast pnie na tynk silikonowy cienkowarstwowy zgodnie z istniej kolorystyk elewacji. cian zewn trzn zachodni nale y dociepli styropianem gr. 13 cm zgodnie z bezspoinowym systemem ocieplenia z zastosowaniem metody lekkiej-mokrejsamooczyszczaj cej, z zastosowaniem nast puj cych warstw: - przed dociepleniem styropianem nale y zastosowa rodek gruntuj cy i wzmacniaj cy na murze; - zaprawa klej ca 190 S; - styropian 190S;

7 - masa klejowo szpachlowa mineralna 190; - siatka z w ókna szklanego; - podk ad pod tynk 610; - tynk silikonowy cienkowarstwowy, gr. ziaren 1,5 mm; - na cokole zastosowa tynk gruboziarnisty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - Schody zewn trzne (poz. 5.1) przy wej ciu g ównym do budynku Teatru Maska opisane na kole w postaci p yty elbetowej gr. 12 cm wylewanej na budowie oraz betonowymi stopniami z betonu wirowego klasy B20; zbrojenie klasy AIII; - Stopnie ob one p ytami granitowymi gr. 3 cm. - Galeria (poz. 4) od ul. Kopernika to p yta elbetowa gr. 10 cm, oparta z jednej strony w gniazdach na murze na konstrukcji wsporczej z eber betonowych o przekroju 15 x 20 cm w rozstawie co 2.95 cm, a z drugiej na s upach elbetowych (poz ) o przekroju 20 x 20 cm - beton klasy B20, zbrojenie stal klasy AIII - opartych na istniej cych murach czerpni. - Czerpni przesklepi p ytk elbetow gr. 10 cm w formie koryta o wys. 30 cm z wykorzystaniem na kwiaton; koryto zaizolowa, wykona spadki i odprowadzi wod na zewn trz; na ko cu muru Czerpni mi dzy s upami wybi otwór o wymiarach 50 x 275 cm, mocuj c w nim aluzj stalow pomalowan matow farb olejn na czarno. - Zadaszenia wej cia ównego w formie Portyku z loggi to dwukondygnacyjna rama elbetowa o s upach (poz i 4.1.1) o przekroju 30 x 40 cm w uk adzie równoleg ym do ciany poprzecznej, posadowiona na p ycie fundamentowej zdylatowanej od istniej cej awy fundamentowej; - yta loggii i stropowa (poz i 2.1.2) elbetowa gr. 10 cm na podci gach elbetowych (poz. 3) o przekroju 25 x 30 cm, wylewana z betonu B20, zbrojona dwukierunkowo stal klasy AIII; - Dach (poz. 1.0) dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z tarcicy iglastej klasy C22, o wymiarach elementów: krokwie 6 x 12 cm, mur ata 12 x 14 cm, p atew 12 x 12 cm, pokryty blach miedzian. - Szyb windowy murowany gr. 25 cm z ceg y pe nej klasy 10 wzmocniony wie cami (w istniej cej cianie od strony Holu wykona otwory drzwiowe wys cm oraz nadpro a z profili walcowanych); na poziomie wykona p ytk elbetow gr. 10 cm uzyskuj c schowek z pomieszcze sali prób. - Schody wewn trzne (poz. 5.2 i 5.3) z poziomu parteru Holu szatniowego do poziomu piwnic zaprojektowano na pojedynczej belce ze stali profilowej I 200 gat. St3SX w osi schodów mocowanej do stalowego podci gu (poz. 2.2) i betonowego fundamentu w poziomie piwnic; - Stopnie prefabrykowane betonowe gr. 6 cm w ramce stalowej z k towników; - Konstrukcja stropu (poz. 2) we fragmencie wyburzonego stropu nad piwnic to strop sto ebrowy stalowo-betonowy z prefabrykowanej p yty stropowej WPS gr. 8 cm stanowi cej wype nienie stropu oraz tzw. tracony szalunek; - Podci g stalowy dla oparcia stalowych eber stropu ze stali profilowanej I 200 gatunku St3SX; - ebro stalowe dla oparcia p yt WPS ze stali profilowej IPE 200 gatunku St3SX;

8 Uwaga: w miejscu oparcia belek na murze nale y wykona poduszk betonow grubo ci ca. 8 cm z betonu B15; Na p ytach WPS nale y po styropian gr. 12 cm. Na ca ci wykona wylewk gr. 5 cm zbrojon siatk o oczkach 10 x 10 cm 4.5 mm. - Nadpro a (poz. 6) stalowe wykonane z dwóch ceowników C 160 skr conych ze sob za pomoc rub, oparte na dwóch blachach w owych (po jednej na ka dym ko cu). Uwaga: nadpro a nad nowymi otworami wykona przy zachowaniu kolejno ci robót: wyku w murze poziom bruzd o wys. przewidzianej belki zwi kszonej od 4 o 6 cm w celu zape nienia je zapraw ; g boko bruzd powinna odpowiada szeroko ci belki z zapasem na tynk, d ugo dostosowa do szeroko ci otworu poszerzaj c go o 10 cm z ka dej strony na oparcie belki, bruzd przemy zaczynem cementowym i wstawi w ni belk stalow, któr czasowo nale y zamocowa drewnianymi lub stalowymi klinami, a nast pnie przestrze wokó ko cówek belek wype ni twardoplastyczn zaprawa cementow, a w przestrze miedzy górn pó belki i muru wprowadzi wilgotn zapraw cementow dobrze i dok adnie j ubijaj c; po osadzeniu belki po jednej stronie muru i zwi zaniu zaprawy przyst pi do mocowania drugiej belki po stronie przeciwnej, zgodnie z przedstawiona procedur ; roboty prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej; na czas prowadzenia robót strop nale y podstemplowa MALOWANIE I TYNKOWANIE Po wykonaniu bruzd dla instalacji elektrycznej i wod.-kan. nale y uzupe ni tynki. Stare rysy zatrze, wyszpachlowa oraz pomalowa farb emulsyjn w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach Muzeum Dobranocek oraz Holu szatniowego i Sali multimedialnej ciany ob p ytami gipsowo-kartonowymi Proponuje si wykona na cianach w Kuluarach i Galerii Sztuki malowid a w klimacie bajkowego miasteczka (lub wykorzystania w tym celu istniej cych elementów scenografii bajek) WENTYLACJA Wprowadza si wentylacj mechaniczn do wszystkich projektowanych pomieszcze tak, aby ilo i wymiana powietrza pomieszcze by a zgodna z przepisami. W Sanitariatach oprócz wentylacji mechanicznej nawiewnej wprowadzi wspomaganie wentylacji wywiewnej w istniej cych przewodach wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylatorki elektryczne. Pozosta e instalacje grawitacyjne zasklepi. Czerpni powietrza przewidzie w starej wykonanej czerpni. Czerpni zadaszy korytem-kwiatonem. Wyrzutni zu ytego powietrza zlokalizowa w miejscu istniej cej wyrzutni na dachu budynku od strony pó nocnej POSADZKI Posadzk w piwnicy i na parterze w pomieszczeniach by ej restauracji oraz w Sanitariatach ogólnodost pnych i Sanitariacie dla osób niepe nosprawnych wykona z p ytek ceramicznych antypo lizgowych na istniej cej wylewce uzupe nionej, wyczyszczonej i zatartej na g adko oraz na nowym stropie WPS na belkach stalowych. W Sali multimedialnej (pom. nr 0/5) i Korytarzu (pom. nr 0/8) wyrówna poziom posadzek,

9 wprowadzaj c w tych pomieszczeniach warstwy: - ytki ceramiczne; - wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatk 4.5 mmm o oczkach 10 cm; - styropian gr. 10 cm; - izolacja pozioma z folii polietylenowej + papa asfaltowa; - pod e z gruzu oko o 7 cm W pomieszczeniach Sanitariatów nale y wprowadzi na cianach p ytki ceramiczne do poziomu sufitu SUFIT PODWIESZONY Zastosowano w Holu szatniowym i Szatni, pomieszczeniach Muzeum Dobranocek oraz w Kuluarach sufit kasetonowy z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie ze stali ocynkowanej ukrytej. Wszystkie ci gi wentylacji mechanicznej nale y obudowa p ytami gipsowokartonowymi. W Portyku - w stropie nad wej ciem i w stropie nad loggi - podwiesi sufit w konstrukcji aluminiowej z wype nieniem matowym szk em bezpiecznym, jako os ona o wietlenia KIOSK-KASA Pomieszczenie Kiosku-Kasy z mo liwo ci sprzeda y pami tek zostanie wykonane w formie przeszklonej kabiny (jedynie do wysoko ci 75,0 cm zas oni te zostanie blach nierdzewn perforowan podniesion nad posadzk 10 cm) w konstrukcji z rur nierdzewnych 60 mm, st one na wysoko ci 2,20 m sufitem z paneli rastrowych (a urowych) o oczkach 10 x 10 cm). Mi dzy s upkami zamontowane zostanie szk o bezpieczne na uchwytach; jedna kwatera otwierana do sprzeda y. Trójk tny naro nik kiosku wykonany w ca ci z perforowanej blachy nierdzewnej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Niektóre istniej ce okna drewniane w bardzo z ym stanie technicznym wymieniono na stolark z PCV imituj ce drewno, z podzia em wed ug istniej cych wzorów. Nowoprojektowane drzwi wewn trzne wykona jako p ycinowe drewniane. Drzwi wyj ciowe na logi Portyku wykona z PCV imituj cego drewno z podzia ami jak okna Kuluaru. Istniej ce drzwi g ówne wej ciowe wykorzysta, sytuuj c je w nowoprojektowanym miejscu. Drzwi do szybów dostarcza producent d wigów osobowych CIANY DZIA OWE Grubo ci 10 cm wykonane z p yt gipsowo-kartonowych w konstrukcji metalowej z izolacj z we ny mineralnej KABINY UST POWE Wykonane z p yt laminowanych stosowanych w kabinach sanitarnych z normatywnymi drzwiami.

10 BALUSTRADA GALERII I LOGGII PORTYKU Wykonana z p askowników stalowych w formie rzeszowskich ósemek ; ca malowana matow farb olejn w kolorze czarnym. Szczegó y przed ono na rysunkach BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ Balustrady schodów istniej cych i projektowanych ze stali nierdzewnej: s upy 50 mmm w rozstawie co trzeci stopie ; pochwyt z rur 50 mmm; wype nienie mi dzy s upkowe z rurek 20 mm SZYB WINDOWY Szyb windowy o wielko ci 177 x 162 cm i o ud wigu 630 kg - umo liwiaj cy przewo enie osób niepe nosprawnych - obs uguje trzy poziomy, tj. Muzeum Dobranocki ( 3.05), Holu wej ciowego ( 0.00) i Kuluarów (+3.72). Szyb windowy dobudowano do istniej cego budynku, stwarzaj c konstrukcj niezale POKRYCIE DACHU Dach nad Portykiem wej ciowym pokry blach miedzian, natomiast dach nad szybem wigowym uzupe ni tak, jak istniej cy dach g ówny OBRÓBKI BLACHARSKIE Rury spustowe z dachu nad Portykiem wykona z PCV 10 cm i ukry w bruzdach projektowanych elementów budowlanych, z odprowadzeniem wód do istniej cego odp ywu zlokalizowanego w pode cie g ównego wej cia. Rynny odprowadzaj ce wod z dachu Portyku oraz posadzki loggii wykona z PCV 10 cm. Obróbki blacharskie parapetów okiennych oraz zako czenia murów wykona z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm, malowanej farb ochronn w kolorze czarnym. OPRACOWA :

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA PRZEDSIĘBIORSTWO B.T.L. TOMASZ LEŃ BLIZNE 338A, 36-221 BLIZNE TEL. 501-242-837; e-mail: ljanusz55@o2.pl NIP 686-142-06-23 REGON 180-203-114 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA Zadanie

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a.

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a. ekspertyza techniczna - dotycząca oceny moŝliwości wykonania przebudowy i zmiany sposobu uŝytkowania części budynku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA CZ KONSTRUKCYJNA 2 1. SPIS TRE CI 1. Spis tre ci... 3 2. Spis rysunków... 4 3. Opis techniczny konstrukcyjno budowlany... 5 3.1. Podstawa opracowania... 5 3.2. Przedmiot Inwestycji... 5 3.3. Istniej cy

Bardziej szczegółowo

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 KONTAKT : TEL. (0-32) 730-25-24, TEL/FAX (0-32) 730-28-76, MAIL: poczta@ pryzmatapa.pl TEMAT : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22

RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 RODEK RZECZOZNAWCÓW SITR Rok za enia 1974 85-030 Bydgoszcz, ul. Bol. Rumi skiego 6, pok. 8 REGON: 092355266 322-44-19 NIP: 953-153-15-22 Zlec. 102/2011 Zamawiaj cy: Agencja Nieruchomo ci Rolnych Oddzia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Pracownia Projektowa Jacek Dobkowski 81-412 Gdynia, Kasztelańska 15/1 tel. 0 601 660 754 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA o. w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Obiekt: BUDYNEK BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Lokalizacja: Zambrów ul. Obwodowa 2 Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Autor: inŝ.

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny

OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny 2. Rysunki arch. - konstrukcyjne: rys. nr 1/4 - rzut parteru s skala 1:50 rys. nr 2/4 - przekrój A-A i B-B skala 1:50 rys. nr 3/4 - wykaz stolarki budowlanej skala

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację budynku na środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski, dnia 07.10.2011r. Nr sprawy : PF-2370/13/11. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne.

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. III. Część formalno-prawna. 1. Oświadczenie projektanta. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 174,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jaros aw Miko ajczyk 59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PROJEKTY DOMÓW Pracownia rchitektoniczna www.z00.pl tel: 07-17-12-12 tel:(0-22) 42-0-30 PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej Strona tytułowa 1 Spis treści 2 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Opis techniczny Rys. nr K-1; Rzut fundamentów [skala 1:50] Rys. nr K-1A; Stopy żelbetowe St1,St2,St3,St4,Sk1,ława

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Kasjopea ( z piwnic )

ZESTAWIENIE. Kasjopea ( z piwnic ) 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 114,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 2 131,80

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Jamnik. awy fundamentowe B-20 16,28 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,72 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 63,00

ZESTAWIENIE. Jamnik. awy fundamentowe B-20 16,28 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,72 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 63,00 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 16,28 Stopy fundamentowe B-20 0,72 ciany fundamentowe 63,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 178,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13 Przedsiębiorstwo NOVBUD sp. z o.o. 51-180 Wrocław, ul.grawerska 28 NIP 895-17-65-166 Tel.71-346 23 69; fax 71-385 09 86 e-mail : biuro@novbud.pl STADIUM NAZWA ZADANIA ADRES INWESTOR INWENTARYZACJA, KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim PROJEKT BUDOWLANY Termomodernizacji i wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim LOKALIZACJA: Kalisz Pomorski ul. Mickiewicza 51 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

Branża budowlana Strona 1

Branża budowlana Strona 1 ROBOTY BUDOWLANE ZREALIZOWANE 1 Roboty przygotowawcze w tym wycinka drzew 2 Wykopy pod fundamenty 2.1 Zdjęcie humusu 2.2 Wykopy pod funadamenty osie A-C/12-19 2.3 Wykopy pod funadamenty osie D-K/12-19

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 OBIEKT: DOM AKADEMICKI nr 4 ADRES: KRAKÓW, AL. 29-LISTOPADA 48B DZIAŁKA NR 60/6

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE. Smyk - strop drewniany 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Riwiera

ZESTAWIENIE. Riwiera 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 18,8 Stopy fundamentowe B-20 3,48 ciany fundamentowe 123,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 41 bloczki betonowe na cian o gr. 24 2 300,10

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny O b i e k t : Budynek Mieszkalny Wielorodzinny A d r e s : ul. Grunwaldzka 12 75-110 Banie Remont

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Widok budynku komunalnego od strony drogi. I.CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. BUDYNEK W ZAKRZEWIE PARCELE GM. BARUCHOWO I.1 Opis ogólny budynku. I.2 Opis szczegółowy budynku. I.3 Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY do indywidualnego projektu architektonicznokonstrukcyjnego (zawierającego również rysunki wykonawcze ) budynku remizy strażackiej w miejscowości Babice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY OPRACOWANIE: BIURO PROJEKTOWO KOSZTORYSOWE TeDe PIOTR DROŹDZIEL ul. Orzeszkowej 64; 23-400 Biłgoraj Tel. 605 255 383; NIP 9181975513 INWESTOR: Zespół Szkół CKR w Potoczku Potoczek 43 23-313Potoczek PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. "Dom na wspólnej"

ZESTAWIENIE. Dom na wspólnej 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-2, Stopy fundamentowe B-20 2,93 ciany fundamentowe 54,60 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 021,02 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY. 85-868 Bydgoszcz

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY. 85-868 Bydgoszcz 1 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Izolacja piwnic budynku Małej Szkoły Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy. Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII ROBÓT

OPIS TECHNOLOGII ROBÓT PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY ul. I. Daszyńskiego 59F 43-450 USTROŃ REGON: P-070399967, tel. 609 653 566 NIP 548-005-64-10 OPIS TECHNOLOGII ROBÓT Opis miejsca prowadzonych robót. Budynek wybudowany został

Bardziej szczegółowo

2x up S-1. 25x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl terakota A: 19,81 m2. up S-5. azienka terakota A: 2,84 m2

2x up S-1. 25x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl terakota A: 19,81 m2. up S-5. azienka terakota A: 2,84 m2 RZUT PARTERU 8 7 1 1 7 39 7 47 70 7 3 7 8 0 70 3 8 4 0 9 0 83 9 7 14 1 9 0 wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og 7 H 1 wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og 7 H 14 up S-3 o o 7 70 117 98 9 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA

Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Przedmiar robót -aktualizacja 2012r ROBOTY REMONTOWE CZ.BUDOWLANA WEWNĘTRZNA Data: 2012-01-31 Budowa: Budynek przy ul. Dworcowej 26 w Żywcu (starsza część) Obiekt: Gimnazjum Nr 1 w Żywcu Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr Inwestor: Zak ad Us ug Komunalnych 59-940 W gliniec Ul. Partyzantów 8 Przedmiot opracowania: Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Z11 wersja podstawowa w technologii murowanej

Z11 wersja podstawowa w technologii murowanej PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU WIDOKI PERSPEKTYWICZNE 1 708 24 660 24 2 A B 918 24 870 24 134 124 142 160 118 8 34 8 40 35 668 35 40 8 34 8 50 818 50 36 314 10 312 36 h= h=85 h=85

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ADMINISTARACYJNO-BIUROWEGO

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ADMINISTARACYJNO-BIUROWEGO egz. nr 1 PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania działki, kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE "Radosny z gara em"

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Radosny z gara em 1 1 awy fundamentowe B-20 9,12 Stopy fundamentowe B-20 1,42 ciany fundamentowe 51,70 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0,00 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24 966,79 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSIEDLE SŁONECZNE ETAP II SPECYFIKACJA TECHNICZNA Data opracowania: 2014-05-06 Rewizja: Stan Deweloperski 1. Opis techniczny Niniejszy opis techniczny określa parametry konstrukcyjne jak i techniczno materiałowe

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4 SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.1 Formalna... 3 1.2 Merytoryczna... 3 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ARANŻACJA WNĘTRZ - WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ... 4 3.1 Pomieszczenie 0/01 KOMUNIKACJA...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU "FAWORYT II"

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU FAWORYT II 1 m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 21,63 Stopy fundamentowe B-20 2,07 ciany fundamentowe 91,22 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 705,81

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Sosenka E

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Sosenka E 1 m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 awy fundamentowe B-20 4,02 Stopy fundamentowe B-2,61 ciany fundamentowe 23,90 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 446,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu - modernizacja

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu - modernizacja OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu - modernizacja 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. D-03 z gara em wr.a

ZESTAWIENIE. D-03 z gara em wr.a 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 7,68 Stopy fundamentowe B-20 1,71 ciany fundamentowe 43,90 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 820,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 75/19 w Tulibowie

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 75/19 w Tulibowie Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 75/19 w Tulibowie Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

GRUPA 68 ARCHITEKCI 31-047 KRAKÓW, UL.SAREGO 7/10. 31-047 Kraków, ul.sarego 7/10. GRUPA 68 ARCHITEKCI e-mail: OPIS ARCHITEKTONICZNY - strona 1

GRUPA 68 ARCHITEKCI 31-047 KRAKÓW, UL.SAREGO 7/10. 31-047 Kraków, ul.sarego 7/10. GRUPA 68 ARCHITEKCI e-mail: OPIS ARCHITEKTONICZNY - strona 1 GRUPA 68 ARCHITEKCI e-mail: grupa68@grupa68.com.pl GRUPA 68 ARCHITEKCI 31-047 Kraków, ul.sarego 7/10 www.grupa68.com.pl PROJEKT PROJEKT PRZEBUDOWY ELEWACJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LOKALIZACJA KRAKÓW ADRES

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski Domy szeregowe Standard wykończenia Stan deweloperski 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy teren ogrodzony;

Bardziej szczegółowo