PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) , tel. (17)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P 35-064 Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) 862 88 26, tel. (17) 862 56 47"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA P.S.P Rzeszów, Rynek 10, tel./fax. (17) , tel. (17) NAZWA OBIEKTU ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA FAZA OPACOWANIA CZ OPRACOWANIA DATA OPRACOWANIA ZESPÓ PROJEKTOWY ARCHITEKTURA OPRACOWA TEATR,,MASKA Rzeszów, ul. Mickiewicza 13 Teatr Maska w Rzeszowie PROJEKT WYKONAWCZY TOM I - Architektura Pa dziernik 2009 IMI I NAZWISKO NR.UPR. PODPIS mgr in. arch. Ewa Wojtanowicz-Kary 60/75 mgr in.. arch. Tadeusz Kary 61/75 mgr in. arch. Waldemar Stasik A-148/88 mgr in. Magdalena Kycko

2 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY. 2. CZ RYSUNKOWA: 1. Istniej ce zagospodarowanie dzia ki... rys. nr 1 skala 1: Rzut piwnic. rys. nr 2 skala 1: Rzut parteru... rys. nr 3 skala 1: Rzut parteru: - schody zewn trzne, - zadaszenie wej cia, - winda dla osób niepe nosprawnych... rys. nr 4 skala 1:50 5. Rzut parteru: - sanitariaty ogólnodost pne, - sanitariat dla osób niepe nosprawnych..... rys. nr 5 skala 1:50 6. Rzut pi tra.. rys. nr 6 skala 1: Przekrój A A... rys. nr 7 skala 1: Przekrój B B... rys. nr 8 skala 1: Szyb windy.. rys. nr 9 skala 1: Elewacja po udniowa rys. nr 10 skala 1: Elewacja wschodnia.. rys. nr 11 skala 1: Elewacja pó nocna rys. nr 12 skala 1: Elewacja zachodnia.. rys. nr 13 skala 1: Balustrada loggii Portyku rys. nr 14 skala 1:10 1: Balustrada Galerii.... rys. nr 15 skala 1:10 1: Kiosk-kasa... rys. nr 16 skala 1: Zestawienie stolarki. rys. nr 17

3 O P I S DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZMIANY SPOSOBU U YTKOWANIA POMIESZCZE GASTRONOMICZNYCH TEATRU MASKA NA POTRZEBY TEATRU W RZESZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA ORAZ BUDOWY ZADASZENIA (WINDA, SCHODY ZEWN TRZNE) 1. DANE OGÓLNE Inwestor: Teatr Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13. Podstawa opracowania: - Inwentaryzacja architektoniczno konserwatorska. - Projekt budowlany zmiany sposobu u ytkowania zgodnie z Decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr AR.I /12/09 i Pozwoleniem na budow nr AR.I /66/704/09, wydane przez Urz d Miasta Rzeszowa Wydzia Architektury. - Ekspertyza techniczna o mo liwo ci zmiany sposobu u ytkowania. - Uzgodnienia konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urz d Ochrony Zabytków w Przemy lu Delegatura w Rzeszowie. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu u ytkowania pomieszcze gastronomicznych na potrzeby w ciwego funkcjonowania Teatru Maska wraz z przystosowaniem Teatru dla osób niepe nosprawnych oraz zmian zadaszenia nad g ównym wej ciem do Teatru. 3. RYS HISTORYCZNY Kamienice przy ul. Mickiewicza nr 9 i 11, które s cz ci rozbudowanego budynku Teatru Maska, wpisane s do rejestru zabytków miasta Rzeszowa, natomiast dzia ki, na których usytuowany jest obiekt Teatru wpisane s do rejestru zabytków uk adu urbanistycznego Rzeszowa. W roku 1986 uzyskano decyzj zatwierdzaj projekt Teatru (dawniej Teatru Lalki Kacperek ) wykonany przez Przedsi biorstwo Pa stwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddzia w Rzeszowie, oraz uzyskano pozwolenie na budow. Istniej ce kamienice adaptowane dla potrzeb Teatru stanowi y integraln cz ca ego obiektu, który zosta rozbudowany, stwarzaj c optymalne warunki dla pracy Teatru. Rozbudowa projektowana by a dwukierunkowo: jeden kierunek to urbanistycznokonserwatorskie zamkni cie pierzei Starówki Rzeszowa, drugi to funkcjonalne rozlokowanie pomieszcze spe niaj ce w maksymalnym stopniu warunki nowoczesnego Teatru w owym czasie. Wynikiem uwzgl dnienia tych kierunków by wielokondygnacyjny obiekt o rozcz onkowanej bryle. W trakcie u ytkowania budynku administracja Teatru zmuszona by a wynaj cz

4 pomieszcze piwnic oraz parteru: hol kasowy, hal szatniowy, szatnie z zapleczem pracowników - dla potrzeb zak adu gastronomicznego. Dokonano te przeróbek pomieszcze niezb dnych do prawid owego funkcjonowania zespo u restauracji z zapleczem. Przy okazji zlikwidowano przestarza y sposób wentylacji pomieszcze z wentylatorni. 4. ISTNIEJ CE ZAGOSPODAROWANIE Istniej cy budynek Teatru Maska zlokalizowany jest na dzia ce nr 746, 747, 748, 749/4 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Mickiewicza i ul. Kopernika. Dzia ka jest uzbrojona w media ( wod.- kan., gaz, elektryka). 5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE Ca dziedzi ca utwardzono, przeznaczaj c go na plac wej ciowy przed Teatrem oraz parkingi. Wprowadzona dobudowa Windy dla osób niepe nosprawnych, zlokalizowana przy g ównym wej ciu, wymusi a przesuni cie wej cia w stron po udniow i zaprojektowanie nowych wej ciowych Schodów zewn trznych zgodnych z obowi zuj cymi przepisami. Schody wej ciowe, ods aniaj ce zag bione g ówne wej cie, przewidziano w formie pó okr gu dost pnego z ka dej strony placu przedwej ciowego. Wej cie zadaszono likwiduj c obecne, nowoczesne zadaszenie kontrastuj ce z charakterem zabudowy Teatru. Zadaszenie wej cia zaprojektowano jako dobudow na s upach w formie Portyku z loggi dost pn z poziomu Kuluarów przed widowni. Zadaszenie podkre la reprezentacyjne wej cie do Teatru i zwie czone jest bry, na której umieszczono nowe logo Teatru Maska. 6. CHARAKTERYSTYCZNE WIELKO CI W sk ad nieruchomo ci wchodzi: - Budynek Teatru Maska - Powierzchnia zabudowy m² - Kubatura m 3 - Powierzchnia u ytkowa m² - Powierzchnia u ytkowa obj ta zmian sposobu u ytkowania m² - Powierzchnia dzia ki m² 7. PROJEKTOWANE PROPOZYCJE PROGRAMOWO PRZESTRZNNE I ZAGOSPADOROWANIE TERENU Zmiana sposobu u ytkowania polega b dzie na zlikwidowaniu pomieszcze restauracji Corrida, w miejsce których wprowadzone zostan pomieszczenia niezb dne do prawid owego funkcjonowania Teatru Maska, cznie ze zlikwidowaniem barier uniemo liwiaj cych bezkolizyjne korzystanie z widowni przez osoby niepe nosprawne.

5 W roku 1986 zosta o wydane,,pozwolenie na budow. Projekt zosta uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W obecnym projekcie,,zmiany sposobu ytkowania wracamy do dawnego uk adu funkcjonalnego proponowanego w ówczesnym projekcie. Wej cie do Holu szatniowo-kasowego, prowadzone poprzez szerokie schody pó okr e (amfiteatralne) zadaszone Portykiem z loggi dost pn z poziomu Kuluarów - akcentuje ówne wej cie do budynku Teatru Maska. Taras zwie czony jest zadaszeniem, na którym umieszczono od strony wschodniej i po udniowej nowe logo Teatru. Schody g ówne dotykaj bezpo rednio do placu wej ciowego (w celu agodnego wej cia na schody nale y minimalnie zniwelowa teren). Pozosta e zagospodarowanie terenu, jak: plac manewrowy, wej cie pod galeri, parking, palisada - pozostaje bez zmian. Jedynie dawn czerpni powietrza przewidujemy na kwiaton. W miejsce starego zadaszenia przekrywaj cego wej cie do administracji projektujemy Galeri podpart z jednej strony na zewn trznym murze, z drugiej na s upach opartych na dawnej czerpni wentylacyjnej. Jako balustrad Galerii proponujemy wprowadzenie tzw.,,rzeszowskich ósemek ze stali. Hol wyposa ono w Szatni dla oko o 320 u ytkowników, zarówno widzów jak i zwiedzaj cych Muzeum Dobranocek. Na poziomie Holu szatniowego umieszczono równie Sale szkoleniowe, Pokój biurowy, Pomieszczenie socjalne dla pracowników, Kiosk- Kas oraz wprowadzono Wind i Sanitariaty dla osób niepe nosprawnych. Z poziomu Holu ównego ( 0.00) wej cie poprowadzono poprzez istniej ce schody na poziom Sanitariatów ogólnodost pnych (-0.90) oraz do Galerii Sztuki (+2.04). Sanitariaty ogólnodost pne zmodernizowano, wprowadzaj c nowe wielko ci kabin i ilo ci umywalek zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Projektowany uk ad poziomów przedstawia si nast puj co: Piwnice: Parter: Pi tro: Przewiduje si w pomieszczeniach restauracji: Muzeum Dobranocek oraz Sale multimedialne z Pomieszczeniem gospodarczym i Pomieszczeniem biurowym w cz ci zachodniej. Wprowadza si wej cie do Muzeum Dobranocek nowymi Schodami wewn trznymi z poziomu Holu wej ciowego. ówne wej cie prowadzi do Holu wej ciowego wraz z Szatni i Kioskiem-Kas. W pomieszczeniach pomocniczych restauracji przewiduje si : Sale multimedialn oraz Sanitariaty dla niepe nosprawnych. W miejsce obecnej szatni projektuje si Galeri Sztuki, dost pn zarówno bezpo rednio od ul. Mickiewicza, jak równie z Holu wej ciowego podczas trwania spektakli. Istniej ce sanitariaty ogólnodost pne zostan zmodernizowane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Na tym poziomie od strony parkingu przewiduje si bezkolizyjny ci g dla osób niepe nosprawnych, cz cy boczne wej cie administracyjne z Holem szatniowym, przy którym umieszczono Wind dla osób niepe nosprawnych. W zasadzie pi tro przeznaczone na Kuluar pozostaje bez zmian. Zachodzi jedynie konieczno opracowania estetycznego wn trza wprowadzaj cego klimat bajkowego miasteczka z awkami i latarniami. Poza tym wszystkie projektowane poziomy: Kuluary, Hol szatniowo-wej ciowy, Muzeum Dobranocek - obs ugiwane s Wind dla niepe nosprawnych dost pn z Holu szatniowego.

6 8. PODSTAWOWE POWIERZCHNIE PROJEKTOWANE - Powierzchnia u ytkowa projektowanych piwnic m² - Powierzchnia u ytkowa projektowanego parteru m² - Powierzchnia u ytkowa projektowanego pi tra m² 9. ROZWI ZANIA MATERIA OWO KONSTRUKCYJNE STANU ISTNIEJ CEGO 9.1. KONSTRUKCJA Budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowej. ciany zewn trzne murowane z bloczków szczelinowych ceramicznych UNI na zaprawie cementowo-wapiennej. ciany wewn trzne no ne gr. 25 i 38 cm z ceg y ceramicznej pe nej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej. ciany wewn trzne dzia owe z ceg y grubo ci od 6 do 12 cm z tynkiem. Kominy murowane z ceg y pe nej otynkowane. Stropy w cz ci od ul. Mickiewicza (rekonstrukcja kamienicy) ceramiczne typu Ackermana, w cz ci rodkowej i w skrzydle od stropu ul. Kopernika z p yt kana owych gr. 25 cm WYKO CZENIE Tynki zewn trzne g adkie cementowo-wapienne, nakrapiane, boniowane z ozdobnymi detalami architektonicznymi. Tynki wewn trzne cian wapienne. Parapety zewn trzne z blachy, wewn trzne drewniane. Pod ogi na parterze wykonane z terakoty i lastryka. Pod ogi na pi trze z p yt ceramicznych WYPOSA ENIE W INSTALACJE Budynek wyposa ony jest w instalacj elektryczn, kanalizacj sanitarn, kanalizacj deszczow oraz C.O. 10. OPIS ROBÓT REMOTOWYCH Stan techniczny budynku jest dobry. Nie ma widocznych ugi, p kni, zarysowa cian. Stropy bez nadmiernych ugi. Wi ba dachowa i pokrycie w dobrym stanie technicznym. Roboty budowlano konserwatorskie b wykonane w celu zmiany sposobu u ytkowania pomieszcze ELEWACJE Elewacja zosta a niedawno wykonana. Szyb windowy wraz z konstrukcj Portyku nale y dociepli styropianem, a nast pnie na tynk silikonowy cienkowarstwowy zgodnie z istniej kolorystyk elewacji. cian zewn trzn zachodni nale y dociepli styropianem gr. 13 cm zgodnie z bezspoinowym systemem ocieplenia z zastosowaniem metody lekkiej-mokrejsamooczyszczaj cej, z zastosowaniem nast puj cych warstw: - przed dociepleniem styropianem nale y zastosowa rodek gruntuj cy i wzmacniaj cy na murze; - zaprawa klej ca 190 S; - styropian 190S;

7 - masa klejowo szpachlowa mineralna 190; - siatka z w ókna szklanego; - podk ad pod tynk 610; - tynk silikonowy cienkowarstwowy, gr. ziaren 1,5 mm; - na cokole zastosowa tynk gruboziarnisty ELEMENTY KONSTRUKCYJNE - Schody zewn trzne (poz. 5.1) przy wej ciu g ównym do budynku Teatru Maska opisane na kole w postaci p yty elbetowej gr. 12 cm wylewanej na budowie oraz betonowymi stopniami z betonu wirowego klasy B20; zbrojenie klasy AIII; - Stopnie ob one p ytami granitowymi gr. 3 cm. - Galeria (poz. 4) od ul. Kopernika to p yta elbetowa gr. 10 cm, oparta z jednej strony w gniazdach na murze na konstrukcji wsporczej z eber betonowych o przekroju 15 x 20 cm w rozstawie co 2.95 cm, a z drugiej na s upach elbetowych (poz ) o przekroju 20 x 20 cm - beton klasy B20, zbrojenie stal klasy AIII - opartych na istniej cych murach czerpni. - Czerpni przesklepi p ytk elbetow gr. 10 cm w formie koryta o wys. 30 cm z wykorzystaniem na kwiaton; koryto zaizolowa, wykona spadki i odprowadzi wod na zewn trz; na ko cu muru Czerpni mi dzy s upami wybi otwór o wymiarach 50 x 275 cm, mocuj c w nim aluzj stalow pomalowan matow farb olejn na czarno. - Zadaszenia wej cia ównego w formie Portyku z loggi to dwukondygnacyjna rama elbetowa o s upach (poz i 4.1.1) o przekroju 30 x 40 cm w uk adzie równoleg ym do ciany poprzecznej, posadowiona na p ycie fundamentowej zdylatowanej od istniej cej awy fundamentowej; - yta loggii i stropowa (poz i 2.1.2) elbetowa gr. 10 cm na podci gach elbetowych (poz. 3) o przekroju 25 x 30 cm, wylewana z betonu B20, zbrojona dwukierunkowo stal klasy AIII; - Dach (poz. 1.0) dwuspadowy w konstrukcji drewnianej z tarcicy iglastej klasy C22, o wymiarach elementów: krokwie 6 x 12 cm, mur ata 12 x 14 cm, p atew 12 x 12 cm, pokryty blach miedzian. - Szyb windowy murowany gr. 25 cm z ceg y pe nej klasy 10 wzmocniony wie cami (w istniej cej cianie od strony Holu wykona otwory drzwiowe wys cm oraz nadpro a z profili walcowanych); na poziomie wykona p ytk elbetow gr. 10 cm uzyskuj c schowek z pomieszcze sali prób. - Schody wewn trzne (poz. 5.2 i 5.3) z poziomu parteru Holu szatniowego do poziomu piwnic zaprojektowano na pojedynczej belce ze stali profilowej I 200 gat. St3SX w osi schodów mocowanej do stalowego podci gu (poz. 2.2) i betonowego fundamentu w poziomie piwnic; - Stopnie prefabrykowane betonowe gr. 6 cm w ramce stalowej z k towników; - Konstrukcja stropu (poz. 2) we fragmencie wyburzonego stropu nad piwnic to strop sto ebrowy stalowo-betonowy z prefabrykowanej p yty stropowej WPS gr. 8 cm stanowi cej wype nienie stropu oraz tzw. tracony szalunek; - Podci g stalowy dla oparcia stalowych eber stropu ze stali profilowanej I 200 gatunku St3SX; - ebro stalowe dla oparcia p yt WPS ze stali profilowej IPE 200 gatunku St3SX;

8 Uwaga: w miejscu oparcia belek na murze nale y wykona poduszk betonow grubo ci ca. 8 cm z betonu B15; Na p ytach WPS nale y po styropian gr. 12 cm. Na ca ci wykona wylewk gr. 5 cm zbrojon siatk o oczkach 10 x 10 cm 4.5 mm. - Nadpro a (poz. 6) stalowe wykonane z dwóch ceowników C 160 skr conych ze sob za pomoc rub, oparte na dwóch blachach w owych (po jednej na ka dym ko cu). Uwaga: nadpro a nad nowymi otworami wykona przy zachowaniu kolejno ci robót: wyku w murze poziom bruzd o wys. przewidzianej belki zwi kszonej od 4 o 6 cm w celu zape nienia je zapraw ; g boko bruzd powinna odpowiada szeroko ci belki z zapasem na tynk, d ugo dostosowa do szeroko ci otworu poszerzaj c go o 10 cm z ka dej strony na oparcie belki, bruzd przemy zaczynem cementowym i wstawi w ni belk stalow, któr czasowo nale y zamocowa drewnianymi lub stalowymi klinami, a nast pnie przestrze wokó ko cówek belek wype ni twardoplastyczn zaprawa cementow, a w przestrze miedzy górn pó belki i muru wprowadzi wilgotn zapraw cementow dobrze i dok adnie j ubijaj c; po osadzeniu belki po jednej stronie muru i zwi zaniu zaprawy przyst pi do mocowania drugiej belki po stronie przeciwnej, zgodnie z przedstawiona procedur ; roboty prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej; na czas prowadzenia robót strop nale y podstemplowa MALOWANIE I TYNKOWANIE Po wykonaniu bruzd dla instalacji elektrycznej i wod.-kan. nale y uzupe ni tynki. Stare rysy zatrze, wyszpachlowa oraz pomalowa farb emulsyjn w kolorach pastelowych. W pomieszczeniach Muzeum Dobranocek oraz Holu szatniowego i Sali multimedialnej ciany ob p ytami gipsowo-kartonowymi Proponuje si wykona na cianach w Kuluarach i Galerii Sztuki malowid a w klimacie bajkowego miasteczka (lub wykorzystania w tym celu istniej cych elementów scenografii bajek) WENTYLACJA Wprowadza si wentylacj mechaniczn do wszystkich projektowanych pomieszcze tak, aby ilo i wymiana powietrza pomieszcze by a zgodna z przepisami. W Sanitariatach oprócz wentylacji mechanicznej nawiewnej wprowadzi wspomaganie wentylacji wywiewnej w istniej cych przewodach wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylatorki elektryczne. Pozosta e instalacje grawitacyjne zasklepi. Czerpni powietrza przewidzie w starej wykonanej czerpni. Czerpni zadaszy korytem-kwiatonem. Wyrzutni zu ytego powietrza zlokalizowa w miejscu istniej cej wyrzutni na dachu budynku od strony pó nocnej POSADZKI Posadzk w piwnicy i na parterze w pomieszczeniach by ej restauracji oraz w Sanitariatach ogólnodost pnych i Sanitariacie dla osób niepe nosprawnych wykona z p ytek ceramicznych antypo lizgowych na istniej cej wylewce uzupe nionej, wyczyszczonej i zatartej na g adko oraz na nowym stropie WPS na belkach stalowych. W Sali multimedialnej (pom. nr 0/5) i Korytarzu (pom. nr 0/8) wyrówna poziom posadzek,

9 wprowadzaj c w tych pomieszczeniach warstwy: - ytki ceramiczne; - wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatk 4.5 mmm o oczkach 10 cm; - styropian gr. 10 cm; - izolacja pozioma z folii polietylenowej + papa asfaltowa; - pod e z gruzu oko o 7 cm W pomieszczeniach Sanitariatów nale y wprowadzi na cianach p ytki ceramiczne do poziomu sufitu SUFIT PODWIESZONY Zastosowano w Holu szatniowym i Szatni, pomieszczeniach Muzeum Dobranocek oraz w Kuluarach sufit kasetonowy z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie ze stali ocynkowanej ukrytej. Wszystkie ci gi wentylacji mechanicznej nale y obudowa p ytami gipsowokartonowymi. W Portyku - w stropie nad wej ciem i w stropie nad loggi - podwiesi sufit w konstrukcji aluminiowej z wype nieniem matowym szk em bezpiecznym, jako os ona o wietlenia KIOSK-KASA Pomieszczenie Kiosku-Kasy z mo liwo ci sprzeda y pami tek zostanie wykonane w formie przeszklonej kabiny (jedynie do wysoko ci 75,0 cm zas oni te zostanie blach nierdzewn perforowan podniesion nad posadzk 10 cm) w konstrukcji z rur nierdzewnych 60 mm, st one na wysoko ci 2,20 m sufitem z paneli rastrowych (a urowych) o oczkach 10 x 10 cm). Mi dzy s upkami zamontowane zostanie szk o bezpieczne na uchwytach; jedna kwatera otwierana do sprzeda y. Trójk tny naro nik kiosku wykonany w ca ci z perforowanej blachy nierdzewnej STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Niektóre istniej ce okna drewniane w bardzo z ym stanie technicznym wymieniono na stolark z PCV imituj ce drewno, z podzia em wed ug istniej cych wzorów. Nowoprojektowane drzwi wewn trzne wykona jako p ycinowe drewniane. Drzwi wyj ciowe na logi Portyku wykona z PCV imituj cego drewno z podzia ami jak okna Kuluaru. Istniej ce drzwi g ówne wej ciowe wykorzysta, sytuuj c je w nowoprojektowanym miejscu. Drzwi do szybów dostarcza producent d wigów osobowych CIANY DZIA OWE Grubo ci 10 cm wykonane z p yt gipsowo-kartonowych w konstrukcji metalowej z izolacj z we ny mineralnej KABINY UST POWE Wykonane z p yt laminowanych stosowanych w kabinach sanitarnych z normatywnymi drzwiami.

10 BALUSTRADA GALERII I LOGGII PORTYKU Wykonana z p askowników stalowych w formie rzeszowskich ósemek ; ca malowana matow farb olejn w kolorze czarnym. Szczegó y przed ono na rysunkach BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ Balustrady schodów istniej cych i projektowanych ze stali nierdzewnej: s upy 50 mmm w rozstawie co trzeci stopie ; pochwyt z rur 50 mmm; wype nienie mi dzy s upkowe z rurek 20 mm SZYB WINDOWY Szyb windowy o wielko ci 177 x 162 cm i o ud wigu 630 kg - umo liwiaj cy przewo enie osób niepe nosprawnych - obs uguje trzy poziomy, tj. Muzeum Dobranocki ( 3.05), Holu wej ciowego ( 0.00) i Kuluarów (+3.72). Szyb windowy dobudowano do istniej cego budynku, stwarzaj c konstrukcj niezale POKRYCIE DACHU Dach nad Portykiem wej ciowym pokry blach miedzian, natomiast dach nad szybem wigowym uzupe ni tak, jak istniej cy dach g ówny OBRÓBKI BLACHARSKIE Rury spustowe z dachu nad Portykiem wykona z PCV 10 cm i ukry w bruzdach projektowanych elementów budowlanych, z odprowadzeniem wód do istniej cego odp ywu zlokalizowanego w pode cie g ównego wej cia. Rynny odprowadzaj ce wod z dachu Portyku oraz posadzki loggii wykona z PCV 10 cm. Obróbki blacharskie parapetów okiennych oraz zako czenia murów wykona z blachy ocynkowanej gr. 0.5 mm, malowanej farb ochronn w kolorze czarnym. OPRACOWA :

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA

Piotr Fortuna Architekci PROJEKT BUDOWLANY. WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY WEWN TRZNYCH II PI TRA Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. ląska 33/85, NIP 958-117-95-01, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, e-mail: fortuna@foqoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN OWEżO REMONTU CZ CI KORYTARZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU

OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU ZAŁ CZNIK NR 6 Arkuszy 9 OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU 2 Tadeusz Chrzanowski Zarz dca Nieruchomo ci Licencja nr 13947 Wrocławski Park Biznesu ZATWIERDZIŁ WROCŁAW 2008 rok

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE PROJEKTOWANIE I US UGI INWESTORSKIE mgr in. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 tel. 602654133 STADIUM BRAN A ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN TRZNE INWESTOR rodek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. 1 Spis tre ci 1 WST P... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)... 3 1.2 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W /00073239/3 (SALON +MAGAZYN)

Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W /00073239/3 (SALON +MAGAZYN) Ad. 1. Rumia, ul. Grunwaldzka 35, działka 213/26 KW nr GD1W /00073239/3 (SALON +MAGAZYN) Zabudowana ujawniona w ksi dze wieczystej nr GD1W/00073239/3 poło ona w Rumi przy ulicy Grunwaldzkiej 35, powiat

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo