PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR"

Transkrypt

1 Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo Kongresowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oś priorytetowa III. - Wojewódzkie ośrodki wzrostu działanie III.2. - Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o geologię niezbędną do wyceny palowania; Odpowiedź na pytanie 1: Dokumentacja geologiczna niezbędna do wyceny palowania stanowi odrębne opracowanie i jest dostępna do wglądu w siedzibie Inwestora. 2. Czy projekt palowania jest po stronie Zamawiającego czy GW. W której pozycji przedmiarów należy wycenić ewentualny koszt projektu; Odpowiedź na pytanie 2: Projekt palowania jest po stronie GW i należy go wycenić w pozycji PALOWANIE 3. W których pozycjach przedmiaru należy uwzględnić koszty malowania konstrukcji stalowej Hali G. Brak takich pozycji w kosztorysie. Odpowiedź na pytanie 3: Malowanie konstrukcji stalowej wg dokumentacji projektowej 1. Przewiduje się malowanie konstrukcji stalowej - 1x farba podkładowa antykorozyjna (warsztat) 2. Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. wg opisów ujętych w branży architektonicznej- Malowanie stali (powłoki specjalistyczne) wykonać po montażu konstrukcji 3.Malowanie należy ująć w pozycji dostarczenie konstrukcji stalowej. 4. Czy meble dla biura obsługi klienta wyszególnione w opisie do Projektu Wykonawczego architektury i wnętrz strona 42 do 44 należy wycenić. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne pozycje; Odpowiedź na pytanie 4: Meble dla biura obsługi klienta należy wycenić. Do przedmiaru można dodać stosowny punkt. 5. Schody ruchome na rzucie hala G są w dwóch miejscach po szt. 2 schodów. Rozumiemy, że w przedmiarze Hala G pozycja 136 d.4.dwa komplety oznaczają w sumie 4 szt. schodów; Odpowiedź na pytanie 5: Ze względu na etapową realizację rozbudowy Targów Kielce w projekcie hali G przewidziano elementy umożliwiające docelowe połączenie hali G z następnym obiektem hala H (w kierunku zachodnim) poprzez łącznik wyposażony w schody ruchome i windę osobową. W trakcie realizacji hali G, w jej części zachodniej, należy wykonać jedynie niezbędne elementy tj.: fundamenty pod schody ruchome ( kąt 35º, wys. 5,30 )i windę osobową oraz fundamenty pod słupy łącznika. W związku z powyższym w przedmiarze pozycja 136d.4 dwa komplety oznacza 2 szt. schodów ( kąt 30º, wys. 3,90) zlokalizowanych we wschodniej części hali. 6. Brak w przedmiarze drugiej windy osobowej opisanej na stronie 16 Projektu wykonawczego architektury i wnętrz oraz zaznaczonej na rzucie. Czy należy wycenić jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru;

2 Odpowiedź na pytanie 6: W przedmiarze jest prawidłowo jedna winda osobowa. Druga winda patrz powyżej odp. na pytanie nr 5 7. W przedmiarze drogi aneks jest w pozycji 2.1 jest 10 kpl. bramek gdy z zestawienia podstawowych urządzeń do systemu biletowego i kontroli dostępu wynik, że jest 13 szt. kołowrotów i 1 szt. bramki uchylnej. Ile tych elementów należy wycenić. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru; Odpowiedź na pytanie 7: Należy wycenić zgodnie z projektem. 8. Zamieszczone na Państwa stronie rysunki konstrukcji stalowej są bardzo nieczytelne (rozmazane). Prosimy o udostępnienie rysunków czytelnych trzymających skalę; Odpowiedź na pytanie 8: Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest do wglądu w siedzibie Inwestora 9. Czy jest możliwe udostępnienie w wersji elektronicznej przedmiarów robót. Znacznie ułatwiłoby to wycenę robót. Odpowiedź na pytanie 9: Inwestor nie dysponuje przedmiarami w wersji elektronicznej 10. W ZDR w formularzu oferty w pkt. 3 jest mowa o 36 miesięcznej gwarancji gdy w umowie w 11 jest podany 5 letni okres gwarancji. Prosimy o uściślenie tej rozbieżności; Odpowiedź na pytanie 10: Obowiązuje zapis z Umowy 11. Czy konsorcjum dwóch firm może składać się z przedsiębiorstwa które, w zakresie pkt.vi specyfikacji przetargowej, posiada wymagane referencje oraz przedsiębiorstwa legitymującego się dobrą sytuacją finansową, a także zrealizowanym, między innymi, obiektem o wartości około zł i powierzchni ponad m2. Każda z w/w firm osiąga przychody roczne powyżej zł. Odpowiedź na pytanie 11: Konsorcjum firm powinno spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu, co oznacza, że jedna z firm może spełniać warunki techniczne a druga warunki finansowe udziału w postępowaniu Proszę o podanie rozwiązań techniczno-materiałowych na istniejących studzienkach kanalizacyjnych znajdujących się w nowoprojektowanej hali G w celu zapobiegnięcia wydzielania się nieprzyjemnych zapachów (np. hermetyczne włazy). Odpowiedź na pytanie12: Włazy studzienek będą hermetyczne, w związku z tym zaprojektuję odpowietrzenie studzienek. Do wyceny można przyjąć około 150m rury PCV dn110. Odpowietrzenie do pionu K7 w sanitariatach w budynku B. Rozwiązanie podam do r. 13. W przedmiarze Odwodnienie dachu do wyceny podano tylko 10 szt. wpustów dachowych, natomiast z dokumentacji wynika, że wody opadowe z dachu budynku hali G odprowadzane będą poprzez 22 wpusty dachowe oraz dodatkowo wg opisu technicznego do instalacji mają być podłączone 3 wpusty z dachu hali D (w sumie 25 szt.). Ponadto w przedmiarze podano jedynie rury PE-HD o średnicach 110 mm, 90 mm, 75 mm i 56 mm a z dokumentacji wynika, że instalacja odwodnienia dachu będzie wykonana z rur PEHD fi 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm i 250 mm. Proszę o korektę zamieszczonego przedmiaru oraz podanie czy wpusty dachowe mają być podgrzewane?

3 Odpowiedź na pytanie13: W budynku występują 22 szt wpusty na hali G i 3 z dachu hali D. Razem 25szt. Średnice rur jak w projekcie ( 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 PEHD oraz 250, 300 i 400 X-Stream). Wszystkie wpusty podgrzewane, ujęto podgrzew w projekcie elektrycznym. 14. Wg opisu technicznego instalacja odwodnienia dachu ma zostać zaizolowana otuliną z pianki PE gr 13 mm dla rur o średnicy do 110 mm, a rury o większej średnicy przy użyciu mat Thermasheet gr. 13 mm, natomiast w przedmiarze Odwodnienie dachu podano otuliny Thermacompact AS gr. 9 mm. Proszę o podanie typu i grubości otuliny jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź na pytanie 14: Izolacja odwodnienia dachu z pianki PE o gr. 13mm jak w projekcie. 15. Proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej (profilu) na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej. Ponadto istnieje rozbieżność co do średnic i długości rur w przedmiarze Kanalizacja deszczowa podano, że rurociągi grawitacyjne odprowadzające ścieki deszczowe będą wykonane z rur o średnicach 200 mm, 250 mm i 315 mm, a z dokumentacji wynika, że będą to rury fi 250, 315 i 350 mm. Jednocześnie informuję, że w asortymencie rur PP X-Stream nie występują rury o średnicy 315 i 350 mm a odpowiednio 300 i 400 mm. Proszę o podanie z jakich rur zostanie wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z projektowanej hali. Odpowiedź na pytanie 15: Przyłącze pierwotnie ujęte było w projekcie kanalizacji deszczowej z przyłączami. Z uwagi na wyłączenie wykonania przykanalika dla deszczówki z sieci do budynku G, stąd brak było pełnych informacji. W załączeniu profil i fragment rzutu odwodnienia, rozwiewający wszystkie wątpliwości. 16. Proszę o zamieszczenie szczegółów projektowych dotyczących systemu rozsączającego AZURA (poz. 23 przedmiaru Kanalizacja deszczowa ) oraz informacji na temat producenta regulatora przepływu 180SH (poz. 24 przedmiaru). Odpowiedź na pytanie 16: Nie występuje w projekcie system AZURA lecz zbiornik retencyjny. W przedmiarze zbiornik retencyjny powinien występować jako analogia do systemu AZURA. Dostawcą zbiornika retencyjnego STROMCELL jak i regulatora przepływu SH 271 (a nie jak w przedmiarze SH 180) jest firma PwP Sp. z o.o ul. Płocka Warszawa. 17. Na rys. S.1 Rzut poziomu +/-0.00 projektu instalacja wod-kan i odwodnienie dachu występują skrzynki odpływowe AcoDrain oraz na rys. S.12 Profil odwodnienia występują kanały fi 100 mm nie ujęte w przedmiarach robót. Czy wobec tego w/w odwodnienie wraz ze skrzynkami Aco wchodzą w zakres wycenianych robót sanitarnych? Odpowiedź na pytanie 17: Tak. Odwodnienie liniowe przy elewacji należy wycenić. 18. W przedmiarach robót nie uwzględniono przykanalika do basenu (Rys. S.10). Wobec tego czy wykonanie w/w przykanalika wchodzi w zakres robót? Odpowiedź na pytanie 18: Należy uwzględnić przykanalik do wyceny. 19. W przedmiarze robót Kanalizacja deszczowa występuje 1 studzienka betonowa fi 1600 mm oraz 2 studzienki TEGRA fi 1000 mm, natomiast na rys. S.21 Rzut poziomu +3,90 występują

4 tylko 2 studzienki. Wobec tego proszę o podanie, w której części projektu występuje studzienka betonowa fi 1600 mm? Odpowiedź na pytanie 19: Załączony fragment parteru oraz profil przykanalika deszczówki jasno określa zakres robót dotyczących studzienek. 20. Proszę o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej wykonania przyłącza wodociągowego oraz rysunku rozwiązania węzła włączeniowego wodociągu. Odpowiedź na pytanie 20: Przyłącze wody ujęto w projekcie sieci wodociągowej, który jest w posiadaniu inwestora. 21. W przedmiarze poz. 17 do wyceny podano 36 szt. umywalek oraz w poz szt. misek ustępowych, natomiast z dokumentacji wynika, że umywalek jest 43 szt. a misek ustępowych 33 szt. Proszę o korektę ilości w/w przyborów sanitarnych oraz ilości baterii przy tych przyborach. Odpowiedź na pytanie 21: Obowiązuje dokumentacja. Proszę skorygować ilości. 22. W przedmiarze Instalacje wod-kan nie uwzględniono pozycji dotyczących montażu zlewozmywaków 2- komorowych ( rozwinięcie kanalizacji 7 szt., aksonometria wody 8 szt.), zlewów jednokomorowych (4 szt.), zaworu napowietrzającego fi 40 mm (1 szt.), rur wywiewnych 160/110 mm (2 szt.), zaworów ze złączką do węża fi 20 mm (2 szt.). Proszę o dodanie pozycji przedmiarowych. Odpowiedź na pytanie 22: Należy skorygować przedmiar do faktycznych ilości występujących w projekcie. 23. W przedmiarze podano do wyceny 23 szt. wpustów ściekowych, a w dokumentacji występuje 16 szt. Proszę o korektę ilości wpustów. Odpowiedź na pytanie 23: odpowiedź zawarto w punkcie W dokumentacji występuje 7 szt. czyszczaków kanalizacyjnych fi 110 mm. Proszę o dopisanie pozycji przedmiarowej na ich wycenę. Odpowiedź na pytanie 24: Należy skorygować przedmiar do faktycznych ilości występujących w projekcie. 25. W przypadku zmian w ilości przyborów sanitarnych proszę również o korektę ilości podejść odpływowych od przyborów sanitarnych (umywalki, zlewy, miski ustępowe). Odpowiedź na pytanie 25: j.w. 26. Z jakiego materiału będzie wykonana instalacja hydrantowa? W dokumentacji podano rury stalowe a w przedmiarze rury PE. Odpowiedź na pytanie 26: Instalacja hydrantowa musi być z rur stalowych, ocynkowanych łączonych na gwint. 27. Brak pozycji w przedmiarach na wycenę izolacji dla instalacji hydrantowej. Proszę o dodanie pozycji przedmiarowych. Odpowiedź na pytanie 27: Należy uzupełnić przedmiar o wycenę izolacji.

5 28. W przedmiarze podano 19 szt. zaworów hydrantowych a szafek hydrantowych 18 szt. Wobec tego ile należy wycenić zaworów a ile szafek? Czy szafki mają być naścienne czy wnękowe? Odpowiedź na pytanie 28: Ilość szafek hydrantowych ma być równa ilości zaworów hydrantowych. Typy szafek określa projekt architektoniczny. 29. Prosimy o określenie rodzaju, typu i nazwy producenta dla baterii umywalkowych, baterii natryskowych, baterii zlewowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów spłukujących do pisuarów, zaworów czerpalnych ze złączką do węża, zgodnych z oczekiwaniami inwestora w zakresie standardu tych urządzeń. Odpowiedź na pytanie 29: W sanitariatach występować będą baterie umywalkowe, zlewowe, zlewozmywakowe oraz zawory spłukujące do pisuarów typu samozamykającego np. Geberit lub podobne. Odnośnie zaworów czerpalnych ze złączką do węża zastosować zawory grzybkowe ogólnodostępne. 30. Prosimy o określenie standardu urządzeń tj. rodzaju, typu i nazwy producenta dla baterii umywalkowych, baterii natryskowych, baterii zlewowych, baterii zlewozmywakowych, zaworów spłukujących do pisuarów, zaworów czerpalnych ze złączką do węża, elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody o pojemności 60litrów, spełniającego oczekiwania inwestora. Odpowiedź na pytanie 30: Rodzaj baterii omówiono w punkcie 18, natomiast pojemnościowe podgrzewacze wody 60l Ariston lub podobne. 31. Prosimy o przedłożenie planu zagospodarowania terenu z naniesionym uzbrojeniem istniejącym, uzbrojeniem przewidzianym do likwidacji oraz uzbrojeniem projektowanym dla zakresu objętego przedmiotowym zamówieniem. Odpowiedź na pytanie 31: Plan zagospodarowania terenu dostępny w siedzibie inwestora do wglądu. 32. Obiekt brama wjazdowa- prosimy o odpowiedź w jakiej technologii ( stalowa czy prefabrykowana) należy wycenić podjazd dla niepełnosprawnych. Brak rysunków konstrukcyjnych podjazdu; Odpowiedź na pytanie 32: Podjazd dla niepełnosprawnych został zaprojektowany jako prefabrykowany podjazd złożony z gotowych elementów firmy weland AB. Poniżej znajduje się link z wytycznymi producenta podjazdów wraz z elementami takimi jak podpory spoczniki i balustrady Brak w projekcie i kosztorysie balustrady przy pochylni. Prosimy o odpowiedź czy należy wycenić balustradę i dosłanie stosownych rysunków. Odpowiedź na pytanie 33: patrz j.w W nawiązaniu do pisma Zaproszenie do rokowań pkt.5, Załączone do dokumentacji przedmiary robót nie stanowią elementu dokumentacji projektowej, mają charakter orientacyjny i pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Wykonawca ma obowiązek każdorazowo powiadamiać Inwestora o różnicach w ilościach lub brakujących

6 elementach w przedmiarach, a wynikających z dokumentacji technicznej. Jeżeli nie to w jaki sposób należy korygować różnice. Odpowiedź na pytanie 34 Wg mnie tj. projektanta opracowania br. sanitarnej, Wykonawca nie musi powiadamiać inwestora o różnicach między przedmiarem a projektem a dokonać własnej kalkulacji wyliczeń w oparciu o dokumentację projektową. 35. W przedmiarze Instalacje grzewcze występują promienniki ciepła ZBN 1200/8 w ilości 72 szt., natomiast w projekcie wykonawczym występuje 10 zestawów promienników po 6 szt., co daje łączną ilość 60szt. Ponadto w ww. przedmiarze nie ma ujętych grzejników w ilości 8 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót. Odpowiedź na pytanie 35: Ma być 60szt. Promienników. Jeśli w przedmiarze brakuje 8 szt. Grzejników to należy je ująć. 36. Przekazany przedmiar robót na instalację chłodu nie odpowiada przekazanemu Projektowi wykonawczemu instalacji chłodu i odprowadzenia skroplin (występują agregaty chłodu o innej mocy niż w projekcie; wymienniki chłodu, układ dozowania inhibitora korozji, które w ogóle nie występują w projekcie; w przedmiarze napełniamy instalację roztworem glikolu (jest zbiornik, pompa, roztwór glikolu), w projekcie instalacja wody lodowej jest bez zawartości glikolu). Prosimy o przekazanie właściwego przedmiaru robót. Odpowiedź na pytanie 36 Należy ująć agregaty zgodnie z projektem. Odnośnie glikolu, to w projekcie przyjęto wodę bez domieszki glikolu. Proszę o uzupełnienie wyceny o 4 komplety kabli grzewczych o długości 18m THERMALINT dla przewodów usytuowanych na dachu. 37. W przekazanym przedmiarze instalacji wentylacji poz płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej obejmuje wszystkie zaizolowane kanały, natomiast zgodnie z projektem należy zaizolować tylko kanały czerpnie prowadzone po dachu. Brak informacji w projekcie odnośnie izolacji kanałów wyrzutowych na dachu, prosimy o wskazanie jak należy je zaizolować i o uzupełnienie przedmiaru. Odpowiedź na pytanie 37 Płaszcz z blachy ocynkowanej występuje tylko dla przewodów usytuowanych na dachu. 38. Czy przedmiotowe zamówienie obejmuje rurociągi cieplne zasilające projektowany węzeł cieplny. Jeśli tak prosimy o przedłożenie oferentom projektu wykonawczego oraz przedmiaru robót dla tego zakresu? Odpowiedź na pytanie 38: nie 39. Czy przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie węzła cieplnego? Odpowiedź na pytanie 39: nie 40. Czy fragmenty ścian istniejących pomiędzy projektowanymi sanitariatami w osi D1-D3/Da- GA oraz B1-B3/GG-BC i halą główną należy rozebrać łącznie z podwalinami czy tylko same ściany; Odpowiedź na pytanie 40 Podwaliny (czy fundamenty) istniejących ścian przeznaczonych do likwidacji należy rozebrać w tych miejscach, gdzie kolidują z nowoprojektowanymi kanałami

7 instalacyjnymi i fundamentami. Po za tym, wystarczy je rozebrać tylko do poziomu, aby położyć nowoprojektowaną płytę posadzkową. 41. W specyfikacji budowlanej drogi i zagospodarowanie terenu są działy, które naszym zdaniem nie dotyczą tego zadania: - opis inwestycji rozbudowa obiektu biurowego wraz z budową centrum kongresowego K, budowa pawilonu ekspozycyjno-magazynowego M, wykonanie ogrodzenia terenu; - dział D dotyczący wyburzeń obiektów kubaturowych, między innymi budynek poczty, magazyny. Bar itp. O jakie budynki chodzi. Rozumiemy, że jest to pomyłka i zakresy te nie dotyczą tej inwestycji; - roboty związane z zazielenieniem czy należy wycenić brak danych i brak w kosztorysach. W przypadku konieczności wyceny prosimy o informację o jakie roboty chodzi; Odpowiedź na pytanie 41: w/w zakresy robót nie stanowią przedmiotu postępowania 42. Mamy informację, że płytki Marazzi Enduro Mat Bario New zostały wycofane z produkcji. Prosimy o informację jakimi płytkami należy je zastąpić; Odpowiedź na pytanie 42 W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że mimo zakończenia produkcji serii Enduro Matt, kolor Bario New w formacie 40x40 znajduje się w ciągłej sprzedaży w ilości ok m2 z czego przez nas jest zarezerwowanych - 900m2 na podaną inwestycję w Kielcach. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności proszę o kontakt- Dawid Dusza Centrum Dystrybucji Ceramiki MARAZZI HIT F.H.U. B.Maciagowski ul. Poniatowskiego 22, Katowice NIP Tel.: + 48 (32) , Fax.: + 48 (32) GSM: Kurtyny dymowe jest rozbieżność zaproponowanych rozwiązań dla kurtyn dymowych z opisu architektonicznego str.30 wynika, że materiałem odpowiednim dla kurtyn może być płyta g-k, blacha stalowa lub płyty fibrowo-silikatowe gdy na rysunkach jest kurtyna dymowa szklana. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości. Odpowiedź na pytanie 43 Operat pożarowy zawarty w opisie jest jedynie wytyczną. W dokumentacji projektowej zastosowano kurtyny dymowe szklane również spełniające wymagania dla tego typu przegród i stosowane w obiektach użyteczności publicznej, co uzgodniono ze specjalistą ppoż.

8 44. W przedmiarze dot. odwodnienia dachu poz. 4 występują rury o śr. zewn. 56 mm w ilości 55 m. Rury o takiej średnicy nie występują na żadnym z rysunków dotyczącym odwodnienia dachu, zaś są pokazane rury o śr. 125 mm które nie są uwzględnione w przedmiarze. Proszę o sprecyzowanie w/w rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 44: W projekcie nie ma rur φ56 natomiast faktycznie występują rury φ Na rysunku nr S.9 Rozwiniecie aksonometryczne instalacji odwodnienia dachu występują na pionach 2 czyszczaki - fi 250 i fi 200 mm, które nie są uwzględnione ani przedmiarze dotyczącym odwodnienia dachu ani w przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej. Proszę o sprecyzowanie w/w rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 45: Należy uwzględnić czyszczaki φ200 i φ W przedmiarze dot. odwodnienia dachu występują ilości rur i kształtek nie zgodne z rysunkami dołączonymi do projektu odwodnienia dachu np. rury fi 90 na rysunku w ilości 11,75 m, zaś w przedmiarze w ilości 110 m; rury fi 110 na rysunku 3x 11,75 m zaś w przedmiarze 25,50 m; redukcje fi 110/56 i fi 90/56 w przedmiarze w ilości odpowiednio 2 i 4 szt wg rysunków w projekcie w ogóle nie powinny występować itd. Proszę o sprecyzowanie powyższych rozbieżności Odpowiedź na pytanie 46: Należy ująć ilości wynikające z projektu. 47. W przedmiarze dot. odwodnienia dachu poz. 12 występują wpusty dachowe Wavin w ilości 10 szt. Zgodnie z rysunkami i opisem technicznym w/w wpustów powinno być 25 szt. (22 wpusty na hali G i 3 wpusty na hali D). Proszę o sprecyzowanie tej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 47: W projekcie występują wpusty podgrzewane φ63 w ilości 25 szt. 48. W przedmiarze dot. odwodnienia dachu poz. 13 i poz. 14 występuje izolacja otulinami Thermacompact AS gr. 9 mm. Zgodnie z opisem technicznym rury do średnicy 110 mm powinny być zaizolowane otuliną grubości 13 mm, zaś rury o średnicy większej matami Thermasheet FR gr 13 mm. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 48: Proszę przyjąć izolację zgodnie z opisem technicznym. 49. W przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej w poz. 23 jest dostawa i montaż systemu rozsączającego AZURA 1 kpl, oraz w poz. 24 dostawa i montaż regulatora przepływu 180 SH 1 kpl. System Azura oraz regulator przepływu 180 SH nie są opisane w żadnym z dostarczonych opisów technicznym i nie występują na żadnym z dostarczonych do przetargu rysunków. Proszę o sprecyzowanie co Inwestor rozumie pod pojęciem 1 kpl. oraz uzupełnienie dokumentacji o niezbędne opisy i rysunki umożliwiające poprawną wycenę w/w pozycji. Odpowiedź na pytanie 49: W projekcie nie występuje system rozsączania lecz retencja wód opadowych w zbiorniku z bloczków STROMCELL z wypływem regulowanym za pomocą regulatora przepływu. Rozwiązanie to obejmuje projekt kanalizacji deszczowej. Ponieważ budowa hali G wyprzedza budowę sieci w odpowiedzi na zapytanie z r. przesłałem niezbędne rysunki jak profil przykanalika, fragment rzutu parteru, rozwiniecie

9 aksonometryczne odwodnienia dachu oraz rysunki zbiornika i regulatora przesłane przez dostawcę tj. firmę PwP Sp. z o.o., które w całości załatwia tę sprawę. 50. W przedmiarze dot. kanalizacji deszczowej w poz. 15 i poz. 17 są studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w ilości 1 szt. i studzienki kanalizacyjne o śr 1000 mm Wavin typ Tegra 1000 w ilości 2 szt.. Proszę o wskazanie na zamieszczonych do przetargu rysunkach położenia w/w studni wraz z ich oznaczeniem. Odpowiedź na pytanie 50: W przykanaliku, jak to wynika z rzutu parteru i profilu, występuje studnia φ1200 na wejściu do zbiornika (z której wyprowadzone są 3 przewody φ 200) i studnia φ1500, w której zamontowany jest regulator oraz jedna studnia φ Na rysunku S.1 Projekt instalacji wod-kan rzut poziomu +/- 0,00 oraz rys. S.12 Profil odwodnienia występują skrzynki odpływowe ACO DRAIN nr kat Proszę o określenie czy w/w odwodnienie zostało uwzględnione w którymś z zamieszczonym do przetargu przedmiarów (jeśli tak to w którym) lub dokładne scharakteryzowanie w/w odwodnienia z podaniem wysokości, szerokości i długości w celu prawidłowej wyceny. Odpowiedź na pytanie 51: Powinny być uwzględnione. 52. W dołączonych do przetargu przedmiarach występuje Przyłącze wodociągowe jednak brak jest opisu technicznego i rysunków dot. w/w przyłącza. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujący opis i rysunki. Odpowiedź na pytanie 52: Przyłącze ujęte jest w projekcie sieci wodociągowej z przyłączami. Z tego projektu wyłączono fragment dotyczący przyłącza wody i załączono na stronie internetowej. 53. W projekcie instalacji wod-kan występują rysunki S.10 Profil przykanalika do basenu i S.11 Szczegół odprowadzenia wody z basenu. Proszę o określenie w którym z zamieszczonych przedmiarów zostało uwzględnione wykonanie w/w przykanalika lub uzupełnienie dokumentacji o brakujący przedmiar. Odpowiedź na pytanie 53: Jeśli brakuje przykanalika w przedmiarze, to należy je ująć. 54. W projekcie instalacji wod-kan występują rury stalowe ocynkowane. W przedmiarze dot. w/w instalacji nie zostały one uwzględnione. Proszę o sprecyzowanie powyższej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 54: Rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych występują w instalacji. 55. W przedmiarze dot. instalacji wody oraz instalacji hydrantowej występuje tylko izolacja rur otulinami Thermaflex FRZ gr 20 mm. Zgodnie z opisem technicznym przewody wody zimnej należy izolować otulinami Thermaflex gr. 6 mm dla średnic do 32x3 oraz 9 mm dla większych średnic. Przewody wody ciepłej izolować otulinami Thermaflex gr. 20 mm. Instalację hydrantowi należy zaizolować otulinami otulinami pianki polietylenowej Thermaflex gr. 13 mm. Proszę o sprecyzowanie powyższe rozbieżności przedmiarów z opisem. Odpowiedź na pytanie 55: Właściwy jest opis techniczny.

10 56. W przedmiarze dot. instalacji hydrantowej poz. 50 i poz. 51 występują zawory hydrantowi w ilości 19 szt. i szafki hudrantowe naścienne w ilości 18 szt., zaś w opisie technicznym jest iż instalacja p.poż wyposażona będzie w 18 hydrantów z zastosowaniem szafek wnękowych. Proszę o sprecyzowanie powyższe rozbieżności przedmiarów z opisem. Odpowiedź na pytanie 56: Musiało nastąpić jakieś przekłamanie. Ilość zaworów i szafek jest jednakowa. 57. W opisie technicznym dotyczącym instalacji wod-kan pisze Zaprojektowana instalacja wody zimnej, jest doprowadzona do stanowisk wystawienniczych, pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w antresoli. Przewiduje się, że woda przemysłowa do wykorzystania przy maszynach wystawienniczych (wykonana z rur stalowych ocynkowanych) doprowadzona będzie z instalacji hydrantowej. Dla stanowisk wystawienniczych zaprojektowano punkty odbioru wyposażone w kratkę ściekową i podejście do ewentualnego zamontowania umywalki. Instalacja kanalizacyjna odprowadza ścieki ze stanowisk wystawienniczych za pomocą kratek w posadzce. Proszę o sprecyzowanie w której pozycji przedmiarowej zostały uwzględnione rury i punkty poboru wody dla stanowisk wystawienniczych oraz studzienki z kratami do odbioru ścieków z w/w stanowisk lub uzupełnienie przedmiarów brakujące pozycje. Odpowiedź na pytanie 57: Rury i powinny być ujęte w całym rurarzu natomiast w projekcie instalacji wod-kan nie występują studzienki. Studzienki stanowią część kanałów, które obejmuje projekt budowlany. 58. W przedmiarze dot. instalacji kanalizacyjnej brak jest pozycji uwzględniających występujące na rysunkach uzbrojenie pionów tj.: czyszczaki, rury wywiewne i zawór napowietrzający. Dodatkowo w poz. 10 występuje rura z PVC o śr. 110 mm prowadzona na ścianach budynku w ilości 3,0 m. Ilość ta nie jest zgodna z samą wysokością pionów fi 110 występującą w projekcie. Brak w przedmiarze rur o śr. 40 mm występującymi w projekcie. Proszę o sprecyzowanie powyższych rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 58: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 59. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej nie ma uwzględnionych przejść ognioochronnych Unicollar EI120 PROMASTOP oraz PROMASTOP Kombischott Typ A firmy PROMAT. Proszę o sprecyzowanie powyższej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 59: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 60. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej brak jest pozycji uwzględniających rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT doprowadzające czynnik grzewczy do promienników oraz grzejników. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje. Odpowiedź na pytanie 60: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem.

11 61. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej brak jest pozycji uwzględniających grzejniki płytowe VK Universal typ 21s i 22 o wys. 600 mm oraz grzejnik łazienkowy GŁ Standard o wys. 344 mm. Nie ma również pozycji uwzględniających zawory RLV-KD 15, wkładki zaworowe i głowice termostatyczne RTD Nova, zawór termostatyczny RTD-N prosty oraz zawór odcinający kątowy RLV-S występujące w powyższej instalacji zgodnie z opisem technicznym. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje. Odpowiedź na pytanie 61: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 62. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej występują izolacje rur otulinami Thermaflex PUR gr 20, 25 i 30 mm. W opisie technicznym dot. instalacji grzewczej pkt Izolacja pisze, iż wszystkie zbiorniki i przewody należy zaizolować otuliną FRZ z pianki polietylenowej Thermaflex o grubości 20 mm. Proszę o sprecyzowanie powyższej rozbieżności przedmiarów z opisem. Odpowiedź na pytanie 62: Należy przedmiar skorygować na zgodny z projektem. 63. W przedmiarze dot. instalacji grzewczej pkt.40 występują promienniki ciepła typ ZBN 1200/8 12 grup po 6 promienników /wg. projektu budowlanego/ - 72 szt. W projekcie budowlanym i załączonych rysunkach jest 10 zestawów, co daje 60 promienników ciepła (co wiąże się również z innymi ilościami zaworów występującymi w przedmiarze). Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności przedmiarów z projektem technicznym. Odpowiedź na pytanie 63: Ma być 60 promienników 64. W projekcie dot. instalacji grzewczej występują przewody odpowietrzające fi.15 które należy sprowadzić nad posadzkę w węźle cieplnym i wentylatorni oraz rurociąg preizolowany 2 x fi 76,1/160 mm. Powyższe przewody nie zostały ujęte w przedmiarze dot. instalacji grzewczej. Proszę o wyjaśnienie powyższej rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 64: Należy przedmiar uzupełnić na zgodny z projektem. 65. W związku z dużymi rozbieżnościami zamieszczonych projektów technicznych i przedmiarów oraz biorąc pod uwagę to, że kwota wynagrodzenia jest ryczałtowa zwracam się z zapytaniem czy można zmieniać zamieszczone przedmiary przez dodawanie i odejmowanie pozycji wraz ze zmianą ilości w poszczególnych pozycjach przedmiarowych? Odpowiedź na pytanie 65: Należy przedmiar uzupełnić na zgodny z projektem. 66. We wczorajszej odpowiedzi na pytanie nr 15 jest informacja " W załączeniu progil i fragment rzutu odwodnienia, rozwiewający wszelkie wątpliwości. Na dzień dzisiejszy nic nie ma. Kiedy zostanie umieszczony brakujący załącznik? Odpowiedź na pytanie 66: Rysunki dotyczące szczegółów odwodnienia zamieszczono w pliku Rysunki uzupełniające na stronie internetowej : 67. We wczorajszej odpowiedzi na pytanie nr 20 jest informacja iż przyłącze wody ujęto w projekcie sieci wodociągowej, który jest w posiadaniu Inwestora. Prosimy o umieszczenie planu sytuacyjnego i profilu przyłącza wodociągowego na stronie internetowej Inwestora.

12 Odpowiedź na pytanie 67: przyłącze wody należy wykonać zgodnie z rysunkiem uzupełniającym na przyłącze wody zamieszczonym na stronie internetowej 68. Po analizie przedmiaru robót dotyczącego kanalizacji deszczowej stwierdzamy, że w poz. 23 (kpl. 1) jest za mało informacji dla prawidłowej wyceny. Na koszt zbiornika retencyjnego SROMCELL składa się nie tylko dostawa i montaż. Cena zależy również od: Głębokości posadowienia kanału doprowadzającego i odprowadzającego wodę deszczową, wysokości zasypki nad zbiornikiem minimalna 0,50 m, przy dużych obciążeń 1,0 m (kubatura wykopów). Minimalna gł. wykopu dla zbiornika dwuwarstwowego 0,25(podsypka)+1,04+0,50=1,79 m. Długości i średnice perforowanych rurociągów pod zbiornikiem. Długości i średnice rurociągów rozprowadzających i łączących (jeżeli występują). Rozmieszczenie zależy od wymiarów zbiornika. Ilości, rodzaju i głębokości studzienek inspekcyjnych przed i za zbiornikiem w których łączy się rury. Odpowietrzenia. Z poz. 21 przedmiaru wynika, że w zakresie rzeczowym jest do wykonania pięć zbiorników STROMCELL (wymiary modułu 2,40x1,20x0,52 m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Drogi i zagospodarowanie terenu DD Kanalizacja deszczowa: Hala G zbiornik dwuwarstwowy 9,6 x 6,0 m i wysokości 1,04 m. Hala H1 dwa zbiorniki jednowarstwowe 6,0 x 9,6 m i 4,8 x 9,6 m i wysokości 0,52 m. Hala H2 zbiornik dwuwarstwowy 9,6 x 6,0 m i wysokości 1,04 m. Hala M zbiornik dwuwarstwowy 7,2 x 6,0 m i wysokości 1,04 m. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić pięć zbiorników retencyjnych? Uzupełnienie przedmiaru: roboty ziemne i inne konieczne do wykonania zbiorników. Przedstawienie przynajmniej szkicowego rozwiązania lokalizacji i instalacji zbiorników retencyjnych. Odpowiedź na pytanie 68: Przesłane rysunki tj fragment rzutu parteru, profil i rozwiniecie aksonometryczne odwodnienia dachu oraz załączniki dotyczące zbiornika jak i regulatora powinny w całości rozwiać wątpliwości wykonawcze. Dla budynku G występuje jeden zbiornik dwuwarstwowy 9,6 x 6,0 x 1,04m. Pozostałe zbiorniki dotyczą innych obiektów Targów. 69. We wczorajszej odpowiedzi na pytanie nr 18 jest informacja iż należy wycenić przykanalik do basenu. Na rysunku S.10 Profil przykanalika do basenu występują 2 studzienki S1 i S2. Czy w/w studzienki należy ująć w wycenie? Jeśli tak, to proszę o podanie ich średnicy i materiału z którego zostaną wykonane. Odpowiedź na pytanie 69: Studnie mają być φ1000. Mogą być betonowe lub Tegra. Przedmiar winien wykonać wykonawca.

13 70. W związku z dużymi rozbieżnościami zamieszczonych przedmiarów Inwestorskich dot. branży sanitarnej z dokumentacja techniczną i koniecznością wykonania praktycznie wszystkich przedmiarów wraz z obmiarami przez Wykonawcę oraz iż obowiązujące wynagrodzenie jest kwotą ryczałtową zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert. Odpowiedź na pytanie 70: Inwestor nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu składania ofert 71. Dotyczy promienników- brak zaworów odcinających przed promiennikiem jest tylko zawór regulacyjny. Czy należy doliczyć zawory odcinające na zasilaniu i powrocie. Odpowiedź na pytanie 71: Tak proszę o uzupełnienie o 20 zaworów φ32, które należy zamontować przed zaworem regulacyjnym i 8 zaworów φ15 na odgałęzieniach przy zasilaniu pojedynczych i grup grzejników płytowych. 72. Czy zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje demontaż lub likwidację istniejących instalacji i sieci sanitarnych? Jeśli tak prosimy o przedłożenie dokumentacji określającej zakres robót oraz przedmiarów dla tych robót. Odpowiedź na pytanie 72: nie obejmuje 73. Czy należy przewidzieć skrzynki rozprężne do klimakonwektorów? Odpowiedź na pytanie 73 : nie należy 74. Z przedmiaru wynika, że ilość kanałów czerpnych izolowanych wełną mineralną 30 mm jest 140,92m2, natomiast płaszcza z blachy, który według opisu technicznego ma pokrywać te kanały jest dużo więcej (1307,35m2). Z projektu trudno dokładnie określić ilość w/w płaszcza z blachy stalowej. Proszę określić ilość jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź na pytanie 74: Blachą izolujemy tylko kanały na zewnątrz budynku 75. Prosimy o przedłożenie projektu wykonawczego sieci cieplnej preizolowanej (w tym między innymi profil), zasilającej instalację grzewczą i instalację ciepła technologicznego wentylacji dla lewej strony Hali G. Odpowiedź na pytanie 75: Nie widzę konieczności wykonywania profilu dla odcinka instalacji prowadzonej na zewnątrz budynku. Nie jest to sieć lecz instalacja niskich parametrów i należy ją ułożyć na głębokości cm pod terenem. 76. Zaproponowany przez projektanta system ścian Stacks biura obsługi klienta nie posiada w swoich rozwiązaniach drzwi. Czy na tym etapie jest rozwiązany problem sposobu mocowania i montażu drzwi. Prosimy o dosłanie rysunków; Ponadto ścianki Stacks biura obsługi klienta nie zostały ujęte w przedmiarze. Czy należy je wycenić; Odpowiedź na pytanie 76: należy je wycenić. Wg dostawcy systemu jest możliwość wykonania drzwi. W przypadku dalszych pytań - adres dostawcy:

14 Kamil Knap Konsultant ds. Aranżacji i Wyposażenia Wnętrz GSM Oddział: Katowice, Al. Korfantego 141a tel fax Martela Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa, ul. Redutowa 25 tel fax , Sygnalizujemy informację od producenta płytek marazzi - od nowego roku płytki bario mogą być wycofane z produkcji. Brak tych płytek w katalogu na rok czy na tym etapie przewidziany jest zamiennik do tych płytek. Odpowiedź na pytanie 77: patrz odpowiedź na pytanie Konstrukcja stalowa - Opis techniczny projekt wykonawczy; Tom II; Etap I, Hala G cz. Architektoniczno-konstrukcyjna : pkt 4.14 Jaką wartość temperatury krytycznej przyjęto w projekcie dla uzyskania odporności ogniowej elementów konstrukcji w klasie R120? Odpowiedź na pytanie 78: W odniesieniu do temperatury krytycznej proponujemy przyjąć temperaturę maksymalnie 550 C szczegóły będą podane w raporcie jaki przygotowujemy. Raport będzie obejmował profile, masywności, grubości warstwy i teoretyczne zużycie w odniesieniu do wszystkich ekspozycji. Jest możliwość zastosowania rozwiązań wariantowych -wszystko w systemie Interchar 212 R30,R60,R120 - alternatywnie Interchar 212 na R120 i Interchar 404 na R30 i R60. Jarek Szczuka Key Account Manager International Protective Coatings ECE T F M International Paint Sp.z o.o. Ul.Kruczkowskiego Gdańsk Poland 79. Opis techniczny projekt wykonawczy; Tom II; Etap I, Hala G cz. Architektonicznokonstrukcyjna : pkt 4.14 Zgodnie z podstawą zapytania, załączone w materiałach przetargowych Aprobaty Techniczne nie posiadają wytycznych dotyczących grubości warstwy pęczniejącej na profilach zamkniętych, co uniemożliwia ich zabezpieczenie w klasie R120. Do grupy profili zamkniętych należą w tym przypadku: słupy owalne o zmiennym przekroju, słupy rurowe, słupy eliptyczne, rygle blachownicowe o przekroju skrzynkowym, ściągi

15 rurowe. W związku z tym, w jakiej klasie odporności ogniowej należy te elementy te elementy zabezpieczyć? Odpowiedź na pytanie 79: Jeżeli chodzi o profile zamknięte to aktualnie jest wykonywane rozszerzenie aprobaty i zgodnie z informacją uzyskaną w ITB mamy do końca lipca uzyskać nowe tabele ładunkowe. Jednocześnie jesteśmy w stanie zobowiązać się, że jeżeli aprobata nie będzie ukończona to przedstawimy jednorazowe dopuszczenie z ITB na obiekt Targi Kielce. Grubości Interchar 212 na słupach owalnych, profilach zamkniętych okrągłych nie powinny przekroczyć grubości maksymalnej 10 mm ale szczegóły jesteśmy w stanie przedstawić po otrzymaniu informacji z ITB. Jarek Szczuka Key Account Manager International Protective Coatings ECE T F M International Paint Sp.z o.o. Ul.Kruczkowskiego Gdańsk Poland 80. Konstrukcja stalowa - Opis techniczny projekt wykonawczy; Tom II; Etap I, Hala G cz. Architektoniczno-konstrukcyjna : pkt 4.14 Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie kosztów zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowej w odrębnej pozycji przedmiaru? Odpowiedź na pytanie 80: tak 81. Brak w przedmiarze Brama wjazdowa jakichkolwiek robót rozbiórkowych związanych z dostosowaniem istniejącej elewacji pomiędzy strefą akredytacji a strefą wjazdową. W jakim zakresie będziemy ingerować w ww. elewację ( na rzucie widać tylko, że będą zdemontowane istniejące drzwi i okna? ) Czy na tym etapie są bardziej szczegółowe rysunki określające zakres robót niezbędny do wykonania tj. domurowania ściany na styku z istniejącym dachem, demontaż istniejącej elewacji z wykorzystaniem do ponownego montażu. Odpowiedź na pytanie 81: Ściana przy stanowisku akredytacji wypełnienie w całości przeznaczone do rozbiórki, zachować elementy konstrukcyjne (słupy żelbetowe), Zakres robót związany z rozbiórką elementów ściany attykowej minimalny konieczny do wykonania podmurówki do istniejącego zadaszenia bramy wjazdowej z wykorzystaniem elementów z rozbiórki istniejącej elewacji, Doliczyć wykonanie ww. 82. Brama wjazdowa brak w przedmiarze pozycji schody zewnętrzne - rysunek nr A-W8. Czy doliczyć. Jaki jest przewidziany sposób wykończenia tych schodów. Odpowiedź na pytanie 82: Doliczyć wykonanie schodów zewnętrznych, wykończenie - gres antypoślizgowy mrozoodporny,

16 83. Brama wjazdowa stanowisko akredytacji prosimy o określenie materiałów z jakich ma być wykonane stanowisko akredytacji. W przedmiarze są ścianki częściowo aluminiowe częściowo z płyty, natomiast z rysunku A-W14 nie wynika jaki materiał należy zastosować do wykonania ścianek. Czy należy wyceniać wewnętrzne półki przy ściankach stanowiska akredytacji ; Czy należy wycenić półki zewnętrzne i wewnętrzne boksów kasowych. Jaki materiał? Odpowiedź na pytanie 83: Stanowisko akredytacji ma być wykonane z płyty osb 2 x 25 mm wykończenie blatu blachą stalową nierdzewną szczotkowaną, blaty postforming okleina blachą stalową nierdzewną szczotkowaną, półki wewnętrzne i podziały stanowisk płyta mdf okleina szara lub inna uzgodniona z inwestorem. 84. W przekazanej dokumentacji brakuje projektu sieci elektrycznych zewnętrznych co uniemożliwia nam zweryfikowanie przedmiaru. Prosimy o uzupełnienie. 85. Czy dostawa rozdzielnicy RNN1 zasilającej projektowane odbiory jest w zakresie G.W.? Jeżeli tak prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej pozwalającej na dokonanie wyceny. 86. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji rozdzielnicy RNN1. Odpowiedź na pytanie 84, 85,86 Zakres robót dot. wykonania linii zasilających do paw. G oraz modernizowanych RA, RB i GSR w pawilonach A i B (związanych z budową paw. G) zasilanych z istniejącej RNN1 zabudowanej w pomieszczeniach Trafostacji paw. B. Trasa układania kabli przebiega na zewnątrz za pawilonem B w istniejących studzienkach, kanałach i rurach Arota do kanałów paw. G. Należy zapoznać się z rys. E.1A, E.11,E.12, E.13, E.14, E.15 oraz opisem projektu sieci elektrycznych (rys. i opis w załączeniu). 87. Prosimy o podanie danych dotyczących systemu centralnej baterii: - pojemność baterii - monitoring opraw czy monitoring obwodów - tryb pracy opraw awaryjnych (na jasno, ciemno czy przełączalny) Odpowiedź na pytanie 87: Pojemność baterii ma być dostosowana do zapotrzebowania mocy odwodów oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego. Zakładana moc wynika ze schematu rys E.8 i przyłączanych obwodów oświetleniowych. Obwody wyjściowe oświetlenia awaryjnego podzielono na oświetlenie awaryjne w ruchu ciągłym i w stanie gotowości. W centralnej baterii przewidziano system monitorowania oświetlenia awaryjnego. 88. Czy jest dopuszczalne stosowanie materiałów zamiennych w przypadku wyceny instalacji elektrycznych i słaboprądowych? Odpowiedź na pytanie 88: Podane rozwiązania materiałowe określono jako standard, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech i parametrów technicznych, estetycznych przy zachowaniu standaryzacji istniejących urządzeń i systemów Targów Kielce.

17 Wszelkie zmiany w konfiguracji sprzętu wymagają akceptacji pisemnej ze strony projektantów niniejszych opracowań branżowych oraz wielobranżowych. 89. Czy warunki pkt. VIII ppkt 1.5 oraz 1.6 ZDR wykonawcy występujący wspólnie mają spełnić razem, czy każdy odrębnie? Jeśli razem, to czy można załączyć wykaz osób, które mają uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz wykaz wykonanych robót wspólnie jako jeden dokument; Odpowiedź na pytanie 89: Warunki określone w pkt. VIII ppkt 1.5 oraz 1.6 Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełniać wspólnie. Zapis w pkt. VII ppkt 2 ZDR zostanie w tym zakresie sprecyzowany. Dokumenty w tym zakresie mają być, zgodnie z zapisem pkt. VIII ppkt 4 ZDR, złożone odrębnie. 90. Czy wystarczający będzie spełnienie warunków udziału w zamówieniu przez załączenie przez jedną z firm występujących wspólnie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ,00 zł; Odpowiedź na pytanie 90: Tak, zgodnie z zapisami ZDR 91. Prosimy o wyjaśnienie czy wadium powinno zawierać okres związania z ofertą 60 dni, czy w momencie składania oferty powinno być jednocześnie przedłużone o kolejne 14 dni; Odpowiedź na pytanie 91: W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji lub poręczenia należy przewidzieć termin ich ważności przez okres 60 dni z dodatkowym zapisem, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, termin ważności gwarancji (poręczenia) ulega automatycznie przedłużeniu o 14 dni licząc od daty ogłoszenia wyników postępowania. 92. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 19 z dnia r. informujemy, że załączony profil i fragment rzutu parteru odwodnienia nie rozwiewają wątpliwości. 1. Prosimy o jasne i precyzyjne określenie zakresu rzeczowego kanalizacji deszczowej [(od punktu (studni) do studni] z podaniem średnic i długości. 2. Czy są to odcinki: S D33 Ø 400 mm dł. 18,70 m ; Odpowiedź: tak RS1 S Ø 300 mm dł. około 14 m (brak wymiarów) ; Odpowiedź: jest wymiar na rozwinieciu aksonometrycznym RS2 S Ø 250 mm dł. około 25 m (brak wymiarów) ; Odpowiedź: - ma być około 28m pokazano na rozwinięciu D33 Si Ø 250 mm dł. 25,50 m ; Odpowiedź: - nie lecz 8m i jest to pokazane na profilu. Od studzienki D33 do studzienki R (z regulatorem), jest to zbiornik posiadający 23,0m rur φ200, 29,0m rur perforowanych φ200 i 40,0m rur drenarskich φ100 (odpowietrzenie, wprowadzone do studzienki R).

18 D33 R Ø 250 mm dł. około 37 m (rozgał. boczne rozprowadzające pod zbiornikiem) ; Odpowiedź: źle, Dotyczy to zbiornika opisano jw. Razem Ø 250 mm dł. około 87,5 m; Odpowiedź: - policzyć opierając się na przesłanych rysunkach i załącznikach Ogółem około 120 m (w przedmiarze 50,4+46,0+14,3=110,7 m)-korekta robót ziemnych jw. 3. W przedmiarze nie ma kanału z rur PP X-Stream Ø 400 mm ; Odpowiedź: tak należy ująć. 4. Gdzie są kanały z rur PP X-Stream Ø 200 mm poz. 12 przedmiaru 46,0 m? ; Odpowiedź: nie ma. 5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej profili odc. RS1-S i RS2-S jeżeli są w zakresie rzeczowym do wykonania ; Odpowiedź: uzupełniono na stronie internetowej. 6. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytane nr 18 prosimy o określenie materiału i średnic studni S1 i S2 na przykanaliku do basenu oraz uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne i montażowe dla tego zakresu ; Odpowiedź: studnie z kręgów betonowych lub Tegra firmy Wavin. 7. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytane nr 17 prosimy o określenie materiału przykanalików od S01, S02, S03,S04 do Si oraz uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne i montażowe dla tego zakresu ; Odpowiedź: przykanaliki z rur φ200 PVC typ S. Przedmiar winien wykonać wykonawca! 8. Czy kanał sanitarny Si S1 Si Ø 200 mm jest kanałem istniejącym? Tak. Jeżeli nie, to w której poz. przedmiaru Inst. Wod. Kan. i Ppoż. jest ujety? 9. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru obejmującego cały zakres robót do wykonania z korektą robót ziemnych. ; Odpowiedź: przedmiar powinien wykonać sobie wykonawca. Obowiązuje projekt! Odpowiedź na pytanie 92: Odpowiedzi podano w poszczególnych podpunktach. 93. W przedmiarze dot. instalacji ciepła technicznego nie ma uwzględnionych: Pompa Stratos ECO 25/1-5 Wilo 3 szt; Pompa Stratos 50/1-9 Wilo 1 szt; Pompa Stratos 40/1-4 Wilo 1 szt; Zawór SOCLA 601 dn 50-1 szt; Zawór SOCLA 601 dn 40-1 szt; Zawór SOCLA 601 dn 25-3 szt; Zbiorników odpowietrzających poj. 2,5 dm3-4 szt; Przejścia ognioodporne PROMASTOP Kombischott Typ A firmy PROMAT; Rurociągu preizolowanego 2x88,9/200 mm; Rur stalowych o śr. 15 mm (przewody odpowietrzające), 25 mm, 32 mm; W/w urządzenia i przewody występują w projekcie technicznym instalacji ciepła technologicznego ( m.in. rys. S.8 PAWILON G Rozwiniecie instalacji ciepła technologicznego wentylacji) Dodatkowo podane długości rur w przedmiarze: poz. 1- rur stalowych o śr. zewnętrznej 133 mm brak jest w projekcie technicznym, zaś w przedmiarze występują w ilości 72 m,

19 poz. 2 - rury stalowe o śr. 80 mm i długości 232 m. Podana długość uwzględnia tylko odcinki poziome w/w rur (rys. S.5. PAWILON G RZUT DACHU Instalacja grzewcza), nie uwzględniono długości odcinków pionowych (m.in. zejść do pomieszczeń w których znajdują się centrale wentylacyjne i kotłowni) poz. 3 i poz 4 odpowiednio rury stalowe o śr. 65 mm i długości 42 m oraz rury stalowe o śr. 40 mm i długości 54 m. Z rysunków zamieszczonych do projektu wynika iż długości tych przewodów są mniejsze od podanych w przedmiarze ( rys. S.4. PAWILON G RZUT POZIOMU +3,90 instalacja grzewcza i c.t.w. Rura stalowa o śr. 40 mm występuje tylko przy pionie ctw.4 przy podłączeniu centrali wentylacyjnej KLM2 i KLM8 i jej długość nie wynosi 54 m. W związku z w/w niezgodnościami zmianie ulegną również inne pozycje w przedmiarze ciepła technologicznego. Dlatego prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie w przedmiarze powyższych rozbieżności. Odpowiedź na pytanie 93: Obowiązuje projekt. Wykonawca powinien sobie policzyć sam niezbędny zakres robót. 94. Czy należy przewidzieć skrzynki rozprężne do klimakonwektorów? Odpowiedź na pytanie 94: nie należy 95. Z przedmiaru wynika, że ilość kanałów czerpnych izolowanych wełną mineralną30 mm jest 140,92 m2, natomiast płaszcza z blachy, który według opisu technicznego ma pokrywać te kanały jest dużo więcej (1307,35 m2) Z projektu trudno dokładnie określić ilość w/w płaszcza z blachy stalowej. Proszę określić ilość jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź na pytanie 95: Blachą izolujemy tylko kanały na zewnątrz budynku 96. Czy gwarancja 5-letnia dotyczy również gwarancji na zamontowane urządzenia czy ma być zgodna z gwarancją daną przez producenta? Odpowiedź na pytanie 96: gwarancja 5-letnia dotyczy całości kontraktu (również zamontowanych urządzeń) 97. Czy wymienniki instalacji chłodu dla agregatów wody lodowej, o których mowa w przedmiarze, są to istniejące wymienniki, czy nowo projektowane. Jeśli są to nowoprojektowane wymienniki proszę o przesłanie kart katalogowych lub typu i producenta.

20 Odpowiedź na pytanie 97 Oczywiście, agregaty wody lodowej są dla instalacji projektowane. Typ i producent podane są na stronie 3 opisu technicznego 98. Czy nowo projektowane agregaty podłączone będą do istniejącej pompowni wody lodowej, czy jest nowoprojektowana pompownia. Jeśli jest to nowoprojektowana pompownia proszę o przesłanie zestawienia oraz rysunków. Odpowiedź na pytanie 98: Pytanie bezprzedmiotowe, nie jest przewidywana żadna pompownia. 99. Czy przeniesienie istniejących agregatów oraz ponowne podłączenie i uruchomienie jest po stronie wykonawcy instalacji chłodu, czy należy uwzględnić w ofercie na wykonanie instalacji chłodu. Odpowiedź na pytanie 99: Tak 100.W opisie technicznym instalacji wentylacji pojawił się zapis, że klimakonwektory służą do chłodzenia i grzania, natomiast z dokumentacji chłodu i grzewczej wynika, że są to urządzenia tylko chłodzące. Proszę o jednoznaczne określenie, czy klimakonwektory mają być 2 czy 4- rurowe? Odpowiedź na pytanie 100 W projekcie wentylacji wystąpił błąd, klimakonwektory są tylko dla chłodu stąd instalacja dwururowa. 101.Z projektu architektury i elektryki Bramy Wejściowej wynika, że nagrzewnice elektryczne należy ująć w projekcie branżowym wentylacji, którego Zamawiający nie zamieścił w Dokumentacji Przetargowej. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji o projekt wykonawczy branży sanitarnej i mechanicznej. Odpowiedź na pytanie 101: Na rysunku A-W1 pokazano nagrzewnice elektryczne (z opisem typu i parametrów technicznych) natomiast w branzy elektrycznej pokazano zasilanie tych nagrzewnic. Nie istnieje projekt branżowy wentylacji a więc należy wycenić to, co w istniejącym projekcie. 102.Zgłaszamy problem w sprawie rozwiązania szczegółu połączenia blach zewnętrznych poszycia dachu głównego z płatwiami gdyż przy obecnym rozwiązaniu ma miejsce występowania mostków termicznych na połączeniach tych elementów i może nastąpić skraplanie się pary wodnej; Odpowiedź na pytanie 102 Powstawanie mostków w konstrukcjach stalowych jest nieuniknione. Dla zminimalizowania powierzchni styku blachy i nadstawki płatwi można rozważyć korektę profilu nadstawki w trakcie realizacji obiektu. 103.Brak w kosztorysie pozycji dotyczącej wyceny balustrady wewnętrznej w kapsule 2. Czy należy wycenić tę balustradę;

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I

i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sanitariatów i instalacja klimatyzacji w budynku biurowym CODKO ETAP I Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Określenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV: 45331210-1 45331100-7 45231300-8 ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25

INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT. ROZBUDOWA BUDYNKU TERENOWEJ PLACÓWKI KRUS W WYSZKOWIE INWESTOR: ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS WARSZAWA UL. MIŃSKA 25 07-200 WYSZKÓW

Bardziej szczegółowo