Skrypty korpusowe instrukcja (wersja z 3 lipca 2012 ) redakcja K. Szafran

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrypty korpusowe instrukcja (wersja z 3 lipca 2012 ) redakcja K. Szafran"

Transkrypt

1 Tomasz Olejniczak Skrypty korpusowe instrukcja (wersja z 3 lipca 2012 ) redakcja K. Szafran 1. Wprowadzenie Tekst niniejszy jest nieznacznie zmodyfikowaną wersją dokumentu zatytułowanego instrukcja.txt przygotowanego przez Tomasza Olejniczaka przy okazji tworzenia przez niego skryptów, które pozwalają na przygotowanie korpusu na podstawie plików w formacie PAGE. 2. Opisy skryptów 2.1. page2all Przetwarza pliki PAGE i djvu tworząc katalog z danymi potrzebnymi do wygenerowania korpusu Parametry page2all -d KATALOG_Z_DJVU -c NAZWA_KORPUSU [-s] [-x] [-i ARGUMENT_DISCARD] [-t PLIK_Z_ROZPISANIEM_LIGATUR] [-f PLIK_Z_DEFINICJĄ_FONTÓW] -o KATALOG_WYNIKOWY [-l] KATALOG_Z_PAGE -f powoduje przekazanie do pageparser a parametrów powodujących wpisywanie do wynikowego hocr informacji o fontach (odczytywanej z plików z informacją o fontach NAZWA_PLIKU_PAGE_BEZ_ROZSZE- RZENIA.txt znajdujących się w tym samym katalogu co odpowiadające im pliki PAGE); Uwaga: Wpisywanie do hocr informacji o fontach działa tylko jeżeli nie podano opcji -i oraz dla opcji -i Glyph. -s powoduje użycie do segmentacji programu autorstwa M.Michalskiego o nazwie testuj (dostępny...), który (wg. README) dosegmentuje regiony, poprawia przydzialy linii oraz dodaje linie wraz z ich pozycjami na stronie; -l powoduje rozpisanie ligatur, przy czym konieczne jest równoczesne podanie opcji -t; -x powoduje utworzenie źródeł w formacie XCES, z których będzie potem utworzony korpus (brak tej opcji powoduje wygenerowanie jedynie źródeł w formacie hocr); -c NAZWA_KORPUSU - nazwa zostanie umieszczona w pliku <KATALOG_WYNIKOWY>/corpus_name; KATALOG_Z_DJVU - katalog zawierający pliki djvu zgodne z plikami PAGE (czyli o nazwach <NAZWA>.djvu, gdzie <NAZWA> jest elementem nazwy pliku PAGE, patrz niżej) bezpośrednio lub w podkatalogach, w podkatalogach podkatalogów, itd.; pliki nie będące plikami djvu zostaną zignorowane; KATALOG_Z_PAGE - katalog zawierający pliki PAGE (*.xml) bezpośrednio lub w podkatalogach, w podkatalogach podkatalogów, itd.; pliki nie będące plikami PAGE zostaną zignorowane; zignorowane zostaną też pliki puste; -t PLIK_Z_NORMALIZACJĄ [? to samo co rozpisanie ligatur?] - przekazywany do xces_normalizer.py jako trzeci parametr (zob. dalej, opis działania), ma sens jedynie z opcją -l; -f PLIK_Z_DEFINICJĄ_FONTÓW - przekazywany do pageparsera, w pierwszym wierszu zawiera nazwę fontu dla regionów których nie ma w pliku z informacją o fontach (NAZWA_PLIKU_PAGE_BEZ_ROZSZERZE- NIA.txt), a w drugim dla tych które są (zob. 3.5); -i ARGUMENT_DISCARD jeżeli użyta zostanie segmentacja programem Michalskiego ten argument zostanie przekazany do pageparsera jako argument opcji discard, wpp argument zostanie zignorowany i jako argument opcji discard użyte będzie TextLine; -o KATALOG_WYNIKOWY w tym katalogu zapisane zostaną wszystkie wyniki działania skryptu. 1

2 Nazwy plików PAGE powinny mieć postać: <NAZWA>_<WERSJA>[.tif].xml lub <NAZWA> [.tif].xml (wtedy zostanie przyjęta WERSJA = 1). Pliki są uznawane za niepuste, jeśli mają jakikolwiek niepusty tag div; tagi div są niepuste, jeśli mają dzieci lub zawierają tekst różny od \n. Każda <NAZWA> pliku PAGE ma przypisywany <NUMER> w kolejności przetwarzania, uzupełniany do trzech znaków ("5" "005" itd.). Numer ten jest potem używany do nadawania nazw katalogom, w których są trzymane różne dane zapewnia on, że przy przetwarzaniu w kolejności leksykograficznej (czyli przez podanie różnym poleceniom argumentu w postaci */... ) wszystkie te dane (np. pliki XCES prztwarzane przez bpng i pliki DjVu przetwarzane przez augment-djvu-corpus) będą przetwarzane w tej samej kolejności. Numer ten jest też istotny o tyle, że marasca zakłada, że pliki DjVu w korpusie są w katalogach o nazwie w postaci liczby trzycyfrowej uzupełnianej zerami Ścieżki wpisane na sztywno Ze względu na i tak dużą liczbę możliwych parametrów wywołania, w treść skryptu page2all wpisane zostały na sztywno pewne ścieki dostępu. Oznacza to, że przed jego użyciem należy ewentualnie dokonać edycji treści skryptu. Ponieważ w momencie zastąpienia starszej wersji programów nowszą, również może być konieczne dokonanie takiej edycji, większośc deficji odwołujących się do ścieżek wyodrębniono do oddzielnego skryptu o nazwie pageconfig.py. Są to ścieżki wymienione niżej. 1. MIREK_PATH katalog zawierający program do segmentacji Michalskiego, np.: /home/mirek/ segment, 2. WEB_DIR - katalog zawierający pliki djvu; musi to być katalog, do którego istnieje również dostęp z zewnątrz, przez http, np.: /var/www/djvus, 3. REAL_WEB_DIR ścieżka do katalogu zawierającego pliki djvu (patrz wyżej) w postaci adresu URL, np.: 4. PPPATH katalog zawierający skrypt pageparser będący modyfikacją pageparsera opisaną dalej (por. p.... [2.1]), znajdującą się w repozytorium, w którym jest skrypt page2all, np.: /home/tomek, 5. TITLES_FILE - ścieżka do pliku z informacją o żródłach i tytułach dokumentów źródłowych (patrz niżej), np.: /home/tomek/tytuly.txt 6. TMP_DIR katalog do którego są kopiowane pliki PAGE na potrzeby segmentacji (zob ), np.: /home/tomek/tmp Uwaga: W treści skryptu użyte zostało (w jednym miejscu) wywołanie skryptu hocr.py w postaci: python /home/tomek/hocr.py. Oczywiście ten fragment należy dostosować do aktualnego położenia skryptu hocr.py Działanie Jeżeli nazwa jakiegoś skryptu w poniższym opisie podano jest razem ze ścieżką, to skrypt powinien znajdować się w miejscu wskazywanym przez tę ścieżkę, w przeciwnym przypadku powinien być w miejscu widocznym w $PATH. Skrypt przetwarza pliki w formacie PAGE. Jeżeli użyta została opcja segmentacji (-s), tworzone są kopie wszystkich plików PAGE, poddawane segmentacji programem MIREK_PATH/testuj (autorstwa M.Michalskiego) i wszelkie dalsze operacje są wykonywane na tych kopiach a nie na oryginalnych plikach. W katalogu <KATALOG_WYNIKOWY>/hocr umieszczone zostaną pliki <NAZWA>.html i <NAZWA>_header. xml zawierające wynikowe pliki w formacie hocr i nagłówki z metadanymi. Ich kopie zostaną umieszczone w <KATALOG_WYNIKOWY>/<NAZWA_KORPUSU>_data/<NAZWA_KORPUSU>/<NUMER>/morph.xml i <KATALOG_ WYNIKOWY>/<NAZWA_KORPUSU>_data/<NUMER>/header.xml. Jeżeli zlecono wykonanie segmentacji programem Michalskiego to w <NAZWA_KORPUSU>_data zostaną umieszczone pliki hocr przetworzone przez program /home/tomek/hocr.py (patrz uwaga w poprzednim paragrafie), natomiast niezmienione kopie zostaną umieszczone w katalogu <NAZWA_KORPUSU> _mod-data (którego struktura jest analogiczna do struktury katalogu <NAZWA_KORPUSU>_data). Jeżeli podano opcję -x (stworzenie źródeł w formacie xces to w katalogu <NAZWA_KORPUSU>_xces-data (którego struktura jest analogiczna do struktury katalogu <NAZWA_KORPUSU>_data) zostaną umieszczone pliki 2

3 będące wynikiem konwersji hocr na xces (pliki o nazwach morph.xml są tutaj plikiami xces, a nie jak w <NAZWA_KORPUSU>_data i <NAZWA_KORPUSU>_mod-data plikami hocr). Jeżeli podano opcję -l (rozpisanie ligatur) to zostaną rozpisane ligatury z użyciem skryptu xces_processor. py, a do plików <KATALOG_WYNIKOWY>/ligs/<NAZWA>.txt zostaną wypisane (za pomocą skryptu base_ extract.py) formy "base" z plików XCES po rozpisaniu ligatur. Pliki djvused zostaną umieszczone w plikach <KATALOG_WYNIKOWY>/djvused/<NAZWA>.sed. W plikach <KATALOG_WYNIKOWY>/text/<NAZWA>.txt zostaną umieszczone wyniki działania programu html2text na odpowiednich plikach hocr (bez pierwszego wiersza). W plikach <KATALOG_WYNIKOWY>/<NAZWA_KORPUSU>_run-time/<NAZWA_KORPUSU>.djvu/<NUMER>/ indeks.djvu zostaną umieszczone odpowiednie (o nazwie <NAZWA>.djvu) pliki djvu poddane działaniu programu djvused z użyciem wygenerowanych wcześniej plików djvused. Dowiązania symboliczne do tych plików djvu zostaną umieszczone w plikach /var/www/djvus/<nazwa_ KORPUSU>/<NAZWA>.djvu. W pliku <KATALOG_WYNIKOWY>/map.txt umieszczane jest mapowanie "../<NAZWA_KORPUSU>_data/ <NUMER>/morph.xml" "<REAL_WEB_DIR>/<NAZWA_KORPUSU>/<NAZWA>.djvu". Postać metadanych wpisywanych do wspomnianych wyżej plików nagłówkowych jest następująca: filename = <NAZWA>.tif.xml Z nazwy pliku PAGE wycięta zostaje wersja i w razie potrzeby dołożone ".tif". origname = oryginalna nazwa pliku PAGE batchname = ostatni element ścieżki <KATALOG_Z_PAGE> title = tytuł source = źródło version = <WERSJA> Źródło i tytuł pobierane są z pliku TITLES_FILE postaci, który zawiera dane w postaci: <NAZWA>[2:]<tab>źródło<tab>tytuł<nl> 2.2. hocr.py hocr.py PLIK_WEJŚCIOWY PLIK_WYNIKOWY Skrypt obcina bounding boxy elementów w plikach w formacie hocr tak, by mieściły się w bounding boxach elementów je zawierających - taka sytuacja pojawia się w plikach generowanych programem Michalskiego xces_normalizer.py xces_normalizer.py PLIK_Z_NORMALIZACJĄ [PLIK_Z_WYJĄTKAMI] PLIK_WEJŚCIOWY PLIK_ WYNIKOWY Normalizuje znaki w pliku w formacie xces korzystając z podanego jako pierwszy parametr pliku w opisanym niżej formacie. Zapisuje zmodyfikowany plik xces umieszczając znormalizowany tekst w polu "orth" Format pliku z opisem normalizacji Poniżej pokazane są przykłady dwóch typów wierszy, które mogą wystąpić w pliku definiującym reguły normalizacyjne. Pierwszy typ, to wiersze definiujące klasy znaków. 1;P;spółgłoska bezdźwięczna;c, f, k, p, s, t 1;A;samogłoska;a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y W wierszach tych podstawowe pola oddzielone są średnikami. Istotne są pola: drugie definiujące zmienną oraz czwarte określające, które litery należą do klasy określonej zdefiniowaną w drugim polu zmienną. Pozostałe pola są komentarzami. 3

4 Zdefiniowane w taki sposób zmienne (pojedyncza duża litera) mogą pojawić się w wyrażeniach regularnych występujących w wierszach określających reguły normalizacyjne. Opisują je wiersze, których przyklady pokazane są niżej. id_67;1;mk;.*;ff;.*;f;affekt;afekt;każde ff przechodzi na f; id_68;1;mk;t;ii;a;yj;bałamuciie;bałamucyje;każde ii po T przed A przechodzi na yj; id_69;0;mk;.*;l;.*;ł;karnawalowe;karnawałowe;brak reguły; Podobnie jak poprzednio wiersze dzielą się na pola oddzielone średnikami. Pola znaczące to pola czwarte, piąte, szóste i siódme. Zawierają one kolejno wyrażenia regularne definiujące <lewy kontekst>, <szukane wyrażenie>, <prawy kontekst> oraz <wyrażenie zastępujące>. Skrypt odnajduje <szukane wyrażenie> (może ono zawierać jedynie małe znaki - bez symboli typu *, + [ itp.) w odpowiednim kontekście i zamienia je na <wyrażenie zastępujące> (podobnie jak poprzednio może ono zawierać jedynie małe znaki - bez symboli typu *, + [ itp.) base_extract.py base_processor.py PLIK_WEJŚCIOWY PLIK_WYNIKOWY Wypisuje do podanego pliku wyjściowego zawartość elementów "base" z podanego pliku wejściowego w formacie XCES. Dane te są wykorzystywane do stworzenia list frekwencyjnych i histogramu znaków. Efektem ubocznym jest to, że w histogramie nie będą uwzględnione spacje (bo nie ma ich w elementach "base"). 3. Tworzenie korpusu makecorpus Skrypt makecorpus tworzy korpus na podstawie danych wygenerowanych przez page2all Parametry wywołania Sposób wywołania: makecorpus [-x] ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_PAGE2ALL -x użycie tej opcji powoduje, że do utworzenia korpusu użyte zostaną dane w formacie XCES i widoczna w $PATH instalacja bpng, wpp użyte zostaną dane z plików w formacie hocr i wersja programu bpng z katalogu /home/jsbien/new/bpng+djvu/poliqarp-1.3.9/bin. ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_PAGE2ALL parametr ten powinien wskazywać na katalog, w którym zapisane zostały wyniki działania skryptu page2all. Jako nazwa korpusu przyjęta zostanie wartość odczytana z pliku corpus_name zapisanego przez skrypt page2all w katalogu, w którym zapisał on swoje wyniki Działanie Wyniki działania tego skryptu umieszczane są w podkatalogu o nazwie <NAZWA_KOPRPUSU>_run-time katalogu ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_PAGE2ALL. Pliki i katalogi, z których zawartości skrypt korzysta znajdują się również w katalogu ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_PAGE2ALL. Działanie skryptu przebiega kilkuetapowo. 1. Tworzone są pliki <NAZWA_KORPUSU>.meta.cfg, <NAZWA_KORPUSU>.bf.conf, <NAZWA_KORPUSU>.meta.lisp, <NAZWA_KORPUSU>.cfg i <NAZWA_KORPUSU>.poliqarpd.conf (który nie jest używany). 2. W tym samym katalogu, za pomocą bpng tworzony jest korpus o nazwie <NAZWA_KORPUSU>. 3. Skryptem augment-djvu-corpus (powinien być widoczny w $PATH) dodawane są do korpusu informacje z plików hocr znajdujących się w podkatalogu <NAZWA_KORPUSU>_data. 4. Ścieżki w pliku <NAZWA_KORPUSU>_run-time/<NAZWA_KORPUSU>.djvu.filenames są zamieniane na widoczne z zewnątrz URL-e odpowiednich plików djvu, przy użyciu pliku map.txt. Uwaga: W pliku <NAZWA_KORPUSU>.djvu.filenames> każdy wpis zostaje zastąpiony, dokładnie tym samym miejscu, odpowiadającym mu URL-em. 4

5 4. Dołączanie wyników page2all do istniejących korpusów makecorpus2 makecorpus2 [-x] ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_PAGE2ALL [-a ŚCIEZKA_DO_KORPUSU] Skrypt makecorpus2 jest modyfikacją skryptu makecorpus służąca do dołączania wyników działania skryptu page2all do istniejących korpusów wygenerowanych przez makecorpus. Skrypt posiada opcję -a, której użycie powoduje włączenie trybu dołączania. Bez tej opcji skrypt powinien działać identycznie jak makecorpus. Parametrem opcji -a jest <ŚCIEŻKA_DO_KORPUSU>, do którego mają zostać dodane wyniki Tryb dołączania Uwaga: Możliwośc dołącznia wyników działania skryptu Page2all do istniej acych korpusów ma charkter eksperymentalny. W trybie dołaczania wyniki skryptu page2all zostaną dołączone do korpusu znajdującego się w katalogu <ŚCIEŻKA_DO_KORPUSU>/<NAZWA_ISTNIEJĄCEGO_KORPUSU>_run-time/<NAZWA_ISTNIEJĄCEGO_KORPUSU>. W tym celu zostanie użyte polecenie bpng z opcją -c. NAZWA_KORPUSU zostanie odczytana z pliku <ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_PAGE2ALL>/corpus_name NAZWA_ISTNIEJĄCEGO_KORPUSU zostanie odczytana z pliku <ŚCIEŻKA_DO_KORPUSU>/corpus_name Tryb dołączania dotyczy tylko korpusów tworzonych z plików w formacie XCES (opcja -x). Aby nie niszczyć istnniejących, nie są w nim tworzone nowe pliki konfiguracyjne korpusu. Zamiast skryptu augment-djvu-corpus zostanie użyty augment-djvu-corpus2 (należy zadbać o jego widoczność w $PATH). Dopisze on na końcu plików wytworzonych przez augment-djvu-corpus w katalogu z istniejącym korpusem, informacje z plików hocr znajdujących się w katalogu <ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_ PAGE2ALL>/<NAZWA_KORPUSU>_data. Nowo utworzone ściezki w odpowiednim pliku <NAZWA_ISTNIEJĄ- CEGO_KORPUSU>.djvu.filenames są zamieniane na adresy URL odpowiednich plików djvu przy użyciu danych zawartych w pliku <ŚCIEŻKA_DO_WYNIKÓW_PAGE2ALL>/map.txt. Inne ścieżki pozostałe po utworzeniu dotychczas istniejącego korpusu są pozostawiane bez zmian. Uwaga: Powyższy schemat działania opiera się na założeniu, że polecenie bpng -c przy dołączaniu traktuje dołączane pliki XCES jako występujące po plikach XCES które zostały wykorzystane do utworzenia korpusu do którego dołączamy. 5. Histogramy znaków - hist hist -n PLIK_Z_NAZWAMI [-o NAZWA_PLIKU_WYNIKOWEGO] KATALOG_Z_WYNIKAMI_PAGE2ALL] Gdzie PLIK_Z_NAZWAMI - definiuje nazwy znaków, np. TextelNames.txt Przy użyciu skryptu unihist tworzone są histogramy znaków (bez i z rozpisanymi ligaturami) na podstawie danych zawartych w <KATALOG_Z_WYNIKAMI_PAGE2ALL>/text i <KATALOG_Z_WYNIKAMI_PAGE2ALL>/ligs. Dane są zapisywane do plików /var/www/hists/codes_<identyfikator_korpusu>.txt i /var/www/ hists/codes_ligs_<identyfikator_korpusu>.txt. Histogram z rozpisanymi ligaturami nie będzie zawierał informacji o spacjach (patrz opis base_extract.py). Wpisanie wyników do katalogu /var/www/hists oznacza, że w większości instalacji linuksowych będa one widoczne z zewnątrz. Jeśli podana została opcja -o, IDENTYFIKATOR_KORPUSU = NAZWA_PLIKU_WYNIKOWEGO. Wpp. ostatni element ścieżki KATALOG_Z_WYNIKAMI_PAGE2ALL. 6. Listy frekwencyjne freqlist freqlist KATALOG_Z_WYNIKAMI_PAGE2ALL [NAZWA_KORPUSU [NAZWA_PLIKU_WYNIKOWEGO]] gdzie: NAZWA_KORPUSU domyślnie ostatni element ścieżki: <KATALOG_Z_WYNIKAMI_PAGE2ALL>, 5

6 NAZWA_PLIKU_WYNIKOWEGO domyślnie ostatni element ścieżki <KATALOG_Z_WYNIKAMI_PAGE2ALL>. Przy pomocy skryptu /home/jsbien/new/marasca/misc/frequency-list tworzona jest lista frekwencyjna korpusu z rozpisanymi ligaturami i umieszczana w /var/www/freqs/<nazwa_pliku_wynikowego>_ freqlist_ligs.txt. Lista bez rozpisanych ligatur, zapisywana w pliku /var/www/freqs/<nazwa_pliku_ WYNIKOWEGO>_freqlist.txt, tworzona jest przy użyciu skryptu frequency_list_base (powinien być widoczna w $PATH). Podobnie jak histogramy, ze względu na miejsce umieszczenia, listy będą potem widoczne z zewnątrz. 7. Modyfikacje istniejących skryptów 7.1. pageparser Nowy pageparser dokleja inicjały do następnego słowa i sortuje elementy wewnątrz regionów i niżej po bounding boxach. Dodatkowo ma możliwość zapisywania informacji o fontach do wynikowego hocr jeżeli poda mu się argumenty: fonts PLIK_Z_REGIONAMI font-config-file PLIK_Z_KONFIGURACJĄ gdzie: PLIK_Z_REGIONAMI zawiera w osobnych wierszach nazwy regionów, PLIK_Z_KONFIGURACJA ma w pierwszym wierszu nazwę fontu dla regionów których nie ma w pliku PLIK_Z_REGIONAMI a w drugim dla tych które są (zob. dalej) Dopisuje też spacje po każdym słowie, z wyjątkiem ostatniego w wierszu - eksperymenty pokazują, że jest to zgodne z tekstem w wierszu i wyższych regionach augment-djvu-corpus2 Modyfikacja augment-djvu-corpus polegająca na tym, że jeżeli pliki które powinny być utworzone przez skrypt już istnieją to wyniki skryptu są do nich dopisywane (w niezmodyfikowanym skrypcie augment-djvucorpus pliki są pozostawiane bez zmian). TODO: Uzyć zmodyfikowanej wersji Wilka zamiast tego. Uwzględnić problem z powtarzającymi się wpisami w pliku konfiguracyjnym frequency-list-base Skrypt frequency-list zmodyfikowany tak, by brał pod uwagę zawartość XCESowych elementów "base" przy tworzeniu ligatur. 8. Procedura tworzenia korpusu Poniżej podane są przykłady użycia opisanych wyżej narzędzi do tworzenia korpusów. Były one tworzeone na maszynie o adresie kanji.klf.uw.edu.pl Korpus bez segmentacji cd /home/tomek page2all -x -l -i TextLine -d /host/prima-djvu -o /home/tomek/nowykorpus -c NowyKorpus /host/gt\_psnc/batch10 makecorpus -x NowyKorpus hist -n /home/jsbien/extraunicodedata/textelnames.txt NowyKorpus freqlist NowyKorpus Statystyki możemy już oglądać w plikach: 6

7 Następnie w pliku konfiguracyjnym /home/tomek/global/poliqarpd.conf dodajemy wiersz: corpus = nowy-korpus-id: /home/tomek/nowykorpus/nowykorpus_run-time/nowykorpus Jeżeli jest uruchomiony demon poliqarpd to go zatrzymujemy. Uruchamiamy demonaa poliqarpa poleceniem: poliqarpd -c /home/tomek/global/poliqarpd.conf -d Następnie w pliku konfiguracyjnym programu marasca /home/jsbien/new/marasca/marasca/ settings/kanji.py, w tablicy zwracanej przez funkcję _get_corpora() dodajemy opis nowego korpusu: DjVuCorpus(path= /home/tomek/nowykorpus/nowykorpus\_run-time/nowykorpus id= nowy-korpus-id, title=\_(u Nowy Korpus ), abbreviation= Nowy Korpus, has\_interps=true ) Restartujemy Apache a. W przypadku gdybyśmy chcieli podać inną nazwę korpusu niż nazwa katalogu podanego jako parametr opcji -o wywołanie może mieć postać: page2all -x -l -d /host/prima-djvu -o /home/tomek/katalog -c NowyKorpus /host/gt_ PSNC/Batch10 W tej sytauacji następne polecenia będą miały postać: makecorpus -x katalog hist -n /home/jsbien/extraunicodedata/textelnames.txt -o NowyKorpus katalog freqlist katalog NowyKorpus NowyKorpus A plik histogramów i list frekwencyjnych nazwy: zależą od podkreślonych parametrów Korpus z segmentacją Sposób tworzenia różni się tylko składnią polecenia page2all (należy dodać parametr -s: page2all -x -l -s -i Word -d /host/prima-djvu -o /home/tomek/nowykorpus -c NowyKorpus /host/gt_psnc/batch Korpus łączony Tworzymy pierwszy korpus: page2all -x -l -s -d /host/prima-djvu -o /home/tomek/nowykorpus -c NowyKorpus /host/gt\_psnc/batch10 makecorpus -x NowyKorpus hist -n /home/jsbien/extraunicodedata/textelnames.txt -o NowyKorpus\_I NowyKorpus Tworzymy drugi korpus dołączając do pierwszego: 7

8 page2all -x -l -s -d /host/prima-djvu -o /home/tomek/dodatekdonowego -c DodatekDoNowego /host/gt\_psnc/batch11 makecorpus2 -x -a NowyKorpus DodatekDoNowego hist -n /home/jsbien/extraunicodedata/textelnames.txt -o NowyKorpus\_II DodatekDoNowego Tworzymy listę frekwencyjną dla połączonego korpusu: freqlist NowyKorpus 8.4. Korpus z poziomu słów Jego wykonanie różni się tylko składnią polecenia page2all: page2all -x -l -i Glyph -d /host/prima-djvu -o /home/tomek/nowykorpus -c NowyKorpus /host/psnc_gt_glyph/batch Korpus z poziomu znaków z informacją o fontach Różni się tylko składnią polecenia page2all: page2all -x -l -d -f plik.txt /host/prima-djvu -o /home/tomek/nowykorpus -c NowyKorpus /host/psnc_gt_glyph/batch10 Gdzie plik.txt ma postać: Gotyk Antykwa 8

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym

Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym S t r o n a 1 Bożena Ignatowska Przykłady zastosowań funkcji tekstowych w arkuszu kalkulacyjnym Wprowadzenie W artykule zostaną omówione zagadnienia związane z wykorzystaniem funkcji tekstowych w arkuszu

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite

Tomasz Boiński: 1. Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Tomasz Boiński: 1 Pozycjonowanie stron i zastosowanie mod_rewrite Pozycjonowanie stron Promocja strony odbywa się poprzez umiejscowienie jej jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki indeksują

Bardziej szczegółowo

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi)

Generator CABRILLO program Marka SP7DQR (Instrukcja obsługi) Program Generator Cabrillo umożliwia przepisanie logu po zawodach i zapisanie go w formacie Cabrillo lub ADIF. Program nie wymaga instalacji. 1. Uruchamianie programu Przejść do foldera, w którym umieszczono

Bardziej szczegółowo

System magazynowy małego sklepu.

System magazynowy małego sklepu. System magazynowy małego sklepu. dokumentacja użytkownika. Mariusz Grabowski e-mail: mariosh@interia.pl Jabber ID: mariosh@jabber.autocom.pl Spis treści 1 Wstęp. 2 2 Przed uruchomieniem. 3 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwo Finansów Instrukcja programu epit WALIDATOR Grudzień Historia modyfikacji Data Wersja Opis Autor 2003 1 Utworzenie dokumentu DI/NWK 2007 Aktualizacja RI/GST/JNM 2008 Aktualizacja RI/GST/JNM

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie:

Zacznijmy więc pracę z repozytorium. Pierwsza konieczna rzecz do rozpoczęcia pracy z repozytorium, to zalogowanie się w serwisie: Repozytorium służy do przechowywania plików powstających przy pracy nad projektami we w miarę usystematyzowany sposób. Sam mechanizm repozytorium jest zbliżony do działania systemu plików, czyli składa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o systemach plików.

Podstawowe wiadomości o systemach plików. Podstawowe wiadomości o systemach plików. Komputery mogą przechowywać informacje w kilku różnych postaciach fizycznych na różnych nośnikach i urządzeniach np. w postaci zapisów na dysku twardym, płytce

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Część II Wyświetlanie obrazów

Część II Wyświetlanie obrazów Tło fragmentu ABA-X Display jest wyposażony w mechanizm automatycznego tworzenia tła fragmentu. Najprościej można to wykonać za pomocą skryptu tlo.sh: Składnia: tlo.sh numer oznacza numer

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja baz danych systemu qs-stat

Aktualizacja baz danych systemu qs-stat Aktualizacja baz danych systemu qs-stat Copyright 2003 Q-DAS GmbH Eisleber Str. 2 D - 69469 Weinheim Tel.: ++49/6201/3941-0 Fax: ++49/6201/3941-24 E-Mail: q-das@q-das.de Internet: http://www.q-das.de Hotline:

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG)

Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG) Opis złącza AlfaSprzedaży z programem WaPro WF-MAG (przypadek jednego magazynu w WFMAG) Złacze systemu AlfaSprzedaż z systemem WF-MAG firmy WAPRO korzysta z dwóch trybów, starszego, jedynego dostępnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A 1. Opis ogólny Przystawka umożliwia zapisywanie danych przesyłanych z urządzenia pomiarowego, np. z wagi, do pamięci typu pendrive (USB). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL 1. Opis ogólny Interfejs PENDRIVE umożliwia bezpośrednie zapisywanie danych przesyłanych z wagi do pamięci typu pendrive (USB

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT )

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT ) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT ) Konfiguracja procesów ETL dla rozwiązań FM składających się z kilku środowisk Celem niniejszego dokumentu jest opisanie konfiguracji ETL-owego fragmentu rozwiązań FM,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux

Przetwarzanie tekstu 2. Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux Przetwarzanie tekstu 2 Operacje na plikach tekstowych w systemie Linux filtry programy przetwarzajace pliki (w szczególności tekstowe) w taki sposób, że odczytuja dane (plik wejściowy) ze standardowego

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4 Algorytmy sortowania zewnętrznego 1 Wstęp Bardzo często przy rozwiązywaniu praktycznych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji

Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji Niniejsza instrukcja (przygotowana dla systemów Debian) dotyczy uruchomienia nowej aplikacji w sytuacji, gdy mamy już jedną działającą. Działanie takie trzeba wykonać

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ

Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Funkcje wyszukiwania i adresu PODAJ.POZYCJĘ Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical;

Bardziej szczegółowo

Katalog książek cz. 2

Katalog książek cz. 2 Katalog książek cz. 2 Odczytywanie danych z XML Do ćwiczenia dołączony jest plik books.xml zawierający pełen katalog książek. Poniższy listing zawiera przykładowy fragment danych w stosowanym formacie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drajwer OPC Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4048 Wersja: 13-12-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

WK, FN-1, semestr letni 2010 Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp

WK, FN-1, semestr letni 2010 Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp WK, FN-1, semestr letni 2010 Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp Natalia Kotsyba, IBI AL UW 24 marca 2010 Plan zajęć Praca domowa na zapytania do Korpusu IPI PAN za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0 Słowem wstępu Część rodziny języków XSL Standard: W3C XSLT 1.0-1999 razem XPath 1.0 XSLT 2.0-2007 Trwają prace nad XSLT 3.0 Problem Zakładane przez XML usunięcie danych dotyczących prezentacji pociąga

Bardziej szczegółowo

Formatowanie zawartości komórek

Formatowanie zawartości komórek Formatowanie zawartości komórek Formaty w arkuszu kalkulacyjnym są przypisane do komórek, a nie do zawartych w nich danych stanowią niezależny składnik komórek, który można kopiować bądź czyścić niezależnie

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala

ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. XDMCP Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Tryb X terminala Tryb X terminala Terminal ABA-X3 może być wykorzystywany jako wielosesyjny X terminal. Umożliwia to współpracę terminala w trybie graficznym z maszynami wykorzystującymi systemy UNIX lub LINUX albo inne

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

Technologia znaku wodnego dla plików dźwiękowych: Legimi Audio Watermark

Technologia znaku wodnego dla plików dźwiękowych: Legimi Audio Watermark Legimi Sp. z o.o. Legimi Sp. z o.o. Technologia znaku wodnego dla plików dźwiękowych: Legimi Audio Watermark Dokumentacja techniczna. 17 kwietnia 2014 Spis treści Strona 2 z 7 Spis treści 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF 1. Wstęp Treści zawarte w tym dokumencie mogą być przydatne w przypadku konieczności dokonania konwersji dokumentów tworzonych z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 utworzenie projektu

Załącznik 2 utworzenie projektu Załącznik 2 utworzenie projektu W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje utworzenia projektu w środowisku Eclipse, na bazie którego będzie rozbudowywana aplikacja. Przedstawiony zostanie

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Konwerter formatów TANGO i SHAPE wer. 1.0.0.1

GEO-INFO V Konwerter formatów TANGO i SHAPE wer. 1.0.0.1 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Konwerter formatów TANGO i SHAPE wer. 1.0.0.1 Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52,

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do biblioteki klas C++

Wprowadzenie do biblioteki klas C++ Instrukcja laboratoryjna nr 7 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wprowadzenie do biblioteki klas C++ WxWidgets mgr inż. Lasota Maciej dr inż. Kaczmarek Tomasz dr inż. Wilk-Jakubowski

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja WebMaster ver 1.0

Dokumentacja WebMaster ver 1.0 1 Wstęp Dokumentacja WebMaster ver 1.0 Dokumentacja ta przeznaczona jest dla webmasterów, grafików, programistów. Przedstawia ona strukturę aplikacji SOTEeSKLEP, opisuje działanie oraz wyjaśnia m.in. jak

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o Warszawa, ul. Kubickiego 9/5, tel./fax ,

GEO-SYSTEM Sp. z o.o Warszawa, ul. Kubickiego 9/5, tel./fax , GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Kubickiego 9/5, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl Program Transformacji Współrzędnych dla powiatu pruszkowskiego

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

VinCent zmiany w wersji 1.37

VinCent zmiany w wersji 1.37 VinCent zmiany w wersji 1.37 Podstawową zmianą w wersji 1.37 jest przystosowanie programu do wymogów generowania przez podatników plików JPK (Jednorodny Plik Kontrolny). Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza

Bardziej szczegółowo

SmartCard Virtual Keyboard. SCVK - instrukcja użytkownika. Wersja 1.1 (2014-09-29)

SmartCard Virtual Keyboard. SCVK - instrukcja użytkownika. Wersja 1.1 (2014-09-29) Wersja 1.1 (2014-09-29) Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań http://www.put.poznan.pl/ Dział Rozwoju Oprogramowania http://intranet.put.poznan.pl/department/at Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia.

Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. Sprawdziany w USOSweb instrukcja dla prowadzących zajęcia. I. Wstęp Moduł Sprawdziany, służy do przekazywania w łatwy sposób, drogą elektroniczną zasad zaliczania przedmiotów oraz wyników kartkówek czy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasyczne polecenia: ls [opcje][katalog][pliki] opcje podstawowe -a wyświetla również pliki ukryte -b znaki niedrukowane jako liczby ósemkowe -c sortuje dane zgodnie z datą zmiany -k podaje wielkość pliku

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka

Javadoc. Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Javadoc Piotr Dąbrowiecki Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Alina Strachocka Wprowadzenie do Javadoc Treść prezentacji: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/javadoc.pdf Zadania: http://students.mimuw.edu.pl/~as219669/zadanie.rar

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe zaplanowanie zadania program at.

Jednorazowe zaplanowanie zadania program at. Strona1 Crontab at Strona2 Jednorazowe zaplanowanie zadania program at. Jeśli potrzebujemy wykonać jakieś zadanie, czy też polecenie jednorazowo za jakiś czas (np. o określonej godzinie zamknąć automatycznie

Bardziej szczegółowo

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS KADRY Konsolidacja danych kadrowych BKIP Wystawianie pism do pracowników Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., 15 lutego 2017r. Wstęp W wersji 2017.2.7

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013

Obsługa plików. Laboratorium Podstaw Informatyki. Kierunek Elektrotechnika. Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1. Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 1 Laboratorium Podstaw Informatyki Kierunek Elektrotechnika Obsługa plików Kraków 2013 Laboratorium Podstaw Informatyki Strona 2 Obsługa plików Zanim będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA

JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA JĘZYK SHELL JEST PEŁNYM JĘZYKIEM PROGRAMOWANIA, który zawiera: zmienne, konstrukcje warunkowe i iteracyjne (IF-THEN-ELSE, CASE, DO WHILE, DO UNTIL), konfigurowane środowisko użytkownika. METAZNAKI zestaw

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression)

Przedstawię teraz tzw. podstawowe symbole wyrażenia regularne (BRE, Basic Regular Expression) Sed edytor strumieniowy,sed wczytuje bieżący wiersz pliku do wewnętrznego bufora celem manipulowania tekstem. Wynik jest wysyłany na standardowe wyjście. Oryginalny plik nie jest nigdy zmieniany. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows, SAS Institute Polska sierpień 2013 Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo