spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year"

Transkrypt

1

2

3

4 RAPORT ROCZNY 2001

5 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board T.C. D bica S.A. List Prezesa Zarzàdu T.C. D bica S.A. 8 Letter by President T.C. D bica S.A. W adze Spó ki 10 Governing Bodies of T.C. D bica S.A. Kapita akcyjny Firmy Oponiarskiej D bica S.A. 11 Share Capital of T.C. D bica S.A. Produkty 12 Products Dystrybucja i Logistyka 17 Distribution and Logistics Rynek Pierwszego Wyposa enia 19 Original Equipment Market Raport Ârodowiskowy 21 Environmental Protection Report Wyniki finansowe 29 Financial contents 43 4

6 Najwa niejsze wyniki roku 2001 Highlights of the year 2001 Przychody netto ze sprzeda y (mln PLN) Net sales ANNUAL REPORT Zysk netto (mln PLN) Net profit Zysk na akcj netto (PLN) Net income per share

7 RAPORT ROCZNY 2001 Szanowni Akcjonariusze, Firma Oponiarska D bica S.A. zajmuje bardzo istotne miejsce w ramach koncernu Goodyear, który jest jej inwestorem strategicznym. W ciàgu 6,5 roku firma sta a si 4 co do wielkoêci fabrykà Goodyeara spoêród 90 na Êwiecie oraz najwi kszà spoêród 15 w Europie. Firma Oponiarska D bica S.A. w ciàgu ostatniego roku znacznie podnios a swojà wydajnoêç i zdolnoêci produkcyjne. Obecnie Spó ka sprzedaje opony pod markà D bica niemal e na ca ym Êwiecie i jest to z pewnoêcià jedna z najlepiej znanych polskich marek zagranicà. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. Prezes The Goodyear Tire & Rubber Company Europa Wschodnia, Afryka, Bliski Wschód Chairman of the Supervisory Board T.C. D bica S.A. President East Europe, Africa & Middle East The Goodyear Tire & Rubber Company Jaroslav F. Kaplan Sytuacja Spó ki w 2001 r. by a zdominowana g ównie przez wydarzenia zewn trzne. Generalnie ca a gospodarka w Polsce i w Europie, a co za tym idzie, rynek samochodowy wraz z producentami opon, zanotowali znaczàcy spadek sprzeda y. Osobnym, lecz bardzo istotnym elementem pogorszenia wyników by silny z oty, który znacznie obni y konkurencyjnoêç eksportu D bicy. Jednym z najwa niejszych zadaƒ, jakie postawiliêmy przed Spó kà w roku 2001, by o znaczàce podniesienie jej konkurencyjnoêci. Spó ka wobec rosnàcej konkurencji nie mia a innego wyjêcia, a cieszyç tylko mo e fakt, e wszystkie zmiany zosta y zainicjowane dzi ki w aêciwej strategii i perspektywicznemu planowaniu. Ca y proces restrukturyzacji zosta wdro ony nie jako reakcja na za amanie si rynku, które nastàpi o prawie rok póêniej, lecz dzi ki w aêciwym analizom zarzàdu. Dlatego przeprowadzone w 2001 r. zmiany umocni y pozycj Spó ki i pozwoli y zagwarantowaç jej dalszy rozwój. Dear Shareholders T.C. Dębica S.A. occupies a very important place within Goodyear. After six and a half years since Goodyear, its strategic investor, has invested in Dębica, the company has been ranked fourth among 90 largest Goodyear plants worldwide and the biggest one of 15 plants the American company owns in Europe. In 2001, T.C. Dębica S.A. succeeded in considerably increasing the Company's cost efficiency and productivity. Currently, it sells tires under the Dębica brand - one of the internationally best known Polish trademarks - recognized almost in every place around the world. The company's evolution in 2001 was strongly impacted by external events. The Polish and European economies in general, and consequently the entire automotive sector, saw a dramatic decline in sales. A separate negative factor for the company's performance was the appreciation of the exchange rate of the zloty that affected the competitiveness of Dębica's exports. The key focus area for the company in 2001 was to fundamentally improve its competitiveness. In the face of the increasingly stronger competition in the internationally operating environment, a substantial major restructuring program was carried out. The changes introduced in 2001 helped strengthening the company's position and ensuring its business evolution and further growth. 6

8 Znaczàce ograniczenie zatrudnienia w adnym stopniu nie wp yn o na obni enie wydajnoêci, natomiast wymierne obni enie kosztów pracy, przyczyni o si do podniesienia konkurencyjnoêci firmy. D bica to wa ne przedsi biorstwo na polskim rynku. Jej kierownictwo stworzy o firm, z której Polska mo e byç dumna. Z tego te powodu wierzymy, e D bica b dzie mieç sta e miejsce w gospodarce oraz na gie dzie. Bez wàtpienia g ównymi beneficjentami zachodzàcych zmian b dà akcjonariusze Spó ki oraz jej klienci. W Êwiatowej gospodarce widaç ju pierwsze oznaki poprawy kondycji. Na popraw wyników D bicy w tym roku powinno si prze o yç dalsze podnoszenie wydajnoêci, wysoka konkurencyjnoêç oraz wzrost eksportu, dzi ki czemu Spó ka powinna osiàgnàç wyjàtkowe wyniki biznesowe. The substantial reduction of the labor cost-as part of the total manufacturing that resulted from the restructuring helped the company to improve its competitiveness while maintaining capacity levels. T.C. Dębica S.A. is a major player on the Polish market. We believe that T.C. Dębica S.A. will have a lasting position in the world of business and on the stock exchange. Without a doubt, primary beneficiaries of the occurring changes will be the company's shareholders as well as its customers. In 2002, the global economy has begun to see some first symptoms of slow recovery. With continuous focus on additional efficiency improvement, high competitiveness and increased export opportunities, the company is bound to have an outstanding business performance. ANNUAL REPORT 2001 Jaroslav F. Kaplan 7

9 RAPORT ROCZNY 2001 Prezes Zarzàdu Dyrektor Generalny T.C. D bica S.A. President & Managing Director T.C. D bica S.A. Zdzis aw Chabowski Szanowni Paƒstwo, Firma Oponiarska D bica S.A. w ciàgu ostatnich lat przesz a ogromne przeobra enia. PodwoiliÊmy produkcj, uruchomiliêmy nowe linie technologiczne do produkcji opon ci arowych, wprowadziliêmy Êwiatowe standardy zarzàdzania, z roku na rok zwi kszamy eksport do blisko 60 krajów na 5 kontynentach. JednoczeÊnie wcià pozostajemy bezsprzecznym liderem w g ównym segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych na rynku polskim. Jednak rok 2001 by wyjàtkowo trudny i skomplikowany dla naszej firmy. Przede wszystkim, niski kurs Euro przez ca y niemal miniony rok zdecydowanie os abia op acalnoêç eksportu, który stanowi blisko 64% ogó u sprzeda y. Z kolei w Polsce, z racji na zapaêç gospodarczà i ekonomicznà, zanotowano znaczne zmniejszenie popytu wewn trznego, które w szczególny sposób mo na by o zaobserwowaç w bran y motoryzacyjnej. Na wyniki finansowe D bicy niebagatelny wp yw mia y tak e podwy szone, w porównaniu do tych zaplanowanych, koszty restrukturyzacji, które ogó em za lata 2000/2001 wynios y prawie 28 mln PLN. Poza tym, agodna zima w sezonie 00/01 spowodowa a, e na polskim rynku pozosta o nie sprzedanych oko o 1 miliona opon zimowych. Nikt nie jest w stanie oderwaç si od makroekonomii, a spi trzenie tak wielu negatywnych czynników z pewnoêcià musia o znaleêç odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spó ki. Jednak e chcia bym podkreêliç, e mimo niskiego Euro D bica nie straci a swych udzia ów na rynkach eksportowych, które d ugoterminowo w du ej mierze decydowaç b dà o kondycji finansowej Spó ki. Ponadto bardzo dobrze wykorzystaliêmy ostatnià zim, kiedy to nasi g ówni partnerzy handlowi nie tylko sprzedali swe stare stany magazynowe, lecz równie zdecydowanie podnieêli swojà rentownoêç, co w perspektywie krótkoterminowej powinno prze o yç si bezpoêrednio na lepsze wyniki Spó ki. W przypadku Firmy Oponiarskiej D bica S.A. miniony rok przyniós tak e wiele trudnych wyzwaƒ, które mia y na celu podniesienie naszej konkurencyjnoêci. I tak, przeprowadziliêmy racjonalizacj zatrudnienia, rozpocz liêmy reorganizacj dzia ów sprzeda y i marketingu oraz wy àczyliêmy na zewnàtrz dzia alnoêç logistycznà. Ogó em w minionym roku stan zatrudnienia zmniejszy si o blisko 21%. Restrukturyzacja zatrudnienia to oczywiêcie nie liczby, lecz konkretni ludzie, dlatego ze strony Zarzàdu Ladies & Gentlemen, Over the last years T.C. D bica S.A. has undergone enormous transformations. We have doubled our output, launched new technology lines for the manufacture of truck tires and introduced a management system of world standards. Year after year, we increase our export sales to nearly 60 countries on 5 continents. We are still the unquestionable leader in the core segment of commercial tires on the Polish market. However, 2001 was exceptionally complicated a year for our Company. First and foremost, weak Euro was considerably enfeebling the profitability of our export sales for the most part of the last year, and the export sales accounted for nearly 64% of our total sales. The next thing was Poland's economic and business decline. A dramatic decrease in internal demand was noted - especially visible in the automotive industry. Moreover, the restructuring cost for the years 2000/2001 of about PLN 28 million - much higher than planned - had a negative impact on the D bica's financial performance. The last but not least negative factor was the mild 2000/2001 winter, and consequently made the Polish market see the total of about 1 million winter tires unsold. No one is able to operate outside the rules of macroeconomics, hence the concurrence of all the negative factors must have been certainly reflected in the Company's financial performance. Nevertheless I would like to stress that in spite of the low Euro D bica has not lost its market share in the export markets, and to a great extent that is just for them to shape the Company's future financial condition. Furthermore, we have made a perfect advantage of this past wintertime - when our major trade partners not only have sold their old stocks, but also have radically improved their profitability, which in the short run should in turn translate directly into better results for our Company. The last year faced T.C. D bica S.A. with many staggering challenges that we had to meet to improve our competitiveness. Thus among other things we completed an employment rationalization program, started off a reorganization of sales and marketing departments and made our logistics organization an independent operation. Last year saw our total workforce cut by nearly 21%. Any employmentrestructuring program is of course not about abstract numbers but about particular people and that was why the Management Board prepared a special protection 8

10 przygotowaliêmy specjalny program os onowy, z którego skorzysta y 852 osoby (o 122 wi cej, ni pierwotnie zak adaliêmy). Mam pe nà ÊwiadomoÊç, e tego rodzaju decyzje nale à do najtrudniejszych, jednak e tylko dzi ki tym przemianom rozpocz tym jeszcze w 2000 r., mogliêmy przebrnàç bezpiecznie przez ten trudny rok i zagwarantuje dalszy rozwój Spó ce, a co za tym idzie, oczekiwane zyski dla akcjonariuszy oraz zatrudnienie dla pozosta ych pracowników. Rok 2001 w przypadku Firmy Oponiarskiej D bica S.A. nie pozbawiony by jednak kilku wybitnych osiàgni ç. Przede wszystkim, uda o si nam wprowadziç na rynek nowe opony D bica Passio, które adresowane sà do najwi kszej grupy polskich kierowców. Skonstruowane w Centrum Technologicznym Goodyear'a w Luksemburgu, ju od pierwszego sezonu oferowane by y w rozbudowanej palecie rozmiarowej i co najwa niejsze, szybko zdoby y sobie du e uznanie wêród u ytkowników nienajlepszych polskich dróg. Prawdopodobnie przez kilka najbli szych lat, opony D bica Passio b dà sztandarowym produktem naszej Firmy. Drugim wa nym sukcesem naszej Spó ki by o rozpocz cie dystrybucji naszych produktów z centrum logistycznego w Tarnowie, które oficjalnie zosta o otwarte 23 paêdziernika. Bez wàtpienia nowe centrum przyspieszy realizacj zamówieƒ oraz usprawni terminowoêç dostaw. Trzeci wymierny sukces D bicy w minionym roku, to zdecydowany rozwój produkcji opon ci arowych. Przez lata D bica postrzegana by a prawie wy àcznie jako producent opon osobowych i dostawczych, tym niemniej dynamika produkcji i sprzeda y opon ci arowych za ostatni rok, z pewnoêcià zmieni t opini. Szanowni Paƒstwo, rola Zarzàdu polega na ciàg ym stymulowaniu zarówno ludzi, jak i konkretnych procesów. Jestem przekonany, e podj te przez nas zmiany zdecydowanie podnios y naszà konkurencyjnoêç. Jestem przekonany, e wiele strategicznych decyzji uda o si nam z sukcesem zrealizowaç. Wyniki finansowe za pierwsze miesiàce roku 2002 sà obiecujàce i z pewnoêcià sà pierwszym owocem trudnych prac podj tych w 2001 r. Mam nadziej, e w przysz ym roku o tej porze jeszcze lepiej poznamy wartoêç przeprowadzonych przemian. program for the laid-off staff. There were 852 people who took advantage of that (122 more than we had originally planned). I am fully aware that decisions of that kind are among the most difficult for any human to take but still it was just for those painful transformations, started back in 2000, that we could live safely through that difficult year and yet we were able to guarantee that the Company would grow on, and what follows that our shareholders would get their expected dividends while the remaining associates would keep their jobs. And yet 2001 noted some outstanding achievements of T.C. D bica S.A. First of all, we managed to introduce the new D bica Passio tire line - addressed to the main group of Polish drivers. The tire had been designed at the Goodyear Technical Center in Luxembourg. Since the very first season the line had been offered in an extended size range, and most importantly it had quickly won recognition among the users of the Polish roads that still leave a lot to be desired. The D bica Passio tire will likely be our flagship product for the next few years. The second important accomplishment of our Company was launching distribution of our products from the logistics center in Tarnów-officially opened on October 23, Undoubtedly, the new center wil help us to improve the processing orders and meeting deadlines for shipments. Our third measurable success of the last year was a dynamic growth of the truck tire production. In the past, D bica was best known as the producer of passenger and van tires, but the last year's dynamics of the manufacture and sales of the truck tires will surely change that. Ladies & Gentlemen, the Management Board's role is to continuously stimulate both particular people and particular processes. I am confident that the changes we have undertaken have already dramatically improved our competitiveness. I am also certain that we have been successful in realizing many strategic decisions. Our financial results after first two months of 2002 are promising and I hope that the same time next year we will be able to appreciate better still just how valuable the transformations have been. ANNUAL REPORT 2001 Zdzis aw Chabowski 9

11 RAPORT ROCZNY 2001 W ADZE SPÓ KI Zarzàd T.C. D bica S.A. Zdzis aw Chabowski Prezes Zarzàdu Leszek Cichocki Cz onek Jacek Pryczek Cz onek Jerzy Niemczyk Cz onek (do ) Eugene Franklin Hare, Jr Cz onek (od ) GOVERNING BODIES Managment Board T.C. D bica S.A. Zdzis aw Chabowski President Leszek Cichocki Member Jacek Pryczek Member Jerzy Niemczyk Member (ending ) Eugene Franklin Hare, Jr Member (starting ) Rada Nadzorcza T.C. D bica S.A Supervisory Board T.C. D bica S.A. Jaroslav F. Kaplan Przewodniczàcy Rady Jaroslav F. Kaplan Chairman of the Board Ronn M. Archer Wiceprzewodniczàcy Rady Ronn M. Archer Deputy Chairman of the Board Andrzej Kalwas Sekretarz Rady Andrzej Kalwas Secretary of the Board Phillips Regnault Cz onek Rady Phillips Regnault Member of the Board Czes aw àczak Cz onek Rady Czes aw àczak Member of the Board Zdzis aw Chabowski Leszek Cichocki Jacek Pryczek 10 Eugene Franklin Hare, Jr

12 Kapita akcyjny Firmy Oponiarskiej D bica S.A. Kapita akcyjny nie uleg zmianie i wynosi na dzieƒ r ,0 tys. z, co odpowiada akcji o cenie nominalnej 8 z ka da. W aêcicielem akcji jest Goodyear France S.A., którego udzia w kapitale w asnym wynosi 59,87%. Od dnia r. drugim akcjonariuszem posiadajàcym powy ej 5% akcji Spó ki jest Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., który posiada sztuk akcji Firmy, co stanowi 5,2 % kapita u akcyjnego Spó ki i uprawnia do g osów na Walnym Zgromadzeniu. Share capital of T.C. D bica S.A. Equity has not changed and as of it amounts to PLN 110, thousand, which equals to 13,802,750 shares of the face value of PLN 8.- each. Goodyear France S.A. owns 8,264,092 shares. Its share in the net worth is 59.87%. Since , Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. has been another shareholder holding more than 5% of the Company's shares. Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. has had shares of the Company, which constitutes 5.2% of the Company's equity and which entitles for votes at the General Shareholders' Meeting. ANNUAL REPORT 2001 Pokonywanie przestrzeni od samego poczàtku stanowi o jedno z najwi kszych wyzwaƒ cz owieka. Odkrycie ko a oko o 4000 lat przed Chrystusem by o z jednej strony wynalazkiem tak prostym, a z drugiej tak genialnym, e jego powszechne u ycie szybko zdominowa o niemal e ka dà dziedzin ycia. Dzisiaj ko o najbardziej kojarzy si z samochodem, który w przeciàgu kilku ostatnich dziesi cioleci sta si Êrodkiem codziennego u ytku w pokonywaniu ulic wielkich metropolii, wàskich wiejskich dróg czy autostrad àczàcych ró ne regiony i ca e paƒstwa. Jedynà cz Êcià, poprzez którà samochód podtrzymuje kontakt z ziemià, jest opona. Obliczono, e powierzchnia kontaktu czterech opon z pod o em, to oko o 600 cm 2 - mniej wi cej odpowiada to powierzchni czterech pocztówek. Tak ma o, a jak wiele od tych "czterech pocztówek" zale y: spe nienie marzeƒ, jakim mo e byç podró poêlubna, szybkoêç i skutecznoêç w bezpoêrednim dotarciu do swoich klientów, zwyk a orka pod zasiew czy wreszcie zapewnienie dziecku bezpieczeƒstwa, które na przyk ad trzeba zawieêç do dziadków. Kapita Firmy Oponiarskiej D bica S.A. w du ej mierze opiera si na rozumieniu tych potrzeb. Ju od ponad 60 lat w Polsce, a od 40 poza jej granicami opony D bicy codziennie pomagajà bezpiecznie pokonywaç przestrzeƒ. Aktualnie z naszymi "czterema pocztówkami" jesteêmy obecni w blisko 60 krajach na pi ciu kontynentach. Po blisko 7 latach inwestycji staliêmy si jednà z najlepszych spoêród 90 fabryk Êwiatowego lidera, jakim jest grupa Goodyear. Nasz kapita, to konkretni ludzie i ich potrzeby. Nasz kapita, to tak e zaufanie, które pomna amy ka dego dnia. From the very beginning, covering distances is among the biggest challenges man has faced. Discovery of the wheel about 4,000 years B.C. was an invention so basic and on the other hand so amazing that its universal application has quickly dominated nearly each area of human activity. What the wheel brings to mind in most instances today is car-the thing that needed just a few last decades to have become an everyday means of transport for traveling wide streets of big cities, narrow country roads and highways linking different regions and whole states. Tire is the one and only part by which car keeps contact with the ground. According to specialist assessments, the contact area of the four wheels with the ground is about 600 square centimeters-which corresponds with the combined areas of approximately four postcards. So little this-and yet so much depends on these "four postcards": making one's dreams come true on a honeymoon trip, reaching customers in a fast and reliable manner, ensuring a good plough work to prepare for sowing or last but not least providing a safe ride for your kid that needs to be taken over to grandparents. To a large extent the T.C. D bica S.A. capital is just based on the recognition of the needs such as these. For more than 60 years in Poland, and for 40 years abroad, D bica tires assist to cover distances safely. At present, our "four postcards" are available in nearly 60 countries on 5 continents. After almost seven years of investing, we have become one of the very best 90 manufacturing plants of the Goodyear group-the world biggest tire maker. Our capital is particular people and their needs. Our capital is also the confidence more and more people have in us every day. 11

13 RAPORT ROCZNY 2001 PRODUKTY OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Ogó em w grupie opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych w 2001 roku T.C. D bica S.A. oferowa a 115 rozmiarów opon w 11 rodzinach. Paleta opon osobowych obejmowa a 3 rodziny opon letnich, 2 rodziny opon ca orocznych oraz 2 rodziny opon zimowych. W ofercie Spó ki obecne by y tak e opony do samochodów dostawczych i terenowych. PRODUKTY CONSUMER TIRES In total, in the segment of passenger and ultra light, light truck and all-terrain tires T.C. D bica S.A. offered 115 sizes grouped in 11 tire families. The palette of passenger tires contained 3 families of summer tires, 2 families of all-season tires and 2 families of winter tires. The Company's offer also contained tires for vans and all-terrain vehicles. Opony osobowe letnie: VIVO PASSIO FURIO 9 rozmiarów 22 rozmiary (+2 Reinf) 18 rozmiarów Passenger summer tires: VIVO 9 sizes PASSIO 22 sizes (+2 Reinf) FURIO 18 sizes Opony osobowe ca oroczne: D rozmiary NAVIGATOR 16 rozmiarów Passenger all-season tires: D sizes NAVIGATOR 16 sizes Opony osobowe zimowe: FRIGO 4 rozmiary FRIGO DIRECTIONAL 15 rozmiarów Opony do samochodów terenowych: D BICA 4x4 5 rozmiarów Passenger winter tires: FRIGO FRIGO DIRECTIONAL All-terrain tires: D BICA 4X4 4 sizes 15 sizes 5 sizes Paleta opon dostawczych obejmowa a 4 rodziny: D-124/ rozmiary QUARTET 2 10 rozmiarów QUARTET FRIGO 8 rozmiarów PASSIO 2 rozmiary The palette of ultra light and light truck tires included 4 families: D-124/ sizes QUARTET 2 10 sizes QUARTET FRIGO 8 sizes PASSIO 2 sizes 12

14 D bica PASSIO W 2001 roku wprowadzona zosta a do sprzeda y najnowsza rodzina opon do samochodów osobowych D bica Passio. Opony Passio wprowadzone zosta y w miejsce wycofywanych opon Vivo. Najnowszy produkt T.C.D bica S.A. charakteryzuje si odczuwalnà poprawà parametrów bezpoêrednio wp ywajàcych na bezpieczeƒstwo i komfort jazdy. Wprowadzona paleta obejmuje 22 rozmiary 12, 13, 14 i 15 calowe. Dwa z nich wyst pujà tak e w wersji wzmocnionej stosowanej w lekkich samochodach dostawczych. D bica NAVIGATOR Wychodzàc naprzeciw zainteresowaniu klientów rozszerzono o 7 rozmiarów istniejàcà palet opon ca orocznych Navigator, która aktualnie obejmuje 16 najpopularniejszych rozmiarów. Ogó em T.C. D bica S.A. w 2001 roku wprowadzi a do sprzeda y 29 nowych produktów w grupie opon osobowych. D bica PASSIO In 2001, D bica PASSIO - a new passenger tire family was introduced. The PASSIO tires had replaced the VIVO lines. The Company's latest product features considerably improved parameters that directly influence safety and comfort of driving. The new line contains 22 sizes of 12, 13, 14 and 15 inches. Two of them are also featured in the enforced version for light vans. D bica NAVIGATOR In order to meet consumer expectations, the existing all-season tire family NAVIGATOR had been extended by 7 new sizes. Currently, NAVIGATOR contains the most popular16 sizes. In 2001, T.C. D bica S.A. introduced 29 new products in the group of passenger tires. ANNUAL REPORT

15 RAPORT ROCZNY 2001 OPONY DO SAMOCHODÓW CI AROWYCH Rozwój i zachodzàce tendencje w transporcie sà zwiàzane z mo liwoêcià coraz wi kszego obcià ania samochodów oraz uzyskiwania bardziej korzystnych parametrów ekonomicznych. Odpowiedzià D bicy na zachodzàce procesy w transporcie by o wprowadzenie na rynek nowych opon 4EVER z przeznaczeniem na osie sterujàce pojazdów ci arowych. Nowej generacji opona oznaczona jest symbolem bie nika D620 i jest dost pna w 2 dwóch najbardziej popularnych rozmiarach 295/80 R22.5 i 315/80 R22.5. W segmencie opon 17.5'' wprowadzano na rynek nowà lini opon z rzeêbà D740 oraz D750, która docelowo zastàpi dotychczasowà opon z rzeêbami D640 oraz D650. Obecnie oferta Firmy Oponiarskiej D bica obejmuje 36 rozmiarów opon ca ostalowych 15'', 17.5", 19.5", 20'', 22.5" w 19 rzeêbach bie nika z przeznaczeniem na osie sterujàce, nap dowe oraz do naczep. Spó ka posiada w ofercie równie specjalistyczne opony do autobusów komunikacji miejskiej oraz opony typu mixed service, które sà przeznaczone do pojazdów poruszajàcych si w trudnych warunkach drogowo - terenowych. HEAVY TRUCK TIRES Development of and current tendencies in the transport business refer to the fact that our vehicles today are able to carry more and more loads while allowing for even more favorable economic parameters. In order to react to the processes taking place in the transport business, T.C. D bica S.A. introduced the new 4EVER heavy truck tire for steering axles. This new generation tire line comes with the tread pattern D620 and is available in the two most popular sizes, namely 295/80 R22.5 and 315/80 R22.5. In the 17.5" tire segment, the Company introduced the new tire line with tread symbols D740 and D750 that will replace the current offer with the treads patterns D640 and D 650. Currently, the T.C. D bica S.A. offer includes 36 sizes of 15", 17.5", 19.5", 20" and 22.5" steel-steel heavy truck tires coming in 19 tread patterns designed for steering and driving axles as well as for semitrailers. Moreover, the Company's offer includes specialist tires for city buses and mixed service tires designed for vehicles for driving in the extreme road and off-road conditions. 14

16 OPONY DO MASZYN I URZÑDZE ROLNICZYCH Ogó em w grupie opon rolniczych w 2001 roku T.C. D bica S.A. oferowa a 27 rozmiarów opon w 18 rzeêbach bie nika. Oferta T.C. D bica S.A. w 2001 r. obejmowa a 4 grupy opon: Traktorowe prowadzàce - 7 rozmiarów w 7 rzeêbach bie nika Traktorowe nap dowe - 9 rozmiarów w 3 rzeêbach bie nika Implement - 8 rozmiarów w 6 rzeêbach bie nika Rolnicze ma e - 3 rozmiary w 3 rzeêbach bie nika. FARM MACHINERY TIRES Altogether, in 2001 the Company's offer in that segment contained 27 sizes with 18 tread patterns. In 2001, D bica offered 4 farm tire groups: Tractor steering 7 sizes with 7 tread patterns; Tractor driving axle tires -- 9 sizes with 3 tread patterns; Implement tires -- 8 sizes with 6 tread patterns; Farm small tires -- 3 sizes with 3 tread patterns. ANNUAL REPORT

17 RAPORT ROCZNY 2001 OPONY ROWEROWE I MOTOROWEROWE Oferta Centrum Ogumienia Rowerowego i D tek obejmowa a w 2001 r. 44 rzeêby bie nika opon rowerowych w ró norodnych wersjach rozmiarowych i kolorystycznych do rowerów typu: ATB/MTB, TREKKING/CITY, BMX, STANDARD 6 rzeêb opon motorowerowych 2 rzeêby opon motocyklowych Obok opon Spó ka posiada bogatà ofert ró nego rodzaju d tek: 27 rozmiarów d tek rowerowych (5 typów zaworów) 6 rozmiarów d tek motorowerowych 5 rozmiarów d tek motocyklowych 90 rozmiarów d tek trakcyjnych (8 typów zaworów) W 2001 roku oferta Centrum Ogumienia Rowerowego i D tek zosta a powi kszona o nowà opon do rowerów górskich z rzeêbà K W d tkach rowerowych i trakcyjnych ofert powi kszono o d tki na bazie kauczuku naturalnego w rozmiarach, które dotychczas oferowane by y wy àcznie na bazie kauczuku butylowego. BICYCLE, MOPED & MOTORCYCLE TIRES & TUBES In 2001, the Bicycle Tire & Tube Center's offer in that segment contained the following: 44 tread patterns in various size and color versions of bicycle tires to the following bicycle types: ATB/MTB; TREKKING/CITY; BMX; STANDARD; 6 tread patterns for moped tires; 2 versions of motorcycle tires. Apart from the tires the Company had a wide range of various tubes: 27 sizes of bicycle tubes with 5 valve types; 6 sizes of moped tubes; 5 sizes of motorcycle tubes; 90 sizes of traction tubes with 8 valve types. In 2001, the Bicycle Tire & Tube Center's offer was enlarged with the K-2001 tread pattern MTB tire. The groups of bicycle and traction tubes were extended with natural rubber tubes of the same sizes that had previously been available in butyl rubber versions only. MEMBRANY W przeciàgu 12 miesi cy 2001 roku Spó ka z sukcesem kontynuowa a prace nad dalszym rozszerzaniem palety produkowanych wyrobów. Efektem tych prac by o mi dzy innymi wprowadzenie do bie àcej produkcji zupe nie nowego wyrobu tj. membran wulkanizacyjnych. Produkt ten ma szerokie rynki zbytu, a Spó ka jest aktualnie g ównym producentem tego wyrobu dla fabryk koncernu Goodyear w Europie. BLADDERS In the period under review, the Company succeeded to further develop the range of its products. As a result, among other things, a brand new product was launched, that is curing bladders. The product is popular and sold throughout the entire European region and T.C. D bica S.A. is currently the main supplier for all Goodyear plants in Europe. 16

18 DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA Nawa niejszym wydarzeniem z dziedziny dystrybucji i logistyki w roku 2001, by o z ca à pewnoêcià otwarcie 23 paêdziernika 2001 r. w Tarnowie Centrum Logistycznego T.C. D bica S.A. Realizacja zamówieƒ i terminowoêç dostaw bez wàtpienia nale à do podstawowych wymogów ze strony klientów firmy. Cel, jaki przyêwieca uruchomieniu centrum, to usprawnienie wcià zwi kszajàcych si wysy ek eksportowych oraz realizacja zamówienia z ka dego miejsca w Polsce w ciàgu 24 godzin. Pierwsze miesiàce funkcjonowania centrum potwierdzi y, e ten ambitny cel sta si rzeczywistoêcià. Nowo powsta e centrum jest jednym z najwi kszych i najnowoczeêniejszych tego typu w kraju. Rozmiary powierzchni magazynowej odpowiadajà powierzchni dwóch boisk pi ki no nej, to jest ponad 30 tys. m 2. Dodatkowo projekt zak ada mo liwoêç rozbudowy centrum do ponad 50 tys. m 2 powierzchni magazynowej. Tarnowski magazyn wyposa ony zosta mi dzy innymi w 30 nowoczesnych doków prze adunkowych do obs ugi samochodów ci arowych. Wraz z pot nà halà magazynowà oddano do u ytku dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy z przeznaczeniem dla pracowników obs ugi magazynu, pracowników biurowych oraz kierowców. W aêcicielem centrum jest MS Sp. z o.o., z kolei przetarg na niezale nego operatora wygra a firma P&O Poland. DISTRIBUTION AND LOGISTICS The most important event noted in 2001 in the area of distribution and logistics was undoubtedly opening of the T.C. D bica S.A. Logistics Center based in Tarnów on October 23, Processing orders and meeting deadlines for shipments are certainly among the basic requirements of our customers. The purpose behind the new logistics center was to streamline the increasing volume of export shipments and to process any order placed anywhere in Poland within 24 hours. After first months of functioning, the center proved that the ambitious target was real. The newly created center is one of the biggest and most modern structures of the kind built in Poland. The storing area matches that of two soccer pitches, that is over 30,000 square meters. In addition, the design provides for further development to increase the storing area to more than 50,000 square meters. The Tarnów warehouse was equipped, among other things, with 30 modern loading docks for heavy trucks. Apart from the giant storing room, a three-floor building for social and office purposes was built for the warehouse staff and drivers. The logistics center is owned by MS Sp. z o.o., and operated by P&O Poland that won the tender for an independent operator. ANNUAL REPORT

19 RAPORT ROCZNY 2001 Na szczególnà uwag zas uguje równie wyjàtkowe zabezpieczenie przeciwpo arowe nowootwartego Centrum Logistycznego T.C. D bica S.A. Bioràc pod uwag rodzaj sk adowanych towarów, wykonano unikalny system instalacji przeciwpo arowej spe niajàcy zaostrzone wymagania amerykaƒskiej normy NFPA (nie rezygnujàc z zachowania standardów FM i Norm Polskich). W praktyce oznacza o to zainstalowanie 4 tysi cy tzw. inteligentnych zraszaczy o wydajnoêci 220 l/min., zasilanych przez instalacj rur o àcznej d ugoêci 22 km. Dodatkowo instalacj "p.po " wyposa ono w 800 m 2 powierzchni czynnej klap dymowych wraz z pierêcieniem hydrantów zewn trznych o podwójnym zasilaniu w wod. Jako podstawowe êród o zabezpieczenia w wod wybudowano naziemny zbiornik stalowy o pojemnoêci 1570 m 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Nazwa: Centrum Logistyczne T.C. D bica S.A. w Tarnowie 2. W aêciciel "MS" Sp. z o.o., 3. U ytkownik: T.C. D bica S.A. 4. Generalny wykonawca: FBH Skalski 5. Lokalizacja: Tarnów, ul. Szklana 31 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Granica opracowania: ,92 m 2 2. Teren w granicach ogrodzenia: ,04 m 2 3. Teren utwardzony (drogi, parkingi): ,52 m 2 4. Teren zielony: ,48 m 2 5. Teren zabudowy (hala, biurowiec i zaplecze techniczne): ,92 m 2 TERMIN REALIZACJI Paêdziernik 2000 r. - wrzesieƒ 2001 r. A special attention should also be paid to the exceptional fire detecting and extinguishing system installed in the newly opened logistics center. Taking into account the type of the stored goods, a unique fire installation was set up to meet the very strict requirements of the American standard NFPA as well as the FM standards and the Polish Norms. In practice, it means that 4,000 so-called intelligent sprinklers were installed. Their working efficiency is 220 liters per minute and they are fed through a pipeline of the total length of 22 kilometers. Additionally, the fire installation was equipped with a 800-square-meter active area of smoke gates along with a ring of external fire hydrants with a double water feeding. As a basic water source, a steel water basin was built to contain 1,570 cubic meters of water. OBJECT PROFILE 1. Name: T.C. D bica S.A. Logistics Center in Tarnów 2. Owner: MS Sp. z o.o. 3. User: T.C. D bica S.A. 4. Main contractor: FBH Skalski 5. Location: Tarnów, 31 Szklana Street. AREA DEVELOPMENT BALANCE 1. Area under development: 105, square meters 2. Area fenced: 83, square meters 3. Area hardened, incl. driveways and parking lots: 20, square meters 4. Greens: 54, square meters 5. Area developed, incl. storing room, the office building and engineering backup facilities: 31, square meters COMPLETION DEADLINE October September

20 RYNEK PIERWSZEGO WYPOSA ENIA (OE) Rok 2001 by kolejnym rokiem spadku produkcji samochodów w Polsce w porównaniu do roku poprzedniego oraz lat ubieg ych. Na tak wielkà recesj przemys u samochodowego mia y wp yw przede wszystkim: spadek sprzeda y nowych samochodów produkcji krajowej oraz trudnoêci koncernu Daewoo, drugiego co do wielkoêci producenta samochodów w Polsce w latach ubieg ych. Pomimo g bokiej recesji rynkowej producentów samochodów T.C. D bica S.A utrzyma a sprzeda na poziomie, który umocni jej dominujàcà pozycj na rynku pierwszego wyposa enia w Polsce. Na krajowym rynku pierwszego wyposa enia Firma Oponiarska D bica S.A. skoncentrowa a si na realizacji dostaw do Fiata Auto Poland, swojego najwi kszego odbiorcy. Poza tym, Firma Oponiarska D bica S.A. dostarcza a opony do fabryk grupy Daewoo: Daewoo-FSO Motor/Warszawa, Daewoo Motor Polska/Lublin, Nysa Motor/Nysa. Spadek sprzeda y ogumienia na rynku OE w Polsce, wynik y z recesji rynkowej producentów samochodów, T.C. D bica S.A. z powodzeniem zrekompensowa a zwi kszonymi wysy kami eksportowymi. Dobra wspó praca w zakresie dostaw na rynek OE ma wp yw na rozwój wspó pracy równie w innych obszarach bezpoêrednio zwiàzanych z firmami samochodowymi, takimi jak: sieci dilerskie i serwisowe. ORIGINAL EQUIPMENT MARKET 2001 was yet another year to see a slump in the manufacture of cars in Poland as compared to 2000 and previous years. That huge decline in the automotive industry was mainly a result of lower sales of new cars made in Poland as well as struggles experienced over the last years by Daewoo-the Poland's second biggest carmaker. Despite the deep market recession the Polish carmakers found themselves in last year, T.C. D bica S.A. maintained its sales on the level that enforced its leading position on the Polish OE. As for the domestic OE market, T.C. D bica S.A. focused on supplies to Fiat Auto Poland-our biggest customer. Moreover, the Company supplied its tires to the following plants of the Daewoo group: Daewoo-FSO Motor/Warsaw, Daewoo Motor Poland/Lublin and Nysa Motor/Nysa. The Company had successfully compensated itself for the lower sales of tires and tubes on the domestic OE market-a result of the market decline suffered by home carmakers-with increased exports. Good teamwork in respect of OE supplies is critical as well for an improved cooperation in other areas directly linked to carmakers, i.e. dealer and service networks. ANNUAL REPORT

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2002 Raport roczny Annual report Raport Roczny Annual Report 2002 Raport roczny 2002 Annual report 2 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Łukasz Karpiesiuk i Katarzyna Trzaska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo