spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year"

Transkrypt

1

2

3

4 RAPORT ROCZNY 2001

5 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board T.C. D bica S.A. List Prezesa Zarzàdu T.C. D bica S.A. 8 Letter by President T.C. D bica S.A. W adze Spó ki 10 Governing Bodies of T.C. D bica S.A. Kapita akcyjny Firmy Oponiarskiej D bica S.A. 11 Share Capital of T.C. D bica S.A. Produkty 12 Products Dystrybucja i Logistyka 17 Distribution and Logistics Rynek Pierwszego Wyposa enia 19 Original Equipment Market Raport Ârodowiskowy 21 Environmental Protection Report Wyniki finansowe 29 Financial contents 43 4

6 Najwa niejsze wyniki roku 2001 Highlights of the year 2001 Przychody netto ze sprzeda y (mln PLN) Net sales ANNUAL REPORT Zysk netto (mln PLN) Net profit Zysk na akcj netto (PLN) Net income per share

7 RAPORT ROCZNY 2001 Szanowni Akcjonariusze, Firma Oponiarska D bica S.A. zajmuje bardzo istotne miejsce w ramach koncernu Goodyear, który jest jej inwestorem strategicznym. W ciàgu 6,5 roku firma sta a si 4 co do wielkoêci fabrykà Goodyeara spoêród 90 na Êwiecie oraz najwi kszà spoêród 15 w Europie. Firma Oponiarska D bica S.A. w ciàgu ostatniego roku znacznie podnios a swojà wydajnoêç i zdolnoêci produkcyjne. Obecnie Spó ka sprzedaje opony pod markà D bica niemal e na ca ym Êwiecie i jest to z pewnoêcià jedna z najlepiej znanych polskich marek zagranicà. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. Prezes The Goodyear Tire & Rubber Company Europa Wschodnia, Afryka, Bliski Wschód Chairman of the Supervisory Board T.C. D bica S.A. President East Europe, Africa & Middle East The Goodyear Tire & Rubber Company Jaroslav F. Kaplan Sytuacja Spó ki w 2001 r. by a zdominowana g ównie przez wydarzenia zewn trzne. Generalnie ca a gospodarka w Polsce i w Europie, a co za tym idzie, rynek samochodowy wraz z producentami opon, zanotowali znaczàcy spadek sprzeda y. Osobnym, lecz bardzo istotnym elementem pogorszenia wyników by silny z oty, który znacznie obni y konkurencyjnoêç eksportu D bicy. Jednym z najwa niejszych zadaƒ, jakie postawiliêmy przed Spó kà w roku 2001, by o znaczàce podniesienie jej konkurencyjnoêci. Spó ka wobec rosnàcej konkurencji nie mia a innego wyjêcia, a cieszyç tylko mo e fakt, e wszystkie zmiany zosta y zainicjowane dzi ki w aêciwej strategii i perspektywicznemu planowaniu. Ca y proces restrukturyzacji zosta wdro ony nie jako reakcja na za amanie si rynku, które nastàpi o prawie rok póêniej, lecz dzi ki w aêciwym analizom zarzàdu. Dlatego przeprowadzone w 2001 r. zmiany umocni y pozycj Spó ki i pozwoli y zagwarantowaç jej dalszy rozwój. Dear Shareholders T.C. Dębica S.A. occupies a very important place within Goodyear. After six and a half years since Goodyear, its strategic investor, has invested in Dębica, the company has been ranked fourth among 90 largest Goodyear plants worldwide and the biggest one of 15 plants the American company owns in Europe. In 2001, T.C. Dębica S.A. succeeded in considerably increasing the Company's cost efficiency and productivity. Currently, it sells tires under the Dębica brand - one of the internationally best known Polish trademarks - recognized almost in every place around the world. The company's evolution in 2001 was strongly impacted by external events. The Polish and European economies in general, and consequently the entire automotive sector, saw a dramatic decline in sales. A separate negative factor for the company's performance was the appreciation of the exchange rate of the zloty that affected the competitiveness of Dębica's exports. The key focus area for the company in 2001 was to fundamentally improve its competitiveness. In the face of the increasingly stronger competition in the internationally operating environment, a substantial major restructuring program was carried out. The changes introduced in 2001 helped strengthening the company's position and ensuring its business evolution and further growth. 6

8 Znaczàce ograniczenie zatrudnienia w adnym stopniu nie wp yn o na obni enie wydajnoêci, natomiast wymierne obni enie kosztów pracy, przyczyni o si do podniesienia konkurencyjnoêci firmy. D bica to wa ne przedsi biorstwo na polskim rynku. Jej kierownictwo stworzy o firm, z której Polska mo e byç dumna. Z tego te powodu wierzymy, e D bica b dzie mieç sta e miejsce w gospodarce oraz na gie dzie. Bez wàtpienia g ównymi beneficjentami zachodzàcych zmian b dà akcjonariusze Spó ki oraz jej klienci. W Êwiatowej gospodarce widaç ju pierwsze oznaki poprawy kondycji. Na popraw wyników D bicy w tym roku powinno si prze o yç dalsze podnoszenie wydajnoêci, wysoka konkurencyjnoêç oraz wzrost eksportu, dzi ki czemu Spó ka powinna osiàgnàç wyjàtkowe wyniki biznesowe. The substantial reduction of the labor cost-as part of the total manufacturing that resulted from the restructuring helped the company to improve its competitiveness while maintaining capacity levels. T.C. Dębica S.A. is a major player on the Polish market. We believe that T.C. Dębica S.A. will have a lasting position in the world of business and on the stock exchange. Without a doubt, primary beneficiaries of the occurring changes will be the company's shareholders as well as its customers. In 2002, the global economy has begun to see some first symptoms of slow recovery. With continuous focus on additional efficiency improvement, high competitiveness and increased export opportunities, the company is bound to have an outstanding business performance. ANNUAL REPORT 2001 Jaroslav F. Kaplan 7

9 RAPORT ROCZNY 2001 Prezes Zarzàdu Dyrektor Generalny T.C. D bica S.A. President & Managing Director T.C. D bica S.A. Zdzis aw Chabowski Szanowni Paƒstwo, Firma Oponiarska D bica S.A. w ciàgu ostatnich lat przesz a ogromne przeobra enia. PodwoiliÊmy produkcj, uruchomiliêmy nowe linie technologiczne do produkcji opon ci arowych, wprowadziliêmy Êwiatowe standardy zarzàdzania, z roku na rok zwi kszamy eksport do blisko 60 krajów na 5 kontynentach. JednoczeÊnie wcià pozostajemy bezsprzecznym liderem w g ównym segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych na rynku polskim. Jednak rok 2001 by wyjàtkowo trudny i skomplikowany dla naszej firmy. Przede wszystkim, niski kurs Euro przez ca y niemal miniony rok zdecydowanie os abia op acalnoêç eksportu, który stanowi blisko 64% ogó u sprzeda y. Z kolei w Polsce, z racji na zapaêç gospodarczà i ekonomicznà, zanotowano znaczne zmniejszenie popytu wewn trznego, które w szczególny sposób mo na by o zaobserwowaç w bran y motoryzacyjnej. Na wyniki finansowe D bicy niebagatelny wp yw mia y tak e podwy szone, w porównaniu do tych zaplanowanych, koszty restrukturyzacji, które ogó em za lata 2000/2001 wynios y prawie 28 mln PLN. Poza tym, agodna zima w sezonie 00/01 spowodowa a, e na polskim rynku pozosta o nie sprzedanych oko o 1 miliona opon zimowych. Nikt nie jest w stanie oderwaç si od makroekonomii, a spi trzenie tak wielu negatywnych czynników z pewnoêcià musia o znaleêç odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spó ki. Jednak e chcia bym podkreêliç, e mimo niskiego Euro D bica nie straci a swych udzia ów na rynkach eksportowych, które d ugoterminowo w du ej mierze decydowaç b dà o kondycji finansowej Spó ki. Ponadto bardzo dobrze wykorzystaliêmy ostatnià zim, kiedy to nasi g ówni partnerzy handlowi nie tylko sprzedali swe stare stany magazynowe, lecz równie zdecydowanie podnieêli swojà rentownoêç, co w perspektywie krótkoterminowej powinno prze o yç si bezpoêrednio na lepsze wyniki Spó ki. W przypadku Firmy Oponiarskiej D bica S.A. miniony rok przyniós tak e wiele trudnych wyzwaƒ, które mia y na celu podniesienie naszej konkurencyjnoêci. I tak, przeprowadziliêmy racjonalizacj zatrudnienia, rozpocz liêmy reorganizacj dzia ów sprzeda y i marketingu oraz wy àczyliêmy na zewnàtrz dzia alnoêç logistycznà. Ogó em w minionym roku stan zatrudnienia zmniejszy si o blisko 21%. Restrukturyzacja zatrudnienia to oczywiêcie nie liczby, lecz konkretni ludzie, dlatego ze strony Zarzàdu Ladies & Gentlemen, Over the last years T.C. D bica S.A. has undergone enormous transformations. We have doubled our output, launched new technology lines for the manufacture of truck tires and introduced a management system of world standards. Year after year, we increase our export sales to nearly 60 countries on 5 continents. We are still the unquestionable leader in the core segment of commercial tires on the Polish market. However, 2001 was exceptionally complicated a year for our Company. First and foremost, weak Euro was considerably enfeebling the profitability of our export sales for the most part of the last year, and the export sales accounted for nearly 64% of our total sales. The next thing was Poland's economic and business decline. A dramatic decrease in internal demand was noted - especially visible in the automotive industry. Moreover, the restructuring cost for the years 2000/2001 of about PLN 28 million - much higher than planned - had a negative impact on the D bica's financial performance. The last but not least negative factor was the mild 2000/2001 winter, and consequently made the Polish market see the total of about 1 million winter tires unsold. No one is able to operate outside the rules of macroeconomics, hence the concurrence of all the negative factors must have been certainly reflected in the Company's financial performance. Nevertheless I would like to stress that in spite of the low Euro D bica has not lost its market share in the export markets, and to a great extent that is just for them to shape the Company's future financial condition. Furthermore, we have made a perfect advantage of this past wintertime - when our major trade partners not only have sold their old stocks, but also have radically improved their profitability, which in the short run should in turn translate directly into better results for our Company. The last year faced T.C. D bica S.A. with many staggering challenges that we had to meet to improve our competitiveness. Thus among other things we completed an employment rationalization program, started off a reorganization of sales and marketing departments and made our logistics organization an independent operation. Last year saw our total workforce cut by nearly 21%. Any employmentrestructuring program is of course not about abstract numbers but about particular people and that was why the Management Board prepared a special protection 8

10 przygotowaliêmy specjalny program os onowy, z którego skorzysta y 852 osoby (o 122 wi cej, ni pierwotnie zak adaliêmy). Mam pe nà ÊwiadomoÊç, e tego rodzaju decyzje nale à do najtrudniejszych, jednak e tylko dzi ki tym przemianom rozpocz tym jeszcze w 2000 r., mogliêmy przebrnàç bezpiecznie przez ten trudny rok i zagwarantuje dalszy rozwój Spó ce, a co za tym idzie, oczekiwane zyski dla akcjonariuszy oraz zatrudnienie dla pozosta ych pracowników. Rok 2001 w przypadku Firmy Oponiarskiej D bica S.A. nie pozbawiony by jednak kilku wybitnych osiàgni ç. Przede wszystkim, uda o si nam wprowadziç na rynek nowe opony D bica Passio, które adresowane sà do najwi kszej grupy polskich kierowców. Skonstruowane w Centrum Technologicznym Goodyear'a w Luksemburgu, ju od pierwszego sezonu oferowane by y w rozbudowanej palecie rozmiarowej i co najwa niejsze, szybko zdoby y sobie du e uznanie wêród u ytkowników nienajlepszych polskich dróg. Prawdopodobnie przez kilka najbli szych lat, opony D bica Passio b dà sztandarowym produktem naszej Firmy. Drugim wa nym sukcesem naszej Spó ki by o rozpocz cie dystrybucji naszych produktów z centrum logistycznego w Tarnowie, które oficjalnie zosta o otwarte 23 paêdziernika. Bez wàtpienia nowe centrum przyspieszy realizacj zamówieƒ oraz usprawni terminowoêç dostaw. Trzeci wymierny sukces D bicy w minionym roku, to zdecydowany rozwój produkcji opon ci arowych. Przez lata D bica postrzegana by a prawie wy àcznie jako producent opon osobowych i dostawczych, tym niemniej dynamika produkcji i sprzeda y opon ci arowych za ostatni rok, z pewnoêcià zmieni t opini. Szanowni Paƒstwo, rola Zarzàdu polega na ciàg ym stymulowaniu zarówno ludzi, jak i konkretnych procesów. Jestem przekonany, e podj te przez nas zmiany zdecydowanie podnios y naszà konkurencyjnoêç. Jestem przekonany, e wiele strategicznych decyzji uda o si nam z sukcesem zrealizowaç. Wyniki finansowe za pierwsze miesiàce roku 2002 sà obiecujàce i z pewnoêcià sà pierwszym owocem trudnych prac podj tych w 2001 r. Mam nadziej, e w przysz ym roku o tej porze jeszcze lepiej poznamy wartoêç przeprowadzonych przemian. program for the laid-off staff. There were 852 people who took advantage of that (122 more than we had originally planned). I am fully aware that decisions of that kind are among the most difficult for any human to take but still it was just for those painful transformations, started back in 2000, that we could live safely through that difficult year and yet we were able to guarantee that the Company would grow on, and what follows that our shareholders would get their expected dividends while the remaining associates would keep their jobs. And yet 2001 noted some outstanding achievements of T.C. D bica S.A. First of all, we managed to introduce the new D bica Passio tire line - addressed to the main group of Polish drivers. The tire had been designed at the Goodyear Technical Center in Luxembourg. Since the very first season the line had been offered in an extended size range, and most importantly it had quickly won recognition among the users of the Polish roads that still leave a lot to be desired. The D bica Passio tire will likely be our flagship product for the next few years. The second important accomplishment of our Company was launching distribution of our products from the logistics center in Tarnów-officially opened on October 23, Undoubtedly, the new center wil help us to improve the processing orders and meeting deadlines for shipments. Our third measurable success of the last year was a dynamic growth of the truck tire production. In the past, D bica was best known as the producer of passenger and van tires, but the last year's dynamics of the manufacture and sales of the truck tires will surely change that. Ladies & Gentlemen, the Management Board's role is to continuously stimulate both particular people and particular processes. I am confident that the changes we have undertaken have already dramatically improved our competitiveness. I am also certain that we have been successful in realizing many strategic decisions. Our financial results after first two months of 2002 are promising and I hope that the same time next year we will be able to appreciate better still just how valuable the transformations have been. ANNUAL REPORT 2001 Zdzis aw Chabowski 9

11 RAPORT ROCZNY 2001 W ADZE SPÓ KI Zarzàd T.C. D bica S.A. Zdzis aw Chabowski Prezes Zarzàdu Leszek Cichocki Cz onek Jacek Pryczek Cz onek Jerzy Niemczyk Cz onek (do ) Eugene Franklin Hare, Jr Cz onek (od ) GOVERNING BODIES Managment Board T.C. D bica S.A. Zdzis aw Chabowski President Leszek Cichocki Member Jacek Pryczek Member Jerzy Niemczyk Member (ending ) Eugene Franklin Hare, Jr Member (starting ) Rada Nadzorcza T.C. D bica S.A Supervisory Board T.C. D bica S.A. Jaroslav F. Kaplan Przewodniczàcy Rady Jaroslav F. Kaplan Chairman of the Board Ronn M. Archer Wiceprzewodniczàcy Rady Ronn M. Archer Deputy Chairman of the Board Andrzej Kalwas Sekretarz Rady Andrzej Kalwas Secretary of the Board Phillips Regnault Cz onek Rady Phillips Regnault Member of the Board Czes aw àczak Cz onek Rady Czes aw àczak Member of the Board Zdzis aw Chabowski Leszek Cichocki Jacek Pryczek 10 Eugene Franklin Hare, Jr

12 Kapita akcyjny Firmy Oponiarskiej D bica S.A. Kapita akcyjny nie uleg zmianie i wynosi na dzieƒ r ,0 tys. z, co odpowiada akcji o cenie nominalnej 8 z ka da. W aêcicielem akcji jest Goodyear France S.A., którego udzia w kapitale w asnym wynosi 59,87%. Od dnia r. drugim akcjonariuszem posiadajàcym powy ej 5% akcji Spó ki jest Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., który posiada sztuk akcji Firmy, co stanowi 5,2 % kapita u akcyjnego Spó ki i uprawnia do g osów na Walnym Zgromadzeniu. Share capital of T.C. D bica S.A. Equity has not changed and as of it amounts to PLN 110, thousand, which equals to 13,802,750 shares of the face value of PLN 8.- each. Goodyear France S.A. owns 8,264,092 shares. Its share in the net worth is 59.87%. Since , Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. has been another shareholder holding more than 5% of the Company's shares. Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. has had shares of the Company, which constitutes 5.2% of the Company's equity and which entitles for votes at the General Shareholders' Meeting. ANNUAL REPORT 2001 Pokonywanie przestrzeni od samego poczàtku stanowi o jedno z najwi kszych wyzwaƒ cz owieka. Odkrycie ko a oko o 4000 lat przed Chrystusem by o z jednej strony wynalazkiem tak prostym, a z drugiej tak genialnym, e jego powszechne u ycie szybko zdominowa o niemal e ka dà dziedzin ycia. Dzisiaj ko o najbardziej kojarzy si z samochodem, który w przeciàgu kilku ostatnich dziesi cioleci sta si Êrodkiem codziennego u ytku w pokonywaniu ulic wielkich metropolii, wàskich wiejskich dróg czy autostrad àczàcych ró ne regiony i ca e paƒstwa. Jedynà cz Êcià, poprzez którà samochód podtrzymuje kontakt z ziemià, jest opona. Obliczono, e powierzchnia kontaktu czterech opon z pod o em, to oko o 600 cm 2 - mniej wi cej odpowiada to powierzchni czterech pocztówek. Tak ma o, a jak wiele od tych "czterech pocztówek" zale y: spe nienie marzeƒ, jakim mo e byç podró poêlubna, szybkoêç i skutecznoêç w bezpoêrednim dotarciu do swoich klientów, zwyk a orka pod zasiew czy wreszcie zapewnienie dziecku bezpieczeƒstwa, które na przyk ad trzeba zawieêç do dziadków. Kapita Firmy Oponiarskiej D bica S.A. w du ej mierze opiera si na rozumieniu tych potrzeb. Ju od ponad 60 lat w Polsce, a od 40 poza jej granicami opony D bicy codziennie pomagajà bezpiecznie pokonywaç przestrzeƒ. Aktualnie z naszymi "czterema pocztówkami" jesteêmy obecni w blisko 60 krajach na pi ciu kontynentach. Po blisko 7 latach inwestycji staliêmy si jednà z najlepszych spoêród 90 fabryk Êwiatowego lidera, jakim jest grupa Goodyear. Nasz kapita, to konkretni ludzie i ich potrzeby. Nasz kapita, to tak e zaufanie, które pomna amy ka dego dnia. From the very beginning, covering distances is among the biggest challenges man has faced. Discovery of the wheel about 4,000 years B.C. was an invention so basic and on the other hand so amazing that its universal application has quickly dominated nearly each area of human activity. What the wheel brings to mind in most instances today is car-the thing that needed just a few last decades to have become an everyday means of transport for traveling wide streets of big cities, narrow country roads and highways linking different regions and whole states. Tire is the one and only part by which car keeps contact with the ground. According to specialist assessments, the contact area of the four wheels with the ground is about 600 square centimeters-which corresponds with the combined areas of approximately four postcards. So little this-and yet so much depends on these "four postcards": making one's dreams come true on a honeymoon trip, reaching customers in a fast and reliable manner, ensuring a good plough work to prepare for sowing or last but not least providing a safe ride for your kid that needs to be taken over to grandparents. To a large extent the T.C. D bica S.A. capital is just based on the recognition of the needs such as these. For more than 60 years in Poland, and for 40 years abroad, D bica tires assist to cover distances safely. At present, our "four postcards" are available in nearly 60 countries on 5 continents. After almost seven years of investing, we have become one of the very best 90 manufacturing plants of the Goodyear group-the world biggest tire maker. Our capital is particular people and their needs. Our capital is also the confidence more and more people have in us every day. 11

13 RAPORT ROCZNY 2001 PRODUKTY OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH Ogó em w grupie opon do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych w 2001 roku T.C. D bica S.A. oferowa a 115 rozmiarów opon w 11 rodzinach. Paleta opon osobowych obejmowa a 3 rodziny opon letnich, 2 rodziny opon ca orocznych oraz 2 rodziny opon zimowych. W ofercie Spó ki obecne by y tak e opony do samochodów dostawczych i terenowych. PRODUKTY CONSUMER TIRES In total, in the segment of passenger and ultra light, light truck and all-terrain tires T.C. D bica S.A. offered 115 sizes grouped in 11 tire families. The palette of passenger tires contained 3 families of summer tires, 2 families of all-season tires and 2 families of winter tires. The Company's offer also contained tires for vans and all-terrain vehicles. Opony osobowe letnie: VIVO PASSIO FURIO 9 rozmiarów 22 rozmiary (+2 Reinf) 18 rozmiarów Passenger summer tires: VIVO 9 sizes PASSIO 22 sizes (+2 Reinf) FURIO 18 sizes Opony osobowe ca oroczne: D rozmiary NAVIGATOR 16 rozmiarów Passenger all-season tires: D sizes NAVIGATOR 16 sizes Opony osobowe zimowe: FRIGO 4 rozmiary FRIGO DIRECTIONAL 15 rozmiarów Opony do samochodów terenowych: D BICA 4x4 5 rozmiarów Passenger winter tires: FRIGO FRIGO DIRECTIONAL All-terrain tires: D BICA 4X4 4 sizes 15 sizes 5 sizes Paleta opon dostawczych obejmowa a 4 rodziny: D-124/ rozmiary QUARTET 2 10 rozmiarów QUARTET FRIGO 8 rozmiarów PASSIO 2 rozmiary The palette of ultra light and light truck tires included 4 families: D-124/ sizes QUARTET 2 10 sizes QUARTET FRIGO 8 sizes PASSIO 2 sizes 12

14 D bica PASSIO W 2001 roku wprowadzona zosta a do sprzeda y najnowsza rodzina opon do samochodów osobowych D bica Passio. Opony Passio wprowadzone zosta y w miejsce wycofywanych opon Vivo. Najnowszy produkt T.C.D bica S.A. charakteryzuje si odczuwalnà poprawà parametrów bezpoêrednio wp ywajàcych na bezpieczeƒstwo i komfort jazdy. Wprowadzona paleta obejmuje 22 rozmiary 12, 13, 14 i 15 calowe. Dwa z nich wyst pujà tak e w wersji wzmocnionej stosowanej w lekkich samochodach dostawczych. D bica NAVIGATOR Wychodzàc naprzeciw zainteresowaniu klientów rozszerzono o 7 rozmiarów istniejàcà palet opon ca orocznych Navigator, która aktualnie obejmuje 16 najpopularniejszych rozmiarów. Ogó em T.C. D bica S.A. w 2001 roku wprowadzi a do sprzeda y 29 nowych produktów w grupie opon osobowych. D bica PASSIO In 2001, D bica PASSIO - a new passenger tire family was introduced. The PASSIO tires had replaced the VIVO lines. The Company's latest product features considerably improved parameters that directly influence safety and comfort of driving. The new line contains 22 sizes of 12, 13, 14 and 15 inches. Two of them are also featured in the enforced version for light vans. D bica NAVIGATOR In order to meet consumer expectations, the existing all-season tire family NAVIGATOR had been extended by 7 new sizes. Currently, NAVIGATOR contains the most popular16 sizes. In 2001, T.C. D bica S.A. introduced 29 new products in the group of passenger tires. ANNUAL REPORT

15 RAPORT ROCZNY 2001 OPONY DO SAMOCHODÓW CI AROWYCH Rozwój i zachodzàce tendencje w transporcie sà zwiàzane z mo liwoêcià coraz wi kszego obcià ania samochodów oraz uzyskiwania bardziej korzystnych parametrów ekonomicznych. Odpowiedzià D bicy na zachodzàce procesy w transporcie by o wprowadzenie na rynek nowych opon 4EVER z przeznaczeniem na osie sterujàce pojazdów ci arowych. Nowej generacji opona oznaczona jest symbolem bie nika D620 i jest dost pna w 2 dwóch najbardziej popularnych rozmiarach 295/80 R22.5 i 315/80 R22.5. W segmencie opon 17.5'' wprowadzano na rynek nowà lini opon z rzeêbà D740 oraz D750, która docelowo zastàpi dotychczasowà opon z rzeêbami D640 oraz D650. Obecnie oferta Firmy Oponiarskiej D bica obejmuje 36 rozmiarów opon ca ostalowych 15'', 17.5", 19.5", 20'', 22.5" w 19 rzeêbach bie nika z przeznaczeniem na osie sterujàce, nap dowe oraz do naczep. Spó ka posiada w ofercie równie specjalistyczne opony do autobusów komunikacji miejskiej oraz opony typu mixed service, które sà przeznaczone do pojazdów poruszajàcych si w trudnych warunkach drogowo - terenowych. HEAVY TRUCK TIRES Development of and current tendencies in the transport business refer to the fact that our vehicles today are able to carry more and more loads while allowing for even more favorable economic parameters. In order to react to the processes taking place in the transport business, T.C. D bica S.A. introduced the new 4EVER heavy truck tire for steering axles. This new generation tire line comes with the tread pattern D620 and is available in the two most popular sizes, namely 295/80 R22.5 and 315/80 R22.5. In the 17.5" tire segment, the Company introduced the new tire line with tread symbols D740 and D750 that will replace the current offer with the treads patterns D640 and D 650. Currently, the T.C. D bica S.A. offer includes 36 sizes of 15", 17.5", 19.5", 20" and 22.5" steel-steel heavy truck tires coming in 19 tread patterns designed for steering and driving axles as well as for semitrailers. Moreover, the Company's offer includes specialist tires for city buses and mixed service tires designed for vehicles for driving in the extreme road and off-road conditions. 14

16 OPONY DO MASZYN I URZÑDZE ROLNICZYCH Ogó em w grupie opon rolniczych w 2001 roku T.C. D bica S.A. oferowa a 27 rozmiarów opon w 18 rzeêbach bie nika. Oferta T.C. D bica S.A. w 2001 r. obejmowa a 4 grupy opon: Traktorowe prowadzàce - 7 rozmiarów w 7 rzeêbach bie nika Traktorowe nap dowe - 9 rozmiarów w 3 rzeêbach bie nika Implement - 8 rozmiarów w 6 rzeêbach bie nika Rolnicze ma e - 3 rozmiary w 3 rzeêbach bie nika. FARM MACHINERY TIRES Altogether, in 2001 the Company's offer in that segment contained 27 sizes with 18 tread patterns. In 2001, D bica offered 4 farm tire groups: Tractor steering 7 sizes with 7 tread patterns; Tractor driving axle tires -- 9 sizes with 3 tread patterns; Implement tires -- 8 sizes with 6 tread patterns; Farm small tires -- 3 sizes with 3 tread patterns. ANNUAL REPORT

17 RAPORT ROCZNY 2001 OPONY ROWEROWE I MOTOROWEROWE Oferta Centrum Ogumienia Rowerowego i D tek obejmowa a w 2001 r. 44 rzeêby bie nika opon rowerowych w ró norodnych wersjach rozmiarowych i kolorystycznych do rowerów typu: ATB/MTB, TREKKING/CITY, BMX, STANDARD 6 rzeêb opon motorowerowych 2 rzeêby opon motocyklowych Obok opon Spó ka posiada bogatà ofert ró nego rodzaju d tek: 27 rozmiarów d tek rowerowych (5 typów zaworów) 6 rozmiarów d tek motorowerowych 5 rozmiarów d tek motocyklowych 90 rozmiarów d tek trakcyjnych (8 typów zaworów) W 2001 roku oferta Centrum Ogumienia Rowerowego i D tek zosta a powi kszona o nowà opon do rowerów górskich z rzeêbà K W d tkach rowerowych i trakcyjnych ofert powi kszono o d tki na bazie kauczuku naturalnego w rozmiarach, które dotychczas oferowane by y wy àcznie na bazie kauczuku butylowego. BICYCLE, MOPED & MOTORCYCLE TIRES & TUBES In 2001, the Bicycle Tire & Tube Center's offer in that segment contained the following: 44 tread patterns in various size and color versions of bicycle tires to the following bicycle types: ATB/MTB; TREKKING/CITY; BMX; STANDARD; 6 tread patterns for moped tires; 2 versions of motorcycle tires. Apart from the tires the Company had a wide range of various tubes: 27 sizes of bicycle tubes with 5 valve types; 6 sizes of moped tubes; 5 sizes of motorcycle tubes; 90 sizes of traction tubes with 8 valve types. In 2001, the Bicycle Tire & Tube Center's offer was enlarged with the K-2001 tread pattern MTB tire. The groups of bicycle and traction tubes were extended with natural rubber tubes of the same sizes that had previously been available in butyl rubber versions only. MEMBRANY W przeciàgu 12 miesi cy 2001 roku Spó ka z sukcesem kontynuowa a prace nad dalszym rozszerzaniem palety produkowanych wyrobów. Efektem tych prac by o mi dzy innymi wprowadzenie do bie àcej produkcji zupe nie nowego wyrobu tj. membran wulkanizacyjnych. Produkt ten ma szerokie rynki zbytu, a Spó ka jest aktualnie g ównym producentem tego wyrobu dla fabryk koncernu Goodyear w Europie. BLADDERS In the period under review, the Company succeeded to further develop the range of its products. As a result, among other things, a brand new product was launched, that is curing bladders. The product is popular and sold throughout the entire European region and T.C. D bica S.A. is currently the main supplier for all Goodyear plants in Europe. 16

18 DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA Nawa niejszym wydarzeniem z dziedziny dystrybucji i logistyki w roku 2001, by o z ca à pewnoêcià otwarcie 23 paêdziernika 2001 r. w Tarnowie Centrum Logistycznego T.C. D bica S.A. Realizacja zamówieƒ i terminowoêç dostaw bez wàtpienia nale à do podstawowych wymogów ze strony klientów firmy. Cel, jaki przyêwieca uruchomieniu centrum, to usprawnienie wcià zwi kszajàcych si wysy ek eksportowych oraz realizacja zamówienia z ka dego miejsca w Polsce w ciàgu 24 godzin. Pierwsze miesiàce funkcjonowania centrum potwierdzi y, e ten ambitny cel sta si rzeczywistoêcià. Nowo powsta e centrum jest jednym z najwi kszych i najnowoczeêniejszych tego typu w kraju. Rozmiary powierzchni magazynowej odpowiadajà powierzchni dwóch boisk pi ki no nej, to jest ponad 30 tys. m 2. Dodatkowo projekt zak ada mo liwoêç rozbudowy centrum do ponad 50 tys. m 2 powierzchni magazynowej. Tarnowski magazyn wyposa ony zosta mi dzy innymi w 30 nowoczesnych doków prze adunkowych do obs ugi samochodów ci arowych. Wraz z pot nà halà magazynowà oddano do u ytku dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy z przeznaczeniem dla pracowników obs ugi magazynu, pracowników biurowych oraz kierowców. W aêcicielem centrum jest MS Sp. z o.o., z kolei przetarg na niezale nego operatora wygra a firma P&O Poland. DISTRIBUTION AND LOGISTICS The most important event noted in 2001 in the area of distribution and logistics was undoubtedly opening of the T.C. D bica S.A. Logistics Center based in Tarnów on October 23, Processing orders and meeting deadlines for shipments are certainly among the basic requirements of our customers. The purpose behind the new logistics center was to streamline the increasing volume of export shipments and to process any order placed anywhere in Poland within 24 hours. After first months of functioning, the center proved that the ambitious target was real. The newly created center is one of the biggest and most modern structures of the kind built in Poland. The storing area matches that of two soccer pitches, that is over 30,000 square meters. In addition, the design provides for further development to increase the storing area to more than 50,000 square meters. The Tarnów warehouse was equipped, among other things, with 30 modern loading docks for heavy trucks. Apart from the giant storing room, a three-floor building for social and office purposes was built for the warehouse staff and drivers. The logistics center is owned by MS Sp. z o.o., and operated by P&O Poland that won the tender for an independent operator. ANNUAL REPORT

19 RAPORT ROCZNY 2001 Na szczególnà uwag zas uguje równie wyjàtkowe zabezpieczenie przeciwpo arowe nowootwartego Centrum Logistycznego T.C. D bica S.A. Bioràc pod uwag rodzaj sk adowanych towarów, wykonano unikalny system instalacji przeciwpo arowej spe niajàcy zaostrzone wymagania amerykaƒskiej normy NFPA (nie rezygnujàc z zachowania standardów FM i Norm Polskich). W praktyce oznacza o to zainstalowanie 4 tysi cy tzw. inteligentnych zraszaczy o wydajnoêci 220 l/min., zasilanych przez instalacj rur o àcznej d ugoêci 22 km. Dodatkowo instalacj "p.po " wyposa ono w 800 m 2 powierzchni czynnej klap dymowych wraz z pierêcieniem hydrantów zewn trznych o podwójnym zasilaniu w wod. Jako podstawowe êród o zabezpieczenia w wod wybudowano naziemny zbiornik stalowy o pojemnoêci 1570 m 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Nazwa: Centrum Logistyczne T.C. D bica S.A. w Tarnowie 2. W aêciciel "MS" Sp. z o.o., 3. U ytkownik: T.C. D bica S.A. 4. Generalny wykonawca: FBH Skalski 5. Lokalizacja: Tarnów, ul. Szklana 31 BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Granica opracowania: ,92 m 2 2. Teren w granicach ogrodzenia: ,04 m 2 3. Teren utwardzony (drogi, parkingi): ,52 m 2 4. Teren zielony: ,48 m 2 5. Teren zabudowy (hala, biurowiec i zaplecze techniczne): ,92 m 2 TERMIN REALIZACJI Paêdziernik 2000 r. - wrzesieƒ 2001 r. A special attention should also be paid to the exceptional fire detecting and extinguishing system installed in the newly opened logistics center. Taking into account the type of the stored goods, a unique fire installation was set up to meet the very strict requirements of the American standard NFPA as well as the FM standards and the Polish Norms. In practice, it means that 4,000 so-called intelligent sprinklers were installed. Their working efficiency is 220 liters per minute and they are fed through a pipeline of the total length of 22 kilometers. Additionally, the fire installation was equipped with a 800-square-meter active area of smoke gates along with a ring of external fire hydrants with a double water feeding. As a basic water source, a steel water basin was built to contain 1,570 cubic meters of water. OBJECT PROFILE 1. Name: T.C. D bica S.A. Logistics Center in Tarnów 2. Owner: MS Sp. z o.o. 3. User: T.C. D bica S.A. 4. Main contractor: FBH Skalski 5. Location: Tarnów, 31 Szklana Street. AREA DEVELOPMENT BALANCE 1. Area under development: 105, square meters 2. Area fenced: 83, square meters 3. Area hardened, incl. driveways and parking lots: 20, square meters 4. Greens: 54, square meters 5. Area developed, incl. storing room, the office building and engineering backup facilities: 31, square meters COMPLETION DEADLINE October September

20 RYNEK PIERWSZEGO WYPOSA ENIA (OE) Rok 2001 by kolejnym rokiem spadku produkcji samochodów w Polsce w porównaniu do roku poprzedniego oraz lat ubieg ych. Na tak wielkà recesj przemys u samochodowego mia y wp yw przede wszystkim: spadek sprzeda y nowych samochodów produkcji krajowej oraz trudnoêci koncernu Daewoo, drugiego co do wielkoêci producenta samochodów w Polsce w latach ubieg ych. Pomimo g bokiej recesji rynkowej producentów samochodów T.C. D bica S.A utrzyma a sprzeda na poziomie, który umocni jej dominujàcà pozycj na rynku pierwszego wyposa enia w Polsce. Na krajowym rynku pierwszego wyposa enia Firma Oponiarska D bica S.A. skoncentrowa a si na realizacji dostaw do Fiata Auto Poland, swojego najwi kszego odbiorcy. Poza tym, Firma Oponiarska D bica S.A. dostarcza a opony do fabryk grupy Daewoo: Daewoo-FSO Motor/Warszawa, Daewoo Motor Polska/Lublin, Nysa Motor/Nysa. Spadek sprzeda y ogumienia na rynku OE w Polsce, wynik y z recesji rynkowej producentów samochodów, T.C. D bica S.A. z powodzeniem zrekompensowa a zwi kszonymi wysy kami eksportowymi. Dobra wspó praca w zakresie dostaw na rynek OE ma wp yw na rozwój wspó pracy równie w innych obszarach bezpoêrednio zwiàzanych z firmami samochodowymi, takimi jak: sieci dilerskie i serwisowe. ORIGINAL EQUIPMENT MARKET 2001 was yet another year to see a slump in the manufacture of cars in Poland as compared to 2000 and previous years. That huge decline in the automotive industry was mainly a result of lower sales of new cars made in Poland as well as struggles experienced over the last years by Daewoo-the Poland's second biggest carmaker. Despite the deep market recession the Polish carmakers found themselves in last year, T.C. D bica S.A. maintained its sales on the level that enforced its leading position on the Polish OE. As for the domestic OE market, T.C. D bica S.A. focused on supplies to Fiat Auto Poland-our biggest customer. Moreover, the Company supplied its tires to the following plants of the Daewoo group: Daewoo-FSO Motor/Warsaw, Daewoo Motor Poland/Lublin and Nysa Motor/Nysa. The Company had successfully compensated itself for the lower sales of tires and tubes on the domestic OE market-a result of the market decline suffered by home carmakers-with increased exports. Good teamwork in respect of OE supplies is critical as well for an improved cooperation in other areas directly linked to carmakers, i.e. dealer and service networks. ANNUAL REPORT

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2000. Annual Report

Raport Roczny 2000. Annual Report spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board T.C. D bica S.A. List Prezesa Zarzàdu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, sierpień 2013

Wysogotowo, sierpień 2013 Wysogotowo, sierpień 2013 O Grupie DUON (1) Kim jesteśmy Jesteśmy jednym z wiodących niezależnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce Historia 2001 początek działalności w segmencie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia

ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia ANALIZA WSTĘPNA Dodatkowe narzędzia 1. Analiza struktury i odchyleń zysku 2. Bilans ruchu 3. Wzorcowe nierówności dynamik 4. Zdolność produkcyjna na działalności gospodarczej Wynik finansowy na pozostałej

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo