Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r."

Transkrypt

1 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, Ustka, woj. pomorskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1., Poddziałanie , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupy docelowe - odbiorcy usługi: Ilość osób: 8 - uczestnicy i uczestniczki projektu. Grupa 8 osób ( kobiet i mężczyzn, w tym osoby niepełnosprawne). Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa grupy 47 osób (35 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 8 kobiet niepełnosprawnych i 5 mężczyzn niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ustka w latach Cel i program szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiadomości, umiejętności oraz przygotowanie uczestnika projektu z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Program szkolenia musi określać: 1) nazwę szkolenia, 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia, ilość godzin teoretycznych i praktycznych, 3) miejsce szkolenia, 4) szczegółowy rozkład treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z określeniem liczby godzin, 5) wykaz literatury, 6) wykaz materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, w tym segregator A4, wkład do segregatora kartek A4 w kratkę, dwa długopisy, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej (papierowej) sporządzony i opracowany przez Wykonawcę lub Wykładowcę/-ów na potrzeby szkolenia, zawierający najważniejsze informacje z prowadzonego szkolenia. Skrypt nie może mieć formy kserokopii, nie może zawierać wydruków lub kserokopii książek. (Zamawiający zastrzega, iż skrypt nie może być zapisany na nośniku elektronicznym.), 7) wykaz materiałów dydaktycznych, 8) sposób sprawdzania efektów szkolenia, 9) całkowity koszt szkolenia. Materiały szkoleniowe po zakończeniu zajęć przechodzą na własność uczestników szkolenia. Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 1. Zagadnienia ogólne: a) Podstawy obsługi komputera: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel - 40 godzin zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić każdemu uczestnikowi

2 szkolenia przenośny komputer (Laptop) na czas trwania zajęć. 1 laptop dla jednego uczestnika. b) Przepisy BHP i PPOŻ w obiektach handlowych. c) Minimum sanitarne. d) System HACCP w obiektach handlowych. e) Organizacja stanowiska pracy. f) Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy. g) Elementy towaroznawstwa handlowego. h) Obsługa klienta. i) Podstawowe techniki sprzedaży. j) Zwiększanie skuteczności sprzedaży. k) Najczęściej popełniane błędy przez sprzedawców. l) Obsługa kasy fiskalnej w praktyce. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia kasę fiskalną na czas trwania zajęć z obsługi kasy fiskalnej. 1 kasa fiskalna dla jednego uczestnika. m) Obsługa metkownicy i wagi elektronicznej w praktyce. n) Gospodarka magazynowa. o) Fakturowanie w praktyce. p) Obsługa komputerowego programu do fakturowania i gospodarki magazynowej, powszechnie stosowanego - w praktyce. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia przenośny komputer (Laptop) na czas trwania zajęć. 1 laptop dla jednego uczestnika.. Zajęcia teoretyczne muszą opierać się m.in. na prezentacjach multimedialnych. Czas realizacji szkolenia: 1) Łączna liczba godzin realizacji szkolenia: 160 godzin (godziny zegarowe = 60 min.), w tym co najmniej 110 godzin zajęć praktycznych. 2) Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do dnia r. (szkolenie musi zakończyć się dnia r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku. Maksymalnie 8 godzin szkolenia dziennie. Sugerowane godziny: od 8.00 do Miejsce realizacji szkolenia: 1) Miejsce realizacji szkolenia: miejscowość Gąbino na terenie Gminy Ustka - dokładny adres miejsca realizacji zajęć, Wykonawca wskaże w szczegółowym harmonogramie zajęć. Obowiązki organizacyjne Wykonawcy: 1) Zapewnienie uczestnikom na czas trwania szkolenia sali szkoleniowej w miejscowości Gąbino na terenie Gminy Ustka, przystosowanej do realizacji zajęć w ramach szkolenia. Zajęcia muszą być prowadzone w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali/pracowni, dostosowanej do potrzeb szkolenia. 2) Sala szkoleniowa musi spełniać co najmniej następujące wymogi: - jest dostosowana do swobodnego pomieszczenia grupy 8 osób + wykładowca, - posiada zaplecze sanitarne, - ma zapewnione ogrzewanie przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej 12stopni C, minimum 20stopni C, - posiada wydzielone miejsce na przygotowanie poczęstunku i ciepłych napojów, - posiada sprawny, działający czajnik elektryczny, - posiada odpowiednie oświetlenie, - posiada minimum 5 stołów i 10 krzeseł, - dot. zajęć praktycznych: posiada wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji zajęć w ramach szkolenia. (W celu prawidłowej realizacji zajęć praktycznych, każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na urządzeniach, materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia.) 3) Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie regulacjami. 4) Zapewnienie wszystkim uczestnikom szkolenia ciepłego posiłku (obiadu składającego się z drugiego dania o wartości co najmniej 16 zł. brutto na 1 osobę) w każdym dniu realizacji szkolenia. Jeden posiłek dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu realizacji szkolenia. 5) Wydania każdemu uczestnikowi szkolenia aktualnych materiałów szkoleniowych (w tym materiałów szkoleniowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ) - 1 zestaw materiałów szkoleniowych dla 1 uczestnika - na początku realizacji szkolenia. 6) Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć na czas trwania szkolenia. 7) Wykonawca zapewni profesjonalnych wykładowców posiadających doświadczenie i kwalifikacje upoważniające do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone przez wykładowców posiadających kwalifikacje w przedmiotowym zakresie. 8) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia

3 ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie szkolenia oraz w drodze do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem, na czas trwania zajęć, w wysokości co najmniej ,00 zł. brutto na 1 osobę. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 10) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia - dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Wykonawcę na zakończenie zajęć oraz sporządzi ich analizę - wśród wszystkich uczestników szkolenia. 11) Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi szkolenia oryginał zaświadczenia lub certyfikatu, potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji w przedmiotowym zakresie przez uczestnika szkolenia, - zawierającego co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę wystawienia, temat szkolenia, wymiar godzin szkolenia, podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń/certyfikatów, dwa podstawowe logotypy: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzór zaświadczenia lub certyfikatu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jako załącznik do oferty. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na bieżąco, w każdym dniu realizacji szkolenia listy obecności uczestników. 13) Prowadzenia na bieżąco dziennika zajęć zawierającego co najmniej: daty, tematy zajęć, liczbę godzin szkolenia wraz z podpisami wykładowcy/ów - w każdym dniu realizacji szkolenia. 14) Prowadzenia na bieżąco listy odbioru posiłku i poczęstunku przez uczestników szkolenia - w każdym dniu realizacji szkolenia. 15) Sporządzenia listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia. 16) Sporządzenia listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń lub certyfikatów przez uczestników szkolenia. 17) Wykonawca zapewni transport 1 uczestnikowi szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem. Dowóz 1 osoby z miejscowości Rowy do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem - w każdym dniu realizacji szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób, którym zostanie zapewniony transport oraz miejscowości w obrębie Gminy Ustka. 18) Sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania przedmiotu umowy, po zakończeniu realizacji zajęć, zawierającego m.in. opis poszczególnych działań w ramach szkolenia. 19) Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny wśród wszystkich uczestników szkolenia na zakończenie zajęć oraz sporządzi protokół z egzaminu w formie pisemnej. 20) Wykonawca oznaczy w sposób widoczny i czytelny pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Wykonawca poinformuje uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć o współfinansowaniu zajęć ze środków UE w ramach EFS. 22) Oznaczenia logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wszelkich

4 dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym materiałów szkoleniowych (segregator A4, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej - papierowej). 23) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający co najmniej: daty, godziny zajęć, miejsce realizacji szkolenia, który należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni przed dniem podpisania umowy, jako załącznik do umowy. 24) Przestrzegania w ramach umowy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 25) Przechowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia co najmniej do dnia r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych i dokumentów elektronicznych. Wykonawca podda się kontroli podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli zadań realizowanych w ramach projektów PO KL współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania niezapowiedzianych kontroli z realizacji przedmiotu zamówienia, kontroli frekwencji uczestników szkolenia oraz sposobu prowadzenia zajęć. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się do: Przekazania Zamawiającemu w terminie do pięciu dni roboczych od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy pełnej dokumentacji szkoleniowej, obejmującej: 1) kopie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez uczestników projektu, 2) listy obecności uczestników, 3) dziennik zajęć, 4) listy potwierdzające odbiór posiłku i poczęstunku przez uczestników szkolenia, 5) listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników zajęć, 6) listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń lub certyfikatów przez uczestników zajęć, 7) sprawozdanie końcowe z wykonania przedmiotu umowy, 8) protokół potwierdzający przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 9) ankiety ewaluacyjne wraz ze sporządzoną ich analizą, 10) 1 komplet materiałów szkoleniowych określony w SIWZ - w tym segregator A4, wkład do segregatora kartek A4 w kratkę, dwa długopisy, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej (papierowej) sporządzony i opracowany przez Wykonawcę lub Wykładowcę/-ów na potrzeby szkolenia, zawierający najważniejsze informacje z prowadzonego szkolenia. Skrypt nie może mieć formy kserokopii, nie może zawierać wydruków lub kserokopii książek. (Zamawiający zastrzega, iż skrypt nie może być zapisany na nośniku elektronicznym.). Wszelkie analizy, sprawozdania, itp. muszą zawierać czytelne podpisy osób sporządzających dokument. W przypadku kserokopii dokumentu - dokument musi zostać potwierdzony za zgodność z oryginałem. Wszelkie listy obecności, odbioru materiałów szkoleniowych itp., muszą zawierać czytelne podpisy uczestników... W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1., Poddziałanie , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupy docelowe - odbiorcy usługi: Ilość osób: 8 - uczestnicy i uczestniczki projektu. Grupa 8 osób ( kobiet i mężczyzn, w tym osoby niepełnosprawne). Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa grupy 47 osób (35 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 8 kobiet

5 niepełnosprawnych i 5 mężczyzn niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ustka w latach Cel i program szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiadomości, umiejętności oraz przygotowanie uczestnika projektu z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Program szkolenia musi określać: 1) nazwę szkolenia, 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia, ilość godzin teoretycznych i praktycznych, 3) miejsce szkolenia, 4) szczegółowy rozkład treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z określeniem liczby godzin, 5) wykaz literatury, 6) wykaz materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, w tym segregator A4, wkład do segregatora kartek A4 w kratkę, dwa długopisy, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej (papierowej) sporządzony i opracowany przez Wykonawcę lub Wykładowcę/-ów na potrzeby szkolenia, zawierający najważniejsze informacje z prowadzonego szkolenia. Skrypt nie może mieć formy kserokopii, nie może zawierać wydruków lub kserokopii książek. (Zamawiający zastrzega, iż skrypt nie może być zapisany na nośniku elektronicznym.), 7) wykaz materiałów dydaktycznych, 8) sposób sprawdzania efektów szkolenia, 9) całkowity koszt szkolenia. Materiały szkoleniowe po zakończeniu zajęć przechodzą na własność uczestników szkolenia. Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 1. Zagadnienia ogólne: a) Podstawy obsługi komputera: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel - 40 godzin zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia przenośny komputer (Laptop) na czas trwania zajęć. 1 laptop dla jednego uczestnika. b) Przepisy BHP i PPOŻ w obiektach handlowych. c) Minimum sanitarne. d) System HACCP w obiektach handlowych. e) Organizacja stanowiska pracy. f) Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy. g) Elementy towaroznawstwa handlowego. h) Obsługa klienta. i) Podstawowe techniki sprzedaży. j) Zwiększanie skuteczności sprzedaży. k) Najczęściej popełniane błędy przez sprzedawców. l) Obsługa kasy fiskalnej w praktyce. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia kasę fiskalną na czas trwania zajęć z obsługi kasy fiskalnej. 1 kasa fiskalna dla jednego uczestnika. m) Obsługa metkownicy i wagi elektronicznej w praktyce. n) Gospodarka magazynowa. o) Fakturowanie w praktyce. p) Obsługa komputerowego programu do fakturowania i gospodarki magazynowej, powszechnie stosowanego - w praktyce. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia przenośny komputer (Laptop) na czas trwania zajęć. 1 laptop dla jednego uczestnika.. Zajęcia teoretyczne muszą opierać się m.in. na prezentacjach multimedialnych. Czas realizacji szkolenia: 1) Łączna liczba godzin realizacji szkolenia: 160 godzin (godziny zegarowe = 60 min.), w tym co najmniej 110 godzin zajęć praktycznych. 2) Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do dnia r. (szkolenie musi zakończyć się dnia r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku. Maksymalnie 8 godzin szkolenia dziennie. Sugerowane godziny: od 8.00 do Miejsce realizacji szkolenia: 1) Miejsce realizacji szkolenia: miejscowość Gąbino na terenie Gminy Ustka - dokładny adres miejsca realizacji zajęć, Wykonawca wskaże w szczegółowym harmonogramie zajęć. Obowiązki organizacyjne Wykonawcy: 1) Zapewnienie uczestnikom na czas trwania szkolenia sali szkoleniowej w miejscowości Gąbino na terenie Gminy Ustka, przystosowanej do realizacji zajęć w ramach szkolenia. Zajęcia muszą być prowadzone w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali/pracowni, dostosowanej do potrzeb szkolenia. 2) Sala szkoleniowa musi spełniać co najmniej następujące wymogi: - jest dostosowana do swobodnego pomieszczenia grupy 8 osób + wykładowca, - posiada zaplecze sanitarne, - ma zapewnione ogrzewanie przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej 12stopni C,

6 minimum 20stopni C, - posiada wydzielone miejsce na przygotowanie poczęstunku i ciepłych napojów, - posiada sprawny, działający czajnik elektryczny, - posiada odpowiednie oświetlenie, - posiada minimum 5 stołów i 10 krzeseł, - dot. zajęć praktycznych: posiada wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji zajęć w ramach szkolenia. (W celu prawidłowej realizacji zajęć praktycznych, każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na urządzeniach, materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia.) 3) Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie regulacjami. 4) Zapewnienie wszystkim uczestnikom szkolenia ciepłego posiłku (obiadu składającego się z drugiego dania o wartości co najmniej 16 zł. brutto na 1 osobę) w każdym dniu realizacji szkolenia. Jeden posiłek dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu realizacji szkolenia. 5) Wydania każdemu uczestnikowi szkolenia aktualnych materiałów szkoleniowych (w tym materiałów szkoleniowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ) - 1 zestaw materiałów szkoleniowych dla 1 uczestnika - na początku realizacji szkolenia. 6) Zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć na czas trwania szkolenia. 7) Wykonawca zapewni profesjonalnych wykładowców posiadających doświadczenie i kwalifikacje upoważniające do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone przez wykładowców posiadających kwalifikacje w przedmiotowym zakresie. 8) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie szkolenia oraz w drodze do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem, na czas trwania zajęć, w wysokości co najmniej ,00 zł. brutto na 1 osobę. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 10) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia - dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Wykonawcę na zakończenie zajęć oraz sporządzi ich analizę - wśród wszystkich uczestników szkolenia. 11) Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi szkolenia oryginał zaświadczenia lub certyfikatu, potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji w przedmiotowym zakresie przez uczestnika szkolenia, - zawierającego co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę wystawienia, temat szkolenia, wymiar godzin szkolenia, podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń/certyfikatów, dwa podstawowe logotypy: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzór zaświadczenia lub certyfikatu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jako załącznik do oferty. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na bieżąco, w każdym dniu realizacji szkolenia listy obecności uczestników. 13) Prowadzenia na bieżąco dziennika zajęć zawierającego co najmniej: daty, tematy zajęć, liczbę godzin szkolenia wraz z podpisami wykładowcy/ów - w każdym dniu realizacji szkolenia. 14) Prowadzenia na bieżąco listy odbioru posiłku i poczęstunku przez uczestników szkolenia - w każdym dniu realizacji szkolenia. 15) Sporządzenia listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia. 16) Sporządzenia listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń lub certyfikatów przez uczestników szkolenia. 17) Wykonawca zapewni transport 1 uczestnikowi szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem. Dowóz 1 osoby z miejscowości Rowy

7 do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem - w każdym dniu realizacji szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób, którym zostanie zapewniony transport oraz miejscowości w obrębie Gminy Ustka. 18) Sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania przedmiotu umowy, po zakończeniu realizacji zajęć, zawierającego m.in. opis poszczególnych działań w ramach szkolenia. 19) Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny wśród wszystkich uczestników szkolenia na zakończenie zajęć oraz sporządzi protokół z egzaminu w formie pisemnej. 20) Wykonawca oznaczy w sposób widoczny i czytelny pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Wykonawca poinformuje uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć o współfinansowaniu zajęć ze środków UE w ramach EFS. 22) Oznaczenia logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym materiałów szkoleniowych (segregator A4, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej - papierowej). 23) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający co najmniej: daty, godziny zajęć, miejsce realizacji szkolenia, który należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni przed dniem podpisania umowy, jako załącznik do umowy. 24) Przestrzegania w ramach umowy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 25) Przechowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia co najmniej do dnia r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych i dokumentów elektronicznych. Wykonawca podda się kontroli podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli zadań realizowanych w ramach projektów PO KL współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania niezapowiedzianych kontroli z realizacji przedmiotu zamówienia, kontroli frekwencji uczestników szkolenia oraz sposobu prowadzenia zajęć. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się do: Przekazania Zamawiającemu w terminie do pięciu dni roboczych od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy pełnej dokumentacji szkoleniowej, obejmującej: 1) kopie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez uczestników projektu, 2) listy obecności uczestników, 3) dziennik zajęć, 4) listy potwierdzające odbiór posiłku i poczęstunku przez uczestników szkolenia, 5) listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników zajęć, 6) listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń lub certyfikatów przez uczestników zajęć, 7) sprawozdanie końcowe z wykonania przedmiotu umowy, 8) protokół potwierdzający przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 9) ankiety ewaluacyjne wraz ze sporządzoną ich analizą, 10) 1 komplet materiałów szkoleniowych określony w SIWZ - w tym segregator A4, wkład

8 do segregatora kartek A4 w kratkę, dwa długopisy, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej (papierowej) sporządzony i opracowany przez Wykonawcę lub Wykładowcę/-ów na potrzeby szkolenia, zawierający najważniejsze informacje z prowadzonego szkolenia. Skrypt nie może mieć formy kserokopii, nie może zawierać wydruków lub kserokopii książek. (Zamawiający zastrzega, iż skrypt nie może być zapisany na nośniku elektronicznym.). Wszelkie analizy, sprawozdania, itp. muszą zawierać czytelne podpisy osób sporządzających dokument. W przypadku kserokopii dokumentu - dokument musi zostać potwierdzony za zgodność z oryginałem. Wszelkie listy obecności, odbioru materiałów szkoleniowych itp., muszą zawierać czytelne podpisy uczestników... Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 15:00, miejsce: Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Piotra Dunina 24, Ustka (pok. nr 15)... W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 15:00, miejsce: Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Piotra Dunina 24, Ustka (pok. nr 15)... II.2) Tekst, który należy dodać: Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4). Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja. Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1., Poddziałanie , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupy docelowe - odbiorcy usługi: Ilość osób: 8 - uczestnicy i uczestniczki projektu. Grupa 8 osób ( kobiet i mężczyzn, w tym osoby niepełnosprawne). Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa grupy 47 osób (35 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 8 kobiet niepełnosprawnych i 5 mężczyzn niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ustka w latach Cel i program szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiadomości, umiejętności oraz przygotowanie uczestnika projektu z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu na stanowisku sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. Program szkolenia musi określać: 1) nazwę szkolenia, 2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia, ilość godzin teoretycznych i praktycznych, 3) miejsce szkolenia, 4) szczegółowy rozkład treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych wraz z określeniem liczby godzin, 5) wykaz literatury, 6) wykaz materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia, w tym segregator A4, wkład do segregatora kartek A4 w kratkę, dwa długopisy, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej (papierowej) sporządzony i opracowany przez Wykonawcę lub Wykładowcę/-ów na potrzeby szkolenia, zawierający najważniejsze informacje z prowadzonego szkolenia. Skrypt nie może mieć formy kserokopii, nie może zawierać wydruków lub kserokopii książek. (Zamawiający zastrzega, iż skrypt nie może być zapisany na nośniku

9 elektronicznym.), 7) wykaz materiałów dydaktycznych, 8) sposób sprawdzania efektów szkolenia, 9) całkowity koszt szkolenia. Materiały szkoleniowe po zakończeniu zajęć przechodzą na własność uczestników szkolenia. Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: 1. Zagadnienia ogólne: a) Podstawy obsługi komputera: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel - 40 godzin zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia przenośny komputer (Laptop) na czas trwania zajęć. 1 laptop dla jednego uczestnika. b) Przepisy BHP i PPOŻ w obiektach handlowych. c) Minimum sanitarne. d) System HACCP w obiektach handlowych. e) Organizacja stanowiska pracy. f) Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy. g) Elementy towaroznawstwa handlowego. h) Obsługa klienta. i) Podstawowe techniki sprzedaży. j) Zwiększanie skuteczności sprzedaży. k) Najczęściej popełniane błędy przez sprzedawców. l) Obsługa kasy fiskalnej w praktyce. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia kasę fiskalną na czas trwania zajęć z obsługi kasy fiskalnej. 1 kasa fiskalna dla jednego uczestnika. m) Obsługa metkownicy i wagi elektronicznej w praktyce. n) Gospodarka magazynowa. o) Fakturowanie w praktyce. p) Obsługa komputerowego programu do fakturowania i gospodarki magazynowej, powszechnie stosowanego - w praktyce. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia przenośny komputer (Laptop) na czas trwania zajęć. 1 laptop dla jednego uczestnika.. Zajęcia teoretyczne muszą opierać się m.in. na prezentacjach multimedialnych. Czas realizacji szkolenia: 1) Łączna liczba godzin realizacji szkolenia: 160 godzin (godziny zegarowe = 60 min.), w tym co najmniej 110 godzin zajęć praktycznych. 2) Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do dnia r. (szkolenie musi zakończyć się dnia r.), w dni robocze od poniedziałku do piątku. Maksymalnie 8 godzin szkolenia dziennie. Sugerowane godziny: od 8.00 do Miejsce realizacji szkolenia: 1) Miejsce realizacji szkolenia: miejscowość Gąbino na terenie Gminy Ustka - dokładny adres miejsca realizacji zajęć, Wykonawca wskaże w szczegółowym harmonogramie zajęć. Obowiązki organizacyjne Wykonawcy: 1) Zapewnienie uczestnikom na czas trwania szkolenia sali szkoleniowej w miejscowości Gąbino na terenie Gminy Ustka, przystosowanej do realizacji zajęć w ramach szkolenia. Zajęcia muszą być prowadzone w odpowiednio przygotowanej i wyposażonej sali/pracowni, dostosowanej do potrzeb szkolenia. 2) Sala szkoleniowa musi spełniać co najmniej następujące wymogi: - jest dostosowana do swobodnego pomieszczenia grupy 8 osób + wykładowca, - posiada zaplecze sanitarne, - ma zapewnione ogrzewanie przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej 12stopni C, minimum 20stopni C, - posiada wydzielone miejsce na przygotowanie poczęstunku i ciepłych napojów, - posiada sprawny, działający czajnik elektryczny, - posiada odpowiednie oświetlenie, - posiada minimum 5 stołów i 10 krzeseł, - dot. zajęć praktycznych: posiada wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji zajęć w ramach szkolenia. (W celu prawidłowej realizacji zajęć praktycznych, każdy uczestnik musi mieć swobodny dostęp, możliwość korzystania i pracy na urządzeniach, materiałach zapewnionych przez Wykonawcę na potrzeby szkolenia.) 3) Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi w polskim prawie regulacjami. 4) Zapewnienie wszystkim uczestnikom szkolenia ciepłego posiłku (obiadu składającego się z drugiego dania o wartości co najmniej 16 zł. brutto na 1 osobę) w każdym dniu realizacji szkolenia. Jeden posiłek dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu realizacji szkolenia. 5) Wydania każdemu uczestnikowi szkolenia aktualnych materiałów szkoleniowych (w tym materiałów szkoleniowych określonych przez Zamawiającego w SIWZ) - 1 zestaw materiałów szkoleniowych dla 1 uczestnika - na początku realizacji szkolenia. 6) Zapewnienie

10 każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć na czas trwania szkolenia. 7) Wykonawca zapewni profesjonalnych wykładowców posiadających doświadczenie i kwalifikacje upoważniające do prowadzenia zajęć w przedmiotowym zakresie. Wszystkie zajęcia muszą być przeprowadzone przez wykładowców posiadających kwalifikacje w przedmiotowym zakresie. 8) Wykonawca obejmie wszystkich uczestników szkolenia ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w czasie szkolenia oraz w drodze do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem, na czas trwania zajęć, w wysokości co najmniej ,00 zł. brutto na 1 osobę. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 10) Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia - dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Wykonawcę na zakończenie zajęć oraz sporządzi ich analizę - wśród wszystkich uczestników szkolenia. 11) Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi szkolenia oryginał zaświadczenia lub certyfikatu, potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji w przedmiotowym zakresie przez uczestnika szkolenia, - zawierającego co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, datę wystawienia, temat szkolenia, wymiar godzin szkolenia, podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń/certyfikatów, dwa podstawowe logotypy: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzór zaświadczenia lub certyfikatu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jako załącznik do oferty. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na bieżąco, w każdym dniu realizacji szkolenia listy obecności uczestników. 13) Prowadzenia na bieżąco dziennika zajęć zawierającego co najmniej: daty, tematy zajęć, liczbę godzin szkolenia wraz z podpisami wykładowcy/ów - w każdym dniu realizacji szkolenia. 14) Prowadzenia na bieżąco listy odbioru posiłku i poczęstunku przez uczestników szkolenia - w każdym dniu realizacji szkolenia. 15) Sporządzenia listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia. 16) Sporządzenia listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń lub certyfikatów przez uczestników szkolenia. 17) Wykonawca zapewni transport 1 uczestnikowi szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem. Dowóz 1 osoby z miejscowości Rowy do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem - w każdym dniu realizacji szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości osób, którym zostanie zapewniony transport oraz miejscowości w obrębie Gminy Ustka. 18) Sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania przedmiotu umowy, po zakończeniu realizacji zajęć, zawierającego m.in. opis poszczególnych działań w ramach szkolenia. 19) Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny wśród wszystkich uczestników szkolenia na zakończenie zajęć oraz sporządzi protokół z egzaminu w formie pisemnej. 20) Wykonawca oznaczy w sposób widoczny i czytelny pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) Wykonawca poinformuje uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć o współfinansowaniu

11 zajęć ze środków UE w ramach EFS. 22) Oznaczenia logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją o realizowaniu szkolenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym materiałów szkoleniowych (segregator A4, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej - papierowej). 23) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram zajęć, zawierający co najmniej: daty, godziny zajęć, miejsce realizacji szkolenia, który należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni przed dniem podpisania umowy, jako załącznik do umowy. 24) Przestrzegania w ramach umowy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 25) Przechowania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia co najmniej do dnia r., w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów finansowych i dokumentów elektronicznych. Wykonawca podda się kontroli podmiotom uprawnionym do przeprowadzania kontroli zadań realizowanych w ramach projektów PO KL współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania niezapowiedzianych kontroli z realizacji przedmiotu zamówienia, kontroli frekwencji uczestników szkolenia oraz sposobu prowadzenia zajęć. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje się do: Przekazania Zamawiającemu w terminie do pięciu dni roboczych od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy pełnej dokumentacji szkoleniowej, obejmującej: 1) kopie zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia przez uczestników projektu, 2) listy obecności uczestników, 3) dziennik zajęć, 4) listy potwierdzające odbiór posiłku i poczęstunku przez uczestników szkolenia, 5) listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych przez uczestników zajęć, 6) listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń lub certyfikatów przez uczestników zajęć, 7) sprawozdanie końcowe z wykonania przedmiotu umowy, 8) protokół potwierdzający przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego, 9) ankiety ewaluacyjne wraz ze sporządzoną ich analizą, 10) 1 komplet materiałów szkoleniowych określony w SIWZ - w tym segregator A4, wkład do segregatora kartek A4 w kratkę, dwa długopisy, kalkulator, skrypt w wersji drukowanej (papierowej) sporządzony i opracowany przez Wykonawcę lub Wykładowcę/-ów na potrzeby szkolenia, zawierający najważniejsze informacje z prowadzonego szkolenia. Skrypt nie może mieć formy kserokopii, nie może zawierać wydruków lub kserokopii książek. (Zamawiający zastrzega, iż skrypt nie może być zapisany na nośniku elektronicznym.). Wszelkie analizy, sprawozdania, itp. muszą zawierać czytelne podpisy osób sporządzających dokument. W przypadku kserokopii dokumentu - dokument musi zostać potwierdzony za zgodność z oryginałem. Wszelkie listy obecności, odbioru materiałów szkoleniowych itp., muszą zawierać czytelne podpisy uczestników.. Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4). Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 15:00, miejsce: Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Gminny

12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce, ul. Piotra Dunina 24, Ustka (pok. nr 15)...

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269005-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269005-2013r. Ustka: Szkolenie- Pomocnik kucharza z organizacją przyjęć okolicznościowych, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja. Numer ogłoszenia: 17875-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, Ustka, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, Ustka, woj. pomorskie, tel , faks Ustka: Szkolenie- Pomocnik kucharza z organizacją przyjęć okolicznościowych, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja. Numer ogłoszenia: 269005-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, Ustka, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, Ustka, woj. pomorskie, tel , faks Ustka: Kompleksowa realizacja usługi - Szkolenia Projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych dla 8 osób (kobiet i mężczyzn) nieaktywnych zawodowo w ramach projektu systemowego p.n. Ty też możesz - Zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji GMINA STAWISKI ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski ORG.042.4.2.2012 Stawiski, dnia 05 stycznia 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez :

UMOWA NR /POKL/2013. Reprezentowanym przez : Załącznik nr 6 do SIWZ Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Szkolenie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa o wartości poniżej 200 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą. Kurs asystentki stomatologicznej

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą. Kurs asystentki stomatologicznej Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Pierzchnica, dn. 14.04.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i treningów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy zwraca

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Szkolenie: Opis Przedmiotu Zamówienia PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH I FAKTUROWANIEM Załącznik nr 4 Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80530000-8 Usługi szkolenia

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych Kamienna Góra, dn. 24.10.2013 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D, B+E, T dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E oraz kat. D I. Kurs - kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C+E dla 2 osób w tym 1 osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 321578-2012 z dnia 2012-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Pomoc domowa i profesjonalne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Słupsk: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu profesjonalnego sprzedawcy - nowoczesne techniki sprzedaży i obsługi klienta dla jednej osoby z powiatu słupskiego - uczestnika

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 232583 2014 z dnia 2014 11 05 r. Ogłoszenie o zamówieniu Słupsk Zamówienie realizowane będzie poprzez różne formy wsparcia w poniższych zakresach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr NIP. Nr REGON. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM a 2. Instytucją szkoleniową.. reprezentowaną przez:

UMOWA. Nr NIP. Nr REGON. zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM a 2. Instytucją szkoleniową.. reprezentowaną przez: CAZ-638- / /2013 UMOWA w sprawie zamówienia publicznego dotycząca organizacji szkolenia realizowanego w ramach projektu systemowego Ścieżka aktywności zawodowej współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 10 do siwz CZĘŚĆ 2: Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Kompleksowa obsługa biura, zwanego dalej szkoleniem,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt Mój czas moja szansa współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA WZÓR! UMOWA zawarta w dniu w Kosowie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kosowie,, 97 310 Moszczenica, który jest realizatorem projektu Mój czas moja szansa współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Lisewo, dnia r.

Lisewo, dnia r. Lisewo, dnia 04.02.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.toruńska 15, 86-230 Lisewo zaprasza do składania ofert w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia. Oferty proszę

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera, kas fiskalnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia: 189150-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia: 189150-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.pupgdynia.pl/ Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks Tłuszcz: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 406038-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy:

U M O W A. Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy: - WZÓR- Załącznik nr 3 U M O W A Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach reprezentowanym przez p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

Rozprza, r.

Rozprza, r. Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,pracownik kadrowo- płacowy z

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

II. OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ SZWALNICZYCH

II. OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ SZWALNICZYCH Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce szkolenia:

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2 3 1) I grupa 8 osób: od daty udzielenia zamówienia do 31.07.2014 WZÓR

2 3 1) I grupa 8 osób: od daty udzielenia zamówienia do 31.07.2014 WZÓR Umowa nr ZAOP.OPS.2.2014.POKL zawarta w dniu.r. w Tłuszcz, pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz reprezentowanym przez Katarzynę Rostek - Kierownika zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.37.2011 Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Moduł I Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE: (nazwa szkolenia)

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE: (nazwa szkolenia) Załącznik Nr 7.1 PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE: (nazwa ) Pieczęć Wykonawcy L.p. Zakres informacji Nazwa Zakres Czas trwania Sposób organizacji Wymagania wstępne dla uczestników Cele Opis Ilość zajęć teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego p.n. Czas

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ Załącznik Nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz szkoleń dla

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA Czaplinek, dnia 05.06.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia jako element specyfikacji stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego, oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja MGOPS.POKL.252.1.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia pn. Marketing internetowy. W związku z powyższym zapraszamy instytucje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu na : Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczestniczek i uczestników projektu pn. Aktywna integracja szansą na lepsze jutro w roku 2011 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE

Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a 59-400 Jawor Jawor, dnia 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zaproszenie dotyczy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A I. Informacje ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń zawodowych w zakresie: 1. Kurs samodzielnego księgowego - 1 osoba 2. Kurs profesjonalnego sprzedawcy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 8 - osobowej grupy bezrobotnych pod nazwą /Spawacz

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 8 - osobowej grupy bezrobotnych pod nazwą /Spawacz Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 8 - osobowej grupy bezrobotnych pn. /Spawacz metodą MAG 135-1/ Numer ogłoszenia: 142851-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -Wzór umowy- Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa nr: Dotycząca: "Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P /2012 (wzór)

UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P /2012 (wzór) UMOWA SZKOLENIOWA nr P.P.... 9343.../2012 (wzór) Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Gminą Katowice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działającą przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja społeczna w ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zał. Nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE zał. Nr 2 Jaszkowa Górna 04.04.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE zał. Nr 2 dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2013-03-22 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Operator koparko-ładowarek i koparek jednonaczyniowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 147589-2014; data zamieszczenia: 08.07.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 147589-2014; data zamieszczenia: 08.07.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mielec: Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego Kwalifikacje elektryczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji dla 30 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30989-2014 z dnia 2014-02-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mochowo Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 9a, Stargard Szczeciński, woj. Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie w 2011 roku szkoleń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim w ramach partnerskiego Projektu systemowego Integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu pn.: Twoja Szansa Kurs montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą.

zwanym dalej Zleceniodawcą a... zwanym dalej Zleceniobiorcą. Umowa nr ZP.272.6.2013.1 zawarta w dniu.r. w Tłuszcz, pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz reprezentowanym przez Katarzynę Rostek - Kierownika zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy przygotowania i przeprowadzenia szkolenia: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini w ramach projektu systemowego Zielone

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy,

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy, Rozprza, 16.06.2014 r... (pieczęć zamawiającego) Zapytanie ofertowe Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia szkolenia,,przedstawiciel HANDLOWY Z PRAWEM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności Koszalin, 24.06.202 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjności Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AYA Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 75-728 ul. H. Modrzejewskiej 7, zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010 załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA nr.../2010 Zawarta w dniu... 2010 r. w Kruszwicy pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20 reprezentowany przez: Kierownika - mgr

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo