SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź NIP REGON SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację i naprawę instalacji w budynkach WTBS Nr postępowania : 9/PN/2010 Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 ze zm.) Specyfikacja zawiera 8 stron i 7 załączników Specyfikację zatwierdził w dniu r. Prezes Zarządu Konrad Jaros

2 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiającym jest: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź E mail - 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy i usuwania awarii - tzw. usługa pogotowia w zakresie urządzeń i instalacji wod.-kan., co i elektrycznych w budynkach będących w zarządzie Zamawiającego- wykaz budynków stanowi załącznik nr 3 do siwz 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz najczęściej wykonywanych prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji i napraw/awarii stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. CPV: , Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg poniższego podziału: Część 1 -usługa konserwacji, naprawy urządzeń i instalacji elektrycznej załącznik 2.1 i 3.1 do SIWZ Część 2 usługa konserwacji, naprawy urządzeń i instalacji co i wod-kan załącznik 2.2 i 3.2 do SIWZ Część 3 usługa konserwacji, naprawy urządzeń i instalacji co i wod-kan załącznik 2.3 i 3.3 do SIWZ 4.1 Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia. 4.2 Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania usługi oraz innymi kosztami związanymi z ich należytym wykonaniem. 4.3 Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych. 4.4 Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach umowy prowadzone będą przez pracowników Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, oraz, że przez czas obowiązywania umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zobowiązuje się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego. 4.5 Wykonawca zobowiązuje się do podania numeru telefonu, pod którym dostępny będzie w godzinach realizacji zamówienia. 4.6 Konserwacje i drobne naprawy będą wykonywane wg potrzeb Zamawiającego. 4.7 Wykonawca będzie przeprowadzał konserwację i drobne naprawy na podstawie karty zgłoszenia lub telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego pisemnie w terminie późniejszym, od służb techniczno-administracyjnych Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

3 4.8 Prace konserwacyjne będą obejmować czynności zgodnie z wykazem prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 4.9 Po każdorazowo wykonanej usłudze konserwacji/naprawy Wykonawca na karcie zgłoszenia wpisze wykonane czynności/prace, a Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie usługi. Karta będzie załączona do prawidłowo wystawionej faktury VAT W przypadku przerwy w wykonywaniu usług trwającej dłużej niż 3 dni Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Część 4 usługa pogotowia (nie dotyczy konserwacji/napraw) załącznik 2.4 i 3.4 do SIWZ 4.11 Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach umowy prowadzone będą przez pracowników Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, oraz, że przez czas obowiązywania umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zobowiązuje się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do podania numeru telefonu, pod którym dostępny będzie w godzinach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni gotowość podjęcia działań w zakresie likwidacji awarii po godzinach pracy Zamawiającego oraz w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof ( tzw. pogotowie techniczne) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, w możliwie najkrótszym czasie: a) jednak nie później niż w ciągu 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia, b) w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców - do 30 minut, zabezpieczając miejsce awarii i usunięcie jej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej Zlecenie usunięcia awarii będzie dokonywane przez: - służby techniczno- administracyjne Zamawiającego w czasie ich pracy - lub przez mieszkańców zasobów Zamawiającego, odpowiednie Służby Miejskie po godzinach pracy Zamawiającego, w dni wolne od pracy i święta. Po każdorazowo wykonanej usłudze usunięcia awarii Wykonawca sporządzi protokół wykonanych czynności/prac, a Zamawiający potwierdzi na nim należyte wykonanie usługi. Protokół będzie załączony do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu wykonanie usługi następnego dnia po dniu, w którym Wykonawca dokonał usunięcia awarii, a w przypadku dni wolnych od pracy, w pierwszym kolejnym dniu roboczym W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi trwającego, w przypadku o którym mowa w pkt 4.16 lit. a dłużej niż 1 godzinę, a o którym mowa w pkt 4.16 lit. b dłużej niż 30 minut Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia : Dla części 1, 2 i 3- umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. Dla części 4- umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r.

4 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 8.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadani, tj. stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 8.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej zł 8.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 SIWZ. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach: 9.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu załącznik nr 5 do SIWZ; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 4 do SIWZ; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł 9.2 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 6 do SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt , SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 litera a winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminem składania ofert.

5 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia dokumentów zgodnie z zapisami w pkt Opis sposobu przygotowania ofert Z formularzem ofertowym sporządzonym wg. załącznika nr 1 należy złożyć Wykaz najczęściej wykonywanych prac- załącznik nr 2 do SIWZ oraz: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej: - oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy) - dokumenty z pkt złożone przez co najmniej jednego z Wykonawców lub złożone wspólnie - dokumenty określone w pkt. 9.2 SIWZ odrębne dla każdego uczestnika postępowania. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego (dla spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki). Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy z Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą umowy o wspólnej działalności. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera) Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim, w sposób trwały Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem na co najmniej jednej zapisanej stronie tego dokumentu przez osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu. Zamawiający dopuszcza podpis adwokata lub radcy prawnego. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność przez jedną z niżej wymienionych osób: - adwokata, - radcę prawnego, - lub osobę/osoby, której/ych uprawnienie do reprezentacji wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Treść dokumentu stanowiącego pełnomocnictwo musi zawierać zapis, do jakich czynności osoba ta ma upoważnienie i okres obowiązywania upoważnienia Jeżeli Wykonawca ofertę i załączniki załączy w języku innym niż polski wówczas dokumenty te muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6 10.6 Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma obowiązek ich oznakowania i oddzielenia od części jawnej złożonej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których jest mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby dokumenty stanowiące ofertę były umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem : <NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES > <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > oferta w <TRYB PRZETARGU> na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) Dołączony do SIWZ formularz ofertowy i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną, zmienić ofertę bądź tylko ją wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert W przypadku zmiany z wycofaniem opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt SIWZ oraz dodatkowym napisem OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy W przypadku zmian w ofercie opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt z dodatkowym napisem ZMIANA OFERTY. Zamawiający przyjmuje iż dokumenty umieszczone w ww. kopercie zastępują dokumenty w ofercie pierwotnej Wykonawcy przysługuje również prawo do wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego wniosku przed upływem terminu składania ofert. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Wskazany wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego/ wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo ustanowionego pełnomocnika. Do wniosku należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz ewentualne pełnomocnictwo rodzajowe. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 upzp. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców, w sprawach wymagających zachowania pisemności.

7 W powyższym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub droga elektroniczną /nie dotyczy ofert, uzupełniania dokumentów na podstawie art.26 ust.3 oraz składania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, które należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie Fax W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. W odniesieniu do informacji przekazywanych pisemnie korespondencję należy kierować na adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź Z dopiskiem przetarg nieograniczony 9/PN/2010 Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: Sylwia Świniarska Żaneta Drążkiewicz 12. Wymagania dotyczące wadium Nie dotyczy 13. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w sekretariacie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, Łódź od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 9: Oferty dostarczone pocztą lub przez firmę wysyłkową będą uznane za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone do sekretariatu Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 09: Oferty złożone po ww. terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 09:30 - w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, Łódź, pokój nr 4 Wykonawcy mogą być obecni podczas otwierania ofert - zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 15. Opis sposobu obliczenia ceny 15.1 Cena oferty jest cena ryczałtową. Części -1,2 i 3 Za cenę oferty przyjmuje się wartość usługi brutto, przy cenach jednostkowych netto zawartych w zał. nr 2 oraz podanych w ofercie składnikach cenowych: - stawka roboczogodziny netto.. PLN. - koszty ogólne.. - koszty zakupu.. - zysk. Cena oferty będzie podstawą do porównania ofert Część 4

8 Za cenę oferty przyjmuje się wartość usługi brutto, przy cenach jednostkowych netto zawartych w zał. nr 2 oraz podanych w ofercie składnikach cenowych: - stawka roboczogodziny netto.. PLN. - koszty ogólne.. - koszty zakupu.. - zysk. - koszt dojazdu. Cena oferty będzie podstawą do porównania ofert 15.3 Ceny użytych materiałów Wykonawca poda wg średnich cen cennika SEKOCENBUDU, a w przypadku ich braku podstawą będzie dowód zakupu 15.4 Koszty transportu oraz inne opłaty/koszty związane z wykonaniem usługi, jak również ewentualne upusty muszą być wkalkulowane w cenę oferty pod rygorem odrzucenia oferty, jako nie odpowiadającej treści SIWZ Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cenę oferty wykonawca poda, w formularzu ofertowym w pkt. 2 cyfrowo i słownie wg wzoru: cena brutto... zł, słownie:... zł 15.7 Na podaną cenę oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą Gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie zaistnienia powyższej sytuacji wykonawcy poinformuje o tym zamawiającego w składanej ofercie. 16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Poszczególne oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową według podanych niżej kryteriów. Opis kryteriów: A) Cena oferty - /C/ Punkty za to kryterium przyznawane będą na podstawie cen wykonania przedmiotu zamówienia podanych w złożonych przez Wykonawców formularzach ofertowych wg wzoru: Cmin C = x 100 Cx gdzie: Cmin najniższa cena (wartość oferty brutto) spośród złożonych ofert [PLN], Cx cena oferty badanej (wartość badanej oferty brutto) [PLN]. Znaczenie kryterium przy ocenie oferty wynosi 100%. Uzyskane przez wykonawcę punkty wynikają ze wzoru: S = C x 100% gdzie S oznacza sumę uzyskanych punktów Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za kryteria cena, i stawka roboczogodziny, jest najkorzystniejszą ofertą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9 18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Informacje, o których mowa w pkt 1.1) zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp: Kopię odwołania należy przesłać na adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź 22. Informacja o podwykonawcach. Jeżeli w czasie wykonywania usług wykonawca będzie zlecał usługi innym podmiotom (podwykonawcom), zobowiązany jest załączyć do oferty dodatkowe oświadczenie zawierające zakres tych usług oraz podać nazwę podwykonawcy. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający przyjmuje, iż całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę. 23. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie pozostałe

10 postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.). Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 Wykaz prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji i napraw/awarii Załącznik nr 3 Wykaz budynków Załącznik nr 4 Wykaz osób Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 7 Wzór umowy

11 Załącznik Nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy miejscowość, data Formularz ofertowy na konserwację i naprawę instalacji w budynkach WTBS 1. Pełna nazwa i siedziba wykonawcy: Telefon... Fax... Adres poczty elektronicznej Cena oferty : Część 1 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M Część 2 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M Część 3 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M Część 4 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M - koszty dojazdu

12 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach w niej określonych. 4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Imię i nazwisko, nr telefonu, faxu i adres osoby, do której należy zgłosić zlecenie usługi: Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ ( pieczęć i podpis/ y osoby osób uprawnionej / ych do reprezentowania podmiotu)

13 Załącznik 2.1 do SIWZ Wykaz najczęściej wykonywanych prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji i napraw/awarii Część 1 1) Czynności wstępne przy usuwaniu awarii polegające na: a) Obrabianie upalonych przewodów do średnicy przewodu 6 mm b) Dokręcenie luźnych przewodów c) Pomiar napięcia na stykach- 1 obwód d) Demontaż tablicy licznikowej e) Wiercenie dodatkowych otworów w elementach 2) Sprawdzenie instalacji bez wymiany elementów (obwodu) 3) Wymiana drobnych elementów - (mostki, zaciski, listwy, wstawki dolne...) 4) Czyszczenie styków, gniazd, usuwanie zwarcia Ceny jednostkowe netto 5) Przykręcenie urwanej oprawy - naprawa 6) Regulacja automatu schodowego ( zmierzchowego i zegarów) 7) Wymiana wkładki topikowej do 25 A 8) Wymiana wkładki topikowej od 25 Ado 100 A 9) Wymiana główki bezpiecznikowej 25 A 10) Wymiana główki bezpiecznikowej 63 A 11) Montaż lub wymiana gniazd tablicowych 25 A 12) Montaż lub wymiana gniazd tablicowych 63 A 13) Montaż lub wymiana gniazd z pokrywą 3 x 25 A 14) Demontaż i montaż tablicy piętrowej w celu usunięcia awarii 15) Demontaż i montaż tablicy głównej rozdzielczej mieszkaniowej lub administracyjnej z gniazdami bezpiecznikowymi w celu usunięcia awarii 16) Sprawdzenie złącz przewodów w puszkach i w oprawach oraz odłączenie przewodów i ponowne podłączenie 17) Wymiana lub montaż wyłącznika nadprądowego S do 25 A 18) Wymiana lub montaż wyłącznika nadprądowego S do 32 A 19) Wymiana lub montaż wyłącznika różnicowo - prądowego jedna faza 20) Wymiana lub montaż wyłącznika różnicowo - prądowego czterobiegunowego do 25 A 21) Wymiana lub montaż wyłącznika nadmiarowo prądowego czterobiegunowego do25 A 22) Wymiana lub montaż wyłącznika nadmiarowo prądowego trzy fazy do 40 A 23) Wymiana lub montaż osprzętu (puszki, wyłączniki, przyciski dzwonkowe p/t i n/t, listwy zaciskowe)

14 24) Wymiana lub montaż osprzętu hermetycznego (puszki, wyłączniki, gniazda) 25) Wymiana lub montaż opraw porcelanowych z żarówką 26) Wymiana lub montaż opraw z siatką z żarówką 27) Wymiana żarówki - zwykle 220 V 28) Wymiana żarówki rtęciowej 125 W świetlówka energooszczędna11w 29) Wymiana żarówki sodowej 70 W 30) Załączenie wyłącznika nadprądowego 31) Wymiana lub montaż oprawy rtęciowej OCP z kloszem szklanym lub z kloszem i daszkiem 32) Prace towarzyszące dodatkowo przy wymianie żarówek na wysokości powyżej 2,5 m - Pierwszy punkt - - Każdy następny punkt - 33) Montaż tablicy licznikowej jedna faza bez gniazd 34) Montaż tablicy licznikowej jedna faza z gniazdami bezpiecznikowymi 35) Montaż tablicy licznikowej trzy fazy z gniazdami bezpiecznikowymi 36) Wymiana lub montaż automatu schodowego typ ASO 37) Wymiana lub montaż transformatora dzwonkowego na klatce schodowej 38) Demontaż przewodów 1 mb 39) Demontaż osprzętu (wyłączniki, puszki, gniazda) 1 szt 40) Wymiana odcinka przewodu wraz z kuciem bruzd i gipsowanie 1 mb 41) Montaż przewodów w osłonie rurowej lub w listwach, na uchwytach o łącznym przekroju żył 10 mm 2 42) Wymiana lub montaż czujnika zaniku faz 43) Wymiana lub montaż odłącznika typ RBK 160 A 44) Wymiana bezpiecznika typ WT od 60 A do 100 A (do RBK) 45) Naprawa skrzynek, drzwiczek, montaż uchwytów 46) Montaż kłódki energetycznej 47) Wykonanie napraw prowizorycznych 48) Wymiana lub montaż czujnika zmierzchowego 49) Wymiana lub montaż ogranicznika mocy 50) Wymiana świetlówki i zapłonnika 1 szt 51) Montaż rozdzielnicy RN - 55 bez listew 52) Wykonanie napraw nie ujętych w spisie

15 53) Wymiana i montaż klamek do drzwi 54) Wymiana żarówki 24 V 55) Wymiana lub montaż zamka zasuwy 56) Wymiana zamka wpuszczanego 57) Wymiana wkładki 58) Wymiana szyldów do drzwi 59) Wymiana gałko klamki 60) Wymiana stycznika na węźle 61) Wypełnienie wniosku do Z E UWAGI KOŃCOWE: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowiązuje sporządzenie stosownego protokołu, podpisanego przez użytkownika lokalu ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

16 Załącznik 2.2 do SIWZ Wykaz najczęściej wykonywanych prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji i napraw/awarii Część 2 Lp. Zakres robót Czynności wchodzące w skład robót. Ceny jednostkowe 1 2 Włączenie instalacji c.o. w budynku początek sezonu ogrzewczego. Wyłączenie instalacji c.o. w budynku. Koniec sezonu ogrzewczego. 3 Obsługa węzła cieplnego Odcięcie / uruchomienie instalacji c.o. w lokalu ub innym miejscu. Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynku. Napuszczenie wody do instalacji c.o. w budynku. Odpowietrzenie instalacji c.o. w budynku. Uzupełnienie zładu, odpowietrzenie instalacji, ustawienie automatyki, uruchomienie c.o. załączenie pompy Wyłączenie pompy, zakręcenie zaworów, Wyłączenie / ustawienie automatyki na sezon letni. Uzupełnienie zładu, odpowietrzenie instalacji, sprawdzenie parametrów, pomp, ustawienie automatyki_ Zamknięcie / otwarcie zaworów i sprawdzenie skuteczności odcięcia. netto 8 Odpowietrzenie grzejników w lokalu Odpowietrzenie grzejnika przez, odpowietrznik lub śrubunek grzejnikowy. Uzupełnienie zładu w węźle cieplnym. 8A 9 Wymiana wężyka w oplocie Ø 15 ( cena z materiałem ) 10 Regulacja instalacji c.o. w budynku Czyszczenie filtro - odmulników na instalacji c.o. w węźle cieplnym. Sprawdzenie i regulacja instalacji c.o. w lokalu. Zamontowanie / wymiana odpowietrzników przy grzejnikach (cena z materiałem) Każdy następny grzejnik w tym lokalu. Zamknięcie wody, wymiana wężyka, puszczenie wody, sprawdzenie szczelności. Regulacja rozdzielaczy i zaworów na pionach w piwnicach, sprawdzenie parametrów w węźle cieplnym Zatrzymanie pompy, odcięcie rozdzielaczy, rozkręcenie śrub, wyczyszczenie siatek i magnesów, wymiana uszczelki, skręcenie filtra, uruchomienie ogrzewania, dopuszczenie wody. Regulacja przyłączy grzejnikowych, ustawienie przepływu, odpowietrzenie grzejników, regulacja balanserów, sprawdzenie działania ciepłomierza. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności, odpowietrzenie grzejnika. Każdy następny odpowietrznik w tym lokalu.

17 14 15 Wymiana lejka gumowego przy sedesie. - Wymiana automatu odpowietrzającego na pionie c.o / w innym miejscu, (cena z materiałem) (cena z materiałem) Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności, odpowietrzenie grzejników A 17B 18 18A 18B 19 - Ø 5/4 Wymiana zaworu lub przyłącza grzejnikowego w lokalach na Janowie. Wymiana zaworu grzejnikowego lub długiego gwintu lub śrubunku do Ø 15. (cena z materiałem zawór zwykły) Wymiana na zawór termostatyczny + 60 zł. A. Do Ø 15. (cena z materiałem, jeżeli zawór termostatyczny + 60 zł ) B. Do Ø 15. (cena z materiałem, jeżeli zawór termostatyczny + 60 zł.) Wymiana zaworu grzejnikowego lub drugiego gwintu lub śrubunku Ø 20. (cena z materiałem zawór zwykły) Wymiana na zawór termostatyczny + 80 zł. A. Ø 20 (cena z materiałem, jeżeli zawór termostatyczny + 80 zł.) B. Ø 20 (cena z materiałem, jeżeli zawór termostatyczny + 80 zł.) Usunięcie przecieku na instalacji c.o., z.w., c.w., bez spuszczenia wody do Ø A j.w. Ø B 20 Usunięcie przecieku z instalacji co, zw, cw, kan. poprzez wymianę uszkodzonego odcinka instalacji (bez ceny zainstalowanych materiałów) Usunięcie przecieku na instalacji c.o. ze spuszczeniem wody do Ø A j.w. Ø Usunięcie przecieku na instalacji c.w. z.w. ze spuszczeniem wody do Ø 25. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zdemontowanie grzejnika, wymiana przyłącza / zaworu, zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności, odpowietrzenie grzejników. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana śrubunku / zaworu / długiego gwintu, zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocześnie zawór i długi gwint. Każdy następny zawór / śrubunek w tym lokalu. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana śrubunku / zaworu / długiego gwintu, zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocześnie zawór i długi gwint. Każdy następny zawór / śrubunek w tym lokalu Uszczelnienie dławic, długich gwintów, usunięcie przecieku przez dokręcenie. j.w. Spuszczenie wody, wycięcie uszkodzonej instalacji. Wymiana na nowe elementy. Napuszczenie wody. Sprawdzenie szczelności. Spuszczenie wody, usunięcie przecieku na dławicy / długim gwincie / innym połączeniu, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji. j.w. Spuszczenie wody, usunięcie przecieku na dławicy / długim gwincie / innym połączeniu, napuszczenie wody spr. szczelności.

18 21A j.w. Ø j.w. 22 Czyszczenie filtra na instalacji wodnej. 23 Spuszczenie / napuszczenie wody z / do instalacji c.w. z.w. Zakręcenie i spuszczenie wody, rozkręcenie filtra, wyczyszczenie siatki i przepłukanie wodą instalacji, skręcenie filtra, napuszczenie wody i sprawdzenie szczelności, włączenie pompy na cyrkulacji c.w. Spisanie liczników na instalacji c.o. i 24 Spisanie liczników w węźle cieplnym. c.w. Sprawdzenie parametrów pracy węzła i automatyki 25 Sprawdzenie instalacji Sprawdzenie instalacji c.o./ wod-kan, zabezpieczenie hydraulicznych w lokalu Ustalenie zalania / awarii. przyczyny / sprawcy zalania, Zabezpieczenie, odcięcie wody. 26 Wymiana głowicy przy zaworze odcinającym na pionie c.w., z.w. do Ø 20. (cena z materiałem) Spuszczenie wody, wymiana głowicy, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności. 26A j.w. do Ø 20. (cena z materiałem) Każda następna w tym lokalu 27 Wymiana głowicy przy zaworze odcinającym na pionie c.w., z.w. Ø (cena z materiałem) 27A j.w. Ø (cena z materiałem) Wymiana zaworu odcinającego na pionie c.w., z. w. Ø 15 (cena z materiałem) Wymiana zaworu odcinającego na pionie c.w., z. w. Ø 20 (cena z materiałem) 30 Wymiana wodomierza do Ø 20 30A Wymiana wodomierza Ø Wymiana górnopłuku. (cena z materiałem) 32 Wymiana sedesu, (cena z materiałem) Spuszczenie wody, wymiana głowicy, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności. Każda następna podczas jednego spuszczenia wody. Spuszczenie wody, wycięcie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, połączenie instalacji śrubunkiem, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności. Spuszczenie wody, wycięcie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, połączenie instalacji śrubunkiem, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności. Zamknięcie i spuszczenie wody. wymiana wodomierza półśrubunków i uszczelek, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności, zaplombowanie wodomierza spisanie protokołu Zamknięcie i spuszczenie wody, wymiana wodomierza półśrubunków i uszczelek, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelności, zaplombowanie wodomierza spisanie protokołu Zamknięcie i spuszczenie wody, demontaż górrnopłuku, wymiana zaworu odcinającego i wężyka, zamontowanie zbiornika, wymiana lejka gumowego, napuszczenie wody. spr. szczelności. ustaawienie armatury. Zamknięcie wód)', demontaż sedesy, wymiana podejścia kanalizacyjnego Ø 100, wywiercenie otworów, zamontowanie sedesu, wymiana

19 33 33A Doszczelnienie instalacji kanalizacyjnej. (cena z materiałem) A. Przepchanie instalacji kanalizacyjnej sprężyną ręczna z jednego miejsca. lejka gumowego i gumy uszczelniającej Ø 100. Uszczelnienie muf kanalizacyjnych silikonem. Sklejenie pionu klejem epoksydowym. Uszczelnienie rewizji, wymiana uszczelki A 35 Zaplombowanie wodomierza, (cena z materiałem) j.w Odczyt stanu ciepłomierza lub wodomierza 36 Czyszczenie grzejnika Uzupełnienie poduszki powietrznej w hydroforni. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu. Próba szczelności instalacji gazowej w lokalu lub w innym miejscu. Zabezpieczenie miejsca awarii. Usunięcie przeciekli z instalacji gazowej, (bez ceny zainstalowanych materiałów) Sprawdzenie, czyszczenie, regulacja instalacji i urządzeń gazowych. Sprawdzenie szczelności i prawidłowości zamontowania, zaplombowanie wodomierza Spisanie protokołu. Każdy następny w tym lokalu. Spuszczenie wody, zdemontowanie grzejnika Płukanie grzejnika, zaworu i kryzy. Zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji, spr. szczelności. Uruchomienie ogrzewania. Dopompowanie powietrza sprężarką do hydroforu. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu termometrem elektronicznym. Spisanie protokołu Wykonanie próby szczelności manometrem tarczowym lub czujnikiem elektronicznym, Odcięcie instalacji gazowej w lokalu. Usunięcie przecieku z zaworów, dl. gwintów, oraz przy gazomierzu i dokonanie próby szczelności czujnikiem elektronicznym Mechaniczne przepychanie Poziomów i pionów instalacji 1 mb Wymiana ciepłomierza Ø 15 /z materiałem/ Zaprawianie przejść i przekuć / poziomych i pionowych/ po wykonanych pracach na instalacjach wod-kan i c.o. 1 szt. Uszczelnienie konstrukcji i pokrycia dachu w przypadku wyjścia wywiewką kanalizacyjną ponad połać dachu 1 kpl.

20 Uwagi: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowiązuje sporządzenie stosownego protokołu, podpisanego przez użytkownika lokalu ( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Cz 1 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Zakres robót 1) Czynno ci wst pne przy usuwaniu awarii polegaj ce na: a) Obrabianie upalonych przewodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: ZWiK Sp.zo.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki

I. 1) NAZWA I ADRES: ZWiK Sp.zo.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki Łódź: - budowa wodociągu w ul. Jarzynowej ( od ul. Srebrzyńskiej do ul. Orzechowej) i w ul. Orzechowej ( od ul. Jarzynowej na południe) Łodzi. Numer ogłoszenia: 215495-2008; data zamieszczenia: 12.09.2008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej"

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni geodezyjnej oraz pracowni grafiki komputerowej Nasz znak: ZSP2/683/2011 Brzesko, dnia 18.11.2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku im. Boh. Westerplatte ul. Piastowska 2 32-800 Brzesko Tel.: 14-66 316-03 Faks: 14-68- 630-07 www.zsp2.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów, dnia 02.01.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA ROBOOTY DODATKOWE W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ZAŁADU LABORATORYJNO PRODUKCYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN BUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem,

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, każdorazowy montaż, demontaż, mycie, serwisowanie oraz transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r. Słupsk, dnia 30.09.2014r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT AWiL2/97/2014r. na stałe wykonywanie robót budowlanych w branży stolarsko ciesielskiej w nieruchomościach administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice Sekretariat tel. 43 678-20-21, 43 828 82-50 Fax: 43 828 82 55

ZAMAWIAJĄCY Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice Sekretariat tel. 43 678-20-21, 43 828 82-50 Fax: 43 828 82 55 ZAMAWIAJĄCY Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice Sekretariat tel. 43 678-20-21, 43 828 82-50 Fax: 43 828 82 55 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W BZP NR 80327-2014 Z DN.11.04.2014 R.

OGŁOSZENIE W BZP NR 80327-2014 Z DN.11.04.2014 R. ZAMAWIAJĄCY Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice Sekretariat tel. 43 828 82 50, 43 678 20 21 fax: 43 828 82 55 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Wrocław, dnia 02.01.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami szpitalnymi im. Ks. Mjr Mateusza Zabłockiego w Gnieźnie o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo