SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź NIP REGON SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację i naprawę instalacji w budynkach WTBS Nr postępowania : 9/PN/2010 Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 ze zm.) Specyfikacja zawiera 8 stron i 7 załączników Specyfikację zatwierdził w dniu r. Prezes Zarządu Konrad Jaros

2 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiającym jest: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź E mail - 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy i usuwania awarii - tzw. usługa pogotowia w zakresie urządzeń i instalacji wod.-kan., co i elektrycznych w budynkach będących w zarządzie Zamawiającego- wykaz budynków stanowi załącznik nr 3 do siwz 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz najczęściej wykonywanych prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji i napraw/awarii stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. CPV: , Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg poniższego podziału: Część 1 -usługa konserwacji, naprawy urządzeń i instalacji elektrycznej załącznik 2.1 i 3.1 do SIWZ Część 2 usługa konserwacji, naprawy urządzeń i instalacji co i wod-kan załącznik 2.2 i 3.2 do SIWZ Część 3 usługa konserwacji, naprawy urządzeń i instalacji co i wod-kan załącznik 2.3 i 3.3 do SIWZ 4.1 Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia. 4.2 Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania usługi oraz innymi kosztami związanymi z ich należytym wykonaniem. 4.3 Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych. 4.4 Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach umowy prowadzone będą przez pracowników Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, oraz, że przez czas obowiązywania umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zobowiązuje się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego. 4.5 Wykonawca zobowiązuje się do podania numeru telefonu, pod którym dostępny będzie w godzinach realizacji zamówienia. 4.6 Konserwacje i drobne naprawy będą wykonywane wg potrzeb Zamawiającego. 4.7 Wykonawca będzie przeprowadzał konserwację i drobne naprawy na podstawie karty zgłoszenia lub telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego pisemnie w terminie późniejszym, od służb techniczno-administracyjnych Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

3 4.8 Prace konserwacyjne będą obejmować czynności zgodnie z wykazem prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 4.9 Po każdorazowo wykonanej usłudze konserwacji/naprawy Wykonawca na karcie zgłoszenia wpisze wykonane czynności/prace, a Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie usługi. Karta będzie załączona do prawidłowo wystawionej faktury VAT W przypadku przerwy w wykonywaniu usług trwającej dłużej niż 3 dni Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Część 4 usługa pogotowia (nie dotyczy konserwacji/napraw) załącznik 2.4 i 3.4 do SIWZ 4.11 Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez siebie materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach umowy prowadzone będą przez pracowników Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, oraz, że przez czas obowiązywania umowy będzie posiadał umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i zobowiązuje się do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do podania numeru telefonu, pod którym dostępny będzie w godzinach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni gotowość podjęcia działań w zakresie likwidacji awarii po godzinach pracy Zamawiającego oraz w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof ( tzw. pogotowie techniczne) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, w możliwie najkrótszym czasie: a) jednak nie później niż w ciągu 4 godzin od telefonicznego zgłoszenia, b) w przypadku awarii zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców - do 30 minut, zabezpieczając miejsce awarii i usunięcie jej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej Zlecenie usunięcia awarii będzie dokonywane przez: - służby techniczno- administracyjne Zamawiającego w czasie ich pracy - lub przez mieszkańców zasobów Zamawiającego, odpowiednie Służby Miejskie po godzinach pracy Zamawiającego, w dni wolne od pracy i święta. Po każdorazowo wykonanej usłudze usunięcia awarii Wykonawca sporządzi protokół wykonanych czynności/prac, a Zamawiający potwierdzi na nim należyte wykonanie usługi. Protokół będzie załączony do prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu wykonanie usługi następnego dnia po dniu, w którym Wykonawca dokonał usunięcia awarii, a w przypadku dni wolnych od pracy, w pierwszym kolejnym dniu roboczym W przypadku opóźnienia w wykonywaniu usługi trwającego, w przypadku o którym mowa w pkt 4.16 lit. a dłużej niż 1 godzinę, a o którym mowa w pkt 4.16 lit. b dłużej niż 30 minut Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia : Dla części 1, 2 i 3- umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. Dla części 4- umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r.

4 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 8.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 8.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadani, tj. stwierdzone stosownym świadectwem dodatkowe kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 8.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej zł 8.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 SIWZ. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach: 9.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu załącznik nr 5 do SIWZ; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia załącznik nr 4 do SIWZ; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej zł 9.2 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 6 do SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt , SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 litera a winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed upływem terminem składania ofert.

5 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia dokumentów zgodnie z zapisami w pkt Opis sposobu przygotowania ofert Z formularzem ofertowym sporządzonym wg. załącznika nr 1 należy złożyć Wykaz najczęściej wykonywanych prac- załącznik nr 2 do SIWZ oraz: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej: - oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy) - dokumenty z pkt złożone przez co najmniej jednego z Wykonawców lub złożone wspólnie - dokumenty określone w pkt. 9.2 SIWZ odrębne dla każdego uczestnika postępowania. Do dnia podpisania umowy z Zamawiającym podmioty występujące wspólnie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, muszą podpisać umowę o współdziałaniu podmiotu wspólnego (dla spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne może to być umowa spółki). Nie może ona być zawarta na czas krótszy niż okres realizacji umowy z Zamawiającym. Zamiast powyższego dokumentu zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą umowy o wspólnej działalności. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera) Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim, w sposób trwały Oferta i załączniki oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem na co najmniej jednej zapisanej stronie tego dokumentu przez osobę/osoby/ uprawnioną/uprawnione/ do reprezentowania podmiotu. Zamawiający dopuszcza podpis adwokata lub radcy prawnego. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze złożonych dokumentów wówczas musi być wraz z ofertą złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność przez jedną z niżej wymienionych osób: - adwokata, - radcę prawnego, - lub osobę/osoby, której/ych uprawnienie do reprezentacji wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Treść dokumentu stanowiącego pełnomocnictwo musi zawierać zapis, do jakich czynności osoba ta ma upoważnienie i okres obowiązywania upoważnienia Jeżeli Wykonawca ofertę i załączniki załączy w języku innym niż polski wówczas dokumenty te muszą być dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6 10.6 Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma obowiązek ich oznakowania i oddzielenia od części jawnej złożonej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których jest mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby dokumenty stanowiące ofertę były umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem : <NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES > <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > oferta w <TRYB PRZETARGU> na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) Dołączony do SIWZ formularz ofertowy i druki załączników mogą stanowić wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną, zmienić ofertę bądź tylko ją wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert W przypadku zmiany z wycofaniem opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt SIWZ oraz dodatkowym napisem OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy W przypadku zmian w ofercie opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt z dodatkowym napisem ZMIANA OFERTY. Zamawiający przyjmuje iż dokumenty umieszczone w ww. kopercie zastępują dokumenty w ofercie pierwotnej Wykonawcy przysługuje również prawo do wycofania oferty poprzez złożenie pisemnego wniosku przed upływem terminu składania ofert. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Wskazany wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego/ wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo ustanowionego pełnomocnika. Do wniosku należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz ewentualne pełnomocnictwo rodzajowe. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 upzp. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania Wykonawców, w sprawach wymagających zachowania pisemności.

7 W powyższym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub droga elektroniczną /nie dotyczy ofert, uzupełniania dokumentów na podstawie art.26 ust.3 oraz składania wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, które należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie Fax W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. W odniesieniu do informacji przekazywanych pisemnie korespondencję należy kierować na adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź Z dopiskiem przetarg nieograniczony 9/PN/2010 Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: Sylwia Świniarska Żaneta Drążkiewicz 12. Wymagania dotyczące wadium Nie dotyczy 13. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w sekretariacie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, Łódź od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 9: Oferty dostarczone pocztą lub przez firmę wysyłkową będą uznane za złożone w terminie, jeżeli zostaną dostarczone do sekretariatu Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 09: Oferty złożone po ww. terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 09:30 - w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, Łódź, pokój nr 4 Wykonawcy mogą być obecni podczas otwierania ofert - zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 15. Opis sposobu obliczenia ceny 15.1 Cena oferty jest cena ryczałtową. Części -1,2 i 3 Za cenę oferty przyjmuje się wartość usługi brutto, przy cenach jednostkowych netto zawartych w zał. nr 2 oraz podanych w ofercie składnikach cenowych: - stawka roboczogodziny netto.. PLN. - koszty ogólne.. - koszty zakupu.. - zysk. Cena oferty będzie podstawą do porównania ofert Część 4

8 Za cenę oferty przyjmuje się wartość usługi brutto, przy cenach jednostkowych netto zawartych w zał. nr 2 oraz podanych w ofercie składnikach cenowych: - stawka roboczogodziny netto.. PLN. - koszty ogólne.. - koszty zakupu.. - zysk. - koszt dojazdu. Cena oferty będzie podstawą do porównania ofert 15.3 Ceny użytych materiałów Wykonawca poda wg średnich cen cennika SEKOCENBUDU, a w przypadku ich braku podstawą będzie dowód zakupu 15.4 Koszty transportu oraz inne opłaty/koszty związane z wykonaniem usługi, jak również ewentualne upusty muszą być wkalkulowane w cenę oferty pod rygorem odrzucenia oferty, jako nie odpowiadającej treści SIWZ Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cenę oferty wykonawca poda, w formularzu ofertowym w pkt. 2 cyfrowo i słownie wg wzoru: cena brutto... zł, słownie:... zł 15.7 Na podaną cenę oferty zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą Gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie zaistnienia powyższej sytuacji wykonawcy poinformuje o tym zamawiającego w składanej ofercie. 16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach innych niż PLN. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Poszczególne oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową według podanych niżej kryteriów. Opis kryteriów: A) Cena oferty - /C/ Punkty za to kryterium przyznawane będą na podstawie cen wykonania przedmiotu zamówienia podanych w złożonych przez Wykonawców formularzach ofertowych wg wzoru: Cmin C = x 100 Cx gdzie: Cmin najniższa cena (wartość oferty brutto) spośród złożonych ofert [PLN], Cx cena oferty badanej (wartość badanej oferty brutto) [PLN]. Znaczenie kryterium przy ocenie oferty wynosi 100%. Uzyskane przez wykonawcę punkty wynikają ze wzoru: S = C x 100% gdzie S oznacza sumę uzyskanych punktów Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za kryteria cena, i stawka roboczogodziny, jest najkorzystniejszą ofertą w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9 18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Informacje, o których mowa w pkt 1.1) zostaną zamieszczone również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wzór umowy został przedstawiony w załączniku nr 5 do SIWZ 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Pzp: Kopię odwołania należy przesłać na adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/ Łódź 22. Informacja o podwykonawcach. Jeżeli w czasie wykonywania usług wykonawca będzie zlecał usługi innym podmiotom (podwykonawcom), zobowiązany jest załączyć do oferty dodatkowe oświadczenie zawierające zakres tych usług oraz podać nazwę podwykonawcy. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający przyjmuje, iż całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę. 23. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie pozostałe

10 postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.). Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 Wykaz prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji i napraw/awarii Załącznik nr 3 Wykaz budynków Załącznik nr 4 Wykaz osób Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 7 Wzór umowy

11 Załącznik Nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy miejscowość, data Formularz ofertowy na konserwację i naprawę instalacji w budynkach WTBS 1. Pełna nazwa i siedziba wykonawcy: Telefon... Fax... Adres poczty elektronicznej Cena oferty : Część 1 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M Część 2 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M Część 3 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M Część 4 Cena oferty brutto... zł słownie :... - stawka roboczogodziny zł./rg - koszty ogólne... % - od R is - zysk... % - od R i S, Kp (R i S) - koszty zakupu materiałów...% - od M - koszty dojazdu

12 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach w niej określonych. 4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Imię i nazwisko, nr telefonu, faxu i adres osoby, do której należy zgłosić zlecenie usługi: Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ ( pieczęć i podpis/ y osoby osób uprawnionej / ych do reprezentowania podmiotu)

13 Załącznik 2.1 do SIWZ Wykaz najczęściej wykonywanych prac wchodzących w zakres bieżącej konserwacji i napraw/awarii Część 1 1) Czynności wstępne przy usuwaniu awarii polegające na: a) Obrabianie upalonych przewodów do średnicy przewodu 6 mm b) Dokręcenie luźnych przewodów c) Pomiar napięcia na stykach- 1 obwód d) Demontaż tablicy licznikowej e) Wiercenie dodatkowych otworów w elementach 2) Sprawdzenie instalacji bez wymiany elementów (obwodu) 3) Wymiana drobnych elementów - (mostki, zaciski, listwy, wstawki dolne...) 4) Czyszczenie styków, gniazd, usuwanie zwarcia Ceny jednostkowe netto 5) Przykręcenie urwanej oprawy - naprawa 6) Regulacja automatu schodowego ( zmierzchowego i zegarów) 7) Wymiana wkładki topikowej do 25 A 8) Wymiana wkładki topikowej od 25 Ado 100 A 9) Wymiana główki bezpiecznikowej 25 A 10) Wymiana główki bezpiecznikowej 63 A 11) Montaż lub wymiana gniazd tablicowych 25 A 12) Montaż lub wymiana gniazd tablicowych 63 A 13) Montaż lub wymiana gniazd z pokrywą 3 x 25 A 14) Demontaż i montaż tablicy piętrowej w celu usunięcia awarii 15) Demontaż i montaż tablicy głównej rozdzielczej mieszkaniowej lub administracyjnej z gniazdami bezpiecznikowymi w celu usunięcia awarii 16) Sprawdzenie złącz przewodów w puszkach i w oprawach oraz odłączenie przewodów i ponowne podłączenie 17) Wymiana lub montaż wyłącznika nadprądowego S do 25 A 18) Wymiana lub montaż wyłącznika nadprądowego S do 32 A 19) Wymiana lub montaż wyłącznika różnicowo - prądowego jedna faza 20) Wymiana lub montaż wyłącznika różnicowo - prądowego czterobiegunowego do 25 A 21) Wymiana lub montaż wyłącznika nadmiarowo prądowego czterobiegunowego do25 A 22) Wymiana lub montaż wyłącznika nadmiarowo prądowego trzy fazy do 40 A 23) Wymiana lub montaż osprzętu (puszki, wyłączniki, przyciski dzwonkowe p/t i n/t, listwy zaciskowe)

14 24) Wymiana lub montaż osprzętu hermetycznego (puszki, wyłączniki, gniazda) 25) Wymiana lub montaż opraw porcelanowych z żarówką 26) Wymiana lub montaż opraw z siatką z żarówką 27) Wymiana żarówki - zwykle 220 V 28) Wymiana żarówki rtęciowej 125 W świetlówka energooszczędna11w 29) Wymiana żarówki sodowej 70 W 30) Załączenie wyłącznika nadprądowego 31) Wymiana lub montaż oprawy rtęciowej OCP z kloszem szklanym lub z kloszem i daszkiem 32) Prace towarzyszące dodatkowo przy wymianie żarówek na wysokości powyżej 2,5 m - Pierwszy punkt - - Każdy następny punkt - 33) Montaż tablicy licznikowej jedna faza bez gniazd 34) Montaż tablicy licznikowej jedna faza z gniazdami bezpiecznikowymi 35) Montaż tablicy licznikowej trzy fazy z gniazdami bezpiecznikowymi 36) Wymiana lub montaż automatu schodowego typ ASO 37) Wymiana lub montaż transformatora dzwonkowego na klatce schodowej 38) Demontaż przewodów 1 mb 39) Demontaż osprzętu (wyłączniki, puszki, gniazda) 1 szt 40) Wymiana odcinka przewodu wraz z kuciem bruzd i gipsowanie 1 mb 41) Montaż przewodów w osłonie rurowej lub w listwach, na uchwytach o łącznym przekroju żył 10 mm 2 42) Wymiana lub montaż czujnika zaniku faz 43) Wymiana lub montaż odłącznika typ RBK 160 A 44) Wymiana bezpiecznika typ WT od 60 A do 100 A (do RBK) 45) Naprawa skrzynek, drzwiczek, montaż uchwytów 46) Montaż kłódki energetycznej 47) Wykonanie napraw prowizorycznych 48) Wymiana lub montaż czujnika zmierzchowego 49) Wymiana lub montaż ogranicznika mocy 50) Wymiana świetlówki i zapłonnika 1 szt 51) Montaż rozdzielnicy RN - 55 bez listew 52) Wykonanie napraw nie ujętych w spisie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-20, 592-65-67 e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat

Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Cz 1 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Zakres robót 1) Czynno ci wst pne przy usuwaniu awarii polegaj ce na: a) Obrabianie upalonych przewodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec

Zamawiający: Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza ul. Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec BF-II.271.1.2012.JW-2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo