Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat"

Transkrypt

1 Cz 1 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Zakres robót 1) Czynno ci wst pne przy usuwaniu awarii polegaj ce na: a) Obrabianie upalonych przewodów do rednicy przewodu 6 mm b) Dokr cenie lu nych przewodów c) Pomiar napi cia na stykach- 1 obwód d) Demonta tablicy licznikowej e) Wiercenie dodatkowych otworów w elementach Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Za cznik 2.1 do SIWZ Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) ) Sprawdzenie instalacji bez wymiany elementów (obwodu) 200 3) Wymiana drobnych elementów - (mostki, zaciski, listwy, wstawki dolne...) 4) Czyszczenie styków, gniazd, usuwanie zwarcia 80 5) Przykr cenie urwanej oprawy - naprawa 100 6) Regulacja automatu schodowego ( zmierzchowego i zegarów) 20 7) Wymiana wk adki topikowej do 25 A 60 8) Wymiana wk adki topikowej od 25 Ado 100 A 20 9) Wymiana g ówki bezpiecznikowej 25 A 20 10) Wymiana g ówki bezpiecznikowej 63 A

2 11) Monta lub wymiana gniazd tablicowych 25 A 20 12) Monta lub wymiana gniazd tablicowych 63 A 10 13) Monta lub wymiana gniazd z pokryw 3 x 25 A 4 14) Demonta i monta tablicy pi trowej w celu usuni cia awarii 20 15) Demonta i monta tablicy g ównej rozdzielczej mieszkaniowej lub administracyjnej z gniazdami bezpiecznikowymi w celu usuni cia awarii 16) Sprawdzenie z cz przewodów w puszkach i w oprawach oraz od czenie przewodów i ponowne pod czenie 17) Wymiana lub monta wy cznika nadpr dowego S do 25 A 20 18) Wymiana lub monta wy cznika nadpr dowego S do 32 A 4 19) Wymiana lub monta wy cznika ró nicowo - pr dowego jedna faza 20) Wymiana lub monta wy cznika ró nicowo - pr dowego czterobiegunowego do 25 A 21) Wymiana lub monta wy cznika nadmiarowo pr dowego czterobiegunowego do25 A 22) Wymiana lub monta wy cznika nadmiarowo pr dowego trzy fazy do 40 A 23) Wymiana lub monta osprz tu (puszki, wy czniki, przyciski dzwonkowe p/t i n/t, listwy zaciskowe) 24) Wymiana lub monta osprz tu hermetycznego (puszki, wy czniki, gniazda) 25) Wymiana lub monta opraw porcelanowych z arówk 20 26) Wymiana lub monta opraw z siatk z arówk 20 27) Wymiana arówki - zwykle 220 V ) Wymiana arówki rt ciowej 125 W wietlówka

3 energooszcz dna11w 30 29) Wymiana arówki sodowej 70 W 20 30) Za czenie wy cznika nadpr dowego ) Wymiana lub monta oprawy rt ciowej OCP z kloszem szklanym lub z kloszem i daszkiem 32) Prace towarzysz ce dodatkowo przy wymianie arówek na wysoko ci powy ej 2,5 m - Pierwszy punkt - - Ka dy nast pny punkt - 33) Monta tablicy licznikowej jedna faza bez gniazd 8 34) Monta tablicy licznikowej jedna faza z gniazdami bezpiecznikowymi 35) Monta tablicy licznikowej trzy fazy z gniazdami bezpiecznikowymi 36) Wymiana lub monta automatu schodowego typ ASO 4 37) Wymiana lub monta transformatora dzwonkowego na klatce schodowej 38) Demonta przewodów 1 mb 40 39) Demonta osprz tu (wy czniki, puszki, gniazda) 1 szt 20 40) Wymiana odcinka przewodu wraz z kuciem bruzd i gipsowanie 1 mb 40 41) Monta przewodów w os onie rurowej lub w listwach, na uchwytach o cznym przekroju 10 mm ) Wymiana lub monta czujnika zaniku faz 2 43) Wymiana lub monta od cznika typ RBK 160 A 2 44) Wymiana bezpiecznika typ WT od 60 A do 100 A (do RBK) 8 45) Naprawa skrzynek, drzwiczek, monta uchwytów

4 46) Monta k ódki energetycznej 30 47) Wykonanie napraw prowizorycznych 16 48) Wymiana lub monta czujnika zmierzchowego 2 49) Wymiana lub monta ogranicznika mocy 2 50) Wymiana wietlówki i zap onnika 1 szt 52 51) Monta rozdzielnicy RN - 55 bez listew 2 52) Wykonanie napraw nie uj tych w spisie 20 53) Wymiana arówki 24 V ) Wymiana stycznika na w le 4 55) Wype nienie wniosku do Z E 20 CENA OFERTY NETTO 10% ceny oferty netto na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 %.

5 UWAGI KO COWE: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowi zuje sporz dzenie stosownego protoko u, podpisanego przez u ytkownika lokalu ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

6 Cz 2 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Lp. Zakres robót Czynno ci wchodz ce w sk ad robót. 1 2 czenie instalacji c.o. w budynku pocz tek sezonu ogrzewczego. Wy czenie instalacji c.o. w budynku. Koniec sezonu ogrzewczego. 3 Obs uga w a cieplnego Odci cie / uruchomienie instalacji c.o. w lokalu ub innym miejscu. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Za cznik 2.2 do SIWZ Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 3 x 4) Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, ustawienie automatyki, 40 uruchomienie c.o. za czenie pompy Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynku. Napuszczenie wody do instalacji c.o. w budynku. Odpowietrzenie instalacji c.o. w budynku. Wy czenie pompy, zakr cenie zaworów, Wy czenie / ustawienie automatyki na sezon letni. Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, sprawdzenie parametrów, pomp, ustawienie automatyki_ Zamkni cie / otwarcie zaworów i sprawdzenie skuteczno ci odci cia dotyczy C.O. I C.W. 36 dotyczy C.W

7 8 Odpowietrzenie grzejników w lokalu Odpowietrzenie grzejnika przez, odpowietrznik lub rubunek grzejnikowy. Uzupe nienie z adu w le cieplnym A 9 Wymiana yka w oplocie Ø 15 ( cena z materia em ) 10 Regulacja instalacji c.o. w budynku Czyszczenie filtro - odmulników na instalacji c.o. w w le cieplnym. Sprawdzenie i regulacja instalacji c.o. w lokalu. Zamontowanie / wymiana odpowietrzników przy grzejnikach (cena z materia em) Wymiana lejka gumowego przy sedesie. - Wymiana automatu odpowietrzaj cego na pionie c.o / w innym miejscu, (cena z materia em) Ka dy nast pny grzejnik w tym lokalu. Zamkni cie wody, wymiana w yka, puszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. Regulacja rozdzielaczy i zaworów na pionach w piwnicach, sprawdzenie parametrów w w le cieplnym Zatrzymanie pompy, odci cie rozdzielaczy, rozkr cenie rub, wyczyszczenie siatek i magnesów, wymiana uszczelki, skr cenie filtra, uruchomienie ogrzewania, dopuszczenie wody. Regulacja przy czy grzejnikowych, ustawienie przep ywu, odpowietrzenie grzejników, regulacja balanserów, sprawdzenie dzia ania ciep omierza. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejnika. Ka dy nast pny odpowietrznik w tym lokalu Nie dotyczy (cena z materia em) 8 Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejników

8 A 17B 18 18A 18B 19 - Ø 5/4 Wymiana zaworu lub przy cza grzejnikowego w lokalach na Janowie. Wymiana zaworu grzejnikowego lub ugiego gwintu lub rubunku do Ø 15. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 60 z. A. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60 z ) B. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60.) Wymiana zaworu grzejnikowego lub drugiego gwintu lub rubunku Ø 20. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 80 z. A. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) B. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) Usuni cie przecieku na instalacji c.o., z.w., c.w., bez spuszczenia wody do Ø 25. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zdemontowanie grzejnika, wymiana przy cza / zaworu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie grzejników. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocze nie zawór i d ugi gwint. Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocze nie zawór i d ugi gwint. Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu Uszczelnienie d awic, ugich gwintów, usuni cie przecieku przez dokr cenie. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

9 19A j.w. Ø j.w. 30 Usuni cie przecieku z instalacji co, Spuszczenie wody, wyci cie 19B zw, cw, kan. poprzez wymian uszkodzonej instalacji. Wymiana na 30 uszkodzonego odcinka instalacji (bez nowe elementy. Napuszczenie wody. ceny zainstalowanych materia ów) Sprawdzenie szczelno ci. 20 Usuni cie przecieku na instalacji c.o. ze spuszczeniem wody do Ø 25. Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji. 20A j.w. Ø j.w. 20 Usuni cie przecieku na instalacji Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim 21 c.w. z.w. ze spuszczeniem wody do Ø 25. gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody spr. 60 szczelno ci. 21A j.w. Ø j.w. 30 Zakr cenie i spuszczenie wody, rozkr cenie filtra, wyczyszczenie siatki i przep ukanie wod 22 Czyszczenie filtra na instalacji wodnej. instalacji, skr cenie filtra, napuszczenie wody i sprawdzenie szczelno ci, w czenie pompy na cyrkulacji c.w Spuszczenie / napuszczenie wody z / do instalacji c.w. z.w. 24 Spisanie liczników w w le cieplnym Sprawdzenie instalacji c.o./ wod-kan, zabezpieczenie zalania / awarii. Wymiana g owicy przy zaworze odcinaj cym na pionie c.w., z.w. do Ø 20. (cena z materia em) Spisanie liczników na instalacji c.o. i c.w. Sprawdzenie parametrów pracy a i automatyki Sprawdzenie instalacji hydraulicznych w lokalu Ustalenie przyczyny / sprawcy zalania, Zabezpieczenie, odci cie wody. Spuszczenie wody, wymiana owicy, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. 26A j.w. do Ø 20. (cena z materia em) Ka da nast pna w tym lokalu 120 Wymiana g owicy przy zaworze Spuszczenie wody, wymiana odcinaj cym na pionie c.w., z.w. Ø 25 owicy, napuszczenie wody,

10 - 40. (cena z materia em) sprawdzenie szczelno ci. Ka da nast pna podczas jednego spuszczenia 27A j.w. Ø (cena z materia em) wody. Spuszczenie wody, wyci cie Wymiana zaworu odcinaj cego odcinka instalacji z zaworem, na pionie c.w., z. w. Ø 15 zamontowanie zaworu kulowego, 28 (cena z materia em) po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. 29 Wymiana zaworu odcinaj cego na pionie c.w., z. w. Ø 20 (cena z materia em) 30 Wymiana wodomierza do Ø 20 30A Wymiana wodomierza Ø Wymiana górnop uku. (cena z materia em) 32 Wymiana sedesu, (cena z materia em) Spuszczenie wody, wyci cie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. Zamkni cie i spuszczenie wody. wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, demonta górrnop uku, wymiana zaworu odcinaj cego i w yka, zamontowanie zbiornika, wymiana lejka gumowego, napuszczenie wody. spr. szczelno ci. ustaawienie armatury. Zamkni cie wód)', demonta sedesy, wymiana podej cia kanalizacyjnego Ø 100, wywiercenie otworów,

11 33 Doszczelnienie instalacji kanalizacyjnej. (cena z materia em) zamontowanie sedesu, wymiana lejka gumowego i gumy uszczelniaj cej Ø 100. Uszczelnienie muf kanalizacyjnych silikonem. Sklejenie pionu klejem epoksydowym. Uszczelnienie rewizji, wymiana uszczelki A A. Przepchanie instalacji kanalizacyjnej spr yn r czna z jednego miejsca Zaplombowanie wodomierza, (cena z materia em) 34A j.w 35 Odczyt stanu ciep omierza lub wodomierza Odczyt stanu ciep omierza lub 35 A wodomierza 36 Czyszczenie grzejnika Uzupe nienie poduszki powietrznej w hydroforni. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu. Sprawdzenie szczelno ci i prawid owo ci zamontowania, zaplombowanie wodomierza Spisanie protoko u. Ka dy nast pny w tym lokalu Jednorazowo 90 Ka dy nast pny 90 Spuszczenie wody, zdemontowanie grzejnika ukanie grzejnika, zaworu i kryzy. Zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji, spr. szczelno ci. Uruchomienie ogrzewania. Dopompowanie powietrza spr ark do hydroforu. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu termometrem elektronicznym. Spisanie protoko u 10 Nie dotyczy 39 Próba szczelno ci instalacji Wykonanie próby szczelno ci

12 40 41 gazowej w lokalu lub w innym miejscu. Zabezpieczenie miejsca awarii. Usuni cie przeciekli z instalacji gazowej, (bez ceny zainstalowanych materia ów) Sprawdzenie, czyszczenie, regulacja instalacji i urz dze gazowych. manometrem tarczowym lub czujnikiem elektronicznym, Odci cie instalacji gazowej w lokalu. Usuni cie przecieku z zaworów, dl. gwintów, oraz przy gazomierzu i dokonanie próby szczelno ci czujnikiem elektronicznym Mechaniczne przepychanie Poziomów i pionów instalacji 1 mb Wymiana ciep omierza Ø 15 /z materia em/ Zaprawianie przej i przeku / poziomych i pionowych/ po wykonanych pracach na instalacjach wod-kan i c.o. 1 szt. Uszczelnienie konstrukcji i pokrycia dachu w przypadku wyj cia wywiewk kanalizacyjn ponad po dachu 1 kpl. Miesi czna obs uga stacji wymiennikowej systemu MEIBES CENA OFERTY NETTO 120 Nie dotyczy % ceny oferty netto na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg

13 koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 %. Uwagi: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowi zuje sporz dzenie stosownego protoko u, podpisanego przez u ytkownika lokalu ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

14 Cz 3 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Lp. Zakres robót Czynno ci wchodz ce w sk ad robót. 1 2 czenie instalacji c.o. w budynku pocz tek sezonu ogrzewczego. Wy czenie instalacji c.o. w budynku. Koniec sezonu ogrzewczego. 3 Obs uga w a cieplnego Odci cie / uruchomienie instalacji c.o. w lokalu ub innym miejscu. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Za cznik 2.3 do SIWZ Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 3 x 4) Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, ustawienie automatyki, 70 uruchomienie c.o. za czenie pompy Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynku. Napuszczenie wody do instalacji c.o. w budynku. Odpowietrzenie instalacji c.o. w budynku. Wy czenie pompy, zakr cenie zaworów, Wy czenie / ustawienie automatyki na sezon letni. Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, sprawdzenie parametrów, pomp, ustawienie automatyki_ Zamkni cie / otwarcie zaworów i sprawdzenie skuteczno ci odci cia dotyczy C.O. I C.W. 300 dotyczy C.W

15 8 Odpowietrzenie grzejników w lokalu Odpowietrzenie grzejnika przez, odpowietrznik lub rubunek grzejnikowy. Uzupe nienie z adu w le cieplnym A 9 Wymiana w yka w oplocie Ø 15 ( cena z materia em ) 10 Regulacja instalacji c.o. w budynku Czyszczenie filtro - odmulników na instalacji c.o. w w le cieplnym. Sprawdzenie i regulacja instalacji c.o. w lokalu. Zamontowanie / wymiana odpowietrzników przy grzejnikach. (cena z materia em) Wymiana lejka gumowego przy sedesie. Wymiana automatu odpowietrzaj cego na pionie c.o / w innym miejscu, (cena z materia em) Ø 5/4 Ka dy nast pny grzejnik w tym lokalu. Zamkni cie wody, wymiana w yka, puszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. Regulacja rozdzielaczy i zaworów na pionach w piwnicach, sprawdzenie parametrów w w le cieplnym Zatrzymanie pompy, odci cie rozdzielaczy, rozkr cenie rub, wyczyszczenie siatek i magnesów, wymiana uszczelki, skr cenie filtra, uruchomienie ogrzewania, dopuszczenie wody. Regulacja przy czy grzejnikowych, ustawienie przep ywu, odpowietrzenie grzejników, regulacja balanserów, sprawdzenie dzia ania ciep omierza. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejnika. Ka dy nast pny odpowietrznik w tym lokalu Nie dotyczy (cena z materia em) 35 Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejników

16 A 17B 18 18A 18B 19 Wymiana zaworu lub przy cza grzejnikowego w lokalach na Janowie. Wymiana zaworu grzejnikowego lub ugiego gwintu lub rubunku do Ø 15. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 60 z. A. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60 z ) B. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60.) Wymiana zaworu grzejnikowego lub drugiego gwintu lub rubunku Ø 20. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 80 z. A. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) B. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) Usuni cie przecieku na instalacji c.o., z.w., c.w., bez spuszczenia wody do Ø 25. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zdemontowanie grzejnika, wymiana przy cza / zaworu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie grzejników. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocze nie zawór i d ugi gwint. Nie dotyczy Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o Jednocze nie zawór i d ugi gwint. 25 Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu Uszczelnienie d awic, ugich gwintów, usuni cie przecieku przez dokr cenie. Nie dotyczy Nie dotyczy A j.w. Ø j.w. Nie dotyczy B Usuni cie przecieku z instalacji co, Spuszczenie wody, wyci cie

17 20 zw, cw, kan. poprzez wymian uszkodzonego odcinka instalacji (bez ceny zainstalowanych materia ów) Usuni cie przecieku na instalacji c.o. ze spuszczeniem wody do Ø 25. uszkodzonej instalacji. Wymiana na nowe elementy. Napuszczenie wody. Sprawdzenie szczelno ci. Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji. 20A j.w. Ø j.w. 10 Usuni cie przecieku na instalacji Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim 21 c.w. z.w. ze spuszczeniem wody do Ø 25. gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody spr. 70 szczelno ci. 21A j.w. Ø j.w. 25 Zakr cenie i spuszczenie wody, rozkr cenie filtra, wyczyszczenie siatki i przep ukanie wod 22 Czyszczenie filtra na instalacji wodnej. instalacji, skr cenie filtra, napuszczenie wody i sprawdzenie szczelno ci, w czenie pompy na cyrkulacji c.w Spuszczenie / napuszczenie wody z / do instalacji c.w. z.w. 24 Spisanie liczników w w le cieplnym Sprawdzenie instalacji c.o./ wod-kan, zabezpieczenie zalania / awarii. Wymiana g owicy przy zaworze odcinaj cym na pionie c.w., z.w. do Ø 20. (cena z materia em) Spisanie liczników na instalacji c.o. i c.w. Sprawdzenie parametrów pracy a i automatyki Sprawdzenie instalacji hydraulicznych w lokalu Ustalenie przyczyny / sprawcy zalania, Zabezpieczenie, odci cie wody. Spuszczenie wody, wymiana owicy, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. 26A j.w. do Ø 20. (cena z materia em) Ka da nast pna w tym lokalu 70 Wymiana g owicy przy zaworze Spuszczenie wody, wymiana 27 odcinaj cym na pionie c.w., z.w. Ø 25 owicy, napuszczenie wody, (cena z materia em) sprawdzenie szczelno ci. 27A j.w. Ø (cena z materia em) Ka da nast pna podczas jednego spuszczenia

18 28 29 Wymiana zaworu odcinaj cego na pionie c.w., z. w. Ø 15 (cena z materia em) Wymiana zaworu odcinaj cego na pionie c.w., z. w. Ø 20 (cena z materia em) 30 Wymiana wodomierza do Ø 20 30A Wymiana wodomierza Ø Wymiana górnop uku. (cena z materia em) 32 Wymiana sedesu, (cena z materia em) wody. Spuszczenie wody, wyci cie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. Spuszczenie wody, wyci cie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. Zamkni cie i spuszczenie wody. wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, demonta górrnop uku, wymiana zaworu odcinaj cego i w yka, zamontowanie zbiornika, wymiana lejka gumowego, napuszczenie wody. spr. szczelno ci. ustaawienie armatury. Zamkni cie wód)', demonta sedesy, wymiana podej cia kanalizacyjnego Ø 100, wywiercenie otworów, zamontowanie sedesu, wymiana lejka gumowego i gumy uszczelniaj cej Ø

19 33 Doszczelnienie instalacji kanalizacyjnej. (cena z materia em) Uszczelnienie muf kanalizacyjnych silikonem. Sklejenie pionu klejem epoksydowym. Uszczelnienie rewizji, wymiana uszczelki A 34 34A 35 35A A. Przepchanie instalacji kanalizacyjnej spr yn r czna z jednego miejsca. Zaplombowanie wodomierza, (cena z materia em) j.w Odczyt stanu ciep omierza lub wodomierza Odczyt stanu ciep omierza lub wodomierza 36 Czyszczenie grzejnika Uzupe nienie poduszki powietrznej w hydroforni. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu. Próba szczelno ci instalacji gazowej w lokalu lub w Sprawdzenie szczelno ci i prawid owo ci zamontowania, zaplombowanie wodomierza Spisanie protoko u. Ka dy nast pny w tym lokalu Pierwszy odczyt 300 Ka dy nast pny 150 Spuszczenie wody, zdemontowanie grzejnika ukanie grzejnika, zaworu i kryzy. Zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji, spr. szczelno ci. Uruchomienie ogrzewania. Dopompowanie powietrza spr ark do hydroforu. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu termometrem elektronicznym. Spisanie protoko u Wykonanie próby szczelno ci manometrem tarczowym lub 25 Nie dotyczy

20 40 41 innym miejscu. Zabezpieczenie miejsca awarii. Usuni cie przeciekli z instalacji gazowej, (bez ceny zainstalowanych materia ów) Sprawdzenie, czyszczenie, regulacja instalacji i urz dze gazowych. czujnikiem elektronicznym, Odci cie instalacji gazowej w lokalu. Usuni cie przecieku z zaworów, dl. gwintów, oraz przy gazomierzu i dokonanie próby szczelno ci czujnikiem elektronicznym Mechaniczne przepychanie Poziomów i pionów instalacji 1 mb Wymiana ciep omierza Ø 15 /z 43 materia em/ Zaprawianie przej i przeku / poziomych i pionowych/ po 44 wykonanych pracach na instalacjach wod-kan i c.o. 1 szt. Uszczelnienie konstrukcji i pokrycia dachu w przypadku wyj cia 45 wywiewk kanalizacyjn ponad po dachu 1 kpl. Miesi czna obs uga stacji 46 wymiennikowej systemu MEIBES CENA OFERTY NETTO 10% ceny oferty netto 500 Nie dotyczy na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M

21 CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 %. Uwagi: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowi zuje sporz dzenie stosownego protoko u, podpisanego przez u ytkownika lokalu ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

22 Za cznik 2.4 do SIWZ Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Cz 4. I. AWARIE ELEKTRYCZNE II. Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Obrobienie i pod czenie przewodów oczyszczenie styków, wk adek dolnych, naprawa instalacji bez wymiany elementów Demonta i monta tablic elektrycznych przy usuwaniu awarii: a). pi trowych, 10 b). g ównych Usuni cie awarii poprzez wymian : a). bezpieczników wstawek dolnych lub g ówek bezpiecznikowych do 50 25A, b). bezpieczników wstawek dolnych lub g ówek bezpiecznikowych powy ej 25A, 20 c). bezpieczników mocy typu BM, 5 d). gniazd Pod cenia na krótko: a). tablic pi trowych, 20 b). tablic g ównych Usuni cie zwarcia na linii WZL Sprawdzenie instalacji tablic elektrycznych Za czenie bezpieczników automatycznych typu S. 150

23 II. AWARIE WODOCI GOWE CIEP EJ I ZIMNEJ WODY Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Doprowadzenie do stanu przedawaryjnego bez wymiany elementów- za lepienia,dokr cenia d awic i po cze,uszczelnienia Usuni cie poprzez wymian : a). uszczelek w szachcie, 70 b). g owic lub grzybków, 100 c). zaworów, kszta tek, d ugich gwintów, rubunków, 70 d). odcinków rur Spawanie rur na d. do 10 cm Wypompowanie wody za ka rozpocz godzin pracy Wymiana odcinka rury przez strop pomi dzy lokalami. 10 III. AWARIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Doprowadzenie do stanu przedawaryjnego bez wymiany elementów dokr cenia i uszczelnienia d awic i po cze Usuni cie poprzez wymian : a). rubunków i g owic, 50 b). zaworów i kszta tek, Odpowietrzenie instalacji c.o Spawanie rur na d. do 10 cm Odci cie c.o. upuszczenie wody. 10

24 IV. AWARIE W ÓW CIEPLNYCH Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Doprowadzenie do stanu przedawaryjnego bez wymiany - elementów. a). elektrycznych, 15 b). hydraulicznych. 10 V. AWARIE KANALIZACYJNE Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Usuni cie poprzez przepchni cie pionu z: parter IV, Usuni cie poprzez przepchni cie poziomu: a). z jednego oczka, 20 b). czyszczenie wpustu ulicznego. 12 CENA OFERTY NETTO 10% ceny oferty netto na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg

25 koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 % ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Al. Piłsudskiego 150/152 92-230 Łódź NIP 728 00 08 695 REGON 471691321 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Gina Police ul. Batorego 3, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2a NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 87 INWESTOR : Gina Police ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. P.U. Pomoc Bis. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne P.U. Pomoc Bis PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rozdzileni zasilającej w budynku warsztatowym Straży

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Ogłoszenie (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Nr spr. 4/PU/2009 Łódź, dnia 16.02.2009 r. Ogłoszenie (postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie Zielony Rynek, zaprasza Wykonawców do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych studni Nr 3, likwidacja obudowy i studni Nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Państwowy instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 00-975 Warszawa, ul Rakowiecka 4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH KONSERWACJI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH KONSERWACJI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ------------------------------------ ( pieczątka firmowa ) Załącznik nr 3.2 ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA W RAMACH KONSERWACJI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Lp. Rodzaj robót jm cena jednostkowa ryczałtowa netto 1.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych INWESTOR : Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych ADRES INWESTORA : Złoczew, ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie pomiarów elektrycznych.

ZAPROSZENIE. do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie pomiarów elektrycznych. Drawno, dnia 09. 11.2012 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno Zn. Spr. SA - 4665/2012 jw ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wykonanie pomiarów elektrycznych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3

Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Przedmiar do zadania budowa WC Jaworzyna Śl. ul. Mickiewicza 3 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe 1 2 3 4 5 6 1 (P1) 0333-1000 PARTER - Lokal nr 13 Przebicie otworów w ścianach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZATWIERDZAM... Dyrektor OReg WAM Kraków PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie projektu technicznego i wymiana instalacji c.o. na ogrzewanie indywidualne w mieszkaniu przy ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe "BUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Modernizacja stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC

PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. INSTALACJI WOD - KAN SPRĘŻONE POWIETRZE OZC OBIEKT: ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZPITALNA 22 34-200 SUCHA BESKIDZKA TEMAT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ CENTRALNA

Bardziej szczegółowo

5/U/2012 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA

5/U/2012 Załącznik nr 1 OPIS ZAMÓWIENIA OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego sieci ciepłowniczej oraz obsługa stacji wymienników ciepła, liczników ciepła, instalacji kotłowni przy ul. Grażyńskiego 17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna "INTECH" 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13

PRZEDMIAR. Pracownia Techniczna INTECH 58-160 Świebodzice, ul. Chmielna 13 Pracownia Techniczna "INTECH" 58-16 Świebodzice, ul. Chielna 13 NAZWA INWESTYCJI : Ginny Zespół Szkół w Oziku - Ekologiczne źródło ciepła z popai ciepła o ocy 16 kw ADRES INWESTYCJI : 4-4 Oziek, ul. Korczaka

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4 Projekt budowlano - wykonawczy Inwestor : Urząd Miejski Ruda Śląska Projektant : Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant... Przedmiar robót Wymiana WLZ zalicznikowego od RG budynku do elektryczne klatek schodowych, tablice bezpiecznikowe pi trowe Data: 2011-09-19 Obiekt: Zespó Szkó Nr 4 w Ja le, ul. Soko a 6 Zamawiaj cy: Zespó

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Stychlerz DATA OPRACOWANIA : 20.03.2013 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : I kw. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w pustostanie CPV 45310000-3 ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Pustola 30 a. 83 INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA : ZGN Adinistracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót

Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót Załącznik nr 1 do SIWZ Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 7 Specyfikacja techniczna i rzeczowy zakres robót I. Określenie przedmiotu zamówienia 1. Specyfikacja na remont instalacji

Bardziej szczegółowo

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12

MAREL-PROJEKT 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12 MAREL-PROJEKT 26-600 Rado, ul. Traugutta 54/12 PRZEDMIAR ROBÓT OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Wieluń, 03.07.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU 98-300 WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16

Wieluń, 03.07.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU 98-300 WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16 Wieluń, 03.07.2014 r. SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-14/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU 98-300 WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ WYMIANĄ SKRZYNEK SON STEROWANIA OŚWIETELNEI ULICZNYM Z REDUKTORAMI MOCY ADRES INWESTYCJI : GMINA CHARSZNICA INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

1 45332200-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1.1 ROBOTY MONTAŻOWE

1 45332200-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1.1 ROBOTY MONTAŻOWE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze instalacje wew 453300-5 INSTALACJA WODOCIĄGOWA. ROBOTY MONTAŻOWE d.. KNR -5/ GEBERIT 060-0 Rurociągi z rur warstwowych rura wielowarstwowa (PE-RT) o śr. 6x

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Zarzew w Łodzi I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. B. Chrobrego 25/6 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR ROBÓT. 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych STRONA TYTUŁOWA Budowa : Kod CPV : Obiekt : Kod CPV : Rozbudowa budynku przedszkola "HAŁABAŁA' 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych Instalacje sanitarne 45330000-9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej INCO w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. I. Postanowienia ogólne. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28.06.2006r

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót

INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE - Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży. Przedmiar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE TELETRCHNICZNE-STRYJTURALNE -" Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łomży Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Elementy zasilania i rozdziału. 1. KNR 13-23 0103-0100 Wykucia ręczne otworów,wnęk

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Jaworze, dn. 10.05.2011 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/6/2011 przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ energii elektrycznej do obiektów Beskidzki Zespół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bema 70, 01-225 Warszawa. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5 Nazwa i adres wykonawcy:.. NIP... Załącznik Nr 6 KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5 Lp. Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia 1 Pakiet biurowy: edytor tekstu, arkusz

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock, ul. Batorego 44 INWESTOR: LOKALIZACJA:Przychodnia Lekarska Otwock, ul.

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Otwock, ul. Batorego 44 INWESTOR: LOKALIZACJA:Przychodnia Lekarska Otwock, ul. PRZEDMIAR ROBÓT wraz z opisem w ujęciu kosztorysowym do kosztorysu ofertowego na wykonanie robót remontowo-budowlanych-- wymianę pokrycia dachowego z obróbkami w budynku Przychodni Lekarskiej w Otwocku

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ŚLEPY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 781/19 ADRES INWESTYCJI : Słupno ul. Bieszczadzka gmina Radzymin INWESTOR : Gmina Radzymin ADRES INWESTORA : 05-250

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej

Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy nr referencyjny ZP-01/CAS/2011 Zawarta w dniu.. 2011 r. pomiędzy Strzegomskim Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik budownictwa okr towego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311 [05]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa Projektu budowlanego instalacji c.o 1. INFORMACJE OGÓLNE:... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 DANE OGÓLNE... 2 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.4 DANE OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Utrzymanie oświetlenia drogowego w Limanowej - prace bieżące wynikające z awaryjności oświetlenia

Przedmiar robót. Utrzymanie oświetlenia drogowego w Limanowej - prace bieżące wynikające z awaryjności oświetlenia Przedmiar robót - prace bieżące wynikające z awaryjności oświetlenia Obiekt lub rodzaj robót: Roboty elektryczne oraz roboty pomocnicze Inwestor: Miasto Limanowa ul. J.P. II 9; 34-600 Limanowa Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora

z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/04/2010 z dnia 26.04.2010 roku w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wybudowanych przez Inwestora Działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù

Instalacja gazowa. Wartoœã kosztorysowa robót :... zù K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Instalacje gazowe Obiekt : Budynek mieszkalny Adres : Ceradz Dolny ul. Krótka 1m1 Inwestor : ANR O/T Poznañ Poznañ Wykonawca :... Adres :... Wartoœã kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa uk adu pomiarowego. ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Przemys owa 34 INWESTOR : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ADRES INWESTORA : 85-64 Bydgoszcz ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy)

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy) L.dz. OPS 4081/1/POKL/2010 Płoniawy- Bramura, dn. 14.06.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawy- Bramura (zwany dalej OPS Płoniawy -Bramura) działając na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna Tablica główna KNR-W -0 Demonta drzwiczek wn kowych o powierzchni do 0. m mocowanych rubami d. -0 kotwowymi na podło u betonowym.000 KNR-W -0 Demonta gniazd bezpiecznikowych tablicowych biegunowych z tablicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Szczegó³owy zakres robót

Szczegó³owy zakres robót Szczegó³owy zakres robót NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej. ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Elekcyjna 33.27 ADRES INWESTORA : ZGN ul. Bea 70 Adinistracja KO O BRAN A : Elektryczna SPORZ

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe

Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe Optymalne połączenie - Ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe Harmonijna współpraca ogrzewania podłogowego i grzejnikowego jest możliwa. Grupa pompowomieszająca zapewni prawidłową regulację temperatury wody

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR PiUI Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych z edukacj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

PRZEDMIARY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. Y NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji ceglanej ADRES INWESTYCJI : Torun ul Rabiańska 8 INWESTOR : Centrum Astronomiczne PAN ADRES INWESTORA : Toruń ul Rabiańska 8 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Wiesław Rosiński

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA na wykonanie robót budowlanych obejmuj cych wyposa enie piwnicznego pomieszczenia pralni w budynku 14F przy ul. Podgórskiej w Toruniu w punkt czerpania wody i odprowadzania cieków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. OŚWIETLENIE TERENU. CPV 45316110-9Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

Przedmiar robót. OŚWIETLENIE TERENU. CPV 45316110-9Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Przedmiar robót Budowa: OŚWIETLENIE TERENU Obiekt/Rodzaj robót: DOM ARTYSTY SENIORA III, UL. HELCÓW 2 działka nr 116/12 obr.116 Lokalizacja: KRAKÓW UL. HELCÓW 2 działka nr. 116/12 obr.116 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowania Budynek schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie działka ewidencyjna nr 14/21, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

branża obiekt adres inwestor Sprawdził

branża obiekt adres inwestor Sprawdził 1 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż.arch.anna Suchwałko 51-354 WROCŁAW, ulica Litewska 34/14>

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA

INSTALACJA WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA - 1 - - INSTALACJA WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA I HYDRANTOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut fragmentu piwnic - instalacja wod.-kan. 1 : 100 rys. nr Swk/1a 2. Rzut parteru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa (zł netto) Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość

FORMULARZ CENOWY. Załącznik nr 3 do SIWZ Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa (zł netto) Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość Lp. Opis pozycji Jednostka Ilość Cena jednostkowa (zł netto) Wartość netto (kol. 4x kol. 5) 1 2 3 4 5 6 1 Wymiana przepalonych źródeł światła w latarni typu wysokiego (obejmuje również: utylizację zużytej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45331200-8 Instalowanie urz dze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45331200-8 Instalowanie urz dze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45331200-8 Instalowanie urz dze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI: : Klimatyzacja pomieszcze rektoratu oraz biur na WIL ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU US UGOWEGO Z WIAT MAGAZYNOW W M. EL BIECIN ADRES INWESTYCJI : EL BIECIN, GM. BUSKO-ZDRÓJ, DZ. NR EW. 19 INWESTOR : ZYCH KONRAD ADRES INWESTORA : OWCZARY,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu ul. Sienkiewicza Żywiec

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu ul. Sienkiewicza Żywiec PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu WYMIANA I REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin

PROJEKT BUDOWLANY. 62-500 Konin Ul. M. Dąbrowskiej 8. Przedsiębiostwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o.o. w Koninie 62-500 Konin PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Instalacja odsysania spalin w budynku warsztatowym na terenie bazy PGKiM Sp. z o.o. przy ul. M. Dabrowskiej 8 w Koninie. ADRES: 62-500 Konin INWESTOR: Przedsiębiostwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Kosztorys sporządził:... ...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Kosztorys sporządził:... ... KOSZTORYS OFERTOWY Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. Jarosław ul. Sikorskiego

TEMAT : Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. Jarosław ul. Sikorskiego TEMAT : Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji OBIEKT : ADRES : Hotel Turkus Jarosław ul. Sikorskiego INWESTOR : Urząd Miasta Jarosławia ul. Rynek 1 37-500 Jarosław AUTOR OPRA-

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272...

WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272... Załącznik nr 3 zapytania ofertowego nr WR-BT.271.19.2015.AK WZÓR UMOWY*/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY* NR AZ.ZP.272... dot. działań przygotowawczych do ekshumacji ofiar reżimu komunistycznego prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo