Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat"

Transkrypt

1 Cz 1 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Zakres robót 1) Czynno ci wst pne przy usuwaniu awarii polegaj ce na: a) Obrabianie upalonych przewodów do rednicy przewodu 6 mm b) Dokr cenie lu nych przewodów c) Pomiar napi cia na stykach- 1 obwód d) Demonta tablicy licznikowej e) Wiercenie dodatkowych otworów w elementach Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Za cznik 2.1 do SIWZ Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) ) Sprawdzenie instalacji bez wymiany elementów (obwodu) 200 3) Wymiana drobnych elementów - (mostki, zaciski, listwy, wstawki dolne...) 4) Czyszczenie styków, gniazd, usuwanie zwarcia 80 5) Przykr cenie urwanej oprawy - naprawa 100 6) Regulacja automatu schodowego ( zmierzchowego i zegarów) 20 7) Wymiana wk adki topikowej do 25 A 60 8) Wymiana wk adki topikowej od 25 Ado 100 A 20 9) Wymiana g ówki bezpiecznikowej 25 A 20 10) Wymiana g ówki bezpiecznikowej 63 A

2 11) Monta lub wymiana gniazd tablicowych 25 A 20 12) Monta lub wymiana gniazd tablicowych 63 A 10 13) Monta lub wymiana gniazd z pokryw 3 x 25 A 4 14) Demonta i monta tablicy pi trowej w celu usuni cia awarii 20 15) Demonta i monta tablicy g ównej rozdzielczej mieszkaniowej lub administracyjnej z gniazdami bezpiecznikowymi w celu usuni cia awarii 16) Sprawdzenie z cz przewodów w puszkach i w oprawach oraz od czenie przewodów i ponowne pod czenie 17) Wymiana lub monta wy cznika nadpr dowego S do 25 A 20 18) Wymiana lub monta wy cznika nadpr dowego S do 32 A 4 19) Wymiana lub monta wy cznika ró nicowo - pr dowego jedna faza 20) Wymiana lub monta wy cznika ró nicowo - pr dowego czterobiegunowego do 25 A 21) Wymiana lub monta wy cznika nadmiarowo pr dowego czterobiegunowego do25 A 22) Wymiana lub monta wy cznika nadmiarowo pr dowego trzy fazy do 40 A 23) Wymiana lub monta osprz tu (puszki, wy czniki, przyciski dzwonkowe p/t i n/t, listwy zaciskowe) 24) Wymiana lub monta osprz tu hermetycznego (puszki, wy czniki, gniazda) 25) Wymiana lub monta opraw porcelanowych z arówk 20 26) Wymiana lub monta opraw z siatk z arówk 20 27) Wymiana arówki - zwykle 220 V ) Wymiana arówki rt ciowej 125 W wietlówka

3 energooszcz dna11w 30 29) Wymiana arówki sodowej 70 W 20 30) Za czenie wy cznika nadpr dowego ) Wymiana lub monta oprawy rt ciowej OCP z kloszem szklanym lub z kloszem i daszkiem 32) Prace towarzysz ce dodatkowo przy wymianie arówek na wysoko ci powy ej 2,5 m - Pierwszy punkt - - Ka dy nast pny punkt - 33) Monta tablicy licznikowej jedna faza bez gniazd 8 34) Monta tablicy licznikowej jedna faza z gniazdami bezpiecznikowymi 35) Monta tablicy licznikowej trzy fazy z gniazdami bezpiecznikowymi 36) Wymiana lub monta automatu schodowego typ ASO 4 37) Wymiana lub monta transformatora dzwonkowego na klatce schodowej 38) Demonta przewodów 1 mb 40 39) Demonta osprz tu (wy czniki, puszki, gniazda) 1 szt 20 40) Wymiana odcinka przewodu wraz z kuciem bruzd i gipsowanie 1 mb 40 41) Monta przewodów w os onie rurowej lub w listwach, na uchwytach o cznym przekroju 10 mm ) Wymiana lub monta czujnika zaniku faz 2 43) Wymiana lub monta od cznika typ RBK 160 A 2 44) Wymiana bezpiecznika typ WT od 60 A do 100 A (do RBK) 8 45) Naprawa skrzynek, drzwiczek, monta uchwytów

4 46) Monta k ódki energetycznej 30 47) Wykonanie napraw prowizorycznych 16 48) Wymiana lub monta czujnika zmierzchowego 2 49) Wymiana lub monta ogranicznika mocy 2 50) Wymiana wietlówki i zap onnika 1 szt 52 51) Monta rozdzielnicy RN - 55 bez listew 2 52) Wykonanie napraw nie uj tych w spisie 20 53) Wymiana arówki 24 V ) Wymiana stycznika na w le 4 55) Wype nienie wniosku do Z E 20 CENA OFERTY NETTO 10% ceny oferty netto na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 %.

5 UWAGI KO COWE: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowi zuje sporz dzenie stosownego protoko u, podpisanego przez u ytkownika lokalu ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

6 Cz 2 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Lp. Zakres robót Czynno ci wchodz ce w sk ad robót. 1 2 czenie instalacji c.o. w budynku pocz tek sezonu ogrzewczego. Wy czenie instalacji c.o. w budynku. Koniec sezonu ogrzewczego. 3 Obs uga w a cieplnego Odci cie / uruchomienie instalacji c.o. w lokalu ub innym miejscu. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Za cznik 2.2 do SIWZ Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 3 x 4) Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, ustawienie automatyki, 40 uruchomienie c.o. za czenie pompy Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynku. Napuszczenie wody do instalacji c.o. w budynku. Odpowietrzenie instalacji c.o. w budynku. Wy czenie pompy, zakr cenie zaworów, Wy czenie / ustawienie automatyki na sezon letni. Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, sprawdzenie parametrów, pomp, ustawienie automatyki_ Zamkni cie / otwarcie zaworów i sprawdzenie skuteczno ci odci cia dotyczy C.O. I C.W. 36 dotyczy C.W

7 8 Odpowietrzenie grzejników w lokalu Odpowietrzenie grzejnika przez, odpowietrznik lub rubunek grzejnikowy. Uzupe nienie z adu w le cieplnym A 9 Wymiana yka w oplocie Ø 15 ( cena z materia em ) 10 Regulacja instalacji c.o. w budynku Czyszczenie filtro - odmulników na instalacji c.o. w w le cieplnym. Sprawdzenie i regulacja instalacji c.o. w lokalu. Zamontowanie / wymiana odpowietrzników przy grzejnikach (cena z materia em) Wymiana lejka gumowego przy sedesie. - Wymiana automatu odpowietrzaj cego na pionie c.o / w innym miejscu, (cena z materia em) Ka dy nast pny grzejnik w tym lokalu. Zamkni cie wody, wymiana w yka, puszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. Regulacja rozdzielaczy i zaworów na pionach w piwnicach, sprawdzenie parametrów w w le cieplnym Zatrzymanie pompy, odci cie rozdzielaczy, rozkr cenie rub, wyczyszczenie siatek i magnesów, wymiana uszczelki, skr cenie filtra, uruchomienie ogrzewania, dopuszczenie wody. Regulacja przy czy grzejnikowych, ustawienie przep ywu, odpowietrzenie grzejników, regulacja balanserów, sprawdzenie dzia ania ciep omierza. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejnika. Ka dy nast pny odpowietrznik w tym lokalu Nie dotyczy (cena z materia em) 8 Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejników

8 A 17B 18 18A 18B 19 - Ø 5/4 Wymiana zaworu lub przy cza grzejnikowego w lokalach na Janowie. Wymiana zaworu grzejnikowego lub ugiego gwintu lub rubunku do Ø 15. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 60 z. A. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60 z ) B. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60.) Wymiana zaworu grzejnikowego lub drugiego gwintu lub rubunku Ø 20. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 80 z. A. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) B. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) Usuni cie przecieku na instalacji c.o., z.w., c.w., bez spuszczenia wody do Ø 25. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zdemontowanie grzejnika, wymiana przy cza / zaworu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie grzejników. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocze nie zawór i d ugi gwint. Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocze nie zawór i d ugi gwint. Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu Uszczelnienie d awic, ugich gwintów, usuni cie przecieku przez dokr cenie. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

9 19A j.w. Ø j.w. 30 Usuni cie przecieku z instalacji co, Spuszczenie wody, wyci cie 19B zw, cw, kan. poprzez wymian uszkodzonej instalacji. Wymiana na 30 uszkodzonego odcinka instalacji (bez nowe elementy. Napuszczenie wody. ceny zainstalowanych materia ów) Sprawdzenie szczelno ci. 20 Usuni cie przecieku na instalacji c.o. ze spuszczeniem wody do Ø 25. Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji. 20A j.w. Ø j.w. 20 Usuni cie przecieku na instalacji Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim 21 c.w. z.w. ze spuszczeniem wody do Ø 25. gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody spr. 60 szczelno ci. 21A j.w. Ø j.w. 30 Zakr cenie i spuszczenie wody, rozkr cenie filtra, wyczyszczenie siatki i przep ukanie wod 22 Czyszczenie filtra na instalacji wodnej. instalacji, skr cenie filtra, napuszczenie wody i sprawdzenie szczelno ci, w czenie pompy na cyrkulacji c.w Spuszczenie / napuszczenie wody z / do instalacji c.w. z.w. 24 Spisanie liczników w w le cieplnym Sprawdzenie instalacji c.o./ wod-kan, zabezpieczenie zalania / awarii. Wymiana g owicy przy zaworze odcinaj cym na pionie c.w., z.w. do Ø 20. (cena z materia em) Spisanie liczników na instalacji c.o. i c.w. Sprawdzenie parametrów pracy a i automatyki Sprawdzenie instalacji hydraulicznych w lokalu Ustalenie przyczyny / sprawcy zalania, Zabezpieczenie, odci cie wody. Spuszczenie wody, wymiana owicy, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. 26A j.w. do Ø 20. (cena z materia em) Ka da nast pna w tym lokalu 120 Wymiana g owicy przy zaworze Spuszczenie wody, wymiana odcinaj cym na pionie c.w., z.w. Ø 25 owicy, napuszczenie wody,

10 - 40. (cena z materia em) sprawdzenie szczelno ci. Ka da nast pna podczas jednego spuszczenia 27A j.w. Ø (cena z materia em) wody. Spuszczenie wody, wyci cie Wymiana zaworu odcinaj cego odcinka instalacji z zaworem, na pionie c.w., z. w. Ø 15 zamontowanie zaworu kulowego, 28 (cena z materia em) po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. 29 Wymiana zaworu odcinaj cego na pionie c.w., z. w. Ø 20 (cena z materia em) 30 Wymiana wodomierza do Ø 20 30A Wymiana wodomierza Ø Wymiana górnop uku. (cena z materia em) 32 Wymiana sedesu, (cena z materia em) Spuszczenie wody, wyci cie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. Zamkni cie i spuszczenie wody. wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, demonta górrnop uku, wymiana zaworu odcinaj cego i w yka, zamontowanie zbiornika, wymiana lejka gumowego, napuszczenie wody. spr. szczelno ci. ustaawienie armatury. Zamkni cie wód)', demonta sedesy, wymiana podej cia kanalizacyjnego Ø 100, wywiercenie otworów,

11 33 Doszczelnienie instalacji kanalizacyjnej. (cena z materia em) zamontowanie sedesu, wymiana lejka gumowego i gumy uszczelniaj cej Ø 100. Uszczelnienie muf kanalizacyjnych silikonem. Sklejenie pionu klejem epoksydowym. Uszczelnienie rewizji, wymiana uszczelki A A. Przepchanie instalacji kanalizacyjnej spr yn r czna z jednego miejsca Zaplombowanie wodomierza, (cena z materia em) 34A j.w 35 Odczyt stanu ciep omierza lub wodomierza Odczyt stanu ciep omierza lub 35 A wodomierza 36 Czyszczenie grzejnika Uzupe nienie poduszki powietrznej w hydroforni. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu. Sprawdzenie szczelno ci i prawid owo ci zamontowania, zaplombowanie wodomierza Spisanie protoko u. Ka dy nast pny w tym lokalu Jednorazowo 90 Ka dy nast pny 90 Spuszczenie wody, zdemontowanie grzejnika ukanie grzejnika, zaworu i kryzy. Zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji, spr. szczelno ci. Uruchomienie ogrzewania. Dopompowanie powietrza spr ark do hydroforu. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu termometrem elektronicznym. Spisanie protoko u 10 Nie dotyczy 39 Próba szczelno ci instalacji Wykonanie próby szczelno ci

12 40 41 gazowej w lokalu lub w innym miejscu. Zabezpieczenie miejsca awarii. Usuni cie przeciekli z instalacji gazowej, (bez ceny zainstalowanych materia ów) Sprawdzenie, czyszczenie, regulacja instalacji i urz dze gazowych. manometrem tarczowym lub czujnikiem elektronicznym, Odci cie instalacji gazowej w lokalu. Usuni cie przecieku z zaworów, dl. gwintów, oraz przy gazomierzu i dokonanie próby szczelno ci czujnikiem elektronicznym Mechaniczne przepychanie Poziomów i pionów instalacji 1 mb Wymiana ciep omierza Ø 15 /z materia em/ Zaprawianie przej i przeku / poziomych i pionowych/ po wykonanych pracach na instalacjach wod-kan i c.o. 1 szt. Uszczelnienie konstrukcji i pokrycia dachu w przypadku wyj cia wywiewk kanalizacyjn ponad po dachu 1 kpl. Miesi czna obs uga stacji wymiennikowej systemu MEIBES CENA OFERTY NETTO 120 Nie dotyczy % ceny oferty netto na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg

13 koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 %. Uwagi: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowi zuje sporz dzenie stosownego protoko u, podpisanego przez u ytkownika lokalu ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

14 Cz 3 Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Lp. Zakres robót Czynno ci wchodz ce w sk ad robót. 1 2 czenie instalacji c.o. w budynku pocz tek sezonu ogrzewczego. Wy czenie instalacji c.o. w budynku. Koniec sezonu ogrzewczego. 3 Obs uga w a cieplnego Odci cie / uruchomienie instalacji c.o. w lokalu ub innym miejscu. Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Za cznik 2.3 do SIWZ Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 3 x 4) Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, ustawienie automatyki, 70 uruchomienie c.o. za czenie pompy Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynku. Napuszczenie wody do instalacji c.o. w budynku. Odpowietrzenie instalacji c.o. w budynku. Wy czenie pompy, zakr cenie zaworów, Wy czenie / ustawienie automatyki na sezon letni. Uzupe nienie z adu, odpowietrzenie instalacji, sprawdzenie parametrów, pomp, ustawienie automatyki_ Zamkni cie / otwarcie zaworów i sprawdzenie skuteczno ci odci cia dotyczy C.O. I C.W. 300 dotyczy C.W

15 8 Odpowietrzenie grzejników w lokalu Odpowietrzenie grzejnika przez, odpowietrznik lub rubunek grzejnikowy. Uzupe nienie z adu w le cieplnym A 9 Wymiana w yka w oplocie Ø 15 ( cena z materia em ) 10 Regulacja instalacji c.o. w budynku Czyszczenie filtro - odmulników na instalacji c.o. w w le cieplnym. Sprawdzenie i regulacja instalacji c.o. w lokalu. Zamontowanie / wymiana odpowietrzników przy grzejnikach. (cena z materia em) Wymiana lejka gumowego przy sedesie. Wymiana automatu odpowietrzaj cego na pionie c.o / w innym miejscu, (cena z materia em) Ø 5/4 Ka dy nast pny grzejnik w tym lokalu. Zamkni cie wody, wymiana w yka, puszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. Regulacja rozdzielaczy i zaworów na pionach w piwnicach, sprawdzenie parametrów w w le cieplnym Zatrzymanie pompy, odci cie rozdzielaczy, rozkr cenie rub, wyczyszczenie siatek i magnesów, wymiana uszczelki, skr cenie filtra, uruchomienie ogrzewania, dopuszczenie wody. Regulacja przy czy grzejnikowych, ustawienie przep ywu, odpowietrzenie grzejników, regulacja balanserów, sprawdzenie dzia ania ciep omierza. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejnika. Ka dy nast pny odpowietrznik w tym lokalu Nie dotyczy (cena z materia em) 35 Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zamontowanie odpowietrznika, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci, odpowietrzenie grzejników

16 A 17B 18 18A 18B 19 Wymiana zaworu lub przy cza grzejnikowego w lokalach na Janowie. Wymiana zaworu grzejnikowego lub ugiego gwintu lub rubunku do Ø 15. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 60 z. A. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60 z ) B. Do Ø 15. (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 60.) Wymiana zaworu grzejnikowego lub drugiego gwintu lub rubunku Ø 20. (cena z materia em zawór zwyk y) Wymiana na zawór termostatyczny + 80 z. A. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) B. Ø 20 (cena z materia em, je eli zawór termostatyczny + 80.) Usuni cie przecieku na instalacji c.o., z.w., c.w., bez spuszczenia wody do Ø 25. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o. zdemontowanie grzejnika, wymiana przy cza / zaworu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie grzejników. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o. Jednocze nie zawór i d ugi gwint. Nie dotyczy Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu. Zatrzymanie i spuszczenie wody z instalacji c.o zdemontowanie grzejnika, wymiana rubunku / zaworu / d ugiego gwintu, zamontowanie grzejnika, szczelno ci, odpowietrzenie instalacji c.o Jednocze nie zawór i d ugi gwint. 25 Ka dy nast pny zawór / rubunek w tym lokalu Uszczelnienie d awic, ugich gwintów, usuni cie przecieku przez dokr cenie. Nie dotyczy Nie dotyczy A j.w. Ø j.w. Nie dotyczy B Usuni cie przecieku z instalacji co, Spuszczenie wody, wyci cie

17 20 zw, cw, kan. poprzez wymian uszkodzonego odcinka instalacji (bez ceny zainstalowanych materia ów) Usuni cie przecieku na instalacji c.o. ze spuszczeniem wody do Ø 25. uszkodzonej instalacji. Wymiana na nowe elementy. Napuszczenie wody. Sprawdzenie szczelno ci. Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji. 20A j.w. Ø j.w. 10 Usuni cie przecieku na instalacji Spuszczenie wody, usuni cie przecieku na d awicy / d ugim 21 c.w. z.w. ze spuszczeniem wody do Ø 25. gwincie / innym po czeniu, napuszczenie wody spr. 70 szczelno ci. 21A j.w. Ø j.w. 25 Zakr cenie i spuszczenie wody, rozkr cenie filtra, wyczyszczenie siatki i przep ukanie wod 22 Czyszczenie filtra na instalacji wodnej. instalacji, skr cenie filtra, napuszczenie wody i sprawdzenie szczelno ci, w czenie pompy na cyrkulacji c.w Spuszczenie / napuszczenie wody z / do instalacji c.w. z.w. 24 Spisanie liczników w w le cieplnym Sprawdzenie instalacji c.o./ wod-kan, zabezpieczenie zalania / awarii. Wymiana g owicy przy zaworze odcinaj cym na pionie c.w., z.w. do Ø 20. (cena z materia em) Spisanie liczników na instalacji c.o. i c.w. Sprawdzenie parametrów pracy a i automatyki Sprawdzenie instalacji hydraulicznych w lokalu Ustalenie przyczyny / sprawcy zalania, Zabezpieczenie, odci cie wody. Spuszczenie wody, wymiana owicy, napuszczenie wody, sprawdzenie szczelno ci. 26A j.w. do Ø 20. (cena z materia em) Ka da nast pna w tym lokalu 70 Wymiana g owicy przy zaworze Spuszczenie wody, wymiana 27 odcinaj cym na pionie c.w., z.w. Ø 25 owicy, napuszczenie wody, (cena z materia em) sprawdzenie szczelno ci. 27A j.w. Ø (cena z materia em) Ka da nast pna podczas jednego spuszczenia

18 28 29 Wymiana zaworu odcinaj cego na pionie c.w., z. w. Ø 15 (cena z materia em) Wymiana zaworu odcinaj cego na pionie c.w., z. w. Ø 20 (cena z materia em) 30 Wymiana wodomierza do Ø 20 30A Wymiana wodomierza Ø Wymiana górnop uku. (cena z materia em) 32 Wymiana sedesu, (cena z materia em) wody. Spuszczenie wody, wyci cie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. Spuszczenie wody, wyci cie odcinka instalacji z zaworem, zamontowanie zaworu kulowego, po czenie instalacji rubunkiem, szczelno ci. Zamkni cie i spuszczenie wody. wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, wymiana wodomierza pó rubunków i uszczelek, szczelno ci, zaplombowanie wodomierza spisanie protoko u Zamkni cie i spuszczenie wody, demonta górrnop uku, wymiana zaworu odcinaj cego i w yka, zamontowanie zbiornika, wymiana lejka gumowego, napuszczenie wody. spr. szczelno ci. ustaawienie armatury. Zamkni cie wód)', demonta sedesy, wymiana podej cia kanalizacyjnego Ø 100, wywiercenie otworów, zamontowanie sedesu, wymiana lejka gumowego i gumy uszczelniaj cej Ø

19 33 Doszczelnienie instalacji kanalizacyjnej. (cena z materia em) Uszczelnienie muf kanalizacyjnych silikonem. Sklejenie pionu klejem epoksydowym. Uszczelnienie rewizji, wymiana uszczelki A 34 34A 35 35A A. Przepchanie instalacji kanalizacyjnej spr yn r czna z jednego miejsca. Zaplombowanie wodomierza, (cena z materia em) j.w Odczyt stanu ciep omierza lub wodomierza Odczyt stanu ciep omierza lub wodomierza 36 Czyszczenie grzejnika Uzupe nienie poduszki powietrznej w hydroforni. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu. Próba szczelno ci instalacji gazowej w lokalu lub w Sprawdzenie szczelno ci i prawid owo ci zamontowania, zaplombowanie wodomierza Spisanie protoko u. Ka dy nast pny w tym lokalu Pierwszy odczyt 300 Ka dy nast pny 150 Spuszczenie wody, zdemontowanie grzejnika ukanie grzejnika, zaworu i kryzy. Zamontowanie grzejnika, napuszczenie wody, odpowietrzenie instalacji, spr. szczelno ci. Uruchomienie ogrzewania. Dopompowanie powietrza spr ark do hydroforu. Dokonanie pomiaru temperatury w lokalu termometrem elektronicznym. Spisanie protoko u Wykonanie próby szczelno ci manometrem tarczowym lub 25 Nie dotyczy

20 40 41 innym miejscu. Zabezpieczenie miejsca awarii. Usuni cie przeciekli z instalacji gazowej, (bez ceny zainstalowanych materia ów) Sprawdzenie, czyszczenie, regulacja instalacji i urz dze gazowych. czujnikiem elektronicznym, Odci cie instalacji gazowej w lokalu. Usuni cie przecieku z zaworów, dl. gwintów, oraz przy gazomierzu i dokonanie próby szczelno ci czujnikiem elektronicznym Mechaniczne przepychanie Poziomów i pionów instalacji 1 mb Wymiana ciep omierza Ø 15 /z 43 materia em/ Zaprawianie przej i przeku / poziomych i pionowych/ po 44 wykonanych pracach na instalacjach wod-kan i c.o. 1 szt. Uszczelnienie konstrukcji i pokrycia dachu w przypadku wyj cia 45 wywiewk kanalizacyjn ponad po dachu 1 kpl. Miesi czna obs uga stacji 46 wymiennikowej systemu MEIBES CENA OFERTY NETTO 10% ceny oferty netto 500 Nie dotyczy na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M

21 CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 %. Uwagi: W przypadku dokonywania odczytów kontrolnych stanów liczników obowi zuje sporz dzenie stosownego protoko u, podpisanego przez u ytkownika lokalu ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

22 Za cznik 2.4 do SIWZ Wykaz najcz ciej wykonywanych prac wchodz cych w zakres bie cej konserwacji i napraw/awarii Cz 4. I. AWARIE ELEKTRYCZNE II. Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Obrobienie i pod czenie przewodów oczyszczenie styków, wk adek dolnych, naprawa instalacji bez wymiany elementów Demonta i monta tablic elektrycznych przy usuwaniu awarii: a). pi trowych, 10 b). g ównych Usuni cie awarii poprzez wymian : a). bezpieczników wstawek dolnych lub g ówek bezpiecznikowych do 50 25A, b). bezpieczników wstawek dolnych lub g ówek bezpiecznikowych powy ej 25A, 20 c). bezpieczników mocy typu BM, 5 d). gniazd Pod cenia na krótko: a). tablic pi trowych, 20 b). tablic g ównych Usuni cie zwarcia na linii WZL Sprawdzenie instalacji tablic elektrycznych Za czenie bezpieczników automatycznych typu S. 150

23 II. AWARIE WODOCI GOWE CIEP EJ I ZIMNEJ WODY Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Doprowadzenie do stanu przedawaryjnego bez wymiany elementów- za lepienia,dokr cenia d awic i po cze,uszczelnienia Usuni cie poprzez wymian : a). uszczelek w szachcie, 70 b). g owic lub grzybków, 100 c). zaworów, kszta tek, d ugich gwintów, rubunków, 70 d). odcinków rur Spawanie rur na d. do 10 cm Wypompowanie wody za ka rozpocz godzin pracy Wymiana odcinka rury przez strop pomi dzy lokalami. 10 III. AWARIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Doprowadzenie do stanu przedawaryjnego bez wymiany elementów dokr cenia i uszczelnienia d awic i po cze Usuni cie poprzez wymian : a). rubunków i g owic, 50 b). zaworów i kszta tek, Odpowietrzenie instalacji c.o Spawanie rur na d. do 10 cm Odci cie c.o. upuszczenie wody. 10

24 IV. AWARIE W ÓW CIEPLNYCH Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Doprowadzenie do stanu przedawaryjnego bez wymiany - elementów. a). elektrycznych, 15 b). hydraulicznych. 10 V. AWARIE KANALIZACYJNE Zakres robót Przewidywana ilo prac w ci gu 2 lat Ceny jednostkowe netto Warto wykonywanych prac w ci gu 2 lat netto (kol 2 x 3) Usuni cie poprzez przepchni cie pionu z: parter IV, Usuni cie poprzez przepchni cie poziomu: a). z jednego oczka, 20 b). czyszczenie wpustu ulicznego. 12 CENA OFERTY NETTO 10% ceny oferty netto na prace nieuj te w Wykazie prac, które b rozliczane wg podanych sk adników cenotwórczych: stawka roboczogodziny z./rg

25 koszty ogólne... % - od R is zysk... % - od R i S, Kp (R i S) koszty zakupu materia ów...% - od M CENA OFERTY BRUTTO Cen oferty brutto nale y wpisa w pkt.2 Formularza ofertowego- Za cznik nr 1 do SIWZ. Do kalkulacji nale y przyj VAT 7 % ( piecz i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu )

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI

SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI SPISZAWARTO CI DOKUMENTACJI - Strona tytu owa - Spis zawarto ci dokumentacji 1. Spis rysunków 2. Dane wyj ciowe do projektowania 3. Opis techniczny 4. Obliczenia 5. Zestawienie materia ów 6. - Rysunki

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Jednostka projektowania: www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz 1 Symbol projektu: 11.1263.07 Faza opracowania: Projekt

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

N :....../.../20... 9954-0766 G

N :....../.../20... 9954-0766 G N :....../.../0... 994-0 G 4 PUISSANCE TENSION kw/ Q 40 C /OUTPUT VOLTAGE 4H (l) W (BT) (V) 0 400 TC VM 0 / GV 0 900 / 00 9. A 0, - VM / GV 0 00/00 9. A,0 0/40 VM 00/ GV 00 00 /00 9. A, 4 V VM 0/GV 0/CONCEPT

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. ZAKŁAD PRODUKCJI URZ DZE ELEKTRONICZNYCH KOM-STER 63-304 Czermin, Broniszewice 15 Biuro: 63-300 Pleszew, ul. Armii Pozna 7 Tel: (062) 7423-772, Fax: (062) 7416-458 Fax: (062) 7423-772 KOM: 0 604 933 960

Bardziej szczegółowo