Konkurs 8/2017. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegóły. Data ogłoszenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs 8/2017. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegóły. Data ogłoszenia"

Transkrypt

1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 70, Warszawa, tel.: (22) , fax. (22) Konkurs 8/2017 Szczegóły Status Tryb wynajmu Archiwalne Konkurs na najem do 3 lat Data ogłoszenia Termin składania ofert :00:00

2 Szczegóły Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych. Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. Bema 70, sekretariat (I piętro). Termin składania ofert upływa w dniu r. (środa) o godzinie Lista lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 2. Regulamin konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: wniesienie stosownego wadium na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o numerze , prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. złożenie oferty według wzoru określonego w Regulaminie konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej i opisanej kopercie, przedłożenie do wglądu oryginału potwierdzenia wpłaconego wadium przed złożeniem oferty. 4. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert. 5. Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w ww. Regulaminie, nie będą rozpatrywane. 6. Po wygraniu konkursu, oferent zobowiązany jest do podpisania umowy najmu wraz z załącznikami, w tym złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art ust. 4 i ust. 5 kpc., w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu. Opłaty z tego tytułu obciążają po 50% Najemcę i Wynajmującego. 7. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia kaucji przelewem na rachunek bankowy w wysokości trzymiesięcznego czynszu łącznie ze świadczeniami i podatkiem VAT, w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu. 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu lub unieważnienia konkursu w całości lub części, bądź rezygnacji ze złożonej oferty, bez podania przyczyny. 9. Posiedzenie komisji konkursowej, na które zapraszam zainteresowanych oferentów, odbędzie się w dniu r. (piątek) o godz. 900 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy al. Solidarności 90, I piętro, sala 110. UWAGA! Wyklucza się prowadzenie w lokalach użytkowych, umieszczonych na liście konkursowej, punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich tzw. dopalaczy. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem zamieszczonym na stronie i w przypadku podpisania umowy przyjęcia do stosowania zasad równego traktowania określonych w Inspiratorze równościowym. Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne są na stronach internetowych: Pakiety informacyjne o konkursie udostępnia oraz dodatkowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych ZGN Wola ul. Bema 70, od poniedziałku do piątku w godz , pod nr tel , , , Powiązane oferty

3 70,05 m 2 - Górczewska ,43 m 2 - Wolska 54 20,26 m 2 - Żytnia 63

4 Górczewska 95-70,05 m 2 Opis oferty Stawka minimalna netto za m 2 pow. podstawowej Wadium Okres najmu Tryb wynajmu Przeznaczenie lokalu Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu 44,00 zł 3082,00 zł 3 lata Konkurs na najem do 3 lat Biurowe Handlowe Usługowe Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33 (tel , w. 124) Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu handel, biuro, usługi. Adres Górczewska 95 Obręb / działka /5/3 Usytuowanie Wejście Kondygnacja pawilon wolnostojący, parter, wejście z ulicy z ulicy Parter Powierzchnia całkowita 70,05 m 2 Powierzchnia podstawowa 70,05 m 2

5 do nieruchomości zgłoszono roszczenia, z zastrzeżeniem 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta - uchwała nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r., na terenie oznaczonym 31 U; ustalenia szczegółowe wg 48 uchwały: budynek zlokalizowany w strefie potencjalnego oddziaływania uciążliwego ulicy Górczewskiej i Elekcyjnej; zasady rozmieszczenia nośników reklam wg 5 ust. 2 uchwały; budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do Rejestru Zabytków. Wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Górczewskiej na czas budowy II linii metra. Lokal znajduje się w ciągu parterowym lokali usługowych. W roku 2018 planowana jest w budynku wymiana instalacji elektrycznej. W latach planowana jest wymiana w budynku instalacji wod-kan i c.o. Lokal w stanie technicznym dost. Tynki cem-wap. stan dost., pomieszczenia pomalowane farbą emulsyjną stan dost.,glazura stan dobry, podłogi z terakoty stan dost., drzwi zewnętrzne, witryny i okna stan dobry, drzwi wewnętrzne szt.4 w stanie dost. Instalacja wod-kan, miska z dolnopłukiem i 1 umywalka z bateriami w st.dost., druga umywalka w stanie niedost., co w stanie dost. Instalacja elektryczna (wraz z WLZ) i osprzętem stan dost. Istnieje mozliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Lokal posiada wentylację grawitacyjną. Lokalizacja

6 Wolska ,43 m 2 Opis oferty Stawka minimalna netto za m 2 pow. podstawowej Wadium Okres najmu Tryb wynajmu Przeznaczenie lokalu Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu 64,00 zł 7260,00 zł 3 lata Konkurs na najem do 3 lat Biurowe Handlowe Usługowe Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15 (tel w. 146) Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu handel, biuro, usługi. Adres Wolska 54 Obręb / działka /20 Usytuowanie Wejście Kondygnacja z ulicy Parter Powierzchnia całkowita 113,43 m 2 Powierzchnia podstawowa 113,43 m 2

7 do nieruchomości zgłoszono roszczenia, z zastrzeżeniem 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Wspólnota Mieszkaniowa planuje remont instalacji elektrycznej. Budynek znajduje się w obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia konserwatorskie (pismo KZ-IIAU ANI(2) z dn r.). Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu w stanie dostatecznym. Syfit podwieszany w pomieszczeniu frontowym oraz w pomieszczeniu nr 1 w stanie dostatecznym. Sufit do demontażu lub do wykorzystania przez przyszłego najemcę. Glazura na ścianie w pomieszczeniu frontowym do wysokości 2 m w stanie dostatecznym, glazura w pomieszczeniu WC do wysokości 1.80 m w stanie dostatecznym. Powłoki malarskie w całym lokalu w stanie dostatecznym. Dwie witryny z drzwiami wejściowymi z PCV od strony ulicy Wolskiej w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne od strony podwórza z PCV zabezpieczone metalową kratą zewnętrzną, drzwi w stanie dobrym. Drzwi wewnętrzne płytowe pełne 3 sztuki do pomieszczeń zaplecza, 1 sztuka drzwi płytowych z małą szybką do pomieszczenia WC. Okna w lokalu z PCV z naświetlem 2 sztuki zabezpieczone kratą zewnętrzną w stanie dobrym. Dwie witryny z PCV w stanie dobrym. W lokalu podłoga z gresu w stanie dostatecznym. Zasilanie trójfazowe z tablicy głównej w prześwicie bramowym. Instalacja wewnętrzna do dostosowania przez przyszłego najemcę stosownie do jego potrzeb. Istnieje możliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wodno kanalizacyjna wymieniona na PP-R i PCV. ZGN Wola dokona opomiarowania przyłaczy z.w i c.w. Instalacja wodno-kanalizacyjna w stanie dobrym. Instalacja grzewcza stalowa z grzejnikami żeliwnymi i zaworami pojedyńczej regulacji w stanie dostatecznym. Instalacja gazowa stalowa o połączeniach spawanych, z zaworem kulowym, zakorkowana. Instalacja gazowa w stanie dobrym. Lokal wyposażony jest: ustęp typu kompakt kpl.1 -stan dobry, umywalkę na szafce 1 szt. -stan dobry, bateria umywalkowa 1 sztuka -stan dobry, grzejniki żeliwne członowe 6 sztuk -stan dostateczny, podejścia wodno-kanalizacyjne i c.w. 3 sztuki w stanie dobrym. W lokalu jest wentylacja grawitacyjna. Lokalizacja

8 Żytnia 63-20,26 m 2 Opis oferty Stawka minimalna netto za m 2 pow. podstawowej Stawka minimalna za m 2 pow. dodatkowej Wadium Okres najmu Tryb wynajmu Przeznaczenie lokalu Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu 12,00 zł 12,00 zł 243,00 zł 3 lata Konkurs na najem do 3 lat Biurowe Handlowe Magazyn Usługowe Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Nowolipki, ul. Nowolipki 16 (tel , w. 142) Lokal do wynajęcia w drodze konkursu ofert; Przeznaczenie lokalu biuro, handel, usługi, magazyn, brak zgody na sprzedaż alkoholu, z zastrzeżeniem Uchwały Nr XXIX/727/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia r. Adres Żytnia 63 Obręb / działka /14 Usytuowanie Wejście Kondygnacja front, parter, wejście wspólne z ulicy z ulicy Parter Powierzchnia całkowita 20,26 m 2 Powierzchnia podstawowa 13,44 m 2 Powierzchnia dodatkowa 6,82 m 2

9 brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności; Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu -zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności; Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa - uchwała nr LXIII/1953/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 r., na terenie oznaczonym 5A MW(U); ustalenia szczegółowe wg 29 uchwały; zgodnie z planem obszar objęty ochroną historycznego układu urbanistycznego w rejonie ul. Młynarskiej 4KD-Z w granicach oznaczonych symbolem KZ-B(a) na rysunku planu, zakres dopuszczalnych przekształceń istniejącego zagospodarowania wg 7 pkt 2, 3, 4, 8 uchwały, obowiązek uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków wszelkich przekształceń istniejącego zagospodarowania oraz zmian w elewacji budynku; budynek nieujęty w gminnej ewidencji zabytków i niewpisany do rejestru zabytków; Lokal w budynku wspólnotowym; wspólnota mieszkaniowa planuje doposażenie budynku w centralnie ciepłą wodę; Tynki cementowo-wapienne, -stan dostateczny, malowanie emulsyjne -stan dostateczny, witryna okienna -drewniana -stan dostateczny. Drzwi wejściowe, drewniane, płytowe- stan dostateczny. podłoga -wykładzina PCV - stan dostateczny. Instalacja centralnego ogrzewania -grzejnik stalowy panelowy-stan dobry. Wc poza lokalem wspólny z innymi najemcami. Instalacja elektryczna wraz z osprzętem - stan dostateczny. Tymczasowo wspólny licznik poboru energii elektrycznej dla 3 lokali. Istnieje możliwość zawracia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Przyszły najemca może we własnym zakresie doposażyć instalację w dodatkowe obwody wg. własnych potrzeb i dokonać rozdziału/wydzielenia instalacji danego lokalu. Lokalizacja

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert Adresy ważnych stron internetowych: brak informacji o roszczeniach, wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej odbywa

Bardziej szczegółowo

Konkurs 11/2015. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegóły. Data ogłoszenia 2016-01-04

Konkurs 11/2015. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegóły. Data ogłoszenia 2016-01-04 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42 Konkurs 11/2015 Szczegóły Status Tryb wynajmu Archiwalne

Bardziej szczegółowo

Oferta poza konkursem do 3 lat

Oferta poza konkursem do 3 lat Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133 Oferta poza konkursem Szczegóły Status W toku Data ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Konkurs 1/2016. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegóły. Data ogłoszenia

Konkurs 1/2016. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Szczegóły. Data ogłoszenia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133 Konkurs 1/2016 Szczegóły Status Tryb wynajmu Archiwalne

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. pow. dodat.

Informacje ogólne. pow. dodat. załącznik nr 1 do Zawiadomienia Wykaz lokali użytkowych Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 07.02.2017 r. do wynajęcia w konkursie ofert, o ogłoszeniu konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat)

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24.05.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem lokali użytkowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 28 września 2011 r. maksymalny okres najmu 3 lata

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 28 września 2011 r. maksymalny okres najmu 3 lata Załącznik nr 1 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 28 września 2011 r. maksymalny okres najmu 3 lata o ogłoszeniu konkursu

Bardziej szczegółowo

w konkursie ofert, z dnia r.

w konkursie ofert, z dnia r. załącznik nr 1 do Zawiadomienia W ykaz lokali użytkowych do wynajęcia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w konkursie ofert, z dnia 01.03.2016 r. maksymalny okres najmu 3 lata o ogłoszeniu konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 01.03.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaży REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY

Bardziej szczegółowo

Zejście do piwnicy przez właz w sali frontowej po schodach stalowych.

Zejście do piwnicy przez właz w sali frontowej po schodach stalowych. Adres: ul. Chmielna 2 pozycja na liście konkursu: nr 1 parter, piwnica, front, wejście z ulicy Powierzchnia całkowita 38,85 m 2 Obręb/działka: 5-03-11 / 67 Powierzchnia podstawowa 32,41 m 2 Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie lokalu** instalacja elektryczna, zimna woda, kanalizacja, wc. biuro, usługi, magazyn

Przeznaczenie lokalu** instalacja elektryczna, zimna woda, kanalizacja, wc. biuro, usługi, magazyn Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, maksymalny okres najmu 3 lata Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2011 r. o godz. 14.00 Załącznik nr 1 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Uwagi. Przeznaczenie lokalu

Uwagi. Przeznaczenie lokalu Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem załącznik nr 1 do Uchwały nr 5135/2012 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia Lp. ę (TAK/NIE) 1 Al. Solidarności 129/131 6-01-02/34 budynek 70,91

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24.05.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem miejsc postojowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 12.04.2017 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych boksów użytkowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) 1 Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem lokali użytkowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat)

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 25 czerwca 2013 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem lokali użytkowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 17 lutego 2010 r. maksymalny okres najmu 3 lata

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 17 lutego 2010 r. maksymalny okres najmu 3 lata Załącznik nr 1 do Zawiadomienia Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, z dnia 17 lutego 2010 r. maksymalny okres najmu 3 lata o ogłoszeniu konkursu ofert Termin składania ofert upływa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 21/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 21/2018 pozycja nr 1 ul. Marszałkowska 27/35 - pow. 20,10 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: ul. Marszałkowska 27/35 Usytuowanie: parter, front, wejście z ulicy Obręb/działka: 5-05-06 / 133 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto Przetarg odbędzie się 31 maja (środa) 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 8/2019

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 8/2019 Adres: ul. Chmielna 2 pozycja na liście konkursu: nr 1 parter, piwnica, antresola, I piętro, front, wejście z ulicy Powierzchnia całkowita 354,02 m 2 Obręb/działka: 5-03-11 / 67 Powierzchnia podstawowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia... o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych boksów REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 18/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 18/2018 pozycja nr 1 ul. S. Jaracza 8 - pow. 19,66 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: ul. S. Jaracza 8 Usytuowanie: parter, front, wejście z ulicy Obręb/działka: 5-04-08 / 97 Powierzchnia całkowita (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 17/2019

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 17/2019 Adres: Al. Jerozolimskie 30 pozycja na liście konkursu: nr 1 parter, antresola, front, wejście z ulicy Obręb/działka: 5-03-11 / 86/18 Wysokość pomieszczeń w w 159,44 m 2 3,13-2,20 m (parter), 2,30 m (antresola)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 7/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 7/2018 poz. 1 - ul. Chmielna 26 pow. 19,76 m 2 Podstawowe o lokalu Adres: ul. Chmielna 26 Usytuowanie: suterena, oficyna, wejście z podwórza Obręb/działka: 5-03-10 / 72 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu:

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, maksymalny okres najmu 3 lata Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2013 r. o godz.

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, maksymalny okres najmu 3 lata Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2013 r. o godz. Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w konkursie ofert, maksymalny okres najmu 3 lata Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2013 r. o godz. 14:00 załącznik nr 1 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 16/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 16/2018 pozycja nr 1 ul. Dzielna 7 - pow. 112,54 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: ul. Dzielna 7 Usytuowanie: parter, front, wejście z ulicy Obręb/działka: 5-01-07 / 14 Powierzchnia całkowita (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2015 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 9/2019

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 9/2019 Adres: ul. Bracka 18 parter, oficyna, wejście z podwórza pozycja na liście konkursu: nr 1 19,43 m 2 Obręb/działka: 5-03-11 / 104 Wysokość pomieszczeń w 3,64-2,37 m Poprzednia działalność w warsztaty i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 2/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 2/2018 poz. 1 ul. G. P. Boduena 4 - pow. 37,88 m 2 Podstawowe o lokalu Adres: ul. G. P. Boduena 4 Usytuowanie: piwnica, oficyna, wejście z klatki schodowej Obręb/działka: 5-03-10 / 29 Powierzchnia całkowita (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 lipca 2017 r.

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 lipca 2017 r. Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 lipca 2017 r. 1 Uwaga 1. Przeznaczenie wszystkich lokali w zakresie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 29 marca 2017 r.

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 29 marca 2017 r. Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 29 marca 2017 r. 1 Uwaga 1. Przeznaczenie wszystkich lokali w zakresie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE. Położenie lokalu. Urządzenia techniczne. Ilość pom. inst. elektryczna (brak licznika) wod.-kan., ogrzewanie elektryczne.

ŚRÓDMIEŚCIE. Położenie lokalu. Urządzenia techniczne. Ilość pom. inst. elektryczna (brak licznika) wod.-kan., ogrzewanie elektryczne. L.p. Adres loklalu Strefa Wadium (zł) Obowiązująca działalność, stawka wywoławcza za m2 (netto) Pow. lokalu Ilość pom. Położenie lokalu Urządzenia techniczne Właściciel budynku Informacje o stanie technicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 8/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 8/2018 poz. 1 Al. Jerozolimskie 51 - pow. 114,20 m 2 Podstawowe o lokalu Warunki oferty Adres: Al. Jerozolimskie 51 Usytuowanie: Obręb/działka: 5-05-01 / 25, 26 Powierzchnia całkowita lokalu: 114,20 m 2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych lokali uŝytkowych i garaŝy przeznaczonych na aukcję /licytację ustną/ w dniu r. o godz. 9ºº

Wykaz wolnych lokali uŝytkowych i garaŝy przeznaczonych na aukcję /licytację ustną/ w dniu r. o godz. 9ºº Adres lokalu uŝytkowego Wykaz wolnych lokali uŝytkowych i y przeznaczonych na aukcję /licytację ustną/ w dniu 30.09.2008r. o godz. 9ºº Powierzchnia lokalu [m 2 ] Media, zakres koniecznych remontów Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przetarg odbędzie się 15 listopada (wtorek) 2016 roku o godz w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, sala nr 12 (I piętro).

Przetarg odbędzie się 15 listopada (wtorek) 2016 roku o godz w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, sala nr 12 (I piętro). Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza wykaz komunalnych lokali użytkowych, usytuowanych na terenie Miasta Jelenia Góra, wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto 1. Lokal u7 przy ul. Mieczysława

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto Przetarg odbędzie się 29 grudnia (piątek) 2017 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert Załącznik Nr 1

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia poza konkursem ofert Załącznik Nr 1 Al. Solidarności 129/131 1 6-01-02/34 70,91 37,35 33,56 front, parter, wejście z prześwitu bramowego zgłoszono roszczenia, ewentualny 5 2 Chłodna 2/18 front, piwnica, 6-01-02/119 2 87,62 87,62 0,00 wejście

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE. Ilość pom. Urządzenia techniczne. Położenie lokalu. parter, front 64,98 2

ŚRÓDMIEŚCIE. Ilość pom. Urządzenia techniczne. Położenie lokalu. parter, front 64,98 2 L.p. Adres loklalu Strefa Wadium (zł) Obowiązująca działalność, stawka wywoławcza za m2 (netto) Pow. lokalu Ilość pom. Położenie lokalu Urządzenia techniczne Właściciel budynku Informacje o stanie technicznym

Bardziej szczegółowo

HALE TARGOWE. Pow. lokalu. Ilość pom. Położenie lokalu. w tym. 2 box elektryczna, zaplecze 22,88. w tym. lokal zewnętrzny. zaplecze 1,66 62,77.

HALE TARGOWE. Pow. lokalu. Ilość pom. Położenie lokalu. w tym. 2 box elektryczna, zaplecze 22,88. w tym. lokal zewnętrzny. zaplecze 1,66 62,77. www.zlm.lodz.pl/lokaleu01905 L.p. Adres lokalu Strefa Wadium (zł) Obowiązująca działalność, stawka wywoławcza za m (netto) HALE TARGOWE Pow. lokalu Ilość pom. Położenie lokalu Urządzenia techniczne Właściciel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 12/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 12/2018 poz. 1 ul. Bracka 20 - pow. 6,76 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: ul. Bracka 20 Usytuowanie: parter, oficyna, wejście z podwórza Obręb/działka: 5-03-11 / 96 Powierzchnia całkowita (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 /2011 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2011 r. AO M NR

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 /2011 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2011 r. AO M NR Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12 /2011 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2011 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie 4 ust. 1 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) 1 Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY (na okres do 3 lat) 1 Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 19 sierpnia 2014 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaży REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto Przetarg odbędzie się 20 maja (piątek) 2016 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Jelenia Góra przy

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia

Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia załącznik nr 1 do Zawiadomienia Wykaz lokali uŝytkowych do wynajęcia Burmistrza Dzielnicy Wola w konkursie ofert, z dnia 28 maja 2013 r. maksymalny okres najmu 3 lata o ogłoszeniu konkursu ofert na najem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto

INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto INFORMACJA O KOMUNALNYCH LOKALACH UŻYTKOWYCH wytypowanych do przetargu ustnego na stawkę czynszu netto Przetarg odbędzie się 17 sierpnia (piątek) 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 34/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 34/2018 pozycja nr 1 Al. Jerozolimskie 30 - pow. 72,54 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: Al. Jerozolimskie 30 Usytuowanie: V piętro, front, wejście z klatki schodowej Obręb/działka: 5-03-11 / 86/18 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W OBIEKCIE SPORTOWYM CRS PRZY UL. CONRADA 6. 1 Organizator i miejsce przeprowadzenia konkursu

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W OBIEKCIE SPORTOWYM CRS PRZY UL. CONRADA 6. 1 Organizator i miejsce przeprowadzenia konkursu Załącznik Nr 1 do Zawiadomienia Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany z dnia 05 lutego 2019r. o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego REGULAMIN KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 4/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 4/2018 poz. 1 ul. Górnośląska 41 - pow. 22,95 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: ul. Górnośląska 41 Usytuowanie: parter, piwnica, front, wejście z klatki schodowej Obręb/działka: 5-06-09 / 4 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 19/2018. ul. F. Chopina 5B

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 19/2018. ul. F. Chopina 5B pozycja nr 1 ul. F. Chopina 5B - pow. 61,23 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: Usytuowanie: ul. F. Chopina 5B piwnica, front, wejście z klatki schodowej Obręb/działka: 5-05-07 / 43 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 5/2019

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 5/2019 Adres: ul. Chmielna 2 pozycja na liście konkursu: nr 1 parter, front, wejście z ulicy 51,58 m 2 Obręb/działka: 5-03-11 / 67 Wysokość pomieszczeń w 4,50-2,50 m Poprzednia działalność w kawiarnia, restauracja,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości Bydgoszcz ul. Bydgoska 40/2 Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 62,60 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

ul. J. Bartoszewicza 1B

ul. J. Bartoszewicza 1B poz. 1 ul. J. Bartoszewicza 1B - pow. 50,83 m 2 Podstawowe o lokalu Adres: Usytuowanie: ul. J. Bartoszewicza 1B suterena, front, wejście z klatki schodowej Obręb/działka: 5-04-05 / 86 Powierzchnia całkowita

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Brody, Plac Zamkowy 3. (Gmina Brody, powiat żarski, woj. Lubuskie) Przedmiot wynajmu:

LOKAL MIESZKALNY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Brody, Plac Zamkowy 3. (Gmina Brody, powiat żarski, woj. Lubuskie) Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY 68-343 Brody, Plac Zamkowy 3 (Gmina Brody, powiat żarski, woj. Lubuskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,30 m 2 Wywoławcza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 26/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 26/2018 pozycja nr 1 ul. Bednarska 19/19A - pow. 6,48 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: ul. Bednarska 19/19A Usytuowanie: parter, front, wejście z klatki schodowej Obręb/działka: 5-04-02 / 9/1, 9/2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1789/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 5 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1789/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 5 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1789/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu NAJEM - lokale użytkowe przy ul. Rolników 54, Daszyńskiego 171, Asnyka 11-13-15 klatka nr 13, ul. Błogosławionego Czesława 48, Matejki 3/U-8, Zarząd

Bardziej szczegółowo

Właściciel budynku obręb działka KW. 7 III piętro - front inst. elektryczna - brak licznika; wc; c.o; inst. wod-kan;

Właściciel budynku obręb działka KW. 7 III piętro - front inst. elektryczna - brak licznika; wc; c.o; inst. wod-kan; 1 2 3 4 5 6 Sierpnia 5 2 1 500 zł 6 Sierpnia 5 2 2 500 zł Piotrkowska 113 1 9 000 zł Piotrkowska 115 2 2 500 zł Piotrkowska 124 1 10 000 zł 188,42 15U 2,0-2,09 268,70 10U 2,12-2,38 7 III piętro - front

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny, wyposażenie w media. lokal do remontu, wyposażenie w inst. wodkan., lokal do remontu, handlowo-usługowa 40,00

Stan techniczny, wyposażenie w media. lokal do remontu, wyposażenie w inst. wodkan., lokal do remontu, handlowo-usługowa 40,00 L.p. 1 Chmielna 126 54,14 wyposażenie w inst. wodkan., handlowo-usługowa 6,00 elektr., 325,- Ogrodowa 2 Chmielna 126 64,84 front, wejście z ulicy i z klatki wyposażenie w inst. wodkan., elektr., handlowo-usługowa

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości NOWE n/ Wisłą ul. Bydgoska 11 Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 53,03 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,72

Bardziej szczegółowo

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM Warszawa, dnia 11.02.2013 r. LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM L.P Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m 2 + piwnice Opis lokalu Do przetargu wynajmujący podawał cenę wywoławczą w zł ustaloną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 32/2018

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 32/2018 pozycja nr 1 ul. gen. W. Andersa 29 - pow. 136,11 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: ul. gen. W. Andersa 29 Usytuowanie: parter, front, wejście z ulicy Obręb/działka: 5-01-06 / 17 Powierzchnia całkowita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH REGULAMIN KONKURSU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH / BOKSÓW UŻYTKOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 2 Miejsce i tryb przeprowadzenia konkursu 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Białośliwie, ul. Dworcowa 2 Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,30 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 172/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 172/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 16 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 172/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 21 położonego w Raciborzu przy ul. Wileńskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 24/2017

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 24/2017 poz. 1 ul. Chmielna 2 - pow. 16,54 m 2 Podstawowe o lokalu Adres: ul. Chmielna 2 Usytuowanie: parter, antresola, front, wejście z ulicy Obręb/działka: 5-03-11 / 67 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu:

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2017 r.

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2017 r. Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2017 r. 1 Uwaga 1. Przeznaczenie wszystkich lokali w zakresie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 6/2019

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 6/2019 Adres: ul. Chmielna 10 parter, front, wejście z ulicy pozycja na liście konkursu: nr 1 28,13 m 2 Obręb/działka: 5-03-11 / 62 Wysokość pomieszczeń w 2,72 m w Powierzchnie pomieszczeń: księgarnia sprzedaż

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Min. stawka czynszu za pow. Informacje ogólne. pow. dodat. faktycznym w dacie oględzin lokalu;

Min. stawka czynszu za pow. Informacje ogólne. pow. dodat. faktycznym w dacie oględzin lokalu; załącznik nr 1 do Zawiadomienia Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. w konkursie ofert, z dnia 12 listopada 2013 r. maksymalny okres najmu 3 lata o ogłoszeniu konkursu ofert

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale użytkowe do wynajęcia: ul. Głogowska /5, ul. Zwycięstwa 33, ul. Zwycięstwa 1, ul. Zwycięstwa 36 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 221/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 221/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 221/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2017 r.

Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2017 r. Wykaz lokali użytkowych wystawionych do publicznego przetargu pisemnego (konkursu ofert) Termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2017 r. 1 Uwaga 1. Przeznaczenie wszystkich lokali w zakresie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONY. Prezydent Miasta Legnicy

ZAKOŃCZONY. Prezydent Miasta Legnicy Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/przetargi/2018/zakonczone/20372,zakonczony-ustny-przetarg-nieograniczony-na-oddanie-w -najem-lokali-uzytkowych-po.html 2019-01-01,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ.

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie ust. 1 zarządzenia nr 923/201 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES 10 LAT W DRODZE PRZETARGU NR I/2013 poz. 1 - ul. Hoża 54

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES 10 LAT W DRODZE PRZETARGU NR I/2013 poz. 1 - ul. Hoża 54 poz. 1 - ul. Hoża 54 Adres: ul. Hoża 54 Obręb/działka: 5-05-01 / 153 Usytuowanie: parter, front, wejście z ulicy Księga wieczysta: WA4M/00039439/3 Powierzchnia całkowita lokalu to 29,88 m 2. Lokal usytuowany

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Kostrzyn Wielkopolski, ul. Dworcowa 11 Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,34 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH. Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 2 Miejsce

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości: Warszawa, ul. Łączyny 8 LOKAL UŻYTKOWY Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 256,10 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Wywoławcza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 29.08.2014 r OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie z 9 zarządzenia nr 923/2014 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości Brody, Plac Zamkowy 3 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 72,30 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kuchnia Kliknij i łazienka z WC i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 14/2017

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 14/2017 poz. 1 ul. J. Bartoszewicza 11 pow. 64,99 m 2 Podstawowe o lokalu Adres: ul. J. Bartoszewicza 11 Usytuowanie: parter, front, wejście z ulicy Obręb/działka: 5-04-05 / 67 Powierzchnia całkowita (podstawowa)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1813/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1813/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 1813/2018 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 39

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 4/2019

INFORMACJA O LOKALU PRZEZNACZONYM DO NAJMU W DRODZE KONKURSU NR 4/2019 Adres: ul. Elektoralna 9 pozycja na liście konkursu: nr 1 parter, piwnica, front, wejście z ulicy Powierzchnia całkowita 104,16 m 2 Powierzchnia podstawowa 53,58 m 2 Powierzchnia dodatkowa 50,58 m 2 Obręb/działka:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 1 położonego w Raciborzu przy ul. Rudzkiej 32 Na

Bardziej szczegółowo

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Gdańsk, Al. Zwycięstwa 47/5. Przedmiot wynajmu:

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Gdańsk, Al. Zwycięstwa 47/5. Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Gdańsk, Al. Zwycięstwa 47/5 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 24,46 m 2 Stawka czynszu:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH WYSTAWIONYCH DO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT). Z TERMINEM SKŁADANIA OFERT DO DNIA

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH WYSTAWIONYCH DO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO (KONKURSU OFERT). Z TERMINEM SKŁADANIA OFERT DO DNIA 1 Piotrkowska 41 2 1 000 zł 38,61 5U 2,66 3 I piętro - lewa wejście do loklu nad -395/1 komórkoami ; wodkan; -4824 usytuowanymi nad komórkoami 2 Piotrkowska 41 2 500 zł Powierzchnia 14,35 4U -- 1 parter

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości DZIAŁYŃ 8 Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 18,59 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie Stawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2012 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaŝy REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY

Bardziej szczegółowo

Właściciel budynku obręb działka KW. Miasto Łódź obręb-s-1 działka-25 KW /1. inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst.

Właściciel budynku obręb działka KW. Miasto Łódź obręb-s-1 działka-25 KW /1. inst. elektryczna - brak licznika; wc; inst. 1 2 3 4 5 6 I I I I I 6 Sierpnia 5 1 3 000 zł Piotrkowska 126 2 1 000 zł Piotrkowska 128 2 1 500 zł Piotrkowska 132 2 1 500 zł Piotrkowska 147 2 1 500 zł Piotrkowska 149a 2 1 000 zł 241,99 16U 3,78 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 189/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 189/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 24 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 189/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego

Bardziej szczegółowo

Rzut lokalu. wejście do lokalu od strony ulicy Krawieckiej dwa schodki powierzchnia użytkowa: 76,14 m²

Rzut lokalu. wejście do lokalu od strony ulicy Krawieckiej dwa schodki powierzchnia użytkowa: 76,14 m² Krawiecka 2/17 w zarządzie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gran Biz z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 89. wejście do lokalu od strony ulicy Krawieckiej dwa schodki powierzchnia użytkowa: 76,14

Bardziej szczegółowo

LOKALE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

LOKALE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LOKALE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 1 mogą wynająć miejski lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 1651/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 października 2016 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie miejsc

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1091/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1091/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1091/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 13 położonego w Raciborzu przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

ul. gen. W. Andersa 21B

ul. gen. W. Andersa 21B pozycja nr 1 ul. gen. W. Andersa 21B - pow. 62,73 m 2 Podstawowe informacje o lokalu Adres: Usytuowanie: ul. gen. W. Andersa 21B piwnica, oficyna, wejście z podwórza Obręb/działka: 5-01-06 / 38 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 133/ 2013 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2013 r. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie z 11 i 12 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 282/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 8 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 282/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 8 lipca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 282/2019 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej wolnego lokalu użytkowego nr 1A położonego w Raciborzu przy ul. Kościuszki 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 11/2017

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR 11/2017 poz. 1 - pl. J. H. Dąbrowskiego 5 pow. 23,55 m 2 Podstawowe o lokalu Adres: pl. J. H. Dąbrowskiego 5 Usytuowanie: I piętro, parter, piwnica, front, wejście z klatki schodowej Obręb/działka: 5-03-07 / 45

Bardziej szczegółowo