Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian."

Transkrypt

1 Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty EURO Zamawiający: Gmina NYSA ul. Kolejowa 15, NYSA zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ zadane przez Wykonawców. Część nr 1 Pytanie nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach umowy generalnej będą wystawiane polisy na 12 miesięczny okres ubezpieczenia. Odpowiedź nr 1: Zamawiający potwierdza, iż dokumenty ubezpieczenia (polisy) mogą być wystawiane z rocznym okresem ubezpieczenia. Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 wzór umowy generalnej część nr 1 Wnioskujemy o zmianę zapisu w 2 pkt 3 Z: Dla poszczególnych podmiotów wymienionych w załącznikach do SIWZ będą wystawiane indywidualne umowy ubezpieczenia (polisy). Na: Dla poszczególnych podmiotów wymienionych w załącznikach do SIWZ będzie wystawiona łączna zbiorcza umowa ubezpieczenia (polisa) obejmująca ochroną poszczególne ryzyko dla całej Gminy. Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuję, że będą wystawiane polisy dla każdego z rocznych okresów ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający informuje, ze oczekuje wystawienia polis w następujący sposób: 1. Zbiorcza polisa obejmująca warunki i sumy ubezpieczenia zgłoszone w niniejszym postępowaniu miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Nysa wraz ze wspólnymi limitami. 2. Dla Biblioteki oraz Nyskiego Domu Kultury będą wystawione odrębne polisy ubezpieczenia z odrębnymi sumami ubezpieczenia oraz odwołujące się do wspólnych limitów odpowiedzialności w ramach zbiorczej polisy dla Gminy Miasta Nysa. Pytanie nr 3 Załącznik nr 10, część A, pkt 3.4 Wnioskujemy o zmianę podstawy szacowania wartości mienia dla mienia pracowniczego i uczniowskiego z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie sumy ubezpieczenia dla mienia pracowniczego według wartości rzeczywistej. Pytanie nr 4 Załącznik nr 10, część A, pkt Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności dewastacji przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia wieloletnie. Odpowiedź nr 4: Strona 1 z 54

2 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie ze względu na fakt, iż ustanowiony poziom limitu jest wysoki. Ponadto Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia wynikający z przedmiotowej prośby nie powodował szkód u Zamawiającego. Pytanie nr 5 Załącznik nr 10, część A, pkt Dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, eksponatów za wysokość szkody przyjmuje się wartość określoną przez rzeczoznawcę, wartość rynkową lub cenę zakupu potwierdzoną rachunkiem/fakturą. Odpowiedź nr 5: Zamawiający potwierdza, iż dla dzieł sztuki, eksponatów wysokość szkody ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę lub wartości rynkowej lub wysokości ceny zakupu potwierdzonej rachunkiem /fakturą. Pytanie nr 6 Załącznik nr 10, część A, pkt Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli zgodnie z poniższą propozycją Ubezpieczenie katastrofy budowlanej 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. 2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego. 3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. 5. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 6. Limit odpowiedzialności na szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli wynosi ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 7. Franszyza redukcyjna: 2.000,00 zł na każde zdarzenie objęte ochroną wg niniejszej klauzuli. Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Pytanie nr 7 Załącznik nr 10, część A, pkt Klauzula nakazów administracyjnych wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności na ,00 zł Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Strona 2 z 54

3 Pytania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pytanie nr 8 Czy istnieje możliwość zmiany zapisu zadanie 1 pkt. E ppkt z: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi ( w tym m.in. gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi na: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych lub chorób zakaźnych z zastrzeżeniem, iż ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w sytuacji gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien i szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Odpowiedź nr 8: Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikację zapisu SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: Zapis SIWZ, Załącznik nr 10 część E ppkt o treści: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi ( w tym m.in. gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi Otrzymuje brzmienie: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych lub chorób zakaźnych z zastrzeżeniem, iż ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w sytuacji gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział i szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Pytanie nr 9 Czy istnieje możliwość włączenia do warunków ochrony ubezpieczeniowej zadanie 1 fakultatywne warunki ubezpieczenia - D ppkt. C klauzuli reprezentantów o następującej treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej przez reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się: właściciela, członków zarządu, prokurentów, pełnomocników lub inne osoby pełniące funkcje kierownicze. Gothaer TU S.A. zachowuje prawo regresu do sprawcy. Podlimit odpowiedzialności ,00 PLN Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Jest to warunek fakultatywny nie powodujący niemożliwość złożenia oferty. Strona 3 z 54

4 Pytanie nr 10 Czy istnieje możliwość zmiany podlimitu odpowiedzialności dla szkód wynikłych z art. 417 KC oraz KC zadanie 1 pkt. E ppkt. 3.3, lp. 13 podlimity sumy gwarancyjnej Z: ,00 PLN na: ,00 PLN Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wystąpiły w dotychczasowej działalności roszczenia w ramach tego ryzyka. Pytanie nr 11 Czy istnieje możliwość zmiany podlimitu odpowiedzialności dla chorób zakaźnych zadanie 1 pkt. E ppkt. 3.3 lp. 11 podlimity sumy gwarancyjnej z: ,00 PLN na: ,00 PLN Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wystąpiły w dotychczasowej działalności roszczenia w ramach tego ryzyka. Pytanie nr 12 Czy istnieje możliwość wprowadzenia podlimitu odpowiedzialności dla szkód związanych z zarządzaniem drogami w wysokości ,00 PLN - zadanie 1 pkt. E Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu. Pytanie nr 13 Prosimy o możliwość doprecyzowania definicji czystej straty finansowej zadanie 1 pkt. E ppk. 4 pozostałe warunki, poprzez zastosowanie klauzuli odpowiedzialności za czyste straty majątkowe o następującej treści: Odmiennie od postanowień OWU, na mocy niniejszej Klauzuli włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe. Oprócz wyłączeń określonych w OWU Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody: 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi, 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy), 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu itp., 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami, 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia, 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych, 7) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, 9) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 10) wynikające z działalności reklamowej, Strona 4 z 54

5 11) związane ze stosunkiem pracy, 12) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej, 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki, 14) związane z niedostarczeniem energii, 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych, 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub nieprzeprowadzonych czynności kontrolnych. Odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Klauzuli jest ograniczona do wysokości podlimitu określonego w dokumencie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 13: Zamawiający określił katalog wyłączeń w odniesieniu do czystych strat finansowych w zapisie SIWZ Załącznik nr 10 część E ppkt 4 i nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanej klauzuli i dodatkowe wyłączenia z niej wynikające. Zaproponowane niektóre wyłączenia nie mają podstaw w działalności samorządowej ubezpieczającego. Pytanie nr 14 Ile imprez w roku planuje zorganizować Zamawiający, prosimy o załączenie harmonogramu imprez. Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie posiada ostatecznej listy imprez wraz z harmonogramem. Gmina Nysa rokrocznie zaangażowana jest w organizację kilkudziesięciu imprez. Poniżej najważniejsze z nich: - cykl imprez kulturalnych i sportowych w ramach akcji Zima w Gminie Nysa w okresie ferii zimowych - Tryton Nyski luty, marzec - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji obchodów 3 Maja - cykl imprez Dni Nysy - maj - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji obchodów Dnia Dziecka - cykl imprez kulturalnych i sportowych w ramach akcji Lato w Gminie Nysa w okresie wakacji - Dni Twierdzy Nysa - lipiec - Dożynki Gminne sierpień, wrzesień - Turniej Poetycki Orzech - październik - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji obchodów 11 Listopada - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji Mikołajek - Festiwal ognia i wody - lipiec - bieg uliczny - wrzesień - eliminacje do Mistrzostw Polskie skuterów wodnych - czerwiec - zawody o Złotą Śrubę Jeziora Nyskiego - czerwiec - regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Nyskiego - sierpień - Mistrzostwa Nysy w siatkówce plażowej - sierpień - Eliminacje do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn - czerwiec - Walentynki na lodowisku - luty - Bal przebierańców na lodowisku styczeń, luty - Festiwal Folklorystyczny Folk Fiesta sierpień - Dni Nysy - maj - Metalowa Twierdza sierpień - festiwal muzyki hip hop - festiwal muzyki reggae Pytanie nr 15 Prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadanie 1 pkt. E ppkt szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w szatniach, parkingach sprzętu elektronicznego ( w tym telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów, tabletów itp.) Strona 5 z 54

6 Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie akceptuje propozycji wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w szatniach, parkingach sprzętu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów, tabletów itp.). Dla szkód w szatniach z powodu utraty lub zniszczenia mienia odpowiedzialność Wykonawcy została ograniczona limitem w wysokości zł. Pytanie nr 16 Czy istnieje możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej dla szkód z tytułu zarządzania drogami w wysokości 500 zł. Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie widzi możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w szkodach powstałych z tytułu zarządzania drogami. Pytanie nr 17 Czy istnieje możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej dla szkód związanych z czystą stratą majątkową w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie akceptuje możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w czystych stratach finansowych. Pytanie nr 18 Prosimy o informację jaka profilaktyka zdrowotna będzie prowadzona w jednostkach Gminy Nysa. Odpowiedź nr 18: Zamawiający informuje, ze profilaktyka zdrowotna prowadzana w placówkach oświatowych polegać będzie na udzielaniu pomocy doraźnej w przypadkach nagłego pogorszenia się samopoczucia ucznia oraz na stosowaniu działań prewencyjnych np. fluoryzacji. Z zakresu są wyłączone wszelkie świadczenia medyczne objęte zakresem ubezpieczeń obowiązkowych. Pytanie nr 19 Załącznik nr 10,Część A. pkt 7.13 Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zgłoszonych na dzień zawierania umowy ubezpieczenia, nie więcej niż ,00 PLN Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia ograniczenia procentowego w klauzuli automatycznego pokrycia i pozostaje przy treści klauzuli zawartej w SIWZ. Pytanie nr 20 Załącznik nr 10, część A, pkt 7.19 i 7.20 Wnioskujemy o zastąpienie treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia i klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia klauzula w treści jn.: Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia suma prewencyjna Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma Strona 6 z 54

7 ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi: ,00 PLN Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Pytanie nr 21 Załącznik nr 10, część B, pkt 7.11 Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli 72 godzin. Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie akceptuje wykreślenia klauzuli 72 godzin. Pytanie nr 22 Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Odpowiedź nr 22: Zamawiający oświadcza, iż na terenie Gminy wystąpiła powódź w 1997 roku. Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości poniesionych start w wyniku tego zdarzenia. Pytanie nr 23 Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami. Odpowiedź nr 23: Zamawiający potwierdza, iż posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wszelkie wymagania i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pytanie nr 24 Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Odpowiedź nr 24: Zamawiający w załączniku nr 1 do odpowiedzi podał znane konstrukcje zgłoszonych do ubezpieczenia budynków i budowli. Pytanie nr 25 Czy wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Odpowiedź nr 25: Wszystkie budynki użytkowane są zgodnie z odpowiednimi przepisami umożliwiającymi korzystanie z nich. Nie dla wszystkich budynków wymagane jest posiadanie instalacji odgromowych jak i przeciwprzepięciowych Pytanie nr 26 Czy na okres ubezpieczenia planowane są remonty mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jakie, kiedy? Odpowiedź nr 26: Strona 7 z 54

8 W budynkach prowadzone są w systemie ciągłym drobne naprawy mające na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli pozwalające na korzystnie z nich przez użytkowników. Zamawiający nie ma w chwili obecnej harmonogramu prac budowlanych, dla których zgodnie z przepisami wydaje się odpowiednie zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych, Pytanie nr 27 Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Odpowiedź nr 27: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje w przyszłym okresie ubezpieczenia wskazanych w pytaniu inwestycji. Pytanie nr 28 Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Odpowiedź nr 28: Zamawiający w chwili obecnej nie prowadzi prac budowlanych na terenie istniejących lokalizacji. Pytanie nr 29 Prosimy o informację czy w obecnym programie ubezpieczeń poziom franszyz i udziałów własnych jest na tym samym poziomie, co w dokumentacji przetargowej? Jeżeli nie prosimy o wskazanie różnic. Odpowiedź nr 29: W aktualnym programie ubezpieczenia jest analogiczny poziom zastosowanych udziałów własnych pozostających na ryzyku ubezpieczającego, za wyjątkiem zredukowania szkody w oc drogami. W dotychczasowej umowie obowiązywał 500 zł udział własny ubezpieczającego / ubezpieczonego. Pytanie nr 30 Prosimy o informację, czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, jeśli tak, prosimy o wykaz z podaniem wartości poszczególnych obiektów. Czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring? Czy są odcięte media: gaz, prąd, woda. Odpowiedź nr 30: Zamawiający określił stan budynku Gimnazjum nr 3 ( Załącznik nr 10 pkt A 1.4.5) jako budynek wyłączony z eksploatacji. W chwili ogłoszenia SIWZ nie ma żadnych innych budynków wyłączonych z eksploatacji zgłoszonych do ubezpieczenia mienia. Zamawiający nie wyklucza iż w trakcie trwania okresu ubezpieczenia może dojść do czasowego wyłączenia ochrony dla niektórych budynków (lokali, budowli) oraz dla mienia ruchomego. W miarę możliwości i rozsądnego gospodarowania mieniem wyłączonym z eksploatacji można liczyć na wyłączenie niektórych mediów oraz ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń dla takiego mienia (np. zamurowanie lub zabicie deskami drzwi i okien umożliwiających wejście do nieruchomości). Pytanie nr 31 Czy Zamawiający ma jakieś plany związane z budynkiem po byłym Gimnazjum nr 3. Czy planuje jego rozbiórkę, sprzedaż lub wydzierżawienie w trakcie związania umową Ubezpieczenia. Odpowiedź nr 31: Aktualnie budynek po Gimnazjum nr 3 nie jest eksploatowany, natomiast w przyszłości planowane są plany sprzedaży nieruchomości. Ostatecznie na dzień składania odpowiedzi na pytania Zamawiający nie jest w stanie sprecyzować dokładnego terminu sprzedaży. Strona 8 z 54

9 Pytanie nr 32 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC. Odpowiedź nr 32: Zamawiający potwierdza, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej Zamawiającego w ramach pozaobowiązkowych ubezpieczeń OC. Niemniej jednak przewidziana jest odpowiedzialność w ramach czystych strat finansowych obejmująca działalność Zamawiającego. Pytanie nr 33 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant, sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej w rozumieniu ustawy. Odpowiedź nr 33: Zamawiający na chwilę obecną potwierdza brak konieczności ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla zarządcy nieruchomości, pielęgniarki, lekarza, rehabilitanta, sędziego sportowego. Pytanie nr 34 Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania. Odpowiedź nr 34: Zamawiający nie dysponuje innymi danymi szkodowymi poza zamieszczonymi w SIWZ, które są zaktualizowane na 30 września 2014 r. Pytanie nr 35 Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o podanie ilości szkód w toku oraz wysokości utworzonych rezerw. Odpowiedź nr 35: Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie nr 34, ponadto do czasu otrzymania danych szkodowych Zamawiający nie ma informacji o utworzeniu innych rezerw na zgłoszone roszczenia. Wszelkie dostępne statystki zgłoszonych szkód mają swoje odzwierciedlenie w SIWZ. Pytanie nr 36 Czy ostatnich trzech latach Zamawiający posiadał ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg? Czy franszyza redukcyjna w dotychczasowym ubezpieczeniu (ostatnie 3 lata) była analogiczna jak obecnie wnioskowana? Odpowiedź nr 36: Zamawiający posiadał ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg. W aktualnej umowie ubezpieczenia udział własny wynosił 500 zł w każdej szkodzie. Pytanie nr 37 Prosimy o potwierdzenie, że w dotychczasowym przebiegu szkodowości ujęte zostały wszystkie roszczenia i szkody związane z odpowiedzialnością cywilną za drogi i decyzje administracyjne? (i czy zostały tu uwzględnione rezerwy?). Jeżeli nie prosimy o uzupełnienie szkodowości. Strona 9 z 54

10 Odpowiedź nr 37: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 34. Pytanie nr 38 Wnioskujemy o wprowadzenie podli mitu SG dla OC zarządcy dróg, proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 38: Zadane pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 12. Pytanie nr 39 Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. Odpowiedź nr 39: Zamawiający potwierdza, iż co do zasady w sprawach, które nie zostały uregulowane w SIWZ zastosowanie mają ogólne przepisy prawa oraz Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Wszelkie zapisy OWU Wykonawcy ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie jeśli nie zostały one włączone do zapisów SIWZ i zakresu ubezpieczenia. Pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ. Pytanie nr 40 W Par. 7 WZORU UMOWY rozwiązanie umowy prosimy o zmianę dopuszczalnego przez Zamawiającego poziomu wypłaconych odszkodowań jako podstawy do wypowiedzenia umowy - obecnie jest 150%. Wnioskujemy o zmianę na 100%. Dotyczy wzoru umowy dla każdej z trzech części Zamówienia. Odpowiedź nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź nr 41: Zamawiający potwierdza, ze zastosowane przepisy ppoż. w poszczególnie ubezpieczanych obiektach są zgodne z przepisami ppoż i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne umożliwiające korzystanie z danych obiektów. Pytanie nr 42 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź nr 42: Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia oraz ich instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa. Wszelkie badania mają na celu umożliwienie korzystanie z budynków i w żadnym przypadku nie została zakwestionowana możliwość z ich korzystania. Pytanie nr 43 Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji na temat konstrukcji (ściany, więźba dachowa, pokrycie dachu) wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia Strona 10 z 54

11 Odpowiedź nr 43: Zamawiający informuje, iż niezbędne informacje dotyczące konstrukcji budynków zawarte zostały w załączniku nr 15 do SIWZ. W uzupełnieniu załączony zostaje do niniejszej odpowiedzi rozszerzony załącznik nr 1. Pytanie nr 44 Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji dla poszczególnych budynków w wykazie budynków (załącznik nr 1 do SIWZ) odnośnie stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (bardzo dobry, dobry, zły). Przez stan techniczny rozumiemy stan techniczny elementów budynku takich jak: 1) konstrukcja i pokrycie dachu; 2) instalacja elektryczna; 3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania; 4) stolarka okienna i drzwiowa; 5) instalacja gazowa; 6) instalacja wentylacyjna i kominowa. W przypadku braku możliwości uzupełnienia powyższych informacji prosimy o podanie informacji na temat szacunkowego procentowego udziału w przedmiocie ubezpieczenia budynków w dobrym, średnim, złym i awaryjnym stanie technicznym. Odpowiedź nr 44: Zamawiający jest w stanie podać jedynie szacunkowy udział budynków w danym stanie technicznym. Dla budynków w dobrym stanie wynosi on 50%, dla budynków w stanie średnim - 50% Pytanie nr 45 W przypadku braku możliwości uzupełnienia informacji wnioskowanych w pytaniu 44 dla wszystkich budynków prosimy o wskazanie i określenie łącznej sumy ubezpieczenia budynków drewnianych lub krytych gontem drewnianym, strzechą, słomą itp. oraz w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Odpowiedź nr 45: Zamawiający informuje, iż nie posiada wyżej wymienionych rodzajów budynków. Pytanie nr 46 Proszę o podanie informacji czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: - wskazanie adresu budynku, budowli, - podanie sumy ubezpieczenia - podanie z jakich materiałów są konstrukcje budynków, - czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, - czy są to obiekty przeznaczone do rozbiórki, czy będą jeszcze użytkowane, proszę o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% dla takich budynków Odpowiedź nr 46: Odpowiedź na to pytanie koresponduje z odpowiedzią na pytanie nr 31. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego 10% udziału własnego w szkodzie. Pytanie nr 47 W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym, pustostanów i wnioskujemy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia {pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). Strona 11 z 54

12 Odpowiedź nr 47: Pytanie koresponduje z odpowiedzią nr 46. Zamawiający nie ograniczy ochrony dla wskazanego budynku jedynie do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Pytanie nr 48 Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli Katastrofy Budowlanej Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody w budynkach nieużytkowanych lub przeznaczonych do rozbiórki' Odpowiedź nr 48: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia przedmiotowego zapisu. W przedmiocie ubezpieczenia nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki. Pytanie nr 49 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC majątkowym nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. Odpowiedź nr 49: Zamawiający potwierdza, że w przedmiocie ubezpieczenia OC majątkowym nie ma zgłoszonej działalności związanej z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. Pytanie nr 50 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Odpowiedź nr 50: Zamawiający potwierdza, że w ramach organizowania imprez masowych nie jest zgłoszona odpowiedzialność za szkody związane z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Pytanie nr 51 Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych. Odpowiedź nr 51: Zamawiający potwierdza, ze intencją ubezpieczenia OC majątkowego jest odpowiedzialność ustawowa Zamawiającego. Pytanie nr 52 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny Odpowiedź nr 52: Zamawiający potwierdza, ze budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zezwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Strona 12 z 54

13 Pytanie nr 53 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Odpowiedź nr 53: Zamawiający potwierdza, że w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie przewiduje działalności związanej posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Pytanie nr 54 Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub sortownią, zakładem utylizacji odpadów (ewentualnie biogazownie)? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: a. Gdzie się znajduję - adres b. Od kiedy funkcjonuje c. Na jak dużym obszarze d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska Odpowiedź nr 54: Zamawiający nie administruje i nie zarządza wysypiskiem śmieci ani sortownią odpadów (utylizacji, biogazowni). Pytanie nr 55 Prosimy o podanie informacji dotyczących liczby szkód i wysokości wypłaconych odszkodowań za okres trzech ostatnich lat z ubezpieczenia OC dróg. Odpowiedź nr 55: Wszelkie informacje dostępne Zamawiającemu zostały zamieszczone w załączniku nr 23. Pytanie nr 56 Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację o wysokości poniesionych strat. Odpowiedź nr 56: Powyższe pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22 Pytanie nr 57 Jeżeli wystąpiły szkody powodziowe to prosimy o podanie wartości szkód z tego tytułu. Odpowiedź nr 57: Powyższe pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 22 Pytanie nr 58 Prosimy o wprowadzenie limitu na jednego pracownika/ucznia dla mienia pracowniczego oraz uczniowskiego w wysokości PLN Odpowiedź nr 58: Zamawiający nie wprowadza limitu odpowiedzialności na jednego pracownika / ucznia. Strona 13 z 54

14 Pytanie nr 59 Prosimy o udostępnienie wykazów w wersji elektronicznej. Odpowiedź nr 59: Zamawiający udostępnił SIWZ w formie dokumentu PDF na stronie www. Nie znajduje zrozumienia intencji tego pytania o jakie wykazy chodzi Wykonawcy. Pytanie nr 60 Prosimy o informację na temat przyczyn wyłączenia z użytkowania budynku po byłym Gimnazjum nr 3 oraz na temat planowanego okresu wyłączenia z eksploatacji. Czy budynek będzie poddany remontowi? w jakim zakresie? czy będzie przeznaczony do rozbiórki? Odpowiedź nr 60: Odpowiedź na to pytanie koresponduje z odpowiedzią nr 31. Pytanie nr 61 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka działania wody w wysokości PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 61: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla działania wody. Pytanie nr 62 Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko nagiego wezbrania wód podziemnych jest objęte ochroną i zlimitowane w ramach ryzyka podniesienia się wód gruntowych. W razie braku potwierdzenia powyższego prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka wezbrania wód podziemnych PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 62: Zamawiający potwierdza iż limit dla wezbranych wód podziemnych wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w ramach umowy generalnej. Pytanie nr 63 Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w pozycji inne" Odpowiedź nr 63: Jest to mienie o niewielkich wartościach jednostkowych takich jak meble, sprzęt RTV, AGD, pamiątki, trofea, sztandary, proporce oraz pozostałe mienie nie będące środkiem trwałym a pozostającym w dyspozycji danej jednostki organizacyjnej. Pytanie nr 64 Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej czy Zamawiający planuje rozpocząć działalność w nowych miejscach w okresie ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o informację na temat miejsca rozpoczęcia i rodzaju działalności oraz na temat planowanej wartości mienia w nowej lokalizacji. Odpowiedź nr 64: Na chwilę obecna Zamawiający nie planuje rozpoczęcia działalności w nowych miejscach ubezpieczenia, niewykluczone jest, ze w okresie ubezpieczenia takie działania mogą nastąpić. Pytanie nr 65 Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula rezygnacji z regresu dotyczy jednostek powiązanych kapitałowo z Zamawiającym oraz, że nie dotyczy podmiotów związanych z Zamawiającym umową np. firma remontująca budynek Zamawiającego. Strona 14 z 54

15 Odpowiedź nr 65: Zamawiający potwierdza, ze klauzula rezygnacji z regresu dotyczy jednostek powiązanych kapitałowo z Zamawiającym. Pytanie nr 66 Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej na temat planowanych w okresie ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych (zakres, okres i wartość prac). Odpowiedź nr 66: NA chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje harmonogramem prac remontowo budowalnych w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 67 Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności określony w klauzuli kosztów dodatkowych jako nie mniej niż PLN oznacza, iż limit wynosi PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia chyba, że OWU Wykonawcy przewidują wyższy limit. Odpowiedź nr 67: Zamawiający potwierdza, ze limit w klauzuli kosztów dodatkowych wynosi co najmniej zł, chyba, że OWU wykonawcy przewidują wyższy limit. Pytanie nr 68 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli lokalizacji PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 68: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego limitu odpowiedzialności. Pytanie nr 69 Prosimy o potwierdzenie, że klauzula mienia ruchomego nie obejmuje środków transportu podczas ich samodzielnego poruszania się. W przypadku odpowiedzi przeczącej prosimy o udostępnienie wykazu środków transportu które mogą być objęte klauzulą. Odpowiedź nr 69: Intencja Zamawiającego w klauzuli mienia ruchomego jest objecie ochroną również środków transportu, które nie może być objęte ochroną w ramach innych ryzyk ubezpieczeniowych. Zamawiający deklaruje przygotowanie takich środków transportu Wykonawcy, który wygra postępowanie przetargowego o ile to będzie konieczne. Pytanie nr 70 Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej na temat planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia inwestycji które mogą być objęte ochroną na mocy klauzuli automatycznego pokrycia. Odpowiedź nr 70: Zamawiający planuje zakup środków trwałych (ruchomości), sprzęt elektroniczny, monitoring, nakłady adaptacyjne w środkach trwałych, itp. Zamawiający nie planuje znacząco odmiennych przedmiotów ubezpieczenia niż te określone w SIWZ. Pytanie nr 71 Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka podtopienia rozumianego jako zalanie terenów (bez wystąpienia wód z brzegów) w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych limitu odpowiedzialności PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Strona 15 z 54

16 Odpowiedź nr 71: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia przedmiotowego limitu do umowy ubezpieczenia. Pytanie nr 72 Prosimy o wskazanie oraz informację na temat sumy ubezpieczenia budynków magazynowych o powierzchni ponad 500 m2 oraz produkcyjnych wraz z informacją o rodzaju produkcji i składowanego mienia. Odpowiedź nr 72: Zamawiający nie prowadzi działalności produkcyjnej ani magazynowej. Magazyny służą działalności własnej poszczególnych jednostek. Nie wyklucza się natomiast w trzyletnim okresie ubezpieczenia możliwości przeznaczenia niektórych obiektów do wynajmu, gdzie będzie prowadzony magazyn lub działalność produkcyjna. Pytanie nr 73 Jaka działalność jest obecnie prowadzona w budynku byłego WKU Nysa ul. Marcinkowskiego 2-4? Odpowiedź nr 73: Zamawiający informuje, iż były budynek WKU nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową. Jest ubezpieczany przez Nyski Zarząd Nieruchomości. Pytanie nr 74 Prosimy o udostępnienie wykazu budowli gminy zgłoszonych do ubezpieczenia. Odpowiedź nr 74: Zamawiający w załącznikach do SIWZ wyszczególnił najważniejsze budowle będące przedmiotem ubezpieczenia. Zamawiający ponadto załącza wykaz budowli do ubezpieczenia stanowiący Załącznik nr 2 oraz dodatkowe zestawienie mienia wykreślonego z tej grupy i wyłączonego z ubezpieczenia jako Załącznik nr 3. Pytanie nr 75 W razie braku możliwości udostępnienia powyższego wykazu prosimy o udostępnienie wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia mól, marin, umocnień brzegu, falochronów, wałów przeciwpowodziowych, kanałów itp. rurociągów i kanalizacji naziemnych i podziemnych linii przesyłowych elektrycznych i telekomunikacyjnych dróg, mostów, kładek, wiaduktów, estakad, pasaży, rowów Odpowiedź nr 75: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 74. Pytanie nr 76 Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej z jakich materiałów jest zbudowane dno i skarpa niecki KM. Odpowiedź nr 76: Kąpielisko Miejskie - dno wysypane jest piaskiem i trzema rodzajami żwiru, skarpa usypana jest z kamieni pokryta darnią. Pytanie nr 77 Prosimy o wyłączenie z ochrony w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych drzew, krzewów, upraw na pniu i innej roślinności lub ograniczenie ochrony dla w/w do FLEXA. Strona 16 z 54

17 Odpowiedź nr 77: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony drzew, nasadzeń upraw na pniu i innej roślinności ani też nie wyraża zgody na ograniczenie ochrony do warunków FLEXA. Pytanie nr 78 Proszę o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź nr 78: Zamawiający udzielił już analogicznej odpowiedzi na pytanie 39. Pytanie nr 79 Prosimy o zmianę treści 7 ust. 5 pkt. a) w Załączniku nr 7 Wzór UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO - część nr 1. Na następującą:»(.») a. wypłacone odszkodowania przekraczające 120% wartości umowy, które będą wypłacone przez Wykonawcę po okresie co najmniej 12 miesięcznego okresu funkcjonowania umowy (...)" Odpowiedź nr 79: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmianę wartości. Pytanie nr 80 W odniesieniu do ubezpieczenia OC za produkt prosimy o informację, co jest produktem zgłoszonym do ubezpieczenia. Odpowiedź nr 80: Intencją odpowiedzialności OC produkt są przygotowywanej posiłki w jednostkach organizacyjnych miasta, jak również podczas organizowanych okolicznościowych imprez masowych, gdzie Zamawiający jako organizator odpowiada za ten sektor organizacji. Ponadto w ramach OC za produkt Zamawiający chce pokrycia ochroną ubezpieczeniową dla rozprowadzanych materiałów reklamowych i promocyjnych miasta. Pytanie nr 81 Prosimy o zgodę na wprowadzenie w pkt. 2.7 zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapisu: (...) jeśli przedmiot czynności, prac lub usług został przekazany odbiorcy w okresie ubezpieczenia." Odpowiedź nr 81: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przytoczonego zapisu. Pytanie nr 82 Prosimy o wykaz planowanych inwestycji w związku z włączeniem OC inwestora/inwestora zastępczego. Odpowiedź nr 82: Zamawiający w chwili udzielania odpowiedzi nie planuje inwestycji, w których sprawowałby funkcję inwestora/inwestora zastępczego. Pytanie nr 83 Prosimy o potwierdzenie, że zapis pkt zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy obowiązkowego OC Zarządcy Nieruchomości. Strona 17 z 54

18 Odpowiedź nr 83: Zamawiający potwierdza, ze odpowiedzialność w stosunku do zarządzanego mienia wynika z zawarcia dobrowolnej umowy odpowiedzialności cywilnej w ramach niniejszego postępowania. Pytanie nr 84 Prosimy o potwierdzenie, że włączenia znajdujące się w pkt i 2.16 zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczą wyłącznie szkód, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Odpowiedź nr 84: Zamawiający potwierdza, że włączenia znajdujące się w pkt i 2.16 zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczą wyłącznie szkód, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub jego jednostki organizacyjne (ubezpieczeni). Pytanie nr 85 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wynikłych z realizacji zadań zleconych Straży Miejskiej (pkt zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) lub wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź nr 85: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony działań związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej ani na wprowadzenie wnioskowanego limitu odpowiedzialności. Pytanie nr 86 Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z pkt sprzętu elektronicznego (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.), biżuterię, gotówkę lub wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź nr 86: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na analogiczne pytanie w odpowiedzi nr 15. Pytanie nr 87 Prosimy o wykreślenie z pkt zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapisu: nie dopuszcza się wyłączenia szkód o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.) oraz sprzęcie elektronicznym" lub wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź nr 87: Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia z ochrony punktu 2.21 odpowiedzialności cywilnej ani na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie nr 88 Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego z którego ubezpieczający/ ubezpieczony korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości). Odpowiedź nr 88: Zamawiający informuje, ze w ramach odpowiedzialności cywilnej nie ewidencjonuje na potrzeby ubezpieczeniowe sprzętu elektronicznego. W przypadku konieczności udokumentowania posiadanego takiego sprzętu elektronicznego w przypadku szkody, Zamawiający deklaruje odpowiednie udokumentowanie posiadanie takiego sprzętu. Strona 18 z 54

19 Pytanie nr 89 Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do tych podmiotów. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego na szkody powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni. Odpowiedź nr 89: Zamawiający potwierdza, że pokazy sztucznych ogni podczas organizowanych imprez wykonywane będą przez profesjonalne podmioty zewnętrzne zajmujące się tego typu działalnością i Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do tych podmiotów. Limit na sztuczne ognie - zgodny z SIWZ. Pytanie nr 90 Prosimy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu OC za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź nr 90: Zamawiający udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w odpowiedzi nr 8. Pytanie nr 91 Prosimy o wykreślenie z pkt zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapisu: Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną jednostkach Gminy Nysa m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych". Odpowiedź nr 91: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. Pytanie nr 92 W przypadku braku zgody na pytanie 50 prosimy o podanie przykładów takiej działalności oraz wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego za szkody w wynikłe z działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną jednostkach Gminy Nysa m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych. Odpowiedź nr 92: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie limitu odpowiedzialności dla działań profilaktycznych w jednostkach Gminy Nysa. Pytanie nr 93 Prosimy w wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu OC za szkody z tytufu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem - OC za szkody wzajemne w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź nr 93: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego limitu dla szkód wzajemnych. Pytanie nr 94 Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w pkt zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: z wyłączeniem USA, Kanady i Australii". Strona 19 z 54

20 Odpowiedź nr 94: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Pytanie nr 95 Pytanie 54. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 2.43: odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;" Odpowiedź nr 95: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Pytanie nr 96 Prosimy o zgodę na wprowadzenie w pkt (Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami) zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej limitu w wysokości ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego. Odpowiedź nr 96: Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 12. Pytanie nr 97 Prosimy o informację czy katalog wyłączeń w definicji czystej straty finansowej jest katalogiem zamkniętym. Odpowiedź nr 97: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli czystych strat finansowych i rozszerzenie katalogu wyłączeń i zmienia treść SIWZ w załączniku nr 10, rozdział E Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ppkt 4.1 w ten sposób, że obecna treść: Czysta strata finansowa szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony następować będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego. otrzymuje następujące brzmienie: Czysta strata finansowa szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony następować będzie wskutek klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego, wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo jeżeli powstały wskutek udzielonych zaleceń lub instrukcji. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wyłączenia zawarte w powyższej definicji są katalogiem zamkniętym. Pytanie nr 98 Prosimy o potwierdzenie, że w definicji czystej straty finansowej będą miały zastosowanie standardowe wyłączenia z OWU Ubezpieczyciela np. będące następstwem aktów terrorystycznych, działań wojennych, rewolucji, strajków, zamieszek, demonstracji i innych rozruchów społecznych, wyrządzone pod wpływem Strona 20 z 54

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Ostrowite, 13.08.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 12.08.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy)

Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) Podkowa Leśna, dnia 15.12.2015r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: zamówienia publicznego w formie przetargu w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Gołuchów, dnia 10 grudnia 2014 r. Sprawa nr: RI.271.16.2.2014 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl

Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS. Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Suwałki, dnia 18 lutego 2015 r. D.T.261.1.11.2015.KS Strona internetowa : www.zbm.suwalki.pl Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03

Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Znak sprawy: RIiD.271.12.3.2014 Gnojnik, 2014-11-03 W Y K O N A W C Y dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014

Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 Namysłów, 10.12.2014 r. NR SPRAWY: ZAN.VII-2010/53/2014 dotyczy: odpowiedzi na złożone pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT. ZP.271.24.2014. Dywity, dnia 03.10.2014 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: SP.271.1.2014.KT. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój.

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój. Polanica-Zdrój, dnia 24.09.2014 AM-ZP.271.25.2014.JZM Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46, http://bip.polanica.pl,

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I

(ZNAK SPRAWY 1/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU) CZĘŚĆ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami

PYTANIA WYKONAWCY nr 1 wraz z odpowiedziami WZP-1001-06/2013 Wrocław, 12.07.2013 r. Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika/wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: przetargu ograniczonego na usługę p/n Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Świebodzice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013 Sieroszewice, dn. 05.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Zamawiającego Gminy Sieroszewice Numer ogłoszenia: 224537-2013

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.53.18.2014.I Staszów, dnia 13.10.2014 r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Wierzbica, 05.01.2015 r. Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Sierpc,15.07.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Nasz znak: Data: ZP.272.OrSO.1.2015/1 2015-02-13. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 01.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/28/2015 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź Sp.

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 12 F178. Wrocław, r. Strona 1 z 12 Wrocław, 05.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Śremskiego oraz jednostek organizacyjnych ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów.

Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety. Odpowiedź: Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków nie ma pustostanów. Kalety, 20.05.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Ubezpieczenie Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Miasta Kalety Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Sierpc, 13.07.2012 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sierpc Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 24/13/07/2010/NO/ŚWIEBODZICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 24/13/07/2010/NO/ŚWIEBODZICE Strona 1 z 7 Wrocław, 0.07.010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Świebodzice wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4

GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA. Wyjaśnienie Nr 4 GMINA ROŹWIENICA 37-565 ROŹWIENICA RG.271.PROG.4.4.2015 Roźwienica 05.11.2015r. Wyjaśnienie Nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 30 października 2015r w sprawie zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności.

z działalnością, o która pyta Wykonawca. Zamawiający nie planuje rozpoczęcia takiej działalności. Ostrów Mazowiecka, dnia 12 lipca 2013 r. OR. 272.5.2013 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczeniu majątku i innych interesów Powiatu Ostrowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo