Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian."

Transkrypt

1 Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty EURO Zamawiający: Gmina NYSA ul. Kolejowa 15, NYSA zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ zadane przez Wykonawców. Część nr 1 Pytanie nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach umowy generalnej będą wystawiane polisy na 12 miesięczny okres ubezpieczenia. Odpowiedź nr 1: Zamawiający potwierdza, iż dokumenty ubezpieczenia (polisy) mogą być wystawiane z rocznym okresem ubezpieczenia. Pytanie nr 2 Załącznik nr 7 wzór umowy generalnej część nr 1 Wnioskujemy o zmianę zapisu w 2 pkt 3 Z: Dla poszczególnych podmiotów wymienionych w załącznikach do SIWZ będą wystawiane indywidualne umowy ubezpieczenia (polisy). Na: Dla poszczególnych podmiotów wymienionych w załącznikach do SIWZ będzie wystawiona łączna zbiorcza umowa ubezpieczenia (polisa) obejmująca ochroną poszczególne ryzyko dla całej Gminy. Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuję, że będą wystawiane polisy dla każdego z rocznych okresów ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający informuje, ze oczekuje wystawienia polis w następujący sposób: 1. Zbiorcza polisa obejmująca warunki i sumy ubezpieczenia zgłoszone w niniejszym postępowaniu miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Nysa wraz ze wspólnymi limitami. 2. Dla Biblioteki oraz Nyskiego Domu Kultury będą wystawione odrębne polisy ubezpieczenia z odrębnymi sumami ubezpieczenia oraz odwołujące się do wspólnych limitów odpowiedzialności w ramach zbiorczej polisy dla Gminy Miasta Nysa. Pytanie nr 3 Załącznik nr 10, część A, pkt 3.4 Wnioskujemy o zmianę podstawy szacowania wartości mienia dla mienia pracowniczego i uczniowskiego z wartości odtworzeniowej na rzeczywistą Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie sumy ubezpieczenia dla mienia pracowniczego według wartości rzeczywistej. Pytanie nr 4 Załącznik nr 10, część A, pkt Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności dewastacji przedmiotu ubezpieczenia: nasadzenia wieloletnie. Odpowiedź nr 4: Strona 1 z 54

2 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie ze względu na fakt, iż ustanowiony poziom limitu jest wysoki. Ponadto Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia wynikający z przedmiotowej prośby nie powodował szkód u Zamawiającego. Pytanie nr 5 Załącznik nr 10, część A, pkt Dla mienia o charakterze zabytkowym, dzieł sztuki, eksponatów za wysokość szkody przyjmuje się wartość określoną przez rzeczoznawcę, wartość rynkową lub cenę zakupu potwierdzoną rachunkiem/fakturą. Odpowiedź nr 5: Zamawiający potwierdza, iż dla dzieł sztuki, eksponatów wysokość szkody ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę lub wartości rynkowej lub wysokości ceny zakupu potwierdzonej rachunkiem /fakturą. Pytanie nr 6 Załącznik nr 10, część A, pkt Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli zgodnie z poniższą propozycją Ubezpieczenie katastrofy budowlanej 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. 2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego. 3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany, 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 4. Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. 5. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 6. Limit odpowiedzialności na szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli wynosi ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 7. Franszyza redukcyjna: 2.000,00 zł na każde zdarzenie objęte ochroną wg niniejszej klauzuli. Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Pytanie nr 7 Załącznik nr 10, część A, pkt Klauzula nakazów administracyjnych wnioskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności na ,00 zł Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Strona 2 z 54

3 Pytania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pytanie nr 8 Czy istnieje możliwość zmiany zapisu zadanie 1 pkt. E ppkt z: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi ( w tym m.in. gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi na: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych lub chorób zakaźnych z zastrzeżeniem, iż ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w sytuacji gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności wiedzieć powinien i szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Odpowiedź nr 8: Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikację zapisu SIWZ. Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: Zapis SIWZ, Załącznik nr 10 część E ppkt o treści: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi ( w tym m.in. gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi Otrzymuje brzmienie: włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych lub chorób zakaźnych z zastrzeżeniem, iż ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych w sytuacji gdy Ubezpieczony o chorobie wiedział i szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV. Pytanie nr 9 Czy istnieje możliwość włączenia do warunków ochrony ubezpieczeniowej zadanie 1 fakultatywne warunki ubezpieczenia - D ppkt. C klauzuli reprezentantów o następującej treści: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia strony uzgodniły, że Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej przez reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się: właściciela, członków zarządu, prokurentów, pełnomocników lub inne osoby pełniące funkcje kierownicze. Gothaer TU S.A. zachowuje prawo regresu do sprawcy. Podlimit odpowiedzialności ,00 PLN Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Jest to warunek fakultatywny nie powodujący niemożliwość złożenia oferty. Strona 3 z 54

4 Pytanie nr 10 Czy istnieje możliwość zmiany podlimitu odpowiedzialności dla szkód wynikłych z art. 417 KC oraz KC zadanie 1 pkt. E ppkt. 3.3, lp. 13 podlimity sumy gwarancyjnej Z: ,00 PLN na: ,00 PLN Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wystąpiły w dotychczasowej działalności roszczenia w ramach tego ryzyka. Pytanie nr 11 Czy istnieje możliwość zmiany podlimitu odpowiedzialności dla chorób zakaźnych zadanie 1 pkt. E ppkt. 3.3 lp. 11 podlimity sumy gwarancyjnej z: ,00 PLN na: ,00 PLN Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wystąpiły w dotychczasowej działalności roszczenia w ramach tego ryzyka. Pytanie nr 12 Czy istnieje możliwość wprowadzenia podlimitu odpowiedzialności dla szkód związanych z zarządzaniem drogami w wysokości ,00 PLN - zadanie 1 pkt. E Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego podlimitu. Pytanie nr 13 Prosimy o możliwość doprecyzowania definicji czystej straty finansowej zadanie 1 pkt. E ppk. 4 pozostałe warunki, poprzez zastosowanie klauzuli odpowiedzialności za czyste straty majątkowe o następującej treści: Odmiennie od postanowień OWU, na mocy niniejszej Klauzuli włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe. Oprócz wyłączeń określonych w OWU Ubezpieczyciel nie ponosi również odpowiedzialności za szkody: 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi, 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szumy, zapachy, wstrząsy), 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu itp., 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami, 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia, 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych, 7) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, 9) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego, 10) wynikające z działalności reklamowej, Strona 4 z 54

5 11) związane ze stosunkiem pracy, 12) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej, 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki, 14) związane z niedostarczeniem energii, 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych, 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub nieprzeprowadzonych czynności kontrolnych. Odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej Klauzuli jest ograniczona do wysokości podlimitu określonego w dokumencie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 13: Zamawiający określił katalog wyłączeń w odniesieniu do czystych strat finansowych w zapisie SIWZ Załącznik nr 10 część E ppkt 4 i nie wyraża zgody na zastosowanie proponowanej klauzuli i dodatkowe wyłączenia z niej wynikające. Zaproponowane niektóre wyłączenia nie mają podstaw w działalności samorządowej ubezpieczającego. Pytanie nr 14 Ile imprez w roku planuje zorganizować Zamawiający, prosimy o załączenie harmonogramu imprez. Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie posiada ostatecznej listy imprez wraz z harmonogramem. Gmina Nysa rokrocznie zaangażowana jest w organizację kilkudziesięciu imprez. Poniżej najważniejsze z nich: - cykl imprez kulturalnych i sportowych w ramach akcji Zima w Gminie Nysa w okresie ferii zimowych - Tryton Nyski luty, marzec - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji obchodów 3 Maja - cykl imprez Dni Nysy - maj - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji obchodów Dnia Dziecka - cykl imprez kulturalnych i sportowych w ramach akcji Lato w Gminie Nysa w okresie wakacji - Dni Twierdzy Nysa - lipiec - Dożynki Gminne sierpień, wrzesień - Turniej Poetycki Orzech - październik - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji obchodów 11 Listopada - cykl imprez kulturalnych i sportowych z okazji Mikołajek - Festiwal ognia i wody - lipiec - bieg uliczny - wrzesień - eliminacje do Mistrzostw Polskie skuterów wodnych - czerwiec - zawody o Złotą Śrubę Jeziora Nyskiego - czerwiec - regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Nyskiego - sierpień - Mistrzostwa Nysy w siatkówce plażowej - sierpień - Eliminacje do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej mężczyzn - czerwiec - Walentynki na lodowisku - luty - Bal przebierańców na lodowisku styczeń, luty - Festiwal Folklorystyczny Folk Fiesta sierpień - Dni Nysy - maj - Metalowa Twierdza sierpień - festiwal muzyki hip hop - festiwal muzyki reggae Pytanie nr 15 Prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadanie 1 pkt. E ppkt szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w szatniach, parkingach sprzętu elektronicznego ( w tym telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów, tabletów itp.) Strona 5 z 54

6 Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie akceptuje propozycji wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w szatniach, parkingach sprzętu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów, tabletów itp.). Dla szkód w szatniach z powodu utraty lub zniszczenia mienia odpowiedzialność Wykonawcy została ograniczona limitem w wysokości zł. Pytanie nr 16 Czy istnieje możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej dla szkód z tytułu zarządzania drogami w wysokości 500 zł. Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie widzi możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w szkodach powstałych z tytułu zarządzania drogami. Pytanie nr 17 Czy istnieje możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej dla szkód związanych z czystą stratą majątkową w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie akceptuje możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w czystych stratach finansowych. Pytanie nr 18 Prosimy o informację jaka profilaktyka zdrowotna będzie prowadzona w jednostkach Gminy Nysa. Odpowiedź nr 18: Zamawiający informuje, ze profilaktyka zdrowotna prowadzana w placówkach oświatowych polegać będzie na udzielaniu pomocy doraźnej w przypadkach nagłego pogorszenia się samopoczucia ucznia oraz na stosowaniu działań prewencyjnych np. fluoryzacji. Z zakresu są wyłączone wszelkie świadczenia medyczne objęte zakresem ubezpieczeń obowiązkowych. Pytanie nr 19 Załącznik nr 10,Część A. pkt 7.13 Klauzula automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zgłoszonych na dzień zawierania umowy ubezpieczenia, nie więcej niż ,00 PLN Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie akceptuje wprowadzenia ograniczenia procentowego w klauzuli automatycznego pokrycia i pozostaje przy treści klauzuli zawartej w SIWZ. Pytanie nr 20 Załącznik nr 10, część A, pkt 7.19 i 7.20 Wnioskujemy o zastąpienie treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia i klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia klauzula w treści jn.: Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia suma prewencyjna Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma Strona 6 z 54

7 ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi: ,00 PLN Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Pytanie nr 21 Załącznik nr 10, część B, pkt 7.11 Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli 72 godzin. Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie akceptuje wykreślenia klauzuli 72 godzin. Pytanie nr 22 Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Odpowiedź nr 22: Zamawiający oświadcza, iż na terenie Gminy wystąpiła powódź w 1997 roku. Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości poniesionych start w wyniku tego zdarzenia. Pytanie nr 23 Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami. Odpowiedź nr 23: Zamawiający potwierdza, iż posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wszelkie wymagania i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pytanie nr 24 Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Odpowiedź nr 24: Zamawiający w załączniku nr 1 do odpowiedzi podał znane konstrukcje zgłoszonych do ubezpieczenia budynków i budowli. Pytanie nr 25 Czy wszystkie budynki/budowle posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Odpowiedź nr 25: Wszystkie budynki użytkowane są zgodnie z odpowiednimi przepisami umożliwiającymi korzystanie z nich. Nie dla wszystkich budynków wymagane jest posiadanie instalacji odgromowych jak i przeciwprzepięciowych Pytanie nr 26 Czy na okres ubezpieczenia planowane są remonty mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jakie, kiedy? Odpowiedź nr 26: Strona 7 z 54

8 W budynkach prowadzone są w systemie ciągłym drobne naprawy mające na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli pozwalające na korzystnie z nich przez użytkowników. Zamawiający nie ma w chwili obecnej harmonogramu prac budowlanych, dla których zgodnie z przepisami wydaje się odpowiednie zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych, Pytanie nr 27 Czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Odpowiedź nr 27: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje w przyszłym okresie ubezpieczenia wskazanych w pytaniu inwestycji. Pytanie nr 28 Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Odpowiedź nr 28: Zamawiający w chwili obecnej nie prowadzi prac budowlanych na terenie istniejących lokalizacji. Pytanie nr 29 Prosimy o informację czy w obecnym programie ubezpieczeń poziom franszyz i udziałów własnych jest na tym samym poziomie, co w dokumentacji przetargowej? Jeżeli nie prosimy o wskazanie różnic. Odpowiedź nr 29: W aktualnym programie ubezpieczenia jest analogiczny poziom zastosowanych udziałów własnych pozostających na ryzyku ubezpieczającego, za wyjątkiem zredukowania szkody w oc drogami. W dotychczasowej umowie obowiązywał 500 zł udział własny ubezpieczającego / ubezpieczonego. Pytanie nr 30 Prosimy o informację, czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, jeśli tak, prosimy o wykaz z podaniem wartości poszczególnych obiektów. Czy we wszystkich takich budynkach jest ochrona / monitoring? Czy są odcięte media: gaz, prąd, woda. Odpowiedź nr 30: Zamawiający określił stan budynku Gimnazjum nr 3 ( Załącznik nr 10 pkt A 1.4.5) jako budynek wyłączony z eksploatacji. W chwili ogłoszenia SIWZ nie ma żadnych innych budynków wyłączonych z eksploatacji zgłoszonych do ubezpieczenia mienia. Zamawiający nie wyklucza iż w trakcie trwania okresu ubezpieczenia może dojść do czasowego wyłączenia ochrony dla niektórych budynków (lokali, budowli) oraz dla mienia ruchomego. W miarę możliwości i rozsądnego gospodarowania mieniem wyłączonym z eksploatacji można liczyć na wyłączenie niektórych mediów oraz ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń dla takiego mienia (np. zamurowanie lub zabicie deskami drzwi i okien umożliwiających wejście do nieruchomości). Pytanie nr 31 Czy Zamawiający ma jakieś plany związane z budynkiem po byłym Gimnazjum nr 3. Czy planuje jego rozbiórkę, sprzedaż lub wydzierżawienie w trakcie związania umową Ubezpieczenia. Odpowiedź nr 31: Aktualnie budynek po Gimnazjum nr 3 nie jest eksploatowany, natomiast w przyszłości planowane są plany sprzedaży nieruchomości. Ostatecznie na dzień składania odpowiedzi na pytania Zamawiający nie jest w stanie sprecyzować dokładnego terminu sprzedaży. Strona 8 z 54

9 Pytanie nr 32 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje zdarzeń / szkód objętych ochroną ubezpieczeniową polisami obowiązkowego ubezpieczenia OC i obowiązkowego zawodowego ubezpieczenia OC. Odpowiedź nr 32: Zamawiający potwierdza, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności zawodowej Zamawiającego w ramach pozaobowiązkowych ubezpieczeń OC. Niemniej jednak przewidziana jest odpowiedzialność w ramach czystych strat finansowych obejmująca działalność Zamawiającego. Pytanie nr 33 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (zarządca nieruchomości, pielęgniarka, lekarz, rehabilitant, sędzia sportowy, itd.) oraz obowiązkowej odpowiedzialności organizatora imprezy masowej w rozumieniu ustawy. Odpowiedź nr 33: Zamawiający na chwilę obecną potwierdza brak konieczności ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej dla zarządcy nieruchomości, pielęgniarki, lekarza, rehabilitanta, sędziego sportowego. Pytanie nr 34 Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie były okoliczności ich powstania. Odpowiedź nr 34: Zamawiający nie dysponuje innymi danymi szkodowymi poza zamieszczonymi w SIWZ, które są zaktualizowane na 30 września 2014 r. Pytanie nr 35 Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o podanie ilości szkód w toku oraz wysokości utworzonych rezerw. Odpowiedź nr 35: Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie nr 34, ponadto do czasu otrzymania danych szkodowych Zamawiający nie ma informacji o utworzeniu innych rezerw na zgłoszone roszczenia. Wszelkie dostępne statystki zgłoszonych szkód mają swoje odzwierciedlenie w SIWZ. Pytanie nr 36 Czy ostatnich trzech latach Zamawiający posiadał ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg? Czy franszyza redukcyjna w dotychczasowym ubezpieczeniu (ostatnie 3 lata) była analogiczna jak obecnie wnioskowana? Odpowiedź nr 36: Zamawiający posiadał ubezpieczenie w zakresie OC zarządcy dróg. W aktualnej umowie ubezpieczenia udział własny wynosił 500 zł w każdej szkodzie. Pytanie nr 37 Prosimy o potwierdzenie, że w dotychczasowym przebiegu szkodowości ujęte zostały wszystkie roszczenia i szkody związane z odpowiedzialnością cywilną za drogi i decyzje administracyjne? (i czy zostały tu uwzględnione rezerwy?). Jeżeli nie prosimy o uzupełnienie szkodowości. Strona 9 z 54

10 Odpowiedź nr 37: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 34. Pytanie nr 38 Wnioskujemy o wprowadzenie podli mitu SG dla OC zarządcy dróg, proponujemy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 38: Zadane pytanie koresponduje z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 12. Pytanie nr 39 Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy. Odpowiedź nr 39: Zamawiający potwierdza, iż co do zasady w sprawach, które nie zostały uregulowane w SIWZ zastosowanie mają ogólne przepisy prawa oraz Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Wszelkie zapisy OWU Wykonawcy ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie jeśli nie zostały one włączone do zapisów SIWZ i zakresu ubezpieczenia. Pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy mają zapisy SIWZ. Pytanie nr 40 W Par. 7 WZORU UMOWY rozwiązanie umowy prosimy o zmianę dopuszczalnego przez Zamawiającego poziomu wypłaconych odszkodowań jako podstawy do wypowiedzenia umowy - obecnie jest 150%. Wnioskujemy o zmianę na 100%. Dotyczy wzoru umowy dla każdej z trzech części Zamówienia. Odpowiedź nr 40: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Pytanie nr 41 Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź nr 41: Zamawiający potwierdza, ze zastosowane przepisy ppoż. w poszczególnie ubezpieczanych obiektach są zgodne z przepisami ppoż i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne umożliwiające korzystanie z danych obiektów. Pytanie nr 42 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Odpowiedź nr 42: Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia oraz ich instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa. Wszelkie badania mają na celu umożliwienie korzystanie z budynków i w żadnym przypadku nie została zakwestionowana możliwość z ich korzystania. Pytanie nr 43 Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji na temat konstrukcji (ściany, więźba dachowa, pokrycie dachu) wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia Strona 10 z 54

11 Odpowiedź nr 43: Zamawiający informuje, iż niezbędne informacje dotyczące konstrukcji budynków zawarte zostały w załączniku nr 15 do SIWZ. W uzupełnieniu załączony zostaje do niniejszej odpowiedzi rozszerzony załącznik nr 1. Pytanie nr 44 Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji dla poszczególnych budynków w wykazie budynków (załącznik nr 1 do SIWZ) odnośnie stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia (bardzo dobry, dobry, zły). Przez stan techniczny rozumiemy stan techniczny elementów budynku takich jak: 1) konstrukcja i pokrycie dachu; 2) instalacja elektryczna; 3) sieci wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania; 4) stolarka okienna i drzwiowa; 5) instalacja gazowa; 6) instalacja wentylacyjna i kominowa. W przypadku braku możliwości uzupełnienia powyższych informacji prosimy o podanie informacji na temat szacunkowego procentowego udziału w przedmiocie ubezpieczenia budynków w dobrym, średnim, złym i awaryjnym stanie technicznym. Odpowiedź nr 44: Zamawiający jest w stanie podać jedynie szacunkowy udział budynków w danym stanie technicznym. Dla budynków w dobrym stanie wynosi on 50%, dla budynków w stanie średnim - 50% Pytanie nr 45 W przypadku braku możliwości uzupełnienia informacji wnioskowanych w pytaniu 44 dla wszystkich budynków prosimy o wskazanie i określenie łącznej sumy ubezpieczenia budynków drewnianych lub krytych gontem drewnianym, strzechą, słomą itp. oraz w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Odpowiedź nr 45: Zamawiający informuje, iż nie posiada wyżej wymienionych rodzajów budynków. Pytanie nr 46 Proszę o podanie informacji czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji: - wskazanie adresu budynku, budowli, - podanie sumy ubezpieczenia - podanie z jakich materiałów są konstrukcje budynków, - czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone, - czy są to obiekty przeznaczone do rozbiórki, czy będą jeszcze użytkowane, proszę o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% dla takich budynków Odpowiedź nr 46: Odpowiedź na to pytanie koresponduje z odpowiedzią na pytanie nr 31. Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego 10% udziału własnego w szkodzie. Pytanie nr 47 W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym, pustostanów i wnioskujemy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe prosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia {pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). Strona 11 z 54

12 Odpowiedź nr 47: Pytanie koresponduje z odpowiedzią nr 46. Zamawiający nie ograniczy ochrony dla wskazanego budynku jedynie do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Pytanie nr 48 Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w Klauzuli Katastrofy Budowlanej Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody w budynkach nieużytkowanych lub przeznaczonych do rozbiórki' Odpowiedź nr 48: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia przedmiotowego zapisu. W przedmiocie ubezpieczenia nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki. Pytanie nr 49 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC majątkowym nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. Odpowiedź nr 49: Zamawiający potwierdza, że w przedmiocie ubezpieczenia OC majątkowym nie ma zgłoszonej działalności związanej z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami. Pytanie nr 50 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Odpowiedź nr 50: Zamawiający potwierdza, że w ramach organizowania imprez masowych nie jest zgłoszona odpowiedzialność za szkody związane z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. Pytanie nr 51 Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych. Odpowiedź nr 51: Zamawiający potwierdza, ze intencją ubezpieczenia OC majątkowego jest odpowiedzialność ustawowa Zamawiającego. Pytanie nr 52 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny Odpowiedź nr 52: Zamawiający potwierdza, ze budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zezwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Strona 12 z 54

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BIII271.7.2014

Znak postępowania: BIII271.7.2014 Ożarów, dnia 02.06.2014r. Wg właściwości Znak postępowania: BIII271.7.2014 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.97.40.2013 RISS 2414672 Zielona Góra, 11 grudnia 2013 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego dot.

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania (wszyscy)

Uczestnicy postępowania (wszyscy) Zamawiający: Powiat Augustowski ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Augustów, dnia 02-07-2015 r. Uczestnicy postępowania (wszyscy) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo