SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 I. Nazwa i adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Wołoska 7, Warszawa NIP: , REGON: na podstawie art. 15 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w ramach udzielonego pełnomocnictwa reprezentowana przez brokera ubezpieczeniowego: Gras Savoye Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 11, Warszawa II. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dla zamówień, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty euro. III. Nazwa zamówienia Wybór wykonawcy ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umów ubezpieczenia. IV. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia majątkowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w tym ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie oraz ubezpieczenie komunikacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty Usługi ubezpieczenia od ognia Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej Uslugi ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem 1

2 V. Składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na nw. części zamówienia: Część 1 Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Cześć 2 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie Część 3 Ubezpieczenia komunikacyjne. VI. Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 30% szacowanej wartości zamówienia. VIII. Termin wykonania zamówienia 24 miesiące od daty rozpoczęcia obowiązywania umów ubezpieczenia. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, że warunki określone w pkt 1 spełnia samodzielnie. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 1.1. każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), natomiast warunki określone w pkt 1.2. spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie. 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 8. Zamawiający w toku sprawdzania ofert dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg kryterium spełnia/nie spełnia, kolejno dla każdego z wymaganych 2

3 warunków. Zamawiający dokona w/w czynności wyłącznie na podstawie analizy złożonych oświadczeń i dokumentów, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy. 9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale X. SIWZ według formuły spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 warunki udziału postępowaniu Wykonawca spełnił. X. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ); 2) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 2 niniejszego rozdziału. 3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 3

4 wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. XI. Wykonawca zagraniczny 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty dotyczące tych osób należy złożyć na zasadach określonych w 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. XII. Zasady wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa, udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie; 3) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać: a) jakiego postępowania dotyczy, b) jakie podmioty występują wspólnie, c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika, d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik, e) na jaki okres jest udzielone. 4) jeśli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa; 5) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w ogóle lub przedstawi wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy; 6) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty; 7) kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę; 8) jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może 4

5 zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na adres Gras Savoye Polska, ul. Marynarska 11, Warszawa, nr faksu Zamawiającego: (0-22) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej: 6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 8. Zamawiający informuje, że brokerem ubezpieczeniowym oraz Pełnomocnikiem Zamawiającego w zakresie przedmiotowego postępowania jest Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa. XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Pan Artur Zaron, tel. (22) , faks (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-16:00; 2) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Pan Artur Zaron, tel. (22) , faks (22) , od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 16:00. XV. Wadium 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XVI. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5

6 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVII. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 4. Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. Dokumenty wymagane od Wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Sposób poświadczenia: podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: za zgodność z oryginałem. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy (lub nazwą i adresem Wykonawcy) i oznaczona: Wybór wykonawcy na ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umów ubezpieczenia Część nr (należy wpisać numer/y części) - postępowanie nr.. NIE OTWIERAĆ PRZED , godz. 13:00 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. otwarcie przed wyznaczonym terminem) ponosi Wykonawca 9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób 6

7 trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: DOKUMENTY STANOWIACE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec jednak następujących informacji: a) nazwy (firmy) Wykonawcy; b) adresu Wykonawcy; c) informacji dotyczących ceny; d) informacji dotyczących terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XVIII. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika, tj.: Gras Savoye Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, recepcja główna, piętro VII, w terminie do dnia r. do godziny 13: Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie bez ich otwierania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 13:15 w siedzibie Pełnomocnika, tj. Gras Savoye Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, sala konferencyjna, piętro VII. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje obecnym Wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. 8. Informacje o których mowa w pkt 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. XIX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Na użytek niniejszego postępowania, w celu umożliwienia dokonania oceny ofert, wykonawca oblicza cenę realizacji zamówienia (składkę ubezpieczeniową) za okres ubezpieczenia, na podstawie danych zawartych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym prowizję brokerską. 2. Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich (PLN). XX. Kryteria i sposób oceny ofert Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia 7

8 (wag) tych kryteriów: Wybór oferty dokonywany będzie odrębnie dla każdej części. Oferty będą oceniane z określonym procentowym znaczeniem: Cena brutto oferty dla każdej z części zamówienia 100% Ocena punktowa zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru: P = C n C b X 100 pkt P ocena punktowa w kryterium cena C n najniższa cena ofertowa brutto C b cena oferty badanej brutto Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XXI.Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Zamawiający dokona oceny ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert. 2. Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. XXII. Informacja o wyborze oferty 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firmy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, po którego upływie może być zawarta umowa. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1a na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 8

9 XXIII. Istotne postanowienia umowy Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XXIV. Zawarcie umowy 1. Miejsce i termin zawarcia umowy Zamawiający określi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) została złożona tylko jedna oferta 2) nie odrzucono żadnej oferty 3) nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 4. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość dokonania takiej zmiany tylko w przypadkach wskazanych w Istotnych Postanowieniach Umowy. XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXVI. Środki ochrony prawnej 1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a mianowicie: 1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy; 2) skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego. 2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy. XXVII. Postanowienia końcowe 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez Wykonawców. 2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w 9

10 sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 2. Wzór formularza oferty - załącznik nr 2 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 5. Istotne Postanowienia Umowy - załącznik nr 5 6. Zestawienie pojazdów oraz Zestawienie pojazdów wolnobieżnych - załącznik nr 6 10

11 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia majątkowe Agencji Rozwoju Przemysłu, w tym ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące Części: Część 1 Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Cześć 2 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej architektów, projektantów i inspektorów nadzoru w budownictwie Część 3 Ubezpieczenia komunikacyjne. I. Charakterystyka Zamawiającego Agencja Rozwoju Przemysłu została powołana do życia w formie spółki prawa handlowego pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Właścicielem wszystkich akcji Agencji jest Skarb Państwa, a prawa głosu na walnym zgromadzeniu wykonuje Minister Skarbu Państwa. Wykonuje zadania wynikające z funkcji agendy rządowej oraz prowadzi czysto komercyjną działalność jako spółka prawa handlowego. Zakres działalności: Agencja Rozwoju Przemysłu prowadzi działalność finansową: m.in. udziela pożyczek, zajmuje się konwersją zadłużeń, dokonuje finansowej restrukturyzacji zadłużenia polegającej na zamianie długu na akcje lub udziały ewentualnie na inny majątek. Nabyty w ten sposób (i ubezpieczany) majątek może znajdować się i być użytkowany poza jednostkami Agencji Rozwoju Przemysłu, co więcej może być użytkowany przez samodzielnie funkcjonujące przedsiębiorstwa. Spółka zajmuje się wspomaganiem transformacji polskich przedsiębiorstw, pomocą w restrukturyzacji finansowej i techniczno-organizacyjnej przedsiębiorstw, pełni funkcję czynnego inwestora. Zarządza dwoma obiektami o charakterze zabytkowym pałace w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim. Działalność obejmuje również zarządzanie i administrowanie specjalnymi strefami ekonomicznymi, prowadzenie parkingów, organizacja i udział w targach, wystawach, prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej, wynajem lokali biurowych, magazynowych, prowadzenie działalności projektowej, organizacja i prowadzenie imprez towarzyskich: balów, zjazdów, szkoleń zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak też na wolnej przestrzeni. Agencja Rozwoju Przemysłu ubezpiecza również drogi wraz z infrastrukturą (Specjalna Strefa Ekonomiczna we Wrocławiu). Więcej na stronie internetowej: Łączne obroty Agencji Rozwoju Przemysłu planowane na 2011 rok: ,90 tys. zł. Zatrudnienie: około 452 osób 11

12 Struktura organizacyjna Agencji Rozwoju Przemysłu: a) Centrala Agencji z siedzibą w Warszawie; b) Oddziały Terenowe, którymi są: 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Mielcu ul. Partyzantów 25, Mielec 2. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Krasiczynie Zespół Zamkowo Parkowy w Krasiczynie Krasiczyn 3. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Baranowie Sandomierskim Zespół Zamkowo Parkowy w Baranowie Sandomierskim ul. Zamkowa 20, Baranów Sandomierski 4. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 48, Tarnobrzeg 4 5. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Katowicach ul. Mikołowska 100, Katowice 6. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział we Wrocławiu ul. Wita Stwosza 15, Wrocław 7. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Warszawie Ul. Wołoska 7, Warszawa 8. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie ul. Plac Rodła 8, Szczecin Informacje o Agencji Rozwoju Przemysłu znajdują się na stronie internetowej II. Informacja o szkodach W okresie do 1 kwietnia 2008 Agencja Rozwoju Przemysłu odnotowała następujące zdarzenia szkodowe: 1. Szkody z ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej Data Szkody Wartość szkody Wypłacono Rodzaj ubezpieczeni a ,00 zł 3 390,00 zł Majątek Tak ,04 zł 1 606,04 zł Majątek Tak Zakończono obsługę Informacje Nieznany sprawca uszkodził bramę główną wjazdową. Zalanie ścian i sufitu w czasie opadów deszczu. 12

13 ,26 zł 6682,26 zł Majątek Tak Zalanie pomieszczeń ,30 zł 3127,30 zł Majątek Tak Zalanie apartamentów hotelowych i piwnicy w wyniku pęknięcia wężyka ciepłej wody ,17 zł 1082,17 zł Majątek Tak Uszkodzony słup oświetleniowy przez nieznanego sprawcę. zalanie budynku, przyczyna: awaria ,76 zł 10009,39 zł Majątek Tak zaworu czerpalnego. ARP Wrocław - zalanie pomieszczeń przez zaleganie ,20 zł 6236,20 zł Majątek Tak śniegu na dachu ,97 zł 484,97 zł Majątek Tak Zalanie pomieszczeń przez topnienie zalegającego na dachu śniegu ,17 zł 7434,17 zł Majątek Tak Zalanie pomieszczeń przez topnienie zalegającego na dachu śniegu ,23 zł 5109,23 zł Majątek Tak Zalanie pomieszczeń przez topnienie zalegającego na dachu śniegu ,58 zł 502,58 zł Majątek Tak Zalanie pomieszczeń z powodu rozszczelnienia połaci dachowej ,87 zł 3992,87 zł Majątek Tak Zalanie pomieszczeń z powodu rozszczelnienia połaci dachowej ,83 zł 1421,83 zł Majątek Tak Uszkodzona lampa uliczna (część ubezpieczanej infrastruktury drogowej) przez nieznanego sprawcę ,14 zł 2788,14 zł Majątek Tak Zacieki w pomiszczeniach biurowych ,00 zł 6841,81 zł Majątek Tak Zalanie piwnic i pomieszczeń Hotelu i Zamku oddziału ARP w Baranowie Sandomierskim ,00 zł 1868,00 zł Majątek Tak Uszkodzenie świetlika ,00 zł - zł Majątek Nie Uszkodzenie reklamy świetlnej w wyniku silnego wiatru ,96 zł - zł Elektronika Nie Kradzież zwykła laptopa ,48 zł 62576,96 zł 2. Szkody z ubezpieczeń komunikacyjnych Rok polisowy do Data zdarzenia AC AC AC Ryzyko Status roszczenia Odmowa wypłaty Odmowa wypłaty Roszczenie wycofane Typ roszczenia Wypłaty Rezerwy Roszczenie nierentowe majątkowe 0,00 Roszczenie nierentowe majątkowe 0,00 Roszczenie nierentowe majątkowe 0,00 Regresy zrealizowane 0,00 0,00 0,00 13

14 Rok polisowy do Data zdarzenia Ryzyko AC AC AC AC AC Status roszczenia Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Typ roszczenia Wypłaty Rezerwy Roszczenie nierentowe majątkowe 16300,00 Roszczenie nierentowe majątkowe 8525,20 Roszczenie nierentowe majątkowe 506,75 Roszczenie nierentowe majątkowe 6284,71 Roszczenie nierentowe majątkowe 2967,96 Regresy zrealizowane OC OC OC Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone 34584,62 0,00 0,00 Roszczenie nierentowe majątkowe 3848,84 Roszczenie nierentowe majątkowe 732,27 Roszczenie nierentowe majątkowe 941, ,68 0,00 0,00 Rok polisowy do Data zdarzenia Ryzyko AC AC AC AC AC Status roszczenia Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Roszczenie zapłacone Typ roszczenia Wypłaty Regresy Rezerwy zrealizowane Roszczenie nierentowe majątkowe 9430,14 Roszczenie nierentowe majątkowe 3805, ,75 Roszczenie nierentowe majątkowe 1636,99 Roszczenie nierentowe majątkowe 1187,82 Roszczenie nierentowe majątkowe 2036, ,94 0, ,75 14

15 III. Informacje dodatkowe Brokerem Ubezpieczeniowym oraz Pełnomocnikiem Zamawiającego w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania jest Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa. Do obowiązków brokera należeć będzie bieżąca obsługa programu ubezpieczeniowego, w tym reprezentowanie Zamawiającego w procesie likwidacji szkód. 15

16 Warunki ubezpieczenia Agencji Rozwoju Przemysłu Część 1 Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Element I Ubezpieczenie mienia Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: budynki i budowle, drogi wraz z infrastrukturą, maszyny, urządzenia, wyposażenie, meble, gotówka w lokalu, nakłady inwestycyjne, środki obrotowe, mienie pracownicze ogień pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, deszcz nawalny, śnieg, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu - dla dróg wraz z infrastrukturą należących do Oddziału Wrocław. Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty dla pozostałego mienia 24 miesiące, roczne okresy polisowe Lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wykazem poniżej. Sumy stałe Dla mienia pracowniczego oraz podlimitów określonych poniżej pierwsze ryzyko Lokalizacja/sposób szacowania wartości Kategoria mienia Suma ubezpieczenia Warszawa - Centrala 1 Wołoska 7, Warszawa Ks. rutto budynki i budowle ,00 zł Ks. Brutto maszyny, urządzenia, wyposażenie, meble ,00 zł 2 Bierutowska 71a, Wrocław Ks. Brutto budynki i budowle ,00 zł Ks. Brutto maszyny, urządzenia 88872,00 zł 4 Kalisz, ul. Złota 71 Ks. Brutto budynki i budowle ,19 zł 5 Huta Podgórna, Popowo "A", gm. Somianka Ks. Brutto budynki i budowle ,68 zł 6 Taśmowa 10/12, Warszawa Ks. Brutto budynki i budowle ,32 zł 7 Wiktorska 67/1, Warszawa Ks. Brutto budynki i budowle ,61 zł 8 Twarda 44, Warszawa Ks. Brutto budynki i budowle ,11 zł Ks. Brutto maszyny, urządzenia, wyposażenie 65000,00 zł 16

17 rzeczywista Gotówka na Oddział 50000,00 zł Oddział Warszawa - Wołoska 7,Warszawa maszyny, urządzenia, wyposażenie, 1 Ks. Brutto meble ,90 zł Oddział Wrocław 1 Drogi Drogi wraz z infrastrukturą w strefie TSSE Euro-Park Wisłosan Podstrefa Wrocław Kobierzyce Ks. Brutto ,92 zł 2 Wita Stwosza 15, Wrocław Ks. Brutto budynki i budowle ,56 zł Ks. Brutto maszyny, urządzenia, wyposażenie ,13 zł Wita Stwosza 15a, Wrocław 3 Ks. Brutto budynki i budowle ,25 zł Ks. Brutto nakłady inwestycyjne Ks. Bruto maszyny, urządzenia, wyposażenie ,57 zł 4 Wita Stwosza 12, Wrocław odtworzeniowa budynki i budowle ,00 zł odtworzeniowa maszyny, urządzenia, wyposażenie ,00 zł rzeczywista Gotówka na Oddział 3000,00 zł Oddział Krasiczyn Ks. Brutto budynki i budowle ,00 zł maszyny, urządzenia, wyposażenie, meble Ks. Brutto ,00 zł zakup / wytworzenie środki obrotowe ,00 zł rzeczywista Gotówka na Oddział 50000,00 zł Oddział Mielec Ks. Brtto budynki i budowle (współubezpieczony: C+N) ,99 zł Ks. Brutto budynki i budowle ,00 zł Ks. Brutto budynki i budowle (Park Przemysłowy Wojsław ul. Inwestorów 8, Mielec) ,85 zł Ks. Brutto budynki i budowle (współubezpieczony: Metalpol) ,00 zł Ks. Brutto maszyny, urządzenia, wyposażenie, meble ,00 zł rzeczywista Gotówka na Oddział 5000,00 zł Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 20 Ks. Brutto Budynki i budowle ,00 zł Ks. Brutto maszyny, urządzenia, wyposażenie, meble ,00 zł Ks. Brutto nakłady inwestycyjne ,00 zł rzeczywista Gotówka na Oddział ,00 zł Oddział Tarnobrzeg 17

18 odtworzeniowa odtworzeniowa odtworzeniowa odtworzeniowa odtworzeniowa budynki i budowle, ul Zakładowa 16,18,48, Tarnobrzeg budynki i budowle, ul Szypowskiego 1, Nowa Dęba budynki i budowle, ul Kozienicka 97, Radom maszyny, urządzenia, wyposażenie, meble TSSE Euro-Park Wisłosan budynki i budowle ul. E. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł rzeczywista Gotówka na Oddział 5000,00 zł Oddział Katowice Ks. Brutto maszyny, urządzenia, wyposażenie, meble ,00 zł rzeczywista Gotówka na Oddział ,00 zł SUMA: ,08 zł ubezpieczenie mienia pracowników (452 osoby x 500 zł): ,00 zł podlimity (na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia): Dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: ,00 zł Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, limit: 50000,00 zł Składka Składka w ubezpieczeniu systemem sum stałych naliczana od wartości sumy ubezpieczenia, dla każdego 12-to miesięcznego okresu ubezpieczenia. Składka w ubezpieczeniu mienia pracowniczego naliczana od limitu na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, dla każdego 12-to miesięcznego okresu ubezpieczenia. Datę zapłaty składki przyjmuje się jako datę obciążenia rachunku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. Rozliczenie składki Rozliczenie składki w ubezpieczeniu systemem sum stałych w ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu każdego dwunastomiesięcznego okresu trwania ubezpieczenia, na podstawie deklaracji o zmianie wartości mienia, według wzoru: Przyrost wartości mienia x stawka roczna 2 Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia Ubezpieczającemu będzie przysługiwał zwrot składki bądź zaliczenie jej w poczet składki należnej 18

19 Franszyza redukcyjna Ubezpieczycielowi. Należny zwrot składki obliczany będzie zgodnie z poniższym wzorem: Spadek wartości mienia x stawka roczna brak franszyzy dla mienia pracowniczego 1.000,00 PLN - każda pozostała szkoda 2 Klauzule dodatkowe, warunkujące ważność oferty KLAUZULA DOBREGO PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA (dotyczy ubezpieczenia majątku, sprzętu elektronicznego odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz odpowiedzialności cywilnej zawodowej - łącznie) 1. Po upływie rocznego okresu ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo do zniżki w składce w kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia, jeżeli procentowy stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do zapłaconej składki brutto w danym okresie ubezpieczenia jest nie wyższy niż 30% (współczynnik szkodowości). 2. Ubezpieczający uzyskuje prawo do zniżki w składce w wysokości: - 15% zapłaconej składki w okresie, z którego wyliczana jest szkodowość, jeżeli współczynnik szkodowości nie przekroczy 20%, - 10% zapłaconej składki w okresie, z którego wyliczana jest szkodowość, jeżeli współczynnik szkodowości nie przekroczy 25%, - 5% zapłaconej składki w okresie, z którego wyliczana jest szkodowość, jeżeli współczynnik szkodowości nie przekroczy 30%, 3. W przypadku, gdy współczynnik szkodowości przekroczy 100% ubezpieczyciel ma prawo renegocjować wysokość stawek. KLAUZULA ROZSZERZENIA DEFINICJI KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM kradzież z włamaniem w rozumieniu OWU ma również miejsce gdy sprawca dokonał zaboru mienia z terenu otoczonego ogrodzeniem o wysokości co najmniej 2 metry, oświetlonego w porze nocnej oraz chronionego całodobowo; pod warunkiem jednak, że sprawca pozostawił po sobie ślady włamania lub fakt ten został zarejestrowany przez kamery. KLAUZULA WŁASNOŚCI UBEZPIECZANEGO MIENIA ubezpieczeniem objęte jest mienie należące do ubezpieczającego 19

20 lub mienie użytkowane przez niego na podst. umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze niezależnie od tego na kim spoczywa obowiązek ubezpieczenia tego mienia. KLAUZULA OCHRONY DLA MIENIA W PRZEBUDOWIE ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy, i modernizacji do wysokości ,-zł. Równocześnie ustala się, że mienie nie będące poddawane tego rodzaju pracom, a zniszczone w ich wyniku, objęte jest ubezpieczeniem do pełnych sum wskazanych w umowie ubezpieczenia. KLAUZULA WYLICZENIA FRANSZYZY Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu (np.: powodzi) traktowane jest jak jedno zdarzenie, co powoduje potrącenie tylko jednego udziału własnego. Potrącenie jednego udziału własnego następuje również jeśli szkoda nastąpiła w kilku kategoriach ubezpieczanego mienia. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 120% zadeklarowanej łącznej wartości sum ubezpieczenia. W przypadku gdyby wartość ta przekroczyła 120% zadeklarowanej wartości sum ubezpieczenia ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od wzrostu takiej wartości lub powzięcia wiadomości o takim wzroście. Dodatkowa składka należna za ubezpieczenie w ramach automatycznego pokrycia, obliczana będzie pro rata temporis co do dnia i płatna w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia Ubezpieczającemu będzie przysługiwał odpowiedni zwrot składki pro rata temporis co do dnia. Składka będzie rozliczana w ciągu 30 dni po zgłoszeniu pomniejszenia wartości mienia. KLAUZULA LEEWAY Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w 20

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/10... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/10... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA BARTOSZYCE i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTO SIERPC i JEGO JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 207 000 euro Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Znak postępowania: 1/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: 1/2015 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/ 370/68/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na GLOBALNE UBEZPIECZENIE ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo