ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC nowoczesnego przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

2

3 ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011

4 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski, mgr Michał Mulawa Publikacja została wydana w wyniku realizacji projektu ABC nowoczesnego przedsiębiorcy szkolenia dla pracujących w branży turystyki, handlu i usług w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw nr umowy 177/ POKL / Projekt ABC nowoczesnego przedsiębiorcy szkolenia dla pracujących w branży turystyki, handlu i usług jest realizowany w okresie Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Beneficjent Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Projekt okładki Krystyna Dziadczyk Redakcja techniczna Hanna Fijołek Wydawnictwo Pietrzak Lublin 2011 Druk i oprawa: Gaudium, Lublin ISBN Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Wstęp Spis treści 1. Wstęp Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dr Kazimierz Ostaszewski Możliwości i sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy mgr Michał Pelczarski Dotacje unijne na rozwój turystyki mgr Karolina Piaseczna Nowoczesny biznesplan w turystyce mgr Michał Pelczarski Negocjacje biznesowe mgr Małgorzata Lenart Nowoczesna obsługa klienta nawiązywanie relacji i budowanie kontaktu z klientem mgr Aneta Mokrosz Obsługa kas fiskalnych mgr Robert Piotrowski Planowanie kariery zawodowej mgr Ewa Kalińska-Grądziel ABC nowoczesnego przedsiębiorcy podniesienie jakości standardów w sektorze turystyki, handlu i usług mgr Tomasz Chwostek Glosariusz językowy: język angielski mgr Przemysław Janiga język rosyjski mgr Konrad Hamulewicz Lista autorów

6

7 Wstęp Wstęp Rozwój przedsiębiorczości, co potwierdza praktyka życia gospodarczego, jest fundamentem przekształceń społecznych i podstawowym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy. Koncepcja Nowego Ładu Rynkowego, zaprezentowana przez Unię Europejską, akcentuje szczególną rolę przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Konkurencyjność gospodarki zależy od szeregu czynników warunkujących jej możliwości rozwoju. Do najważniejszych należą uwarunkowania ekonomiczne, polityczne, prawno-organizacyjne oraz z zakresu zarządzania. Głównym sprawcą przedsiębiorczości jest człowiek i jego stosunki z innymi ludźmi oraz otoczeniem. Przedsiębiorcy odgrywają we współczesnej gospodarce zasadniczą i niczym niedającą się zastąpić funkcję, mianowicie ich zdolność rozpoznawania w porę potrzeb innych ludzi oraz układów czynników produkcyjnych najbardziej odpowiednich do ich zaspokajania jest ważnym źródłem bogactwa współczesnego społeczeństwa. To bogactwo tworzy wolny i kreatywny człowiek poprzez jego zdolności poznawcze, wyrażające się w przygotowaniu naukowym. To on stwarza i organizuje przedsiębiorstwo. Szczególną rolę w rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie rozwoju gospodarczego, odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Można postawić tezę, iż małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą zdrowej gospodarki. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw stanowi przejaw zdrowej konkurencji i jest odbiciem przedsiębiorczości społeczeństwa. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się wysoką efektywnością działania, elastycznością, kreatywnością i innowacyjnością na rynku, szybko reaguje na zmiany w otoczeniu. Ogromną rolę ta forma przedsiębiorczości odgrywa w rozwoju szeroko rozumianych usług, od usług handlowych, turystycznych, biznesowych poprzez wysublimowane usługi konsultingowe doradztwa bankowego, aż po usługi edukacyjne, zdrowotne itp. Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą olbrzymią większość miejsc pracy. Dzięki funkcjonowaniu tej kategorii podmiotów wzrasta zamożność społeczeństwa, zmienia się styl życia właścicieli i pracowników, co w konsekwencji prowadzi do 7

8 Wstęp powstania klasy średniej bez której nie ma wolności, demokracji i stabilnego rozwoju gospodarczego. Niniejsze opracowanie jest wynikiem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt. ABC nowoczesnego przedsiębiorcy szkolenia dla pracujących w branży turystyki, handlu i usług, realizowanego przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy od roku do roku, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje wzrost poziomu kształcenia ustawicznego oraz podniesienie umiejętności pracowników z sektora turystyki, handlu, usług poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z problematyką prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dotacji unijnych na rozwój turystyki, profesjonalnej obsługi klienta, negocjacji w biznesie, obsługi kas fiskalnych, nowoczesnego biznesplanu w turystyce. W szkoleniach dużą uwagę zwrócono na naukę języków angielskiego i rosyjskiego w handlu i turystyce. Uczestnicy na zakończenie szkolenia przechodzili trening psychologiczny oraz każdy odbywał rozmowę z doradcą zawodowym. Prezentowana publikacja ukazuje podstawowe zagadnienia omawiane podczas realizacji szkoleń. Dotyczą: administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, traktowanych jako użyteczna wiedza i zakres umiejętności niezbędnych w podejmowaniu i prowadzeniu firmy, dotacji unijnych na inwestycje w sektorze turystyki, sprzedaży z wykorzystaniem komputera i kas fiskalnych, nowoczesnej obsługi klienta, negocjacji biznesowych, planowania kariery zawodowej oraz sporządzania biznesplanu w turystyce. Publikację wzbogaca glosariusz terminów i zwrotów w języku angielskim i rosyjskim używanych w handlu i turystyce. Ewaluacja projektu pozwala stwierdzić, że informacje przekazywane w ramach szkoleń w zasadniczy sposób wpłynęły na zwiększenie świadomości i kompetencji pracowników sektora turystyki, handlu i usług z zakresu przewidzianego w projekcie. Ponadto udział w projekcie jest elementem przełamywania barier w myśleniu i kształtowaniu własnej ścieżki kariery. Należy wyrazić przekonanie, że niniejsza publikacja łącząca w sobie interdyscyplinarne podejścia teoretyczne, jak również efektywnej współpracy z praktykami, przyczyni się do dalszego rozwoju regionalnych kadr gospodarki i wzmocnienia zasobów ludzkich. Kazimierz Ostaszewski Michał Mulawa 8

9 Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Kazimierz Ostaszewski Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Wstęp Prawo do inicjatywy gospodarczej jest jednym z podstawowych praw człowieka w obszarze życia społeczno-gospodarczego. Wolność gospodarcza traktowana jest jako prawo naturalne, przysługujące każdej osobie. Zostało to podkreślone w art. 30 Konstytucji RP 1, gdzie jest stwierdzone, że wolność ta posiada swe źródło w przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, której poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Organy państwowe mają obowiązek tworzenia warunków, które sprzyjałyby realizacji wolności gospodarczej, a ograniczenie tej wolności jest możliwe tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 22 Konstytucji RP). Zasada wolności gospodarczej oznacza swobodę zachowania się w granicach obowiązującego prawa. Konstytucyjna zasada swobody gospodarczej została sprecyzowana w ustawodawstwie, w szczególności w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 2. Określa ona zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej. 1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). 2 Dz. U. Nr 173, poz ze zm. 9

10 Kazimierz Ostaszewski Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim Przedsiębiorczość jest procesem organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz związanego z nią ryzyka 3. Przedsiębiorcą jest osoba, która podejmuje działania określane mianem przedsiębiorczości, ktoś, kto organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz podejmuje ryzyko 4. Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ustęp 2 art. 4 dodaje jako przedsiębiorców również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tak więc przedsiębiorcą jest podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy. Art. 2 podaje ustawową definicję działalności gospodarczej, za którą uważa działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność gospodarczą może podejmować i wykonywać każdy na równych prawach, także obywatele państw obcych, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, dostali zgodę na pobyt tolerowany, posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, korzystają z ochrony czasowej, posiadają ważną Kartę Polaka lub na podstawie oddzielnych ustaw. Osoby zagraniczne na zasadzie wzajemności mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych warunkach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w Polsce. W przypadku braku zasady wzajemności, osoby zagraniczne mogą tworzyć wyłącznie spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, a także mają prawo przystępować do takich spółek oraz obejmować bądź nabywać ich udziały i akcje o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej (art. 13). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest aktem o fundamentalnym znaczeniu dla obrotu gospodarczego. Ustawa określa warunki prowadzenia działalności gospodarczej, jak również wskazuje na obowiązki przedsiębiorcy. 3 N. C. Siropolis, Small Business Management: A Guide to entrepreneurship, Houghton Mifflin, Boston 1990, s Por. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1997, s

11 Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Obowiązki przedsiębiorców podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą Działalność gospodarcza winna być wykonywana zgodnie z zasadą wolności gospodarczej, która dopuszcza nałożenie na przedsiębiorców wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spełnienie warunków jest przedmiotem kontroli prowadzonej przez wyspecjalizowane organy administracji gospodarczej. Warunkiem podstawowym, koniecznym do rozpoczęcia działalności gospodarczej, jest jej rejestracja. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG). Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi oraz wspólnicy spółki cywilnej mogą podjąć działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez organ wykonawczy gminy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Właściwym organem jest organ miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub w przypadku podmiotów niemających stałego pobytu w Polsce, organ miejsca prowadzenia działalności. Organ ewidencyjny dokonuje niezwłocznie wpisu do EDG na podstawie zgłoszenia zainteresowanej osoby i wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie. Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej powinien zawierać: 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL PESEL 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) (NIP) 3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i oddziału, jeżeli został utworzony 4) określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej 5) informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólnoty majątkowej majątkowej 6) informację o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta zawarta 7) dane stałego pełnomocnika, uprawnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udziela takiego pełnomocnictwa. Wniosek o wpis można również złożyć drogą elektroniczną, z obowiązkiem opatrzenia go podpisem elektronicznym. Zgodnie z zasadą tzw. jednego okienka, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru 11

12 Kazimierz Ostaszewski urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej. Formularz powinien zostać wypełniony bardzo starannie, gdyż w przypadku jakichkolwiek braków formalnych przyszły przedsiębiorca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Jeżeli nie zostanie to wykonane w wyznaczonym terminie, organ ewidencyjny wyda decyzję o odmowie wpisu. Decyzja taka jest także wydawana, gdy zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy, gdy wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną lub prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. W sytuacji zmian danych, określonych w formularzu działalności gospodarczej, powstałych po dokonaniu wpisu do ewidencji należy zgłosić je w terminie 7 dni od ich powstania. Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi spółki prawa handlowego, osoby prawne podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe, sądy gospodarcze, obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część. Rejestr jest jawny, każdy ma prawo dostępu do danych za pomocą Centralnej Informacji oraz prawo do otrzymania z rejestru poświadczonych odpisów, zaświadczeń i wyciągów dotyczących informacji tam zawartych. Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie funkcje, pierwsza jest funkcją informacyjną, która jest bazą danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym, natomiast druga, legalizacyjna, polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych, a także w wielu przypadkach podmiot uzyskuje osobowość prawną. Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania numeru statystycznego REGON. Osoby fizyczne uzyskują ten numer w urzędzie statystycznym, znajdu- 12

13 Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jącym się w województwie, na terenie którego zamieszkują. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (KRU- PGN), który stanowi jedyny zintegrowany rejestr obejmujący wszystkie podmioty gospodarki narodowej. Identyfikator REGON stosowany jest w systemie bankowym oraz celnym. Musi być wpisywany przez podatnika na deklaracjach podatkowych oraz podawany w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych. Posiadając numer REGON wymagana jest pieczątka firmy. Powinna ona zawierać informacje o nazwie firmy, adresie siedziby, wspomniany numer REGON, jest ona niezbędna do założenia konta w banku. Obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przyjmowania lub dokonywania płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest: 1) zawiadomienie urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek dochodowy, o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą, a w razie posiadania więcej niż jednego rachunku do wskazania jednego z nich jako rachunku podstawowego i zawiadomienia o tym banku, w którym rachunek jest otwarty, oraz właściwego urzędu skarbowego zawiadamiając urząd skarbowy należy podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego albo podstawowego rachunku bankowego 2) zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego oraz banku, w którym otwarty jest podstawowy rachunek bankowy związany z wykonywaną działalnością gospodarczą, o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach, informując o nazwach i adresach banków oraz o numerach rachunków bankowych 3) zawiadomienie banków, w których otwarte są inne rachunki bankowe tego przedsiębiorcy, o nazwie i adresie banku, w którym otwarty jest rachunek 13

14 Kazimierz Ostaszewski podstawowy tego przedsiębiorcy, związany z wykonywaną działalnością gospodarczą. Dodatkowo przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować wyżej wymienione obowiązki za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W razie zmiany stanu faktycznego w stosunku do zawiadomień, przedsiębiorca jest obowiązany do zgłoszenia tych zmian w terminie 14 dni od daty ich powstania. Za pośrednictwem konta bankowego można dokonywać przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Internet i telefon, a także mieć dostęp do informacji o stanie konta firmy 24 godziny na dobę dzięki Internetowi, WAP, SMS, telefonom i bankomatom. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako płatnika składek oraz pracowników zatrudnionych do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Celem zgłoszenia firmy, należy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek osoby fizyczne). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem, dodatkowo należy wypełnić formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego), a jeśli oprócz prowadzenia firmy przedsiębiorca pracuje na pełny etat, to zamiast ZUA należy wypełnić ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o formie opodatkowania Wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów są podatnikami podatku osobowego i VAT lub tylko dochodowego, podlegają obowiązkowi ewidencji podatkowej i otrzymują numer identyfikacji podatkowej 5, który uzyskują po zgłoszeniu wniosku we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Przedsiębiorca zobowiązany jest także poinformować urząd skarbowy o formie opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego lub na dzień przed uzyskaniem pierwszego przychodu. Do wyboru każdy przedsiębiorca ma 3 formy: 1) kartę podatkową tą formą mogą się posługiwać podatnicy prowadzący działalność usługową lub usługowo-wytwórczą. Zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych. Aby podlegać takiej 5 W. Markowski, ABC small business u, Łódź 2007, s

15 Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej formie opodatkowania należy złożyć wniosek o zastosowanie tej formy oraz spełniać łącznie warunki: przy prowadzeniu działalności niekorzystanie z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne nieprowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w ustawie, innej pozarolniczej działalności gospodarczej nieprowadzenie przez małżonka podatnika działalności w tym samym zakresie niewytwarzanie wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym 6, 2) ryczałt ewidencjonowany opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, także gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej, której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych podlegają też przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, ale z wyłączeniem najmu nieruchomości będących składnikiem majątkowym firmy, 3) prowadzenie na ogólnych zasadach księgi przychodów i rozchodów w większości przypadków właściciele firm prowadzą księgowość we własnym zakresie. Można także zlecić prowadzenie księgowości firmom zewnętrznym. Obowiązek prowadzenia takich ksiąg wynika z prowadzenia działalności gospodarczej, której przychód w roku ubiegłym przekroczył 800 tys. euro 7. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wśród warunków prowadzenia działalności gospodarczej wymienia obowiązek prowadzenia działalności przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Obowiązek ten wyraża art. 19, co oznacza, że jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, to przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. 6 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.). 7 W. Markowski, op. cit., s

16 Kazimierz Ostaszewski Innym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorcę przez ustawę, jest obowiązek umieszczania na towarze, jego opakowaniu, etykiecie instrukcji w języku polskim zawierających firmę przedsiębiorcy i jego adres, nazwę towaru oraz inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Z obowiązkiem tym łączy się obowiązek podawania danych wymienionych w art. 21 ustawy. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, to jest on zobowiązany do podania na ofercie między innymi danych dotyczących firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu oraz NIP, którym ten przedsiębiorca się posługuje. Natomiast art. 22 ustawy stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Ma to miejsce w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza określoną wartość. Przedsiębiorca przy prowadzeniu działalności gospodarczej zobowiązany jest kierować się zasadami uczciwej konkurencji. Pojęcie konkurencji nie doczekało się definicji ustawowej, ale ustawodawca stworzył system, który ma zapobiegać praktykom antykonkurencyjnym lub je zwalczać. Podstawą prawną zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce jest ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 8. Ustawa reguluje zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Według art. 3 ust. 1 ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W ust. 2 ustawa wylicza w sposób przykładowy czyny nieuczciwej konkurencji. Są nimi w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym. Drugim aktem normatywnym dotyczącym konkurencji jest ustawa z 16 lutego 2007 r. 8 Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm. 16

17 Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o ochronie konkurencji i konsumentów 9. Określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Ustawa reguluje również zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków. Reasumując, przedsiębiorca przy prowadzeniu działalności gospodarczej obowiązany jest kierować się zasadami uczciwej konkurencji, nie powinien podejmować działań mających na celu ograniczenie konkurencji, w szczególności polegających na osłabieniu wolności gospodarczej, swobody wyboru i samodzielności działalności innych przedsiębiorców oraz konsumentów na rynku. Przedsiębiorca również zobowiązany jest przy wykonywaniu działalności gospodarczej do poszanowania dobrych obyczajów 10. Rozumiane tradycyjnie, dobre obyczaje są utożsamiane z tym, co uczciwie myślący i postępujący człowiek uważa za moralne. Współcześnie akcent kładzie się raczej na oceny służące zapewnieniu niezakłóconego funkcjonowania gospodarki. Wprowadzenie zasady poszanowania dobrych obyczajów do obrotu prawnego ma na celu podkreślenie, że przestrzeganie w obrocie gospodarczym wyłącznie przepisów może być niewystarczające. Dla zapewnienia prawidłowej praktyki gospodarczej niezbędne jest jeszcze między innymi budowanie zaufania kontrahentów, dbałość o staranność i sumienność w kontaktach oraz profesjonalizm. Z zasadą poszanowania dobrych obyczajów łączy się inna zasada słusznych interesów konsumentów. Zasada ta znajduje wyraz w art. 76 Konstytucji RP, która stanowi, że władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony praw konsumentów, użytkowników i najemców ale nie precyzuje środków tej ochrony, odsyłając do przepisów rangi ustawowej. Działania państwa określa tzw. polityka konsumencka, która powinna prowadzić do realizacji podstawowych praw konsumenckich, w szczególności: prawa do bezpieczeństwa zdrowotnego oraz ekonomicznego, prawa do edukacji i informacji, prawa do dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do reprezentacji. 9 Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. 10 Pojęcie dobrych obyczajów występuje w wielu przepisach, np. w art. 56, art. 65 1, art kodeksu cywilnego posługuje się określeniem ustalone zwyczaje, czy zasady współżycia społecznego w art. 58 2, art. 65 1, art. 353 k.c. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 17

18 Kazimierz Ostaszewski Prawo do bezpieczeństwa zdrowotnego oznacza wymóg określenia cech bezpieczeństwa produktów oraz stworzenie systemu zapobiegającego przedostawaniu się do obrotu wyrobów niebezpiecznych oraz stworzenie procedur szybkiego ostrzegania i wycofywania takich produktów z obrotu. Prawo do bezpieczeństwa ekonomicznego to stworzenie instrumentów zapobiegających narzucaniu konsumentom przez przedsiębiorców monopolistycznych lub dominujących na rynku niekorzystnych warunków umów, wygórowanych cen, nierzetelnych praktyk handlowych i marketingowych. Prawo do edukacji i informacji to zapewnienie konsumentom możliwości świadomego podejmowania decyzji przy wyborze towarów i usług. Prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości oznacza, że państwo powinno zapewnić pomoc w egzekwowaniu przez konsumentów swoich praw oraz łatwy dostęp do procedur dochodzenia roszczeń pozwalających na szybkie, uczciwe i tanie rozstrzygnięcie spraw. Prawo do reprezentacji to wspieranie działalności organizacji konsumenckich i zapewnienie konsumentom warunków do reprezentowania swego stanowiska za pośrednictwem wyspecjalizowanych organów. Reglamentacja działalności gospodarczej Konstytucja RP gwarantuje wolność gospodarczą, zastrzegając jednocześnie, że w pewnych dziedzinach dopuszcza prawną możliwość jej ograniczenia (art. 22 Konstytucji RP). Ograniczenie wolności gospodarczej uzasadniane jest ważnym interesem publicznym, chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, ochronę zewnętrznych i wewnętrznych interesów publicznych, zagwarantowanie warunków rozwoju uczciwej konkurencji. Reglamentacja ogranicza dostęp do określonych rodzajów działalności, limitując liczbę podmiotów upoważnionych do ich prowadzenia bądź wprowadzając kontrolę nad podejmowaniem i wykonywaniem takich rodzajów działalności. Reglamentacja może przybierać różne formy, od ścisłych zakazów do różnych form utrudniających dostęp do podejmowania działalności 11. Formami reglamentacji działalności gospodarczej są koncesje i zezwolenia. Koncesja jest formą reglamentacji wolności gospodarczej przez władzę publiczną, w której zawiera się zgoda udzielona przez państwo dla danego podmiotu na to, aby mógł podjąć i wykonywać działalność gospodarczą w dziedzinach, które przez swe znaczenie dla tej władzy nie mogą być wykonywane swobodnie 11 K. Rajchel, Prawo gospodarcze Przedsiębiorcy, Cz. 1, Rzeszów, s

19 Administracyjno-prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i dobrowolnie ze względu na to, że mają duży wpływ na interes i bezpieczeństwo publiczne 12. Uzyskanie koncesji wymaga prowadzenia działalności w następujących dziedzinach: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych 2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią 4) ochrony osób i mienia mienia 5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych telewizyjnych 6) przewozów lotniczych lotniczych 7) prowadzenia kasyn gry. Koncesji udziela organ koncesyjny, którym jest minister lub organ centralny, a nawet organy rządowej administracji zespolonej (wojewoda) lub samorządu terytorialnego (starosta). Postępowanie koncesyjne toczy się wg przepisów o postępowaniu administracyjnym zawartych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego 13. Koncesja jest wydawana w formie decyzji administracyjnej na wniosek przedsiębiorcy i udziela się jej na czas oznaczony nie krótszy jednak niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o krótszy okres trwania. Koncesja jest wydawana w drodze szczególnego postępowania administracyjnego, które nazywa się postępowaniem koncesyjnym. Postępowanie to jest wszczynane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem koncesji przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać pewne elementy stałe wskazane w art. 49 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj.: firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja. 12 J. Olszewski, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2005, s Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm. 19

20 Kazimierz Ostaszewski Przepisy regulujące działalność koncesjonowaną szczegółowo określają też procedurę wydawania ograniczonej liczby koncesji oraz przeprowadzania przetargu na koncesje w danej branży, gdy liczba firm chętnych do otrzymania koncesji i spełniających wymagane prawem kryteria jest większa niż liczba koncesji do udzielenia. W takim przypadku organ koncesyjny obowiązany jest do ogłoszenia takiego faktu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski i zawiera w nim wszelkie niezbędne informacje i elementy dotyczące przyszłego przetargu takie jak: przewidywana minimalna opłata, miejsce i termin składania, warunki, jakie powinny spełniać oferty, wysokość wadium oraz termin składania ofert. Oferty powinny zawierać w sobie pewne stałe informacje, a mianowicie: firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz deklarowaną wysokość opłaty jaką przedsiębiorca będzie w stanie wydać za udzielenie koncesji, co będzie miało decydujący wpływ na to, czy otrzyma on koncesję czy nie. Rezultatem postępowania koncesyjnego jest wydanie decyzji administracyjnej przez organ koncesyjny, gdzie organ może: udzielić koncesji, udzielić koncesji ale w mniejszym zakresie niż był postulowany we wniosku, odmówić udzielenia danemu przedsiębiorcy koncesji. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji w przypadkach gdy: przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją określonych w ustawie ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom z przyczyn wskazanych w ustawach szczegółowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy i otrzymania przez niego koncesji czy promesy organ koncesyjny pobiera opłatę skarbową, którą wnosi się na rachunek organu koncesyjnego, chyba że przepisy odrębnych ustaw dotyczących danego rodzaju działalności wskazują inaczej (art. 62 ust. 1 i 3 u.s.d.g.). Zezwolenie jest formą reglamentacji gospodarczej i oznacza dopuszczenie przedsiębiorcy do wykonywania określonej działalności gospodarczej po uprzednim stwierdzeniu, że spełnia on określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Zezwolenie stwierdza, że nie zachodzą przeszkody w podjęciu 20

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi EWELINA KUCZKOWSKA Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi Celem pracy jest omówienie zasad ewidencjonowania przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w świetle aktualnie

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Koncesje Zezwolenia Działalność regulowana

Koncesje Zezwolenia Działalność regulowana Koncesje Zezwolenia Działalność regulowana Reglamentacja Czym jest reglamentacja? Co chroni reglamentacja? Jak reglamentacja przejawia się w u.s.d.g.? Koncesje Czy koncesja jest odstąpieniem od ogólnego

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 131 7795 Poz. 764 Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L/O/G/O CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej od 1 lipca 2011r. GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Od 1 lipca 2011r. z mocy

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej Swoboda działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku (j. t. Dz.U. z 2013 roku poz. 672 z późniejszymi zmianami) Działalność gospodarcza Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Art. 23. 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej CEIDG. 2. CEIDG prowadzi w systemie

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r.

ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OD 1 LIPCA 2011r. Sejm RP w dniu 19 grudnia 2008r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych

w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych art.77-84d ustawy o Swob. Dział. Gosp. w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw szczególnych zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DORADZTWO. 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę zaznaczyć właściwą formę A/B/C/D/E i uzupełnić dane)

UMOWA O DORADZTWO. 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę zaznaczyć właściwą formę A/B/C/D/E i uzupełnić dane) Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia doradztwa w ramach projektu Transfer wiedzy z UTP do przedsiębiorstw regionu UMOWA O DORADZTWO Nr zawarta dnia.. w Bydgoszczy pomiędzy: 1.PRZEDSIĘBIORCĄ: (proszę

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 maja 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 67, poz. 678. o zmianie ustawy o łączności Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY ...dnia...... POWIATOWY URZĄD PRACY (Pieczęć organizatora) W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > I. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia III. Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) Zakładanie spółki w

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA. z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie

Bardziej szczegółowo