Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi. Szkolny program profilaktyki uzależnień"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumi Szkolny program profilaktyki uzależnień Rok szkolny 2014/2015

2 CEL: Zapobieganie uzależnieniom CELE SZCZEGÓŁOWE: 1. Dostarczenie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania, mechanizmach uzależnienia i skutkach zażywania środków 2. Wykształcenie umiejętności interpersonalnych 3. Promowanie zdrowego stylu życia 4. Obniżenie liczby osób zażywających środki psychoaktywne 5. Wzmocnienie więzi uczniów z rodzicami, przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie, grupie rówieśniczej.

3 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju, rozbudzanie zainteresowań: Udostępnienie szerokiej oferty kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych oraz pozyskanie jak największej liczby uczniów do uczestnictwa w zajęciach, Zorganizowanie pomocy materialnej ( obiady, podręczniki, pomoc doraźna) poprzez współpracę z MOPS, pomoc finansową Szkolnej Komisji ds. pomocy materialnej oraz Urzędem Miasta Rumi, uczestnictwo w rządowym programie Wyprawka Szkolna Nauka organizowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, Propagowanie różnych form aktywności Propagowanie idei wolontariatu Dostarczenie rzetelnej, obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania środków : Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli dotyczących zagrożeń wynikających z zażywania środków, umiejętności reagowania w sytuacji zażycia przez ucznia środków oraz rozpoznawania takich sytuacji, Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów na temat zagrożeń wynikających z zażywania środków, Uświadomienie rodziców o zagrożeniu, objawach i skutkach jakie wynikają z zażywania środków, leków, dopalaczy podczas spotkań rodziców z wychowawcami Przeprowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych o zagrożeniu HIV/AIDS Zorganizowanie kampanii społecznej z ulotkami, plakatami, projekcją filmu i dyskusją. Veto wobec agresji i przemocy ogólnoszkolna akcja, happening z udziałem całej społeczności uczniowskiej Kształtowanie umiejętności interpersonalnych: Kształtowanie takich umiejętności jak: asertywność, podejmowanie decyzji, nawiązywanie kontaktów; Rozwijanie poczucia własnej wartości, Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

4 Promowanie zdrowego stylu życia poprzez: Rozwijanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi, Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, Utrwalanie wśród młodzieży wartości zachowań abstynenckich jako warunku utrzymywania wolności wyboru i decydowania o swoim zdrowiu i życiu Uświadamianie młodzieży o konsekwencjach podejmowanych decyzji i zachowań poprzez udział w warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Strefa Młodzieży Stworzenie wokół szkoły stref wolnych od środków : Wprowadzenie i przestrzeganie noszenia identyfikatorów, Zakaz opuszczania terenu szkoły podczas lekcji, Doraźna opieka Policji i Straży Miejskiej Monitoring szkoły Współpraca ze specjalistami: Nawiązanie kontaktu ze specjalistami różnych ośrodków w zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym, Upowszechnienie informacji o ośrodkach wsparcia dla potrzebujących pomocy, Stała ekspozycja adresów i numerów telefonu ośrodków wsparcia, terapii na tablicy informacyjnej Wzmocnienie więzi uczniów z rodzicami, przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie: Udział rodziców w spotkaniach klasowych, wyjściach, wyjazdach edukacyjnych Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej Kształcenie u uczniów postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów Powadzenie rozmów przez psychologa i pedagoga sprzyjających porozumieniu rodzica z dzieckiem

5 BIBLIOGRAFIA: Rozporządzenie MENiS z dnia roku (Dz. U.Nr. 10/2002, poz. 96) Ustawa o systemie oświaty z dnia r. (Dz. U. Nr 67/96, poz. 329 z późn. zm.) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 14 lipca 1997) Ustawa z dnia 9 listopada o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi "Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki" Timothy Dimoff i Steve Carper, ELMA BOOKS, Warszawa 2000 "Narkotyki w szkole i w domu" Maria Moneta Malewska, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie Warszawa 1995 "Zapobieganie uzależnieniom uczniów" pod red. Bożeny Kamińskiej - Buśko Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN, Warszawa 1997 "Dzieci, alkohol, narkotyki" (przewodnik dla rodziców) Ruth Maxwell, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994 "Psychologia narkomanii" Mieczysław Wojciechowski, Labolatorium Psychologii Stosowanej, Warszawa 1993 "Jak pomóc dziecku nie pić" Alicja Pacewicz, PARPA, Warszawa 1997 Szkolny Program Profilaktyki Uzależnień II LO w Rumi na rok szkolny 2014/2015 zatwierdzono w dniu... Opinia Rady Rodziców

6

7 ZADANIE GŁÓWNE ZADANIA SZCZEGÓŁO WE SPOSÓB REALIZACJI CZAS REALIZA CJI OSOBY REALIZUJĄ CE DOWODY REALIZACJI 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju, rozbudzanie zainteresowań Stworzenie możliwości udziału młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań Kształtowanie wartości uniwersalnych Pomoc materialna Rozpowszechnienie informacji o kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych Krzewienie kultury narodowej i regionalnej, budowanie tradycji szkoły Współpraca z MOPS, Urzędem Miasta Rumi, Szkolną Komisją Stypendialną, Prowadzący koła zainteresowań Wg przydziału Szkolnego Programu Wychowania Stała ekspozycja oferty zajęć pozalekcyjnych Udział młodzieży w apelach, uroczystościach szkolnych (wyjazd integracyjny kl. I, Wigilia itp.) Pedagog szkolny Liczba uczniów korzystających z różnych form pomocy materialnej

8 2. Dostarczenie rzetelnej, obiektywnej wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania środków Uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z zażywania środków ; Zagrożenie HIV/AIDS w Europie i na świecie realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, wychowaniu do życia w rodzinie, biologii, dotyczące wpływu używek i środków na rozwój człowieka, szczególnie w wieku dojrzewania. Zagrożenie HIV/AIDS konsekwencją zażywania narkotyków i innych środków zajęcia edukacyjne z terapeutami Poradni Monar zajęcia warsztatowe z psychologiem kampanie społeczne przeciwko zagrożeniom i uzależnieniom Edukatorzy Monar wych. klas, nauczyciele biologii, chemii, przysposobienia obronnego, wychowania do życia w rodzinie, psycholog szkolny Uczniowie posiadają niezbędna wiedzę na temat środków oraz mechanizmów uzależnienia Dostarczenie wiedzy nauczycielom na temat środków, rozpoznawania zagrożeń oraz sposobów postępowania z uczniem w sytuacji podejrzenia o używanie środków Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli inne formy szkoleń, Edukatorzy zewnętrzni Nauczyciele znają sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia uzależnieniem, znają i stosują szkolne procedury postępowania z uczniem w sytuacji podejrzenia o używanie środków

9 4. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych Dostarczenie wiedzy rodzicom na temat środków, rozpoznawania zagrożeń oraz sposobów postępowania z uczniem w sytuacji podejrzenia o używanie środków Kształtowanie takich postaw i umiejętności jak: poczucie własnej wartości, podejmowanie decyzji, asertywność, walka ze stresem, umiejętności komunikacyjne Prelekcje, wykłady, rozpowszechnienie literatury z zakresu profilaktyki oraz ulotek informacyjnych Tematyka realizowana podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć z pedagogiem szkolnym, lekcji wychowania do życia w rodzinie i przedsiębiorczości Wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym Pedagog i psycholog szkolny, wych. klas, nauczyciele przedsiębiorczoś ci, nauczyciel WDŻwR Rodzice znają sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia uzależnieniem, znają szkolne procedury postępowania z uczniem w sytuacji podejrzenia o używanie środków Uczniowie posiadają umiejętność komunikowania się, nawiązywania kontaktów, potrafią dokonywać właściwych wyborów

10 5. Promowanie zdrowego stylu życia rozwijanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych utrwalanie wśród młodzieży wartości zachowań abstynenckich jako warunku utrzymania wolności wyboru i decydowania o swoim zdrowiu i życiu. Tematyka realizowana podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, zajęć z pedagogiem szkolnym, zajęć z psychologiem, lekcji wychowania do życia w rodzinie, biologii, przysposobienia obronnego i przedsiębiorczości Realizacja programów: Stres pod kontrolą, Różowa wstążeczka wych. klas, nauczyciel biologii, przysposobienia obronnego, przedsiębiorczoś ci, pedagog szkolny, nauczyciel WDŻwR Uczniowie mają świadomość zagrożeń cywilizacyjnych, mają poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie

11 6. Stworzenie wokół szkoły stref wolnych od środków Zabezpieczenie terenu szkoły jako terenu wolnego od środków przestrzeganie noszenia identyfikatorów, zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie lekcji, dyżury nauczycieli doraźna opieka Policji i Straży Miejskiej monitoring SU, dyżurujący nauczyciele, pedagog szkolny Na terenie szkoły jest ograniczony dostęp do różnego rodzaju środków 7. Współpraca ze specjalistami w zakresie profilaktyki i pomocy osobom uzależnionym; upowszechnienie informacji o ośrodkach terapii i wsparcia dla potrzebujących pomocy udostępnienie uczniom i rodzicom informacji o ośrodkach terapii i wsparcia organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych uzależnieniem, organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla rodziców osób uzależnionych, rozpowszechnienie informacji o ośrodkach terapii uzależnień konsultacje umożliwienie kontaktu ze specjalistami Na bieżąco Pedagog i psycholog szkolny, specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, specjaliści z ośrodków wsparcia Uczniowie i rodzice wiedzą gdzie mogą uzyskać potrzebną im pomoc Osoby potrzebujące pomocy mają do niej bezpośredni dostęp

12 8.Wzmocnienie więzi uczniów z rodzicami, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie udział rodziców w spotkaniach klasowych, wyjściach, wyjazdach edukacyjnych kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej kształcenie u uczniów postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów rozpowszechnienie informacji o ośrodkach które prowadzą mediacje konsultacje prowadzenie warsztatów dla uczniów z zakresu komunikacji interpersonalnej Pedagog szkolny, psycholog szkolny, specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, specjaliści z ośrodków wsparcia Uczniowie rozwijają swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej Uczniowie znają symptomy i mechanizmy przemocy w rodzinie Uczniowie i rodzice wiedzą gdzie mogą uzyskać potrzebną im pomoc Osoby potrzebujące pomocy mają do niej bezpośredni dostęp powadzenie rozmów przez psychologa i pedagoga sprzyjających porozumieniu rodzica z dzieckiem

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W DASZEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZK. 2014/15. Strona 1 z 6. Wstęp

GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W DASZEWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZK. 2014/15. Strona 1 z 6. Wstęp Strona 1 z 6 Wstęp Szkolny program profilaktyki to system działań podejmowanych przez szkołę celem promowania zdrowego stylu życia, wspomagania uczniów w rozwoju i realizacji zadań z jakimi przychodzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY NIEPUBLICZNEJ NIEPŁATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA ORAZ NIEPUBLICZNEGO NIEPŁATNEGO GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE 1. Wstęp Program profilaktyczny jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo