Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2."

Transkrypt

1 Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik wrzesień 2012

2 Zasada gender mainstreaming (równość płci) realizuje jedną z polityk horyzontalnych dotyczącą równości kobiet i mężczyzn. Jest to obowiązek prawny, zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w realizację PO KL w Polsce. Strategia gender mainstreaming zakłada świadome i konsekwentne uwzględnianie problematyki płci na wszystkich etapach projektu. Równościowe rozwiązania w projektach mają pomóc w pełnej realizacji założeń PO KL związanych z wspieraniem rozwoju społecznego w Polsce. Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawiera szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem zasady gender mainstreaming. Standard minimum jest narzędziem stworzonym przez IZ PO KL w celu sprawdzenia, czy wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w rzeczywistości zamierzają wdrażać w ramach planowanych przez siebie działań zasadę równości szans kobiet i mężczyzn tak, by nie pozostawała ona jedynie na poziomie deklaracji. Ocena projektu pod względem zgodności z zasadą równości szans odbywa się w trakcie oceny merytorycznej projektu na podstawie odpowiedzi na pytania, które są zamieszczone w części A Karty Oceny Merytorycznej. Pytania w standardzie minimum: 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? (punkty 3.1 i 3.2 wniosku o dofinansowanie). w punkcie 3.1 oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie projektodawca przeprowadzi analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, a następnie jej wyniki przedstawi w postaci danych jakościowych i/lub ilościowych odzwierciedlających sytuację kobiet i mężczyzn; poprzez obszar interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem w ramach PO KL, np. rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, nawiązanie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu, edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, natomiast zasięg oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której projekt dotyczy, np. regionu, powiatu, kraju, instytucji itd.,

3 wskazane wyżej dane ilościowe uwzględniają podział na wskaźniki dotyczące kobiet i mężczyzn; analiza przyczyn problemu, na który ma odpowiedzieć projekt, uwzględnia społeczno -kulturowe uwarunkowania sytuacji kobiet i mężczyzn; cele projektu określają adekwatnie i realistycznie liczbowy udział uczestników/ uczestniczek projektu w danym obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu z podziałem na kobiety i mężczyzn; projekt identyfikuje i wspiera w szczególny sposób grupę znajdującą się w gorszym położeniu. Przedmiotowa analiza ma ukazać, w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej. Należy pamiętać, że nierówności ze względu na płeć to dysproporcje, które powstają w wyniku istnienia tzw. barier równości płci (np. słabe zaangażowania kobiet w sferę biznesu/nauki itd.). Pamiętać należy także o tym, że podanie liczby osób w podziale na płeć wyłącznie w tabeli w pkt wniosku, bez wskazania w części opisowej danych jakościowych i/lub ilościowych odzwierciedlających sytuację kobiet i mężczyzn, jest niewystarczające do uzyskania pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań 1-3 standardu minimum. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach Poddziałania PO KL to spojrzenie na bariery współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorców z perspektywy równych szans kobiet i mężczyzn, w szczególności dostępu, obecności i roli kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości, zwłaszcza w innowacyjnych specjalizacjach, które prawdopodobnie będą odgrywały ważną rolę, jako siła napędowa innowacyjności województwa świętokrzyskiego, czyli w specjalizacjach takich jak: efektywne wykorzystanie energii, turystyka medyczna, branża targowo-kongresowa, jak również transfer wiedzy i wzornictwo. Projekty te powinny przyczyniać się do wzrostu udziału kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie osób korzystających z usług wspierających innowacje/technologie, jak również zwiększyć dostęp kobiet i mężczyzn do elastycznej pracy w usługach wspierających innowacje. Zatem przedstawiony w projekcie problem dotyczący współpracy sfery nauki z gospodarką powinien być ujęty w kontekście zagadnień dotyczących płci, np. struktura aktywności zawodowej oraz naukowej kobiet i mężczyzn, oraz barier na jakie napotykają one w obszarze problemowym projektu. Zasadne jest przeprowadzenie analizy pod kątem zaangażowania kobiet i mężczyzn na polu naukowym, biznesowym i gospodarczym oraz wskazanie w pkt. 3.1 i 3.2 wniosku

4 o dofinansowanie zarówno danych ilościowych (np. liczba kobiet/mężczyzn pracujących w branżach technicznych), jak i jakościowych (np. powody słabego zaangażowania kobiet w sferę biznesu/nauki jeżeli występuje). Diagnoza uwzględniająca sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze problemowym powinna być przeprowadzona również pod kątem zagadnień związanych z segregacją pionową rynku pracy, w szczególności utrudnionego dla kobiet dostępu do awansu, zajmowania stanowisk kierowniczych i decyzyjnych. W ramach segregacji pionowej rynku warto zwrócić uwagę na sytuację, w której kobiety pracując na stanowiskach tzw. pomocniczych, administracyjnych, wspierających, zarówno w biznesie, jak i nauce, mają utrudniony dostęp do awansu na stanowiska kierownicze (tzw. szklane ściany), czy też kobiety zbliżające się do szczytu hierarchii pracowniczych/naukowych coraz trudniej awansują na stanowiska decyzyjne (tzw. szklany sufit). 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? (punkty 3.1 i 3.2 wniosku o dofinansowanie). po przeprowadzeniu analizy i wskazaniu danych ilościowych dotyczących obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu w pkt. 3.1 oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie stwierdza brak nierówności (nie można stwierdzić braku nierówności bez podania danych ilościowych w pkt. 3.1 oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie). Dane te muszą być bezpośrednio powiązane ze specyfiką i/lub zakresem oddziaływania projektu. 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? (punkty 3.1 i 3.2 wniosku o dofinansowanie). dane podane w analizie przeprowadzonej w pkt. 3.1 oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie są adekwatne do projektu, dotyczą zarówno problemów poruszanych w danym projekcie (obszaru interwencji), jak i zasięgu jego oddziaływania oraz odnoszą się do specyfiki grupy docelowej.

5 W przypadku gdy nie istnieją dokładne dane (jakościowe i/lub ilościowe), które można wykorzystać w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do obszaru interwencji i zasięgi oddziaływania projektu. Wnioskodawca może również wykorzystać wyniki badań własnych, wówczas jednak powinien podać szczegółowe informacje nt. zastosowania metodologii badania, tj. np. datę jego realizacji, wielkość próby badawczej, użytych narzędzi badawczych. 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? (punkty 3.2, 3.3 i 3.4 wniosku o dofinansowanie). działania (tematy/programy szkoleń/staży/zakres doradztwa) przeciwdziałają stereotypom w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn, działania zapewniają udział osobom posiadającym mniejszą mobilność, większe obciążenie związane z opieką nad osobami zależnymi itp.(należy uwzględnić potrzeby matek/ojców samotnie wychowujących dzieci), działania są zróżnicowane ze względu na płeć (działania mają dotyczyć w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiet, należy jednak mieć na uwadze ich odmienne potrzeby i wrażliwość). Zaplanowane działania powinny odpowiadać na nierówności i bariery zdiagnozowane w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec zdiagnozowanych nierówności w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn. Jeżeli w projekcie nie zdiagnozowano barier ze względu na płeć, zaplanowane w nim działania powinny zmierzać do przestrzegania zasady równości płci tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery nie pojawiły się. Minimalnym wymogiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące działań pod kątem równości szans płci jest wskazanie przynajmniej jednego działania, które zostanie podjęte w odpowiedzi na zdiagnozowane nierówności i bariery lub działania pod katem odmiennych potrzeb kobiet i mężczyzn. Z kolei w przypadku wniosków, w których nie zdiagnozowano barier ze względu na płeć, zaleca się aby zostały przewidziane działania zmierzające do przestrzegania zasady równości płci, tak by na etapie jego realizacji one nie wystąpiły.

6 W przypadku projektów z zakresu staży, wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego dla przedsiębiorstw i ich pracowników oraz tymczasowego zatrudnienia w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, wzmacniających kompetencje w zawodach społecznie uznanych jako męskie" lub ze zdecydowaną przewagą zatrudnionych mężczyzn z perspektywy zasady równości szans kobiet i mężczyzn, należy zwrócić szczególną uwagę na: założenie uczestnictwa kobiet we wsparciu oraz adekwatne i realistyczne zaplanowanie ich udziału liczbowego w projekcie. W przypadku projektów, w których mamy do czynienia z przełamywaniem stereotypów płci i segregacji poziomej na rynku pracy, należy założyć lekko wyższy niż przeciętnie w danej branży/specjalizacji naukowej udział kobiet we wsparciu projektowym (np. jeżeli na Uniwersytecie X na Wydziale Y kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 18% kobiet, to w projekcie dot. stażu możemy założyć, że np. 25% uczestników projektu z tego Wydziału to kobiety); aktywne zachęcanie kobiet do zdobycia cennych na rynku kwalifikacji, również wtedy, gdy kwalifikacje te społecznie łączone są przede wszystkim lub nawet wyłącznie z mężczyznami; zapewnienie kobietom niezbędnego wsparcia koniecznego do przełamywanie stereotypów na swój własny temat oraz do radzenia sobie ze stereotypowymi reakcjami otoczenia; rozpoczęcie pracy z pracodawcami i przeprowadzenie działań uświadamiających na temat tego, czym są stereotypy płci i jak negatywnie wpływają one na decyzje związane np. z procesem rekrutacji. 5. Czy rezultat(y) są podane w poddziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? (punkty 3.1 (w tym i 3.1.3), 3.3 i 3.5 wniosku o dofinansowanie). rezultaty wynikają z analizy sytuacji kobiet i mężczyzn, są spójne z celami (celem głównym i celami szczegółowymi) oraz działaniami, jakie zaplanowano w kontekście równości szans kobiet i mężczyzn, rezultaty zostały przedstawione w sposób umożliwiający stwierdzenie, które z nich i w jakim stopniu dotyczą kobiet i mężczyzn (działania równościowe powinny przede wszystkim zmierzać do niwelowania stereotypów i segregacji),

7 osiągnięcie zaplanowanych rezultatów przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grupy znajdującej się w gorszej sytuacji. Rezultaty powinny wynikać z analizy sytuacji kobiet i mężczyzn oraz zaplanowanych działań w projekcie. Wykazanie braku nierówności w obszarze i/lub zasięgu oddziaływania projektu (punkt 3.1 oraz 3.2 wniosku o dofinansowanie) nie zwalnia projektodawcy od podania ilościowych rezultatów w podziale na płeć. We wniosku o dofinansowanie projektu, w miarę możliwości, powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć. Minimalnym wymogiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące rezultatów pod kątem równości szans płci jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (pkt i wniosku) i/lub wskazanie, w jaki sposób projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (pkt. 3.5 wniosku). 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? (punkt 3.7 wniosku o dofinansowanie). organizacja wnioskodawcy lub partnerstwo posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą problemu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki równości płci, sytuacji kobiet i mężczyzn, projekt włącza przedstawicieli i przedstawicielki grup docelowych w planowanie, realizację i ewaluację projektu poprzez konsultacje, badanie ich potrzeb, włączenie w procesy decyzyjne, zasada równości szans przestrzegana jest na każdym etapie zarządzania (również monitoring, ewaluacja), w ramach projektu zaplanowano szkolenia kadry zarządzającej z tematyki równości szans, przewidziano zakup książek, podręczników na temat równości szans płci dla kadry zarządzającej, zaplanowano wprowadzenie elastycznych form lub godzin pracy zespołu projektowego, umożliwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Wyrażenie jedynie deklaracji równościowego zarządzania projektem bez wskazania przynajmniej jednego działania, które potwierdzi jego równościowy charakter, jest

8 niewystarczające do uzyskania pozytywnej odpowiedzi. Równościowe zarządzanie projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na jednozdaniowej deklaracji, że projekt będzie zarządzany równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne z kodeksem pracy. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu na płeć zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, komisje, grupy sterujące, itp.) Warto wtedy dopilnować, aby nie powstawały zespoły jednorodne płciowo. Minimalnym wymogiem we wniosku o dofinansowanie powinno być podanie przynajmniej jednego działania równościowego na rzecz zespołu projektowego. Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi z 6 przedstawionych powyżej. Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: 1) profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe). Z wyjątkiem tym mamy do czynienia w przypadku, gdy ze statutu wynika, ze działalność wnioskodawcy kierowana jest tylko do przedstawicieli jednej płci, np. Aktywna mama, Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca, Klub Kobiet po Mastektomii. W takim przypadku we wniosku o dofinansowanie beneficjent musi wskazać w treści wniosku, że jego projekt należy do wyjątku ze wzglądu na ograniczenia statutowe. Brak takiej informacji wyklucza zakwalifikowanie ocenianego wniosku do wskazanego wyjątku. Statut wnioskodawcy może być zweryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. 2) realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych). Działania pozytywne kierowane są wyłącznie do przedstawicieli jednej płci. Konieczność realizacji tego typu działań powinna wynikać z gorszego położenia danej płci w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, a także wynikać z uzasadnienia opartego na analizie sytuacji kobiet i mężczyzn. Tak więc nawet jeśli projekt można zaliczyć do wyjątku z powodu realizacji działań pozytywnych, to

9 beneficjent musi zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu analizę sytuacji kobiet i mężczyzn wskazująca na konieczność realizacji takich działań. 3) zamkniętej rekrutacji (ze względu na zakres oddziaływania np. na terenie zakładu karnego). Przez rekrutację zamkniętą należy sytuację gdy projekt obejmuje ze względu na swój zakres oddziaływania wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent musi podać w treści wniosku informację, że jego projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację wraz z uzasadnieniem. W celu stwierdzenia, ze dany projekt należy do wyjątku Beneficjent powinien wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których skierowane jest wsparcie projektowe. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w dokumencie pt. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" ( wersja z 1 stycznia 2012 r.).

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Opracowanie: firma Ingafor Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS PŁCI W PROJEKTACH POKL

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS PŁCI W PROJEKTACH POKL ZASADA RÓWNOŚCI SZANS PŁCI W PROJEKTACH POKL projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo