Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Plan prezentacji 3

4 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jej rozumienie i przełożenie na praktykę projektową każdorazowo musi wynikać z analizy. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn oraz barier równości stwierdzenia czy i w jakim stopniu nierówności występują. jest podstawą do Jej celem jest pokazanie, za pomocą danych ilościowych i jakościowych, w jakiej sytuacji znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej. Czy w ich położeniu występują różnice? Jakie to są różnice? Czy któraś płeć znajduje się w gorszym położeniu? Wpisanie do wniosku słów: dyskryminacja, nierówności, równy dostęp lub stwierdzeń typu: Będziemy w każdym działaniu przestrzegać zasady równości, jeśli nie mają one odzwierciedlenia w uzasadnieniu potrzeby realizacji, celach i konkretnych działaniach, w żaden sposób nie gwarantuje spełnienia standardu minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. 4

5 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Ilość kobiet i mężczyzn na terenie realizacji projektu to nie jest nierówność płci, ale fakt demograficzny. Należy podać dane w podziale na płeć, ale jeśli zarówno kobiety jak i mężczyźni mają takie same szanse na uczestnictwo w projektach mających na celu rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, to celem projektodawcy nie jest zmiana istniejących proporcji. Zapisy typu: 55% uczestników projektu będą stanowić kobiety Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kobiety są sprzeczne z zasadą równego traktowania. 5

6 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Celem projektów polegających na rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w kontekście zasady równości szans powinno być: przygotowanie kobiet i mężczyzn do tworzenia i rozwoju inicjatyw nauki i biznesu w zakresie transferu technologii osłabienie istniejących barier równości i stereotypów m.in. poprzez: podniesienie poziomu świadomości kadry zarządzającej przedsiębiorstw o możliwościach wdrażania innowacyjnych technologii niezależnie od płci, promowanie równomiernie wśród kobiet i mężczyzn idei praktycznej nauki i badań, tzn. realizacji projektów badawczych będących odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorstw, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy 6

7 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw 6 grup docelowych - przedsiębiorcy - pracownicy przedsiębiorstw - uczelnie - jednostki naukowe - pracownicy naukowi jednostek naukowych - pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni uczelni Ważne jest zmniejszanie barier równości przez osłabianie stereotypów płci i podejmowanie działań równościowych 7

8 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Działania równościowe: udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym w ramach grupy sterującej; promowanie obecności i roli kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii bezpośredni udział kobiet w stażach i szkoleniach praktycznych planowanych w ramach projektu; dobór wysoko wykwalifikowanego personelu w celu tymczasowego zatrudnienia na zasadzie równościowej 8

9 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w zarządzaniu projektem Założenie dotyczące płci osoby, którą planujemy zatrudnić przy realizacji projektu, jest niezgodne z prawem pracy i zasadą równego traktowania. Zapisy typu: Przy rekrutacji do zespołu projektowego będą preferowane kobiety 60% zespołu projektowego stanowiły będą kobiety Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kobiety są sprzeczne z zasadą równego traktowania. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że zgodnie z prawem możemy preferować daną płeć przy rekrutacji tylko po spełnieniu dwóch warunków: 1. Wymagania i kwalifikacje merytoryczne na dane stanowisko są spełnione przez kandydatkę i kandydata w równym lub prawie równym stopniu. 2. Dana płeć jest niedoreprezentowana w danym sektorze. 9

10 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w zarządzaniu projektem Wzmocnienie kompetencji zespołu w stosowaniu zasady równości szans w obszarze realizacji projektu (np. warsztaty uwrażliwiające, konsultacje eksperckie). Zapewnienie możliwości elastycznego czasu pracy. Określenie obowiązków związanych z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie (np. zbieranie danych o uczestnikach, monitorowanie wskaźników i sprawozdawczość w podziale na płeć, przygotowywanie materiałów informacyjnych z uwzględnieniem problematyki równościowej). Włączenie do projektu osób lub organizacji posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań z zachowaniem zasady równości szans. Zapewnienie, że w procesie podejmowania decyzji w projekcie zaangażowane są i kobiety i mężczyźni (np. rady partnerskie, komisje rekrutacyjne). 10

11 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Standard minimum wg Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL i Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (styczeń 2010 r.) Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 11

12 Konstrukcja projektu CEL PROJEKTU (konkretny, mierzalny) PROBLEM wynikający z DIAGNOZY POTRZEB NA DANYM TERENIE DZIAŁANIA dostosowane do potrzeb GRUPY DOCELOWEJ właściwej dla realizacji celów projektu REZULTATY i PRODUKTY Odzwierciedlone w HARMONOGRAMIE i BUDŻECIE 12

13 Konstrukcja projektu W projektach często brak spójności i logicznego powiązania pomiędzy tymi elementami: Cel nie wynika lub tylko częściowo wynika ze zdiagnozowanego problemu, Działania nie są dostosowane lub są bardzo słabo dostosowane do specyfiki grupy docelowej, celu i problemu, Rezultaty nie wynikają lub bardzo słabo wynikają z podjętych działań. W analizie problemu projektodawca zwraca uwagę na mniejsze zaangażowanie kobiet w proces decyzyjny przedsiębiorstw i uczelni. W zaplanowanych działaniach nie ma żadnych, które mogłyby zniwelować istniejące bariery. 13

14 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Ogólna analiza znaczenia efektywnego wykorzystania przez przemysł wiedzy i badań naukowych nie jest konieczna. Bardziej zasadna jest obszerniejsza i dokładniejsza analiza sytuacji dot. współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami na terenie realizacji projektu oraz opis celu ogólnego i celów szczegółowych w odniesieniu do terenu realizacji projektu. Dane podane w części 3.1 wniosku powinny pokazywać sytuację na terenie realizacji projektu czy na danym terenie rzeczywiście potrzebne jest wsparcie dla rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii szczególnie poprzez uczestnictwo w stażach i szkoleniach praktycznych oraz tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu*? *zgodnie z art. 30 pkt. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 14

15 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje: dane liczbowe, procentowe dotyczące przedsiębiorców i pracowników naukowych zaangażowanych w rozwój sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska lub będących zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności; dane dotyczące częstotliwości kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi na Dolnym Śląsku; bariery stojące na przeszkodzie dalszego rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku (np. na zasadzie wywiadu prowadzonego wśród naukowców); dane dotyczące nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle na Dolnym Śląsku; statystyki dotyczące zaangażowania kobiet i mężczyzn w pracę w sektorze nowych technologii. potencjalny wpływ przeprowadzonych szkoleń i odbywanych staży na innowacyjność gospodarki Dolnego Śląska 15

16 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu: Brak wskazania problemu, na który odpowiada projekt (brak danych pokazujących, że projektodawca sprawdził, czy na danym terenie rzeczywiście potrzebne jest wsparcie mające na celu rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie szkoleń i staży praktycznych a także, czy konieczne jest wsparcie tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu ) Brak danych statystycznych dot. terenu realizacji projektu (brak jakichkolwiek danych albo dane z poziomu UE i kraju) Szczegółowe opisywanie problemu w bardzo szerokim kontekście, a zdawkowe potraktowanie opisu sytuacji na terenie realizacji projektu (analiza na poziomie jak powszechnie wiadomo, opis ogólnoświatowej, europejskiej lub krajowej sytuacji bez odniesienia do realiów danego terenu) Bardzo ogólna analiza problemu jego przyczyn i skutków Brak odniesienia lub zbyt ogólnikowe odniesienie do kwestii równości szans kobiet i mężczyzn (nie wystarczy zapis projekt będzie zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. W analizie problemu należy pokazać dane w podziale na płeć. Na ich podstawie można stwierdzić, czy nierówność występuje czy nie i odpowiednio dobrać działania.) w miejscu, w którym Projektodawcy określają zgodność celów z POKL, Planem działania oraz innymi dokumentami strategicznymi wymieniają oni jedynie dokumenty nie podają jednak ani jednego konkretnego przykładu, który by tę zgodność gwarantował 16

17 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) CEL PROJEKTU Cel projektu powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu. Należy wskazać cel ogólny oraz cele szczegółowe, które powinny w bezpośredni sposób wpływać na cel (wskazanie sposobu realizacji celu; opis stanu docelowego). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz cele projektu powinny być odniesione do celów PO KL, Priorytetu, Działania, ; a przez to i zgodne z Planem działania i Dokumentacją konkursową. Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytania: co? gdzie? kiedy? dla kogo? zostanie zmienione w wyniku realizacji projektu. 17

18 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) PRZYKŁAD 1 (+) Krótki opis ogólnej sytuacji dot. rozwoju sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne oraz tymczasowe zatrudnie w MŚP wysokowykwalifikowanego personelu Opis sytuacji na terenie realizacji projektu Kluczowym problemem jest odpowiedź na pytanie: jak w najbliższych latach stworzyć warunki do dalszego rozwoju firm w oparciu o nowe technologie? Jak przygotować firmy do korzystania z wypracowanych rozwiązań w instytucjach badawczych do poprawy planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych i dostosowawczych? Do tej pory nie opracowano modelu współpracy sfery nauki z biznesem przy współdziałaniu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparciu jednostek samorządu terytorialnego. Województwo dolnośląskie jest regionem o wysokim potencjale naukowym oraz przedsiębiorczym związanym z zasobami szeroko pojętego środowiska akademickiego regionu. Dolnośląska Strategia Innowacji postuluje efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz proinnowacyjnego rozwoju DŚ wskazując wiodące sektory naukowe regionu, mające potencjał dla komercjalizacji efektów badań naukowych. 18

19 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) PRZYKŁAD 1 (+) Cel główny projektu: Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw Cele szczegółowe: Przeprowadzenie szkoleń praktycznych dla 50 pracowników naukowych jednostek naukowych lub pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach; nawiązanie 30 bezpośrednich kontaktów poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć na terenie przedsiębiorstwa; zdobycie wiedzy praktycznej przez 120 odbywających szkolenia we współpracy z przedsiębiorstwem zwiększenie motywacji do udziału w szkoleniach i odbywania staży deklarowane przez 70% uczestników Wzrost przekonania u 65% uczestniczących przedsiębiorców o korzyściach wynikających ze współpracy z naukowcami poprzez szkolenia praktyczne 19

20 Grupa docelowa (3.2) Opis osób i instytucji, które zamierzamy objąć wsparciem w ramach projektu. Uzasadnienie wyboru grupy docelowej w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Opis sposobu rekrutacji. Wskazanie kwalifikowalności grupy docelowej (wskazana w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL i Dokumentacji Konkursowej). Wskazanie sposobu uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Opis grupy docelowej powinien być dużo bardziej szczegółowy niż zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL i Dokumentacji Konkursowej. 20

21 Grupa docelowa (3.2) Niewystarczające opisy grupy docelowej: w opisie grupy docelowej często brakuje charakterystyki przyszłych uczestników projektu brak argumentów na uzasadnienie wybrania danej grupy docelowej w opisie sposobu rekrutacji Projektodawcy często nie wspominają nic na temat tego w jaki sposób zapewnią deklarowany udział kobiet w projekcie. Brak odniesienia lub zbyt ogólnikowe odniesienie do kwestii równości szans kobiet i mężczyzn (nie wystarczy zapis projekt będzie zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Grupę docelową należy przedstawić w podziale na płeć lub wskazać, że przy rekrutacji płeć nie będzie brana pod uwagę i wyjaśnić dlaczego. 21

22 Grupa docelowa (3.2) PRZYKŁAD 1 (+) Grupę docelową projektu stanowią: Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną: pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni (zgodnie z Dokumentacją Konkursową), których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim reprezentujący dyscypliny wpisujący się w kluczowe dla gospodarki woj. dolnośląskiego dziedziny: projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, technologie informacyjne, nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, odnawialne i alternatywne źródła energii pracownicy i przedsiębiorcy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w woj. Dolnośląskim działający w kluczowych dla Dolnego Śląska sektorach gospodarczych (wymienionych powyżej). Wnioskodawca powinien również określić grupę docelową uwzględniając zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 22

23 Grupa docelowa (3.2) PRZYKŁAD 1 (+) REKRUTACJA Rekrutacja pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych będzie poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadzoną przez specjalistę promocji i rekrutacji. Jednakże ostateczny wybór uczestników będzie dokonywany przez komisję 3- osobową w składającą się z: koordynatora projektu, konsultanta naukowego i specjalistę promocji i rekrutacji. Uczestnicy będą zgłaszali się do Projektu za pośrednictwem Internetu, faksu lub osobiście. Specjalista ds. promocji i rekrutacji przeprowadzi rekrutację za pomocą formularzy rekrutacyjnych wypełnionych przez zgłaszających się (im./naz., dośw. nauk., uczelnia, na której prowadzą badania, opis celu stażu i prezentacja jego programu, opis sposobu wykorzystania wyników pracy naukowej w życiu gospodarczym woj. dolnośląskiego w tym jak wyniki wpłyną na realizację DSI) i ocenią czy dana osoba kwalifikuje się do uczestnictwa w projekcie. Pracownik naukowy może zostać zakwalifikowany do projektu pod warunkiem, że jego badania oraz wyniki dokonywane podczas stażu w przedsiębiorstwie będą wpisywały się w dziedziny kluczowe dla gospodarki woj. dolnośląskiego, 23

24 Działania (3.3) Opis działań, jakie projektodawca planuje aby osiągnąć rezultaty i zrealizować nakreślony wcześniej cel ogólny i cele szczegółowe. Opisane działania powinny znaleźć czytelne odzwierciedlenie w harmonogramie i budżecie projektu. Z opisu działań powinno jasno wynikać, że poszczególne działania są rzeczywiście potrzebne, a sposób ich realizacji oraz dobór instrumentów w pełni racjonalny. Racjonalność harmonogramu działań nie powinna budzić wątpliwości. Opis działań odzwierciedlonych w harmonogramie i budżecie projektu powinien zawierać np.: - realizacja stażu będzie miała miejsce na terenie przedsiębiorstwa w celu dokonania badań w przedsiębiorstwach pod kątem wykorzystania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań; - bieżąca komunikacja między przedsiębiorcami a pracownikami naukowymi (pracownik biura obsługi projektu wyszczególniony w budżecie i harmonogramie projektu); - umieszczenie ogłoszeń w prasie oraz na stronach internetowych związanych z dolnośląskimi naukowcami i przedsiębiorcami (specjalista ds. Informacji i promocji, którego działania znajdą się w budżecie i harmonogramie projektu); 24

25 Działania (3.3) Metodologia działań (sposób, w jaki realizowane są różne działania w dążeniu do realizacji celu) jest determinowana m.in. przez: filozofię oraz wartości organizacji i projektu (projekt ukierunkowany na rozwój i promocję organizacji,czy na pomoc danej społeczności lokalnej), dostępne środki (zamiast drogiej kampanii telewizyjnej promocja może być realizowana poprzez plakaty i ogłoszenia prasowe), doświadczenie (instytucjonalne i kadrowe), kalendarz i dostępny czas, typ grupy docelowej. Opis działań powinien uwzględniać odpowiedź na następujące pytania: czy proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy? dlaczego przewiduje się realizację właśnie takich działań? czy projekt jest zgodny z działaniami lokalnymi? czy zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn? czy wykorzystane będą nowoczesne technologie? 25

26 Działania (3.3) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie działań: Zbyt ogólny opis działań (opis powinien wskazywać dlaczego projektodawca wybrał takie a nie inne działania, jak przyczynią się one do realizacji celu i jak będą realizowane): Nie są dostosowane do potrzeb grupy docelowej (np. nieadekwatna tematyka szkoleń i staży praktycznych, niedobrana do grupy docelowej przewidzianej w projekcie); Nie zapewniają realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn ( w przypadku rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ważne jest wyrównywanie nierówności ze względu na płeć) Nie wskazanie osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację zadania, a nawet podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania (projekty partnerskie) Nie są kompleksowe (np. stwierdzono, że problem stanowi niska świadomość naukowców do możliwości odbycia staży i szkoleń praktycznych i nie zaplanowano żadnych działań, które miałyby ich przekonać o wadze i korzyściach wynikających z takiej współpracy) 26

27 Działania (3.3) PRZYKŁAD 1 (+) W ramach projektu przewidziano następujące działania: ZADANIE 1 Zarządzanie projektem: Zarządzanie, rozliczanie i administrowanie projektem Monitoring i ewaluacja projektu ZADANIE 2 Akcja promocyjno informacyjna: Promocja np.: prasa, internet ZADANIE 3 Realizacja szkoleń dla X uczestników / uczestniczek projektu) Rekrutacja uczestników Przygotowanie materiałów szkoleniowych Odpowiedni dobór specjalistów i opiekunów naukowych ZADANIE 4 Udzielenie wsparcia uczestnikom projektu zapewnienie stanowiska pracy uczestnikom szkoleń i staży praktycznych opieka pracownika merytorycznego nad wykonywanymi zadaniami 27

28 Działania (3.3) PRZYKŁAD 1 (+) Skrócona wersja przykładowego opisu działań. Opis powinien być na tyle szczegółowy, aby oceniający mógł zobaczyć w jaki sposób projektodawca będzie realizował zamierzone cele. W Zadaniu 1 Zarządzanie Projektem realizowane poprzez zespół: kierownik projektu, którego zadaniem będzie organizowanie potrzebnych prac, koordynowanie i odpowiedzialność za realizację projektu, pracownik obsługi biura projektu, którego zadaniem będzie bieżąca komunikacja z pracownikami naukowymi i przedsiębiorcami, prowadzenie dokumentacji projektu, specjalista obsługi finansowej projektu, którego zadaniem będzie obsługa finansowa projektu. W ramach Zadania 2 prowadzone będą działania promocyjno - informacyjne. Zostanie przygotowana płyta z prezentacją, ogłoszenie o realizacji projektu zamieszczone w prasie naukowej oraz powstanie strona www, ulotki i plakaty. Powstałe materiały będą dystrybuowane na uczelniach na Dolnym Śląsku, w jednostkach naukowych (centra transferu technologii, centra BR, itp.) W Zadaniu nr 3 staż w przedsiębiorstwie dolnośląskim. Zaplanowano, że w miesiącu X rozpoczną się przygotowania do realizacji staży składających się z siedmiodniowych wizyt w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w woj. dolnośląskim. Realizacja stażu będzie miała miejsce na terenie przedsiębiorstwa w celu dokonania badań w przedsiębiorstwach pod kątem wykorzystania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Każdy stażysta odbędzie 7 dni stażu po 8h w wybranym przedsiębiorstwie, prowadzony pod opieką opiekuna stażu naukowego. 28

29 Rezultaty i produkty (3.4) Rezultaty zmiany, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do sytuacji wyjściowej; zgodnie z działaniami. Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie, m.in.: ukończenie szkoleń przez konkretną liczbę uczestników (listy obecności, zaświadczenia ukończenia szkoleń), przeprowadzenie staży dla 4 uczestników) Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć np.: zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorcami poprzez wzrost świadomości na temat możliwości współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 29

30 Rezultaty i produkty (3.4) Produkty to, co zastanie wyprodukowane w ramach projektu. Określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Podstawową funkcją produktów jest określenie bieżących elementów wytworzonych w ramach projektu, powstających w toku jego realizacji, które następnie przyczyniają się do osiągania rezultatów i celów projektu. WSKAŹNIKI - każdy rezultat musi zostać ściśle określony liczbowo w odniesieniu do zmiany, która jest wynikiem realizacji planowanego projektu. rezultat = udowodniona zmiana ŹRÓDŁA WERYFIKACJI dokumenty potwierdzające zmianę 30

31 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) PRODUKTY: 7 dniowy staż po 8 h w danym przedsiębiorstwie szkolenie praktyczne w przedsiębiorstwie X praca badawcza uczestnika stażu lub szkolenia praktycznego 31

32 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) REZULTATY TWARDE: 3 staże dla 96 dolnośląskich pracowników naukowych 106 kompletów materiałów stażowych 96 zaświadczeń ukończenia stażu praktycznego w przedsiębiorstwie 96 publikacji wyników badań dolnośląskich naukowców 32

33 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) REZULTATY MIĘKKIE: - zwiększenie wiedzy wśród pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw o wspieraniu innowacji w województwie dolnośląskim - wzrost świadomości w zakresie korzyści płynących z wymiany wiedzy i doświadczeń między jednostkami B+R i przedsiębiorstw; - wzrost świadomości w zakresie wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego. 33

34 Zarządzanie projektem (3.5) POTENCJAŁ - opis potencjału finansowego, kadrowego i technicznego projektodawcy. (potencjał powinien zapewnić możliwość płynnej realizacji projektu o danej wartości) DOŚWIADCZENIE - opis doświadczenia projektodawcy i partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce. ZARZĄDZANIE - opis struktury zarządzania projektem. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: stanowiska osób zaangażowanych w projekt (kadry projektu i zespołu zarządzającego), zakres obowiązków poszczególnych osób, forma zatrudnienia i czas pracy (wielkość etatu / liczba godzin), sposób komunikacji, podejmowania decyzji. Kadra projektu Zespół zarządzający 34

35 Zarządzanie projektem (3.5) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie zarządzania projektem: Brak lub zbyt ogólny opis zasad podejmowania decyzji, komunikacji i współpracy zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie, Bak lub zbyt ogólny opis roli partnerów, podziału zadań, współpracy i podejmowania decyzji, Brak lub zbyt ogólny opis doświadczenia kadry oraz zakresu obowiązków w projekcie, Niewystarczające opisanie potencjału finansowego, Brak lub niewystarczający opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć. 35

36 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) Budżet finansowe odzwierciedlenie działań spójny z harmonogramem realne i rzetelne oszacowanie kosztów 36

37 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie zarządzania projektem: Brak lub mała spójność kosztów z opisanymi działaniami Bardzo wysokie koszty zarządzania Brak opisu sposobu kalkulacji kosztów Zbyt ogólne jednostki miary (np. komplet nie wiadomo co się w nim zawiera, jego elementy stanowić mogą np. koszty, które powinny zostać zaliczone do crossfinancingu) Brak uzasadnienia kosztów (np. zatrudnienie osoby, która nie jest odpowiedzialna za realizację żadnego zadania; zatrudnienie przez cały okres realizacji projektu osoby, które wykonuje zadania jedynie na początku jego realizacji; zakup bardzo drogiego aparatu cyfrowego) Wysokość kosztów zarządzania powinna być zasadna i racjonalna. Budżet projektu powinien być racjonalny. Wartość zadania Zarządzanie projektem (łącznie z promocją i ewaluacją) nie powinna przekraczać 20% wartości całego projektu. 37

38 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Promocja celów, działań i spodziewanych rezultatów projektu a nie projektodawcy. Dostosowanie skali działań informacyjnych do potrzeb projektu i grupy docelowej. Wybór narzędzi, które przy minimalnych nakładach spowodują maksymalny efekt. Promocja ma wspomóc realizację celów merytorycznych projektu. Gadżety reklamowe Zgodnie z Planem Komunikacji PO KL tylko w uzasadnionych przypadkach Należy ograniczyć tę formę promocji ze względu na niską efektywność Należy kierować się racjonalnością wydatków Gadżety powinny : być ściśle związane z działaniami realizowanymi w ramach projektu, być wyprodukowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym takie, które posiadają walor ekologiczny, posiadać wartość dodaną np. być produkowane przez podmioty ekonomii społecznej, podmioty utworzone dzięki wsparciu z EFS. 38

39 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat Punkt informacyjny Dziękuję za uwagę 39

40 40

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Standard minimum. Kraków, 16-18.12.2009 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum Kraków, 16-18.12.2009 r. Lektura podstawowa Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT. Katowice, 22 czerwca 2017 r.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT. Katowice, 22 czerwca 2017 r. Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT Katowice, 22 czerwca 2017 r. Potencjał i doświadczenie partnera zbyt ogólny opis dotyczący:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Standard minimum praktyczne wskazówki

Standard minimum praktyczne wskazówki Standard minimum praktyczne wskazówki Marta Rawłuszko Wrocław 18 listopada 2009 r. Elementy projektu Analiza Monitoring i ewaluacja Cele Zarządzanie Działania i rezultaty Standard minimum 1. Czy uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN PoniŜszy materiał został przygotowany na podstawie materiału szkoleniowego opracowanego w ramach projektu Fundacji Fundusz Współpracy Kompleksowy model wdraŝania strategii gender mainstreaming w cykl planowania,

Bardziej szczegółowo

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL opracowanie Standard minimum w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi element każdego wniosku o dofinansowanie, a jego spełnienie jest niezbędnym warunkiem

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (będący załącznikiem nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Małgorzata Jonczy-Adamska Rzeszów, 23 października 2009 Cele seminarium poznanie podstawowych pojęd związanych z problematyką równości szans kobiet

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Żory, 16 stycznia 2014 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Szymala Opracowano na podstawie Poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Dni Otwarte POMOCNA DŁOO Kraków, grudnia 2010 r.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL. Dni Otwarte POMOCNA DŁOO Kraków, grudnia 2010 r. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Dni Otwarte POMOCNA DŁOO Kraków, 13 15 grudnia 2010 r. Lektura podstawowa Zasada równości szans kobiet mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE LOGIKA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 październik

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA TORUŃ, 04.09.2017 r. Załącznik nr 3b do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER Standard minimum znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - EFS Projekt jako odpowiedź na

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP ZAŁĄCZNIK nr 7. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER Ocena merytoryczna Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Nabór jest współfinansowany ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL Generator Wniosków Aplikacyjnych Agnieszka Kuźniar-Pelc Wydział Rozwoju Kadr Regionu GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH www.efs.gov.pl/wniosek www.wup-rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu VI Rynek Pracy 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA TORUŃ, 04.08.2017 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW-VB KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA Ocena merytoryczna jest prowadzona w oparciu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości finansowania projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych oraz działao na rzecz transferu wiedzy do gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), konkurs 4.2 oraz 8.2.1

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia informacji zgodnie z zakresem działań na rzecz równości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Załącznik 7.17 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach

Bardziej szczegółowo

najmniej 2 punktów kwalifikuje projekt do skierowania go do uzupełnienia.

najmniej 2 punktów kwalifikuje projekt do skierowania go do uzupełnienia. Załącznik nr 11: Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS. Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.

Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS. Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

w ramach projektów współfinansowanych z EFS

w ramach projektów współfinansowanych z EFS Załącznik 9.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach społecznych i edukacyjnych

Praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach społecznych i edukacyjnych Praktyczne zastosowanie zasady równości płci w projektach społecznych i edukacyjnych Joanna Boduch-Paw Regionalny Ośrodek EFS w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 26.05.2010 Równość płci Stan, w którym kobietom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Spotkanie dla Wnioskodawców W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Spostrzeżenia z oceny wniosków o dofinansowanie.

Spostrzeżenia z oceny wniosków o dofinansowanie. Spotkanie dla beneficjentów Spostrzeżenia z oceny wniosków o dofinansowanie. Maciej Recki Zespół Informacji i Konkursów EFS /Wydział Wdrażania Funduszy spec. ds. programów Gdańsk, 29.04.2016 1 Wskaźniki.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dla działań wdrażanych za pośrednictwem projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami UE

Zarządzanie projektami UE Zarządzanie projektami UE Produkty Produkty określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika produktu) moŝe być: liczba

Bardziej szczegółowo

Semiarium tematyczne IV WNIOSEK APLIKACYJNY GWP

Semiarium tematyczne IV WNIOSEK APLIKACYJNY GWP Semiarium tematyczne IV WNIOSEK APLIKACYJNY GWP 25 LISTOPAD 2009 JELENIA GÓRA VII PROMACJA INTEGRACSPOŁECZNEJ 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 lub 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

RÓWNOŚĆSZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

RÓWNOŚĆSZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY RÓWNOŚĆSZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY STRATEGICZNE CELE NA RZECZ RÓWNOŚCI - Równy stopieńniezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn. - Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Załącznik nr 5 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (będący Załącznikiem nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cracovitalia 31-546 Kraków, ul. Mogilska 40 tel. 012 394 59 88, fax 012 397 31 93

Fundacja Cracovitalia 31-546 Kraków, ul. Mogilska 40 tel. 012 394 59 88, fax 012 397 31 93 Kraków, 2 marca 2012 PLAN WDROŻENIA DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH projekt,,praktyki+" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008

Marszałek Województwa Śląskiego. ogłasza konkurs zamknięty. nr 1/POKL/9.2/2008 Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2008 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /17

RPMA IP /17 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-039/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu niżej wymienionych funkcji w Zespole Zarządzającym projektu Szkoła Równych Szans

Bardziej szczegółowo