Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Plan prezentacji 3

4 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jej rozumienie i przełożenie na praktykę projektową każdorazowo musi wynikać z analizy. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn oraz barier równości stwierdzenia czy i w jakim stopniu nierówności występują. jest podstawą do Jej celem jest pokazanie, za pomocą danych ilościowych i jakościowych, w jakiej sytuacji znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej. Czy w ich położeniu występują różnice? Jakie to są różnice? Czy któraś płeć znajduje się w gorszym położeniu? Wpisanie do wniosku słów: dyskryminacja, nierówności, równy dostęp lub stwierdzeń typu: Będziemy w każdym działaniu przestrzegać zasady równości, jeśli nie mają one odzwierciedlenia w uzasadnieniu potrzeby realizacji, celach i konkretnych działaniach, w żaden sposób nie gwarantuje spełnienia standardu minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. 4

5 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Ilość kobiet i mężczyzn na terenie realizacji projektu to nie jest nierówność płci, ale fakt demograficzny. Należy podać dane w podziale na płeć, ale jeśli zarówno kobiety jak i mężczyźni mają takie same szanse na uczestnictwo w projektach mających na celu rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, to celem projektodawcy nie jest zmiana istniejących proporcji. Zapisy typu: 55% uczestników projektu będą stanowić kobiety Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kobiety są sprzeczne z zasadą równego traktowania. 5

6 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Celem projektów polegających na rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w kontekście zasady równości szans powinno być: przygotowanie kobiet i mężczyzn do tworzenia i rozwoju inicjatyw nauki i biznesu w zakresie transferu technologii osłabienie istniejących barier równości i stereotypów m.in. poprzez: podniesienie poziomu świadomości kadry zarządzającej przedsiębiorstw o możliwościach wdrażania innowacyjnych technologii niezależnie od płci, promowanie równomiernie wśród kobiet i mężczyzn idei praktycznej nauki i badań, tzn. realizacji projektów badawczych będących odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorstw, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy 6

7 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw 6 grup docelowych - przedsiębiorcy - pracownicy przedsiębiorstw - uczelnie - jednostki naukowe - pracownicy naukowi jednostek naukowych - pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni uczelni Ważne jest zmniejszanie barier równości przez osłabianie stereotypów płci i podejmowanie działań równościowych 7

8 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Działania równościowe: udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym w ramach grupy sterującej; promowanie obecności i roli kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii bezpośredni udział kobiet w stażach i szkoleniach praktycznych planowanych w ramach projektu; dobór wysoko wykwalifikowanego personelu w celu tymczasowego zatrudnienia na zasadzie równościowej 8

9 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w zarządzaniu projektem Założenie dotyczące płci osoby, którą planujemy zatrudnić przy realizacji projektu, jest niezgodne z prawem pracy i zasadą równego traktowania. Zapisy typu: Przy rekrutacji do zespołu projektowego będą preferowane kobiety 60% zespołu projektowego stanowiły będą kobiety Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kobiety są sprzeczne z zasadą równego traktowania. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że zgodnie z prawem możemy preferować daną płeć przy rekrutacji tylko po spełnieniu dwóch warunków: 1. Wymagania i kwalifikacje merytoryczne na dane stanowisko są spełnione przez kandydatkę i kandydata w równym lub prawie równym stopniu. 2. Dana płeć jest niedoreprezentowana w danym sektorze. 9

10 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w zarządzaniu projektem Wzmocnienie kompetencji zespołu w stosowaniu zasady równości szans w obszarze realizacji projektu (np. warsztaty uwrażliwiające, konsultacje eksperckie). Zapewnienie możliwości elastycznego czasu pracy. Określenie obowiązków związanych z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie (np. zbieranie danych o uczestnikach, monitorowanie wskaźników i sprawozdawczość w podziale na płeć, przygotowywanie materiałów informacyjnych z uwzględnieniem problematyki równościowej). Włączenie do projektu osób lub organizacji posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań z zachowaniem zasady równości szans. Zapewnienie, że w procesie podejmowania decyzji w projekcie zaangażowane są i kobiety i mężczyźni (np. rady partnerskie, komisje rekrutacyjne). 10

11 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Standard minimum wg Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL i Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (styczeń 2010 r.) Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 11

12 Konstrukcja projektu CEL PROJEKTU (konkretny, mierzalny) PROBLEM wynikający z DIAGNOZY POTRZEB NA DANYM TERENIE DZIAŁANIA dostosowane do potrzeb GRUPY DOCELOWEJ właściwej dla realizacji celów projektu REZULTATY i PRODUKTY Odzwierciedlone w HARMONOGRAMIE i BUDŻECIE 12

13 Konstrukcja projektu W projektach często brak spójności i logicznego powiązania pomiędzy tymi elementami: Cel nie wynika lub tylko częściowo wynika ze zdiagnozowanego problemu, Działania nie są dostosowane lub są bardzo słabo dostosowane do specyfiki grupy docelowej, celu i problemu, Rezultaty nie wynikają lub bardzo słabo wynikają z podjętych działań. W analizie problemu projektodawca zwraca uwagę na mniejsze zaangażowanie kobiet w proces decyzyjny przedsiębiorstw i uczelni. W zaplanowanych działaniach nie ma żadnych, które mogłyby zniwelować istniejące bariery. 13

14 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Ogólna analiza znaczenia efektywnego wykorzystania przez przemysł wiedzy i badań naukowych nie jest konieczna. Bardziej zasadna jest obszerniejsza i dokładniejsza analiza sytuacji dot. współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami na terenie realizacji projektu oraz opis celu ogólnego i celów szczegółowych w odniesieniu do terenu realizacji projektu. Dane podane w części 3.1 wniosku powinny pokazywać sytuację na terenie realizacji projektu czy na danym terenie rzeczywiście potrzebne jest wsparcie dla rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii szczególnie poprzez uczestnictwo w stażach i szkoleniach praktycznych oraz tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu*? *zgodnie z art. 30 pkt. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 14

15 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje: dane liczbowe, procentowe dotyczące przedsiębiorców i pracowników naukowych zaangażowanych w rozwój sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska lub będących zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności; dane dotyczące częstotliwości kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi na Dolnym Śląsku; bariery stojące na przeszkodzie dalszego rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku (np. na zasadzie wywiadu prowadzonego wśród naukowców); dane dotyczące nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle na Dolnym Śląsku; statystyki dotyczące zaangażowania kobiet i mężczyzn w pracę w sektorze nowych technologii. potencjalny wpływ przeprowadzonych szkoleń i odbywanych staży na innowacyjność gospodarki Dolnego Śląska 15

16 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu: Brak wskazania problemu, na który odpowiada projekt (brak danych pokazujących, że projektodawca sprawdził, czy na danym terenie rzeczywiście potrzebne jest wsparcie mające na celu rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie szkoleń i staży praktycznych a także, czy konieczne jest wsparcie tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu ) Brak danych statystycznych dot. terenu realizacji projektu (brak jakichkolwiek danych albo dane z poziomu UE i kraju) Szczegółowe opisywanie problemu w bardzo szerokim kontekście, a zdawkowe potraktowanie opisu sytuacji na terenie realizacji projektu (analiza na poziomie jak powszechnie wiadomo, opis ogólnoświatowej, europejskiej lub krajowej sytuacji bez odniesienia do realiów danego terenu) Bardzo ogólna analiza problemu jego przyczyn i skutków Brak odniesienia lub zbyt ogólnikowe odniesienie do kwestii równości szans kobiet i mężczyzn (nie wystarczy zapis projekt będzie zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. W analizie problemu należy pokazać dane w podziale na płeć. Na ich podstawie można stwierdzić, czy nierówność występuje czy nie i odpowiednio dobrać działania.) w miejscu, w którym Projektodawcy określają zgodność celów z POKL, Planem działania oraz innymi dokumentami strategicznymi wymieniają oni jedynie dokumenty nie podają jednak ani jednego konkretnego przykładu, który by tę zgodność gwarantował 16

17 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) CEL PROJEKTU Cel projektu powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu. Należy wskazać cel ogólny oraz cele szczegółowe, które powinny w bezpośredni sposób wpływać na cel (wskazanie sposobu realizacji celu; opis stanu docelowego). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz cele projektu powinny być odniesione do celów PO KL, Priorytetu, Działania, ; a przez to i zgodne z Planem działania i Dokumentacją konkursową. Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytania: co? gdzie? kiedy? dla kogo? zostanie zmienione w wyniku realizacji projektu. 17

18 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) PRZYKŁAD 1 (+) Krótki opis ogólnej sytuacji dot. rozwoju sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne oraz tymczasowe zatrudnie w MŚP wysokowykwalifikowanego personelu Opis sytuacji na terenie realizacji projektu Kluczowym problemem jest odpowiedź na pytanie: jak w najbliższych latach stworzyć warunki do dalszego rozwoju firm w oparciu o nowe technologie? Jak przygotować firmy do korzystania z wypracowanych rozwiązań w instytucjach badawczych do poprawy planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych i dostosowawczych? Do tej pory nie opracowano modelu współpracy sfery nauki z biznesem przy współdziałaniu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparciu jednostek samorządu terytorialnego. Województwo dolnośląskie jest regionem o wysokim potencjale naukowym oraz przedsiębiorczym związanym z zasobami szeroko pojętego środowiska akademickiego regionu. Dolnośląska Strategia Innowacji postuluje efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz proinnowacyjnego rozwoju DŚ wskazując wiodące sektory naukowe regionu, mające potencjał dla komercjalizacji efektów badań naukowych. 18

19 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) PRZYKŁAD 1 (+) Cel główny projektu: Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw Cele szczegółowe: Przeprowadzenie szkoleń praktycznych dla 50 pracowników naukowych jednostek naukowych lub pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach; nawiązanie 30 bezpośrednich kontaktów poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć na terenie przedsiębiorstwa; zdobycie wiedzy praktycznej przez 120 odbywających szkolenia we współpracy z przedsiębiorstwem zwiększenie motywacji do udziału w szkoleniach i odbywania staży deklarowane przez 70% uczestników Wzrost przekonania u 65% uczestniczących przedsiębiorców o korzyściach wynikających ze współpracy z naukowcami poprzez szkolenia praktyczne 19

20 Grupa docelowa (3.2) Opis osób i instytucji, które zamierzamy objąć wsparciem w ramach projektu. Uzasadnienie wyboru grupy docelowej w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Opis sposobu rekrutacji. Wskazanie kwalifikowalności grupy docelowej (wskazana w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL i Dokumentacji Konkursowej). Wskazanie sposobu uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Opis grupy docelowej powinien być dużo bardziej szczegółowy niż zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL i Dokumentacji Konkursowej. 20

21 Grupa docelowa (3.2) Niewystarczające opisy grupy docelowej: w opisie grupy docelowej często brakuje charakterystyki przyszłych uczestników projektu brak argumentów na uzasadnienie wybrania danej grupy docelowej w opisie sposobu rekrutacji Projektodawcy często nie wspominają nic na temat tego w jaki sposób zapewnią deklarowany udział kobiet w projekcie. Brak odniesienia lub zbyt ogólnikowe odniesienie do kwestii równości szans kobiet i mężczyzn (nie wystarczy zapis projekt będzie zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Grupę docelową należy przedstawić w podziale na płeć lub wskazać, że przy rekrutacji płeć nie będzie brana pod uwagę i wyjaśnić dlaczego. 21

22 Grupa docelowa (3.2) PRZYKŁAD 1 (+) Grupę docelową projektu stanowią: Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną: pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni (zgodnie z Dokumentacją Konkursową), których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim reprezentujący dyscypliny wpisujący się w kluczowe dla gospodarki woj. dolnośląskiego dziedziny: projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, technologie informacyjne, nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, odnawialne i alternatywne źródła energii pracownicy i przedsiębiorcy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w woj. Dolnośląskim działający w kluczowych dla Dolnego Śląska sektorach gospodarczych (wymienionych powyżej). Wnioskodawca powinien również określić grupę docelową uwzględniając zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 22

23 Grupa docelowa (3.2) PRZYKŁAD 1 (+) REKRUTACJA Rekrutacja pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych będzie poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadzoną przez specjalistę promocji i rekrutacji. Jednakże ostateczny wybór uczestników będzie dokonywany przez komisję 3- osobową w składającą się z: koordynatora projektu, konsultanta naukowego i specjalistę promocji i rekrutacji. Uczestnicy będą zgłaszali się do Projektu za pośrednictwem Internetu, faksu lub osobiście. Specjalista ds. promocji i rekrutacji przeprowadzi rekrutację za pomocą formularzy rekrutacyjnych wypełnionych przez zgłaszających się (im./naz., dośw. nauk., uczelnia, na której prowadzą badania, opis celu stażu i prezentacja jego programu, opis sposobu wykorzystania wyników pracy naukowej w życiu gospodarczym woj. dolnośląskiego w tym jak wyniki wpłyną na realizację DSI) i ocenią czy dana osoba kwalifikuje się do uczestnictwa w projekcie. Pracownik naukowy może zostać zakwalifikowany do projektu pod warunkiem, że jego badania oraz wyniki dokonywane podczas stażu w przedsiębiorstwie będą wpisywały się w dziedziny kluczowe dla gospodarki woj. dolnośląskiego, 23

24 Działania (3.3) Opis działań, jakie projektodawca planuje aby osiągnąć rezultaty i zrealizować nakreślony wcześniej cel ogólny i cele szczegółowe. Opisane działania powinny znaleźć czytelne odzwierciedlenie w harmonogramie i budżecie projektu. Z opisu działań powinno jasno wynikać, że poszczególne działania są rzeczywiście potrzebne, a sposób ich realizacji oraz dobór instrumentów w pełni racjonalny. Racjonalność harmonogramu działań nie powinna budzić wątpliwości. Opis działań odzwierciedlonych w harmonogramie i budżecie projektu powinien zawierać np.: - realizacja stażu będzie miała miejsce na terenie przedsiębiorstwa w celu dokonania badań w przedsiębiorstwach pod kątem wykorzystania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań; - bieżąca komunikacja między przedsiębiorcami a pracownikami naukowymi (pracownik biura obsługi projektu wyszczególniony w budżecie i harmonogramie projektu); - umieszczenie ogłoszeń w prasie oraz na stronach internetowych związanych z dolnośląskimi naukowcami i przedsiębiorcami (specjalista ds. Informacji i promocji, którego działania znajdą się w budżecie i harmonogramie projektu); 24

25 Działania (3.3) Metodologia działań (sposób, w jaki realizowane są różne działania w dążeniu do realizacji celu) jest determinowana m.in. przez: filozofię oraz wartości organizacji i projektu (projekt ukierunkowany na rozwój i promocję organizacji,czy na pomoc danej społeczności lokalnej), dostępne środki (zamiast drogiej kampanii telewizyjnej promocja może być realizowana poprzez plakaty i ogłoszenia prasowe), doświadczenie (instytucjonalne i kadrowe), kalendarz i dostępny czas, typ grupy docelowej. Opis działań powinien uwzględniać odpowiedź na następujące pytania: czy proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy? dlaczego przewiduje się realizację właśnie takich działań? czy projekt jest zgodny z działaniami lokalnymi? czy zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn? czy wykorzystane będą nowoczesne technologie? 25

26 Działania (3.3) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie działań: Zbyt ogólny opis działań (opis powinien wskazywać dlaczego projektodawca wybrał takie a nie inne działania, jak przyczynią się one do realizacji celu i jak będą realizowane): Nie są dostosowane do potrzeb grupy docelowej (np. nieadekwatna tematyka szkoleń i staży praktycznych, niedobrana do grupy docelowej przewidzianej w projekcie); Nie zapewniają realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn ( w przypadku rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ważne jest wyrównywanie nierówności ze względu na płeć) Nie wskazanie osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację zadania, a nawet podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania (projekty partnerskie) Nie są kompleksowe (np. stwierdzono, że problem stanowi niska świadomość naukowców do możliwości odbycia staży i szkoleń praktycznych i nie zaplanowano żadnych działań, które miałyby ich przekonać o wadze i korzyściach wynikających z takiej współpracy) 26

27 Działania (3.3) PRZYKŁAD 1 (+) W ramach projektu przewidziano następujące działania: ZADANIE 1 Zarządzanie projektem: Zarządzanie, rozliczanie i administrowanie projektem Monitoring i ewaluacja projektu ZADANIE 2 Akcja promocyjno informacyjna: Promocja np.: prasa, internet ZADANIE 3 Realizacja szkoleń dla X uczestników / uczestniczek projektu) Rekrutacja uczestników Przygotowanie materiałów szkoleniowych Odpowiedni dobór specjalistów i opiekunów naukowych ZADANIE 4 Udzielenie wsparcia uczestnikom projektu zapewnienie stanowiska pracy uczestnikom szkoleń i staży praktycznych opieka pracownika merytorycznego nad wykonywanymi zadaniami 27

28 Działania (3.3) PRZYKŁAD 1 (+) Skrócona wersja przykładowego opisu działań. Opis powinien być na tyle szczegółowy, aby oceniający mógł zobaczyć w jaki sposób projektodawca będzie realizował zamierzone cele. W Zadaniu 1 Zarządzanie Projektem realizowane poprzez zespół: kierownik projektu, którego zadaniem będzie organizowanie potrzebnych prac, koordynowanie i odpowiedzialność za realizację projektu, pracownik obsługi biura projektu, którego zadaniem będzie bieżąca komunikacja z pracownikami naukowymi i przedsiębiorcami, prowadzenie dokumentacji projektu, specjalista obsługi finansowej projektu, którego zadaniem będzie obsługa finansowa projektu. W ramach Zadania 2 prowadzone będą działania promocyjno - informacyjne. Zostanie przygotowana płyta z prezentacją, ogłoszenie o realizacji projektu zamieszczone w prasie naukowej oraz powstanie strona www, ulotki i plakaty. Powstałe materiały będą dystrybuowane na uczelniach na Dolnym Śląsku, w jednostkach naukowych (centra transferu technologii, centra BR, itp.) W Zadaniu nr 3 staż w przedsiębiorstwie dolnośląskim. Zaplanowano, że w miesiącu X rozpoczną się przygotowania do realizacji staży składających się z siedmiodniowych wizyt w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w woj. dolnośląskim. Realizacja stażu będzie miała miejsce na terenie przedsiębiorstwa w celu dokonania badań w przedsiębiorstwach pod kątem wykorzystania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Każdy stażysta odbędzie 7 dni stażu po 8h w wybranym przedsiębiorstwie, prowadzony pod opieką opiekuna stażu naukowego. 28

29 Rezultaty i produkty (3.4) Rezultaty zmiany, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do sytuacji wyjściowej; zgodnie z działaniami. Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie, m.in.: ukończenie szkoleń przez konkretną liczbę uczestników (listy obecności, zaświadczenia ukończenia szkoleń), przeprowadzenie staży dla 4 uczestników) Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć np.: zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorcami poprzez wzrost świadomości na temat możliwości współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 29

30 Rezultaty i produkty (3.4) Produkty to, co zastanie wyprodukowane w ramach projektu. Określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Podstawową funkcją produktów jest określenie bieżących elementów wytworzonych w ramach projektu, powstających w toku jego realizacji, które następnie przyczyniają się do osiągania rezultatów i celów projektu. WSKAŹNIKI - każdy rezultat musi zostać ściśle określony liczbowo w odniesieniu do zmiany, która jest wynikiem realizacji planowanego projektu. rezultat = udowodniona zmiana ŹRÓDŁA WERYFIKACJI dokumenty potwierdzające zmianę 30

31 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) PRODUKTY: 7 dniowy staż po 8 h w danym przedsiębiorstwie szkolenie praktyczne w przedsiębiorstwie X praca badawcza uczestnika stażu lub szkolenia praktycznego 31

32 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) REZULTATY TWARDE: 3 staże dla 96 dolnośląskich pracowników naukowych 106 kompletów materiałów stażowych 96 zaświadczeń ukończenia stażu praktycznego w przedsiębiorstwie 96 publikacji wyników badań dolnośląskich naukowców 32

33 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) REZULTATY MIĘKKIE: - zwiększenie wiedzy wśród pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw o wspieraniu innowacji w województwie dolnośląskim - wzrost świadomości w zakresie korzyści płynących z wymiany wiedzy i doświadczeń między jednostkami B+R i przedsiębiorstw; - wzrost świadomości w zakresie wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego. 33

34 Zarządzanie projektem (3.5) POTENCJAŁ - opis potencjału finansowego, kadrowego i technicznego projektodawcy. (potencjał powinien zapewnić możliwość płynnej realizacji projektu o danej wartości) DOŚWIADCZENIE - opis doświadczenia projektodawcy i partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce. ZARZĄDZANIE - opis struktury zarządzania projektem. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: stanowiska osób zaangażowanych w projekt (kadry projektu i zespołu zarządzającego), zakres obowiązków poszczególnych osób, forma zatrudnienia i czas pracy (wielkość etatu / liczba godzin), sposób komunikacji, podejmowania decyzji. Kadra projektu Zespół zarządzający 34

35 Zarządzanie projektem (3.5) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie zarządzania projektem: Brak lub zbyt ogólny opis zasad podejmowania decyzji, komunikacji i współpracy zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie, Bak lub zbyt ogólny opis roli partnerów, podziału zadań, współpracy i podejmowania decyzji, Brak lub zbyt ogólny opis doświadczenia kadry oraz zakresu obowiązków w projekcie, Niewystarczające opisanie potencjału finansowego, Brak lub niewystarczający opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć. 35

36 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) Budżet finansowe odzwierciedlenie działań spójny z harmonogramem realne i rzetelne oszacowanie kosztów 36

37 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie zarządzania projektem: Brak lub mała spójność kosztów z opisanymi działaniami Bardzo wysokie koszty zarządzania Brak opisu sposobu kalkulacji kosztów Zbyt ogólne jednostki miary (np. komplet nie wiadomo co się w nim zawiera, jego elementy stanowić mogą np. koszty, które powinny zostać zaliczone do crossfinancingu) Brak uzasadnienia kosztów (np. zatrudnienie osoby, która nie jest odpowiedzialna za realizację żadnego zadania; zatrudnienie przez cały okres realizacji projektu osoby, które wykonuje zadania jedynie na początku jego realizacji; zakup bardzo drogiego aparatu cyfrowego) Wysokość kosztów zarządzania powinna być zasadna i racjonalna. Budżet projektu powinien być racjonalny. Wartość zadania Zarządzanie projektem (łącznie z promocją i ewaluacją) nie powinna przekraczać 20% wartości całego projektu. 37

38 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Promocja celów, działań i spodziewanych rezultatów projektu a nie projektodawcy. Dostosowanie skali działań informacyjnych do potrzeb projektu i grupy docelowej. Wybór narzędzi, które przy minimalnych nakładach spowodują maksymalny efekt. Promocja ma wspomóc realizację celów merytorycznych projektu. Gadżety reklamowe Zgodnie z Planem Komunikacji PO KL tylko w uzasadnionych przypadkach Należy ograniczyć tę formę promocji ze względu na niską efektywność Należy kierować się racjonalnością wydatków Gadżety powinny : być ściśle związane z działaniami realizowanymi w ramach projektu, być wyprodukowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym takie, które posiadają walor ekologiczny, posiadać wartość dodaną np. być produkowane przez podmioty ekonomii społecznej, podmioty utworzone dzięki wsparciu z EFS. 38

39 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat Punkt informacyjny Dziękuję za uwagę 39

40 40