Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Plan prezentacji 3

4 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jej rozumienie i przełożenie na praktykę projektową każdorazowo musi wynikać z analizy. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn oraz barier równości stwierdzenia czy i w jakim stopniu nierówności występują. jest podstawą do Jej celem jest pokazanie, za pomocą danych ilościowych i jakościowych, w jakiej sytuacji znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej. Czy w ich położeniu występują różnice? Jakie to są różnice? Czy któraś płeć znajduje się w gorszym położeniu? Wpisanie do wniosku słów: dyskryminacja, nierówności, równy dostęp lub stwierdzeń typu: Będziemy w każdym działaniu przestrzegać zasady równości, jeśli nie mają one odzwierciedlenia w uzasadnieniu potrzeby realizacji, celach i konkretnych działaniach, w żaden sposób nie gwarantuje spełnienia standardu minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. 4

5 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Ilość kobiet i mężczyzn na terenie realizacji projektu to nie jest nierówność płci, ale fakt demograficzny. Należy podać dane w podziale na płeć, ale jeśli zarówno kobiety jak i mężczyźni mają takie same szanse na uczestnictwo w projektach mających na celu rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, to celem projektodawcy nie jest zmiana istniejących proporcji. Zapisy typu: 55% uczestników projektu będą stanowić kobiety Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kobiety są sprzeczne z zasadą równego traktowania. 5

6 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Celem projektów polegających na rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w kontekście zasady równości szans powinno być: przygotowanie kobiet i mężczyzn do tworzenia i rozwoju inicjatyw nauki i biznesu w zakresie transferu technologii osłabienie istniejących barier równości i stereotypów m.in. poprzez: podniesienie poziomu świadomości kadry zarządzającej przedsiębiorstw o możliwościach wdrażania innowacyjnych technologii niezależnie od płci, promowanie równomiernie wśród kobiet i mężczyzn idei praktycznej nauki i badań, tzn. realizacji projektów badawczych będących odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorstw, wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy 6

7 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw 6 grup docelowych - przedsiębiorcy - pracownicy przedsiębiorstw - uczelnie - jednostki naukowe - pracownicy naukowi jednostek naukowych - pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni uczelni Ważne jest zmniejszanie barier równości przez osłabianie stereotypów płci i podejmowanie działań równościowych 7

8 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Działania równościowe: udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym w ramach grupy sterującej; promowanie obecności i roli kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii bezpośredni udział kobiet w stażach i szkoleniach praktycznych planowanych w ramach projektu; dobór wysoko wykwalifikowanego personelu w celu tymczasowego zatrudnienia na zasadzie równościowej 8

9 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w zarządzaniu projektem Założenie dotyczące płci osoby, którą planujemy zatrudnić przy realizacji projektu, jest niezgodne z prawem pracy i zasadą równego traktowania. Zapisy typu: Przy rekrutacji do zespołu projektowego będą preferowane kobiety 60% zespołu projektowego stanowiły będą kobiety Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kobiety są sprzeczne z zasadą równego traktowania. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że zgodnie z prawem możemy preferować daną płeć przy rekrutacji tylko po spełnieniu dwóch warunków: 1. Wymagania i kwalifikacje merytoryczne na dane stanowisko są spełnione przez kandydatkę i kandydata w równym lub prawie równym stopniu. 2. Dana płeć jest niedoreprezentowana w danym sektorze. 9

10 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w zarządzaniu projektem Wzmocnienie kompetencji zespołu w stosowaniu zasady równości szans w obszarze realizacji projektu (np. warsztaty uwrażliwiające, konsultacje eksperckie). Zapewnienie możliwości elastycznego czasu pracy. Określenie obowiązków związanych z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie (np. zbieranie danych o uczestnikach, monitorowanie wskaźników i sprawozdawczość w podziale na płeć, przygotowywanie materiałów informacyjnych z uwzględnieniem problematyki równościowej). Włączenie do projektu osób lub organizacji posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań z zachowaniem zasady równości szans. Zapewnienie, że w procesie podejmowania decyzji w projekcie zaangażowane są i kobiety i mężczyźni (np. rady partnerskie, komisje rekrutacyjne). 10

11 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Standard minimum wg Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL i Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie PO KL (styczeń 2010 r.) Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 11

12 Konstrukcja projektu CEL PROJEKTU (konkretny, mierzalny) PROBLEM wynikający z DIAGNOZY POTRZEB NA DANYM TERENIE DZIAŁANIA dostosowane do potrzeb GRUPY DOCELOWEJ właściwej dla realizacji celów projektu REZULTATY i PRODUKTY Odzwierciedlone w HARMONOGRAMIE i BUDŻECIE 12

13 Konstrukcja projektu W projektach często brak spójności i logicznego powiązania pomiędzy tymi elementami: Cel nie wynika lub tylko częściowo wynika ze zdiagnozowanego problemu, Działania nie są dostosowane lub są bardzo słabo dostosowane do specyfiki grupy docelowej, celu i problemu, Rezultaty nie wynikają lub bardzo słabo wynikają z podjętych działań. W analizie problemu projektodawca zwraca uwagę na mniejsze zaangażowanie kobiet w proces decyzyjny przedsiębiorstw i uczelni. W zaplanowanych działaniach nie ma żadnych, które mogłyby zniwelować istniejące bariery. 13

14 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Ogólna analiza znaczenia efektywnego wykorzystania przez przemysł wiedzy i badań naukowych nie jest konieczna. Bardziej zasadna jest obszerniejsza i dokładniejsza analiza sytuacji dot. współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami na terenie realizacji projektu oraz opis celu ogólnego i celów szczegółowych w odniesieniu do terenu realizacji projektu. Dane podane w części 3.1 wniosku powinny pokazywać sytuację na terenie realizacji projektu czy na danym terenie rzeczywiście potrzebne jest wsparcie dla rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacji i transferu technologii szczególnie poprzez uczestnictwo w stażach i szkoleniach praktycznych oraz tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu*? *zgodnie z art. 30 pkt. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 14

15 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) Uzasadnienie powinno zawierać następujące informacje: dane liczbowe, procentowe dotyczące przedsiębiorców i pracowników naukowych zaangażowanych w rozwój sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska lub będących zainteresowanych prowadzeniem takiej działalności; dane dotyczące częstotliwości kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi na Dolnym Śląsku; bariery stojące na przeszkodzie dalszego rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku (np. na zasadzie wywiadu prowadzonego wśród naukowców); dane dotyczące nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle na Dolnym Śląsku; statystyki dotyczące zaangażowania kobiet i mężczyzn w pracę w sektorze nowych technologii. potencjalny wpływ przeprowadzonych szkoleń i odbywanych staży na innowacyjność gospodarki Dolnego Śląska 15

16 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu: Brak wskazania problemu, na który odpowiada projekt (brak danych pokazujących, że projektodawca sprawdził, czy na danym terenie rzeczywiście potrzebne jest wsparcie mające na celu rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez przeprowadzenie szkoleń i staży praktycznych a także, czy konieczne jest wsparcie tymczasowego zatrudnienia w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu ) Brak danych statystycznych dot. terenu realizacji projektu (brak jakichkolwiek danych albo dane z poziomu UE i kraju) Szczegółowe opisywanie problemu w bardzo szerokim kontekście, a zdawkowe potraktowanie opisu sytuacji na terenie realizacji projektu (analiza na poziomie jak powszechnie wiadomo, opis ogólnoświatowej, europejskiej lub krajowej sytuacji bez odniesienia do realiów danego terenu) Bardzo ogólna analiza problemu jego przyczyn i skutków Brak odniesienia lub zbyt ogólnikowe odniesienie do kwestii równości szans kobiet i mężczyzn (nie wystarczy zapis projekt będzie zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. W analizie problemu należy pokazać dane w podziale na płeć. Na ich podstawie można stwierdzić, czy nierówność występuje czy nie i odpowiednio dobrać działania.) w miejscu, w którym Projektodawcy określają zgodność celów z POKL, Planem działania oraz innymi dokumentami strategicznymi wymieniają oni jedynie dokumenty nie podają jednak ani jednego konkretnego przykładu, który by tę zgodność gwarantował 16

17 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) CEL PROJEKTU Cel projektu powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego problemu. Należy wskazać cel ogólny oraz cele szczegółowe, które powinny w bezpośredni sposób wpływać na cel (wskazanie sposobu realizacji celu; opis stanu docelowego). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz cele projektu powinny być odniesione do celów PO KL, Priorytetu, Działania, ; a przez to i zgodne z Planem działania i Dokumentacją konkursową. Dobrze sformułowany cel odpowiada na pytania: co? gdzie? kiedy? dla kogo? zostanie zmienione w wyniku realizacji projektu. 17

18 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) PRZYKŁAD 1 (+) Krótki opis ogólnej sytuacji dot. rozwoju sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw poprzez staże i szkolenia praktyczne oraz tymczasowe zatrudnie w MŚP wysokowykwalifikowanego personelu Opis sytuacji na terenie realizacji projektu Kluczowym problemem jest odpowiedź na pytanie: jak w najbliższych latach stworzyć warunki do dalszego rozwoju firm w oparciu o nowe technologie? Jak przygotować firmy do korzystania z wypracowanych rozwiązań w instytucjach badawczych do poprawy planowania i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych i dostosowawczych? Do tej pory nie opracowano modelu współpracy sfery nauki z biznesem przy współdziałaniu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparciu jednostek samorządu terytorialnego. Województwo dolnośląskie jest regionem o wysokim potencjale naukowym oraz przedsiębiorczym związanym z zasobami szeroko pojętego środowiska akademickiego regionu. Dolnośląska Strategia Innowacji postuluje efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego na rzecz proinnowacyjnego rozwoju DŚ wskazując wiodące sektory naukowe regionu, mające potencjał dla komercjalizacji efektów badań naukowych. 18

19 Diagnoza potrzeb i cel projektu (3.1) PRZYKŁAD 1 (+) Cel główny projektu: Zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw Cele szczegółowe: Przeprowadzenie szkoleń praktycznych dla 50 pracowników naukowych jednostek naukowych lub pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach; nawiązanie 30 bezpośrednich kontaktów poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć na terenie przedsiębiorstwa; zdobycie wiedzy praktycznej przez 120 odbywających szkolenia we współpracy z przedsiębiorstwem zwiększenie motywacji do udziału w szkoleniach i odbywania staży deklarowane przez 70% uczestników Wzrost przekonania u 65% uczestniczących przedsiębiorców o korzyściach wynikających ze współpracy z naukowcami poprzez szkolenia praktyczne 19

20 Grupa docelowa (3.2) Opis osób i instytucji, które zamierzamy objąć wsparciem w ramach projektu. Uzasadnienie wyboru grupy docelowej w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Opis sposobu rekrutacji. Wskazanie kwalifikowalności grupy docelowej (wskazana w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL i Dokumentacji Konkursowej). Wskazanie sposobu uwzględnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Opis grupy docelowej powinien być dużo bardziej szczegółowy niż zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL i Dokumentacji Konkursowej. 20

21 Grupa docelowa (3.2) Niewystarczające opisy grupy docelowej: w opisie grupy docelowej często brakuje charakterystyki przyszłych uczestników projektu brak argumentów na uzasadnienie wybrania danej grupy docelowej w opisie sposobu rekrutacji Projektodawcy często nie wspominają nic na temat tego w jaki sposób zapewnią deklarowany udział kobiet w projekcie. Brak odniesienia lub zbyt ogólnikowe odniesienie do kwestii równości szans kobiet i mężczyzn (nie wystarczy zapis projekt będzie zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Grupę docelową należy przedstawić w podziale na płeć lub wskazać, że przy rekrutacji płeć nie będzie brana pod uwagę i wyjaśnić dlaczego. 21

22 Grupa docelowa (3.2) PRZYKŁAD 1 (+) Grupę docelową projektu stanowią: Wsparciem szkoleniowym objęci zostaną: pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni (zgodnie z Dokumentacją Konkursową), których miejsce pracy jest zlokalizowane w województwie dolnośląskim reprezentujący dyscypliny wpisujący się w kluczowe dla gospodarki woj. dolnośląskiego dziedziny: projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych, technologie informacyjne, nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia, odnawialne i alternatywne źródła energii pracownicy i przedsiębiorcy, których miejsce pracy jest zlokalizowane w woj. Dolnośląskim działający w kluczowych dla Dolnego Śląska sektorach gospodarczych (wymienionych powyżej). Wnioskodawca powinien również określić grupę docelową uwzględniając zasadę równości szans kobiet i mężczyzn 22

23 Grupa docelowa (3.2) PRZYKŁAD 1 (+) REKRUTACJA Rekrutacja pracowników naukowych i naukowo dydaktycznych będzie poprzedzona akcją informacyjno-promocyjną na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadzoną przez specjalistę promocji i rekrutacji. Jednakże ostateczny wybór uczestników będzie dokonywany przez komisję 3- osobową w składającą się z: koordynatora projektu, konsultanta naukowego i specjalistę promocji i rekrutacji. Uczestnicy będą zgłaszali się do Projektu za pośrednictwem Internetu, faksu lub osobiście. Specjalista ds. promocji i rekrutacji przeprowadzi rekrutację za pomocą formularzy rekrutacyjnych wypełnionych przez zgłaszających się (im./naz., dośw. nauk., uczelnia, na której prowadzą badania, opis celu stażu i prezentacja jego programu, opis sposobu wykorzystania wyników pracy naukowej w życiu gospodarczym woj. dolnośląskiego w tym jak wyniki wpłyną na realizację DSI) i ocenią czy dana osoba kwalifikuje się do uczestnictwa w projekcie. Pracownik naukowy może zostać zakwalifikowany do projektu pod warunkiem, że jego badania oraz wyniki dokonywane podczas stażu w przedsiębiorstwie będą wpisywały się w dziedziny kluczowe dla gospodarki woj. dolnośląskiego, 23

24 Działania (3.3) Opis działań, jakie projektodawca planuje aby osiągnąć rezultaty i zrealizować nakreślony wcześniej cel ogólny i cele szczegółowe. Opisane działania powinny znaleźć czytelne odzwierciedlenie w harmonogramie i budżecie projektu. Z opisu działań powinno jasno wynikać, że poszczególne działania są rzeczywiście potrzebne, a sposób ich realizacji oraz dobór instrumentów w pełni racjonalny. Racjonalność harmonogramu działań nie powinna budzić wątpliwości. Opis działań odzwierciedlonych w harmonogramie i budżecie projektu powinien zawierać np.: - realizacja stażu będzie miała miejsce na terenie przedsiębiorstwa w celu dokonania badań w przedsiębiorstwach pod kątem wykorzystania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań; - bieżąca komunikacja między przedsiębiorcami a pracownikami naukowymi (pracownik biura obsługi projektu wyszczególniony w budżecie i harmonogramie projektu); - umieszczenie ogłoszeń w prasie oraz na stronach internetowych związanych z dolnośląskimi naukowcami i przedsiębiorcami (specjalista ds. Informacji i promocji, którego działania znajdą się w budżecie i harmonogramie projektu); 24

25 Działania (3.3) Metodologia działań (sposób, w jaki realizowane są różne działania w dążeniu do realizacji celu) jest determinowana m.in. przez: filozofię oraz wartości organizacji i projektu (projekt ukierunkowany na rozwój i promocję organizacji,czy na pomoc danej społeczności lokalnej), dostępne środki (zamiast drogiej kampanii telewizyjnej promocja może być realizowana poprzez plakaty i ogłoszenia prasowe), doświadczenie (instytucjonalne i kadrowe), kalendarz i dostępny czas, typ grupy docelowej. Opis działań powinien uwzględniać odpowiedź na następujące pytania: czy proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy? dlaczego przewiduje się realizację właśnie takich działań? czy projekt jest zgodny z działaniami lokalnymi? czy zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn? czy wykorzystane będą nowoczesne technologie? 25

26 Działania (3.3) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie działań: Zbyt ogólny opis działań (opis powinien wskazywać dlaczego projektodawca wybrał takie a nie inne działania, jak przyczynią się one do realizacji celu i jak będą realizowane): Nie są dostosowane do potrzeb grupy docelowej (np. nieadekwatna tematyka szkoleń i staży praktycznych, niedobrana do grupy docelowej przewidzianej w projekcie); Nie zapewniają realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn ( w przypadku rozwoju współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ważne jest wyrównywanie nierówności ze względu na płeć) Nie wskazanie osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację zadania, a nawet podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania (projekty partnerskie) Nie są kompleksowe (np. stwierdzono, że problem stanowi niska świadomość naukowców do możliwości odbycia staży i szkoleń praktycznych i nie zaplanowano żadnych działań, które miałyby ich przekonać o wadze i korzyściach wynikających z takiej współpracy) 26

27 Działania (3.3) PRZYKŁAD 1 (+) W ramach projektu przewidziano następujące działania: ZADANIE 1 Zarządzanie projektem: Zarządzanie, rozliczanie i administrowanie projektem Monitoring i ewaluacja projektu ZADANIE 2 Akcja promocyjno informacyjna: Promocja np.: prasa, internet ZADANIE 3 Realizacja szkoleń dla X uczestników / uczestniczek projektu) Rekrutacja uczestników Przygotowanie materiałów szkoleniowych Odpowiedni dobór specjalistów i opiekunów naukowych ZADANIE 4 Udzielenie wsparcia uczestnikom projektu zapewnienie stanowiska pracy uczestnikom szkoleń i staży praktycznych opieka pracownika merytorycznego nad wykonywanymi zadaniami 27

28 Działania (3.3) PRZYKŁAD 1 (+) Skrócona wersja przykładowego opisu działań. Opis powinien być na tyle szczegółowy, aby oceniający mógł zobaczyć w jaki sposób projektodawca będzie realizował zamierzone cele. W Zadaniu 1 Zarządzanie Projektem realizowane poprzez zespół: kierownik projektu, którego zadaniem będzie organizowanie potrzebnych prac, koordynowanie i odpowiedzialność za realizację projektu, pracownik obsługi biura projektu, którego zadaniem będzie bieżąca komunikacja z pracownikami naukowymi i przedsiębiorcami, prowadzenie dokumentacji projektu, specjalista obsługi finansowej projektu, którego zadaniem będzie obsługa finansowa projektu. W ramach Zadania 2 prowadzone będą działania promocyjno - informacyjne. Zostanie przygotowana płyta z prezentacją, ogłoszenie o realizacji projektu zamieszczone w prasie naukowej oraz powstanie strona www, ulotki i plakaty. Powstałe materiały będą dystrybuowane na uczelniach na Dolnym Śląsku, w jednostkach naukowych (centra transferu technologii, centra BR, itp.) W Zadaniu nr 3 staż w przedsiębiorstwie dolnośląskim. Zaplanowano, że w miesiącu X rozpoczną się przygotowania do realizacji staży składających się z siedmiodniowych wizyt w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w woj. dolnośląskim. Realizacja stażu będzie miała miejsce na terenie przedsiębiorstwa w celu dokonania badań w przedsiębiorstwach pod kątem wykorzystania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Każdy stażysta odbędzie 7 dni stażu po 8h w wybranym przedsiębiorstwie, prowadzony pod opieką opiekuna stażu naukowego. 28

29 Rezultaty i produkty (3.4) Rezultaty zmiany, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu w odniesieniu do sytuacji wyjściowej; zgodnie z działaniami. Rezultaty twarde to jasno definiowalne, policzalne rezultaty, które osiągane są dzięki uczestnictwu w projekcie, m.in.: ukończenie szkoleń przez konkretną liczbę uczestników (listy obecności, zaświadczenia ukończenia szkoleń), przeprowadzenie staży dla 4 uczestników) Rezultaty miękkie dotyczą postaw, umiejętności i innych cech, których istnienie stwierdzone może być jedynie w drodze specyficznych badań czy obserwacji. Można do nich zaliczyć np.: zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą nauki a przedsiębiorcami poprzez wzrost świadomości na temat możliwości współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 29

30 Rezultaty i produkty (3.4) Produkty to, co zastanie wyprodukowane w ramach projektu. Określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Podstawową funkcją produktów jest określenie bieżących elementów wytworzonych w ramach projektu, powstających w toku jego realizacji, które następnie przyczyniają się do osiągania rezultatów i celów projektu. WSKAŹNIKI - każdy rezultat musi zostać ściśle określony liczbowo w odniesieniu do zmiany, która jest wynikiem realizacji planowanego projektu. rezultat = udowodniona zmiana ŹRÓDŁA WERYFIKACJI dokumenty potwierdzające zmianę 30

31 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) PRODUKTY: 7 dniowy staż po 8 h w danym przedsiębiorstwie szkolenie praktyczne w przedsiębiorstwie X praca badawcza uczestnika stażu lub szkolenia praktycznego 31

32 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) REZULTATY TWARDE: 3 staże dla 96 dolnośląskich pracowników naukowych 106 kompletów materiałów stażowych 96 zaświadczeń ukończenia stażu praktycznego w przedsiębiorstwie 96 publikacji wyników badań dolnośląskich naukowców 32

33 Rezultaty i produkty (3.4) PRZYKŁAD 1 (+) REZULTATY MIĘKKIE: - zwiększenie wiedzy wśród pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw o wspieraniu innowacji w województwie dolnośląskim - wzrost świadomości w zakresie korzyści płynących z wymiany wiedzy i doświadczeń między jednostkami B+R i przedsiębiorstw; - wzrost świadomości w zakresie wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowiska naukowego i gospodarczego. 33

34 Zarządzanie projektem (3.5) POTENCJAŁ - opis potencjału finansowego, kadrowego i technicznego projektodawcy. (potencjał powinien zapewnić możliwość płynnej realizacji projektu o danej wartości) DOŚWIADCZENIE - opis doświadczenia projektodawcy i partnerów przy realizacji projektów o podobnej tematyce. ZARZĄDZANIE - opis struktury zarządzania projektem. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: stanowiska osób zaangażowanych w projekt (kadry projektu i zespołu zarządzającego), zakres obowiązków poszczególnych osób, forma zatrudnienia i czas pracy (wielkość etatu / liczba godzin), sposób komunikacji, podejmowania decyzji. Kadra projektu Zespół zarządzający 34

35 Zarządzanie projektem (3.5) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie zarządzania projektem: Brak lub zbyt ogólny opis zasad podejmowania decyzji, komunikacji i współpracy zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie, Bak lub zbyt ogólny opis roli partnerów, podziału zadań, współpracy i podejmowania decyzji, Brak lub zbyt ogólny opis doświadczenia kadry oraz zakresu obowiązków w projekcie, Niewystarczające opisanie potencjału finansowego, Brak lub niewystarczający opis doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć. 35

36 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) Budżet finansowe odzwierciedlenie działań spójny z harmonogramem realne i rzetelne oszacowanie kosztów 36

37 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) Najczęściej pojawiające się błędy na poziomie zarządzania projektem: Brak lub mała spójność kosztów z opisanymi działaniami Bardzo wysokie koszty zarządzania Brak opisu sposobu kalkulacji kosztów Zbyt ogólne jednostki miary (np. komplet nie wiadomo co się w nim zawiera, jego elementy stanowić mogą np. koszty, które powinny zostać zaliczone do crossfinancingu) Brak uzasadnienia kosztów (np. zatrudnienie osoby, która nie jest odpowiedzialna za realizację żadnego zadania; zatrudnienie przez cały okres realizacji projektu osoby, które wykonuje zadania jedynie na początku jego realizacji; zakup bardzo drogiego aparatu cyfrowego) Wysokość kosztów zarządzania powinna być zasadna i racjonalna. Budżet projektu powinien być racjonalny. Wartość zadania Zarządzanie projektem (łącznie z promocją i ewaluacją) nie powinna przekraczać 20% wartości całego projektu. 37

38 Budżet i kalkulacja kosztów realizacji projektu (IV) DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Promocja celów, działań i spodziewanych rezultatów projektu a nie projektodawcy. Dostosowanie skali działań informacyjnych do potrzeb projektu i grupy docelowej. Wybór narzędzi, które przy minimalnych nakładach spowodują maksymalny efekt. Promocja ma wspomóc realizację celów merytorycznych projektu. Gadżety reklamowe Zgodnie z Planem Komunikacji PO KL tylko w uzasadnionych przypadkach Należy ograniczyć tę formę promocji ze względu na niską efektywność Należy kierować się racjonalnością wydatków Gadżety powinny : być ściśle związane z działaniami realizowanymi w ramach projektu, być wyprodukowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym takie, które posiadają walor ekologiczny, posiadać wartość dodaną np. być produkowane przez podmioty ekonomii społecznej, podmioty utworzone dzięki wsparciu z EFS. 38

39 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat Punkt informacyjny Dziękuję za uwagę 39

40 40

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poradnik wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN PoniŜszy materiał został przygotowany na podstawie materiału szkoleniowego opracowanego w ramach projektu Fundacji Fundusz Współpracy Kompleksowy model wdraŝania strategii gender mainstreaming w cykl planowania,

Bardziej szczegółowo

najmniej 2 punktów kwalifikuje projekt do skierowania go do uzupełnienia.

najmniej 2 punktów kwalifikuje projekt do skierowania go do uzupełnienia. Załącznik nr 11: Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS. Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS,

Bardziej szczegółowo

w ramach projektów współfinansowanych z EFS

w ramach projektów współfinansowanych z EFS Załącznik 9.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER STANDARD MINIMUM Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W RAMACH POWER Standard minimum znajduje się w Karcie Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwości finansowania projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych oraz działao na rzecz transferu wiedzy do gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), konkurs 4.2 oraz 8.2.1

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia informacji zgodnie z zakresem działań na rzecz równości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Cracovitalia 31-546 Kraków, ul. Mogilska 40 tel. 012 394 59 88, fax 012 397 31 93

Fundacja Cracovitalia 31-546 Kraków, ul. Mogilska 40 tel. 012 394 59 88, fax 012 397 31 93 Kraków, 2 marca 2012 PLAN WDROŻENIA DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH projekt,,praktyki+" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania. w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podział środków na projekty systemowe w województwach Woj. mazowieckie 84 400 738

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r.

Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010. Toruń, 24 marca 2010 r. Zasady opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na rok 2010 Toruń, 24 marca 2010 r. 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu (Beneficjenci) W ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009

Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009 1 Plan prezentacji Zasada równości szans kobiet i męŝczyzn w edukacji przedszkolnej Zasada równości szans kobiet i męŝczyzn, jej rozumienie i przełoŝenie na praktykę projektową kaŝdorazowo musi wynikać

Bardziej szczegółowo

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn Załącznik 8.14 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn w ramach

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB Uwaga: Każdy z powiatów uprawniony do udziału w naborze może złożyć tylko jeden wniosek. Jednocześnie, dany powiat może być partnerem w nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia- Wawrzeńczyce

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia- Wawrzeńczyce Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Igołomia- Wawrzeńczyce Realizator projektu: Urząd Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce Okres realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na:

Dofinansowanie będzie udzielane na wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na: Program: Program Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 5 Dyfuzja Innowacji Działanie: 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER Ocena merytoryczna Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Nabór jest współfinansowany ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny zapisany w umowach wiążących wszystkie instytucje zaangażowane w W Szkolenie KONTEKŚCIE współfinansowane EUROPEJSKIEGO ze środków Unii Europejskiej FUNDUSZU w ramach Europejskiego SPOŁECZNEGO Funduszu Społecznego Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne

Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Ewaluacja ex ante Programu Innowacje Społeczne Cele Programu Innowacje Społeczne Cel główny Programu Wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań przygotowujących ich wyniki do wdrożenia w praktyce,

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk ą w ramach E uropejskiego Fundus zu Społec zneg o Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w specjalistycznych kursach zawodowych Konstruowanie programu nauczania modułowego dla zawodu, opracowanie szkolnego planu nauczania, Konstruowanie programu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania

1. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA. 1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji badania Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi analizy spójności sieci oraz badania współpracy Regionalnych Ośrodków EFS, Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP II),

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU

Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU Regulamin projektu ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TORZYMIU I Informacje ogólne o projekcie 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Angielski bez granic

Prezentacja projektu: Angielski bez granic Prezentacja projektu: Angielski bez granic Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU 16/POKL/9.2/2010 PYTANIA I ODPOWIEDZI:

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU 16/POKL/9.2/2010 PYTANIA I ODPOWIEDZI: SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU 16/POKL/9.2/2010 PYTANIA I ODPOWIEDZI: 1. Jakie koszty związane z odbywaniem stażu lub praktyki przez ucznia będą uznawane za kwalifikowane? Kwalifikowane będą

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN określający procedury uczestnictwa w projekcie EDU EUREKA pomysł na edukację Projekt współfinansowany ze środków Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Dziś aktywni jutro pracujący! Instytucja pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Projektodawca/realizator: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów

Wersja z dnia 7 września 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria Formalne Kryteria formalne - wniosek Złożenie wniosku we właściwej instytucji Złożenie wniosku w terminie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROMOCJA. Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PROMOCJA Promocja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Listopad 2009 Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Krajowa Instytucja Wspomagajàca

Krajowa Instytucja Wspomagajàca Program Operacyjny Operacyjny Kapita Ludzki Kapita Ludzki Krajowa Instytucja Instytucja Wspomagajàca Centrum Wspomagajàca Projektów Europejskich Centrum Projektów Europejskich EMPOWERMENT W PROJEKTACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. « » REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «realizowany w ramach projektu: Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Sposoby i źródła weryfikacji 1. Dane GUS (porównanie roku 2009 z rokiem 2011)

Sposoby i źródła weryfikacji 1. Dane GUS (porównanie roku 2009 z rokiem 2011) PoniŜej znajduje się quasi matryca logiczna projektu. KaŜdy element matrycy znajduje swoje odzwierciedlenie w treści wniosku(skróty w nawiasie oznaczają powiązanie danego wskaźnika z celami i rezultatami

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE START DO KARIERY - PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie:

Bardziej szczegółowo

2) Proponowany obszar realizacji to 3 gminy. Czy wystarczy, gdy siedziba lub filia jest na terenie tylko jednej z tych gmin?

2) Proponowany obszar realizacji to 3 gminy. Czy wystarczy, gdy siedziba lub filia jest na terenie tylko jednej z tych gmin? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1) Dany podmiot ma siedzibę na terenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Karta oceny powiązania pracownika przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa i jednostki naukowej ID: PNP- I część. II część

Karta oceny powiązania pracownika przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa i jednostki naukowej ID: PNP- I część. II część Załącznik D do REGULAMINU udziału w Projekcie pt.: Wiedza, praktyka, współpraca klucz do sukcesu w biznesie dla przedsiębiorstw, pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych Karta oceny powiązania

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator: Doświadczam rozumiem wiem Regulamin projektu Realizator: Lechaa Consulting Sp. z o. o., ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin REGULAMIN PROJEKTU Doświadczam-rozumiem-wiem W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowe kwalifikacje nowa przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe kwalifikacje nowa przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe kwalifikacje nowa przyszłość Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POKL.08.01.01 24-363/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci we wnioskach o dofinansowanie PO KL Opracowanie: firma Ingafor Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia Liderów Złotego Wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia Liderów Złotego Wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia Liderów Złotego Wieku 1 Informacje ogólne Nabór Uczestników/ Uczestniczek organizowany jest przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo