1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ) Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dnia r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) Organizatorem Konkursu jest INTERNETOWY DOM MEDIOWY NET S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP , REGON , kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości PLN. (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem") Sponsorem nagród w Konkursie jest P4 Sp. z o.o. siedzibą Warszawie, ul. Taśmowa 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , NIP , REGON , kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości_ ,00 PLN(zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Sponsorem") 1.5. Organizator niniejszym oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu Przyrzekającymnagrody w Konkursie jest Organizator Konkurs odbywa się w okresie od dnia21.07do dnia r Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem prowadzenia Konkursu jest sekcja Play Wyślij rodzinę na wakacje umieszczona w internetowym serwisie eska.pl. Udział w Konkursie odbywa się za pośrednictwem aplikacji konkursowej, w związku z czym warunkiemuczestnictwa jest techniczna możliwość odbioru strony internetowej eska.pl w wersji na komputery stacjonarne, laptopy i urządzenia mobilne określona w regulaminie serwisu eska.pl 1.9. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które spełnią łącznie warunki określone w pkt. 2 Regulaminu Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna,która posiada miejsce zamieszkania lub przynajmniej adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i stali współpracownicy spółek z grupy kapitałowej Organizatora i Sponsora, a także członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

2 2.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia albo osoba która ukończyła 13 lat i posiada pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie i odbiór/realizację Nagrody Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zasad korzystania z serwisów, za pośrednictwem których Konkurs jest przeprowadzany Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby lub podmioty Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację jego wizerunku w programie na żywo "Najlepszy Program" w ESKA TV, w Super Expressie oraz nagranie spotów radiowych emitowanych w stacjach: Radio Eska, Radio Wawa oraz Vox FM. Uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publikację przesłanego przez niego tekstu oraz fotografii (dalej: Materiały), publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz upublicznienie wizerunku podczas Konkursu i jego promocji i ogłaszania wyników w dzienniku "Super Express" Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie Osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie, lub Uczestnik Konkursu który naruszy postanowienie pkt. 2.3 i pkt. 5 Regulaminu może być, po uprzednim zawiadomieniu, w każdym czasie wykluczony przez Organizatora z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie lub przestrzegają jego zasad. 3. Zasady Konkursu 3.1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, musi dokonać rejestracji do sekcji Play na stronie www, na której organizowany jest Konkurs poprzez: Wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie swoich danych tj. imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu Zapoznanie się z warunkami Konkursu w Regulaminie i zaakceptowanie jego postanowień, poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu Z chwilą dokonania rejestracji do sekcji Play, osoba staje się Uczestnikiem Konkursu (dalej zwana: Uczestnikiem ) Udział w Konkursie polega na wybraniu przez Uczestnika 2 osób ze swojej rodziny, które chce się wysłać na wakacje oraz uzasadnienia, dlaczego zgłaszane są akurat te osoby(dalej zwane pracą konkursową ). Wybór osób i uzasadnienie należy wpisać do formularza konkursowego na stronie internetowej Konkursu. Ponadto, Uczestnik może dodać zdjęcie wybranych osób w załączeniu do formularza konkursowego. Dodanie zdjęcia jest opcjonalne i nie wpływa na ocenę pracy konkursowej.

3 Uczestnik Konkursu może zgłosić siebie, jako jedną z osób, o których mowa powyżej. Praca konkursowa nie może zawierać nazw własnych produktów oraz producentów produktów, ich znaków towarowych (lub innych oznaczeń indywidualizujących) ani innych przedmiotów praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim, zarówno w formie słownej jak i graficznej Konkurs składa się z czterech tygodniowych etapów. W każdym tygodniu Konkursu wyłaniany jest jeden Zwycięzca Zgłoszenia pracy konkursowej Uczestnik może dokonać: - od dnia r.od godziny do dnia r. do godziny 23:59:59 - I etap - od dnia r. od godziny do dnia r. do godziny 23:59:59 - II etap - od dnia r. od godziny do dnia r. do godziny 23:59:59 - III etap - od dnia r. od godziny do dnia r. do godziny 23:59:59 - IV etap za pośrednictwem aplikacji konkursowej umieszczonej na stronie eska.pl/wakacje-z-play.podmiotem świadczącym usługę z wykorzystaniem aplikacji jest Organizator Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę prac konkursowych Każda zgłoszona praca konkursowa podlega wstępnej weryfikacji przez Organizatora pod względem jej zgodności z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do 24-godzinnego okresu na weryfikację pracy konkursowej od chwili jej zgłoszenia przez Uczestnika do chwili jej opublikowania na stronie eska.pl/wakacje-z-play Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi: - w dniu I etap - w dniu II etap - w dniu III etap - w dniu IV etap Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w ww. dniach poprzez wejście na żywo w programie "Najlepszy program" w ESKA TV - prowadzący zadzwonią do Zwycięzcy i poinformują go o wygranej. Dodatkowo, wyniki pojawią się na stronie Konkursu Zwycięzcy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu informowani są ponadto o uzyskaniu przez nich Nagród w Konkursie za pośrednictwem poczty na podany przez nich adres w formularzu rejestracyjnym. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi, na adres Organizatora, w terminie 7 dni od otrzymania w/w powiadomienia, swoje dane teleadresowe dla celów doręczenia Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niepodania lub podania przez Zwycięzcę lub Laureata niewłaściwych danych, o których mowa w niniejszym punkcie Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Konkursie, jego przebiegu i wynikach Nagrodami w Konkursie są: 4. Nagrody

4 a) dla każdego z czterech Zwycięzców Konkursuw każdym z etapów,o których mowa w punkcie 3.5. voucher o wartości PLN brutto do wykorzystania na wyjazd w biurze podróży ITAKA (dalej zwane Nagrodami ). W przypadku jeżeli zgodnie zprzepisami prawa podatkowego którykolwiek ze Zwycięzców Konkursu będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody w Konkursie (art. 21 ust 1pkt 68 ustawy opodatku dochodowym od osób fizycznych) Organizator dla takiego Zwycięzcy Konkursu ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą 11,11% wartości nagrody rzeczowej (zwaną dalej: "Nagrodą Pieniężną"). Kwota Nagrody Pieniężnej nie zostanie wypłacona Zwycięzcy Konkursu, ale zostanie przez Organizatora potrącona iprzeznaczona, zgodnie zprzepisami prawa podatkowego, na pokrycie 10-procentowego, zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie, którego płatnikiem zgodnie zprzepisami prawa podatkowego jest wypłacający (wydający) nagrodę. 4.2.Nagrody przewidywane w ramach niniejszej akcji, wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Nagrody są opodatkowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzców w terminie 30 dni od dnia poinformowania Organizatora przez nich o danych teleadresowych niezbędnych dla dostarczenia i odbioru Nagrody oraz ewentualnej zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody Nagrody nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny Nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu pozostaje własnością Organizatora do chwili jej odbioru przez danego Zwycięzcę Nagrody zostaną doręczone Zwycięzcom na koszt Organizatora. Zwycięzca otrzymujący Nagrodę jest obowiązany pokwitować pisemnie jej odbiór. 5. Zgody i oświadczenia Uczestników Konkursu 5.1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika, Uczestnik : oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz posiada pełne prawa autorskie do korzystania z nich, w tym także jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji na warunkach określonych w pkt poniżej; z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawa autorskie do pracy konkursowej na wszelkich znanych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności poprzez przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie w Internecie, na stronach WWW na których przeprowadzany jest Konkurs, publikowanie w prasie, w wydawnictwie książkowym, radiu, telewizji i sieciach kablowych, otwartych i zamkniętych systemach dystrybucji opartych o IP, dokonywanie przedruków lub montażu całości albo części, wykorzystywanie do produkcji serwisów internetowych i programów w tym radiowych i telewizyjnych, wideo i audio na żądanie, rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego również wykorzystanie w celach reklamowych lub w

5 celach promocji Konkursu, w czasie trwania Konkursu, a także w okresie 30 dni po jego zakończeniu, w tym na eska.pl/wakacje-z-play. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 2, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, Uczestnik udziela wyłącznego zezwolenia Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora prawami do opracowań pracy konkursowej, polegającymi w szczególności na jej modyfikowaniu, dokonywaniu połączeń z innymi utworami lub inkorporacji do innych utworów, a także z dokonanych korekt, przeróbek, adaptacji, na polach eksploatacji określonych powyżej oświadcza, że udostępniany przez niego na portalach, gdzie przeprowadzany jest Konkurs, wizerunek dotyczy jego osoby lub posiada zgodę osoby (lub osób), której wizerunek udostępnia i udziela Organizatorowi nieodpłatnego zezwolenia na przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie na stronach WWW gdzie przeprowadzany jest Konkurs, również w celach reklamowych lub w celu promocji Konkursu, publikowanie w prasie, w wydawnictwie książkowym, radiu, telewizji i sieciach kablowych, otwartych i zamkniętych systemach dystrybucji opartych o IP, dokonywanie przedruków lub montażu całości albo części, wykorzystywanie do produkcji serwisów internetowych i programów w tym radiowych i telewizyjnych, wideo i audio na żądanie, rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnegotego wizerunku w czasie trwania Konkursu, a także w okresie 30 dni po zakończeniu Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem podmiotów trzecich za podanie przez Uczestnika, lub za publiczne udostępnienie przez Uczestnika nieprawdziwych danych albo danych lub wizerunku osoby trzeciej bez zgody tej osoby, a także za udostępnianie prac konkursowych których nie jest autorem, lub odnośnie których nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji wskazanych w pkt Uczestnik, który podał Organizatorowi, bądź udostępnił publicznie nieprawdziwe dane albo dane lub wizerunek osoby trzeciej, lub pracę konkursową, której nie jest autorem lub odnośnie której nie posiada praw autorskich w zakresie wystarczającym do udzielenia licencji wskazanych w pkt. 5.1., ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń lub zezwoleń udzielonych w niniejszym pkt. 5 Regulaminu. 6. Komisja konkursowa 6.1. Nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący, 2 członków komisji oraz sekretarz komisji Ocena, które prace konkursowe zasługują na Nagrody należy do komisji konkursowej. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora. 7. Postępowanie reklamacyjne 7.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać Organizatorowi nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, tj. ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać: tytuł "Konkurs Play Wyślij rodzinę na wakacje", imię i nazwisko Uczestnika, adres lub adres e- mail (jeżeli reklamacja składana jest w formie elektronicznej), jak również dokładny opis i powód

6 reklamacji. Reklamacje powinny być doręczone na adres Organizatora: IDMnet SA, ul. Jubilerska 10, Warszawa lub na adres poczty elektronicznej O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji przesyłanej drogą pocztową decyduje data jej złożenia w placówce pocztowej Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji drogą mailową. 8. Postanowienia końcowe 8.1. Pełna treść Regulaminu udostępniona będzie do wglądu w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 oraz na stronie www Konkursu na portalu eska.pl Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie składając oświadczenie woli poprzez wysłanie odpowiedniego maila na adres Organizatora Organizator po odebraniu ww. oświadczenia woli usunie pracę konkursową Uczestnika z aplikacji konkursowej do 7 dni od otrzymania oświadczenia. 9. Dane osobowe 9.1. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz ze zm.; dalej uodo ).Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i ich poprawiania Dane osobowe Uczestników Konkursu(w zakresie określonym w pkt Regulaminu) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Na zlecenie Sponsora, jako administratora danych w rozumieniu art. 7 uodo, dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Konkursu przez Organizatora (zgodnie z treścią art. 31 pkt 1 uodo) Dane osobowe Zwycięzców Konkursu (w zakresie określonym w pkt Regulaminuoraz adres do doręczenia Nagrody, numerpesel, numer dokumentu tożsamości, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja danych Zwycięzcy) będą przetwarzane w celu dystrybucji Nagród, w celach dowodowych przez czasprzedawnienia roszczeń oraz w celu i przez okres wymagany przez przepisy prawa, w szczególności podatkowe.dane osobowe Zwycięzców w Konkursie będą przetwarzane przez odpowiednio: Organizatora oraz Sponsora jako niezależnych administratorów danych w rozumieniu art. 7 uodo Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane podmiotom realizujących usługi kurierskie lub pocztowe w celu i zakresie niezbędnym do doręczenia Nagród. Warszawa, dnia

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia Regulamin Konkursu Nowe przysłowia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Nowe przysłowia rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo