Posiłki profilaktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posiłki profilaktyczne"

Transkrypt

1 NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr Duda był gościem Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność 9 lutego br. Posiłki profilaktyczne Chwała Bohaterom Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Lech Kaczyński Centralne uroczystości obchodzonego po raz piąty Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Warszawie 1 marca 2015 r. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odczytano Apel Poległych. Po złożeniu wiązanek kwiatów Marsz Pamięci przeszedł do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, gdzie była sprawowana msza św. w intencji bohaterów powojennej konspiracji niepodległościowej, walczących o wolną Polskę. Uroczystości odbyły się w całym kraju. Data 1 marca upamiętnia rocznicę wykonania wyroku śmierci przez funkcjonariuszy UB na siedmiu osobach z kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie 1 marca 1951 r. strzałem w tył głowy zostali zamordowani: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, mjr Mieczysław Kawalec, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Rzepka, por. Józef Batory i Karol Chmiel. Ant. Po rozpatrzeniu wniosku Biura Spraw Pracowniczych Głównego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Zarząd PLK 6 listopada 2014 r. podjął Uchwałę nr 857/2014 ustalającą jednostkowe średnie stawki na zakup posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było zgodne z postulatem Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność prezentowanym już w 2011 r. w trakcie negocjowania zasad wykupu posiłków regeneracyjno-wzmacniających na mocy ZUZP. Czytaj na stronie 5. Sen o wolności W kościele pw. Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie cztery miesiące po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, 19 lutego 1985 r. rozpoczęła się rotacyjna głodówka protestacyjna. Została podjęta z inspiracji Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy oraz Anny Walentynowicz. Trwała do 31 sierpnia 1985 r. Była najdłuższą w dziejach PRL głodówką protestacyjną. Wzięło w niej udział 371 osób. Protestowano przeciwko nasileniu represji wobec czołowych działaczy Solidarności. Jej współorganizatorem i uczestnikiem był ks. Adolf Chojnacki. O wydarzeniach sprzed 30 lat pisze Henryk Sikora. Czytaj na str. 6 i 7. 1

2 2 Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. 28 stycznia/25 lutego 2015 Pierwsze w 2015 r. posiedzenie Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęło się jak zwykle od załatwienia spraw proceduralnych i przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Jak każde pierwsze spotkanie w nowym roku i to miało bardzo bogaty porządek, zawierający sprawy niezwykle istotne dla interesów naszej Spółki. Taką jest informacja o tym, iż posuwają się (może nie w jakimś oszałamiającym tempie) prace nad tzw. kontraktem wieloletnim między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą kolejową. W kolejnym punkcie Rada Nadzorcza na wniosek prezesa Zarządu PLK odwołała Wojciecha Folejewskiego z funkcji członka Zarządu PLK dyrektora ds. realizacji inwestycji. Następnie, na wniosek Zarządu PLK, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wspólnej kadencji Zarządu PLK. W związku z upływem kadencji Zarządu PLK i powyższymi decyzjami, Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęła Uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska w Zarządzie PLK: prezesa Zarządu, wiceprezesa Zarządu dyrektora ds. restrukturyzacji, wiceprezesa Zarządu dyrektora ds. eksploatacji, członka Zarządu dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, członka Zarządu dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych, członka Zarządu dyrektora ds. realizacji inwestycji, członka Zarządu dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego. W kolejnym punkcie określono procedury, terminy i kryteria, jakie winni spełniać kandydaci na poszczególne stanowiska. Następnym ważnym punktem posiedzenia było przyjęcie kart zadań dla poszczególnych członków Zarządu PLK. Jest to ważne dlatego, że z rocznego rozliczenia tych zadań wynika wysokość premii (zapisanych w kontrakcie) dla poszczególnych członków Zarządu PLK. Karty zadań zostały przyjęte po długiej i ożywionej dyskusji. W kolejnym punkcie członkowie Rady Nadzorczej zajęli się sprawami inwestycyjnymi, w tym opiniami i zgodami, m.in. w sprawach: zmiany uchwały dotyczącej zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa, sprawa modernizacji 18 obiektów inżynieryjnych; wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego PLK na realizację projektu pn. Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku Rudna Gwizdanów Głogów (tor nr 2). W sprawach dotyczących inwestycji Zarząd PLK przekazał Radzie Nadzorczej dodatkowe ważne informacje: Czy w związku z uruchomieniem programu Pendolino zostały wstrzymane roboty inwestycyjne na trasach, które obejmuje ten program? A jeśli tak, to czy rodzi to jakieś skutki finansowe dla naszej Spółki? Z działania Forum inwestycyjnego w 2014 r. i zamierzeń tegoż na 2015 r. Przedstawiono postulaty Grup roboczych i dotyczące tych spraw stanowiska PLK. O powołaniu na stanowisko dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji Grzegorza Kotte. Rada Nadzorcza zajmowała się również strategicznym dokumentem pn. Plan działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na 2015 r.. Najważniejsze założenie tego planu to zbilansowanie przychodów i kosztów PLK. By to się udało, musi być spełnionych co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście warunków. Wymienię tylko dwa: wzrost środków publicznych i wzrost przychodów z udostępniania infrastruktury. Obydwa są ryzykowne i mają ogromny wpływ na realizację planu działalności. Istnieje olbrzymie ryzyko, iż dotacja budżetowa może być zmniejszona o 600 mln zł (przeznaczona na oddłużenie Przewozów Regionalnych), PLK rozwiążą odpis aktualizacyjny należności Przewozów Regionalnych i pogorszą sobie wynik o prawie 300 mln zł. Prognoza przychodów z udostępniania linii kolejowych w 2015 r. (praca przewozowa) nie została uzgodniona tylko z PKP Intercity. Patrząc na poprzednie lata wiemy jednak, jak często prognozy przewoźników rozmijają się z rzeczywistością. Zatrudnienie średnioroczne w 2015 r. ma się zwiększyć o ok. 950 etatów w stosunku do wykonania w 2014 r. Planowany wzrost funduszu wynagrodzeń wynika z: wyższego zatrudnienia, planowanej podwyżki wynagrodzeń od 1 czerwca 2015 r., wzrostu płacy minimalnej od stycznia 2015 r., skutków podwyżek w 2014 r. przeniesionych na rok następny. Informacja Zarządu PLK na temat wyników ekonomicznych naszej Spółki za okres od stycznia do grudnia 2014 r. Prognozowany wynik finansowy będzie lepszy od planowanego. Do takiego wyniku przyczyniły się przede wszystkim niższe koszty pracy i niższe koszty pozapracownicze. Ze strony przychodowej na wynik zapracowała działalność pozaoperacyjna, sprzedaż złomu i reklam. Przychody z udostępniania linii były mniejsze o prawie 5% od zaplanowanych to bardzo dużo. Według informacji Zarządu PLK zobowiązania publiczno-prawne płacone były w obowiązujących terminach. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych spółek naprawczych będących własnością PLK. Spółki zależne poniosły w 2014 r. łącznie stratę na działalności gospodarczej przy zakładanym zysku. Poszczególne spółki miały zdecydowanie różne wyniki zależnie od zaangażowania w roboty inwestycyjne: a) Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu niższe zaangażowanie w inwestycje, planowany wynik plus osiągnięty zdecydowanie lepszy od zakładanego w planie działalności gospodarczej, wynika przede wszystkim ze wzrostu przychodów z robót utrzymaniowych. b) Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe w Gdańsku duże zaangażowanie w inwestycje, planowany wynik plus osiągnięty minus, mocno gorszy od zakładanego. Kontrakty inwestycyjne: Warszawa Skierniewice (LOT A), realizacja kontraktu na zdecydowanie wyższym poziomie finansowym niż zakładano w biznesplanie (większa strata na kontrakcie), przyczyny zagrożeń, m.in. zejście z placu budowy FEROCCO S.A.; E30 Bochnia Biadoliny, przyczyny zagrożeń, brak pozwolenia na budowę opóźnienia w realizacji, konflikt lidera konsorcjum (Energetyka) z Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury spółka z o.o. w upadłości. c) Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM we Wrocławiu niższe zaangażowanie w inwestycje, planowany wynik plus osiągnięty zdecydowanie lepszy od zakładanego. Wynika przede wszystkim ze wzrostu przychodów za roboty utrzymaniowe. Kontrakt inwestycyjny: modernizacja E59 Wrocław Poznań, etap II Wrocław granica województwa DOKOŃCZENIE NA STR. 5

3 Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Jan Paweł II Wielkanoc 2005 r. DROGA RODZINO KOLEJARSKA! Dzieląc się radością płynącą z Misterium Zmartwychwstania Chrystusa życzę wszystkim środowiskom kolejarskim, aby Pan hojnie obdarowywał swoimi łaskami. Niech przeżywanie tych Świąt będzie umocnieniem wewnętrznym dla rodzin kolejarskich, a niewyczerpana miłość Jezusa Zmartwychwstałego pomaga w pokonywaniu wszelkich przeciwności. Niech Boży pokój i łaska spoczną na wszelkim trudzie podejmowanym dla dobra kolei i jej użytkowników. Nadzieja niech wskazuje drogi codziennej wierności Chrystusowi i kolejarskiej służbie. W roku Jubileuszu 170-lecia kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, w zjednoczeniu z Chrystusem i drugim człowiekiem, z darem modlitwy i błogosławieństwem dla kolejarskich rodzin. ks. Eugeniusz Zarębiński Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy Pełen zadumy czas Wielkiego Postu, trwający od Środy Popielcowej do liturgii Wielkiego Czwartku i następujące bezpośrednio po nim Triduum Paschalne, w czasie którego celebrujemy tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to najważniejsze dla chrześcijan święta. Życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. Życzę, by każdy mimo służby, którą wielu będzie pełnić bez względu na kolor kartki w kalendarzu znalazł czas na spędzenie ważnych chwil w gronie rodziców, dzieci, przyjaciół, znajomych. Życzę, by z tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa płynęła dla nas wszystkich nauka, dająca impuls do duchowego przebudzenia. Życzę, by nadchodząca wiosna natchnęła nas do działania, dała potrzebne siły. W imieniu Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność Przewodniczący Rady SZIK NSZZ S Wiesław Pełka Krajowy Duszpasterz Kolejarzy Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, pełen spokoju i refleksji, wypełniony spotkaniami z rodziną i przyjaciółmi. W imieniu całego Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wszystkim pracownikom kolei oraz ich rodzinom życzę zdrowych, radosnych i pełnych optymizmu świąt. Niech będą one wytchnieniem od zawodowych wyzwań i dostarczą wielu pozytywnych emocji. Z pozdrowieniami, Remigiusz Paszkiewicz Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Życzymy Państwu pięknych, wiosennych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w radosnym, rodzinnym gronie oraz obfitości na świątecznym stole i pogody ducha. Pracownicy B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. Wszystkim pracownikom, emerytom, rencistom kolejowym oraz ich rodzinom i bliskim z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę, by po poprzedzającym je okresie głębokiej refleksji nastał czas pełen wiary, nadziei i miłości. Życzę radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego. W imieniu Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność Henryk Grymel Przewodniczący Rady SKK NSZZ Solidarność Cykl wydawniczy Solidarności w PEELKA sprawia, że po raz kolejny jesteśmy zmuszeni zamieścić życzenia świąteczne dużo wcześniej niżby to wynikało z kalendarza, ale podobnie jak w podróży lepiej przyjść na pociąg jedną godzinę wcześniej, niż jedną minutę później Przeto, wyprzedzając czas spokojnego, wiosennego świętowania życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus przyniósł nam wszystkim radość wiosennego przebudzenia i pełne optymizmu spojrzenie na wszystko i wszystkich. Redakcja 3

4 4 Z prac SZIK NSZZ S 3 lutego W piśmie SZIK-04/15 skierowanym do wiceprezesa Zarządu PLK dyrektora ds. restrukturyzacji i nadzoru nad sprawami pracowniczymi, Andrzeja Filipa Wojciechowskiego napisano, że nasza sekcja zawodowa nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią dyrektora Biura Spraw Pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego na pismo SZIK-66/14 dotyczące pytań oraz jednoznacznych interpretacji przepisów i zarządzeń obowiązujących w naszej Spółce. W odpowiedzi czytamy: W skierowanym do nas piśmie nr IPR /14 z dnia 31 grudnia 2014 r. zawarte są niejednoznaczne odpowiedzi oraz informacje, iż te zagadnienia nie są uregulowane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Trudno, aby nas taka odpowiedź zadowalała. Pan dyrektor Grzegorz Sokołowski nie wskazuje jednoznacznych interpretacji w zakresie kryteriów i wzorów postępowania we wskazanych przypadkach. W związku z powyższym prosimy o rzeczowe podejście do zgłaszanych problemów, przede wszystkim mających na uwadze bezpieczeństwo ruchu pociągów, pracowników zatrudnionych do prowadzenia ruchu pociągów, równego i jednakowego traktowania wszystkich pracowników w naszej Spółce oraz przekazania poleceń kierownikom jednostek wykonawczych nakazujących wdrożenie właściwego postępowania. Szczególnie żądamy: Wydania poleceń kierownikom jednostek wykonawczych, w których nie respektowano Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r., szczególnie 28 oraz Uchwały Zarządu PLK nr 341 do natychmiastowego wypłacenia należnych wynagrodzeń pracownikom z tytułu udziału w komisjach egzaminacyjnych z wyrównaniem do trzech lat wstecz oraz respektowaniem nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. 48 (nieprzestrzeganie grozi procesami sądowymi). W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby prowadzonych dochodzeń powypadkowych i zwolnienia od wykonywania innych prac i poleceń przez pracowników prowadzących dochodzenia powypadkowe informujemy, że powyższe jest regulowane w ramowych zakładowych programach poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. SZIK NSZZ S domaga się, aby powyższe były stosowane, a nie tylko zapisane. Bardzo istotnym jest określenie liczby pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera, zależnie od liczby posterunków, kilometrów linii kolejowych i jednostek technicznych w celu wyznaczenia optymalnego zatrudnienia kontrolerów w taki sposób, aby należycie wykonywali obowiązki, jakie nakładają na nich obowiązujące uregulowania prawne oraz czynności dodatkowe, jakimi jest udział w komisjach powypadkowych. Uregulowania liczby obsługiwanych przejazdów kolejowych przez jednego pracownika z uwzględnieniem iloczynu ruchu na przejeździe, liczby kursujących pociągów w dobie oraz liczby monitorów TVU do obsługi przejazdów kolejowych. Wydanie jednoznacznej decyzji w tej kwestii to faktyczna dbałość o bezpieczeństwo ruchu pociągów. W kwestii rozliczania podróży służbowych pan dyrektor bardzo precyzyjnie podał akty prawne i wytyczne Zarządu PLK w tej sprawie. Niestety, nie przez wszystkich są one jednoznacznie interpretowane. W Zakładzie Linii Kolejowych w Opolu ciągle są kłopoty z interpretacją tej sprawy. Prosimy o interwencję. W sprawie uregulowania form dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności dodatkowych, takich jak zapowiadanie przez megafony pociągów, które w coraz większym stopniu absorbuje czas pracy dyżurnego ruchu, jak i dyżurów domowych pracowników, naszym zdaniem wymaga podjęcia prac w celu wypracowania formy dodatkowej gratyfikacji. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ S zgadza się z panem dyrektorem, iż we wszystkich jednostkach organizacyjnych naszej Spółki winny obowiązywać te same przepisy i zasady i winny być bezwzględnie stosowane. W związku z powyższym SZIK NSZZ S wnosi o jednakowe w skali całej Spółki uregulowania opisanych spraw. 6 lutego Nasza sekcja zawodowa otrzymała odpowiedź na pismo SZIK- 03/15 z 18 stycznia br. W piśmie Nr IPR /2015 podpisanym przez pełnomocnika Zarządu PLK ds. pracowniczych, Grzegorza Sokołowskiego czytamy m.in.: (...) Biuro Spraw Pracowniczych przekazuje informację odnośnie liczby pracowników uprawnionych do urlopu dodatkowego,,wd, którzy zadeklarowali się wykorzystać ten urlop w naturze na zasadach urlopu wypoczynkowego lub w formie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop, w podziale na jednostki organizacyjne naszej Spółki. Aktualnie nie posiadamy niniejszych informacji w podziale na zespoły pracownicze. Odnosząc się do kwestii pozbawienia toromistrzów prawa do dodatku funkcyjnego informujemy, że w dniu 27 stycznia br. pismem nr IPR6b /15 z dnia 26 stycznia 2015 r. przekazano do wszystkich zakładów linii kolejowych dyspozycję zobowiązującą kierowników tych zakładów do wypłaty dodatku funkcyjnego w szczeblu 1 wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowisku toromistrza i starszego toromistrza. Do pisma dołączono,,zestawienie zbiorcze informujące o sposobie wykorzystania urlopu dodatkowego,,wd w rozbiciu na jednostki organizacyjne (patrz zakładka Dokumenty ) oraz pismo IPR6b /15 z 26 stycznia 2015 r. (omówiliśmy w poprzednim numerze). 13 lutego Międzyzakładowa Organizacja Związkowa PKP Katowice NSZZ S w piśmie skierowanym do SZIK 27 stycznia 2014 r. zasygnalizowała konieczność ujednolicenia wydawania posiłków profilaktycznych i napojów. Przewodniczący SZIK, Wiesław Pełka poinformował, że działania naszej sekcji zawodowej zakończyły się pomyślnie przygotowaniem przez Zarząd PLK Uchwały nr 857/2014, która reguluje te sprawy (patrz Posiłki profilaktyczne, str. 5). 16 lutego Odbyło się kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Naszą sekcję zawodową reprezentowali Wiesław Pełka, Henryk Sikora i Zdzisław Jasiński. Tekst na naszej stronie skk.org.pl w zakładce Spór zbiorowy. 18 lutego Mimo pisma IPR6b /15 z 26 stycznia 2015 r., w którym Biuro Spraw Pracowniczych wyraźnie określiło, że dodatek funkcyjny powinien być wypłacany wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowisku toromistrza lub starszego toromistrza w niektórych zakładach linii kolejowych jest ono niewłaściwie interpretowane. Nasza sekcja interweniowała w tej sprawie, m.in. w ZLK w Siedlcach. 4 marca Odbyło się spotkanie Rady SZIK. Omawiano sprawy bieżące naszej sekcji zawodowej oraz propozycje Zarządu PLK dotyczące zmian strukturalnych w naszej Spółce. Red. Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Aktywa: (31 stycznia 2015) zł Wartość jednostki: (17 lutego 2015) 220,29 zł

5 DOKOŃCZENIE ZE STR. 3 Z prac RN PKP PLK S.A. (zagrożony termin zakończenia inwestycji, przekroczenie kosztów). Podjęto działania celem zminimalizowania ryzyk. d) Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie duże zaangażowanie w inwestycje, planowany wynik lekki plus osiągnięty wynik zdecydowanie gorszy od zakładanego. Spółka ma duże kłopoty z uwagi na to, iż bardzo duża część wykonanych robót kontraktu Częstochowa Fosowskie nie zyskała akceptacji zamawiającego. Na linii Kraków Medyka granica państwa, odcinek Podłęże Bochnia (zagrożony termin realizacji), modernizacja linii E30 Jaworzno Szczakowa Sosnowiec Jęzor (zagrożony termin realizacji); e) PKP Utrzymanie spółka z o.o. wynik lepszy od zakładanego, chociaż na minusie. Spółka obecna w Grupie PLK od kwietnia (niepełny okres rozliczeniowy). Zarząd PLK przekazał również inne ważne informacje: o ilości środków finansowych przeznaczonych na poprawę warunków pracy w 2014 r. w zakładach linii kolejowych z rozbiciem na poszczególne jednostki i plan na 2015 r.; o trybie sprawozdawczości informacyjnej przekazywanej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zasad nadzoru nad spółkami zależnymi; o stanie zaawansowania projektów na perspektywę ; o zagrożonych terminach realizacji inwestycji z propozycjami rozwiązań zaistniałych sytuacji; na temat funkcjonowania informatyki. Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdania z realizacji Planu restrukturyzacji kosztów i zatrudnienia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach oraz wykonaniu Planu restrukturyzacji, a także podjęła uchwały o darowiznach dla Muzeum Komunikacji w Warszawie i dla Archidiecezji Warszawskiej. W sprawach różnych zajmowała się m.in.: kwestią zatrudnienia w Centrali PLK; wpływem zmian w zapisach Rozporządzenia MTiGM z 10 września 1998 r. na działalność PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; wyborami przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. Wiesław Pełka W siedzibie Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność w Warszawie 9 lutego br. spotkało się Prezydium Rady SKK NSZZ S. W obradach uczestniczyli przewodniczący Komisji Krajowej, Piotr Duda; jego zastępca, Bogdan Kubiak oraz sekretarz Komisji Krajowej, Ewa Zydorek. Tematem obrad była aktualna sytuacja w kraju i na kolei Posiłki profilaktyczne zgodnie z postulatem SZIK NSZZ S Posiłki profilaktyczne wynikają z zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Od 1 stycznia 2015 roku w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązuje Uchwała nr 857/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie ustalenia jednostkowych średnich stawek na zakup posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników naszej Spółki. Na jej mocy ustalono stawki na zakup tych posiłków w wysokości: 1) 7,55 zł netto dla posiłku zakupionego w formie słoika lub kuponu żywieniowego realizowanego w punktach gastronomicznych, 2) 13,55 zł netto dla posiłku zakupionego w formie kuponu żywieniowego realizowanego w punktach gastronomicznych przez pracowników Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie, wykonujących prace w zespołach zatrudnionych w znacznych odległościach od wagonów socjalnych lub miejsc zakwaterowania. Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było zgodne z postulatem Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność prezentowanym już w 2011 roku, w trakcie negocjowania zasad wykupu posiłków regeneracyjno-wzmacniających na mocy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Sprawa wydawania posiłków profilaktycznych w formie słoika czy też kuponu żywieniowego (tzw. bonu) realizowanego w punktach gastronomicznych nie jest rozstrzygnięta ani we wspomnianej Uchwale Zarządu PLK, ani w przywołanym Rozporządzeniu Rady Ministrów. Na podstawie par. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, sposób ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Uzależnione jest to od możliwości i warunków lokalnych oraz ustaleń ze związkami zawodowymi. W przypadku potrzeby zmiany formy wydawania posiłków profilaktycznych (słoik lub kupon żywieniowy) istnieje taka możliwość poprzez wykorzystanie do tego celu komisji BHP działającej w zakładzie albo zwrócenie się z takim wnioskiem do dyrektora zakładu, używając do tego odpowiednich argumentów lub stosownych narzędzi, które posiada zakładowa organizacja związkowa. Henryk Sikora 5

6 Sen o wolności głód nadziei 30. rocznica protestu w Krakowie Bieżanowie Anna Walentynowicz i ks. Adolf Chojnacki wśród uczestników protestu głodowego. Od dnia wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. ks. Chojnacki odprawiał w bieżanowskim kościele msze św. za Ojczyznę. W ich trakcie mówił o zniewoleniu narodu, głosił prawdę o zbrodni katyńskiej, wzywał do pielęgnowania postaw patriotycznych. Przybywały na nie tłumy ludzi, nie tylko z Krakowa, ale również z innych miejsc kraju. Parafia z Bieżanowa szybko stała się jednym z najsilniejszych ośrodków antykomunistycznego buntu. W Bieżanowie mogliśmy się czuć bezpieczni wspominała główna inicjatorka protestu Anna Walentynowicz na łamach Czasu Krakowskiego z 12 lutego 1995 r. Chojnacki był naszą siłą, jego proste zachowania i mocny charakter, niejednokrotnie pozwalały nam pokonać strach i trwać w oporze. Bezpośrednią przyczyną głodówki było aresztowanie w Gdańsku ośmiu działaczy Solidarności. W wydanym wówczas oświadczeniu, jako przyczynę podano aresztowanie Andrzeja Gwiazdy za próbę złożenia w grudniu 1984 r. kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców; a także aresztowanie pod fałszywymi zarzutami Adama Michnika, Władysława Frasyniuka i Bogusława Lisa; wydalenie z kraju Seweryna Blumsztajna; skazanie Józefa Piniora oraz rozpętanie kampanii nienawiści przeciwko księżom, szczególnie Kazimierzowi Jancarzowi, Stanisławowi Małkowskiemu i Henrykowi Jankowskiemu. Głodujący wysuwali żądania: zaprzestania ataków na kościół oraz prześladowania biskupów i kapłanów; 6 Anna Walentynowicz wśród uczestników protestu głodowego, pierwszy z prawej stoi Józef Polak. W kościele pw. Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie cztery miesiące po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, 19 lutego 1985 r. rozpoczęła się rotacyjna głodówka protestacyjna. Została podjęta z inspiracji Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy oraz Anny Walentynowicz. Trwała do 31 sierpnia 1985 r. Była najdłuższą w dziejach PRL głodówką protestacyjną. Wzięło w niej udział 371 osób. Protestowano przeciwko nasileniu represji wobec czołowych działaczy Solidarności. Jej współorganizatorem i uczestnikiem był ks. Adolf Chojnacki, administrator parafii Kraków Bieżanów Stary. uwolnienia więźniów politycznych; zaprzestania aresztowań i skazywania ludzi na więzienie za przekonania; zaprzestania bicia zatrzymanych i szykan psychicznych, wyrzucania z pracy z powodów politycznych; niestosowania haniebnej i bezprawnej kary banicji; wolności słowa. Początkowo w proteście wzięło udział osiem osób: Anna Walentynowicz, Bożena i Radosław Hugetowie, Agata Michałek, Anna Galus, Mieczysław Majdzik, Piotr Świder i Witold Toś. W większości byli to członkowie krakowskiego oddziału Konfederacji Polskiej Niepodległej. Każdy, kto chciał wziąć pełny udział w proteście i być wpisany na listę uczestników musiał głodować przynajmniej trzy dni. Głodowało łącznie 371 osób z 63 miejscowości całej Polski. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Wrocławia 73. W czasie największego nasilenia protestu głodowało równocześnie nawet do 20 osób. W drugiej połowie sierpnia brały w nim udział już tylko trzy osoby, w tym ks. Chojnacki. W kościele było ogrzewane przyziemie z prysznicami. Ksiądz Chojnacki oddał głodującym jedną salę. Mieszkańcy Bieżanowa dostarczyli materace i koce. Miejscowi lekarze zapewnili opiekę nad głodującymi. Jeden z nich wspominał: To było prawdziwe głodowanie, ludzie pili jedynie czystą wodę. Ich determinacja była tak duża, że musieliśmy niektórych odsyłać na siłę. Ludzie trwali do granic możliwości organizmu. Z chwilą rozpoczęcia protestu jego uczestnicy i ks. Chojnacki byli szykanowani. Stosowano różne formy represji i zastraszania przez SB. Wielu konspiratorów rwało się do Bieżanowa, chcąc poprzeć strajkujących, lecz był kategoryczny zakaz nawet zbliżania się do kościoła, groziło to bowiem dekonspiracją. Wszędzie kręcili się tajniacy, którzy dniem i nocą fotografowali wchodzących i wychodzących z pomieszczeń służących za miejsce głodówki relacjonował po latach jeden z uczestników protestu. W trakcie trwania głodówki codziennie odbywały się msze św. za Ojczyznę. Protestujący wydawali swoje pismo Głos Głodujących, rysowali własne znaczki pocztowe, pisali wiersze i piosenki. Informacje o proteście głodowym i relacje z jego przebiegu zamieszczały wszystkie największe krakowskie wydawnictwa podziemne, obecne też były na falach RWE (Radio Wolna Europa). Wydawano w niewielkim nakładzie Komunikaty. Ukazały się także cztery numery Myśli Głodujących. Protest został oficjalnie zakończony po 194 dniach 31 sierpnia 1985 r., w piątą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, podczas uroczystej mszy św. odprawionej dla wszystkich uczestników akcji. Zawieszenie protestu głodowego zbiegło się z przyjazdem do Bieżanowa zwolnionego z więzienia Andrzeja Gwiazdy. Ksiądz Chojnacki za niewłaściwą postawę wobec władz komunistycznych, w nagrodę za bieżanowską głodówkę, został w lutym 1986 r. przeniesiony do parafii w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego, gdzie dalej odprawiał msze św. w intencji Ojczyzny. Urząd ds. Wyznań odmówił zgody na mianowanie ks. Chojnackiego proboszczem. W tej parafii był od listopada 1981 r. do 1986 r. Po odzyskaniu niepodległości wyjechał

7 z Polski, podejmując pracę duszpasterską, najpierw w Rumunii, a nastepnie na Ukrainie. W czerwcu 1997 r. powrócił do kraju. Zamieszkał w domu dla księży w Makowie Podhalańskim, gdzie zmarł w 2001 r. W swoich publikacjach ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, na podstawie dokumentów bezpieki uznał, że z charakterystyki SB wynika, iż w 1987 r. najbardziej niebezpiecznymi dla systemu komunistycznego duchownymi Archidiecezji Krakowskiej byli ks. Kazimierz Jancarz, ks. Adolf Chojnacki (SB rozpracowywała go pod kryptonimem Szerszeń ) i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wśród wielu osób wymienianych w publikacjach dotyczących protestu głodowego, pojawiają się dwa nazwiska kolejarzy (być może było ich więcej). Był to Władysław Mazur parafianin z Bieżanowa, wspierający protest, wieloletni chorąży pocztu sztandarowego Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich oraz Józef Polak maszynista z Krakowa Prokocimia, uczestnik bieżanowskiej głodówki, działacz opozycji, represjonowany przez SB, wieloletni chorąży pocztu sztandarowego Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność w Krakowie. Doświadczyłem daru osobistego spotkania z ks. Adolfem Chojnackim, odwiedzając go w parafii NMP w Juszczynie i zapraszając do odprawienia mszy św. w intencji Ojczyzny. Sprawował ją 25 lutego 1990 r. w kaplicy na osiedlu Rżąka w Krakowie. Henryk Sikora Fot.: Udostępnione przez S. Kumona Opracowano na podstawie materiałów: Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, który 19 i 20 lutego 2015 r. zorganizował konferencję Sen o wolności, głód nadziei wokół 30. rocznicy protestu głodowego w Krakowie Bieżanowie artykułu Wspomnienia o ks. Adolfie Chojnackim ( ) autorstwa Stanisława Kumona, zamieszczonego w Piśmie Parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie Promień, nr 1 (117) z 24 lutego 2008 r. Zima W Krosnowie w 1893 r. pomocnik dozorcy plantowego, Władysław Stanisław Reymont zaczął pisać jeden ze swoich najlepszych wczesnych utworów. Zatytułował go Zima. Dwa lata później dopracowane już opowiadanie ukazało się na łamach Ateneum pod tytułem Tomek Baran. To historia chłopskiego biedaka, który po śmierci żony samotnie wychowywał pięcioro dzieci. Ciężko pracował na kolei jako dróżnik. Nie umiał pochlebiać, przekupywać, nie przymykał oczu na złodziejskie czyny przełożonych. Nie dawał łapówek. Zemszczono się za to, fałszywie oskarżając go o kradzież żelastwa kolejowego. Po piętnastu latach służby Tomek został wyrzucony dyscyplinarnie z zastrzeżeniem nie przyjmowania do żadnych robót na kolei. Śnieg sypał tak gęsto, że świata nie było widać, i wiatr się zrywał z poświstem. Zanosiło się na zadymkę i ani można było marzyć o rąbaniu w lesie. I jak zaczęły śniegi sypać, wichry wyprawiać dzikie harce po polach, zawieja zaciemniać świat, tak i nawet wyjść z chałupy było ciężko. Nie było prawie dni ani nocy, tylko jakaś posępna, szara orgia huraganu przewalała się po polach i przestrzeniach i biła ustawicznie potężnymi falami w Baranową chałupę i w las, co się tylko pokładał w tym mocowaniu się z wichurą, ale powstawał niezmożony i straszny, bo się rozsrożył walką, i tak szumiał, trząsł się, trzeszczał, wył dziko i przeciągle, huczał że dzieci nocami nie spały, a ptactwo uciekało z niego w pola. Tomek pilnował chałupy, bo groziła zawaleniem, aż ją całą zarzucił śniegiem zupełnie, że wyglądała niby wzgórze śnieżne. Żywność się wyczerpywała, nie było na świeżą, a nie można było iść po nią, tak drogi i pola były zawalone śniegiem. Drugiego dnia zadymki pociągi stanęły w śniegach i wszelki ruch ustał zupełnie, ludzie się trwożnie cofnęli ustępując miejsca żywiołom. Dopiero trzeciego dnia rano zawierucha ustała nieco, ale olbrzymie zaspy dymiły, niby kratery, obłokami rozpalonego śniegu. Tomek ubrał się w kożuch, wziął łopatę i poszedł na plant. Dozorca, jego pomocnicy, inżynier dystansowy, masy chłopów spędzonych ze wsi okolicznych, wszystko to uwijało się około zasypanego w przekopie pociągu. Rozdawano ludziom wódkę i kiełbasę, byle prędzej oczyścić tor. W białych tumanach śnieżnego pyłu Tomek widział całe setki ludzkich sylwetek, pracujących wesoło, słyszał gwar rozmów, skrzyp rydli łowił chciwie uchem te odgłosy i posępniał coraz bardziej, bo dla niego ani miejsca, ani roboty nie było. Nikt go nie wołał do niej. Stał na przejeździe parę godzin zziębniety, głodny i zrozpaczony, aż się doczekał Starszego, pochylił mu się do nóg i bardzo pokornie prosił o robotę. Baran przecież wie, że był ogłoszony okólnikiem po całej drodze, iż go uwolnili za kradzież z zastrzeżeniem nie przyjmowania do żadnych robot na kolei. Cóż ja wam, moi kochani, poradzę?... M.B. Wystawę pod takim tytułem otwarto w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 29 października 2014 r. W Lublińcu, 13 lutego; w Warszawie tydzień później Maria Balicka, emerytowana nauczycielka stołecznej Kolejówki opowiadała o naszym nobliście. Baby i kobiety w życiu Reymonta to tytuł spotkania lublinieckiego, które odbyło się na zaproszenie Kręgu Przyjaciół Zapomnianej Historii. Natomiast podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Inwalidom i Emerytom Branży Transportowej wysłuchali prelekcji pt. Na plancie i na stacji kolej w życiu Reymonta. 7

8 Wspomnienie Mszę św. w intencji zmarłego przed czterema laty śp. Henryka Dąbrowskiego zamówili tym razem jego koledzy z Lublińca. Była sprawowana w kościele pw. NSPJ w Herbach, 13 lutego 2015 r. Ksiądz Piotr Mańka w słowie do wiernych nawiązał do postaci świętych Cyryla i Metodego patronów tego dnia i św. Walentego. Po mszy św. emerytowany dyrektor Śląskiej DOKP, Ryszard Zalewski, który z Henrykiem Dąbrowskim utrzymywał kontakt do ostatnich dni jego życia odczytał wierszowane wspomnienie o koledze. Zakończył je słowami: Pan Henryk Dąbrowski miał pogrzeb zaiste królewski. Mam łaskę zaświadczyć w kościele, że żył i pracował dla chwały Polski. Panie Henryku Dąbrowski, panie zawiadowco Herb Nowych, panie kustoszu Sali Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk Porty, honorowy rycerzu Jasnogórskiego Korpusu Oficerów przez swe życie, pracę, cierpienie i śmierć wstawiaj się do Najwyższego o pomyślność dla ukochanej Polski. Z kościoła uczestnicy spotkania: siostra Henia Mariola, jego siostrzeniec Tomek, przyjaciele, koleżanki i koledzy z pracy udali się na stację Herby Nowe. Tam zapalili znicze przed poświęconą Henrykowi Dąbrowskiemu tablicą, zwiedzili stworzoną przez niego Salę Tradycji, uczestniczyli w spotkaniu okolicznościowym, które zorganizowali koledzy z Tarnowskich Gór i Częstochowy. Tekst i fot. Marek Moczulski Na posterunku pracy, pełniąc służbę publiczną ludziom i Ojczyźnie, w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami 3 marca 2012 r. zginęli maszynista Szymon Cieślak, maszynista Andrzej Mikołajczyk, pomocnik maszynisty Radosław Pustota, konduktor Zbigniew Rudnik, kierownik pociągu Benedykt Szmidt. 8 W intencji ofiar Koleżance Gabrysi Dobruszek wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MĘŻA składają koleżanki i koledzy z ZOZ NSZZ Solidarność w ZLK w Łodzi W warszawskiej bazylice katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła w trzecią rocznicę tego tragicznego zdarzenia mszę św. koncelebrowaną w intencji szesnastu ofiar, kolejarzy i pasażerów, sprawowali krajowy duszpasterz kolejarzy, ks. Eugeniusz Zarębiński; krajowy moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, ks. Ryszard Marciniak i miejscowy wikary, ks. Hubert Walczyk. Red. Rodzinie śp. Zenona Czajki wyrazy współczucia przekazują koleżanki i koledzy z Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność Dnia 7 lutego 2015 r. zmarł w wieku 67 lat śp. Zenon Czajka emerytowany pracownik Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu. W latach pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Został pochowany na cmentarzu Parafii Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu, ul. Nowina 1.

9 II edycja Konkursu wiedzy z zakresu BHP dla pracowników PLK Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że po raz drugi w Naszej Spółce rusza Konkurs wiedzy z zakresu BHP. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pracownik PLK z wyjątkiem służby BHP oraz Społecznych Inspektorów Pracy. Do 1 marca 2015 roku należy wypełnić oświadczenie uczestnika Konkursu i przekazać je pracownikom służby BHP w danej jednostce organizacyjnej. Zgłoszeni uczestnicy Konkursu do 10 dnia każdego miesiąca będą otrzymywali em zestaw pytań, który należy rozwiązać i odesłać w terminie 10 dni od daty otrzymania pytań na Uczestnicy konkursu, którzy nie mają dostępu do komputerów, powinni zgłosić ten fakt w swoich jednostkach organizacyjnych do pracowników służby BHP, którzy pomogą w zakresie wydrukowania zestawu pytań i odesłania testu. Pierwszy zestaw pytań zostanie wysłany do 10 kwietnia 2015 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 31 grudnia 2015 roku. W drugim etapie 30 osób, które uzyskają największą liczbę punktów, zmierzy się z rozwiązaniem testu w siedzibie Centrali Spółki. Dla zwycięzców Konkursu przewidzieliśmy następujące nagrody finansowe: 1) za zdobycie I miejsca 5000 złotych brutto 2) za zdobycie II miejsca 3000 złotych brutto 3) za zdobycie III miejsca 2000 złotych brutto Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji Konkursu, który jest wspaniałą okazją do udowodnienia i poszerzenia swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji Konkursu w 2014 roku zgłosiło się 116 uczestników, w finale zmierzyło się 30 osób, a finalistów wybraliśmy po odbyciu aż trzech dogrywek. Mamy nadzieję, że II edycja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem z Państwa strony, do Biuro Spraw Pracowniczych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. czego gorąco zachęcają organizatorzy Konkursu. Regulamin i oświadczenie pracownika, który chce przystąpić do Konkursu, znajdują się na stronie intranetowej Spółki w zakładce: Sprawy Pracownicze > BHP > Konkurs wiedzy z zakresu BHP (edycja II). Powodzenia! Główny Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 9

10 Wybory w Tarnowskich Górach 10 W Strzybnicy, 27 lutego 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ S w Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Zostało zwołane, by wybrać przewodniczącego, który zastąpi zmarłego 16 stycznia br. śp. Leszka Pacę. Nad porządkiem zebrania czuwał prowadzący je Stanisław Kokot, nad prawidłowością wyborów przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ S, Zbigniew Klich. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów, 58 delegatów reprezentujących liczącą ponad tysiąc członków organizację zakładową wybrało na swojego przewodniczącego Romana Kowalskiego (lat 45). Rodzice kolegi Kowalskiego byli działaczami hutniczej Solidarności. On sam wstąpił do Solidarności w 1989 r. Pracę w PKP rozpoczął rok wcześniej, najpierw jako nastawniczy w RPK Tarnowskie Góry. Potem został dyżurnym ruchu. W Komisji Międzyzakładowej NSZZ S Węzła Tarnowskie Góry był zastępcą Ryszarda Lacha, w Komisji Zakładowej NSZZ S w ZLK w Tarnowskich Górach Leszka Pacy. Żona Mariola, syn Rafał. Hobby skat (podobny do brydża, ale gra się pojedynczo, nie parami). Startował w lidze skata. W tej dyscyplinie był mistrzem Tarnowskich Gór. Gośćmi NZD OZ NSZZ S w ZLK w Tarnowskich Górach byli: przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ S, Stanisław Hrustek (w pierwszej części) oraz pełnomocnik Zarządu PLK ds. pracowniczych, Grzegorz Sokołowski, przewodniczący SZIK NSZZ S, Wiesław Pełka i dyrektor tarnogórskiego zakładu linii kolejowych, Wojciech Kwiatkowski (w drugiej części). Delegaci pytali gości: Kiedy i jakie podwyżki przewidziano w bieżącym roku? G. Sokołowski: Rozmowy na ten temat rozpoczynamy w marcu. Mamy świadomość, że regulacja wynikająca z zawartego Porozumienia kilkanaście złotych nie satysfakcjonowałaby pracowników. W. Pełka przypomniał, że w toczącym się sporze zbiorowym SZIK zażądała 200 zł. Jak Zarząd PLK ocenia łączenie sekcji eksploatacji? G. Sokołowski: Pełna ocena będzie pod koniec marca, zakład po zakładzie. Największą wartością jest na pewno to, że w ISE są teraz większe 4- lub 5-osobowe zespoły, które mogą przeprowadzić konkretne prace. Dotychczasowe 2- lub 3-osobowe miały z tym uzasadnione trudności. Opóźnia się sprawa obsady stanowisk. Najgorzej jest z zawiadowcami w inżynierii ruchu. Wynika to m.in. stąd, że wynagrodzenia wyższe niż zawiadowcy mają dyżurni ruchu. Inny problem to wciąż zła proporcja pracy zawiadowców. Większość czasu pracy, około 70% siedzą w papierach, a 30% spędzają z ludźmi. Powinno być dokładnie odwrotnie. Jakie są szanse na złagodzenie wymogów zdrowotnych dla pracowników, którzy nie mają już dziestu, a dziesiąt lat? G. Sokołowski: Mamy świadomość, że obowiązujące przepisy stawiają dyżurnym ruchu wymagania zdrowotne wyższe niż kosmonautom, a sokistom wyższe niż policjantom. Dlatego podjęliśmy działania w Medycynie pracy, by wprowadzić zmiany w instrukcji. Nowy projekt S1 jest już opracowany, ale w tym momencie jego wprowadzenie zależy od decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Na razie udało się obniżyć wymagania odnośnie słuchu dla sokistów. Jaka jest strategia Zarządu PLK ws. prywatyzacji Energetyki i TK Telekom, które są właścicielami m.in. podstacji trakcyjnych? Czy znaczy to, że nasza Spółka będzie w przyszłości uzależniona od monopolisty? G. Sokołowski: Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć, nie jest to przedmiotem moich kompetencji. Kiedy nastąpi zmiana firmy ubezpieczającej pracowników naszej Spółki tak, by za tę samą składkę co obecnie zyskać lepszą ofertę? G. Sokołowski: Sprawa będzie rozwiązana za kilka miesięcy. Jakie szanse mają pracownicy na podnoszenie kwalifikacji? G. Sokołowski: Jeśli wybór kierunku to widzimisie pracownika nie przynoszące żadnej wartości dodanej naszej Spółce, to oczywiście jest to prywatną sprawą danej osoby. W każdym innym przypadku na podnoszenie kwalifikacji są pieniądze. Podobno w PLK ma być wprowadzony nowy system płacowy. Prosimy o powrót bardziej czytelnych pasków, z których pracownik będzie mógł się zorientować, za ile godzin ma płacone (nadliczbowe, w niedziele i święta, itp.). G. Sokołowski: W lipcu 2016 r. nastąpi wyłączenie systemu płacowo-kadrowego autorstwa PKP Informatyka. Zbyt dużo kosztuje naszą Spółkę jego ciągłe doskonalenie. Na wprowadzenie zmian, w tym nowych pasków trzeba będzie jeszcze poczekać. Kilka pytań było skierowanych do dyrektora ZLK w Tarnowskich Górach. O sytuacji w naszej sekcji zawodowej poinformował przewodniczący Pełka. Tekst i fot. Marek Moczulski Zagadka Ile osób uczestniczyło w rotacyjnej głodówce protestacyjnej, którą 19 lutego 1985 r. podjęto przeciwko nasileniu represji wobec czołowych działaczy NSZZ S? Nagrody rozlosujemy wśród osób, które prawidłową odpowiedź nadeślą do 20 marca 2015 r. Odpowiedzi prosimy przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem: SZIK NSZZ Solidarność, ul. Targowa 73, Warszawa lub pocztą elektroniczną: z dopiskiem Zagadka i podaniem adresu, pod który mamy wysłać nagrodę. Za prawidłową odpowiedź na zagadkę z numeru 109. Solidarności w PEELKA nagrodę wylosował Sebastian Mietelski z Zabrza. Gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Red.

11 Ubezpieczenie OC! dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej oraz w sekcjach zawodowych będących członkami SKK NSZZ Solidarność Dnia 28 października 2014 r. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność podpisała z TUW Concordia umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność pracowniczą ubezpieczonego względem swojego pracodawcy na mocy artykułów Kodeksu Pracy. Po przystąpieniu pracownika do ubezpieczenia to ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia kosztów związanych ze szkodą. Oznacza to, że Concordia odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika w związku z wykonywaniem czynności służbowych w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia pracodawcy lub osób trzecich, za które to skutki pracodawca ponosi odpowiedzialność do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W bieżącym roku została zmieniona definicja szkody. Dotychczasowa umowa zapewniała pokrycie wyłącznie dla szkód oraz normalnych następstw zdarzeń powodujących szkodę, np. koszty naprawy pojazdu szynowego i powstałe w związku z tym koszty komunikacji zastępczej. Od tego roku ubezpieczenie obejmuje również taką sytuacje, w której wskutek nieprawidłowego postępowania przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracownika, nie doszło do uszkodzenia, zniszczenia majątku, a mimo to pracodawca poniósł straty finansowe, np. niewłaściwe przygotowanie drogi przebiegu dla pociągu i skierowanie go na tor zamknięty spowodowało opóźnienia w rozkładzie jazdy i konieczność organizowania komunikacji zastępczej. Kto może skorzystać z ubezpieczenia Zgodnie z umową do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz spółek naprawczych zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, pracownicy innych spółek kolejowych i pracownicy Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. zrzeszonych w sekcjach zawodowych będących członkami Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność. Suma gwarancyjna i składka ubezpieczeniowa Limit odpowiedzialności dla jednego wypadku, w odniesieniu do jednej osoby ubezpieczonej wynosi zł, nawet wtedy, kiedy za szkodę odpowiedzialna jest więcej niż jedna osoba ubezpieczona. Składka miesięczna za ubezpieczenie wynosi tylko 3 zł. W przypadku szkód polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu mechanicznego oraz wystąpieniu czystej straty finansowej ubezpieczyciel pomniejszy odszkodowanie o 5% szkody, min. 200 zł (franszyza redukcyjna). Ponadto ubezpieczony (pracownik) zyskuje dodatkowo: a) Pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych toczących się przeciwko ubezpieczonemu w związku z zaistniałą szkodą. b) Pokrycie koszów poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania ubezpieczonego. (pkt a i b dodatkowo łącznie do 9000,00 zł) c) Zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. d) Zwrot niezbędnych kosztów poniesionych na zapobieżenie zwiększenia się rozmiarów zaistniałej szkody. (pkt c i d dodatkowo łącznie do 4200,00 zł) Każdy ubezpieczony otrzymuje indywidualny certyfikat potwierdzający ochronę OC. Wyłączenia Należy pamiętać, iż obowiązują następujące kluczowe wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, tym samym brak odpowiedzialności za szkody spowodowane m.in.: a) winą umyślną, b) w trakcie wykonywania czynności bez stosownych uprawnień, c) w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków odurzających, d) wskutek sprzeniewierzenia środków finansowych lub druków ścisłego zarachowania. Należy dodać, że Concordia nie ponosi odpowiedzialności za szkody o wartości mniejszej niż 150 zł (franszyza integralna). W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bądź z brokerem Marią Brzeską reprezentującą firmę Brokerzy i Konsultanci: bądź z prowadzącym sprawy ubezpieczenia w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność Wiesławem Pełką:

12 Autor pomnika na tle obrazującego wielkość dzieła wydruku w skali 1:1. Tajemnice lublinieckiej gałki BUDUJEMY POMNIK NOWKUŃSKIEGO Myśl wzniesienia pomnika upamiętniającego inż. Józefa Tymoteusza Nowkuńskiego ( ), budowniczego magistrali węglowej Śląsk Porty zrodziła się w Tarnowskich Górach, 10 października 2013 r. w czasie uroczystych obchodów 80-lecia tej linii. Następnego dnia zawiązał się komitet honorowy budowy pomnika. Jego pracy przewodniczy dr Franciszek Adam Wielądek. Działania koordynuje SITK RP Oddział w Katowicach. Prace projektowe obiektu zlecono artyście Piotrowi Gorolowi, który w 2003 r. wykonał medal poświęcony inż. Nowkuńskiemu. W swojej obecnej pracy wykorzystał awers krążka przedstawiający podobiznę budowniczego węglówki. W sierpniu 2014 r. komitet przystąpił do zbiórki środków potrzebnych na realizację projektu. Zabiega o wsparcie finansowe firm, a także rozprowadza cegiełki. Na kalendarzyku-listku projekt pomnika oraz dane teleadresowe. Dodatkowe informacje: F. A. Wielądek kom oraz prezes SITK RP Oddział w Katowicach, Mieczysław Cieszyński kom Mar W wieżę kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublińcu 15 sierpnia 1925 r. uderzył piorun. Wyrządził poważne szkody. Po zdarzeniu tym podjęto decyzję o gruntownym remoncie wieży. W czasie naprawy m.in. zdjęto gałkę podkrzyżową. Okazało się, że są w niej przechowywane dokumenty, z których ostatni był datowany na 1857 r. Zgodnie z tradycją sporządzono nowy dokument, w którym uzupełniono historię od daty ostatniego zapisu i podano stan aktualny. Dokumenty stary i nowy zostały umieszczone w odnowionej pozłacanej gałce. Ta została poświęcona, a następnie 26 października 1925 r. umieszczona na wieży kościoła. Operacja odbyła się pod kierownictwem budowniczego Lemaitra a. W latach osiemdziesiątych XX w. odpisu dokumentów z gałki dokonał nieżyjący już lubliniecki historyk, Jan Fikus. Całość tych arcyciekawych zapisów została zamieszczona w Szkicach Lublinieckich, nr 8/2008. Warto zwrócić uwagę na występujące tam akcenty kolejowe. W podpunkcie 8. podano dane o miejscowych władzach: Kolej Żelazna naczelnik stacji Lubliniec BARA- NEK, inspektor ruchu MASSEK. Natomiast w podpunkcie 18. jest wzmianka o tym, że w Lublińcu działa Kierownictwo Budowy Kolei Kalety Podzamcze: kierownik naczelny inżynier Józef NOWKUŃSKI, naczelnik wydziału i zastępca kierownika naczelnego inżyniera Jerzy TUROWICZ, naczelnik wydziału rachuby zasobów Kazimierz NIEMIEROWSKI. Siedziba Kierownictwa Budowy Kolei Kalety Podzamcze mieściła się w obszernej kamienicy przy lublinieckim rynku. Obecnie mają tam swoje siedziby, m.in. Bank Spółdzielczy w Gliwicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Lompy. Tekst i fot.: Andrzej Koza WYDAWCA: Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej przy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność. ADRES: Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: (22) , tel. kol.: (922) w. 29 lub w. 29, faks: Redaguje zespół w składzie: W. Pełka, H. Sikora, S. Kokot, M. Moczulski. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów i zmiany tytułów. Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o.

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ KOLEJARZ ISSN 1505 0998 małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ marzec 2013 r. Nr 222 Działania S na terenie RSK w Krakowie 2 O kolei u ministra

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 2 z drugiej strony Wolność zaczyna się w umysłach czerwca Polacy świętowali 25 lat wolności. Wybory czerwcowe

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Plan dla Parku Drwinki Głodówka '85 Jubileusz Swoszowic Teatr MIST Szpital Domowy Arcybractwo Dobrej Śmierci

Plan dla Parku Drwinki Głodówka '85 Jubileusz Swoszowic Teatr MIST Szpital Domowy Arcybractwo Dobrej Śmierci www.wiadomoscipodgorze.pl Plan dla Parku Drwinki Głodówka '85 Jubileusz Swoszowic Teatr MIST Szpital Domowy Arcybractwo Dobrej Śmierci tradycja od 1995 r. WIADOMOŚCI Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek,

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY styczeń-marzec 2015 Carnevale di Venezia SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie ISSN 1732-7327 zdążyć z pomocą 2 styczeń-marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność.

Dyskryminowani związkowcy pikietowali siedzibę właściciela Biedronek. Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. 5 tylko tyle dni urlopu wystarczy wykorzystać, aby zafundować sobie aż 11- dniowy wypoczynek. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 1 2011 KATOWICE 05.01.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 7/131 LIPIEC 2015

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 7/131 LIPIEC 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 7/131 LIPIEC 2015 2 wydarzenia Na ławie oskarżonych R usza apelacja ws. wypadku w Babach oraz rozpoczyna się proces dwójki dyżurnych

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego 350 tys. tyle złotych zarobił prezes Instytutu Transportu Samochodowego, zlecając analizy samemu sobie. WIĘCEJ» STRONA 8 Henryk Grymel: Trzeba oddzielić Pakt Gwarancji Pracowniczych od samego procesu prywatyzacji,

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych

Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Restrukturyzacja AMP ciągle nie zakończona Wydzielenie słuŝb kadrowo-płacowych Oficjalną informację wraz z terminem wydzielenia słuŝb płacowo-kadrowych wyznaczonym na dzień 1 czerwca br MOZ NSZZ Solidarność

Bardziej szczegółowo

Górnicy zaostrzyli strajk

Górnicy zaostrzyli strajk 20 proc. o tyle obniżył sobie pensję król Hiszpanii. Teraz zarabia mniej niż prezes JSW. WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 6 2015 KATOWICE 12-18.02.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 7/59 LIPIEC 2009 Czesi zgarnęli Puchar! str. 8 12 Laptop pojechał do Opoczna Wiceprezydenci Krzysztof Ciećka i Bogusław Sady wręczają

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w Tramwajach

Porozumienie w Tramwajach issn 1640-9566 183 Porozumienie w Tramwajach Już w maju bieżącego roku związki zawodowe działające w Tramwajach Warszawskich, wystąpiły do Zarządu Spółki w sprawie podwyżek płac związanych z rekompensatą

Bardziej szczegółowo